Nr 11-12 (452-453) 2011

Spis treści nr 11–12/2011

Table of Con­tents

SZANSE I BARIERY ROZWOJU INDYWIDUALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODZIEŻY WIEJSKIEJJarosław Kor­pysa
ZMIANY SYSTEMU ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO W DOBIE DEMOGRAFICZNEGO STARZENIAŁukasz Jurek
SYSTEM ZE ZDEFINIOWANĄ SKŁADKĄ - CZY NA PEWNO ZAWSZE LEPSZY? - Paweł Zieliński
EMERYTURA – UBEZPIECZENIE, OSZCZĘDNOŚĆ CZY DYWIDENDA? ARTYKUŁ DYSKUSYJNYMaciej Holko
SKALA UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO W POLSCE NA PODSTAWIE BADAŃ GUS Z 2008 R. — Piotr Kurowski

FORUM PRAKTYKÓW
EDUKACJA ZAWODOWA - GORSZA FORMA KSZTAŁCENIA? — Elż­bi­eta Pasierbek

INFORMACJE
ZMODYFIKOWANE MINIMUM SOCJALNE W MARCU I CZERWCU 2011 R. — Piotr Kurowski
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE  - 10 LAT REFORMOWANIA. KONFERENCJA W WARSZAWIEŁukasz Hrynkiewicz
SYSTEM ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW. DEBATA UNIWERSYTECKAJan­ina Petel­czyc
XVIII ZJAZD KATEDR PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH — Marta Der­lacz–Wawrowska
KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. POLSKO-NIEMIECKIE SEMINARIUM W WARSZAWIEJan­ina Petel­czyc, Olga Kamińska
DYLEMATY WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY. KONFERENCJA W TARGANICACHRadosław Jeż

NOWOŒŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Jarosław Kor­pysa
Szanse i bari­ery roz­woju indy­wid­u­al­nej przed­siębior­c­zości młodzieży wiejskiej
Celem opra­cow­a­nia była próba iden­ty­fikacji szans i barier roz­woju indy­wid­u­al­nej przed­siębior­c­zości młodzieży wiejskiej. Przed­staw­iono istotę przed­siębior­c­zości oraz pod­jęto próbę scharak­tery­zowa­nia możli­wości i zagrożeń roz­woju przed­siębior­c­zości indy­wid­u­al­nej na pod­stawie rezul­tatów włas­nych badań przeprowad­zonych wœród anal­i­zowanej pop­u­lacji w 2009 r. w wojew­ództwie zachod­niopo­morskim.
Pobierz plik »

Łukasz Jurek
Zmi­any sys­temu zabez­pieczenia emery­tal­nego w dobie demograficznego starzenia
Pro­ces demograficznego starzenia imp­likuje konieczność zmian sys­temu emery­tal­nego. Głównym wyzwaniem dla państwa opiekuńczego staje się zag­waran­towanie odpowied­nich warunków bytu dla ros­nącej rzeszy ludzi w wieku popro­duk­cyjnym. W tej sytu­acji pod­sta­wowym zadaniem pod­miotów pub­licznych jest taka kon­strukcja sys­temu zabez­pieczenia na starość, aby sprostał on temu wyzwa­niu. Artykuł przed­stawia zatem zmi­any sys­temu zabez­pieczenia emery­tal­nego w dobie demograficznego starzenia.
Pobierz plik »

Paweł Zieliński
Sys­tem ze zdefin­iowaną składką — czy na pewno zawsze lep­szy?
W artykule autor dokonuje porów­na­nia dwóch typów sys­temów emery­tal­nych: o zdefin­iowanym świad­cze­niu oraz o zdefin­iowanej składce. Opisu­jąc wady i zalety każdego z wymienionych rozwiązań, zwraca szczególną uwagę na te ich cechy, które często  pomi­jane, czy wręcz mar­gin­al­i­zowane, tworząc tym samym fałszywy obraz prefer­ują…cy jeden z sys­temów (najczęś­ciej sys­tem o zdefin­iowanej składce). W kon­kluzji pro­ponuje się wprowadzanie sys­temów hybry­dowych, wyko­rzys­tu­ją­cych mocne strony każdej z metod, w miejsce stosowanego dziś dość bezre­fleksyjnie zastępowa­nia zdefin­iowanego świad­czenia metodą zdefin­iowanej składki.
Pobierz plik »

Maciej Holko
Emery­tura — ubez­piecze­nie, oszczęd­ność czy dywidenda? Artykuł dyskusyjny
W artykule dysku­towana jest kwes­tia sys­temu emery­tal­nego. Wiodąca teza jest następu­jąca: ubez­pieczenia społeczne nie stanowią oszczęd­ności ani inwest­y­cji (nie można ich także utożsamiać z podatkami, co jest dość częstą pomyłką); jeśli ubez­pieczenia emery­talne mają nimi pozostać, nie powinno się powszech­nej umowy ubez­pieczeniowej przek­sz­tał­cać w umowę poży­czki lub umowę trans­feru włas­ności mającej cechy haz­ardu, co niestety stało się w Polsce. Udowod­nie­nie tej tezy będzie pole­gało na wykaza­niu istoty i skutków kap­i­tałowego filara emery­tal­nego
Pobierz plik »

Piotr Kurowski
Ubóstwo ener­gety­czne w Polsce na pod­stawie badań GUS z 2008 r.
Artykuł przed­stawia poziom wydatków na energię w pol­s­kich gospo­darst­wach domowych i iden­ty­fikuje cechy gospo­darstw domowych zagrożonych ubóst­wem ener­gety­cznym. W 2008 r. aż 40,3% gospo­darstw domowych wydawało na energię więcej niż 10% swoich dochodów. Do grup obję­tych ryzykiem ubóstwa ener­gety­cznego należą: gospo­darstwa osób samot­nych, gospo­darstwa emeryckie i rol­ników, zamieszku­jące tereny wiejskie i małe miasta, zaj­mu­jące mieszka­nia do 69 m 2.
Pobierz plik »

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z kon­fer­encji naukowych


Social Pol­icy
Table of Con­tents  No 11–12 (452–453), 2011

OPPORTUNITIES AND BARRIERS TO THE DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL ENTREPRENEURSHIP OF RURAL YOUTHJarosław Kor­pysa
CHANGES OF THE PENSION SYSTEM IN THE AGE OF POPULATION AGINGŁukasz Jurek
DEFINED CONTRIBUTION SYSTEMIS IT ALWAYS BETTER? — Paweł Zieliński
PENSIONINSURANCE, SAVING OR DIVIDEND? DISCUSSION PAPERMaciej Holko
FUEL POVERTY IN POLAND ON THE BASIS OF THE 2008 CSOPiotr Kurowski

PRACTITIONERSOPINIONS
VOCATIONAL SCHOOLS — A WORSE FORM OF EDUCATION? — Elż­bi­eta Pasierbek

INFORMATION
NEW SOCIAL MINIMAMARCH AND JUNE 2011 — Piotr Kurowski
SOCIAL SECURITY IN POLAND — 10 YEARS of Reforms. CONFERENCE IN WARSAWŁukasz Hrynkiewicz
FARMERSSOCIAL SECURITY SYSTEM. UNIVERSITY DEBATE - Jan­ina Petel­czyc
CONFERENCE OF LABOUR AND SOCIAL INSURANCE UNITSMarta Der­lacz–Wawrowska
SOCIAL SECURITY COORDINATION. POLISH-GERMAN SEMINAR IN WARSAWJan­ina Petel­czyc, Olga Kamińska
DILEMMAS OF THE CONTEMPORARY LABOUR MARKET. CONFERENCE IN TARGANICE - Radosław Jeż

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Jarosław Kor­pysa
OPPORTUNITIES AND BARRIERS TO THE DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL ENTREPRENEURSHIP OF RURAL YOUTH

The main aim of the arti­cle was to analy­ses of the oppor­tu­ni­ties and bar­ri­ers to the devel­op­ment of indi­vid­ual entre­pre­neur­ship among rural youth. At first, was pre­sented the the­o­ret­i­cal con­cept of entre­pre­neur­ship. Next pre­sented pos­si­bil­i­ties and risks of indi­vid­ual busi­ness devel­op­ment based on the results of their research con­ducted among the pop­u­la­tion of inter­est in 2009 in West Pomerania.

Łukasz Jurek
CHANGES OF THE PENSION SYSTEM IN THE AGE OF POPULATION AGING

Process of pop­u­la­tion aging impli­cates the neces­sity of changes in the pen­sion sys­tem. The main chal­lenge for the wel­fare state is to guar­an­tee appro­pri­ate level of live for increas­ing num­ber of old peo­ple. In this sit­u­a­tion basic task for pub­lic insti­tu­tions is to build such con­struc­tion of old age secu­rity sys­tem that would be able to face this challenge.

Paweł Zieliński
DEFINED CONTRIBUTION SYSTEMIS IT ALWAYS BETTER?

In the study author com­pares the two types of pen­sion sys­tems: defined ben­e­fit sys­tem and defined con­tri­bu­tion sys­tem. While describ­ing advan­tages and dis­ad­van­tages of both of them, he pays atten­tion to the fea­tures, that are often being left out (or ignored) by other authors. As a result, the defined con­tri­bu­tion sys­tem is usu­ally pre­sented as rel­a­tively bet­ter than sys­tem with defined ben­e­fit. In con­clu­sion the author pro­poses using the hybrid sys­tems that take advan­tage of strengths of both sys­tems.

Maciej Holko
PENSIONINSURANCE, SAVING OR DIVIDEND? DISCUSSION PAPER

The issue of pen­sion sys­tem is dis­cussed in the arti­cle. The lead­ing the­sis is as fol­lows: social insur­ance are not sav­ings or invest­ments or tax; (inter­gen­er­a­tional) pen­sion insur­ance con­tract should not be con­verted into a loan agree­ment or con­tract of cap­i­tal trans­fer hav­ing the char­ac­ter­is­tics of gam­bling, which unfor­tu­nately hap­pened in Poland. Prov­ing this the­sis will be to demon­strate the nature and impact of cap­i­tal pil­lar in pen­sion system.

Piotr Kurowski
FUEL POVERTY IN POLAND ON THE BASIS OF THE 2008 CSO

The arti­cle illus­trates the level of expenses on energy (elec­tric­ity, heat­ing, fuels etc.) of Pol­ish house­holds and iden­ti­fies some fea­tures of house­holds threat­ened by the fuel poverty. In 2008 up to 40,3% of house­holds spent more than 10% of their income. The most threat­ened by the fuel poverty are: sin­gle per­sons, pen­sion­ers’ and farm­ers’ house­holds, those ones that live in rural area or in small cities (up to 100 thou­sands of inhab­i­tants), hav­ing small flats up to 69 square meters.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót