Nr 3 (456) 2012

Spis treści 3/2012

Pobierz numer pobierz plik w pdf

Table of Contents

OCHRONA PRAWNA KOBIET NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZED WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W ŚWIETLE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO — Anna Nowak
AKTYWNE STARZENIE SIĘ” JAKO PARADYGMAT W POLITYCE SPOŁECZNEJ — Łukasz Jurek REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W 2010 R. — Mirosław Gor­czyca
ROLABANKÓW CZASU” W ROZWOJU WSPÓLNOT LOKALNYCHWanda Pełka

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
KIŁA I JEJ KONSEKWENCJE JAKO ZAPOMNIANY PROBLEM ZDROWIA PUBLICZNEGOTeresa Rzepa, Ryszard Żaba, Oli­wia Jakubow­icz, Beata Szramka-Pawlak

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
REFORMA PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO W WIELKIEJ BRYTANII: KONTEKST STRATEGIIEUROPA 2020″ — Zofia Szweda-Lewandowska

RECENZJE
ZDROWIE PUBLICZNE I ZARZĄDZANIE NR 1/2010 — rec. Grażyna Magnuszewska-Otulak

INFORMACJE
ZMODYFIKOWANE MINIMUM SOCJALNE WE WRZEŚNIU I GRUDNIU 2011 R. — Piotr Kurowski
REFORMA SYSTEMÓW EMERYTALNYCH W EUROPIE CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MOP I IPiSS — Jan­ina Petel­czyc, Paulina Roicka
POMOC DZIECIOMOFIAROM PRZESTĘPSTW. 8 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA W WARSZAWIEBeata Kaczyńska

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Anna Nowak
Ochrona prawna kobiet niepełnosprawnych przed wyk­lucze­niem społecznym
W artykule pod­dano anal­izie między­nar­o­dowe doku­menty prawne zaw­ier­a­jące prawa osób niepełnosprawnych, szczegól­nie te uwzględ­ni­a­jące sytu­ację dziew­cząt i kobiet niepełnosprawnych. Omówiono przyz­nane im gwarancje prawne w dostępie do różnych sfer społecznego funkcjonowa­nia, mające na celu prze­ci­wdzi­ałanie ich mar­gin­al­iza­cji i wyk­lucze­niu społecznemu. Pon­adto omówiono doku­menty UE ksz­tał­tu­jące poli­tykę w państ­wach Unii wobec niepełnosprawnych kobiet. Ukazano rolę usta­wodaw­stwa i ochrony prawnej w ksz­tał­towa­niu par­ty­cy­pacji społecznej kobiet niepełnosprawnych i zapewnie­niu im lep­szej jakości życia. Zwró­cono uwagę na przeszkody utrud­ni­a­jące im korzys­tanie z przysługu­ją­cych praw.

Łukasz Jurek
“Akty­wne starze­nie się” jako paradyg­mat w poli­tyce społecznej
Celem artykułu jest przed­staw­ie­nie uwarunk­owań, założeń i per­spek­tyw “akty­wnego starzenia się” jako paradyg­matu nowoczes­nej poli­tyki społecznej. Chodzi tutaj o stworze­nie teo­re­ty­cznego zarysu kon­strukcji, która współcześnie stała się dro­gowskazem wielu strate­gii i pro­gramów dzi­ałań real­i­zowanych na szczeblu lokalnym, kra­jowym i (zwłaszcza) ponadnarodowym.

Mirosław Gor­czyca
Region­alne zróżni­cow­anie dochodów i wydatków gospo­darstw domowych w 2010 r.
W artykule zaprezen­towano region­alne zróżni­cow­anie dochodów i wydatków gospo­darstw domowych w 2010 r., opra­cow­ane na pod­stawie wyników badań Głównego Urzędu Statysty­cznego. Ujęto w nim dyfer­enc­jację jed­nos­tkowego poziomu dochodów i wydatków miesięcznych per capita w odniesie­niu do 6 regionów, 16 wojew­ództw oraz w roz­cale­niu na grupy wielkości miejscowości.

Wanda Pełka
Rola “banków czasu” w roz­woju wspól­not lokalnych
Celem artykułu jest ukazanie zasad dzi­ała­nia banków czasu oraz wskazanie argu­men­tów na rzecz ich roli w budowa­niu i roz­woju społeczności lokalnych w Polsce. Przeprowad­zona anal­iza SWOT posłużyła iden­ty­fikacji przewag i ograniczeń roz­woju banków. Wnioski wynika­jące z anal­izy sprowadzają się do stwierdzenia, że banki czasu stanowią formę dzi­ałal­ności, która przynosi jej uczest­nikom indy­wid­u­alne korzyści eko­nom­iczne i przy­czy­nia się do poprawy funkcjonowa­nia wspól­not lokalnych.

Teresa Rzepa, Ryszard Żaba, Oli­wia Jakubow­icz, Beata Szramka-Pawlak
Kiła i jej kon­sek­wencje jako zapom­ni­any prob­lem zdrowia pub­licznego
Celem artykułu było sprawdze­nie różnic w zakre­sie funkcjonowa­nia społecznego między chorymi na kiłę i osobami zdrowymi. Sfor­mułowano hipotezę, iż wiedza o naz­nacze­niu syfil­isem skutkuje zmi­anami, które doty­czą: (1) oceny aktu­al­nej sytu­acji życiowej; (2) sto­sunku do siebie pod wpły­wem choroby; (3) pozy­cji w znaczą­cych gru­pach społecznych (rodz­ina, miejsce pracy, bliscy zna­jomi). Bada­nia miały charak­ter porów­naw­czy: uczest­niczyło w nich 40 chorych na kiłę oraz 62 osoby zdrowe, dobrane odpowied­nio ze względu na kry­terium płci i wieku.

Zofia Szweda-Lewandowska
Reforma państwa opiekuńczego w Wielkiej Bry­tanii: kon­tekst strat­e­goii “Europa 2020″

W lipcu 2010 r. rząd Wielkiej Bry­tanii opub­likował doku­ment pt. “21st Cen­tury Wel­fare”. Po otrzy­ma­niu 1600 opinii i uwag rząd opub­likował białą księgę pt. “Uni­ver­sal Credit: wel­fare that works”. Pro­jekt ustawy został przed­staw­iony par­la­men­towi 16 sty­cz­nia 2011 r. Uni­ver­sal Credit jest najważniejszą częś­cią najwięk­szej od lat 40. reformy państwa opiekuńczego. W zamierze­niu leg­is­la­torów nowy sys­tem znacznie dzi­ałać od 2013 r. Nowe ure­g­u­lowa­nia mają na celu stworze­nie sil­niejszych zachęt do pode­j­mowa­nia pracy oraz uproszcze­nie sys­temu wypłaty świad­czeń i zasiłków. Celem reformy jest usunię­cie admin­is­tra­cyjnych i finan­sowych przeszkód utrud­ni­a­ją­cych pode­j­mowanie pracy, spraw­ie­nie by sys­tem przyz­nawa­nia i wypłaty zasiłków był bardziej prze­jrzysty, zastąpi­e­nie 50 rożnych świad­czeń bardziej spójnym sys­te­mem. Głównym celem artykułu jest anal­iza, w jakim stop­niu pode­j­mowane przez rząd Wielkiej Bry­tanii reformy przy­czynią się do osiąg­nię­cia celów strate­gii “Europa 2020″.

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z kon­fer­encji naukowych


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 3 (456), 2012

DISABLED WOMEN’S MARGINALITYPERSPECTIVES OF LEGAL PROTECTION IN LIGHT OF INTERNATIONAL LAWAnna Nowak
ACTIVE AGEINGAS A PARADIGM OF THE SOCIAL POLICY - Łukasz Jurek
REGIONAL DIFFERENCES OF HOUSEHOLDS INCOMES AND EXPENSES IN 2010 — Mirosław Gor­czyca
THE ROLE OF TIME BANKS IN LOCAL COMMUNITY DEVELOPMENTWanda Pełka

FROM RESEARCH AND STUDIES
SYPHILIS AND ITS CONSEQUENCES AS A PUBLIC HEALTH PROBLEM FORGOTTENTeresa Rzepa, Ryszard Żaba, Oli­wia Jakubow­icz, Beata Szramka-Pawlak

SOCIAL POLICY ABROAD
UK WELFARE REFORMS IN THE CONTEXT OF THE EUROPE 2020 STRATEGYZofia Szweda-Lewandowska

BOOK REVIEWS
PUBLIC HEALTH MANAGEMENT No. 1/2010 — Reviewed by Grażyna Magnuszewska-Otulak

INFORMATION
MODIFIED SOCIAL MINIMASEPTEMBER AND DECEMBER 2011 — Piotr Kurowski
PENSION’S SYSTEM REFORMS IN CENTRAL AND EAST EUROPEAN COUNTRIES. INTERNATIONAL CONFERENCE ILO AND ILSSJan­ina Petel­czyc, Paulina Roicka
HELPING VICTIMIZED KIDS. 8TH POLISH CONFERENCE IN WARSAWBeata Kaczyńska

DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Anna Nowak
DISABLED WOMEN’S MARGINALITYPERSPECTIVES OF LEGAL PROTECTION IN LIGHT OF INTERNATIONAL LAW

In the paper there are ana­lyzed inter­na­tional legal doc­u­ments related to dis­abled per­sons’ rights (espe­cially there are pre­sented legal aspects related to dis­abled girls’ and women’s sit­u­a­tion). There are dis­cussed legal guar­an­tees related to the improve­ment of the access to dif­fer­ent spheres of social func­tion­ing — that are the guar­an­tees aimed at the social mar­gin­al­iza­tion and exclu­sion pre­ven­tion. More­over there are ana­lyzed the EU doc­u­ments shap­ing the EU pol­icy related to the dis­abled women’s sit­u­a­tion. There is pre­sented the legislation’s and legal protection’s role in the shap­ing dis­abled women’s social par­tic­i­pa­tion and pro­vid­ing them bet­ter life qual­ity. The atten­tion is also focused at the obsta­cles hin­der­ing them mak­ing use of their rights.

Łukasz Jurek
ACTIVE AGEINGAS A PARADIGM OF THE SOCIAL POLICY

The aim of this arti­cle is to present deter­mi­nants, assump­tions and per­spec­tives of “active age­ing” as the par­a­digm of the mod­ern social pol­icy. We want to cre­ate an out­line of the the­o­ret­i­cal con­struc­tion, that has become a sign­post of many strate­gies and pro­grams imple­mented at local, national and (espe­cially) transna­tional level.

Mirosław Gor­czyca
REGIONAL DIFFERENCES OF HOUSEHOLDS INCOMES AND EXPENSES IN 2010

The arti­cle presents the regional dif­fer­ences of house­holds incomes and expenses in 2010.

Wanda Pełka
THE ROLE OF TIME BANKS IN LOCAL COMMUNITY DEVELOPMENT

The aim of this arti­cle is to intro­duce the activ­ity rules of time banks and to find argu­ments for their role in the local com­mu­nity devel­op­ment in Poland. The SWOT analy­sis allows to iden­tify advan­tages and dis­ad­van­tages, oppor­tu­ni­ties and threats for future activ­i­ties of time banks. The arti­cle argues that the time banks bring eco­nomic ben­e­fits for all par­tic­i­pants of new ini­tia­tive, as well encour­age devel­op­ment of the local communities.

Teresa Rzepa, Ryszard Żaba, Oli­wia Jakubow­icz, Beata Szramka-Pawlak
SYPHILIS AND ITS CONSEQUENCES AS A PUBLIC HEALTH PROBLEM FORGOTTEN

The pur­pose of hereby paper was check­ing the dif­fer­ences in scope of social func­tion­ing between the sick and healthy per­sons. The hypoth­e­sis was for­mu­late that the knowl­edge regard­ing syphilis infec­tion causes changes in way of social func­tion­ing. This changes con­cerns (1) eval­u­a­tion of their cur­rent life sit­u­a­tion; (2) rela­tion to them­selves under the influ­ence of sick­ness; (3) posi­tion in large social groups (fam­ily, work, group of friends). The researches had com­par­i­son char­ac­ter: par­tic­i­pated in it 40 syphilis sick and 62 healthy per­sons, selected on the cri­te­ria of gen­der and age.

Zofia Szweda-Lewandowska
UK WELFARE REFORMS IN THE CONTEXT OF THE EUROPE 2020 STRATEGY

In July 2010, the UK Gov­ern­ment pub­lished a con­sul­ta­tion doc­u­ment enti­tled “21st Cen­tury Wel­fare”. After receiv­ing over 1,600 opin­ions, the Gov­ern­ment pub­lished the White Paper “Uni­ver­sal Credit: wel­fare that works” on 11 Novem­ber 2010. On 16 Feb­ru­ary 2011, the Wel­fare Reform Bill was intro­duced to Par­lia­ment. Uni­ver­sal Credit is the major part of the wel­fare reform in the UK — the most sub­stan­tial wel­fare reform since the 1940s. The new sys­tem is expected to start work­ing for new claimants in Octo­ber 2013. Uni­ver­sal Credit is intended to strengthen incen­tives to work, par­tic­u­larly among low-earning sin­gle peo­ple and pri­mary earn­ers in cou­ples, and sim­plify the ben­e­fit sys­tem. The Insti­tute for Fis­cal Stud­ies fore­casts that the new reg­u­la­tions are going to weaken incen­tives to work for sec­ond earn­ers in cou­ples. The main objec­tives of the reform are the removal of the admin­is­tra­tive and finan­cial bar­ri­ers to work, the pro­vi­sion of greater incen­tives to work, the replace­ment of 50 dif­fer­ent ben­e­fits and other pay­ments pro­vided by dif­fer­ent insti­tu­tion with a less com­pli­cated and more trans­par­ent sys­tem of ben­e­fits, the clar­i­fi­ca­tion of the require­ments that claimants need to meet to be eli­gi­ble for ben­e­fits, the strength­en­ing of the effi­ciency of the sys­tem by ensur­ing that the ben­e­fits are pre­cisely tar­geted on those who need them most, the improve­ment and sim­pli­fi­ca­tion of the way that sup­port is offered, the removal of the frag­men­ta­tion of the exist­ing sys­tem and its com­plex­ity — which cur­rently leads to fraud, error and unfair­ness. The main objec­tive of the arti­cle is to analyse whether and how the wel­fare reform is going to help achieve the Europe 2020 tar­gets in the light of the fact that no national objec­tives (such as the main Europe 2020 tar­gets) have been adopted.

Fur­ther­more:
Book reviews
Information

do Spisu treści

« powrót