Nr 4 (457) 2012

Spis treści 4/2012

Pobierz numer pobierz plik w pdf

Table of Contents

SOLIDARNOŚĆ MIĘDZYPOKOLENIOWA W POLSKIEJ I UNIJNEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ – Gertruda Uścińska
PODNIESIENIE WIEKU EMERYTALNEGO: UWARUNKOWANIA GOSPODARCZE I SPOŁECZNE – Jacek Męcina
DOSTĘPNOŚĆ USŁUG ŚRODOWISKOWYCH DLA OSÓB STARSZYCHMonika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk
WPŁYW PRACY ZAWODOWEJ MATKI NA CZAS SPĘDZONY Z DZIECKIEM
Anna Nowak

DYSKUSJE
ZRÓŻNICOWANIE KLASOWE WSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH BADAŃ – Andrzej Przymeński

RECENZJE
Zenon Wiśniewski, Kamil Zawadzki (red.), EFEKTYWNOŚĆ POLITYKI RYNKU PRACY W POLSCE – rec. Zofia Hasińska
Zenon Wiśniewski, Kamil Zawadzki (red.), EFEKTYWNOŚĆ POLITYKI RYNKU PRACY W POLSCE – rec. Euge­niusz Kwiatkowski
Joanna Kur­czewska, Hanna Bojar (red.), WYCISKANIE BRUKSELKI? O EUROPEIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH NA POGRANICZACH – rec. Maria Theiss

INFORMACJE
EDUKACJA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH. DEBATA PUBLICZNA IPiSS – Bożena Kołaczek

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

W numerze szczegól­nie pole­camy artykuły:

Gertruda Uścińska
SOLIDARNOŚĆ MIĘDZYPOKOLENIOWA W POLSKIEJ I UNIJNEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ

W państ­wach członkows­kich Unii Europe­jskiej i na poziomie uni­jnym pode­j­muje się wiele dzi­ałań mają­cych na celu zapewnie­nie sta­bil­ności finan­sowej sys­temów emery­tal­nych, utrzy­ma­nia adek­wat­nego poziomu świad­czeń emery­tal­nych, wresz­cie zwięk­szenia współczyn­nika akty­wności zawodowej kobiet i starszych pra­cown­ików. We wszys­t­kich tych propozy­c­jach i dzi­ała­ni­ach uwzględ­ni­ane są różne wartości, cele i zasady. Zasada sol­i­darności pokoleń jest w więk­szym stop­niu dostrze­gana w dzi­ała­ni­ach UE niż w samych państ­wach członkows­kich. Z drugiej strony wskazuje się na potrzebę indy­wid­u­al­iza­cji uprawnień w sys­temach emery­tal­nych. Pod­sta­wowym pytaniem jest więc, w jakim kierunku należy budować uprawnienia emery­talne? Wzmac­niać indy­wid­u­alną odpowiedzial­ność za poziom zabez­pieczenia na starość, czy takie dzi­ała­nia, które gwaran­tują spójność społeczną (min­i­malną emery­turę, finan­sowanie uspraw­iedli­wionych prz­erw pracy, np. pod­czas opieki nad osobami pozosta­ją­cymi na utrzy­ma­niu i inne)? Na te pyta­nia starano się odpowiedzieć w artykule.

Jacek Męcina
PODNIESIENIE WIEKU EMERYTALNEGO: UWARUNKOWANIA GOSPODARCZE I SPOŁECZNE
Rozwój demograficzny oraz jego społeczno-ekonomiczne skutki stały się szcze­gólnie ważne i aktu­alne w obliczu zjawiska starzenia się społeczeństwa i naras­ta­ją­cych prob­lemów demograficznych. Prob­lemy te stanowią zagroże­nie nie tylko dla bez­pieczeństwa soc­jal­nego i zabez­pieczenia emery­tal­nego, ale także dla rynku pracy, a w kon­sek­wencji zagrażają roz­wo­jowi gospo­dar­czemu i społecznemu. Dlat­ego też tak ważne jest wypra­cow­anie w obszarze ubez­pieczeń społecznych rozwiązań prze­myślanych i efek­ty­wnych oraz trwałych w per­spek­ty­wie kilku dziesię­ci­oleci. Skala wyzwań, ale i kon­trow­er­sje wokół szczegółowych rozwiązań prowadz­iły w ostat­nich lat­ach do wielu zmian, które zach­wiały sta­bil­noś­cią sys­temu. W tej atmos­ferze wielu ekspertów i poli­tyków pod­jęło dyskusję na temat reformy sys­temu emery­tal­nego. Domin­u­ją­cym dziś nurtem tej dyskusji jest wydłuże­nie wieku emery­tal­nego i zrów­nanie wieku emery­tal­nego kobiet i mężczyzn. Kierunki takich zmian są również obser­wowane w więk­szości kra­jów europe­js­kich. Dy­skusje są prowad­zone pod presją coraz bardziej pesy­mi­stycznych prog­noz demograficznych, które z kolei dały początek kon­cen­trowa­niu spec­jal­nej uwagi na wza­jem­nych związkach między roz­wo­jem gospo­darczym, społecznym i demo­graficznym i kon­sek­wencjom kierunków roz­woju demograficznego dla sfery gospo­dar­czej i społecznej, w szczegól­ności dla rynku pracy. Zarówno zwolen­nicy, jak i prze­ci­wnicy zmian pod­kreślają znacze­nie zagrożeń dla sytu­acji osób 50+ zwłaszcza w kon­tekś­cie rynku pracy. Przed­miotem anal­izy są właśnie te zagad­nienia – iden­ty­fikacja zagrożeń, zdefin­iowanie wyzwań i wskazanie pożą­danych dzi­ałań w tym obszarze.

Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk
DOSTĘPNOŚĆ USŁUG ŚRODOWISKOWYCH DLA OSÓB STARSZYCH

Zmi­any związane z postępu­ją­cym pro­ce­sem starzenia się oraz przeo­braże­ni­ami społecznymi, zachodzące w społeczeńst­wie pol­skim, wyma­gają odpowied­niej orga­ni­za­cji sys­temu usług, z których osoby starsze mogłyby korzys­tać w swoim środowisku zamieszka­nia. Na pod­stawie przeprowad­zonego w ramach pro­jektu „Zwięk­sze­nie dostępu do środowiskowych form opieki dla osób starszych, mieszka­ją­cych w gospo­darst­wach domowych” przeglądu lit­er­atury przed­staw­iono dostęp­ność do tego rodzaju usług ofer­owanych seniorom w ramach sys­temu opieki zdrowot­nej i pomocy społecznej oraz doko­nano anal­izy SWOT ist­niejącego for­mal­nego sys­temu wspar­cia oraz jego funkcjonowania.

Anna Nowak
WPŁYW PRACY ZAWODOWEJ MATKI NA CZAS SPĘDZANY Z DZIECKIEM
Akty­wność zawodowa rodz­iców wpływa na alokację ich czasu pomiędzy obow­iązki zawodowe a rodzinne i opiekuńcze. Wyniki badań prowad­zonych do tej pory w Polsce wskazują na negaty­wny wpływ pracy zawodowej matek na nakład czasu przez­naczanego na opiekę nad dzieck­iem. Tym­cza­sem czas obow­iązków służbowych oraz opieki nad dzieck­iem jest uza­leżniony od szeregu czyn­ników, takich jak: struk­tura rodziny, dzień tygod­nia lub dzień week­endu, opinia kobi­ety na temat jej roli w społeczeńst­wie, dochody inne niż wyna­grodze­nie za pracę zawodową matki, poziom wyk­sz­tałce­nia i kwal­i­fikacje zawodowe. Czas przez­naczany na zaję­cia z dzieck­iem może mieć różną wartość. W lit­er­aturze przed­miotu domin­uje podział na czas opieki fizy­cznej, czas inter­ak­ty­wnych zajęć z dzieck­iem i czas pasy­wny. Wyniki badań wskazują, iż matki, które spędzają więcej godzin na pracy zawodowej, równocześnie poświę­cają mniej czasu na pasy­wną kon­trolę nad swoim dzieck­iem. Wynika to z faktu, iż obow­iązki te można sto­sunkowo łatwo dele­gować na inne osoby. Spośród trzech, wspom­ni­anych wyżej rodza­jów akty­wności z dzieck­iem tą, która w najm­niejszym stop­niu zostaje zre­dukowana w wyniku zaan­gażowa­nia zawodowego matki, jest inter­ak­ty­wny czas z dzieckiem.

Andrzej Przymeński
ZRÓŻNICOWANIE KLASOWE WSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH BADAŃ
Celem artykułu jest ocena aktu­al­nego stanu wiedzy na temat struk­tury kla­sowej współczes­nego społeczeństwa pol­skiego. Ocena ta ogranicza się do prac pub­likowanych w ostat­nich kilku lat­ach w zakre­sie socjologii, w których przed­stawia się model tej struk­tury. Na ten temat sys­tem­aty­cznie wypowiada się ostat­nio dwóch badaczy – Hen­ryk Domański i Jacek Tit­ten­brun. Ich pub­likacje stały się zatem przed­miotem zain­tere­sowa­nia w tym artykule. Na pod­stawie przeprowad­zonych badań autor uza­sad­nia tezę, że w pol­skiej socjologii nie opra­cow­ano dotąd – opier­a­jąc się na bada­ni­ach empirycznych – mod­elu, który mógłby stanowić teo­re­ty­czną pod­stawę do opisy­wa­nia, objaś­ni­a­nia i prog­no­zowa­nia zjawisk z zakresu struk­tury kla­sowej współczes­nego społeczeństwa pol­skiego i jej dynamiki. W rezulta­cie społeczeństwo pol­skie nie dys­ponuje wystar­cza­jącą samowiedzą w zakre­sie pro­cesów społecznych, które dokon­ały się w trak­cie trans­for­ma­cji ustro­jowej, i cią­gle się dokonują wraz z proce­sami roz­wo­jowymi. W artykule uza­sad­nia się twierdze­nie o konieczności pod­ję­cia nowych badań w tym zakresie.

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z kra­jowych i zagranicznych pozy­cji
Spra­woz­da­nia z kon­fer­encji naukowych


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 4 (457), 2012

INTERGENERATIONAL SOLIDARITY IN THE POLISH AND THE EUROPEAN UNION SOCIAL POLICYGertruda Uścińska
INCREASE OF THE RETIREMENT AGE: ECONOMIC AND SOCIAL CONDITIONSJacek Męcina
THE AVAILABILITY OF THE COMMUNITY-BASED SERVICES FOR OLDER PEOPLEMonika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk
THE EFFECT OF THE MATERNAL EMPLOYMENT ON TIME SPENT CARING FOR CHILDRENAnna Nowak

DISCUSSION
THE CLASS STRATIFICATION IN MODERN POLISH SOCIETY IN THE LIGHT OF CURRENT VESTIGATIONSAndrzej Przymeński

BOOK REVIEWS
Zenon Wiśniewski, Kamil Zawadzki (eds.), THE EFFECTIVENESS OF LABOUR MARKET POLICIES IN POLANDReviewed by Zofia Hasińska
Zenon Wiśniewski, Kamil Zawadzki (eds.), THE EFFECTIVENESS OF LABOUR MARKET POLICY IN POLAND – Reviewed by Euge­niusz Kwiatkowski
Joanna Kur­czewska, Hanna Bojar (eds.), MILKING THE BRUSSELS SPROUT. ON THE EUROPEANIZATION OF LOCAL COMMUNITIES AT THE BORDERLANDS – Reviewed by Maria Theiss

INFORMATION
EDUCATION OF DISABLED CHILDREN. PUBLIC DEBATE  IN THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIESBożena Kołaczek

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Gertruda Uścińska
SOLIDARITY IN THE POLISH AND THE EUROPEAN UNION SOCIAL POLICY
The present study sets to exam­ine the social and polit­i­cal issues which the EU Mem­ber States need to address in order to ensure coher­ent func­tion­ing of pen­sion schemes. It focuses on the imple­men­ta­tion of the prin­ci­ple of inter­gen­er­a­tional sol­i­dar­ity in the EU law. Fur­ther on, it dis­cusses the viable activ­i­ties nec­es­sary for the strength­en­ing of both indi­vid­ual pru­dence and secur­ing the future income main­te­nance. Both aspects link with the idea of sol­i­dar­ity between gen­er­a­tions and are nec­es­sary in order to guar­an­tee secu­rity and sta­bil­ity for pen­sion schemes and pro­tect the right to secure income in the old-age.

Jacek Męcina
INCREASE OF THE RETIREMENT AGE: ECONOMIC AND SOCIAL CONDITIONS
Demo­graphic devel­op­ment and its socio-economic con­se­quences have become par­tic­u­larly impor­tant and timely in the face of an aging pop­u­la­tion and increas­ing demo­graphic prob­lems. These prob­lems are a threat not only to social secu­rity and pen­sion sys­tems, but also for the labour mar­ket and, con­se­quently, threaten the eco­nomic and social devel­op­ment. There­fore, it is so impor­tant to develop in the area of ​​social insur­ance the effec­tive and sta­ble solu­tions for the next few decades. The scale of the chal­lenges, but also con­tro­versy about the detailed arrange­ments in recent years led to many changes that have shaken the sta­bil­ity of the sys­tem. In this atmos­phere, many experts, but also the politi­cians took the debate on pen­sion reform. The dom­i­nant trend of the dis­cus­sion today is to extend the retire­ment age and equal­iz­ing the retire­ment age for men and women. The direc­tions of such changes are also observed in most Euro­pean coun­tries. Dis­cus­sions are con­ducted under the pres­sure of an increas­ingly pes­simistic demo­graphic pro­jec­tions, which in turn gave rise to focus­ing atten­tion on the rec­i­p­ro­cal rela­tion­ship between eco­nomic, social and demo­graphic devel­op­ments and con­se­quences of demo­graphic devel­op­ments for eco­nomic and social spheres, in par­tic­u­lar the labour mar­ket. Both sup­port­ers and oppo­nents of the changes high­light the impor­tance of threats to the sit­u­a­tion of per­sons 50 + in par­tic­u­lar in the con­text of the labour mar­ket. The analy­sis is pre­cisely these issues — the iden­ti­fi­ca­tion of threats, defin­ing chal­lenges, and to indi­cate the desired action in this area.

Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk
THE AVAILABILITY OF THE COMMUNITY-BASED SERVICES FOR OLDER PEOPLE
Changes related to the ongo­ing process of aging and the social trans­for­ma­tions tak­ing place in Pol­ish soci­ety, require proper orga­ni­za­tion of the sys­tem of ser­vices for older peo­ple liv­ing in the com­mu­nity. As a part of the project “Improv­ing Access to Community-Based Ser­vices for Older Peo­ple Liv­ing at Home” the review of the lit­er­a­ture on the community-based ser­vices for older peo­ple was con­ducted. In this arti­cle the acces­si­bil­ity and avail­abil­ity of the community-based ser­vices for older peo­ple which are offered within the frame of health and social care sys­tem were pre­sented; addi­tion­ally the SWOT-analysis of the func­tion­ing of the sys­tem was conducted.

Anna Nowak
THE EFFECT OF THE MATERNAL EMPLOYMENT ON TIME SPENT CARING FOR CHILDREN
The mater­nal employ­ment may have both pos­i­tive and neg­a­tive effects on chil­dren. The pos­i­tive effects con­cern improved eco­nomic well-being of the fam­ily and life sat­is­fac­tion of the mother. The neg­a­tive effects may stem from less care and inter­ac­tion pro­vided by the mother. Author presents the list of fac­tors affect­ing time spent by the mother at work and in child care, such as fam­ily struc­ture, week­day or week­end, atti­tudes towards women’s roles, income other than mater­nal earn­ings and mother’s work­force qual­i­fi­ca­tions. Time spent car­ing for chil­dren con­sists of qual­i­ta­tively dif­fer­ent types of activ­i­ties: phys­i­cal care, inter­ac­tive care and pas­sive super­vi­sion. Moth­ers who spend more time at work spend less time in pas­sive super­vi­sion because this task cam be del­e­gated eas­ily. Among the three types of child care men­tioned above, time spent in inter­ac­tive care is least affected by time spent at work.

Andrzej Przymeński
THE CLASS STRATIFICATION IN MODERN POLISH SOCIETY IN THE LIGHT OF CURRENT VESTIGATIONS
The aim of this arti­cle is eval­u­a­tion of cur­rent state of knowl­edge on the class struc­ture in mod­ern Pol­ish soci­ety. Eval­u­a­tion pre­sented in it is lim­ited to papers pub­lished in recent years in the field of soci­ol­ogy. Recently in Poland on the class struc­ture reg­u­larly speaks only two inves­ti­ga­tors: Hen­ryk Domański i Jacek Tit­ten­brun. In this arti­cle I am try­ing to jus­tify the the­sis that in cur­rent Pol­ish soci­ol­ogy is not devel­oped a model which could form the basis for describ­ing, explain­ing or pre­dict­ing phe­nom­ena occur­ring in the class struc­ture of con­tem­po­rary Pol­ish soci­ety. As a result, the Pol­ish peo­ple haven’t suf­fi­cient self-knowledge in the social processes which have taken place dur­ing the sys­temic tran­si­tion and are con­tem­po­rary con­tin­u­ing. In this arti­cle, I point out to the need to under­take new research in this area.

Fur­ther­more:
Book reviews
Infor­ma­tion

prze­jdź do Spisu treści

 

« powrót