Nr 4 (445) 2011

Spis treści nr 4/2011

Table of Contents

KRYZYS FINANSOWY W EUROPIEREPERKUSJE DLA POLITYKI SPOŁECZNEJ — Włodz­imierz Anioł
OCHRONA RYZYKA STAROŚCI A ODRZUCONE PARADYGMATY SPOŁECZNEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNEGOUrszula Kalina-Prasznic
INFRASTRUKTURA INSTYTUCJONALNA EKONOMII SPOŁECZNEJ — Mikołaj Niedek
RODZAJE DYSKRYMINACJI KOBIET NA RYNKU PRACYPatrycja Zwiech

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
SATYSFAKCJA Z PRACY U OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH O RÓŻNYM POZIOMIE IDENTYFIKACJI Z ZAWODEMStanisława Byra, Monika Parchomiuk

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
WSPÓŁCZESNE PRZESIEDLENIA DO POLSKIUWARUNKOWANIA PRAWNE I PROPONOWANE ZMIANY DOTYCZĄCE REPATRIACJIPaweł Hut

RECENZJE
ZWIĄZKI ZAWODOWE A NIEZWIĄZKOWE PRZEDSTAWICIELSTWA PRACOWNICZE W GOSPODARCE POSTTRANSFORMACYJNEJ pod redakcją Jerzego Wrat­nego i Marka Bed­narskiego — rec. Jan Czarza­sty

INFORMACJE
CZŁOWIEK W PRACY I POLITYCE SPOŁECZNEJ. KONFERENCJA W POZNANIU - Joanna Ratajczak-Tuchołka
DYLEMATY WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY. KONFERENCJA UE W KATOWICACH - Anna Skórska
WSPÓŁCZESNA KONDYCJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ORGANIZACJI PRACODAWCÓW. DEBATA IPiSS — Marta Derlacz-Wawrowska
KRYZYS I ZATRUDNIENIE — PRZYKŁADY EUROPEJSKIE. KONFERENCJA W PILZNIELeszek K. Gile­jko, Jan Czarzasty

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPiSS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Włodz­imierz Anioł
Kryzys finan­sowy w Europie — reperkusje dla poli­tyki społecznej
Artykuł pode­j­muje kwestię społecznych kon­sek­wencji obec­nego kryzysu finansowo-gospodarczego w Europie. Po pier­wsze, przed­stawia dzi­ała­nia wybranych kra­jów UE w zakre­sie kon­sol­i­dacji fiskalnej, w tym istotne cię­cia w wydatkach i świad­czeni­ach soc­jal­nych. Po drugie, pokazuje niek­tóre oznaki prze­wartoś­ciowań domin­u­jącego paradyg­matu roz­woju i filo­zofii poli­tyki społecznej, które są także pochodną ostat­nich per­tur­bacji na glob­al­nym i europe­jskim rynku. Po trze­cie, autor pod­sumowuje, iż ważnym zmi­anom może ulec w przyszłości sama Unia Europe­jska, w szczegól­ności możliwa jest ewolucja unii walu­towej w kierunku unii budże­towej i soc­jal­nej.
Pobierz plik »

Urszula Kalina-Prasznic
Ochrona ryzyka starości a odrzu­cone paradyg­maty społecznego ubez­pieczenia emery­tal­nego
Obow­iązu­jący od 1999 r. sys­tem emery­talny w znaczący sposób ograniczył kon­sty­tucyjne prawo oby­wa­teli do zabez­pieczenia społecznego po osiąg­nię­ciu wieku emery­tal­nego, gdyż pozbaw­iony jest pod­sta­wowych cech (paradyg­matów) ubez­pieczenia społecznego. W kon­strukcji I filaru (repar­ty­cyjnego) utrzy­mano pewne paradyg­maty ubez­pieczenia emery­tal­nego (m.in. ele­menty sol­i­darnoś­ciowe i redys­try­bucyjne). Jed­nakże wprowadze­nie kont indy­wid­u­al­nych (ewidencjonu­ją­cych wpłaty) oraz for­muły zdefin­iowanej składki znacząco osłabiło ubez­pieczeniową ochronę ryzyka emery­tal­nego nada­jąc jej formę oszczęd­ności przy­mu­sowych. Kon­strukcja II filaru (kap­i­tałowego) z założe­nia pozbaw­iona jest cech ubez­pieczenia społecznego. Opiera się na zindy­wid­u­al­i­zowanym sys­temie przy­mu­sowych inwest­y­cji, który prz­erzuca na jego członków szereg ryzyk, zarówno jed­nos­tkowych (ryzyka bio­ty­czne) jak i zbiorowych (rynkowych, poli­ty­cznych itp.), elimin­u­jąc soc­jalne efekty społecznej sol­i­darności.
Pobierz plik »

Mikołaj Niedek
Infra­struk­tura insty­tucjon­alna ekonomii społecznej

Artykuł kon­cen­truje się na pro­ce­sie tworzenia się w Polsce sieci insty­tucji, których celem jest wspieranie pod­miotów i przed­sięwz­ięć ekonomii społecznej. Dzi­ałanie takiego sys­temu insty­tucji jest, zadaniem autora, kluc­zowe dla roz­woju inic­jatyw mają­cych na celu akty­wiz­a­cję społeczną i zawodową osób zagrożonych społecznym wyk­lucze­niem. Istotny ele­ment tej infra­struk­tury powinny stanowić cen­tra ekonomii społecznej, które pow­stają w Polsce przy wspar­ciu środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego. Autor dookreśla funkcje, jakie te ośrodki powinny pełnić, aby wspierać rozwi­ja­jący się w Polsce sek­tor przed­siębiorstw społecznych.
Pobierz plik »

Patrycja Zwiech
Rodzaje dyskrymi­nacji kobiet na rynku pracy

Dyskrymi­nację kobiet na rynku pracy można zdefin­iować jako zróżni­cow­anie sytu­acji kobiet i mężczyzn w sferze zawodowej, wynika­jące z ograniczenia lub pozbaw­ienia równych praw i szans oraz zas­tosowa­nia różnych kry­ter­iów oceny dla osób o podob­nych cechach społeczno-zawodowych i demograficznych, prowadzące do bezpod­stawnie gorszego położe­nia kobiet. Celem niniejszego artykułu jest próba iden­ty­fikacji poszczegól­nych rodza­jów dyskrymi­nacji kobiet w kon­tekś­cie wybranych kry­ter­iów, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem kon­tek­stu rynku pracy. W artykule wyróżniono następu­jące kry­te­ria podzi­ału dyskrymi­nacji kobiet: pod­miot dyskrymin­u­jący, pref­er­encje pod­miotu dyskrymin­u­jącego, jawność wys­tępowa­nia, stopień pow­iąza­nia osoby dyskrymi­nowanej z rynkiem pracy oraz gwaran­towane prawa kobiet.
Pobierz plik »

Stanisława Byra, Monika Par­chomiuk
Satys­fakcja z pracy u osób niepełnosprawnych o różnym poziomie iden­ty­fikacji z zawo­dem
Za istotny cel reha­bil­i­tacji zawodowej osób niepełnosprawnych uznaje się obec­nie ich zatrud­nie­nie najbardziej efek­ty­wne w aspekcie dos­tosowa­nia do oso­bistych pref­er­encji i możli­wości. Real­iza­cja tego celu wymaga solid­nych pod­staw empirycznych, które dostar­czą infor­ma­cji na temat zawodowego funkcjonowa­nia tej grupy i przede wszys­tkim jego uwarunk­owań. Niniejsza praca wpisuje się w tą prob­lematykę. Zaprezen­towano w niej wyniki badań real­i­zowanych z udzi­ałem pracu­ją­cych zawodowo osób niepełnosprawnych. Celem pod­ję­tych analiz było stwierdze­nie współza­leżności między poziomem iden­ty­fikacji z wykony­wanym zawo­dem a satys­fakcją z pracy. Dla real­iza­cji zamierzenia badaw­czego wyko­rzys­tano narzędzia włas­nej kon­strukcji. Doko­nane ustal­e­nia, które należy uznać za przy­czynek do dal­szych eksplo­racji prob­lematyki, poz­woliły scharak­tery­zować osoby ujaw­ni­a­jące określony poziom iden­ty­fikacji z zawo­dem, dokonać oceny satys­fakcji z pracy w takich jej wymi­arach, jak: adek­wat­ność oczeki­wań i możli­wości do wymogów pracy, szanse roz­woju zawodowego, oso­bisty wkład w real­i­zowane obow­iązki zawodowe, graty­fikacja, formalno-organizacyjne warunki pracy, dos­tosowanie warunków fizy­cznych do ograniczeń wynika­ją­cych z niepełnosprawności, wspar­cie (udzielane i otrzymy­wane) w miejscu pracy oraz relacje społeczne, pon­adto określić jej nasile­nie w wymienionych aspek­tach u osób na różnym poziomie utożsami­a­ją­cych się z wykony­wam zawo­dem.
Pobierz plik »

Paweł Hut
Współczesne prze­siedle­nia do Pol­ski — uwarunk­owa­nia prawne i pro­ponowane zmi­any doty­czące repa­tri­acji

Dwie fale powo­jen­nych prze­siedleń do Pol­ski nie rozwiązały prob­lem dias­pory pol­skiej w Związku Sowieckim. Dane spisowe wykazy­wały obec­ność ponad mil­iona osób nar­o­dowości pol­skiej. Od 1990 r. prze­siedle­nia odby­wają się wyłącznie na mocy pol­s­kich przepisów. Uch­walona w 2000 r. ustawa o repa­tri­acji nie spełniła oczeki­wań związanych z masową imi­gracją Polaków z azjaty­ck­iej części byłego ZSRS. W 2010 r. pow­stał oby­wa­tel­ski pro­jekt ustawy o powro­cie represjonowanych przez władze sowieckie Polaków z azjaty­ck­iej części byłego ZSRS. Pro­jekt zobow­iązuje władze RP do więk­szego zaan­gażowa­nia w pro­ces prze­siedleń.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z kon­fer­encji naukowych


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 4 (445), 2011

THE FINANCIAL CRISIS IN EUROPEIMPLICATIONS FOR SOCIAL POLICYWłodz­imierz Anioł
RETIREMENT RISKS AND NEGLECTED PATTERNS OF SOCIAL PROTECTIONUrszula Kalina-Prasznic
THE INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE OF SOCIAL ECONOMY IN POLANDMikołaj Niedek
KINDS OF GENDER DISCRIMINATION ON THE LABOUR MARKETPatrycja Zwiech

ROM RESEARCH AND STUDIES
JOB SATISFACTION AMONG DISABLED PEOPLE WITH VARIOUS LEVELS OF PROFESSIONAL IDENTIFICATIONStanisława Byra, Monika Parchomiuk

SOCIAL POLICY ABROAD
LEGAL RAMIFICATIONS OF CONTEMPORARY PATTERNS OF RESETTLEMENTS: SUGGESTED CHANGESPaweł Hut

BOOK REVIEWS
Jerzy Wratny, M. Bed­narski (eds.), TRADE UNIONS AND NON-UNION FORMS OF EMPLOYEE REPRESENTATION IN THE POST-TRANSFORMATION ECONOMY — Reviewed by Jan Czarza­sty

INFORMATION
ON THE JOB: PERSPECTIVE OF SOCIAL POLICY. CONFERENCE IN POZNAŃ — Joanna Ratajczak-Tuchołka
CONTEMPORARY DILEMMAS OF LABOR MARKET. CONFERENCE UNIVERSITY OF ECONOMICS IN KATOWICE - Anna Skórska
CONTEMPORARY CONDITION OF TRADE UNIONS AND EMPLOYERSORGANIZATIONS. DEBATE OF ILSSMarta Derlacz-Wawrowska
COLLAPSING ECONOMIES AND EMPLOYMENT: EUROPEAN PATTERNS. CONFERENCE IN PILZNOLeszek K. Gile­jko, Jan Czarzasty

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Włodz­imierz Anioł
THE FINANCIAL CRISIS IN EUROPEIMPLICATIONS FOR SOCIAL POLICY

This arti­cle addresses the ques­tion of social con­se­quences of the present finan­cial and eco­nomic cri­sis in Europe. Firstly, it con­sid­ers the process of imple­ment­ing fis­cal con­sol­i­da­tion mea­sures taken in selected EU coun­tries, includ­ing sub­stan­tial cuts in wel­fare pay­ments and ben­e­fits. Sec­ondly, it reviews a few signs of rethink­ing the dom­i­nant par­a­digm of devel­op­ment and phi­los­o­phy of social pol­icy which also result from the recent tur­bu­lences in global and Euro­pean mar­kets. Thirdly, the author con­cludes that the future of the Euro­pean Union itself may be sub­ject to impor­tant changes, includ­ing pos­si­ble tran­si­tion from the mon­e­tary union to a bud­get and social union.

Urszula Kalina-Prasznic
RETIREMENT RISKS AND NEGLECTED PATTERNS OF SOCIAL PROTECTION

The super­an­nu­a­tion sys­tem intro­duced in Poland in 1999 has largely lim­ited the con­sti­tu­tional right of indi­vid­u­als to social secu­rity after retire­ment as it lacks pri­mary fea­tures (par­a­digms) of social insur­ance. In the first pil­lar insur­ance scheme (repar­ti­tion scheme), some of the super­an­nu­a­tion insur­ance par­a­digms have been retained (includ­ing sol­i­dar­ity and redis­tri­b­u­tion). How­ever, new ele­ments such as indi­vid­ual accounts (with con­tri­bu­tion pay­ments record) or defined con­tri­bu­tion pay­ments have grossly reduced the retire­ment risk pro­tec­tion turn­ing the super­an­nu­a­tion insur­ance com­pul­sory sav­ing scheme. The sec­ond pil­lar insur­ance scheme (cap­i­tal scheme), by def­i­n­i­tion, is not a typ­i­cal social insur­ance. It is based on the sys­tem of com­pul­sory indi­vid­ual invest­ments where a num­ber of risks, includ­ing both indi­vid­ual risk (biotic risk) and gen­eral risk (mar­ket, polit­i­cal etc.), are imposed on its mem­bers and social sol­i­dar­ity effects are eliminated.

Mikołaj Niedek
THE INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE OF SOCIAL ECONOMY IN POLAND

The arti­cle focus on the process of cre­ation of the net­work of insti­tu­tions that can sup­port the devel­op­ment of social econ­omy in Poland. The activ­ity of such sys­tem should play key role in the process of social and pro­fes­sional acti­va­tion of dis­ad­van­taged peo­ples. The most impor­tant ele­ment of this insti­tu­tional infra­struc­ture have to play the Cen­ters of Social Econ­omy, that emerge recently numer­ously in Poland through the sup­port of Euro­pean Social Fund. The Author spec­ify the key func­tions, that should fill those Cen­ters in the devel­op­ment of social enter­prises in Poland.

Patrycja Zwiech
KINDS OF GENDER DISCRIMINATION ON THE LABOUR MARKET

Dis­crim­i­na­tion means a breach of the prin­ci­ple of equal­ity, which orders equal treat­ment “uni­form” peo­ple. The pur­pose of this arti­cle is attempt­ing to iden­tify spe­cific types of dis­crim­i­na­tion against women in the con­text of the selected cri­te­ria, with par­tic­u­lar empha­sis on labour mar­ket con­text. In arti­cle empha­sized the fol­low­ing cri­te­ria of gen­der dis­crim­i­na­tion: a dis­crim­i­na­tory per­son, pref­er­ences of a dis­crim­i­na­tory per­son, trans­parency, degree of con­nec­tion per­sons with the labour mar­ket and guar­an­teed the rights of women.

Stanisława Byra, Monika Par­chomiuk
JOB SATISFACTION AMONG DISABLED PEOPLE WITH VARIOUS LEVELS OF PROFESSIONAL IDENTIFICATION

Nowa­days one of the prin­ci­pal objec­tives of voca­tional reha­bil­i­ta­tion of the dis­abled is the adjust­ment of employ­ment oppor­tu­ni­ties to indi­vid­ual pref­er­ences and capa­bil­i­ties of the group in ques­tion. The ful­fill­ment of this goal requires a solid empir­i­cal basis which would pro­vide infor­ma­tion about the pro­fes­sional sit­u­a­tion of the respon­dents and its deter­min­ing fac­tors. These issues are sub­ject to dis­cus­sion in the present work which demon­strates the results of stud­ies con­ducted with the par­tic­i­pa­tion of pro­fes­sion­ally active peo­ple with dis­abil­i­ties. The analy­ses under­taken for the pur­pose aimed at deter­min­ing the inter­de­pen­dence between the level of pro­fes­sional iden­ti­fi­ca­tion and job sat­is­fac­tion. In order to real­ize this aim the researchers applied a set of self-devised ana­lyt­i­cal tools. The find­ings obtained from the stud­ies, which should be regarded as a con­tri­bu­tion to fur­ther explo­ration of the issues, made pos­si­ble not only the descrip­tion of the per­sons report­ing a par­tic­u­lar level of pro­fes­sional iden­ti­fi­ca­tion but they also facil­i­tated the assess­ment of job sat­is­fac­tion in terms of 1) com­pat­i­bil­ity of expec­ta­tions and capa­bil­i­ties with job require­ments, 2) career oppor­tu­ni­ties, 3) per­sonal con­tri­bu­tion to pro­fes­sional duties, 4) remu­ner­a­tion, 5) for­mal and orga­ni­za­tional aspects of work­ing con­di­tions, 6) adjust­ment of phys­i­cal con­di­tions to the lim­i­ta­tions result­ing from dis­abil­ity, 7) social sup­port (given and received) at work­place, as well as 8) social rela­tion­ships. Last but not least, the find­ings helped to deter­mine the degree of job sat­is­fac­tion in the above men­tioned cat­e­gories among the per­sons report­ing var­i­ous lev­els of pro­fes­sional identification.

Paweł Hut
LEGAL RAMIFICATIONS OF CONTEMPORARY PATTERNS OF RESETTLEMENTS: SUGGESTED CHANGES

Two waves of post-war relo­ca­tions to Poland didn’t solve the prob­lem of the Pol­ish Dias­pora in the Soviet Union. Cen­zus data showed the pres­ence over one mil­lion of per­sons of Pol­ish nation­al­ity. From 1990 relo­ca­tions are held exclu­sively by virtue of Pol­ish reg­u­la­tions. The act passed in 2000 on the repa­tri­a­tion didn’t meet expec­ta­tions of Poles asso­ci­ated with mass immi­gra­tion from the Asian part of for­mer Soviet Union. In 2010 a civil bill arose about the return of Poles vic­timised by Soviet author­i­ties from the Asian part of for­mer Soviet Union. The project obliges Pol­ish author­i­ties for big­ger involv­ing in the relo­ca­tions process.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

 

« powrót