Nr 10 (451) 2011

Spis treści nr 10/2011

Table of Contents

EDUKACJA I INWESTYCJE RODZINY W KSZTAŁCENIE MŁODEGO POKOLENIA A RYNEK PRACYBożena Kołaczek
LIKWIDOWANIE NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH NOWYM PRIORYTETEM DLA EUROPEJSKIEJ I ŚWIATOWEJ PROMOCJI ZDROWIA - Joanna Ruszkowska
UMOWA O DZIEŁO JAKO PODSTAWA ZATRUDNIENIAUrszula Brońska-Matula
ALTERNATYWNA DROGA REINTEGRACJI DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCHMarcin Woż­niak

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
SZANSE I ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W OBSZARZE WYCHOWANIA I ROZWOJU W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM — Dominika Błasiak

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
PROBLEMY MIESZKANIOWE WE FRANCJI W ŚWIETLE RAPORTU FUNDACJI ABBÉ PIERRE’A Z 2011 R. — Alek­san­dra Zubrzycka-Czarnecka

RECENZJE
Arka­diusz Karwacki, Paweł Kubicki, Anna Ruzik-Sierdzińska: SZANSE I BARIERY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB CHRONICZNIE BEZROBOTNYCH — rec. Marek Bed­narski
Maciej Zaremba Bielawski: HIGIENIŚCI. Z DZIEJÓW EUGENIKI — rec. Piotr Teis­seyre

INFORMACJE
DOSTĘP PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW DO INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRACODAWCY I OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH. DEBATA PUBLICZNA IPiSS — Marta Derlacz-Wawrowska
PROBLEMY EDUKACJI WOBEC RYNKU PRACY I ROZWOJU SPOŁECZNEGO. DOROCZNA KONFERENCJA POLITYKÓW SPOŁECZNYCH — Beata Kaczyńska

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

 W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Bożena Kołaczek
Edukacja i inwest­y­cje rodziny w ksz­tałce­nie młodego pokole­nia a rynek pracy
W opra­cow­a­niu pokazano rolę edukacji we współczes­nym społeczeńst­wie w uję­ciu teo­re­ty­cznym i prak­ty­cznym. Skutki społeczne przemian ustro­jowych przełomu XX i XXI w. w Polsce to ogromny wzrost zain­tere­sowa­nia młodego pokole­nia ksz­tałce­niem w szkołach wyższych oraz prze­ję­cie przez pol­skie rodziny kosztów edukacji. Pow­stanie szkol­nictwa pub­licznego i niepub­licznego na wszys­t­kich jego szczeblach spowodowało wzrost obciąże­nia rodzin wydatkami na edukację. Pol­skie społeczeństwo stało się “inwe­st­orem w edukację młodego pokole­nia”. Artykuł omawia następu­jące prob­lemy: 1) zróżni­cow­anie wydatków pol­s­kich rodzin na edukację zależnie od czyn­ników demo-społecznych i eko­nom­icznych; 2) dostęp dzieci i młodzieży do wszys­t­kich szczebli edukacji, poczy­na­jąc od przed­szkola po szkołę wyższą; 3) dostęp młodzieży do pracy.
Pobierz plik »

Joanna Ruszkowska
Lik­wid­owanie nierówności społecznych nowym pri­o­ry­tetem dla europe­jskiej i świa­towej pro­mocji zdrowia
Wzrost udzi­ału osób starszych w pop­u­lac­jach kra­jów europe­js­kich oraz struk­tura zachorowań i zgonów według przy­czyn wskazują jed­noz­nacznie, że skuteczne inter­wencje z zakresu pro­mocji zdrowia i pro­fi­lak­tyki przewlekłych chorób nieza­kaźnych będą nabier­ały znaczenia. Liczne bada­nia, kon­fer­encje oraz strate­gie poli­ty­czne Unii Europe­jskiej i WHO wskazują, że niwelowanie nierówności społecznych ma kluc­zowe znacze­nie dla ograniczenia nierówności w sferze zdrowia. Osoby o słabych kom­pe­tenc­jach zdrowot­nych wykazują niższy sta­tus zdrowotny, więk­szą częs­tość hos­pi­tal­iza­cji, lekce­waże­nie zale­ceń lekars­kich, unikanie świad­czeń pro­fi­lak­ty­cznych i częst­sze błędy w kwes­t­i­ach far­mako­log­icznych i ter­apeu­ty­cznych. Zdol­ność odczy­ty­wa­nia zdrowia jest zatem niezbędna do uzyska­nia właś­ci­wego zaan­gażowa­nia pac­jenta w dzi­ała­nia wspier­a­jące zdrowie.
Pobierz plik »

Urszula Brońska-Matula
Umowa o dzieło jako pod­stawa zatrud­nienia
Jedną z najpop­u­larniejszych umów cywilno­prawnych na pod­stawie których może być wykony­wana praca jest umowa o dzieło. Posi­ada ona swoją przy­dat­ność w zatrud­nie­niu i dla wielu osób może stanowić atrak­cyjną formę wykony­wa­nia pracy. Celem niniejszego artykułu jest scharak­tery­zowanie umowy o dzieło jako pod­stawy zatrud­nienia oraz porów­nanie jej ze sto­sunkiem pracy a także wskazanie wad i zalet tego typu zatrud­nienia.
Pobierz plik »

Marcin Woż­niak
Alter­naty­wna droga rein­te­gracji dłu­gotr­wale bezro­bot­nych
Celem artykułu jest przed­staw­ie­nie nowoczes­nego pro­gramu rein­te­gracji dla dłu­gotr­wale bezro­bot­nych. Jed­nym z głównych założeń pro­gramu jest wyo­dręb­nie­nie wśród osób dłu­gookre­sowo bezro­bot­nych kilku dużych grup, wśród których znalazłyby się osoby charak­teryzu­jące się określonymi podobieńst­wami. Dzi­ała­nia byłyby dobier­ane pod kątem specy­fiki konkret­nych grup. Kole­jnym ele­mentem jest sieć lokalnych insty­tucji mon­i­toru­ją­cych i wspier­a­ją­cych osoby bezro­botne. Pon­adto artykuł porusza kwestie związane z możli­woś­ci­ami wal­i­dacji przed­staw­ianego pro­gramu.
Pobierz plik »

Dominika Błasiak
Szanse i zagroże­nia dzieci i młodzieży szkol­nej w obszarze wychowa­nia i roz­woju w wojew­ództwie śląskim
Artykuł przed­stawia wyniki badań “Szanse i zagroże­nia dzieci i młodzieży szkol­nej w obszarze wychowa­nia i roz­woju zamieszkałych w wojew­ództwie śląskim”. Bada­nia zostały zre­al­i­zowane w listopadzie 2009 r. na reprezen­taty­wnej pró­bie matek dzieci w wieku szkol­nym (7–18 lat) metodą wywiadu kwes­t­ionar­ius­zowego (PAPI). Celem badań było uzyskanie infor­ma­cji na temat kluc­zowych aspek­tów życia dzieci i młodzieży, a także na pod­stawie indeksu szans i zagrożeń, osza­cow­anie odsetka dzieci i młodzieży wychowu­ją­cych się w “rodz­i­nach szansy”, w “rodz­i­nach zagroże­nia” oraz w kat­e­gorii nazwanej “pośred­nią”.
Pobierz plik »

Alek­san­dra Zubrzycka-Czarnecka
Prob­lemy mieszkan­iowe we Francji w świ­etle raportu Fun­dacji Abbé Pierre’a z 2011 r.
Francja, na tle innych państw europe­js­kich, ma dobrą sytu­ację mieszkan­iową. Jed­nakże nadal nad Sek­waną utrzy­mują się prob­lemy mieszkan­iowe doty­czące znacznej części społeczeństwa fran­cuskiego, szczegól­nie osób o nis­kich i części osób o śred­nich dochodach. W artykule przy­bliżono dane o prob­lemach mieszkan­iowych osób o nis­kich i części osób o śred­nich dochodach zawarte w 16. Rapor­cie O prob­lemach mieszkan­iowych we Francji opub­likowanym w lutym 2011 r. Ogranic­zone ramy artykułu pozwalają jedynie na syn­te­ty­czną prezen­tację zawartych w Rapor­cie kon­cepcji poli­tyki mieszkan­iowej oraz rekomen­dacji dla fran­cuskiej poli­tyki mieszkan­iowej.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z kon­fer­encji naukowych

 


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 10 (451), 2011

EDUCATION AND FAMILY INVESTMENT IN YOUTH EDUCATION VERSUS LABOUR MARKETBożena Kołaczek
DECREASING SOCIAL INEQUALITIES AS A NEW PRIORITY IN HEALTH PROMOTIONTHE LATEST EUROPEAN AND GLOBAL TENDENCYJoanna Ruszkowska
TASK-SPECIFIC CONTRACT AS THE BASIS OF EMPLOYMENTUrszula Brońska-Matula
ALTERNATIVE WAY OF LONG-TERM UNEMPLOYED REINTEGRATIONMarcin Woż­niak

FROM RESEARCH AND STUDIES
OPPORTUNITIES AND THREATS SCHOOL CHILDREN AND YOUNG PEOPLE FACE IN THE AREA OF EDUCATION AND DEVELOPMENT IN SILESIADominika Błasiak

SOCIAL POLICY ABROAD
HOUSING PROBLEMS IN FRANCE IN THE LIGHT OF 16TH REPORT OF THE FOUNDATION ABBÉ PIERRE IN 2011 — Alek­san­dra Zubrzycka-Czarnecka

BOOK REVIEWS
Arka­diusz Karwacki, Paweł Kubicki, Anna Ruzik-Sierdzińska: OPPORTUNITIES AND BARRIERS FOR PROFESSIONAL ACTIVATION OF LONG TERM UNEMPLOYED — Reviewed by Marek Bed­narski
Maciej Zaremba Bielawski: HYGIENISTS. FROM THE HISTORY OF EUGENICS — Reviewed by Piotr Teis­seyre

INFORMATION
EMPLOYEE REPRESENTATIVES ACCESS TO INFORMATION CONCERNING THE EMPLOYER AND THE PROTECTION OF CONFIDENTIAL INFORMATION. PUBLIC DEBATE ILSSMarta Derlacz-Wawrowska
EDUCATION, LABOUR MARKET AND SOCIAL DEVELOPMENT. ANNUAL CONFERENCE OF THE SOCIAL POLICYBeata Kaczyńska

DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Bożena Kołaczek
EDUCATION AND FAMILY INVESTMENT IN YOUTH EDUCATION VERSUS LABOUR MARKET
In this study has been appeared the role of edu­ca­tion in the mod­ern soci­ety from the­ory and prac­tice views. Social effects of struc­tural changes on the turn of XX and XXI cen­tury in Poland depend on essen­tial increase of youth inter­est­ing in edu­ca­tion in secondary-up and in high schools and tak­ing over the learn­ing costs by fam­i­lies from the state. Devel­op­ment of pub­lic and non-public schools on the all lev­els, affect increase of fam­i­lies expenses on edu­ca­tion. Soci­ety appeared as main investor in edu­ca­tion of youth in Poland. This arti­cle refers so prob­lems as: 1) dif­fer­en­ti­a­tion of fam­i­lies expenses for edu­ca­tion depend­ing demo­graphic, social and eco­nomic fac­tors; 2) children’s and youth access to all lev­els of edu­ca­tion from kinder­gar­den to ter­tiary school; 3) youth’s access to employment.

Joanna Ruszkowska
DECREASING SOCIAL INEQUALITIES AS A NEW PRIORITY IN HEALTH PROMOTIONTHE LATEST EUROPEAN AND GLOBAL TENDENCY
Increas­ing per­cent­age of old pop­u­la­tion and main causes of mor­bid­ity and mor­tal­ity in Euro­pean coun­tries clearly indi­cate great impor­tance of the effec­tive health pro­mo­tion and no com­mu­ni­ca­ble dis­ease pre­ven­tion inter­ven­tions. Numer­ous research, con­fer­ences and poli­cies of Euro­pean Union and WHO sug­gest that elim­i­na­tion of social inequal­i­ties are cru­cial for reduc­ing health inequal­i­ties. Low health lit­er­acy is linked to poorer health sta­tus and higher rates of hos­pi­tal admis­sion, less likely adher­ence to pre­scribed treat­ments and care plans, expe­ri­ence of more drug and treat­ment errors, and less use of pre­ven­tive ser­vices. Thus, health lit­er­acy is nec­es­sary for ade­quate patient engage­ment in health pro­mo­tion action.

Urszula Brońska-Matula
ASK-SPECIFIC CONTRACT AS THE BASIS OF EMPLOYMENT

One of the most pop­u­lar civil law con­tracts which are the basis of employ­ment is a task-specific con­tract. It is a use­ful agree­ment, con­ve­nient for a lot of peo­ple. The pur­pose of this arti­cle is to char­ac­ter­ize task-specific con­tract as the basis of employ­ment and to com­pare it with a work rela­tion­ship as well as to point out advan­tages and dis­ad­van­tages of such employment.

Marcin Woż­niak
ALTERNATIVE WAY OF LONG-TERM UNEMPLOYED REINTEGRATION

The aim of the arti­cle is to present the mod­ern pro­gramme of Long-Term Unem­ployed rein­te­gra­tion. One of key assump­tions of this pro­gramme is to sep­a­rate the stock of LTU into sev­eral groups char­ac­terised with spe­cific like­nesses. Rein­te­gra­tion meth­ods would be indi­vid­ual — depend­ing on the group type/identity. Antother com­po­nent of described pro­gramme is the net­work of local insti­tu­tions which sup­port and mon­i­tor LTU. Fur­ther­more, the arti­cle raises issues con­nected with val­i­da­tion of ALMP.

Dominika Błasiak
OPPORTUNITIES AND THREATS SCHOOL CHILDREN AND YOUNG PEOPLE FACE IN THE AREA OF EDUCATION AND DEVELOPMENT IN SILESIA

The arti­cle presents the results of the study “Risks and Oppor­tu­ni­ties of chil­dren and youths liv­ing in the Sile­sian Voivode­ship in the area of edu­ca­tion and devel­op­ment “. The stud­ies were car­ried out in Novem­ber 2009 on a rep­re­sen­ta­tive sam­ple of moth­ers of school-age chil­dren (7–18 years) by a face-to-face inter­view (PAPI). The pur­pose of the study was to obtain infor­ma­tion on the key aspects of the lives of chil­dren and youths, as well as to esti­mate, based on the index of oppor­tu­ni­ties and threats, the per­cent­age of chil­dren and youths brought up in “oppor­tu­nity fam­i­lies” “risk fam­i­lies” and in the cat­e­gory named “intermediate”.

Alek­san­dra Zubrzycka-Czarnecka
HOUSING PROBLEMS IN FRANCE IN THE LIGHT OF 16TH REPORT OF THE FOUNDATION ABBÉ PIERRE IN 2011
In com­par­i­son to other Euro­pean coun­tries, France is expe­ri­enc­ing a respec­tively good hous­ing sit­u­a­tion. How­ever still hous­ing prob­lems occur in Seine coun­try with regard to con­sid­er­able frac­tion of French soci­ety, peo­ple with low or medium incomes in par­tic­u­lar. The arti­cle cov­ers hous­ing prob­lems touch­ing peo­ple with low or medium earn­ings embod­ied in the 16th report of the Foun­da­tion Abbé Pierre on poor hous­ing in France. The lim­i­ta­tions of the arti­cle allow only to pay atten­tion to the syn­the­sis of the con­cepts and rec­om­men­da­tions for the hous­ing pol­icy in France.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót