Nr 1 (454) 2012

 Spis treści nr 1/2012

Pobierz numer pobierz plik w pdf

Table of Contents

OCENA WYKONANIA USTAWY ANTYKRYZYSOWEJ — Grażyna Spytek-Bandurska, Mał­gorzata Szylko-Skoczny
ROZWÓJ SYSTEMU USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH WE FRANCJI: IMPLIKACJE DLA POLSKIAlek­sander Sur­dej, Jan Brzo­zowski
ELASTYCZNE FORMY PRACY JAKO INSTRUMENT WORK-LIFE BALANCEAgnieszka Smoder

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
PROGRAMY AKTYWNEGO PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W LATACH 2002–2009 — Mar­lena Cicha
SPOŁECZNOŚĆ AKADEMICKA WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH — PERCEPCJA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ — Stanisława Byra, Monika Parchomiuk

RECENZJE
GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO pod red. nauk. Jana Sikory — rec. Anita-Paszko-Janowska

INFORMACJE
POLSENIOR. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W WARSZAWIEZofia Szweda-Lewandowska
OCHRONA INTERESU PRACODAWCY. KONFERENCJA IPiSS — Marta Derlacz-Wawrowska
WYNIKI XIII EDYCJI KONKURSU IPiSS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE W DZIEDZINIE PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ — oprac. Bożena Kołaczek

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Grażyna Spytek-Bandurska, Mał­gorzata Szylko-Skoczny
Ocena wyko­na­nia ustawy antykryzysowej
Celem artykułu jest przed­staw­ie­nie oceny funkcjonowa­nia ustawy antykryzysowej, która traci moc prawną na koniec 2011 r. Autorki charak­teryzują nowe instru­menty prawne mające prze­ci­wdzi­ałać zwol­nieniom pra­cown­ików w warunk­ach spowol­nienia gospo­dar­czego i pog­a­rsza­jącej się sytu­acji na rynku pracy. Znaczna część opra­cow­a­nia jest poświę­cona pokaza­niu wyników badań przeprowad­zonych wśród pra­co­daw­ców na temat przy­dat­ności tej reg­u­lacji, wskaza­niu jej wad i zalet, a także zarekomen­dowa­niu rozwiązań, które powinny zostać na stałe wprowad­zone do usta­wodaw­stwa pracy.

Alek­sander Sur­dej, Jan Brzo­zowski
Rozwój sys­temu usług opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych we Francji: imp­likacje dla Pol­ski
Prob­lem dostęp­ności usług opiekuńczych dla osób niesamodziel­nych staje się coraz istot­niejszym prob­le­mem społecznym w Polsce. Dlat­ego zapoz­nanie się z doświad­czeni­ami innych kra­jów, które zbu­dowały względ­nie efek­ty­wne sys­temy świad­czenia usług w tym zakre­sie, wydaje się intere­su­jące ze względu na potenc­jalną użyteczność tych rozwiązań dla osób odpowiedzial­nych za prowadze­nie poli­tyki społecznej w Polsce. Model fran­cuski wydaje się ciekawy dla pol­s­kich poli­tyków i naukow­ców ze względu na jego wieloaspek­towość: jest to kom­plek­sowy sys­tem, odd­zi­ału­jący zarówno na stronę popy­tową, jak i podażową. W artykule przed­staw­iono pod­sta­wowe ele­menty tego sys­temu oraz pod­jęto próbę oceny efek­ty­wności tego systemu.

Agnieszka Smoder
Elasty­czne formy pracy jako instru­ment Work-Life Bal­ance

Brak Work-Life Bal­ance (WLB) zachodzi na skutek przemian w dwóch najważniejszych sfer­ach życia człowieka — w obszarze rodziny i pracy zawodowej. Sytu­acja ta domaga się poszuki­wa­nia rozwiązań niwelu­ją­cych zaburzenia na linii praca-życie poza­za­wodowe. Elasty­czne formy pracy mogą stać się istot­nym narzędziem w budowa­niu WL, ale nie są stosowane w Polsce na dużą skalę. Jedną z istot­nych przeszkód w tym zakre­sie jest ogranic­zona wiedza na ten temat zarówno w środowisku pra­cown­ików, jak i pracodawców.

Mar­lena Cicha
Pro­gramy akty­wnego prze­ci­wdzi­ała­nia bezrobo­ciu w wojew­ództwie warmińsko-mazurskim

Wojew­ództwo warmińsko-mazurskie cechuje jedno z najniższych w kraju wyko­rzys­tanie zasobów ludz­kich, gdzie nierównowaga między podażą siły roboczej a popy­tem na pracę jest duża i trudna do dłu­gotr­wałego wye­lim­i­nowa­nia. Stała się ona pod­sta­wowym wyzwaniem dla poli­tyki społecznej, która swoje zada­nia w sferze walki z bezrobo­ciem real­izuje w ramach akty­wnych i pasy­wnych pro­gramów finan­sowanych z Fun­duszu Pracy. Wysokie koszty real­iza­cji owej poli­tyki spraw­iają jed­nak, że od lat staje się ona przed­miotem kry­tyki, która często pod­waża sens jej stosowa­nia. Istotna wydaje się być również skuteczność akty­wiz­u­ją­cych instru­men­tów tej poli­tyki. Głównym celem artykułu jest przed­staw­ie­nie poziomu i struk­tury ponie­sionych wydatków na real­iza­cję ALMP w wojew­ództwie warmińsko-mazurskim, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem zmian w pode­jś­ciu do real­iza­cji poszczegól­nych pro­gramów akty­wiz­u­ją­cych. Pon­adto oce­nie pod­dano efek­ty­wność głównych akty­wnych pro­gramów rynku pracy real­i­zowanych w obszarze badanego województwa.

Stanisława Byra, Monika Par­chomiuk
Społeczność aka­demicka wobec osób niepełnosprawnych — per­cepcja stu­den­tów z niepełnosprawnoś­cią
Celem badań włas­nych stanow­ią­cych przed­miot artykułu jest anal­iza jakości społecznych usto­sunkowań, obe­j­mu­ją­cych wymienione grupy osób, oce­ni­anych w per­spek­ty­wie samych stu­den­tów niepełnosprawnych. Pod­stawą kon­cep­cyjną real­i­zowanego celu jest zjawisko styg­matyza­cji, rozu­mi­anej w per­spek­ty­wie inter­ak­cyjnej, z dokony­wanym w jej obrę­bie rozróżnie­niem na styg­matyza­cję odczuwaną (felt stigma) i postrze­ganą wobec innych niepełnosprawnych (enacted stigma). Ich rozróżnie­nie ma swoje uza­sad­nie­nie w doty­chczas real­i­zowanych bada­ni­ach oraz ich wynikach obrazu­ją­cych zróżni­cow­ane kon­sek­wencje dzi­ała­nia obu z nich dla psy­chospołecznego funkcjonowa­nia osób niepełnosprawnych. W bada­ni­ach włas­nych, przeprowad­zonych z udzi­ałem stu­den­tów z różnym rodza­jem i stop­niem niepełnosprawności, zas­tosowano kwes­t­ionar­iusze włas­nej kon­strukcji, pozwala­jące określić stopień postrze­ganych zachowań i reakcji wobec osób niepełnosprawnych oraz wobec siebie, jako osoby niepełnosprawnej, pon­adto spre­cy­zować ich źródło. W przy­padku oso­bis­tego odniesienia dokony­wanych ocen stwor­zono możli­wość sprawdzenia reakcji im towarzyszą­cych, wzbudzanych u osoby badanej.

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z kon­fer­encji naukowych


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 1 (454), 2012

COPING WITH THE CRISIS: AN EVALUATION OF THE RELEVANT LEGISLATIONGrażyna Spytek-Bandurska, Mał­gorzata Szylko-Skoczny
SERVICES FOR THE ELDERLY IN FRANCE: IMPLICATIONS FOR POLANDAlek­sander Sur­dej, Jan Brzo­zowski
FLEXIBLE FORMS OF WORK AS A TOOL FOR WORK-LIFE BALANCEAgnieszka Smoder

FROM RESEARCH AND STUDIES
ALMP IN WARMIA AND MAZURY DURING THE YEARS 2002–2009 — Mar­lena Cicha
ACADEMIC COMMUNITY TOWARDS DISABLED PEOPLEPERCEPTIONS OF STUDENTS WITH DISABILITYStanisława Byra, Monika Parchomiuk

BOOK REVIEWS
Jan Sikora (ed.), ECONOMY AND SOCIETY — Reviewed by Anita-Paszko-Janowska

INFORMATION
POLSENIOR. INTERNATIONAL CONFERENCE IN WARSAWZofia Szweda-Lewandowska
EMPLOYER SECURITY INTEREST. ILSS CONFERENCEMarta Derlacz-Wawrowska
RESULTS XIIITH COMPETITION FOR THE BEST M.D. THESES AND PH.D. DISSERTATIONS IN THE FIELD OF LABOUR MARKET ISSUES AND SOCIAL POLICYBożena Kołaczek

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Grażyna Spytek-Bandurska, Mał­gorzata Szylko-Skoczny
COPING WITH THE CRISIS: AN EVALUATION OF THE RELEVANT LEGISLATION
The pur­pose of the arti­cle is to present the func­tion­ing of [Pol­ish] anti-crisis leg­is­la­tion that loses it valid­ity at the end of 2011. The Authors char­ac­ter­ize the new legal instru­ments con­tained therein that are meant to pre­vent job losses result­ing from the eco­nomic slow­down and the wors­en­ing sit­u­a­tion on the employ­ment mar­ket. A major part of the arti­cle focuses on the pre­sen­ta­tion of the results of an empir­i­cal study con­ducted among employ­ers con­cern­ing the use­ful­ness of the leg­is­la­tion in ques­tion not­ing in par­tic­u­lar its prac­ti­cal short­com­ings and advan­tages. The arti­cle out­lines also a num­ber of rec­om­mended solu­tions which should per­ma­nently be intro­duced into the [Pol­ish] employ­ment law field.

Alek­sander Sur­dej, Jan Brzo­zowski
SERVICES FOR THE ELDERLY IN FRANCE: IMPLICATIONS FOR POLAND

The demand for the care ser­vices in Poland is bound to grow in the fore­see­able future. There­fore, the cre­ation of the coher­ent sys­tem of the ser­vices for the depen­dent per­sons is con­sid­ered an impor­tant point in the polit­i­cal agenda. The insight into some suc­cess­ful strate­gies applied in other coun­tries might be help­ful, as the con­struc­tion of national pol­icy in the long-term care is in the early phase of the devel­op­ment. The French model of long term care seems par­tic­u­larly inter­est­ing for the Pol­ish pol­icy mak­ers, experts and schol­ars. It is a com­plex and coher­ent sys­tem, which com­bines the stim­u­la­tion of the demand-side of the mar­ket with the inter­ven­tion on the supply-side. In the paper, we present the key com­po­nents of the sys­tem and we assess the effec­tive­ness of the French pol­icy in the field of the Elderly care.

Agnieszka Smoder
FLEXIBLE FORMS OF WORK AS A TOOL FOR WORK-LIFE BALANCE

Lack of Work-Life Bal­ance (WLB) is the result of changes in two major spheres of human life — in the area of fam­ily and work. This sit­u­a­tion requires find­ing solu­tions to rec­tify the prob­lems of rec­on­cil­ing work and pri­vate life. Flex­i­ble forms of work can become an impor­tant tool in build­ing a WLB. How­ever, these forms are not used in Poland on a large scale. One of the major obsta­cles in this regard is lim­ited knowl­edge on this sub­ject, both among work­ers and employers.

Mar­lena Cicha
ALMP IN WARMIA AND MAZURY DURING THE YEARS 2002–2009

Warmia and Mazury voivod­ship has one of the low­est util­i­sa­tion of labour cap­i­tal in Poland, where dis­par­i­ties between sup­ply and demand for labour force are sig­nif­i­cant and dif­fi­cult to elim­i­nate. This dis­par­ity became main chal­lenge for social pol­icy, that in con­text of unem­ploy­ment reduc­tion is real­ized with the use of active and pas­sive pro­grammes, financed from Labour Fund. High imple­men­ta­tion costs of that pol­icy, how­ever, cause that for years it has been the sub­ject of fierce cri­tique that fre­quently ques­tions the sense of its appli­ca­tion. The effec­tive­ness of active instru­ments uti­lized in this pol­icy is also an impor­tant mat­ter. The main aim of the arti­cle is to present the level and struc­ture of expenses allo­cated to real­iza­tion of ALMP (Active Labour Mar­ket Pol­icy) in Warmia and Mazury voivod­ship with par­tic­u­lar focus on shifts to the approach to acti­va­tion pro­grammes. Addi­tion­ally, the effec­tive­ness of main ALMP pro­grammes realised within the bounds of voivod­ship was assessed.

Stanisława Byra, Monika Par­chomiuk
ACADEMIC COMMUNITY TOWARDS DISABLED PEOPLEPERCEPTIONS OF STUDENTS WITH DISABILITY

The aim of the author’s research is an analy­sis of the qual­ity of social atti­tudes among the groups listed above, assessed from the per­spec­tive of the dis­abled stu­dents them­selves. The basic con­cept for the real­iza­tion of the aim is the phe­nom­e­non of stigma, seen in it inter­ac­tive per­spec­tive with the dis­tinc­tion between felt stigma and enacted stigma. This dis­tinc­tion is jus­ti­fied by the research con­ducted so far and its results which show diver­si­fied con­se­quences of both types of stigma for the psy­choso­cial func­tion­ing of dis­abled indi­vid­u­als. In the author’s research con­ducted with stu­dents with dif­fer­ent degrees of dis­abil­ity, ques­tion­naires cre­ated by the author were used which allows to deter­mine the level of per­ceived behav­iour and reac­tions towards dis­abled indi­vid­u­als and one’s own self (as a dis­abled indi­vid­ual), and also to deter­mine their source. The ques­tion­naire about per­sonal expe­ri­ences related to dis­abil­ity also allows to obtain infor­ma­tion about reac­tions and behav­iours of the exam­ined indi­vid­ual in rela­tion to these experiences.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót