Nr 3 (444) 2011

Spis treści nr 3/2011

Table of Contents

KLASA ŚREDNIA A UKRYTE PAŃSTWO OPIEKUŃCZE — Dar­iusz Zalewski
WRACA NOWE”: O ZESPOŁACH INTERDYSCYPLINARNYCHPiotr Teis­seyre
POLSKI A HISZPAŃSKI RYNEK PRACY W LATACH 2000–2009 — Zofia Dach, Dorota Koz­ina
O JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ — Łukasz Jurek
OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH W RELACJACH PRACODAWCY Z PRZEDSTAWICIELAMI PRACOWNIKÓWMarta Derlacz-Wawrowska

FORUM PRAKTYKÓW
PRECYZJA NIEWSKAZANAGDY PRAWO USZCZĘŚLIWIA NA SIŁĘ — Iwona Mich­niewicz, Romuald Michniewicz

INFORMACJE
NOWE PRZEPISY WE KOORDYNUJĄCE SYSTEMY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. SEMINARIUM MIĘDZYNARODOWE IPiSS — Robert Mar­czak
RAPORT O ROZWOJU SPOŁECZNYM 2010. KONFERENCJA W WARSZAWIEBeata Kaczyńska

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Dar­iusz Zalewski
Klasa śred­nia a ukryte państwo opiekuńcze
Dyskusja o roli klasy śred­niej w Polsce trwa z różnym natęże­niem nieprz­er­wanie od początku trans­for­ma­cji sys­te­mowej, tj. od przełomu lat 80. i 90. ub. wieku. Z jed­nej strony słabość klasy śred­niej postrze­gana jest jako istotna przeszkoda w pro­ce­sie mod­ern­iza­cji kraju, z drugiej nato­mi­ast w jej umoc­nie­niu upa­truje się szans na sta­bi­liza­cję sys­temu poli­ty­cznego i utrzy­manie zapoc­zątkowanego 20 lat temu kursu reform. Zgod­ność opinii wśród poli­ty­cznych elit co do konieczności wzmoc­nienia klasy śred­niej może wydawać się zaskaku­jąca w wysoko spo­lary­zowanym społeczeńst­wie pol­skim. Oczeki­wa­nia związane z wyłonie­niem się i rolą klasy śred­niej mogą przy­pom­i­nać tęs­knotę za demi­urgiem, który nadałby tworzącemu się porząd­kowi społecznemu określony ksz­tałt wedle propagowanych idei demokracji i wol­nego rynku. Należy jed­nak zauważyć, że to co nazy­wamy “klasą śred­nią”, jest wewnętrznie zróżni­cow­aną zbiorowoś­cią ludzi zaj­mu­ją­cych środ­kowe pozy­cje w dra­binie straty­fika­cyjnej. Wobec tak dużego zróżni­cow­a­nia społeczno-zawodowego tego seg­mentu struk­tury społecznej można zadać pytanie, czy możliwe w ogóle jest wspieranie klasy śred­niej en bloc? Czy zatem poli­ty­czny kon­sen­sus w tej sprawie nie stanowił raczej ele­mentu wybor­czej reto­ryki niż real­nie pode­j­mowanych dzi­ałań?
Pobierz plik »

Piotr Teis­seyre
“Wraca nowe”: o zespołach inter­dyscy­pli­narnych
Now­eliza­cja ustawy o prze­ci­wdzi­ała­niu prze­mocy w rodzinie, przyjęta przez Sejm RP w czer­wcu 2010 r., wprowadz­iła reformę funkcjonowa­nia pomocy społecznej pole­ga­jącą na nałoże­niu na służby soc­jalne obow­iązku współpracy w ramach zespołów inter­dyscy­pli­narnych na poziomie gmin. Autor wskazuje trzy możliwe źródła uza­sad­nienia dla tworzenia nowej insty­tucji, są to: neokon­ser­waty­wna kry­tyka trafności świad­czeń soc­jal­nych, współczesna reto­ryka par­ty­cy­pacji społecznej oraz dorobek socjologii orga­ni­za­cji. Omówione zostały mocne i słabe strony pracy służb soc­jal­nych metodą zespołów inter­dyscy­pli­narnych. Przed­staw­ione zostały także wyniki badań nad funkcjonowaniem zespołu inter­dyscy­pli­narnego w Polsce.
Pobierz plik »

Zofia Dach, Dorota Koz­ina
Pol­ski a hisz­pański rynek pracy w lat­ach 2000–2009
Celem artykułu jest porów­nanie sytu­acji na rynkach pracy w Polsce i Hisz­panii oraz instru­men­tów prze­ci­wdzi­ała­nia bezrobo­ciu. Prob­lem ten został omówiony na sze­rokim tle dokonu­ją­cych się zmian w zatrud­nie­niu na obu rynkach w lat­ach 2000–2009. Szczegółowej anal­izie pod­dano stan i struk­turę zatrud­nienia (według płci, wieku i wyk­sz­tałce­nia). Omówiono deter­mi­nanty bezrobo­cia i główne prob­lemy wys­tępu­jące na hisz­pańskim i pol­skim rynku pracy, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem wpływu ostat­niego kryzysu na stan bezrobo­cia. W artykule zwró­cono uwagę na odmi­enne metody prze­ci­wdzi­ała­nia bezrobo­ciu i łagodzenia jego skutków stosowane w obu anal­i­zowanych kra­jach. Pod­kreślono też znacze­nie pomocy struk­tu­ral­nej dla zmniejszenia bezrobo­cia.
Pobierz plik »

Łukasz Jurek
O jakości usług świad­c­zonych w domach pomocy społecznej
Jed­nym z kluc­zowych prob­lemów stacjonarnej pomocy społecznej jest zapewnie­nie wysok­iej jakości usług. Real­i­zowany obec­nie w Polsce pro­ces standaryza­cji domów pomocy społecznej tylko częś­ciowo rozwiązuje ten prob­lem. Niezbędne są kole­jne dzi­ała­nia w tym zakre­sie.
Pobierz plik »

Marta Derlacz-Wawrowska
Ochrona infor­ma­cji poufnych w relac­jach pra­co­dawcy z przed­staw­icielami pra­cown­ików
Wiele ustaw gwaran­tuje przed­staw­icielom pra­cown­ików dostęp do infor­ma­cji na temat dzi­ałal­ności pra­co­dawcy. Jest to niezbędny ele­ment skutecznej real­iza­cji funkcji przez te przed­staw­icielstwa. Jed­nocześnie pra­co­dawca ma prawo ochrony infor­ma­cji, których ujawnie­nie mogłoby narazić go na szkodę. Niniejszy artykuł ma na celu przed­staw­ie­nie, jakie instru­menty ochrony infor­ma­cji poufnych pra­co­dawcy wprowadzają reg­u­lacje prawa pracy oraz jaki jest zakres odpowiedzial­ności przed­staw­icieli pra­cown­ików za narusze­nie infor­ma­cji poufnych pra­co­dawcy.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Spra­woz­da­nia z kon­fer­encji naukowych


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 3 (444), 2011

MIDDLE CLASS AND HIDDEN WELFARE STATEDar­iusz Zalewski
THE NEW IS COMING BACK”: ABOUT INTERDISCIPLINARY TEAMSPiotr Teis­seyre
LABOUR MARKETS IN POLAND AND SPAIN IN 2000–2009 — Zofia Dach, Dorota Koz­ina
ABOUT QUALITY OF SERVICES IN RESIDENTIAL CARE FACILITIESŁukasz Jurek
PROTECTION OF CONFIDENTIAL INFORMATION IN RELATIONS BETWEEN EMPLOYER AND EMPLOYEEREPRESENTATIVESMarta Derlacz-Wawrowska

PRACTICESFORUM
THE PRECISION IS NOT ADVISABLE WHEN THE LAW MAKES HAPPY BY FORCEIwona Mich­niewicz, Romuald Michniewicz

INFORMATION
CO-ORDINATION SOCIAL SECURITY SCHEMES. INTERNATIONAL SEMINAR ILSSRobert Mar­czak
HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2010. CONFERENCE IN WARSAWBeata Kaczyńska

DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Dar­iusz Zalewski
MIDDLE CLASS AND HIDDEN WELFARE STATE

A dis­cus­sion on the role of the mid­dle class in Poland started with the fall of Com­mu­nism at the turn of the 1990s and con­tin­ues to this day. The weak­ness of the mid­dle class is regarded as a sig­nif­i­cant obsta­cle in the mod­ern­iza­tion of the coun­try. On the other hand, its con­sol­i­da­tion is seen as the chance to sta­bi­lize a new polit­i­cal sys­tem and to con­tinue the eco­nomic reforms ini­ti­ated 20 years ago. Polit­i­cal elites gen­er­ally agree on the neces­sity of cre­at­ing a strong mid­dle class, which is sur­pris­ing in a highly polar­ized Pol­ish soci­ety. Expec­ta­tions for the emer­gence of a strong mid­dle class are sim­i­lar with long­ing for a prince charm­ing who would shape the new social order accord­ing to the rules of democ­racy and a free mar­ket econ­omy. It’s impor­tant to notice that what we describe as “mid­dle class” is a mixed com­mu­nity of peo­ple placed in the mid­dle part of the social lad­der. Because of such a large dif­fer­en­ti­a­tion of this social com­mu­nity, the ques­tion remains: Does it make sense to pro­mote the mid­dle class as whole? Was the polit­i­cal accord in this case just a part of elec­tion rhetoric rather than real action?

Piotr Teis­seyre
THE NEW IS COMING BACK”: ABOUT INTERDISCIPLINARY TEAMS

Amend­ment act on coun­ter­act­ing domes­tic vio­lence enacted by Pol­ish Par­lia­ment in June 2010 has enforced a reform of the social assis­tance which obliged social ser­vices to coop­er­ate in inter­dis­ci­pli­nary teams on the munic­i­pal level. The author indi­cates three pos­si­ble grounds for the cre­at­ing of the new insti­tu­tion, these are: the neo­con­ser­v­a­tive crit­ics over ade­quacy of social trans­fers, the present rhetoric of social par­tic­i­pa­tion and the out­put of soci­ol­ogy of orga­ni­za­tions. The arti­cle dis­cusses some advan­tages and dis­ad­van­tages related to oper­at­ing of social ser­vices in inter­dis­ci­pli­nary teams. The author deliv­ers research results of func­tion­ing of an inter­dis­ci­pli­nary team in Poland.

Zofia Dach, Dorota Koz­ina
LABOUR MARKETS IN POLAND AND SPAIN IN 2000–2009

The arti­cle is a com­par­i­son between Pol­ish and Span­ish labour mar­kets as well as the poli­cies devel­oped in both coun­tries. These issues are pre­sented with con­sid­er­a­tion of the employ­ment ten­den­cies in 2000–2009. Con­ducted analy­sis involves employ­ment rate and struc­ture by sex, age and edu­ca­tion level. A detailed pre­sen­ta­tion of the unem­ploy­ment fac­tors and main prob­lems of the labour mar­kets in Poland and Spain, includ­ing the con­se­quences of the last eco­nomic cri­sis is given. Fur­ther­more the arti­cle describes dif­fer­ent labour mar­ket pol­icy mea­sures under­taken in both coun­tries, as well as the con­tri­bu­tion of struc­tural funds to the unem­ploy­ment reduction.

Łukasz Jurek
ABOUT QUALITY OF SERVICES IN RESIDENTIAL CARE FACILITIES

High qual­ity of ser­vices in res­i­den­tial care is one of the most impor­tant issues. Stan­dard­iza­tion of facil­i­ties can only partly solve this prob­lem in Poland. There is a need of the con­tin­ued action in this field.

Marta Derlacz-Wawrowska
PROTECTION OF CONFIDENTIAL INFORMATION IN RELATIONS BETWEEN EMPLOYER AND EMPLOYEEREPRESENTATIVES 

Many reg­u­la­tions guar­an­tee employee’ rep­re­sen­ta­tives Access to the infor­ma­tion regard­ing oper­a­tion of the employer. It is indis­pens­able ele­ment of effi­cient real­iza­tion of their func­tions. In the same time the employer has a right to pro­tect infor­ma­tion, dis­clo­sure of which could cause him a dam­age. This arti­cle aims to present what are the legal instru­ments of pro­tec­tion of con­fi­den­tial data of employer in the Pol­ish labour law and what is the scope of employee’ rep­re­sen­ta­tives lia­bil­ity for unlaw­ful dis­clo­sure of employ­ers’ con­fi­den­tial information.

Fur­ther­more:
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót