Nr 8 (449) 2011

Spis treści nr 8/2011

Table of Contents

TRANSNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA W EUROPIEWłodz­imierz Anioł
PRZEMIANY W ŁAŃCUCHU ŻYWNOŚCIOWYM A PROBLEM WYKLUCZENIA MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH Z RYNKU: CO NAM PODPOWIADA TEORIA EKONOMII? — Jan Fałkowski, Dominika Milczarek-Andrzejewska
W POSZUKIWANIUOGÓLNEJ TEORII WSZYSTKIEGO”: CZY NIERÓWNOŚCI DOCHODOWE RZECZYWIŚCIE NAM SZKODZĄ? — Jędrzej Sta­siowski
ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY PORTFELOWEJ DO OCENY SYTUACJI NA WOJEWÓDZKICH RYNKACH PRACYKrzysztof Sad­owski

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO W MIEJSKICH I WIEJSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCHKrystyna Gutkowska, Anna Murawska

RECENZJE
AKTYWNA POLITYKA RYNKU PRACY W POLSCE W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIM pod redakcją Zenona Wiśniewskiego i Kamila Zawadzkiego — rec. Elż­bi­eta Kryńska
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA pod redakcją Johanny Mair, Jeffrey’a Robin­sona, Kaia Hock­ertsa — rec. Halina Sobocka-Szczapa

INFORMACJE
POLITYKA IMIGRACYJNA W STARZEJĄCEJ SIĘ EUROPIE. SEMINARIUM INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH — Elwira Anna Bon­isławska
USŁUGI OPIEKUŃCZE I REHABILITACYJNE. DEBATA PUBLICZNA IPiSS — Bożena Kołaczek

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPiSS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Włodz­imierz Anioł
Transnar­o­dowa poli­tyka społeczna w Europie
Artykuł przed­stawia nowe, wyła­ni­a­jące się we współczes­nej Europie transnar­o­dowe inter­akcje i prob­lemy w sferze poli­tyki społecznej. Na początek przy­bliża poję­cie Europy Soc­jal­nej, rozu­mi­ane jako kat­e­go­ria zarówno nor­maty­wna, jak i opisowo-analityczna. Następ­nie scharDodaj plik do pobraniaaktery­zowane zostały niek­tóre wybrane prze­jawy pogłębi­a­ją­cych się pro­cesów inte­gracji, jakie mają miejsce w wielopoziomowej “europe­jskiej przestrzeni społecznej”. Autor zas­tanawia się w końcu nad obecną i przyszłą rolą Unii Europe­jskiej oraz jej organów wewnętrznych (jak Komisja Europe­jska i Europe­jski Try­bunał Spraw­iedli­wości) w roz­woju poli­tyki społecznej w skali całego kon­ty­nentu.
Pobierz plik »

Jan Fałkowski, Dominika Milczarek-Andrzejewska
Przemi­any w łańcuchu żywnoś­ciowym a prob­lem wyk­luczenia małych gospo­darstw rol­nych z rynku: co nam pod­powiada teo­ria ekonomii?
Ostat­nie dwie dekady były okre­sem bardzo dynam­icznych przemian zachodzą­cych w ramach łańcucha żywnoś­ciowego w Polsce i na świecie. W powszech­nej dyskusji przyj­muje się często, iż zmi­any te mogą nieko­rzyst­nie wpły­wać na sytu­ację małych pro­du­cen­tów rol­nych i prowadzić do niepożą­danych efek­tów społecznych. O ile wiele przykładów z kra­jów rozwi­ja­ją­cych się wspiera ten punkt widzenia, o tyle doświad­czenia kra­jów trans­for­ma­cji sys­te­mowej nie są aż tak jed­noz­naczne. Artykuł pode­j­muje próbę spo­jrzenia na prob­lem mar­gin­al­iza­cji małych gospo­darstw rol­nych przez pryz­mat teorii ekonomii. Celem artykułu jest również zachęce­nie do empirycznej wery­fikacji szeregu ciekawych hipotez, które można for­mułować w tym zakre­sie posiłku­jąc się teorią ekonomii.
Pobierz plik »

Jędrzej Sta­siowski
W poszuki­wa­niu “ogól­nej teorii wszys­tkiego”: czy nierówności dochodowe rzeczy­wiś­cie nam szkodzą?
W artykule przy­bliżono tezy zawarte w książce “The spirit level” autorstwa Richarda Wilkin­sona i Kate Pick­ett. Autor rekon­stru­uje teorię autorów na temat społecznych kon­sek­wencji nierówności dochodowych oraz wskazuje na jej główne wady. W części empirycznej zaprezen­towano wyniki analiz prowad­zonych na pró­bie 64 pol­s­kich gmin, dla który wylic­zono pod­sta­wowe wskaźniki nierówności dochodowych, poziomu zdrowia ich mieszkańców, poziomu kap­i­tału społecznego oraz poczu­cia bez­pieczeństwa. Wyniki analiz wskazują na brak istot­nego statysty­cznie związku między poziomem nierówności dochodowych a pozostałymi wskaźnikami.
Pobierz plik »

Krzysztof Sad­owski
Zas­tosowanie metody anal­izy port­felowej do oceny sytu­acji na wojew­ódz­kich rynkach pracy
W artykule przed­staw­iono możli­wość zas­tosowa­nia metody anal­izy port­felowej do oceny sytu­acji na wojew­ódz­kich rynkach pracy, a następ­nie do wyko­rzys­ta­nia jej wyników przy podziale środ­ków Fun­duszu Pracy na akty­wne pro­gramy rynku pracy dla wojew­ództw. Anal­izę oparto na czterech zmi­en­nych diag­nos­ty­cznych, a mianowicie: stopie reje­strowanego bezrobo­cia, sto­sunku liczby bezro­bot­nych do liczby lud­ności pracu­jącej poza rol­nictwem, odsetka dłu­gotr­wale bezro­bot­nych oraz wskaźnika zatrud­nienia. Wyko­rzys­tane przy anal­izie dane liczbowe pochodzą z obow­iązu­jącej spra­woz­daw­c­zości MPiPS, BAEL oraz planu finan­sowego Fun­duszu Pracy. Uzyskane w wyniku przeprowad­zonej anal­izy oceny i wnioski mają dużą wartość poz­naw­czą dla prak­tyki prowadzenia praw­idłowej poli­tyki rynku pracy i wskazują na celowość jej upowszech­nienia w pra­cach służb zatrud­nienia.
Pobierz plik »

Krystyna Gutkowska, Anna Murawska
Zagospo­darowanie czasu wol­nego w miejs­kich i wiejs­kich gospo­darst­wach domowych

W artykule scharak­tery­zowano zagospo­darowanie czasu wol­nego w miejs­kich i wiejs­kich gospo­darst­wach domowych. Głównym celem opra­cow­a­nia było przed­staw­ie­nie: sposobów spędza­nia wol­nego czasu w gospo­darst­wach domowych, możli­wości finan­sowych zaspoka­ja­nia potrzeb związanych z wypoczynkiem, wyposaże­nia gospo­darstw domowych w sprzęt służący do wypoczynku oraz satys­fakcji z zagospo­darowa­nia czasu wol­nego. W artykule zaprezen­towano różnice jakie wys­tępują w tym zakre­sie w wiejs­kich i miejs­kich gospo­darst­wach domowych. W artykule powołano się na opra­cow­a­nia Głównego Urzędu Statysty­cznego oraz pro­jekt badaw­czy “Diag­noza Społeczna”.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z kon­fer­encji naukowych


Social Pol­icy
Table of Con­tents  No 8 (449), 2011

TRANSNATIONAL SOCIAL POLICY IN EUROPEWłodz­imierz Anioł
CHANGES IN THE AGRO-FOOD SUPPLY CHAIN AND SMALL-SCALE FARMSEXCLUSION FROM MODERN MARKETS: WHAT DOES THE ECONOMIC THEORY TELL US? — Jan Fałkowski, Dominika Milczarek-Andrzejewska
IN SEARCH FORGENERAL THEORY OF EVERYTHING’: DO SOCIAL INEQUALITES ARE HARMING US? — Jędrzej Sta­siowski
APPLICATION OF THE PORTFOLIO ANALYSIS METHOD FOR ASSESSMENT OF THE SITUATION ON THE VOIVODESHIP LABOUR MARKETSKrzysztof Sad­owski

FROM RESEARCH AND STUDIES
LEISURE MANAGEMENT IN THE URBAN AND RURAL HOUSEHOLDSKrystyna Gutkowska, Anna Murawska

BOOK REVIEWS
Zenon Wiśniewski, Kamil Zawadzki (eds.): ACTIVE LABOUR MARKET POLICY IN POLAND AND EUROPEAN CONTEXT — Reviewed by Elż­bi­eta Kryńska
Johanna Mair, Jef­frey Robin­son, Kai Hock­erts (eds.): SOCIAL ENTREPRENEUSHIP — Reviewed by Halina Sobocka-Szczapa

INFORMATION
IMMIGRATION POLICY IN THE AGING EUROPE. SEMINAR OF THE POLISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS - Elwira Bon­isławska
CARE SERVICES AND REHABILITATION. PUBLIC DEBATE ILSSBożena Kołaczek

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Włodz­imierz Anioł
TRANSNATIONAL SOCIAL POLICY IN EUROPE
This arti­cle presents the emerg­ing transna­tional inter­ac­tions and prob­lems in the area of social pol­icy in con­tem­po­rary Europe. Firstly, it defines the con­cept of Social Europe, both in nor­ma­tive and descriptive-analytical terms. Then, it char­ac­ter­izes a few selected symp­toms of deep­en­ing inte­gra­tion processes which are tak­ing place in a mul­ti­level “Euro­pean social space”. Finally, the author con­sid­ers the present and future role of the Euro­pean Union, and its inter­nal bod­ies like the Euro­pean Com­mis­sion and the Euro­pean Court of Jus­tice, in devel­op­ing social pol­icy on the con­ti­nen­tal scale.

Jan Fałkowski, Dominika Milczarek-Andrzejewska
CHANGES IN THE AGRO-FOOD SUPPLY CHAIN AND SMALL-SCALE FARMSEXCLUSION FROM MODERN MARKETS: WHAT DOES THE ECONOMIC THEORY TELL US?
The last two decades were char­ac­ter­ized by very dynamic changes occur­ring in the food chain in Poland as well as in other coun­tries. It is often assumed that these changes may adversely affect the sit­u­a­tion of small-scale farm­ers and lead to unde­sir­able social effects. There are many exam­ples from devel­op­ing coun­tries that sup­port this point of view. How­ever, expe­ri­ences of tran­si­tion coun­tries may lead also to other con­clu­sions. The paper aims to present the main argu­ments derived from eco­nomic the­ory, which can be help­ful in analysing mar­gin­al­iza­tion of small-scale farms. It also encour­ages to empir­i­cally ver­ify a num­ber of inter­est­ing hypothe­ses that could be for­mu­lated based on eco­nomic arguments.

Jędrzej Sta­siowski
IN SEARCH FORGENERAL THEORY OF EVERYTHING’: DO SOCIAL INEQUALITES ARE HARMING US?
Fol­low­ing arti­cle presents basic points con­tained in the book “The Spirit Level” by Richard Wilkin­son and Kate Pick­ett. Author recon­structs the authors’ the­ory about the social con­se­quences of income inequal­ity and shows its main dis­ad­van­tages. Empir­i­cal part of the arti­cle presents the results of the analy­sis con­ducted on the sam­ple of 64 Pol­ish munic­i­pal­i­ties. For each of them the main indi­ca­tors of the level of income inequal­ity, population’s health, the level of social cap­i­tal and sense of secu­rity were com­puted. The results of the analy­sis indi­cated no sta­tis­ti­cally sig­nif­i­cant cor­re­la­tion between the level of income inequal­ity and ana­lyzed indicators.

Krzysztof Sad­owski
APPLICATION OF THE PORTFOLIO ANALYSIS METHOD FOR ASSESSMENT OF THE SITUATION ON THE VOIVODESHIP LABOUR MARKETS
The arti­cle presents the pos­si­bil­ity of apply­ing the method of port­fo­lio analy­sis to assess the sit­u­a­tion on the voivode­ship labor mar­kets, and then to use its results in the allo­ca­tion of the Labour Fund in the active labor mar­ket pro­grams. The analy­sis was based on four diag­nos­tic vari­ables, namely, the reg­is­tered unem­ploy­ment rate, the ratio of unem­ployed to the pop­u­la­tion work­ing out­side agri­cul­ture, the pro­por­tion of long-term unem­ployed and the employ­ment ratio. Used in the analy­sis of fig­ures from report­ing the cur­rent Pol­icy, the Labour Force Sur­vey and the Labour Fund’s finan­cial plan. Obtained by analy­sis and eval­u­a­tion of pro­pos­als are of great value for the prac­tice of cog­ni­tive con­duct proper labor mar­ket poli­cies and indi­cate the desir­abil­ity of its spread in the work of employ­ment services.

Krystyna Gutkowska, Anna Murawska
LEISURE MANAGEMENT IN THE URBAN AND RURAL HOUSEHOLDS
The leisure man­age­ment in the urban and rural house­holds is char­ac­ter­ized in the arti­cle. The main aim of this work was to present: the ways of leisure in the house­holds, the finan­cial abil­ity to meet the needs of recre­ational ser­vices, leisure equip­ment in house­holds and sat­is­fac­tion con­nected with leisure man­age­ment. The arti­cle shows the dif­fer­ences that occur in this respect in the rural and urban house­holds. The arti­cle refers to data col­lected by Cen­tral Sta­tis­ti­cal Office and the research project “Social Diagnosis”.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

 

« powrót