Nr 5-6 (458-459) 2012

Spis treści 5–6/2012

Pobierz numer pobierz plik w pdf

Table of Contents

NIERÓWNOŚCI DOCHODOWE I KRYZYS GOSPODARCZYWik­tor Rutkowski
TRZY KOLORY: SREBRNY. CO TO TAKIEGO SILVER ECONOMY? – Piotr Szukalski
AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB STARSZYCH NA TLE DOKUMENTÓW UEMarcin Pod­kański
DYLEMATY ZATRUDNIENIA SOCJALNEGOMarta Danecka

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA OPIEKUŃCZEJ WSPÓLNOTY LOKALNEJ: AKTYWNOŚĆ PARAFII W POLSCE NA RZECZ CHORYCH – Woj­ciech Sadłoń

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
SYSTEM EMERYTALNY W HISZPANIISyl­wia Kamieniecka-Pieńkowska

INFORMACJE
MINIMUM EGZYSTENCJI I MINIMUM SOCJALNE W 2011 R. DANE ŚREDNIOROCZNE – Piotr Kurowski
II KONGRES DEMOGRAFICZNYJoanna Mirosław, Agnieszka Smoder, Zofia Szweda-Lewandowska
PODWYŻSZENIE WIEKU EMERYTALNEGOASPEKTY SPOŁECZNE, EKONOMICZNE I PRAWNEOlga Kamińska, Jan­ina Petel­czyc
RADY PRACOWNIKÓW. BILANS FUNKCJONOWANIA USTAWY O INFORMOWANIU PRACOWNIKÓW I PRZEPROWADZANIU Z NIMI KONSULTACJI. DEBATA PUBLICZNA IPiSS – Marta Derlacz-Wawrowska
RYZYKO DŁUGOWIECZNOŚCI. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WE FRANKFURCIE N. MENEMMarek Szczepański

XIV EDYCJA KONKURSU IPISS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE W DZIEDZINIE PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ – OGŁOSZENIE

PORTAL INTERNETOWY WWW.PROGNOZOWANIEZATRUDNIENIA.PL

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Szczegól­nie pole­camy artykuły:

Wik­tor Rutkowski 
Nierówności dochodowe i kryzys gospo­dar­czy
W artykule  zaprezen­towano  stanowiska i argu­menty sfor­mułowane w trak­cie dyskusji na temat wpływu ros­ną­cych nierówności dochodowych w kra­jach rozwinię­tych gospo­dar­czo na glob­alny kryzys finan­sowy, zapoc­zątkowany w 2008 r. Główna hipoteza głosi, że zwięk­sza­jące się rozwarst­wie­nie dochodowe przy­czyniło się do pow­sta­nia bąbla speku­la­cyjnego na rynkach nieru­chomości i akty­wów finan­sowych zarówno wskutek nad­miernego zadłuże­nia śred­nio i nisko uposażonych gospo­darstw domowych, jak i ekspan­sji sek­tora finan­sowego spowodowanej kon­cen­tracją dochodów w rękach najzamożniejszych. Hipoteza o wpły­wie nierówności dochodowych na kryzys bankowy i w następst­wie na recesję gospo­dar­czą nie jest powszech­nie akcep­towana. Niem­niej znaczenia nierówności dochodowych dla sta­bil­ności gospo­darki – podob­nie jak dla jej wzrostu i dobrobytu społecznego – nie można z pewnoś­cią ignorować.

Piotr Szukalski
Trzy kolory: sre­brny. Co to takiego sil­ver econ­omy?
Starze­nie się lud­ności coraz częś­ciej nie jest już postrze­gane wyłącznie w kat­e­go­ri­ach społecznego zagroże­nia, lecz jako wyzwanie, a nawet szansa. Dzieje się tak dzięki roz­wo­jowi „sre­brnej gospo­darki”, tj. dzi­ałan­iom ukierunk­owanym na przy­go­towanie społeczeństwa, orga­ni­za­cji i jed­nos­tek do starzenia się, a przede wszys­tkim podtrzy­manie akty­wności i samodziel­ności osób starszych. W artykule omówiona została kon­cepcja „sre­brnej gospo­darki”, jej zalety i wady oraz możli­wości roz­woju w Polsce.

 Marcin Pod­kański
Akty­wiz­a­cja zawodowa osób starszych na tle doku­men­tów UE
W artykule zaprezen­towana została anal­iza ksz­tał­towa­nia się i imple­men­tacji Europe­jskiej Strate­gii Zatrud­nienia w kon­tekś­cie dokonu­ją­cych się w Europie pro­cesów gospo­dar­czych i demograficznych.  Doko­nano anal­izy pro­cesu i sposobu wdraża­nia zale­ceń Europe­jskiej Strate­gii Zatrud­nienia z punktu widzenia pol­skiej poli­tyki rynku pracy po wejś­ciu Pol­ski do Unii Europe­jskiej w 2004 r. Szczególna uwaga poświę­cona została jed­nemu z najwięk­szych wyzwań europe­jskiego rynku pracy, tj. pode­j­mowa­niu zin­te­growanych dzi­ałań na rzecz akty­wiz­a­cji zawodowej osób starszych w wieku 50+ jako odpowiedzi na prob­lemy europe­js­kich rynków pracy i sys­temów ubez­pieczeń społecznych, a także jako reakcji na rozpoczy­na­jący się pro­ces starzenia się społeczeństw.

Marta Danecka
Dylematy zatrud­nienia soc­jal­nego
Artykuł poświę­cony jest zatrud­nie­niu soc­jal­nemu. Jest ono przed­staw­ione jako jedna ze współczes­nych metod walki z wyk­lucze­niem społecznym. Wpisuje się w założe­nia akty­wnej poli­tyki społecznej, a przede wszys­tkim dobrowol­nej par­ty­cy­pacji, współdzi­ała­nia i kon­cen­tracji wspar­cia na osobach pogrążonych w ubóst­wie i zdol­nych do pracy osób. Autorka zwraca uwagę na niek­tóre dylematy doty­czące efek­ty­wności akty­wiz­a­cji społecznej i zawodowej, skali i zróżni­cow­a­nia terytorialnego.

Woj­ciech Sadłoń
Deter­mi­nanty funkcjonowa­nia opiekuńczej wspól­noty lokalnej: akty­wność parafii w Polsce na rzecz chorych
Celem artykułu jest ukazanie jed­nego z prze­jawów funkcjonowa­nia tzw. opiekuńczej wspól­noty (com­mu­nity care), czyli moty­wowanej religi­jnie dzi­ałal­ności prospołecznej na rzecz chorych. W części pier­wszej prezen­towane są wyniki badań na temat prospołecznej akty­wności parafii w Polsce. W części drugiej meto­dami statysty­cznymi zostają pod­dane anal­izie kon­tek­sty funkcjonowa­nia opiekuńczej wspól­noty: rodzaj i wielkość społeczności lokalnej, wiek, poziom fem­i­niza­cji, religi­jność oraz liczeb­ność orga­ni­za­cji. Dla celów anal­i­ty­cznych, ze względu na dostęp­ność danych oraz poziom obserwacji, wspól­nota rozu­mi­ana jako społeczność lokalna ogranic­zona jest do zakresu parafii. Tekst wpisuje się w szer­szą debatę na temat zależności sek­torowych, funkcjonowa­nia społeczeństwa oby­wa­tel­skiego, w szczegól­ności w pow­iąza­niu ze społeczną dzi­ałal­noś­cią Koś­cioła w ramach parafii, oraz zasady pomocniczości.

Syl­wia Pieńkowska-Kamieniecka
Sys­tem emery­talny w Hisz­panii
W artykule przed­staw­iono specy­fikę i zasady funkcjonowa­nia pub­licznego i pry­wat­nego sys­temu emery­tal­nego w Hisz­panii, który w toku swo­jej ewolucji przeszedł liczne zmi­any. Ukazano wysokość świad­czeń, zmi­any w licz­bie świad­czenio­bior­ców emery­tur finan­sowanych ze źródeł skład­kowych i zaopa­trzeniowych oraz wydatków na emery­tury w relacji do PKB. Zaprezen­towano pon­adto warunki, rodzaje rozwiązań i stopień uczest­nictwa społeczeństwa Hisz­panii w rynku dodatkowych pro­gramów emerytalnych.

Pon­adto w numerze:
Spra­woz­da­nia z kon­fer­encji naukowych


 Social Pol­icy

Table of Con­tents No 5–6 (458–459), 2012

INCOME INEQUALITIES AND ECONOMIC CRISISWik­tor Rutkowski
THREE COLORS: SILVER. WHAT ISSILVER ECONOMY”? – Piotr Szukalski
ACTIVATION OF ELDERLY PEOPLE IN THE BACKGROUND OF EU DOCUMENTSMarcin Pod­kański
DILEMMAS OF THE SOCIAL EMPLOYMENTMarta Danecka

FROM RESEARCH AND STUDIES
LOCAL COMMUNITY CARE FUNCTIONAL DETERMINANTS: PARISH ACTIVITY FOR THE SICK IN POLANDWoj­ciech Sadłoń

SOCIAL POLICY ABROAD
THE PENSION SYSTEM IN SPAINSyl­wia Kamieniecka-Pieńkowska

INFORMATION
SUBSISTENCE MINIMUM AND SOCIAL MINIMUM BASKETSESTIMATES FOR 2011 – Piotr Kurowski
THE SECOND DEMOGRAPHIC CONGRESS 2012 – Joanna Mirosław, Agnieszka Smoder, Zofia Szweda-Lewandowska
RAISING THE RETIREMENT AGESOCIAL, ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS Olga Kamińska, Jan­ina Petel­czyc
WORKS COUNCILS. THE BALANCE OF THE OPERATION OF THE ACT ON INFORMING AND CONSULTING EMPLOYEES. PUBLIC DEBATE IN THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIESMarta Derlacz-Wawrowska
LONGEVITY RISK. inter­na­tional con­fer­ence in Frank­furt a. men – Marek Szczepański

XIVTH COMPETITION FOR THE BEST M.D. THESES AND PH.D. DISSERTATIONS IN THE FIELD OF LABOUR MARKET ISSUES AND SOCIAL POLICYNOTICE

INTERNET PORTAL WWW.PROGNOZOWANIEZATRUDNIENIA.PL

DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Wik­tor Rutkowski
INCOME INEQUALITIES AND ECONOMIC CRISIS
The arti­cle presents the views and argu­ments put for­ward dur­ing the dis­cus­sion on the role of ris­ing income inequal­ity in devel­oped coun­tries in the global finan­cial cri­sis which started in 2008. The main hypoth­e­sis is that the increas­ing strat­i­fi­ca­tion of income con­tributed to the spec­u­la­tive bub­ble in real estate and finan­cial assets mar­kets as a result both of the over-indebtedness of medium and low income house­holds, as well as the expan­sion of the finan­cial sec­tor due to the con­cen­tra­tion of income in the hands of the wealth­i­est. The hypoth­e­sis about the impact of income inequal­ity on the bank­ing cri­sis and sub­se­quent eco­nomic reces­sion is not uni­ver­sally accepted. Nev­er­the­less, the impor­tance of income inequal­ity for the sta­bil­ity of the econ­omy – just as for its growth and social well-being – can not cer­tainly be ignored.

Piotr Szukalski
THREE COLORS: SILVER. WHAT ISSILVER ECONOMY”?
Pop­u­la­tion age­ing is more and more often regarded not as a threat but as chal­lenge or even a chance for soci­ety. The evo­lu­tion is related with devel­op­ment of the so-called sil­ver econ­omy. The term means all activ­i­ties aimed at prepar­ing soci­ety, orga­ni­za­tions, and indi­vid­u­als for age­ing, and first of all at sus­tain­ing activ­i­ties, auton­omy, and self-dependence of the older peo­ple. The paper is to present the con­cept of the “sil­ver econ­omy”, its pros and cons, and to assess if it is pos­si­ble to imple­ment the type of activ­i­ties in Poland.

Marcin Pod­kański
ACTIVATION OF ELDERLY PEOPLE IN THE BACKGROUND OF EU DOCUMENTS
This arti­cle presents an analy­sis of the for­ma­tion and imple­men­ta­tion of the Euro­pean Employ­ment Strat­egy in the con­text of eco­nomic and demo­graphic processes tak­ing place in Europe. The author ana­lyzes the process and imple­men­ta­tion of the rec­om­men­da­tions of the Euro­pean Employ­ment Strat­egy from the point of view of the pol­ish labour mar­ket poli­cies after join­ing the Euro­pean Union in 2004. Par­tic­u­lar atten­tion is paid to one of the great­est chal­lenges of the Euro­pean labour mar­ket which is inte­grated action to acti­vate peo­ple 50+ as a response to the prob­lems of Euro­pean labour mar­kets and social insur­ance schemes, as well as  reac­tion to the process of aging society.

Marta Danecka
DILEMMAS OF THE SOCIAL EMPLOYMENT
The arti­cle con­cerns the issue of social employ­ment. It is rep­re­sented as a mod­ern method of com­bat­ing social exclu­sion, as a part of an activ social pol­icy. Social employ­ment is based above all on vol­un­tary par­tic­i­pa­tion, col­lab­o­ra­tion and con­cen­trat­ing rescources on the sup­port of peo­ple fit to work, but engulfed by poverty. The author pays the atten­tion to cer­tain dilem­mas of the effi­ciency of social and pro­fes­sional acti­va­tion, the scale and the ter­ri­to­r­ial differentiation.

Woj­ciech Sadłoń
LOCAL COMMUNITY CARE FUNCTIONAL DETERMINANTS: PARISH ACTIVITY FOR THE SICK IN POLAND
This arti­cle presents one of the man­i­fes­ta­tion of the com­mu­nity care which is the faith-based pro-social activ­ity for sick peo­ple. The first sec­tion presents the results of the research on pro-social activ­i­ties of the parish in Poland. The sec­ond part is the sta­tis­ti­cal analy­sis of com­mu­nity care con­texts such as: type and size of com­mu­nity, age, level of fem­i­ni­sa­tion, and the num­ber of reli­gious orga­ni­za­tions. For ana­lyt­i­cal pur­poses and data avail­abil­ity, the local com­mu­nity is lim­ited to the scope of the parish. The text takes part in a wider debate on the rela­tion­ship between social sec­tors, the func­tion­ing of civil soci­ety and the prin­ci­ple of subsidiarity.

Syl­wia Pieńkowska-Kamieniecka
THE PENSION SYSTEM IN SPAIN
The arti­cle presents the char­ac­ter­is­tics and func­tion­ing of pub­lic and pri­vate pen­sion sys­tem in Spain, which in the course of its evo­lu­tion has under­gone many changes. It was illus­trated the amount of ben­e­fits, changes in the num­ber of ben­e­fi­cia­ries pen­sions financed from the social insur­ance and the sup­ply sit­u­a­tion and the expen­di­ture on pen­sions in rela­tion to GDP. More­over, the arti­cle presents the con­di­tions, the types of solu­tions and the degree of par­tic­i­pa­tion by soci­ety in Spain in the mar­ket for sup­ple­men­tary pen­sion schemes.

Fur­ther­more:
Information

 prze­jdź do Spisu treści

« powrót