Nr 5-6 (434-435) 2010

Spis treści 5–6/2010

Table of Contents

POLITYKA PAŃSTWA WOBEC RYNKU PRACY: IDEE EKONOMICZNE I RZECZYWISTOŚĆ — Elż­bi­eta Kryńska, Euge­niusz Kwiatkowski
EFEKTYWNOŚĆ AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY NA TLE DOŚWIADCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH — Roman Kisiel, Syl­wia Now­ińska
UBÓSTWO REALNE W POLSCE W LATACH 1998–2008 - Michał Brzez­iński

DYSKUSJE
PROPONOWANE ZMIANY W PUBLICZNYM SYSTEMIE EMERYTALNYM W POLSCE. GŁOS W DYSKUSJI - Marek Szczepański
SYSTEM ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PO 10 LATACHJAKI POWÓD SPORU O OFE? GŁOS W DYSKUSJITadeusz Szum­licz
ZMIANY W SYSTEMIE EMERYTALNYMZMIANY W OFE. PROJEKTY MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. GŁOS W DYSKUSJIGertruda Uścińska
ZMIANY W SYSTEMIE EMERYTALNYM. PROPOZYCJE MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. GŁOS W DYSKUSJIAgnieszka Chłoń-Domińczak

RECENZJE
Stanisława Goli­nowska, Peter Heng­sten­berg, Maciej Żukowski (red.): DIVERSITY AND COMMONALITY IN EUROPEAN SOCIAL POLICIES THE FORGING OF A EUROPEAN SOCIAL MODEL — rec. Włodz­imierz Anioł
Juliusz Gar­dawski: DIALOG SPOŁECZNY W POLSCE. TEORIA, HISTORIA, PRAKTYKA — rec. Dar­iusz Zalewski  
Pobierz plik »

INFORMACJE
POTRZEBY PODLASKIEGO RYNKU PRACY. KONFERENCJE W BIAŁYMSTOKU — Agnieszka Smoder

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Elż­bi­eta Kryńska, Euge­niusz Kwiatkowski
Poli­tyka państwa wobec rynku pracy: idee eko­nom­iczne i rzeczy­wis­tość
Współcześnie każde państwo real­izuje w imie­niu i dla społeczeństwa poli­tykę wobec rynku pracy pole­ga­jącą na odd­zi­ały­wa­niu na podaż i popyt na pracę. Jej zadaniem jest utrzy­manie bądź przy­wracanie równowagi, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem potrzeby osiąg­nię­cia celu zasad­niczego, jakim jest wysoki poziom zatrud­nienia i niski poziom bezrobo­cia. Celem opra­cow­a­nia jest przed­staw­ie­nie roli i znaczenia zagad­nień związanych z rynkiem pracy w teo­ri­ach eko­nom­icznych oraz współczes­nej prak­tyce gospo­dar­czej. W opra­cow­a­niu omówiono uję­cia rynku pracy w głównych teo­ri­ach eko­nom­icznych, poję­cie i rodzaje poli­tyki państwa na rynku pracy, poli­tykę wobec rynku pracy w kra­jach członkows­kich Unii Europe­jskiej oraz poli­tykę wobec rynku pracy w warunk­ach obec­nego kryzysu finan­sowego i gospo­dar­czego. Rozważa­nia przeprowad­zone w opra­cow­a­niu poz­woliły na sfor­mułowanie kilku kon­kluzji doty­czą­cych teo­re­ty­cznych i prak­ty­cznych ujęć roli państwa w ksz­tał­towa­niu sytu­acji na rynku pracy.  
Pobierz plik »

Roman Kisiel, Syl­wia Now­ińska
Efek­ty­wność akty­wnej poli­tyki rynku pracy na tle doświad­czeń między­nar­o­dowych
Celem opra­cow­a­nia było zbadanie rzeczy­wis­tej efek­ty­wności akty­wnej poli­tyki rynku pracy. W tym celu porówny­wano wyniki badań prowad­zonych w różnych kra­jach i w różnym cza­sie, tak, aby nie były one zależne od specy­ficznych warunków społeczno-gospodarczych i mogły zostać uznane za uni­w­er­salne. Anal­izy mikroekonom­e­tryczne wskazały, że najbardziej efek­ty­wnym środ­kiem ALMP było sub­sy­diowanie zatrud­nienia (ze śred­nim efek­tem zatrud­nieniowym ok. 6–40 pkt. proc.), następ­nie szkole­nia (ok. 5–20 pkt. proc.), pomoc i pośred­nictwo w poszuki­wa­niu pracy (ok. 9 pkt. proc.), nato­mi­ast bezpośred­nie tworze­nie miejsc pracy sklasy­fikowano jako nieskuteczne, a co więcej pog­a­rsza­jące szanse na przyszłe zatrud­nie­nie uczest­ników. Na pod­stawie badań makroekonom­e­trycznych okazało się z kolei, że w skali całej gospo­darki sub­sy­diowanie zatrud­nienia nie przynosiło żad­nych korzyści, tak jak i bezpośred­nie tworze­nie miejsc pracy. Pomoc i pośred­nictwo w poszuki­wa­niu pracy obniżało jedynie bezrobo­cie, nie wpły­wa­jąc na zwięk­sze­nie zatrud­nienia. Najbardziej efek­ty­wne były szkole­nia, które nie tylko przy­czy­ni­ały się do zmniejszenia poziomu bezrobo­cia, ale także do zwięk­szenia poziomu zatrud­nienia.  
Pobierz plik »

Michał Brzez­iński
Ubóstwo relaty­wne w Polsce w lat­ach 1998–2008
Artykuł anal­izuje zmi­any relaty­wnego ubóstwa w Polsce w okre­sie 1998–2008 poprzez osza­cow­anie wartości wskaźników ubóstwa Fostera-Greera-Thornbecke’a (FGT) wraz z wnioskowaniem statysty­cznym o ich zmi­anach. Uzyskane wyniki wskazują, że w okre­sie 1998?2008 nastąpił statysty­cznie istotny wzrost ubóstwa relaty­wnego. W lat­ach 2004?2008 zarówno względny udział ubóstwa relaty­wnego w ubóst­wie całkow­itym, jak i “ryzyko” ubóstwa relaty­wnego dla członków gospo­darstw jed­noosobowych oraz dla małżeństw nieposi­ada­ją­cych dzieci wzrosły, pod­czas gdy dla małżeństw posi­ada­ją­cych dzieci wartości tych wskaźników spadły lub nie zmieniły się w sposób istotny statysty­cznie.  
Pobierz plik »

Marek Szczepański
Pro­ponowane zmi­any w pub­licznym sys­temie emery­tal­nym w Polsce. Głos w dyskusji
Artykuł stanowi głos w dyskusji na zmi­anami z pub­licznym sys­temie emery­tal­nym, pro­ponowanymi przez Min­is­terstwo Pracy i Poli­tyki Społecznej, a częś­ciowo także przez Min­is­terstwo Finan­sów. Zdaniem autora, najważniejsza z pro­ponowanych zmian: przed­sie­nie 4,3% składki emery­tal­nej z otwartych fun­duszy emery­tal­nych (OFE) do ZUS-u zburzy całą struk­turę nowego, wdrażanego od 1999 r. sys­temu emery­tal­nego, gdyż pod­waży pod­sta­wową zasadę zmniejszenia ryzyka uczest­nika sys­temu poprzez dyw­er­sy­fikację ryzyka (podział składki między część repar­ty­cyjną i część kap­i­tałową sys­temu). Również propozy­cje doty­czące możli­wości jed­no­ra­zowej wypłaty środ­ków zgro­mad­zonych w OFE przez­nac­zonych na wypłatę emery­tur doży­wot­nich zwięk­szają ryzyko dla uczest­ników sys­temu, z których przy­na­jm­niej część mogłaby przez­naczyć uzyskane w ten sposób pieniądze na cele niezwiązane z zabez­piecze­niem emery­tal­nym. Autor pro­ponuje wprowadze­nie pewnych mody­fikacji w pub­licznym sys­temie emery­tal­nym, ale bez pod­waża­nia pod­sta­wowych zasad jego funkcjonowa­nia. Taką zmi­aną mogłoby być m.in. wprowadze­nie zewnętrznego punktu odniesie­nie (bench­marku) dla inwest­y­cji real­i­zowanych przez OFE (zami­ast śred­niej wyma­ganej stopy zwrotu wszys­t­kich OFE bench­markiem byłoby wypra­cow­anie stopy zwrotu wyższej niż inflacja i na poziomie co najm­niej tempa wzrostu PKB lic­zonego na 10 lat przed prze­jś­ciem danego rocznika na emery­turę). 
Pobierz plik »

Tadeusz Szum­licz
Sys­tem zabez­pieczenia emery­tal­nego po 10 lat­ach — jaki powód sporu o OFE? Głos w dyskusji
Artykuł przed­stawia komen­tarz do propozy­cji zmian w sys­temie emery­tal­nym przed­staw­ionych przez Min­is­terstwo Pracy i Poli­tyki Społecznej oraz polem­izuje z tek­stem autorstwa Marka Szczepańskiego. Autor odnosi się do “prob­lemu OFE” z pewnym dys­tansem, którego — jego zdaniem — brakuje w prowad­zonej dyskusji na ten temat. Według autora nie można oce­niać dokony­wanych zmian sys­temu zabez­pieczenia emery­tal­nego bez rzetel­nego odwoła­nia się do jej wcześniejszych założeń. Jest to według niego niezbędne, gdy opowiada się za kon­tynu­acją kon­cepcji zmi­any i gdy pro­ponuje się konieczne jej mody­fikacje. 
Pobierz plik »

Gertruda Uścińska
Zmi­any w sys­temie emery­tal­nym — zmi­any w OFE. Pro­jekty Min­is­terstwa Pracy i Poli­tyki Społecznej. Głos w dyskusji
W artykule zostały przed­staw­ione dzi­ała­nia konieczne dla dokończenia reformy emery­tal­nej Polsce. Zawarto w nim założe­nia oraz propozy­cje reg­u­lacji, jakie zostały opra­cow­ane w 2009 i 2010 r. w MPiPS. Niek­tóre z nich opa­tr­zono komen­tarzem.  
Pobierz plik »

Agnieszka Chłoń-Domińczak
Zmi­any w sys­temie emery­tal­nym — zmi­any w OFE. Pro­jekty Min­is­terstwa Pracy i Poli­tyki Społecznej. Głos w dyskusji
Artykuł przed­stawia komen­tarze do propozy­cji zmian w sys­temie emery­tal­nym przed­staw­ionych przez Min­is­terstwo Pracy i Poli­tyki Społecznej. Propozy­cje te, doty­czące między innymi zmi­any pro­por­cji podzi­ału składki pomiędzy konta emery­talne oraz wyko­rzys­ta­nia środ­ków gro­mad­zonych w ofe do jed­no­ra­zowej wypłaty są oce­nione jako nieko­rzystne zarówno z per­spek­tywy uczest­ników sys­temu (ogranicze­nie korzyści wynika­ją­cych z dyw­er­sy­fikacji składki, ryzyko ubóstwa na emery­turze), jak i sys­temu emery­tal­nego (zwięk­sze­nie zobow­iązań Fun­duszu Ubez­pieczeń Społecznych).  
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z kon­fer­encji naukowych


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 5–6 (434–435), 2010

STATE POLICY AND THE LABOUR MARKET: ECONOMIC IDEAS AND REALITYElż­bi­eta Kryńska, Euge­niusz Kwiatkowski
EFFECTIVENESS OF THE ACTIVE LABOUR MARKET POLICY AGAINST THE BACKGROUND OF THE INTERNATIONAL EXPERIENCERoman Kisiel, Syl­wia Now­ińska
RELATIVE POVERTY IN POLAND DURING 1998–2008 — Michał Brzez­iński

DISCUSSION
THE PROPOSALS OF CHANGES IN THE POLISH PUBLIC PENSION SYSTEMMarek Szczepański
PUBLIC PENSION SYSTEM AFTER TEN YEARS: DEBATES CONCERNING OPF? — Tadeusz Szum­licz
CHANGES IN THE PENSION SYSTEM IN POLAND. CHANGES IN OPF. PROJECTS OF THE MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL POLICYGertruda Uścińska
PROPOSALS OF CHANGES IN THE NEW PENSION SYSTEM BY MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL POLICYAgnieszka Chłoń-Domińczak

BOOK REVIEWS
Stanisława Goli­nowska, Peter Heng­sten­berg, Maciej Żukowski (eds.): DIVERSITY AND COMMONALITY IN EUROPEAN SOCIAL POLICIES THE FORGING OF A EUROPEAN SOCIAL MODEL — Reviewed by Włodz­imierz Anioł
Juliusz Gar­dawski: SOCIAL DIALOGUE IN POLAND. THEORY, HISTORY, PRACTICE — Reviewed by Dar­iusz Zalewski

INFORMATION
NEEDS OF LABOUR MARKET IN PODLASIE REGION. CONFERENCES IN BIAŁYMSTOK — Agnieszka Smoder

DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Elż­bi­eta Kryńska, Euge­niusz Kwiatkowski
STATE POLICY AND THE LABOUR MARKET: ECONOMIC IDEAS AND REALITY

Today every state con­ducts labour mar­ket pol­icy, influ­enc­ing labour sup­ply and demand on behalf of and for the soci­ety. The aim of this pol­icy is to main­tain or restore the equi­lib­rium, tak­ing into con­sid­er­a­tion its main goal — high level of employ­ment and low unem­ploy­ment. This paper focuses on the role and impor­tance of the labour mar­ket prob­lems in eco­nomic the­o­ries as well as in the con­tem­po­rary econ­omy. It elab­o­rates on labour mar­ket in the main­stream eco­nomic the­o­ries; the con­cept and types of state pol­icy on the labour mar­ket; labour mar­ket pol­icy in the Euro­pean Union Mem­ber States; and labour mar­ket pol­icy dur­ing the present finan­cial and eco­nomic cri­sis. The dis­cus­sion pre­sented in the paper has led to the­o­ret­i­cal and prac­ti­cal con­clu­sions about the role of state and its influ­ence on sit­u­a­tion on the labour market.

Roman Kisiel, Syl­wia Now­ińska
EFFECTIVENESS OF THE ACTIVE LABOUR MARKET POLICY AGAINST THE BACKGROUND OF THE INTERNATIONAL EXPERIENCE

The aim of the study was to inves­ti­gate the actual effec­tive­ness of the active labor mar­ket pol­icy. For that pur­pose the results of stud­ies con­ducted in dif­fer­ent coun­tries and at dif­fer­ent times were com­pared to avoid them being depen­dent on spe­cific socioe­co­nomic con­di­tions and to allow con­sid­er­ing them uni­ver­sal. Micro­eco­nomic analy­ses indi­cated that the most effec­tive ALMP mea­sures were sub­si­dized employ­ment (with the mean employ­ment effect of ca. 6–40 pp), fol­lowed by train­ing (ca. 5–20 pp), help and inter­me­di­a­tion in search for employ­ment (ca. 9 pp), while direct estab­lish­ment of jobs was clas­si­fied as inef­fec­tive and even more decreas­ing the oppor­tu­ni­ties of future employ­ment of the par­tic­i­pants. On the base of macro­eco­nomic analy­ses it was found out in turn that in the scale of the entire econ­omy sub­si­dized employ­ment did not offer any ben­e­fits, as was the case in direct estab­lish­ment of jobs. Help and inter­me­di­a­tion in search for employ­ment only decreased unem­ploy­ment with­out influ­enc­ing increase of employ­ment. Train­ing that not only con­tributed to decreas­ing the level of unem­ploy­ment but also to increas­ing the level of employ­ment proved the most effective.

Michał Brzez­iński
RELATIVE POVERTY IN POLAND DURING 1998–2008

Using FGT poverty indices, the paper esti­mates rel­a­tive poverty in Poland for the period 1998?2008 as well as pro­vides sta­tis­ti­cal infer­ence on changes in rel­a­tive poverty. Results show that dur­ing 1998?2008 there was a sta­tis­ti­cally sig­nif­i­cant increase in rel­a­tive poverty. Single-person house­holds and mar­riages with­out chil­dren have expe­ri­enced an increase in both the rel­a­tive share of rel­a­tive poverty and in the risk of rel­a­tive poverty dur­ing 2004?2008. In the same period, the val­ues of these indices cal­cu­lated for mar­riages with chil­dren do not change in a sta­tis­ti­cally sig­nif­i­cant way or dis­play a fall in rel­a­tive poverty.

Marek Szczepański
THE PROPOSALS OF CHANGES IN THE POLISH PUBLIC PENSION SYSTEM

The arti­cle present some com­ments on pro­pos­als of the Min­istry of Labour and Social Pol­icy and Min­istry of Finance con­cern­ing the pub­lic pen­sion sys­tem in Poland. The author explains why the pro­posed shift of the 4,3% of pen­sion con­tri­bu­tions from the cap­i­tal (fully-funed) to the Pay-As-You-Go (PAYG) part of the sys­tem would be the wrong solu­tion. The main argu­ment is that it would destroy the basic struc­ture and the main aim of the new pub­lic pen­sion sys­tem (risk diver­si­fi­ca­tion between PAYG and fully-funded pil­lar). Author present his own pro­pos­als of mod­i­fi­ca­tion of the pub­lic pen­sion sys­tem in Poland (for exam­ple: the intro­duc­tion of a new bench­mark for the pen­sion funds in the sec­ond pil­lar of the sys­tem, based on real rate of return of invest­ments and the aver­age rate of eco­nomic growth (GDP).

Tadeusz Szum­licz
PUBLIC PENSION SYSTEM AFTER TEN YEARS: DEBATES CONCERNING OPF?

The most clearly vis­i­ble change that has been car­ried out for over ten years in the social secu­rity sys­tem is, of course, the tran­si­tion from PAYG financ­ing towards the PAYG-funded financ­ing. The less notice­able and less under­stand­able, but more impor­tant, seems to be the change that con­sists in switch­ing from the so-called defined-benefit for­mula to the so-called defined con­tri­bu­tion for­mula. While stress­ing the impor­tance of these two fun­da­men­tal sys­temic changes, one should agree that the so-far expe­ri­ence of changes in old-age secu­rity sys­tem allows for the for­mu­la­tion of rather crit­i­cal assess­ments relat­ing to the real­iza­tion of the con­cept of system’s changes and to the spe­cific con­struc­tion com­po­nents of the sys­tem. Incon­sis­ten­cies asso­ci­ated with the intro­duc­tion of the PAYG-funded financ­ing must raise seri­ous con­cerns, which the finan­cial cri­sis has only com­pounded. Equally essen­tial are the doubts aris­ing from the appli­ca­tion of defined con­tri­bu­tion rule in the pen­sion scheme, which raises emo­tions slowly yet they will strongly be inten­si­fied with sub­se­quent deci­sions con­cern­ing the pay­out of retire­ment ben­e­fits. Thus, the reform­ing of the pen­sion sys­tem turns out to be an exam­ple of the bad man­age­ment of social change in which both inad­e­quate social accep­tance and firm polit­i­cal deci­sions play an excep­tion­ally impor­tant role. The “OPF (open pen­sion funds) prob­lem” in the new pen­sion sys­tem must be treated with a cer­tain dis­tance which is miss­ing in the cur­rent dis­cus­sion. That is so because one can­not eval­u­ate (review, judge) the under­go­ing change with­out a fair recall to its ear­lier assump­tions. This is indis­pens­able when­ever we are in favour of con­tin­u­a­tion of a par­tic­u­lar con­cept of change as well as when we pro­pose nec­es­sary mod­i­fi­ca­tions to it. Incon­solable process of pri­va­ti­za­tion of state enter­prises in Poland in 1999–2009 is the main rea­son of OPF problem.

Gertruda Uścińska
CHANGES IN THE PENSION SYSTEM IN POLAND. CHANGES IN OPF. PROJECTS OF THE MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL POLICY

The arti­cle presents the nec­es­sary actions to com­plete the pen­sion reform in Poland. It con­tains assump­tions and reg­u­la­tory pro­pos­als that were devel­oped in 2009 and 2010 in the MLSP. Some of them indi­cated in the commentary.

Agnieszka Chłoń-Domińczak
PROPOSALS OF CHANGES IN THE NEW PENSION SYSTEM BY MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL POLICY

The arti­cle presents com­ments to the pro­pos­als of changes in the new pen­sion sys­tem, pre­sented by the Min­istry of Labour and Social Pol­icy. These pro­pos­als include, among oth­ers, changes in the divi­sion of old-age pen­sion con­tri­bu­tion between pen­sion accounts and pos­si­bil­ity to use open pen­sion funds’ sav­ings for lump-sum pay­ments. In author’s view, such changes would worsen both the sit­u­a­tion of pen­sion sys­tems’ par­tic­i­pants (as they would not ben­e­fit from diver­si­fi­ca­tion of sources of future pen­sion and would be AT higher poverty risk) as well as pen­sion sys­tem itself (through increased lia­bil­i­ties of PAYG pen­sion fund).

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót