Nr 3 (432) 2010

Spis treści 3/2010

Table of Contents

MIESZKALNICTWO SOCJALNE JAKO INSTRUMENT DEMARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ BEZDOMNYCH NA PRZYKŁADZIE POZNANIA. DIAGNOZA I REKOMENDACJE - Andrzej Przymeński, Monika Oliwa
OBLICZA BEZROBOCIA DŁUGOTRWAŁEGO — Marcin Woź­niak
WPŁYW CZASU PRACY NA CZAS RODZINYNA PODSTAWIE BADAŃ BUDŻETU CZASUAnna Nowak

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY A PROBLEMY AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCHRafał Muster

RECENZJE
Leon Dyczewski: WYOBRAŻENIA MŁODZIEŻY O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE. POMIĘDZY TRADYCJĄ A NOWOCZESNOŚCIĄ — rec. Bożena Balcerzak-Paradowska
Leszek K. Gile­jko: DYLEMATY DRUGIEJ DEKADY POLSKIEJ TRANSFORMACJI — rec. Adam Kurzynowski
Zenon Wiśniewski (red.): DETERMINANTY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDZI STARSZYCH — rec. Mirosław Szreder
Ewa Kępińska: MIGRACJE EZONOWE Z POLSKI DO NIEMIEC — rec. Aneta Wój­cik 
Pobierz plik »

INFORMACJE
EMIGRACJA JAKO PROBLEM LOKALNY I GLOBALNY. MYSŁOWICE — GÓRNY ŚLĄSK — EUROPA — ŚWIAT — Alek­sander Lip­ski, Wiesława Walkowska
POPRAWA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU DIALOGU SPOŁECZNEGO ORAZ WZMOCNIENIE INSTYTUCJI I UCZESTNIKÓW DIALOGU SPOŁECZNEGO. KONFERENCJA W WARSZAWIEBeata Kaczyńska
EUROPEJSKA SIEĆ MIGRACYJNA. KONFERENCJA W WARSZAWIEPaweł Sza­ni­awski 
Pobierz plik »

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Andrzej Przymeński i Monika Oliwa-Ciesielska
Mieszkalnictwo soc­jalne jako instru­ment demar­gin­al­iza­cji społecznej bez­dom­nych na przykładzie Poz­na­nia. Diag­noza i rekomen­dacje
W artykule przed­staw­iono wyniki badań na temat wyko­rzysty­wa­nia instru­men­tów mieszkalnictwa soc­jal­nego do wspiera­nia pro­cesów demar­gin­al­iza­cji społecznej osób bez­dom­nych oraz sfor­mułowano rekomen­dacje dla lokalnej poli­tyki społecznej. Bada­nia bezpośred­nio doty­czą sytu­acji w Poz­na­niu, ale dają także przy­bliżony obraz sytu­acji w całej Polsce. Ważny wniosek z badań wyraża się w stwierdze­niu, że dostęp osób bez­dom­nych do mieszkań soc­jal­nych jest coraz trud­niejszy, z drugiej strony jed­nak mniej niż w lat­ach 90. osób staje się bez­dom­nymi z powodu eksmisji. 
Pobierz plik »

Marcin Woź­niak
Oblicza bezrobo­cia dłu­gotr­wałego
Wyk­lucze­nie finan­sowe łączy się ściśle z wyk­lucze­niem społecznym i polega na ogranic­zonym dostępie do usług finan­sowych świad­c­zonych przez banki i insty­tucje finan­sowe. Do czyn­ników mają­cych wpływ na wys­tępowanie takiego wyk­luczenia zal­icza się m.in. poziom wyk­sz­tałce­nia, główne źródło dochodów i ich poziom, wiek, oraz miejsce zamieszka­nia. Jakkol­wiek znaczny odsetek dorosłej części pol­skiego społeczeństwa dys­ponuje rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym i kar­tami płat­niczymi, inten­sy­wność korzys­ta­nia z nich, jak też innych usług finan­sowych, należy do nis­kich. W dużej mierze wynika to niskiego poziomu edukacji finan­sowej społeczeństwa. Edukowanie w tym zakre­sie jest nie tylko zadaniem admin­is­tracji pub­licznej i insty­tucji cen­tral­nych, ale i orga­ni­za­cji pozarzą­dowych. 
Pobierz plik »

Anna Nowak
Wpływ czasu pracy na czas rodziny — na pod­stawie badań budżetu czasu
Celem artykułu jest anal­iza różnych rodza­jów ryzyka związanego z kon­strukcją finan­sową pra­cown­iczych pro­gramów emery­tal­nych (PPE) w Polsce oraz sposobu ich alokacji pomiędzy pra­co­daw­ców a pra­cown­ików — uczest­ników pro­gramów. Autor pode­j­muje próbę udzie­le­nia odpowiedzi na pytanie, czy asym­e­tryczny podział ryzyka typowy dla pro­gramów zor­ga­ni­zowanych na zasadzie zdefin­iowanej składki (defined con­tri­bu­tion) nie stanowił do tej pory oraz czy nie będzie stanowić w przyszłości jed­nej z barier roz­woju zakład­owych sys­temów emery­tal­nych i całego III filaru nowego sys­temu emery­tal­nego w Polsce.
Pobierz plik »

Rafał Muster
Czas pozostawa­nia bez pracy a prob­lemy akty­wiz­a­cji bezro­bot­nych w świ­etle badań empirycznych
W artykule zaprezen­towano wyniki badań przeprowad­zonych na potrzeby pro­jektu o charak­terze naukowo-badawczym pt.: Ogólnopol­skie badanie sytu­acji potrzeb i możli­wości osób niepełnosprawnych. Wyko­rzys­tano rezul­taty drugiego etapu badań zre­al­i­zowanego w 2009 r. Uzyskane wyniki potwierdzają hipotezę, iż osoby z zaburzeni­ami psy­chicznymi to grupa najbardziej narażona na mar­gin­al­iza­cję, a także wyk­lucze­nie społeczne. Prob­lem mar­gin­al­iza­cji prze­jawia się w wielu aspek­tach życia społecznego tych osób. Czują się one bardziej wyob­cow­ane niżeli reszta osób niepełnosprawnych, rzadziej pode­j­mują akty­wność społeczno-zawodową, mają niższy poziom wyk­sz­tałce­nia oraz istot­nie niżej oce­ni­ają swoje zad­owole­nie z życia oraz stan zdrowia. Zjawisko mar­gin­al­iza­cji i wyk­luczenia społecznego w badanej grupie man­i­fes­tuje się na dwóch poziomach. Pier­wszy poziom jest związany z fak­tem bycia osobą niepełnosprawną, drugi poziom doty­czy faktu zdi­ag­no­zowa­nia zaburzeń psy­chicznych jako pod­sta­wowej przy­czyny ograniczenia sprawności i wiąże się z automar­gin­al­iza­cją.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z kon­fer­encji naukowych

 


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 3 (431), 2010

SOCIAL HOUSING AS AN INSTRUMENT OF HOMELESS PERSON’S DE-MARGINALIZATION, ON THE EXAMPLE OF POZNAŃ. DIAGNOSIS AND RECOMMENDATIONSAndrzej Przymeński, Monika Oliwa
FACES OF LONG-TERM UNEMPLOYMENTMarcin Woź­niak
THE IMPACT OF WORK TIME ON FAMILY TIMEBASING ON TIME USE SURVEYS - Anna Nowak

FROM RESEARCH AND STUDIES
TIME OF BEING UNEMPLOYED VERSUS PROBLEMS OF JOB ACTIVATION OF THE UNEMPLOYED IN THE LIGHT OF THE EMPIRICAL RESEARCHRafał Muster

BOOK REVIEWS
Leon Dyczewski: WYOBRAŻENIA MŁODZIEŻY O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE. POMIĘDZY TRADYCJĄ A NOWOCZESNOŚCIĄ — Reviewed by Bożena Balcerzak-Paradowska
Leszek K. Gile­jko: DILEMMAS OF THE SECOND DECADE OF TRANSFORMATION IN POLAND — Reviewed by Adam Kurzynowski
Zenon Wiśniewski (ed.): DETERMINATS OF VOCATIONAL ACTIVITY OF ELDERLY PEOPLE — Reviewed by Mirosław Szreder
Ewa Kępińska: SEASONAL MIGRATIONS FROM POLAND TO GERMANY — Reviewed by Aneta Wój­cik

INFORMATION
LOCAL AND GLOBAL PROBLEMS OF MIGRATION. MYSLOWICEUPPER SILESIAEUROPETHE WORLDAlek­sander Lip­ski, Wiesława Walkowska
IMPROVEMENT OF AND SUPPORT FOR INSTITUTIONS AND PARTICIPANTS OF SOCIAL DIALOQUE. CONFERENCE IN WARSAWBeata Kaczyńska
EUROPEAN MIGRATION NETWORK. CONFERENCE IN WARSAWPaweł Sza­ni­awski

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Andrzej Przymeński i Monika Oliwa-Ciesielska
SOCIAL HOUSING AS AN INSTRUMENT OF HOMELESS PERSON’S DE-MARGINALIZATION, ON THE EXAMPLE OF POZNAŃ. DIAGNOSIS AND RECOMMENDATIONS

In the arti­cle we present the results of our research in using social hous­ing instru­ments to sup­port the processes of social de-marginalization of home­less per­sons. We for­mu­late also the rec­om­men­da­tion in this area for local social pol­icy. Our research con­cerns imme­di­ate to the sit­u­a­tion in Poz­nań, but it also gives pic­ture of sit­u­a­tion in whole Poland. One of our impor­tant con­clu­sion is: the home­less person’s access to social dwellings is increas­ingly dif­fi­cult, but, in other side, there are much less peo­ple, than in the nineties years, who get­ting home­less for the rea­son of eviction.

Marcin Woź­niak
FACES OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT

Long-term unem­ploy­ment became per­ma­nent Europe and world phe­nom­e­non pro­vok­ing dis­cus­sion and research of itself and the effects, which it cause at dif­fer­ent areas. Despite tech­no­log­i­cal progress in the field of infor­ma­tion tech­nol­ogy, med­i­cine or engi­neer­ing, there are still no effec­tive solu­tions for pre­vent­ing or coun­ter­act­ing this impor­tant social prob­lem. This is still new aspect of Pol­ish young democ­racy and mar­ket econ­omy that started in 1989. I want to bring closer this phe­nom­e­non and show the typol­ogy of long-term unem­ployed peo­ple in Poland.

Anna Nowak
THE IMPACT OF WORK TIME ON FAMILY TIMEBASING ON TIME USE SURVEYS 

The first part of the arti­cle retraces the main stages in the devel­op­ment of time use sur­veys and iden­ti­fies recent method­olog­i­cal issues. Time use researchers use a spe­cific type of ques­tion­naire devise, the activ­ity diary which describes account of respondent’s life activ­i­ties. The results received from time use sur­veys can be used in fur­ther stud­ies what has been described in the sec­ond part. Such sur­veys seem to be irre­place­able in the researches con­cern­ing leisure time, knowl­edge about work sched­ules and the effect of the fam­ily work on the fam­ily time. Author focused on this third aspect. Based on cur­rent lit­er­a­ture she presents how desyn­chro­nized work sched­ules of dual-earner cou­ples reduce the time spouses spend together and with their children.

Rafał Muster
TIME OF BEING UNEMPLOYED VERSUS PROBLEMS OF JOB ACTIVATION OF THE UNEMPLOYED IN THE LIGHT OF THE EMPIRICAL RESEARCH

The arti­cle presents par­tial results of the sur­vey con­ducted on pop­u­la­tion of 6000 unem­ployed inhab­i­tants of Ruda Śląska. It was diag­nosed how the time of stay­ing unem­ployed influ­ences var­i­ous aspects of job acti­va­tion of the unem­ployed. The change dynam­ics of moti­va­tion level to start work was analysed in par­tic­u­lar here together with the will­ing­ness to raise work qual­i­fi­ca­tions and spa­tial mobil­ity when the time of being unem­ployed got to lengthen. A sig­nif­i­cant part of the research was mark­ing the level of civil­i­sa­tion com­pe­tence pos­sessed by the unem­ployed (among other: dri­ving licence, abil­ity to use a com­puter, knowl­edge of a for­eign lan­guage) and show­ing how the level of such com­pe­tence changes in case of the unem­ployed depend­ing on how long they stay unemployed.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót