Nr 3 (420) 2009

Pobierz bezpłatny numer PSPDF  pobierz plik w pdf

Spis treści nr 3/2009

Table of Contents

CHARAKTERYSTYKA I OCENA WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ W PROJEKCIE ZBIOROWEGO KODEKSU PRACYJerzy Wratny
PRZEMIANY WIEKU EMERYTALNEGOWoj­ciech Muszal­ski
SYSTEM CERTYFIKACJI JAKOŚCI USŁUG W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIAMarcin Kautsch, Roman Lewandowski
KONSEKWENCJE ZŁOŻONOŚCI SYSTEMU PODATKOWEGOMał­gorzata Niesiobędzka

Z PRAC NAUKOWO BADAWCZYCH
UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKUWYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJIBeata Ziębińska

RECENZJE
Wiesław Gol­nau: ZNACZENIE PŁACY MINIMALNEJ DLA FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY — rec. Zenon Wiśniewski
Cecylia Sadowska-Snarska (red.): KIERUNKI ZMIAN W SYSTEMIE INSTYTUCJONALNEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM W POLSCE — rec. Aneta Wój­cik 

INFORMACJE
DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU NAUK O PRACY I POLITYCE SPOŁECZNEJ PAN W 2008 R. — Lucyna Machol, Beata Kaczyńska
LOKALNA POLITYKA RODZINNA — ZAŁOŻENIA A PRAKTYKA W ŚWIETLE BADAŃ. KONFERENCJA IPiSS — Aneta Wój­cik
UCZESTNICTWO W DIALOGU OBYWATELSKIM I PODEJMOWANIU DECYZJIPRÓBA OCENY SYTUACJI W POLSCE. KONFERENCJA IPISSMarta Der­lacz

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Jerzy Wratny
Charak­terystyka i ocena wybranych rozwiązań w pro­jek­cie Zbiorowego kodeksu pracy
W artykule wskazano przesłanki przy­go­towa­nia przez Rzą­dową Komisję Kody­fika­cyjną Prawa Pracy pro­jektu zbiorowego prawa pracy będącego drugim obok pro­jektu kodeksu pracy (indy­wid­u­al­nego) efek­tem cztero­let­niej dzi­ałal­ności Komisji. Następ­nie omówiono oraz podano anal­izie i oce­nie wybrane pod­sta­wowe propozy­cje leg­is­la­cyjne odnoszące się do mod­elu współdzi­ała­nia związków zawodowych z pra­co­daw­cami, zasad powoły­wa­nia i roli pozarzą­dowych przed­staw­icielstw pra­cown­iczych oraz sposobu prowadzenia sporów zbiorowych i orga­ni­zowa­nia stra­jków. Wskazano na wagę reg­u­lowanych zagad­nień wyma­ga­ją­cych zasad­niczej dyskusji nieza­leżnie od niepewnych losów pro­jektu.

Woj­ciech Muszal­ski
Przemi­any wieku emery­tal­nego
Początkowo wiek emery­talny w kra­jach europe­js­kich był usta­lany bardzo wysoko. Następ­nie do czasu kryzysu naftowego lat siedemdziesią­tych XX wieku ule­gał obniże­niu. Nato­mi­ast po tym kryzysie gospo­dar­czym wys­tąpiła ten­dencja jego pod­wyższa­nia. Artykuł anal­izuje zmi­any, jakie następowały w usta­la­niu wieku emery­tal­nego.

Marcin Kautsch, Roman Lewandowski
Sys­tem cer­ty­fikacji jakości usług w sys­temie ochrony zdrowia

W pol­skim sys­temie ochrony zdrowia funkcjonują dwa sposoby poświad­cza­nia jakość: cer­ty­fikacja za zgod­ność z normą ISO 9001:2001 i akredy­tacja CMJ. Liczba zakładów opieki zdrowot­nej dys­ponu­ją­cych ww. doku­men­tami ostat­nio znacząco wzrosła. Doświad­czenia wskazują jed­nak na to, że nie przy­czy­nia się to do znacznego pod­niesienia jakości świad­c­zonych przez te zakłady usług zdrowot­nych. W artykule przed­staw­iono liczbę jed­nos­tek cer­ty­fikowanych, przy­czyny wspom­ni­anego wzrostu oraz propozy­cje zmian, które byłyby w stanie wpłynąć na poprawę jakości usług medy­cznych.

Mał­gorzata Niesiobędzka
Kon­sek­wencje złożoności sys­temu podatkowego
Celem artykułu jest ukazanie kon­sek­wencji nad­miernej złożoności prawa podatkowego. Autorka kon­cen­truje się przede wszys­tkim na zagad­nie­niu czytel­ności lit­er­atury podatkowej oraz komu­nikacji między podat­nikiem a admin­is­tracją. W artykule zaprezen­towane zostały dane obrazu­jące wpływ złożoności pro­ce­dur na zachowanie podat­ników oraz czyn­niki istot­nie różnicu­jące sposób wypeł­ni­a­nia for­mu­la­rzy podatkowych przez oby­wa­teli. W pracy przed­staw­iono również wpływ złożoności podatków na ocenę ich spraw­iedli­wości.

Beata Ziębińska
Uni­w­er­sytety trze­ciego wieku – wybrane aspekty funkcjonowa­nia orga­ni­za­cji

Uni­w­er­sytety Trze­ciego Wieku (utw) dzi­ałają w Polsce od ponad trzy­dzi­estu lat. Celem ich dzi­ałal­ności jest sze­roko pojęta akty­wiz­a­cja swoich słuchaczy: intelek­tu­alna, ruchowa i społeczna. Celem artykułu jest przed­staw­ie­nie form orga­ni­za­cyjnych utw, a także form i treści współpracy jaką pode­j­mują te placówki z innymi insty­tuc­jami. Współpraca ta ma na celu poprawę funkcjonowa­nia utw i jakości życia ich słuchaczy, doty­czy także roz­maitych dzi­ałań wspier­a­ją­cych szczegól­nie inne grupy ist­niejące w społeczności lokalnej, ale także i poza nią. Można postawić tezę, że utw stają się znaczą­cym pod­miotem w real­iza­cji niek­tórych zadań poli­tyki społecznej na rzecz ludzi starszych.

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z pol­s­kich konferencji


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 3 (420), 2009

CHARACTERISTICS AND EVALUATION OF SELECTED PROVISIONS IN THE DRAFT OF COLLECTIVE LABOUR CODEJerzy Wratny
CHANGE OF RETIREMENT AGEWoj­ciech Muszal­ski
HEALTH CARE SERVICES QUALITY CERTIFICATION IN POLANDMarcin Kautsch, Roman Lewandowski
THE CONSEQUENCES OF THE TAX SYSTEM COMPLEXITYMał­gorzata Niesiobędzka

FROM RESEARCH AND STUDIES
THIRD AGE UNIVERSITIESSELECTED ASPECTS OF ORGANIZATION’S OPERATIONS – Beata Ziębińska

BOOK REVIEWS
Wiesław Gol­nau: IMPACT OF MINIMAL WAGE ON MARKET REGULATIONS – Reviewed by Zenon Wiśniewski
Cecylia Sadowska-Snarska (ed.): INSTITUTIONAL DYNAMICS OF CHILD PROTECTION – Reviewed by Aneta Wójcik

INFORMATION
WORK OF THE COMMITTEE ON LABOUR AND SOCIAL POLICY POLISH ACADEMY OF SCIENCES IN 2008 YEARLucyna Machol, Beata Kaczyńska
LOCAL FAMILY POLICY. ILSS CONFERENCEAneta Wój­cik
CIVIC DIALOGUE PARTICIPATION AND DECISIONMAKING: AN ATTEMPT OF OUTCOMES EVALUATION. CONFERENCE IN WARSAWMarta Der­lacz

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Jerzy Wratny
CHARACTERISTICS AND EVALUATION OF SELECTED PROVISIONS IN THE DRAFT OF COLLECTIVE LABOUR CODE
The premises of the elab­o­ra­tion of the draft of the Col­lec­tive Labour Code by the Gov­ern­men­tal Com­mis­sion for Cod­i­fi­ca­tion of Labour Law have been pre­sented; the bill is the sec­ond one besides the another draft of the Labour Code relat­ing to the employ­ment law (indi­vid­ual labour law) being result of 4-year last­ing activ­ity of the above men­tioned Com­mis­sion. The selected pro­pos­als in the field of indus­trial rela­tions, being reg­u­lated in the bill have been pre­sented, ana­lyzed and eval­u­ated. This are as fol­lows: the model of trade unions ver­sus employ­ers, estab­lish­ment and role of non-union rep­re­sen­ta­tions of the work­ers, pro­ce­dures of col­lec­tive dis­putes and orga­niz­ing of strikes. The impor­tance of these issues, which should be prin­ci­pally dis­cussed, has been under­lined. The need of dis­cus­sion does not depend on the imple­men­ta­tion of the Code, the future of which is still uncertain.

Woj­ciech Muszal­ski
CHANGE OF RETIREMENT AGE

Ini­tially, a retire­ment age in the Euro­pean coun­tries was set very high. Then, until the times of the oil cri­sis in the 70’s of the 20th cen­tury, the retire­ment age kept falling. How­ever, after that cri­sis, there came a ten­dency to raise the retire­ment age.

Marcin Kautsch, Roman Lewandowski
HEALTH CARE SERVICES QUALITY CERTIFICATION IN POLAND

There are two meth­ods cer­ti­fy­ing the qual­ity in Pol­ish health­care: cer­ti­fi­ca­tion accord­ing to the ISO 9001:2001 norm and CMJ accred­i­ta­tion. Num­ber of health­care units, which have these doc­u­ments has recently sub­stan­tially grown. The evi­dence shows that it does not bear real qual­ity increase of ser­vices pro­vided by the units. The paper reveals the num­ber of cer­ti­fied units, rea­sons for the men­tioned growth and some pro­pos­als, which in prac­tice may improve qual­ity of health care services.

Mał­gorzata Niesiobędzka
THE CONSEQUENCES OF THE TAX SYSTEM COMPLEXITY

The pur­pose of this paper is a pre­sen­ta­tion of the con­se­quences of tax law exces­sive com­plex­ity. Author focuses on read­abil­ity of the tax lit­er­a­ture and com­mu­ni­ca­tion between tax­pay­ers and tax author­i­ties. In the present paper, date show­ing the influ­ence of tax com­plex­ity on tax­pay­ers behav­ior, and fac­tors sig­nif­i­cantly dif­fer­en­ti­at­ing the tax returns prepar­ing by cit­i­zens, are pre­sented. The paper demon­strates the influ­ence of tax law com­plex­ity on eval­u­a­tion of tax fairness.

Beata Ziębińska
THIRD AGE UNIVERSITIESSELECTED ASPECTS OF ORGANIZATION’S OPERATIONS

The Third Age Uni­ver­si­ties (TAUs) have been oper­at­ing in Poland for over thirty years. Their goal is to keep their stu­dents active, in a broad sense: intel­lec­tu­ally, phys­i­cally, and socially. The pur­pose of this arti­cle is to present var­i­ous orga­ni­za­tional forms of TAUs, and the forms and con­tent of their coop­er­a­tion with other insti­tu­tions. TAUs’ coop­er­a­tion aims at improv­ing their oper­a­tions and qual­ity of life of their stu­dents. It also aims at sup­port­ing other groups, both inside and out­side the local community.The fol­low­ing hypoth­e­sis can be put for­ward: TAUs are becom­ing a sig­nif­i­cant tool of car­ry­ing out social poli­cies to help the elders.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót