Nr 1 (430) 2010

Spis treści 1/2010

Table of Contents

AKTUALNE PROBLEMY KAPITAŁU LUDZKIEGO W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ — Zdzisław Cza­jka 
ULGA PODATKOWA Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECIEFEKTY I PROPOZYCJA ZMIAN - Leszek Morawski
STRUKTURA PRZESTRZENI I DELIMITACJA OBSZARÓW SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE. DANE NSP 2002 — Prze­mysław Śleszyński
BEZROBOCIE REJESTROWANE A BEZROBOCIE WEDŁUG BAELPaweł Janukow­icz

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
PRACA I DOCHODY STUDENTÓWWoj­ciech Jarecki

RECENZJE
Mirosław Księżopol­ski, Bar­bara Rysz-Kowalczyk, Cezary Żołę­dowski (red. nauk.), POLITYKA SPOŁECZNA W KRYZYSIE — rec. Zdzisław Pisz
Zenon Wiśniewski (red.): ZARZĄDZANIE WIEKIEM W ORGANIZACJACH WOBEC PROCESÓW STARZENIA SIĘ LUDNOŚCI — rec. Hanna Karaszewska

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY — MISCELLANEA     Pobierz plik »

INFORMACJE
ZMODYFIKOWANE MINIMUM SOCJALNEMARZEC, CZERWIEC I WRZESIEŃ 2009 R. — Piotr Kurowski
XI EDYCJA KONKURSU IPiSS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE W DZIEDZINIE PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ — Bożena Kołaczek
EUROPA SOCJALNA: OBRONA STANDARDÓW I NOWE PROGRAMY. KONFERENCJA W BRUKSELILeszek K. Gile­jko
PRZYSZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA POLSKI. KONFERENCJA NAUKOWA W ŁODZI — Zofia Szweda-Lewandowska

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Zdzisław Cza­jka
Aktu­alne prob­lemy kap­i­tału ludzkiego w admin­is­tracji rzą­dowej

Artykuł prezen­tuje moty­wowanie kap­i­tału ludzkiego w admin­is­tracji rzą­dowej oraz kierunki zmian. Wys­tępuje nad­mierne zróżni­cow­anie wyna­grodzeń między urzę­dami cen­tral­nymi na tych samych stanowiskach. Pra­cown­icy admin­is­tracji o wyso­kich kwal­i­fikac­jach są też opła­cani niżej w sto­sunku do pry­wat­nych przed­siębiorstw, co powoduje wysoką fluk­tu­ację kadr. Zmi­any oparto na wyko­rzys­ta­niu wartoś­ciowa­nia pracy w usta­la­niu płac. Głównym skutkiem jest poprawa relacji wyna­grodzeń w urzę­dach a nie między nimi. Cel wartoś­ciowa­nia nie został osiąg­nięty. Nie wyko­rzys­tuje się też innych ele­men­tów pro­cesu kadrowego do moty­wowa­nia roz­woju kap­i­tału ludzkiego.
Pobierz plik »

Leszek Morawski 
Ulga podatkowa z tytułu wychowywa­nia dzieci — efekty i propozy­cje zmian
Niski poziom akty­wność zawodowej oraz rozległy zakres ubóstwa mate­ri­al­nego rodzin z dziećmi stanowią poważne prob­lemy społeczne w Polsce. Wprowadzanie w 2007 r. ulgi podatkowej z tytułu wychowywa­nia dzieci znacząco zwięk­szyło wartość trans­ferów społecznych do rodzin z dziećmi co jak pokazano w pracy nie pomogło w real­iza­cji żad­nego z trzech celów poli­tyki społecznej pos­tu­lowanych przez Blun­della. Główną wadą ulgi jest alokowanie korzyści do rodzin śred­nio i bardzo zamożnych. W pracy przed­staw­iono propozy­cję mody­fikacji ulgi wzorowaną na świad­czeni­ach dla pracu­ją­cych powodu­jącą trans­fer korzyści od rodzin zamożnych do rodzin zagrożonych ubóst­wem. Efek­tem takiej zmi­any byłaby poprawa sytu­acji dochodowej niezamożnych pracu­ją­cych rodzin oraz wzrost motywacji finan­sowych do pracy rodz­iców. 
Pobierz plik »

Prze­mysław Śleszyński
Struk­tura przestrzeni I delim­i­tacja obszarów społecznych w Warsza­wie. Dane NSP 2002
W artykule przed­staw­iono anal­izę miejs­kich obszarów społecznych, które posłużyły do delim­i­tacji obszarów o wysokim i niskim sta­tusie. Wyko­rzys­tano dane z ostat­niego spisu powszech­nego (2002) doty­czące struk­tury demograficznej, wyk­sz­tałce­nia, zawodowej i mieszkan­iowej. Na tej pod­stawie skon­struowano kom­plek­sowe wskaźniki niskiego i wysok­iego sta­tusu społecznego, które przed­staw­iono na mapach. Dane anal­i­zowano w rejonach statysty­cznych i urban­isty­cznych.
Pobierz plik »

Paweł Janukow­icz
Bezrobo­cie reje­strowane a bezrobo­cie według BAEL
W pol­skiej prak­tyce funkcjonują dwa źródła poda­jące dane odnośnie stopy bezrobo­cia. Pier­wsze z nich jest ściśle pow­iązane z rejes­tracją osób bezro­bot­nych w powia­towych urzę­dach pracy i nosi nazwę bezrobo­cia reje­strowanego. Drugim źródłem są wyniki anki­etowego Bada­nia Akty­wności Eko­nom­icznej Lud­ności (BAEL), na pod­stawie którego określa się wielkość i struk­turę zasobów siły roboczej, w tym sza­cuje się wartość stopy bezrobo­cia. Porównu­jąc wartości stopy bezrobo­cia reje­strowanego i stopy bezrobo­cia obliczanej na pod­stawie BAEL, zauważyć można pewne roz­bieżności pomiędzy obiema wartoś­ci­ami. Celem artykułu jest wyjaśnie­nie dys­pro­por­cji pomiędzy stopą bezrobo­cia reje­strowanego a stopą bezrobo­cia sza­cow­aną według BAEL oraz określe­nie czyn­ników wywołu­ją­cych różnice przy oblicza­niu obu wskaźników. 
Pobierz plik »

Woj­ciech Jarecki
Praca i dochody stu­den­tów
W artykule pod­jęto prob­lem dochodów uzyski­wanych przez stu­den­tów kierunków eko­nom­icznych, będą­cych na ostat­nim roku studiów. Celem było osza­cow­anie wielkości tych dochodów, określe­nie ich źródeł i struk­tury. Postaw­iono tezę, że stu­denci uzyskują na ostat­nim roku studiów dochody porówny­walne z osobami mają­cymi wyk­sz­tałce­nie śred­nie. Przeprowad­zone sza­cunki poz­woliły na pozy­ty­wne zwery­fikowanie postaw­ionej tezy. 
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji

Spra­woz­da­nia z kon­fer­encji naukowych


Social Pol­icy
Con­tents No 1 (430), 2010

CURRENT ISSUES OF HUMAN CAPITAL IN GOVERNMENT ADMINISTRATIONZdzisław Cza­jka
CHILD TAX CREDITTHE EFFECTS AND A PROPOSITION FOR CHANGESLeszek Morawski
SOCIAL SPACES IN WARSAW: DATA FROM 2002 CENSUSPrze­mysław Śleszyński
REGISTERED UNEMPLOYMENT VS. UNEMPLOYMENT ACCORDING TO THE LABOUR FORCE SURVEY (BAEL) — Paweł Janukow­icz

FROM RESEARCH AND STUDIES
STUDENTS EMPLOYMENT AND INCOMEWoj­ciech Jarecki

BOOK REVIEWS
Mirosław Księżopol­ski, Bar­bara Rysz-Kowalczyk, Cezary Żołę­dowski (eds.): SOCIAL POLICY IN THE TIMES OF ECONOMIC CRISIS — Reviewed by Zdzisław Pisz
Zenon Wiśniewski (red.): AGE MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS AND DYNAMICS OF AGE STRUCTURE OF POPULATION — Reviewed by Hanna Karaszewska

DYNAMICS OF CONTEMPORARY SOCIAL POLICY: POLAND AND ABROAD
CONTEMPORARY WORLDMISCELLANEA

INFORMATION
NEW SOCIAL MINIMAMARCH, JUNE AND SEPTEMBER OF 2009 — Piotr Kurowski
COMPETITION FOR THE BEST M.D. THESES AND PH.D. DISSERTATIONS IN THE FIELD OF LABOUR MARKET ISSUES AND SOCIAL POLICYBożena Kołaczek
SOCIAL EUROPE: DEFENCE OF SOCIAL STANDARDS AND NEW PROGRAMS. CONFERENCE IN BRUSSELSLeszek K. Gile­jko
DEMOGRAPHY AND FUTURE OF POLAND. CONFERENCE IN ŁÓDŹ — Zofia Szweda-Lewandowska

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Zdzisław Cza­jka
CURRENT ISSUES OF HUMAN CAPITAL IN GOVERNMENT ADMINISTRATION
The arti­cle pre­sent­ing cur­rent moti­va­tion of human cap­i­tal in gov­ern­ment admin­is­tra­tion and direc­tions of changes. In admin­is­tra­tion exist­ing too large dif­fer­en­ti­a­tion of pay between cen­tral offices and min­istry on the same job. Office worker in admin­is­tra­tion (spec­jal­ists and man­agers) are paid too low to com­pare with pri­vate enter­prises. It means increas­ing fluc­tu­a­tion of employ­ment. Changes in pay was lean on job eval­u­a­tion. The main effect of intro­duc­ing job eval­u­a­tion was improve­ment of rela­tion­ship pay in office, but not between offices. The aim of job eval­u­a­tion don’t achieve. In gov­ern­ment admin­is­tra­tion don’t use also another instru­ments of human resources process to devel­op­ment of human capital.

Leszek Morawski
CHILD TAX CREDITTHE EFFECTS AND A PROPOSITION FOR CHANGES

The low employ­ment rate and a wide range of a mate­r­ial poverty among fam­i­lies with chil­dren are seri­ous eco­nomic prob­lems in Poland. Intro­duc­ing the 2007 tax child credit sig­nif­i­cantly increased a value of social trans­fers allo­cated to fam­i­lies with chil­dren. How­ever it did not help to resolve any out of the three social pol­icy objec­tives pos­tu­lated by Blun­dell. The main draw­back of the tax credit is allo­cat­ing of ben­e­fits to rel­a­tively reach fam­i­lies. A mod­i­fi­ca­tion of the tax credit is pre­sented in a paper. A new tax credit is sim­i­lar to employ­ment con­tin­gent trans­fers and it pro­vides ben­e­fits to fam­i­lies at risk of poverty at the expense of loss of income by fam­i­lies. Income sit­u­a­tion of poor work­ing fam­i­lies will improve and finan­cial incen­tives for par­ents will increase as results of sug­gested change.

Prze­mysław Śleszyński
SOCIAL SPACES IN WARSAW: DATA FROM 2002 CENSUS

Arti­cle pre­sented ana­lyze of urban social areas, resorted to delim­i­ta­tion areas on high and low sta­tus. Used data from last cen­sus (2002), based on demo­graph­i­cal, edu­ca­tional, job and hous­ing struc­ture. On the basis this ana­lyzes, con­structed com­pre­hen­sives indi­ca­tors high and low social sta­tus, pre­sented on the maps. Data ana­lyzed in sta­tis­ti­cal and urban­is­tic regions.

Paweł Janukow­icz
REGISTERED UNEMPLOYMENT VS. UNEMPLOYMENT ACCORDING TO THE LABOUR FORCE SURVEY (BAEL) 

In Poland, two sources of data con­cern­ing unem­ploy­ment rate are applied. The first one is closely linked to the reg­is­tra­tion of unem­ployed per­sons in the powiat labour offices and is called “reg­is­tered unem­ploy­ment”. The sec­ond source is the data col­lected from the Labour Force Sur­vey (Badanie Akty­wności Eko­nom­icznej Lud­ności — BAEL), on the basis of which the labour force size and struc­ture as well as the unem­ploy­ment rate are assessed. When com­pared, the value of reg­is­tered unem­ploy­ment rate and the value of unem­ploy­ment rate cal­cu­lated on the basis of BAEL dis­play some dif­fer­ences. The aim of this paper is to clar­ify the dis­par­i­ties between the reg­is­tered unem­ploy­ment rate and the unem­ploy­ment rate esti­mated on the basis of BAEL, as well as to deter­mine the fac­tors lead­ing to the dif­fer­ences in the process of cal­cu­lat­ing both indicators.

Woj­ciech Jarecki
STUDENTS EMPLOYMENT AND INCOME

The arti­cle dis­cusses the prob­lem of income gen­er­ated by eco­nom­ics stu­dents in their final year of master’s degree stud­ies. The main objec­tive was to esti­mate this income, deter­mine its sources and struc­ture. It has been assumed that in their final year, stu­dents gen­er­ate income com­pa­ra­ble to peo­ple with sec­ondary edu­ca­tion. Esti­mates made allowed to val­i­date the the­sis advanced.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót