Nr 11-12 (440-441) 2010

Spis treści nr 11–12/2010

Table of Contents

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO JAKO INSTRUMENT SWOBODY PRZEPŁYWU OSÓB. NOWE REGULACJE UNIJNEGertruda Uścińska
ZDROWIE PUBLICZNE W ŚWIETLE WSKAŹNIKÓW MONITOROWANIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU UEMał­gorzata Sul­micka
BARIERY I UWARUNKOWANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MŁODYCH MATEK W POLSCEAnna Kurowska

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
SYTUACJA MIESZKANIOWA W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W LATACH 2005–2008 - Marcin Janusz

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
EMERYTURY I RENTY Z ZUS W ŚWIETLE UMOWY POLSKO-KANADYJSKIEJ O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM — Andrzej Szy­bkie

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY — MISCELLANEA

INFORMACJE
IDENTYFIKACJA POTRZEB I OCZEKIWAŃ MŁODZIEŻY NA RYNKU PRACY. KONFERENCJA W DOBIESZKOWIEBeata Kaczyńska
WYZWANIA AKTYWNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ I PROFESJONALNEJ PRACY SOCJALNEJ A KSZTAŁCENIE SŁUŻB SPOŁECZNYCH W POLSCE I NA SŁOWACJI. KONFERENCJA W TORUNIUMarek Osowski, Agata Wesołowska
INTEGRACJA SPOŁECZNA PRZEZ PRACĘ. ASPEKTY MAKROEKONOMICZNE I REGIONALNE. KONFERENCJA W AUGUSTOWIE - Beata Kaczyńska
ELEKTRONICZNA WYMIANA INFORMACJI W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO — Tomasz Holecki, Agata Bocionek

POLITYKA SPOŁECZNA — WYDANIE W JĘZYKU ANGIELSKIM 2010
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Gertruda Uścińska
Koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego jako instru­ment roz­woju swo­bodny przepływu osób. Nowe reg­u­lacje uni­jne
Artykuł pode­j­muje anal­izę rozwiązań zawartych w nowych przepisach doty­czą­cych koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego, tj. roz­porządzeni­ach 883/2004 oraz 987/2009, które weszły w życie 1 maja 2010 r. Przed­stawia zasady, na których zostały oparte nowe reg­u­lacje, ich zasięg pod­miotowy i przed­miotowy oraz związki i zależności z innymi reg­u­lac­jami uni­jnymi.
Pobierz plik »

Mał­gorzata Sul­micka
Zdrowie pub­liczne w świ­etle wskaźników mon­i­torowa­nia strate­gii zrównoważonego roz­woju UE
Zdrowie pub­liczne — mając silne pow­iąza­nia zarówno z uwarunk­owa­ni­ami środowiskowymi jak i z roz­wo­jem eko­nom­icznym — uznane zostało za jeden z sied­miu obszarów pri­o­ry­te­towych Strate­gii Zrównoważonego Roz­woju Unii Europe­jskiej. W artykule doko­nano przeglądu i oceny wskaźników mon­i­torowa­nia pri­o­ry­tetu “zdrowie pub­liczne” oraz trendów w tej dziedzinie w UE 27 ze szczegól­nym zwróce­niem uwagi na Pol­skę. Fakt, że oby­wa­tele UE żyją coraz dłużej w dobrym zdrowiu, świad­czy o postępie w dziedzinie zdrowia i real­iza­cji paradyg­matu zrównoważonego roz­woju . Mimo to wyzwa­nia w tej dziedzinie nie maleją, lecz rosną.
Pobierz plik »

Anna Kurowska
Bari­ery i uwarunk­owa­nia akty­wności zawodowej młodych matek w Polsce 
Na tle innych kra­jów UE, Pol­ska ma jedną z niższych stóp zatrud­nienia kobiet mają­cych dzieci w wieku 0–5 lat, w szczegól­ności matek z niskim i śred­nim poziomem wyk­sz­tałce­nia. Jak pokazują wyniki badań oraz doświad­czenia innych kra­jów, istotne warunki, które sprzy­jają wzros­towi poziomu akty­wności zawodowej i zatrud­nienia tej grupy kobiet, a które w Polsce nie są (w znacznej mierze) spełnione, to: 1) rozpowszech­nie­nie elasty­cznych formy pracy, w szczegól­ności możli­wości pracy na część etatu przy zachowa­niu pro­por­cjon­al­nego wyna­grodzenia w sto­sunku do pracy peł­noeta­towej oraz możli­wości elasty­cznej orga­ni­za­cji czasu pracy, 2) dostęp do sto­sunkowo tanich usług opiekuńczych dla dzieci, 3) niezbyt długie urlopy macierzyńskie i wychowaw­cze. Pon­adto, pozy­ty­wny wpływ na akty­wiz­a­cję kobiet ma brak możli­wości wspól­nego rozlicza­nia małżonków podatku od dochodów, które w Polsce funkcjonuje. W zakończe­niu autorka rozważa mocne i słabe strony wybranych rozwiązań mogą­cych przy­czynić się do zni­welowa­nia barier akty­wności zawodowej młodych matek w Polsce.
Pobierz plik »

Marcin Janusz
Sytu­acja mieszkan­iowa w mias­tach na prawach powiatu woj. warmińsko-mazurskiego w lat­ach 2005–2008 
Celem artykułu jest określe­nie zmian w zasobach i warunk­ach mieszkan­iowych grodz­kich powiatów wojew­ództwa warmińsko-mazurskiego w lat­ach 2005–2008. Doko­nano zestaw­ień wskaźników charak­teryzu­ją­cych miasta na prawach powiatu w woj. warmińsko-mazurskim na tle Pol­ski i wojew­ództwa. Bada­nia wykazały zróżni­cow­aną sytu­ację anal­i­zowanych miast. Olsz­tyn i Elbląg legi­t­y­mują się znacznymi zasobami mieszkan­iowymi na tle wojew­ództwa, jed­nak dynamika zmian i struk­tura tych zasobów nie jest jed­nakowa. Stolicę wojew­ództwa cechują korzystne zmi­any, które w znacznym stop­niu wpły­wają na poziom życia zamieszkałej tam lud­ności. Elbląg pla­suje się poniżej prze­cięt­nej i jego struk­tura mieszkań odd­anych do użytku znacznie odb­iega od oczeki­wań społeczeństwa.
Pobierz plik »

Andrzej Szy­bkie
Emery­tury i renty z ZUS w świ­etle umowy polsko-kanadyjskiej o zabez­piecze­niu społecznym 
W dniu 1 października 2009 r. (po zakończe­niu pro­ce­dur raty­fika­cyjnych) weszła w życie polsko-kanadyjska umowa o zabez­piecze­niu społecznym, pod­pisana w dniu 2 kwiet­nia 2008 r. Reg­u­luje ona sto­sunki w zakre­sie ubez­pieczeń społecznych między Pol­ską a Kanadą. Wraz z umową w życie weszło także Porozu­mie­nie Admin­is­tra­cyjne w sprawie stosowa­nia Umowy o zabez­piecze­niu społecznym między Rzeczą­pospolitą Pol­ską a Kanadą, określa­jące ogólne ramy postępowa­nia przy ubie­ga­niu się o świad­czenia emerytalno-rentowe z zas­tosowaniem umowy. Umowa wraz z porozu­mie­niem wykon­aw­czym kom­plek­sowo reg­u­lują kwestie związane z koor­dy­nacją sys­temów zabez­pieczenia społecznego Pol­ski oraz Kanady. W szczegól­ności postanowienia umowy odnoszą się do sposobu naby­wa­nia uprawnień emerytalno-rentowych przez osoby, które podle­gały sys­te­mom zabez­pieczenia społecznego obu państw, wykonu­jąc pracę najemną lub pracu­jąc na własny rachunek. Określają także zasady usta­la­nia świad­czeń ren­towych przez członków rodziny pozostałych przy życiu po śmierci takich osób migru­ją­cych zarobkowo w obrę­bie obu państw. W artykule omówione zostaną postanowienia umowy zna­j­du­jące zas­tosowanie przy usta­la­niu emery­tur i rent przysługu­ją­cych w ramach pol­skiego powszech­nego sys­temu ubez­pieczeń społecznych (ZUS).
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z kon­fer­encji naukowych


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 11–12 (440–441), 2010

CO-ORDINATION SOCIAL SECURITY SCHEMES AS AN INSTRUMENT OF DEVELOPMENT OF FREEDOM OF MOVEMENT OF PERSONS. NEW EU REGULATIONSGertruda Uścińska
PUBLIC HEALTH IN THE LIGHT OF THE EU SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY MONITORING INDICATORSMał­gorzata Sul­micka
BARRIERS TO THE ACTIVITY OF YOUNG MOTHERS AT THE LABOR MARKET IN POLANDAnna Kurowska

FROM RESEARCH AND STUDIES
HOUSING SITUATION IN THE TOWNS WITH THE RIGHTS OF A COUNTY IN WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP IN 2005–2008 — Marcin Janusz

SOCIAL POLICY ABROAD
SOCIAL SECURITY PENSIONS UNDER POLISH-CANADIAN AGREEMENT ON SOCIAL SECURITYAndrzej Szy­bkie

DYNAMICS OF CONTEMPORARY SOCIAL POLICY: POLAND AND ABROAD
CONTEMPORARY WORLDMISCELLANEA

INFORMATION
IDENTIFICATION OF NEEDS AND EXPECTATIONS OF YOUTH IN THE LABOUR MARKET. CONFERENCE IN DOBIESZKÓWBeata Kaczyńska
CHALLENGES OF ACTIVE AND PROFESSIONAL SOCIAL POLICY VERSUS EDUCATION OF SOCIAL WORKERS IN POLAND AND SLOVAKIA. CONFERENCE IN TORUŃ — Marek Osowski, Agata Wesołowska
INCLUSION OF WORK. MACROECONOMIC ASPECTS AND REGIONAL. CONFERENCE IN AUGUSTÓWBeata Kaczyńska
ELECTRONIC EXCHANGE OF SOCIAL SECURITY DATATomasz Holecki, Agata Bocionek

SOCIAL POLICY” — ENGLISH EDITION 2010
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Gertruda Uścińska
CO-ORDINATION SOCIAL SECURITY SCHEMES AS AN INSTRUMENT OF DEVELOPMENT OF FREEDOM OF MOVEMENT OF PERSONS. NEW EU REGULATIONS

The paper dis­cusses solu­tions adopted in the new pro­vi­sions on the co-ordination of social secu­rity schemes, namely Reg­u­la­tions 883/2004 and 987/2009, which entered into force on 1 May 2010. It presents the found­ing prin­ci­ples of the new reg­u­la­tions, their per­sonal and mate­r­ial scope as well as their rela­tions and cross-dependencies with other EU regulations.

Mał­gorzata Sul­micka
PUBLIC HEALTH IN THE LIGHT OF THE EU SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY MONITORING INDICATORS

Pub­lic health — strongly con­nected to both envi­ron­men­tal con­di­tions and eco­nomic devel­op­ment — has been cho­sen as one of the seven pri­or­i­ties in the EU Strat­egy for Sus­tain­able Devel­op­ment. The arti­cle reviews the indi­ca­tors used to mon­i­tor pub­lic health pri­or­ity and trends vis­i­ble there in this field in the EU27, with par­tic­u­lar atten­tion paid to Poland. EU cit­i­zens lead­ing increas­ingly long lives in good health proves that progress is being made in the area of both health and imple­ment­ing sus­tain­able devel­op­ment par­a­digm. Nev­er­the­less, new and even big­ger chal­lenges in this field con­tin­u­ally appear.

Anna Kurowska
BARRIERS TO THE ACTIVITY OF YOUNG MOTHERS AT THE LABOR MARKET IN POLAND

Com­pared to other EU coun­tries, Poland has one of the low­est employ­ment rates of women with chil­dren aged 0–5 years, in par­tic­u­lar, moth­ers with low and medium level of edu­ca­tion. As shown by the results of research and expe­ri­ence of other coun­tries, the con­di­tions that favor the growth of pro­fes­sional activ­ity and employ­ment of this group of women, and which in Poland are not met, are the fol­low­ing: 1) pop­u­lar­ity of flex­i­ble forms, notably “good qual­ity” part-time work and oppor­tu­ni­ties for flex­i­ble work­ing arrange­ments, 2) access to rel­a­tively cheap care ser­vices for chil­dren, 3) not too long mater­nity and pater­nal leave and 4) indi­vid­ual tax­a­tion. In the con­clu­sion, the author con­sid­ers the strengths and weak­nesses of selected solu­tions that can help to over­come bar­ri­ers to eco­nomic activ­ity of young moth­ers in Poland.

Marcin Janusz
HOUSING SITUATION IN THE TOWNS WITH THE RIGHTS OF A COUNTY IN WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP IN 2005–2008 

The paper aims at deter­min­ing changes in hous­ing resources and hous­ing con­di­tions in the towns with the rights of a county of warminsko-mazurskie voivod­ship. The indi­ca­tors char­ac­ter­iz­ing these towns were col­lected and com­pared with Poland and voivod­ship as a whole. The stud­ies showed var­i­ous sit­u­a­tion in two towns. Hos­ing resources in Olsz­tyn and Elbląg are big­ger than national and voivod­ship aver­age, but the dynamic and struc­ture is not the same. Olsz­tyn is char­ac­ter­ized by favourable changes, which have a pos­i­tive impact of pop­u­la­tion liv­ing stan­dards. Elbląg’s indi­ca­tors are sit­u­ated below the aver­age and its dwellings com­pleted are smaller than cit­i­zens demand.

Andrzej Szy­bkie
SOCIAL SECURITY PENSIONS UNDER POLISH-CANADIAN AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY

This pub­li­ca­tion explains pro­vi­sion of Agree­ment between Poland and Canada on social secu­rity in the scope of pen­sions. It describes the sig­nif­i­cant mean­ing of a spec­i­fied prin­ci­ples included in Agree­ment like aggre­ga­tion of peri­ods, assim­i­la­tion of facts and equal treat­ment in ref­er­ence with award­ing pen­sions accord­ing to the Pol­ish leg­is­la­tion under the com­mon pen­sion sys­tem. The author shows advan­tages of the Agree­ment and the way o estab­lish­ing the Pol­ish pen­sion enti­tle­ments under the Agree­ment. He also explains the pro­ce­dure of award­ing ben­e­fits, espe­cially which insti­tu­tions play the rule of a com­pe­tent insti­tu­tion and liai­son insti­tu­tion under the Admin­is­tra­tive arrange­ment to the Agreement.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót