Nr 2 (443) 2011

Spis treści nr 2/2011

Table of Contents

PRAWA SPOŁECZNE ROMÓW W ŚWIETLE EUROPEJSKIEJ PROCEDURY SKARG ZBIOROWYCH - Andrzej M. Świątkowski
KONTRAKTY MENEDŻERSKIE W ZATRUDNIENIUUrszula Brońska
ZMIANA ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ. IMPLIKACJE DLA POLITYKI RYNKU PRACYPaweł Łuczak

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
DYNAMIKA RYNKU PRACY I ROZWÓJ REGIONU: WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE — Agnieszka Jeran
JAKOŚĆ ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W AKREDYTACJI SZPITALIMag­dalena Sta­wowy, Marcin Kautsch

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
POLSKO-KANADYJSKA UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM — Andrzej Szy­bkie

RECENZJE
Bar­bara Kro­molicka (red.): PEDAGOG SPOŁECZNY W MEANDRACH ŚRODOWISKA LOKALNEGO — rec.Anna Czyńska

INFORMACJE
ZBIOROWE PRAWO PRACY W XXI WIEKU. KONFERENCJA NAUKOWA W GDAŃSKU — Marta Derlacz-Wawrowska
WYZWANIA DLA WSPÓŁCZESNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ. KONFERENCJA W WARSZAWIE - Mar­iusz Sulkowski
EUROPEJSKIE BADANIA PORÓWNAWCZE ZAKŁADOWYCH SYSTEMÓW EMERYTALNYCH. SEMINARIUM W BRUKSELIMarek Szczepański
WYNIKI XII EDYCJI KONKURSU IPiSS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE W DZIEDZINIE PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ — Bożena Kołaczek

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Andrzej M. Świątkowski
Prawa społeczne Romów w świ­etle europe­jskiej pro­ce­dury skarg zbiorowych
Autor anal­izuje orzeczenia Europe­jskiego Komitetu Praw Społecznych Rady Europy wydane w ramach pro­ce­dury skarg zbiorowych w ostat­nich trzech lat­ach w sprawach wnie­sionych prze­ci­wko następu­ją­cym państwo członkowskim Unii Europe­jskiej: Buł­garia, Francja, Grecja i Włochy. Komitet orzekł, że władze tych państw naruszyły praw społeczne Romów chro­nione Europe­jską Kartą Praw Społecznych: prawo do pomocy społecznej (art.13), prawo rodzin Romów do ochrony społecznej, prawnej i eko­nom­icznej, prawo do ochrony przed ubóst­wem i mar­gin­al­iza­cją społeczną (art.30), prawo do mieszka­nia (art.31) oraz prawo do ochrony przed dyskrymi­nacją. We wszys­t­kich przed­staw­ionych sprawach Komitet orzekł, że wymienione państwa członkowskie EU nie dotrzy­mały między­nar­o­dowego obow­iązku inte­gracji Romów. Romowie w niepro­por­cjon­al­nym stop­niu są narażeni na bezrobo­cie, biedę, złe warunki mieszkan­iowe, brak opieki lekarskiej i w ponad prze­cięt­nym stop­niu są ofi­arami dyskrymi­nacji. Przed­staw­ione w artykule orzeczenia wskazują na akty­wną rolę Europe­jskiego Komitetu Praw Społecznych w ochronę praw społecznych Romów — najliczniejszej mniejs­zości etnicznej w Europie.
Pobierz plik »

Urszula Brońska
Kon­trakty menedżer­skie w zatrud­nie­niu
Artykuł porusza tem­atykę umów o zarządzanie, nazy­wanych kon­trak­tami menedżer­skimi w aspekcie zatrud­nienia. Omawia insty­tucje charak­terysty­czne dla prawa pracy wys­tępu­jące w tego typu umowach oraz wady i zalety zatrud­nienia na ich pod­stawie. Celem artykułu jest ukazanie przy­dat­ności umów o zarządzanie w zatrud­nie­niu, a także zwróce­nie uwagi na konieczność ich odróżnienia od umów o pracę.
Pobierz plik »

Paweł Łuczak
Zmi­ana zakresu przed­siębior­c­zości społecznej. Imp­likacje dla rynku pracy
Celem artykułu jest przed­staw­ie­nie innowa­cyjnych zmian w reg­u­lac­jach doty­czą­cych przed­siębior­c­zości społecznej, które przyjęto w ostat­nich lat­ach we Włoszech i w Wielkiej Bry­tanii. Stanowią one wyraz nowego pode­jś­cia do zagad­nienia ekonomii społecznej. Tekst stanowi próbę określe­nia wyzwań sto­ją­cych przed poli­tyką rynku pracy, jakie wiążą się ze zmi­aną zakresu przed­siębior­c­zości społecznej w Europie. Uznaję, że aby odpowiedzieć na niniejszy prob­lem należy odwołać się do teorii prze­jś­ciowych rynków pracy.
Pobierz plik »

Agnieszka Jeran
Dynamika rynku pracy i rozwój regionu: wojew­ództwo warmińsko-mazurskie
Lokalne rynki pracy są w Polsce bardzo zróżni­cow­ane. I choć nie ulega wąt­pli­wości, że każdy z nich ma swoją unikalną charak­terystykę, w przed­staw­ionej anal­izie pod­jęta została próba stworzenia i wyko­rzys­ta­nia wskaźnika poziomu roz­woju cywiliza­cyjnego jako narzędzia opisu­jącego je syn­te­ty­cznie. Wyz­nac­zono go dla każdego z powiatów wojew­ództwa warmińsko-mazurskiego na pod­stawie danych GUS i sprawd­zono jego zbieżność z wybranymi charak­terystykami powia­towych rynków pracy w odniesie­niu do bezrobo­cia. Uzyskane zależności okazały się słabe lub umi­arkowane, jed­nak ujawniły pewne efekty syn­er­giczne, a także wskazały obszary potenc­jal­nie naje­fek­ty­wniejszych odd­zi­ały­wań.
Pobierz plik »

Mag­dalena Sta­wowy, Marcin Kautsch
Jakość świad­czeń medy­cznych w akredy­tacji szpi­tali
Niniejszy artykuł opisuje wyniki bada­nia przeprowad­zonego na szpi­ta­lach, które uzyskały akredy­tację Cen­trum Mon­i­torowa­nia Jakości w Ochronie Zdrowia. Celem bada­nia było określe­nie grup stan­dardów i stan­dardów, przy wdraża­niu których jed­nos­tki napotkały na prob­lemy i powodów wys­tępowa­nia ww. prob­lemów. Szpi­tale mają prob­lemy z wdrażaniem stan­dardów związanych z zarządzaniem infor­ma­cją, zakaże­ni­ami szpi­tal­nymi, anestezjologią oraz oceną stanu pac­jenta. Głównym powo­dem ww. prob­lemów był brak akcep­tacji per­son­elu medy­cznego zmian związanych z wprowadzaniem pro­gramu akredy­ta­cyjnego.
Pobierz plik »

Andrzej Szy­bkie
Polsko-kanadyjska umowa o zabez­piecze­niu społecznym
W dniu 2 kwiet­nia 2008 r. między Pol­ską a Kanadą pod­pisana została Umowa o zabez­piecze­niu społecznym, która weszła w życie z dniem 1 października 2009 r. wraz z Porozu­mie­niem Admin­is­tra­cyjnym określa­ją­cym ogólne ramy postępowa­nia przy ubie­ga­niu się o świad­czenia emerytalno-rentowe z zas­tosowaniem umowy. Niniejszy artykuł poświę­cony jest szczegółowemu wyjaśnie­niu zas­tosowa­nia tech­niki uwzględ­ni­a­nia (sumowa­nia) okresów na grun­cie umowy polsko-kanadyjskiej przy usta­la­niu uprawnień emerytalno-rentowych.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z kon­fer­encji naukowych


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 2 (443), 2011

ROMASSOCIAL RIGHTS UNDER THE COUNCIL OF EUROPE THE 1995 COLLECTIVE COMPLAINTS PROCEDUREAndrzej M. Świątkowski
MANAGEMENT CONTRACTS IN EMPLOYMENTUrszula Brońska
THE CHANGING RANGE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP. IMPLICATIONS FOR THE EMPLOYMENTPaweł Łuczak

FROM RESEARCH AND STUDIES
LABOUR MARKET DYNAMICS AND REGIONAL DEVELOPMENT: WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIPAgnieszka Jeran
QUALITY OF MEDICAL BENEFITS WITH HOSPITAL ACCREDITATIONMag­dalena Sta­wowy, Marcin Kautsch

SOCIAL POLICY ABROAD
THE POLISH-CANADIAN AGREEMENT ON SOCIAL SECURITYAndrzej Szy­bkie

BOOK REVIEWS
Bar­bara Kro­molicka (ed.): THE SOCIAL PEDAGOGUE IN MEANDERS OF THE LOCAL ENVIRONMENTReviewed by Anna Czyńska

INFORMATION
COLLECTIVE LABOUR LAW IN THE 21ST CENTURY. INTERNATIONAL CONFERENCE IN GDAŃSK — Marta Derlacz-Wawrowska
CHALLENGES FOR CONTEMPORARY SOCIAL POLICY. CONFERENCE IN WARSAW — Mar­iusz Sulkowski EUROPEAN COMPARATIVE STUDY OCCUPATIONAL PENSION SCHEMES. SEMINAR IN BRUSSELSMarek Szczepański
RESULTS XIITH COMPETITION FOR THE BEST M.D. THESES AND PH.D. DISSERTATIONS IN THE FIELD OF LABOUR MARKET ISSUES AND SOCIAL POLICY - Bożena Kołaczek

DIARY OF SOCIAL POLICY
NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES

We rec­om­mend the papers

Andrzej M. Świątkowski
ROMASSOCIAL RIGHTS UNDER THE COUNCIL OF EUROPE THE 1995 COLLECTIVE COMPLAINTS PROCEDUR

Author presents col­lec­tive com­plaint cases brought by NGO’s against four EU Mem­ber States: Bul­garia, France, Italy and Greece dur­ing past three years to the Euro­pean Com­mit­tee of Social Rights of the Coun­cil of Europe (ECSR CoE). The Com­mit­tee adju­di­cated those cases found out that the fol­low­ing Roma’s social rights were vio­lated: right to social assis­tance pro­tected by art. 13 of the Revised Euro­pean Social Char­ter (RESC); right of the Roma’s fam­i­lies to social, legal and eco­nomic pro­tec­tion guar­an­teed by art. 16 RESC; right to pro­tec­tion against poverty and social exclu­sion declared in art. 30 of the RESC; right to hous­ing — art. 31 RESC and right not to be dis­crim­i­nated against on the ground of ori­gin — art. E of the RESC. The above men­tioned deci­sions taken by the Euro­pean Com­mit­tee of Social Rights shows that some EU Mem­ber States do not cope with their inter­na­tional oblig­a­tions to inte­grate Roma’s. Roma’s are dis­pro­por­tion­ately affected by unem­ploy­ment, poverty, bad hous­ing, poor health stan­dards, vio­lence and dis­crim­i­na­tion. Those deci­sions pro­vides strong evi­dence that Euro­pean Com­mit­tee of Social Rights takes very active part in inte­gra­tion and well being of Roma’s — the largest eth­nic minor­ity in Europe.

Urszula Brońska
MANAGEMENT CONTRACTS IN EMPLOYMENT

The arti­cle raises an issue of man­age­ment con­tracts in the aspect of employ­ment. It analy­ses insti­tu­tions appear­ing in man­age­ment con­tracts which are char­ac­ter­is­tic for the labour law as well as advan­tages and dis­ad­van­tages of employ­ing peo­ple under such con­tracts. The aim of the arti­cle is to present usabil­ity of man­age­ment con­tracts and to draw atten­tion to the neces­sity of dis­tin­guish­ing them from indi­vid­ual employ­ment contracts.

Paweł Łuczak
THE CHANGING RANGE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP. IMPLICATIONS FOR THE EMPLOYMENT

The aim of this arti­cle is to present inno­v­a­tive changes in reg­u­la­tions of social entre­pre­neur­ship which have been enacted in recent years in Italy and in the UK. These reforms can be regarded as an expres­sion of a new approach to social econ­omy. Text is an attempt to deter­mine the con­se­quences for the labour mar­ket pol­icy caused by the chang­ing range of social entre­pre­neur­ship in Europe. I assume that to address this prob­lem we must take into account The The­ory of Tran­si­tional Labour Markets.

Agnieszka Jeran
LABOUR MARKET DYNAMICS AND REGIONAL DEVELOPMENT: WARMIŃSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP

Local labor mar­kets in Poland are very var­ied. Each of them has its own unique char­ac­ter, but in the arti­cle author is try­ing to cre­ate and use a syn­thetic index of devel­op­ment. This index was cal­cu­lated for each county in the Warmińsko-Mazurskie Voivod­ship on the base of sta­tis­ti­cal data and then used for cal­cu­lat­ing coin­cid­ing with indi­ca­tors of dynam­ics of local labor mar­ket. The results show weak or mod­er­ate con­nec­tions, but reveal some syn­er­gic effects and point to same fields of poten­tial effects.

Mag­dalena Sta­wowy, Marcin Kautsch
QUALITY OF MEDICAL BENEFITS WITH HOSPITAL ACCREDITATION

The arti­cle describes out­comes of the sur­vey car­ried out on a group of Pol­ish hos­pi­tals accred­ited by the National Cen­tre for Qual­ity Assess­ment in Health Care. The aim of the sur­vey was to iden­tify the groups of stan­dards and indi­vid­ual stan­dards that were dif­fi­cult to imple­ment, stan­dards that weren’t imple­mented and the causes of prob­lems with imple­men­ta­tion. Hos­pi­tals have prob­lems with imple­men­ta­tion of stan­dards in a field of infor­ma­tion man­age­ment, hos­pi­tal infec­tion mon­i­tor­ing, anes­the­si­ol­ogy and assess­ment of patient con­di­tion. The stan­dards that weren’t imple­ment belong to groups called infor­ma­tion man­age­ment, anes­the­si­ol­ogy and patient rights. The main rea­son of the prob­lems was that the med­ical staff don’t accept changes in hos­pi­tal oper­a­tion appear­ing dur­ing the imple­men­ta­tion of Hos­pi­tal Accred­i­ta­tion Program.

Andrzej Szy­bkie
THE POLISH-CANADIAN AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY

This pub­li­ca­tion explains pro­vi­sion on aggre­ga­tion o peri­ods under the Agree­ment between Poland and Canada on social secu­rity. It describes the imple­men­ta­tion of this prin­ci­ple in the field of pen­sions, some dif­fer­ent impli­ca­tions deriv­ing from aggre­ga­tion to the national Pol­ish leg­is­la­tion. It also pro­vides detailed expla­na­tion on how com­pli­cated in real­ity is the imple­men­ta­tion of the prin­ci­ple and how many dif­fer­ent prob­lems it causes. The author shows his point of view on how to apply the prin­ci­ple of aggre­ga­tion of peri­ods in the Pol­ish pen­sion system.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót