Nr 4 (433) 2010

 Spis treści 4/2010

Table of Contents

ASPEKTY IMPLEMENTACYJNE POLITYKI SPOŁECZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ. OBYWATELSTWO UE. INDYWIDUALIZACJA UPRAWNIEŃ SPOŁECZNYCH — Gertruda Uścińska
DZIECI PO ROZWODZIE RODZICÓW W POLSCE W LATACH 1980–2007 — Piotr Szukalski
RÓWNOWAGA PRACA-ŻYCIE — WYBÓR CZY KONIECZNOŚĆ? — Agnieszka Smoder
WIEJSKIE HABITUSY I “NOWY KAPITALIZM” — Kinga Pawłowska

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
WARUNKI ŻYCIA EUROPEJCZYKÓW W STARSZYM ŻYCIU — tłum. i oprac. Danuta Graniewska

RECENZJE
Elż­bi­eta Kryńska (red.): FLEXICURITY W POLSCE. DIAGNOZA I REKOMENDACJE — rec. Marek Bed­narski  
Pobierz plik »

INFORMACJE
ZMODYFIKOWANE MINIMUM SOCJALNE W GRUDNIU 2009 R. - Piotr Kurowski
SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA A INDYWIDUALIZACJA UPRAWNIEŃ SPOŁECZNYCH. DEBATA IPISSBeata Kaczyńska   
Pobierz plik »

KONFERENCJE I SEMINARIA IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Gertruda Uścińska
Aspekty imple­men­ta­cyjne poli­tyki społecznej Unii Europe­jskiej. Oby­wa­telstwo UE. Indy­wid­u­al­iza­cja uprawnień społecznych
W artykule pod­jęto zagad­nienia doty­czące zagad­nień europe­jskiej poli­tyki społecznej i europe­jskiego mod­elu społecznego. W zakre­sie prob­lemów imple­men­ta­cyjnych omówiono zagad­nienia doty­czące indy­wid­u­al­iza­cji uprawnień społecznych w doku­men­tach UE, w tym w pro­gra­mach składa­ją­cych się na otwarta metodę koor­dy­nacji. Ustalono, czy i jakim zakre­sie oby­wa­telstwo Unii Europe­jskiej jest tytułem do uprawnień społecznych. Przeanal­i­zowano rolę insty­tucji i organów UE w real­iza­cji europe­jskiej poli­tyki społecznej. Doko­nano ustaleń w zakre­sie relacji europe­jskiej poli­tyki społecznej do pol­skiej poli­tyki społecznej. Wskazano na obszary wyma­ga­jące badań. 
Pobierz plik »

Piotr Szukalski
Dzieci po roz­wodzie rodz­iców w Polsce w lat­ach 1980–2007
Wzras­ta­jąca w ostat­nich lat­ach liczba roz­wodów w Polsce zmusza do spo­jrzenia, na ile mamy do czynienia z incy­den­tal­nym wzrostem, na ile z tren­dem. Szczególna rola w tego typu anal­izach powinna być przyp­isana zna­jo­mości przemian liczby i struk­tury dzieci dotknię­tych roz­wo­dem swych rodz­iców. W artykule na pod­stawie pub­likowanych danych GUS przed­staw­iono pod­sta­wowe infor­ma­cje o licz­bie takich mało­let­nich dzieci, ich struk­turze z punktu widzenia wieku, liczby rodzeństwa, oraz o prefer­owanych przez sądy sposobach powierza­nia władzy rodzi­ciel­skiej. Szczególny nacisk położony został na prezen­tację danych potwierdza­ją­cych rozpowszech­nione przeko­nanie o szkodli­wym wpły­wie zmi­any usta­wodaw­stwa soc­jal­nego w 2003 r. 
Pobierz plik »

Agnieszka Smoder
Wpływ czasu pracy na czas rodziny — na pod­stawie badań budżetu czasu
Work-Life Bal­nce (WLB) jest jed­nym z najważniejszych współczes­nych społecznych prob­lemów. Przedłuża­jący się kon­flikt w tym wymi­arze powoduje wiele zagrożeń dla życia oso­bis­tego i społecznego. Autorka prezen­tuje uza­sad­nie­nie dla wprowadza­nia prak­tyk w zakre­sie Work-Life Blance oraz aktu­alną sytu­ację w Polsce w tym zakre­sie.   
Pobierz plik »

Kinga Pawłowska
Wiejskie habi­tusy i “nowy kap­i­tal­izm“
Tekst ma na celu opisanie kul­tur­owych reguł obwiązu­ją­cych w wiejs­kich społecznoś­ci­ach oraz pow­sta­jącego na ich bazie habi­tusu wpły­wa­jącego na funkcjonowanie mieszkańców wsi na rynku pracy. Zgod­nie z zapro­ponowaną per­spek­tywą, trady­cyjne jed­no­lite uję­cie charak­terystyk men­tal­nych mieszkańców pol­skiej wsi nie jest uprawnione. Współcześnie można wyróżnić co najm­niej trzy typy wiejskiego habi­tusu — “farmera”, “właś­ci­ciela małego gospo­darstwa” oraz “byłego pra­cown­ika PGR-u” — do pewnego stop­nia stanow­iące kon­tynu­ację porządku uksz­tał­towanego w poprzed­nim sys­temie. Pro­gramy poli­tyki społecznej skierowane do mieszkańców pol­skiej wsi, powinny zatem uwzględ­niać różnorodne potrzeby jej mieszkańców w kul­turze “nowego kap­i­tal­izmu”. 
Pobierz plik »

tłum. i oprac. Danuta Graniewska
Warunki życia Europe­jczyków w starszym wieku
Artykuł prezen­tuje wyniki badań przeprowad­zonych pod aus­pic­jami i finan­sowanymi przez Komisję Europe­jską w ramach znanego pro­jektu FELICIE doty­czą­cych przyszłych warunków życia starszych Europe­jczyków. W bada­ni­ach uczest­niczyły insty­tucje naukowe (w prze­waża­jącej licz­bie uni­w­er­sytety) z następu­ją­cych kra­jów: Bel­gii, Francji, Fin­landii, Nider­landów, Niemiec, Por­tu­galii, Repub­liki Czeskiej, Wielkiej Bry­tanii, Włoch. 
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z kon­fer­encji naukowych


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 4 (433), 2010

TROUBLED IMPLEMENTATION OF EUROPEAN SOCIAL POLICY. UNION CITIZENSHIP. INDIVIDUAL SOCIAL RIGHTS - Gertruda Uścińska
MINORS AND DIVORCES OF THEIR PARENTS: POLAND, 1980–2007 — Piotr Szukalski
WORK-LIFE BALANCE — A CHOICE OR NECESSITY? — Agnieszka Smoder
RURAL HABITUSES AND THENEW CAPITALISM” — Kinga Pawłowska

SOCIAL POLICY ABROAD
LIVING CONDITIONS OF THE ELDERLY IN EUDanuta Graniewska

BOOK REVIEWS
Elż­bi­eta Kryńska (ed.): FLEXICURITY IN POLAND. DIAGNOSIS AND RECCOMENDATIONS — Reviewed by Marek Bed­narski

INFORMATION
MODIFIED SOCIAL MINIMADECEMBER 2009 — Piotr Kurowski
SOCIAL COHESION AND INDIVIDUAL SOCIAL RIGHTS. ILSS DEBATE - Beata Kaczyńska

CONFERENCES AND SEMINARS BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND
SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Gertruda Uścińska
T
ROUBLED IMPLEMENTATION OF EUROPEAN SOCIAL POLICY. UNION CITIZENSHIP. INDIVIDUAL SOCIAL RIGHTS

The paper dis­cusses the prob­lems of the Euro­pean social pol­icy and the Euro­pean social model. In terms of imple­men­ta­tion, the issues con­cern­ing indi­vid­u­al­iza­tion of social rights in the EU legal acts are exam­ined, includ­ing the open method of co-ordination. The paper also attempts to estab­lish the role and scope of Euro­pean cit­i­zen­ship as a source of the enti­tle­ment to social rights. The role of the EU insti­tu­tions and struc­tures is ana­lyzed with rela­tion to the imple­men­ta­tion of the Euro­pean social pol­icy. The rela­tion between the Pol­ish and Euro­pean social pol­icy is also scru­ti­nized. The areas that require fur­ther study and con­sid­er­a­tion are mentioned.

Piotr Szukalski
MINORS AND DIVORCES OF THEIR PARENTS: POLAND, 1980–2007

Increase in num­ber of divorces observed in the last years in Poland enforces to ana­lyze if it is related with inci­den­tal events or with a long-term trend. Spe­cial atten­tion should be paid to ques­tion what num­bers of minor chil­dren are bit­ten by the divorce of their par­ents. The arti­cle focuses on pre­sen­ta­tion of data on the num­bers of the chil­dren and their struc­tures by age, sib­ling size, and cus­tody. The sec­ond aim of the arti­cle is to under­line data indi­cat­ing how the 2003 amend­ments to the Fam­ily Allowances Act affected propen­sity to divorce.

Agnieszka Smoder
WORK-LIFE BALANCE — A CHOICE OR NECESSITY?

Work-Life Bal­ance (WLB) is one of the most impor­tant con­tem­po­rary social prob­lems. Long-lasting con­flict in this dimen­sion causes many threats for per­sonal and social life. Authoress presents jus­ti­fi­ca­tion for usage prac­tices Work-Life Bal­ance and actual sit­u­a­tion in Poland.

Kinga Pawłowska
RURAL HABITUSES AND THENEW CAPITALISM
The main aim of this arti­cle is to describe cul­tural rules in rural com­mu­nites and the habi­tus based on them which affect the way of func­tion­ing vil­lage dwellers on the labor mar­ket. Accord­ing to this per­spec­tive, the tra­di­tional homo­ge­neous approach to the men­tal char­ac­ter­is­tics of Pol­ish vil­lage dwellers is not valid any more. Nowa­days, we can dis­tin­guish at least three types of rural habi­tuses: “farmer”, “the small farm owner” and “the for­mer state farm worker” — to some extent being a con­tin­u­a­tion of the for­mer state sys­tem order. There­fore, the social pol­icy pro­grames for Pol­ish vil­lage dwellers” should include its dwellers dif­fer­ent needs in the “New Cap­i­tal­ism” culture.

Danuta Graniewska
LIVING CONDITIONS OF THE ELDERLY IN EU
The arti­cle com­ments the results of an inter­na­tional research con­ducted under the aus­pices of the Euro­pean Union Com­mis­sion on elderly liv­ing con­di­tions in Europe.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót