Nr 7 (436) 2010

Spis treści 7/2010

 Table of Contents

Bożena Balcerzak-Paradowska
WSPOMNIENIE O PROF. ZOFII JACUKOWICZ 

TRZY KONCEPCJE POLSKIEJ POLITYKI IMIGRACYJNEJMał­gorzata Szylko-Skoczny, Maciej Duszczyk
KONWERGENCJA OCHRONY ZDROWIA W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJMaciej Jankowiak
KONTRAKTOWA FORMA ŚWIADCZENIA PRACY W OCHRONIE ZDROWIASZANSA CZY ZAGROŻENIE? — Dar­iusz Klimek
PRZECIWDZIAŁANIE ZASTĘPOWANIU UMÓW O PRACĘ UMOWAMI CYWILNOPRAWNYMIUrszula Brońska

INICJATYWY REGIONALNE I LOKALNE
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH JAKO NARZĘDZIE REALIZACJI LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ — Piotr Frączek
MIEJSCE PRZEDSZKOLI W LOKALNYCH STRATEGIACH ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MAŁYCH MIAST I TERENÓW WIEJSKICHAneta Wój­cik

RECENZJE
Juliusz Gar­dawski (red.): POLACY PRACUJĄCY A KRYZYS FORDYZMU — rec. Jerzy Wratny

INFORMACJE
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH WSPÓLNOTOWYCH O KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. SEMINARIUM IPiSS — Beata Kaczyńska
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE NA RZECZ RODZIN Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI DZIEĆMI. DEBATA IPiSS — Bożena Kołaczek
KONKURS IPISS NA NAJLPSZE PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE W DZIEDZINIE PRACY I POLITKI SPOŁECZNEJ — OGŁOSZENIE

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Mał­gorzata Szylko-Skoczny, Maciej Duszczyk
Trzy kon­cepcje pol­skiej poli­tyki imi­gra­cyjnej
Insty­tut Poli­tyki Społecznej Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego od 2008 roku real­izuje pro­jekt badaw­czy na temat pol­skiej poli­tyki imi­gra­cyjnej. W ramach prac badaw­czych zre­al­i­zowano m.in. pogłębione bada­nia empiryczne wśród czterech grup imi­grantów: stu­den­tów, stażys­tów, pra­cown­ików okre­sowych oraz dele­gowanych. Pon­adto zanal­i­zowano sys­temy imi­gra­cyjne 13 państw świata, przy­go­towano propozy­cje funkcjonowa­nia bazy danych, sys­temu mon­i­torowa­nia napływu cud­zoziem­ców oraz prog­nozę zapotrze­bowa­nia na pra­cown­ików cud­zoziem­s­kich w krótkiej i śred­niookre­sowej per­spek­ty­wie cza­sowej. Niniejszy tekst zaw­iera trzy propozy­cje wari­antów real­iza­cji poli­tyki imi­gra­cyjnej w Polsce, które obec­nie podle­gają deba­cie społecznej. Ma ona się zakończyć opra­cow­aniem jed­nego mod­elu docelowego. Pro­jekt jest real­i­zowany na zlece­nie Cen­trum Roz­woju Zasobów Ludz­kich i jest finan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.
Pobierz plik »

Maciej Jankowiak
Kon­wer­gencja ochrony zdrowia w państ­wach Unii Europe­jskiej
Zas­tosowanie otwartej metody koor­dy­nacji w poli­tyce zdrowot­nej ma na celu zmniejsze­nie różnic pomiędzy państ­wami członkowskimi w tej dziedzinie. W pracy doko­nano oceny kon­wer­gencji opieki medy­cznej w państ­wach Unii Europe­jskiej, opier­a­jąc się na anal­izie zróżni­cow­a­nia wskaźników statysty­cznych, pub­likowanych przez Euro­stat i OECD. Wykazano male­jące w cza­sie zróżni­cow­anie wybranych wskaźników finan­sowych i zdrowia pub­licznego, co może świad­czyć o postępu­ją­cych proce­sach kon­wer­gencji w tej dziedzinie na podłożu otwartej koor­dy­nacji.
Pobierz plik »

Dar­iusz Klimek
Kon­trak­towa forma świad­czenia pracy w ochronie zdrowia — szansa czy zagroże­nie?
Liczba per­son­elu medy­cznego świad­czącego pracę kon­trak­tową w Polsce sys­tem­aty­cznie rośnie nieza­leżnie od formy orga­ni­za­cyjnej zakładu opieki zdrowot­nej. Upowszech­ni­anie takiej formy świad­czenia pracy powoduje szereg szans i zagrożeń wynika­ją­cych ze zmian w obszarach: odpowiedzial­ności cywilnej osoby zatrud­nionej na kon­trak­cie, poziomu wyna­grodzeń, czasu pracy oraz sto­sunku prawnego pomiędzy stron­ami umowy. Z przeprowad­zonego w artykule krótkiego bilansu szans i zagrożeń wynika, że w uję­ciu krótkookre­sowym skutki pozy­ty­wne zami­any umów o pracę na kon­trakty prze­ważają nad negaty­wnymi. W dłuższej per­spek­ty­wie przewaga korzyści nie jest już tak oczy­wista.
Pobierz plik »

Urszula Brońska
Prze­ci­wdzi­ałanie zastępowa­niu umów o pracę umowami cywilno­prawnymi
Artykuł porusza coraz częś­ciej wys­tępu­jący w prak­tyce prob­lem zastępowa­nia trady­cyjnych umów o pracę umowami cywilno­prawnymi np. umową zlece­nie czy umową o dzieło, w warunk­ach w jakich powinna być zawarta umowa o pracę. Omawia reg­u­lacje prawne wys­tępu­jące w prawie pracy, które mają chronić pra­cown­ików i zapo­b­ie­gać temu zjawisku. Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy środki prawne w tym zakre­sie są wystar­cza­jące.
Pobierz plik »

Piotr Frączek
Strate­gia rozwiązy­wa­nia prob­lemów społecznych jako narzędzie real­iza­cji lokalnej poli­tyki społecznej
Zada­nia z zakresu lokalnej poli­tyki społecznej nabier­ają obec­nie szczegól­nego znaczenia, ponieważ dzięki ich skuteczności możliwy jest har­moni­jny rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Jed­nym z najważniejszych narzędzi, które pozwalają real­i­zować lokalną poli­tykę społeczną jest strate­gia rozwiązy­wa­nia prob­lemów społecznych. Artykuł prezen­tuje wyniki bada­nia empirycznego nad strate­giami rozwiązy­wa­nia prob­lemów społecznych w trzech powiat­ach: sanockim, leskim i bieszczadzkim, będą­cych częś­cią Pol­ski południowo-wschodniej. Artykuł jest także próbą odpowiedzi na pytanie czy badane strate­gie rozwiązy­wa­nia prob­lemów społecznych są prze­myślanymi narzędzi­ami pozwala­ją­cymi na real­iza­cję lokalnej poli­tyki społecznej czy też tylko wypełnie­niem obow­iązku prawnego.
Pobierz plik »

Aneta Wój­cik
Miejsce przed­szkoli w lokalnych strate­giach rozwiązy­wa­nia prob­lemów społecznych małych miast i terenów wiejs­kich
Artykuł poświę­cony jest prob­le­mowi wczes­nej edukacji i wychowa­nia dzieci pochodzą­cych z małych miast i z terenów wiejs­kich w świ­etle strate­gii lokalnych. I oparty jest na anal­izie ośmiu doku­men­tów wybranych w ramach prowad­zonych przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych badań, obe­j­mu­ją­cych strate­gie inte­gracji i rozwiązy­wa­nia prob­lemów społecznych pochodzące z czterech wojew­ództw: mazowieck­iego, pod­lask­iego, śląskiego i małopol­skiego. Anal­i­zowane strate­gie wskazują na braki w sys­te­mowym postrze­ga­niu oświaty przez poszczególne szczeble samorządu tery­to­ri­al­nego.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z kon­fer­encji naukowych


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 7 (436), 2010

Bożena Balcerzak-Paradowska
PROF. ZOFIA JACUKOWICZOBITUARY

THREE PROPOSALS OF THE POLISH IMMIGRATIOHN POLICYMał­gorzata Szylko-Skoczny, Maciej Duszczyk
CONVERGENCE OF HEALTH CARE IN EUROPEAN UNION MEMBER STATESMaciej Jankowiak
CONTRACT EMPLOYMENT IN NATIONAL HEALTH SERVICE — A CHANCE OR A DANGER? — Dar­iusz Klimek
COUNTERMEASURES AGAINST SUBSTITUTING EMPLOYMENT CONTRACTS FOR CIVIL LAW CONTRACTSUrszula Brońska

REGIONAL AND LOCAL INITIATIVES
STRATEGY FOR SOLVING SOCIAL PROBLEMS AS A TOOL FOR IMPLEMENTATION OF LOCAL SOCIAL POLICY - Piotr Frączek
PROBLEMS OF EARLY EDUCATION AND UPBRINGING OF CHILDREN FROM SMALL TOWNS AND RURAL AREAS IN THE LIGHT OF LOCAL STRATEGIESAneta Wój­cik

FROM RESEARCH AND STUDIES
EDUCATIONAL MOBILITY ON PODLASIEHalina Sobocka-Szczapa

BOOK REVIEWS
Juliusz Gar­dawski (ed.): WORKING POLES VERSUS CRISIS OF FORDISM — Reviewed by Jerzy Wratny

NFORMATION
NEW COMMUNITY LAW ON SOCIAL SECURITY SYSTEM COORDINATION. ILSS SEMINARBeata Kaczyńska
SOCIAL BENEFITS FOR FAMILIES WITH DISABLED CHILDREN. DEBATE ILSSBożena Kołaczek
COMPETITION FOR THE BEST M.D. THESES AND PH.D. DISSERTATIONS IN THE FIELD OF LABOUR MARKET ISSUES AND SOCIAL POLICYNOTICE (PUBLICATION; PROCLAMATION)

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Mał­gorzata Szylko-Skoczny, Maciej Duszczyk
THREE PROPOSALS OF THE POLISH IMMIGRATIOHN POLICY

Since 2008 the Insti­tute of Social Pol­icy of the War­saw Uni­ver­sity has been car­ry­ing out a research project con­cern­ing Pol­ish immi­gra­tion pol­icy. Exe­cu­tion of an in-depth empir­i­cal study among four immi­grant groups: stu­dents, interns, tem­po­rary work­ers and posted work­ers, has been an ele­ment of the research works. Addi­tion­ally the research works included an analy­sis of the immi­gra­tion sys­tems of 13 states world­wide, devel­op­ment of pro­pos­als for the func­tion­ing of data­bases, pro­pos­als for a sys­tem aimed at mon­i­tor­ing of the for­eign­ers’ inflows as well as a fore­cast of the short-term and mid-term demand for for­eign work­ers. This text con­tains three pro­posed options for the imple­men­ta­tion of immi­gra­tion pol­icy in Poland, which are cur­rently cov­ered with social debate. This debate is sup­posed to con­clude with the devel­op­ment of a sin­gle final model. The project has been com­mis­sioned by the Human Resource Devel­op­ment Cen­tre and financed from the Euro­pean Social Fund.

Maciej Jankowiak
CONVERGENCE OF HEALTH CARE IN EUROPEAN UNION MEMBER STATES

Open method of co-ordination is applied to health pol­icy aim­ing at reduc­tion of dif­fer­ences among EU mem­ber states in this field. In this paper assess­ment of con­ver­gence of health care in Euro­pean Union states, accord­ing to sta­tis­ti­cal indi­ca­tors pub­lished by Euro­stat and OECD, was done. Dur­ing the exam­ined period the decrease in dif­fer­en­ti­a­tion of some finan­cial and pub­lic health indi­ca­tors was found. It could be an evi­dence of process of health care con­ver­gence based on the open co-ordination.

Dar­iusz Klimek
CONTRACT EMPLOYMENT IN NATIONAL HEALTH SERVICE — A CHANCE OR A DANGER?

The num­ber of med­ical per­son­nel per­form­ing con­trac­tual work in Poland is steadily grow­ing regard­less of the orga­ni­za­tional form of health ser­vice insti­tu­tions. The dis­sem­i­na­tion of this form of work pro­vides both a num­ber of oppor­tu­ni­ties and threats result­ing from the changes in the fields of: civil lia­bil­ity of a per­son employed on the basis of the con­tract, level of remu­ner­a­tion, work­ing hours and legal rela­tion­ship between the par­ties. It results from the short bal­ance of oppor­tu­ni­ties and threats pre­sented in the paper that in the short-term the pos­i­tive results of the switch from work con­tract to con­tracts out­weigh the neg­a­tive ones. In the long-term the pre­dom­i­nance of advan­tages is not so obvious.

Urszula Brońska
COUNTERMEASURES AGAINST SUBSTITUTING EMPLOYMENT CONTRACTS FOR CIVIL LAW CONTRACTS

The arti­cle raises the issue of sub­sti­tut­ing employ­ment con­tracts for con­tracts of man­date or spe­cific task con­tracts in sit­u­a­tions where an employ­ment agree­ment should be con­cluded. It also con­tains a dis­cus­sion on labour law pro­vi­sions which are sup­posed to pro­tect the work­ers and pre­vent the occur­rence of such phe­nom­ena. The aim of the arti­cle is to answer the ques­tion whether legal reme­dies con­cern­ing that prob­lem are sufficient.

Piotr Frączek
STRATEGY FOR SOLVING SOCIAL PROBLEMS AS A TOOL FOR IMPLEMENTATION OF LOCAL SOCIAL POLICY

Nowa­days the tasks of local social pol­icy became very impor­tant, because effec­tive­ness of those tasks has strong influ­ence on har­mo­nious socio-economic devel­op­ment of the coun­try. One of the most impor­tant tools that allow imple­ment of local social pol­icy is a strat­egy for solv­ing social prob­lems. The arti­cle presents the results of empir­i­cal research on strate­gies for solv­ing social prob­lems in the three admin­is­tra­tive dis­tricts: sanocki, leski and bieszczadzki, which are part of south-eastern Poland. The arti­cle is also an attempt to answer the ques­tion whether the tested strate­gies for solv­ing social prob­lems are reli­able tools for the imple­men­ta­tion of local social pol­icy, or just ful­fill­ing a legal obligation.

Aneta Wój­cik
PROBLEMS OF EARLY EDUCATION AND UPBRINGING OF CHILDREN FROM SMALL TOWNS AND RURAL AREAS IN THE LIGHT OF LOCAL STRATEGIES

Arti­cle is devoted to early edu­ca­tion and upbring­ing of chil­dren from small towns and rural areas in the light of local strate­gies. It’s based on analy­sis of eight doc­u­ments, which was selected within the con­fines of research con­dacted by Insti­tute of Labour and Social Stud­ies. They include strate­gies of inte­gra­tion and solve social prob­lems in four voivod­ships: mazowieckie, pod­laskie, śląskie i małopol­skie. These strate­gies indi­cate lacks in com­pre­hen­sive per­cep­tion of edu­ca­tion by indi­vid­ual lev­els of local government.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót