Nr 2 (455) 2012

Spis treści 2/2012

Pobierz numer pobierz plik w pdf

Table of Contents

REGIONALNY INDEKS JAKOŚCI ZASOBU BEZROBOTNYCH W POLSCE W LATACH 1990–2010 — Mał­gorzata Podogrodzka
KWARTET LAVEL” I STOSUNKI PRZEMYSŁOWE W UNII EUROPEJSKIEJSła­womir Adam­czyk
ZWIĄZKI ZAWODOWE A KSZTAŁTOWANIE BHP W ZAKŁADZIE PRACY. RAMY PRAWNEBar­bara Krzyśków

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
O REPATRIANTACH OSIEDLONYCH W POLSCE W LATACH 2008–2010 — Paweł Hut
CENTRA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJSTAN AKTUALNY I KIERUNKI DOSKONALENIAKrzysztof Sad­owski

RECENZJE
Wiesława Walkowska, Alek­sander Lip­ski (red.), EMIGRACJA JAKO PROBLEM LOKALNY I GLOBALNY — rec. Justyna Łukaszewska-Bezulska

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY — MISCELLANEA — oprac. Antoni Rajkiewicz

INFORMACJE
WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. MIĘDZYNARODOWA W WARSZAWIEMirosław Grewiński
REGIONALNE UWARUNKOWANIA RYNKU PRACY. KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA W OLSZTYNIEKrzysztof Nyk­lewicz
UNDEREMPLOYMENTEKONOMICZNE I SPOŁECZNE KONSEKWENCJE ZJAWISKA. KONFERENCJA IPISSMarta Derlacz-Wawrowska
WYKLUCZENIE CYFROWE NA MAZOWSZU. KONFERENCJA IPISSZofia Szweda-Lewandowska

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Mał­gorzata Podogrodzka
Region­alny indeks jakości zasobu bezro­bot­nych w Polsce w lat­ach 1990–2010
Od początku lat 90. zmi­any w poziomie i natęże­niu bezrobo­cia zna­j­dują się w cen­trum zain­tere­sowa­nia wielu dyscy­plin naukowych. Celem artykułu jest ukazanie dokonu­ją­cych się przestrzen­nych przek­sz­tałceń pop­u­lacji bezro­bot­nych według wybranych charak­terystyk społeczno-demograficznych oraz kon­strukcja miary syn­te­ty­cznej uwzględ­ni­a­jącej wszys­tkie te zmi­enne łącznie. Pode­jś­cie to poz­woli na wyo­dręb­nie­nie wojew­ództw podob­nych ze względu na omaw­iane charak­terystyki, a tym samym na ukazanie pewnych specy­fik region­al­nego rynku pracy i określe­nie sta­bil­ności tego podzi­ału w czasie.

Sła­womir Adam­czyk
“Kwartet Laval” i sto­sunki prze­mysłowe w Unii Europe­jskiej
Orzeczenia Europe­jskiego Try­bunału Spraw­iedli­wości w sprawach Laval, Viking, Rüf­fert, Luk­sem­burg wywołały dyskusję na temat równowagi między prawami pod­sta­wowymi a swo­bo­dami eko­nom­icznymi wewnątrz UE. Europe­jskie związki zawodowe uważają, że pod­ważona została ich autono­mia rokowań zbiorowych oraz zagrożone prawo do stra­jku. Dodatkowo pode­jś­cie ETS do stosowa­nia dyrek­tywy o pra­cown­ikach dele­gowanych jest kry­tykowane jako wspieranie dąże­nia do obniża­nia stan­dardów soc­jal­nych. Dlat­ego związki zawodowe żądają wprowadzenia w prawie UE prawnych reg­u­lacji mają­cych zabez­pieczyć właś­ciwą rangę praw pod­sta­wowych. Jed­nym z rozwiązań jest wzmoc­nie­nie europe­jskiego wymi­aru sto­sunków przemysłowych.

Bar­bara Krzyśków
Związki zawodowe a ksz­tał­towanie bez­pieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Ramy prawne

W artykule przed­staw­iona została rola związków zawodowych w zakre­sie ksz­tał­towa­nia bez­pieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy według aktu­al­nego stanu prawnego oraz prob­lemy w tym zakre­sie związane ze zmniejsza­jącą się liczbą członków związków zawodowych.

Paweł Hut
O repa­tri­antach osied­lonych w Polsce w lat­ach 2008–2010
Artykuł przed­stawia wnioski wynika­jące z drugiego ogólnopol­skiego bada­nia przeprowad­zonego wśród repa­tri­antów. W bada­niu wzięło udział 40 gospo­darstw domowych, w których prze­bywa 199 osób. Anki­etowani opisali swoje doświad­czenia związane z osiedle­niem się na stałe w Polsce. Liczna grupa zadeklarowała prob­lemy ze znalezie­niem pracy oraz nieod­powied­nie warunki mieszkan­iowe. Po raz pier­wszy w bada­niu wśród prze­siedleńców zapy­tano o wyz­nanie oraz pref­er­encje poli­ty­czne. Prob­le­mem, który wymaga uwagi decy­den­tów, jest wysoka skłon­ność do dal­szej emi­gracji na Zachód wśród młodego pokole­nia prze­siedleńców; sytu­acja ta pod­waża sens prowad­zonej akcji repatriacyjnej.

Krzysztof Sad­owski
Cen­tra Akty­wiz­a­cji Zawodowej — stan aktu­alny i kierunki doskonale­nia
W artykule przed­staw­iono wybrane wyniki bada­nia anki­etowego nt. orga­ni­za­cji i funkcjonowa­nia CAZ, jakie autor przeprowadził wśród powia­towych urzędów pracy, w miesią­cach czer­wiec — lip­iec 2011 r. Celem bada­nia było zebranie opinii powia­towych urzędów pracy na temat orga­ni­za­cji i funkcjonowa­nia CAZ niezbęd­nej dla sfor­mułowa­nia wniosków i rekomen­dacji zmierza­ją­cych do zwięk­szenia efek­ty­wności ich dzi­ała­nia i dal­szego roz­woju. Badanie potwierdz­iło zasad­ność utworzenia CAZ. Poz­woliło również na ziden­ty­fikowanie barier i sty­mu­la­torów jego efek­ty­wnego dzi­ała­nia, w tym mar­ketingowego pode­jś­cia do funkcjonowa­nia CAZ.

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z kon­fer­encji naukowych


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 2 (455), 2012

A REGIONAL INDEX OF QUALITY RESOURCE FOR UNEMPLOYED PEOPLE IN POLAND IN THE YEARS 1990–2010 — Mał­gorzata Podogrodzka
THE LAVAL QUARTET AND THE EU INDUSTRIAL RELATIONSSYSTEMS - Sła­womir Adam­czyk
TRADE UNIONS AND THEIR ROLE IN CREATING SAFETY CONDITIONS IN ENTERPRISES. LEGAL FRAMEWORKBar­bara Krzyśków

FROM RESEARCH AND STUDIES
IMMIGRANTS SETTLED BACK IN THE YEARS 2008–2010 — Paweł Hut
PROFESSIONAL ACTIVATION CENTERSCURRENT CONDITIONS AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENTKrzysztof Sad­owski

BOOK REVIEWS
Wiesława Walkowska, Alek­sander Lip­ski (eds.), IMMIGRATION AS A LOCAL AND GLOBAL PROBLEM — Reviewed by Justyna Łukaszewska-Bezulska

DYNAMICS OF CONTEMPORARY SOCIAL POLICY: POLAND AND ABROAD
CONTEMPORARY WORLDMISCELLANEA — Com­piled by A.R.

INFORMATION
CONTEMPORARY SOCIAL POLICY. INTERNATIONAL CONFERENCE IN WARSAWMirosław Grewiński
REGIONAL CONDITIONS OF THE LABOUR MARKET. EDUCATIONAL DIDACTIC CONFERENCE IN OLSZTYN - Krzysztof Nyk­lewicz
UNDEREMPLOYMENTEKONOMICZNE I SPOŁECZNE KONSEKWENCJE ZJAWISKA. CONFERENCE ILSSMarta Derlacz-Wawrowska
DIGITAL DIVIDE IN MAZOWSZE. CONFERENCE ILSSZofia Szweda-Lewandowska

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Mał­gorzata Podogrodzka
A REGIONAL INDEX OF QUALITY RESOURCE FOR UNEMPLOYED PEOPLE IN POLAND IN THE YEARS 1990–2010

Since the early 1990s. changes in the level and inten­sity of unem­ploy­ment are at the heart of many sci­en­tific dis­ci­plines. The objec­tive of arti­cle is to show the tran­si­tion in pop­u­la­tion engaged unem­ployed by selected socio-demographic char­ac­ter­is­tics and the design of the mea­sure, which takes account of all these vari­ables together. Con­sid­er­a­tions in terms of spa­tial res­o­lu­tion, allow­ing you to extract the provinces sim­i­lar for these vari­ables, and not­ing some spe­cific regional labour mar­ket and their sus­tain­abil­ity over time.

Sła­womir Adam­czyk
THE LAVAL QUARTET AND THE EU INDUSTRIAL RELATIONSSYSTEMS

The rul­ings of Euro­pean Court of Jus­tice in the Laval, Viking, Rüf­fert and Lux­em­burg cases have caused stormy dis­cus­sion con­cern­ing the bal­ance between fun­da­men­tal human rights and eco­nomic free­doms within the EU. Euro­pean trade unions are of the opin­ion that auton­omy of col­lec­tive bar­gain­ing and right to indus­trial actions have been under­mined. Addi­tion­ally ECJ approach to the apply­ing of post­ing work­ers direc­tive is crit­i­cized as a the race to the bot­tom on the field of social stan­dards. There­fore the trade unions demand that the legal rules safe­guard­ing the proper posi­tion of fun­da­men­tal rights be intro­duced in EU law. One of the solu­tions is to improve Euro­pean dimen­sion of indus­trial relations.

Bar­bara Krzyśków
TRADE UNIONS AND THEIR ROLE IN CREATING SAFETY CONDITIONS IN ENTERPRISES. LEGAL FRAMEWORK

The present arti­cle inves­ti­gates cur­rent legal frame­work of the Pol­ish reg­u­la­tions in the area of the role of trade unions that they play in cre­ations OSH level ion enter­prises. The big­ger atten­tion in paid on involve­ment of employ­ees in action aimed at cre­ation safety con­di­tion in enter­prises that is a con­se­quence of the trans­po­si­tion of the EU Law in the Pol­ish leg­is­la­tion the. This can be done, among oth­ers, via trade unions that accord­ing to the law in force, are enti­tled to influ­ence safety con­di­tions in enter­prises. The arti­cle presents their com­pe­tences in OSH as well as prob­lems of decreases num­ber of mem­ber of trade union.

Paweł Hut
IMMIGRANTS SETTLED BACK IN THE YEARS 2008–2010

The present arti­cle described con­clu­sions from the sec­ond all-Polish exam­i­na­tion con­ducted amongst repa­tri­ates. 40 house­holds (199 per­sons) took part in the exam­i­na­tion. Respon­dents described their expe­ri­ence asso­ci­ated with set­tling per­ma­nently in Poland. The big part of their declared prob­lems with the place­ment and unsuit­able hous­ing con­di­tions. For the first time in exam­in­ing amongst migrants they asked about faith and the polit­i­cal pref­er­ences. A high ten­dency amongst the young gen­er­a­tion of migrants to the more fur­ther emi­gra­tion to the West is a prob­lem which requires the remark of decision-makers; this sit­u­a­tion is under­min­ing the sense of the con­ducted repa­tri­a­tion action.

Krzysztof Sad­owski
PROFESSIONAL ACTIVATION CENTERSCURRENT CONDITIONS AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT

The arti­cle presents selected results of a rep­re­sen­ta­tive sur­vey on the orga­ni­za­tion and func­tion­ing of PAC, what the author con­ducted among the labor offices, in the months of June-July 2011. The aim of this study was to gather views of dis­trict labor offices on the orga­ni­za­tion and func­tion­ing of PAC nec­es­sary to reach con­clu­sions and rec­om­men­da­tions aimed of increas­ing the effi­ciency of their oper­a­tions and fur­ther devel­op­ment. The study con­firmed the fea­si­bil­ity of estab­lish­ing PAC. This allowed for the iden­ti­fi­ca­tion of bar­ri­ers and pro­mot­ers of its effec­tive oper­a­tion, includ­ing mar­ket­ing approach to the func­tion­ing of PAC.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

do Spisu treści

« powrót