Nr 9 (450) 2011

Spis treści nr 9/2011

Table of Contents

DODATKOWE SYSTEMY EMERYTALNE W REGULACJACH UE. KONSEKWENCJE DLA PAŃSTW EUROPEJSKICHGertruda Uścińska
JAKI MODEL POLITYKI SPOŁECZNEJ WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH? — Bożena Kołaczek
POSTRZEGANIE USŁUG KIEROWANYCH DO OSÓB STARSZYCH W POLSCE PRZEZ ŚWIADCZENIOBIORCÓW I ŚWIADCZENIODAWCÓW — Anna Sty­puła, Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk
ZNACZENIE ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH DLA PRZEPŁYWÓW Z BEZROBOCIA DO ZATRUDNIENIAEwa Gałecka-Burdziak
BEZDOMNOŚĆ — CO WYNIKA Z DANYCHAneta Wiącek

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
NOWY MODEL ZATRUDNIENIA W JAPONII - Anna Reda

RECENZJE
Cezary Żołę­dowski (współpraca Maciej Duszczyk, Justyna Godlewska, Emilia Jaroszewska, Justyna Łukaszewska) STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE. MOTYWY PRZYJAZDU, OCENA POBYTU, PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ — rec. Mar­iusz Sulkowski
POLACY RÓWNI I RÓWNIEJSI pod redakcją Marii Jarosz — rec. Robert Pawlak

INFORMACJE
PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY MIGRACJI MIĘDZYNARODOWYCH. KONFERENCJA IPiSS I IPS UWBeata Samoraj-Charitonow
ELASTYCZNOŚĆ CZASU PRACY W KONTEKŚCIE UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH. KONFERENCJA IPiSS — Agnieszka Smoder
INDYWIDUALIZACJA UPRAWNIEŃ SPOŁECZNYCH — ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W WARSZAWIEBeata Kaczyńska

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Gertruda Uścińska
Dodatkowe sys­temy emery­talne w reg­u­lac­jach UE. Kon­sek­wencje dla państw europe­js­kich
W artykule przed­stawia się ewolucję i aktu­alny stan prawny reg­u­lacji Unii Europe­jskiej doty­czą­cych dodatkowych sys­temów emery­tal­nych, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem pra­cown­iczych pro­gramów emery­tal­nych. Z jed­nej strony ustala się, jaki wpływ na te reg­u­lacje mają zmi­any w kra­jowych sys­temach emery­tal­nych państw członkows­kich UE, z drugiej zaś omawia się zmi­any dokony­wane w prawie kra­jowym w wyniku dos­tosowa­nia do reg­u­lacji uni­jnych. Na tle tego dos­tosowa­nia pow­staje zresztą wiele prob­lemów. Niek­tóre z nich trafi­ają do rozstrzyg­nię­cia Try­bunału Spraw­iedli­wości UE. Przed­staw­ione w artykule prob­lemy w funkcjonowa­niu pra­cown­iczych pro­gramów emery­tal­nych w ramach tzw. trze­ciego filara pol­skiego sys­temu emery­tal­nego wyma­gają wciąż pogłębionej reflek­sji.
Pobierz plik »

Bożena Kołaczek 
Jaki model poli­tyki społecznej wobec osób niepełnosprawnych?
W artykule zapro­ponowano założe­nia autorskiego mod­elu poli­tyki społecznej wobec osób niepełnosprawnych, który być może pre­tenduje do zas­tosowa­nia uni­w­er­sal­nego, bo ma charak­ter ogólny, ale ogranicza się w intenc­jach autorki do warunków pol­s­kich. Uwarunk­owa­nia społeczne, eko­nom­iczne, insty­tucjon­alne, zarówno wewnętrzne (kap­i­tał ludzki, kap­i­tał społeczny, rola państwa i rynku oraz rodziny) jak i zewnętrzne (glob­al­iza­cja, han­del, postęp tech­no­log­iczny, infor­matyza­cja) są w kra­jach wel­fare state w zasadzie te same, ale ich charak­ter i natęże­nie wys­tępowa­nia w każdym kraju wydają się inne, w tym specy­ficzne dla danego kraju, podob­nie jak rozkład przy­czyn i skali oraz natęże­nia i struk­tury zjawiska niepełnosprawności. W artykule przed­staw­iono założe­nia, cele, kry­te­ria dos­tosowa­nia oraz pod­mioty pożą­danej poli­tyki społecznej wobec osób niepełnosprawnych ver­sus realna poli­tyka społeczna w Polsce.
Pobierz plik »

Anna Sty­puła, Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk
Postrze­ganie usług kierowanych do osób starszych w Polsce przez świad­czenio­bior­ców i świad­czenio­daw­ców
Postępu­jące starze­nie się pol­skiego społeczeństwa wraz z przemi­anami zachodzą­cymi w mod­elu rodziny powodują wzrost zapotrze­bowa­nia na usługi wspier­a­jące funkcjonowanie osób starszych w ich środowisku domowym. W ramach pro­jektu “Zwięk­sze­nie dostępu do środowiskowych form opieki dla osób starszych, mieszka­ją­cych w gospo­darst­wach domowych” zor­ga­ni­zowano spotka­nia dwóch grup foku­sowych, bada­jąc sposób postrze­ga­nia przez świad­czenio­bior­ców i świad­czenio­daw­ców ofer­owanych seniorom usług opieki zdrowot­nej i pomocy społecznej. Wskazane zostały przy­czyny korzys­ta­nia z usług środowiskowych, źródła infor­ma­cji o usłu­gach oraz przeszkody i ułatwienia związane z korzys­taniem z usług.
Pobierz plik »

Ewa Gałecka-Burdziak
Znacze­nie zasiłków dla bezro­bot­nych dla przepły­wów z bezrobo­cia do zatrud­nienia
Zasiłki dla bezro­bot­nych mają na celu zapewnie­nie środ­ków do życia osobom w trak­cie poszuki­wań na rynku pracy. Celem artykułu jest próba określe­nia wpływu wybranych deter­mi­nant (m.in. wiek, wyk­sz­tałce­nie, płaca pro­gowa, metody poszuki­wa­nia zatrud­nienia) na szanse przepływu z zasobu bezro­bot­nych do zatrud­nienia ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem wpływu zasiłków dla bezro­bot­nych w opar­ciu o dane mikroeko­nom­iczne Bada­nia Akty­wności Eko­nom­icznej Lud­ności za okres 2007–2009. Okres pod­dany anal­izie powinien stanowić adek­watny punkt odniesienia do dal­szych empirycznych badań porów­naw­czych, mając na uwadze zmi­any zasad określa­nia wysokości zasiłku wprowad­zonych z dniem 1.01.2010 r.
Pobierz plik »

Aneta Wiącek
Bez­dom­ność — co wynika z danych
Co wiemy o bez­dom­ności we współczes­nej Polsce? Od kilku lat coraz inten­sy­wniej prowad­zone są bada­nia w tym przed­mio­cie, dostępne obec­nie statystyki nadal zaw­ier­ają wiele braków danych, jed­nak pozwalają uzyskać pewien obraz rzeczy­wis­tości społecznej. Można powiedzieć, że w Polsce jest około 30 tys. osób bez­dom­nych ogółem, z czego około 20 tys. osób prze­bywa w placówkach dla osób bez­dom­nych w okre­sie zimowym. Osoby bez­domne kon­cen­trują się w wysoko zur­ban­i­zowanych wojew­ództwach, a rozkład tery­to­ri­alny oraz natęże­nie ofer­owanej pomocy i ponos­zonych kosztów są zróżni­cow­ane w zależności od wojew­ództwa. Śred­nio rocznie usamodziel­nia się mniej niż 1% osób bez­dom­nych.
Pobierz plik »

Anna Reda
Nowy model zatrud­nienia w Japonii
Artykuł odnosi się do ostat­nich zmian w japońskim mod­elu zatrud­nienia. W ostat­nim cza­sie wzrasta wskaźnik zatrud­nionych w ramach tzw. niety­powych form zatrud­nienia (np. na czas określony, za pośred­nictwem agencji pracy tym­cza­sowej oraz w niepełnym wymi­arze czasu pracy). Jed­nocześnie niepoko­ją­cym zjawiskiem jest odchodze­nie od pop­u­larnego w Japonii mod­elu “zatrud­nienia przez całe życie”.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z kon­fer­encji naukowych


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 9 (450), 2011

ADDITIONAL PENSION SCHEMES THE EU REGULATIONS. IMPLICATION FOR THE EUROPEAN COUNTRIESGertruda Uścińska
ON THE MODEL OF SOCIAL POLICY AIMED AT DISABLED PEOPLE. THEORY AND POLISH PRACTICE Bożena Kołaczek
PERCEPTION OF SERVICES FOR OLDER PEOPLE IN POLAND BY SERVICE-USERS AND SERVICE PROVIDERS - Anna Sty­puła, Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk
UNEMPLOYMENT BENEFITS AND PROBABILITIES OF THE TRANSITION BETWEEN UNEMPLOYMENT AND EMPLOYMENTANALYSIS BASED ON THE LOGISTIC REGRESSIONEwa Gałecka-Burdziak
HOMELESSNESSINTERPRETATION OF STATISTICAL DATAAneta Wiącek

SOCIAL POLICY ABROAD
NEW MODEL OF EMPLOYMENT IN JAPANAnna Reda

BOOK REVIEWS
Cezary Żołę­dowski (coop­er­a­tion: Maciej Duszczyk, Justyna Godlewska, Emilia Jaroszewska, Justyna Łukaszewska): FOREIGN STUDENTS IN POLAND. MOTIVES OF ARRIVAL, STAY EVALUATION, FUTURE PLANS — Reviewed by Mar­iusz Sulkowski
Maria Jarosz (ed.): POLISH INEQUALITIES — Reviewed by Robert Pawlak

INFORMATION
LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS OF INTERNATIONAL MIGRATION. CONFERENCE IN WARSAWBeata Samoraj-Charitonow
FLEXIBLE WORKING TIME IN THE CONTEXT OF SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS. CONFERENCE ILSSAgnieszka Smoder
SOCIAL RIGHTS INDIVIDUALISATIONTHEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS. INTERNATIONAL CONFERENCE IN WARSAWBeata Kaczyńska

DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Gertruda Uścińska
ADDITIONAL PENSION SCHEMES THE EU REGULATIONS. IMPLICATION FOR THE EUROPEAN COUNTRIES

The present arti­cle inves­ti­gates the evo­lu­tion and cur­rent legal frame­work of the EU reg­u­la­tions in the area of sup­ple­men­tary old-age pen­sion schemes with a focus on the occu­pa­tional old-age pen­sion sys­tems. On the one hand, the impact of the changes occur­ing in the national leg­is­la­tions of the EU Mem­ber States on those reg­u­la­tions is exam­ined, on the other hand, con­versely, the mod­i­fi­ca­tions made in national law with a view of imple­ment­ing the EU reg­u­la­tions is dis­cussed. This imple­men­ta­tion, in fact, poses a num­ber of dif­fi­cul­ties. Some of them are sub­ject to Euro­pean Court of Jus­tice case-law.

Bożena Kołaczek
ON THE MODEL OF SOCIAL POLICY AIMED AT DISABLED PEOPLE. THEORY AND POLISH PRACTICE

This arti­cle presents the­o­ret­i­cal and pracit­i­cal mod­els of social pol­icy towards dis­abled peo­ple, elab­o­rated in West so far and the pro­pos­als of new model’s foun­da­tions. This pro­posed model is con­frontat­ing with social pol­icy towards dis­abled peo­ple really func­tion­ing in Poland. The essen­tial foun­da­tions of it are fol­low­ing: com­pre­hen­sive, not frag­mented but com­plete, not tran­si­tional but per­ma­ment. This is based on both tra­di­tions of Poland’s reha­bil­i­ta­tion school and inter­na­tional social pol­icy towards dis­abil­ity cre­at­ing by United Nation, Inter­na­tional Labor Orga­ni­za­tion, World Health Orga­ni­za­tion and Euro­pean Union.

Anna Sty­puła, Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk
PERCEPTION OF SERVICES FOR OLDER PEOPLE IN POLAND BY SERVICE-USERS AND SERVICE

The advanc­ing age­ing of Pol­ish soci­ety along with trans­for­ma­tions in the con­tem­po­rary model of fam­ily cause the rise of demand for ser­vices sup­port­ing func­tion­ing of elderly peo­ple in their home envi­ron­ment. As part of the project “Improv­ing Access to Community-Based Ser­vices for Older Peo­ple Liv­ing at Home” there were orga­nized two focus groups in order to exam­ine the per­cep­tion of health and social ser­vices directed to older per­sons by senior cit­i­zens and service-providers. The main rea­sons for using community-based ser­vices, the most com­mon sources of infor­ma­tion on ser­vices as well as the bar­ri­ers and fac­tors facil­i­tat­ing the using of the community-based ser­vices were identified.

Ewa Gałecka-Burdziak
UNEMPLOYMENT BENEFITS AND PROBABILITIES OF THE TRANSITION BETWEEN UNEMPLOYMENT AND EMPLOYMENTANALYSIS BASED ON THE LOGISTIC REGRESSION

Unem­ploy­ment ben­e­fits are cre­ated to finan­cially assist the unem­ployed while search­ing the job. The aim of this paper is the analy­sis of the selected deter­mi­nants (among oth­ers: age, edu­ca­tion, reser­va­tion wage, search effort) of the men­tioned flow between unem­ploy­ment and employ­ment tak­ing into account the influ­ence of the unem­ploy­ment ben­e­fits using Labour Force Sur­vey data dur­ing the period 2007–2009. Ana­lyzed period should con­sti­tute a rel­e­vant ref­er­ence period tak­ing into account changes in the size of the unem­ploy­ment ben­e­fits intro­duced at 1st Jan­u­ary, 2010.

Aneta Wiącek
HOMELESSNESSINTERPRETATION OF STATISTICAL DATA

What do we know about home­less­ness in con­tem­po­rary Poland? For a few years more and more research is car­ried out on the sub­ject, cur­rently avail­able sta­tis­tics has short­com­ings of the data, but we can get a pic­ture of social real­ity. In Poland is around 30 thou­sand home­less peo­ple in total, of which 20 thou­sands liv­ing in shel­ters for the home­less dur­ing the win­ter. Home­less peo­ple live mainly in highly urban­ized regions. Ter­ri­to­r­ial dis­tri­b­u­tion, inten­sity of the aid offered and costs vary depend­ing on the region. Unfor­tu­nately on aver­age less than 1% of home­less pop­u­la­tion has suc­ceeded in strug­gle with home­less­ness and achieved independency.

Anna Reda
NEW MODEL OF EMPLOYMENT IN JAPAN

Arti­cle is about employ­ment pat­terns, which are chang­ing rapidly, in Japan. The inci­dence of non-regular employ­ment increased sig­nif­i­cantly in the major­ity of devel­oped coun­tries. In the case of Japan, the prac­tice of life­time employ­ment is less pop­u­lar. Instead, work­ers are increas­ingly employed on so-called non-regular jobs and tem­po­rary positions.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót