Nr 7 (460) 2012

Spis treści 7/2012

Pobierz numer pobierz plik w pdf

Table of Contents

DYNAMIKA ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH LUDNOŚCI WIEJSKIEJ I JEJ ZASOBÓW PRACYMonika Stanny
CZY ZNAMY LEKARSTWO NA NISKĄ DZIETNOŚĆ? MIĘDZYNARODOWE BADANIA EWALUACYJNE NA TEMAT POLITYKI RODZINNEJAnna Baranowska-Rataj, Anna Matu­siak
WPŁYW SIECI SPOŁECZNYCH NA ZATRUDNIENIE I PŁACE – Tymon Sloczyński
ODDZIAŁYWANIE SYSTEMU EMERYTALNEGO NA POLITYKĘ FISKALNĄ W POLSCEAndrzej Pisulewski

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
SYSTEM PORADNICTWA ZAWODOWEGO W URZĘDACH PRACY W OPINIACH DORADCÓW ZAWODOWYCHRafał Muster

Z HISTORII POLITYKI SPOŁECZNEJ
OPIEKA NAD MATKĄ I DZIECKIEM W LATACH 1944–1948 – Urszula Kozłowska

RECENZJE
Joan Costa-Font, Christophe Courbage (red.), FINANCING LONG-TERM CARE IN EUROPE. INSTITUTIONS, MARKETS AND MODELS– rec. Zofia Szweda-Lewandowska

INFORMACJE
ŁÓDZKIE DNI GERONTOLOGIIBeata Kaczyńska 

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Szczegól­nie pole­camy artykuły:

Monika Stanny
Dynamika zmian demograficznych lud­ności wiejskiej i jej zasobów pracy

Artykuł doty­czy rzeczy­wistych i prog­no­zowanych przemi­any demograficznych na obszarach wiejs­kich na tle ana­log­icznych przemian w mieś­cie. Pod­kreśla­jąc ich trwały charak­ter, wskazano pod­sta­wowe kon­sek­wencje doty­czące postępu­jącego starzenia się społeczeństwa i wynika­ją­cych stąd zmian w podażowej stronie rynku pracy. Istota niniejszej pro­jekcji sprowadza się do tego, by pewne praw­idłowości, zaob­ser­wowane w przeszłości w szere­gach chrono­log­icznych wybranych zmi­en­nych demograficznych, w odpowiedni sposób ekstrapolować. Przy czym założono, że wartości para­metrów struk­tu­ral­nych nie ule­gają deza­k­tu­al­iza­cji w okre­sie obję­tym prognozą.

Anna Baranowska-Rataj, Anna Matysiak
C
zy znamy lekarstwo na niską dziet­ność? Między­nar­o­dowe bada­nia ewalu­a­cyjne na temat poli­tyki rodzin­nej
Niniejszy artykuł prezen­tuje ideę badań ewalu­a­cyjnych oraz dokonuje przeglądu badań mierzą­cych wpływ przyczynowo-skutkowy reform poli­tyki rodzin­nej na dziet­ność. W świ­etle doświad­czeń między­nar­o­dowych pozy­ty­wny wpływ na dziet­ność mogą mieć: poprawa dostęp­ności usług opiekuńczych dla dzieci, sys­tem pre­miowa­nia szy­bkiego prze­jś­cia do drugiego dziecka poprzez odpowied­nią kon­strukcję zasiłków wychowaw­czych czy też sys­tem opo­datkowa­nia i zasiłków rodzin­nych. Należy jed­nak pamię­tać, że instru­menty poli­tyki rodzin­nej, które okazały się skuteczne w innych kra­jach Europy, niekoniecznie muszą przynieść dokład­nie takie same efekty w Polsce. Dlat­ego ważne jest, by wypełnić lukę w stanie wiedzy na temat wpływu poszczegól­nych kom­po­nen­tów poli­tyki rodzin­nej na poziom dziet­ności w Polsce, korzys­ta­jąc z metodologii badań ewalu­a­cyjnych. W prze­ci­wnym wypadku kole­jne reformy będą opierać się na przyję­tych ad hoc przesłankach, a nie na rzetel­nej wiedzy płynącej z badań.

Tymon Słoczyński
Wpływ sieci społecznych na zatrud­nie­nie i płace
W tym artykule dokonuję przeglądu i pod­sumowa­nia inten­sy­wnie rozwi­ja­jącej się lit­er­atury poświę­conej znacze­niu sieci społecznych dla funkcjonowa­nia rynku pracy. Przed­staw­iam krótkie wprowadze­nie do ekonomii sieci społecznych oraz omaw­iam główne kierunki aktu­al­nych badań w tej dziedzinie. Pod­kreślam empiryczne znacze­nie usieciowienia rynku pracy oraz omaw­iam najważniejsze kon­sek­wencje tego zjawiska. Przed­staw­iam mod­ele teo­re­ty­czne Montgomery’ego (1991) oraz Calva-Armengola i Jack­sona (2004, 2007) oraz możliwe wyjaśnienia nierówności rozkładu płac, zależności cza­sowej pozostawa­nia na bezrobo­ciu i między­grupowego zróżni­cow­a­nia sytu­acji na rynku pracy, związane z usieciowie­niem tego rynku.

Andrzej Pisulewski
Odd­zi­ały­wanie sys­temu emery­tal­nego na poli­tykę fiskalną w Polsce
W artykule przed­staw­iono wybrane typy kon­strukcji sys­temów emery­tal­nych oraz pokazano ich wpływ na poli­tykę fiskalną państwa. Zaprezen­towano również rozwiąza­nia zas­tosowane w pol­skim sys­temie emery­tal­nym i prog­no­zowane oraz rzeczy­wiste koszty funkcjonowa­nia pol­skiego sys­temu emerytalnego.

Rafał Muster
Sys­tem porad­nictwa zawodowego w urzę­dach Pracy w opini­ach dorad­ców zawodowych z pub­licznych służb zatrud­nienia
W artykule przed­staw­iono cząstkowe wyniki badań empirycznych o charak­terze jakoś­ciowym (wywiady pogłębione), które zostały przeprowad­zone wśród dorad­ców zawodowych zatrud­nionych w pub­licznych służbach zatrud­nienia. Respon­denci wskazu­jąc kluc­zowe zmi­any, które w ich opini­ach korzyst­nie wpłynęłyby na wzrost efek­ty­wności świad­c­zonych usług mają­cych na celu akty­wiz­a­cję zawodową osób bezro­bot­nych poruszali głównie kwestie orga­ni­za­cyjne, lokalowe, informacyjno-promocyjne, związane z koniecznoś­cią zmniejszenia biurokracji, czy zwięk­szenia zatrud­nienia liczby doradców. 

Urszula Kozłowska
Opieka nad matką i dzieck­iem w lat­ach 1944–1948
Stworze­nie odpowied­nich warunków bez­pieczeństwa soc­jal­nego dla sze­ro­kich warstw społeczeństwa, w tym matki i dziecka w pier­wszych lat­ach po zakończe­niu dzi­ałań wojen­nych stanow­iło poważne wyzwanie sto­jące przed insty­tuc­jami odpowiedzial­nymi za zabez­piecze­nie potrzeb lud­ności w wymi­arze soc­jalno– zdrowot­nym. Ważną rolę w tym zakre­sie ode­grały placówki PUR, PCK czy porad­nie dla dzieci zor­ga­ni­zowane przy ośrod­kach zdrowia, których dzi­ałal­ność przy­czyniła się do stworzenia odpowied­niego zabez­pieczenia społecznego lud­ności w anal­i­zowanym okresie. 

Pon­adto w numerze:
Recen­zje z ciekawych pozy­cji lit­er­atury
Spra­woz­da­nia z kon­fer­encji naukowych


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 10 (463), 2012

DEMOGRAPHY OF RURAL AREAS IN POLANDMonika Stanny
DO WE KNOW THE CURE FOR LOW FERTILITY? THE RESULTS FROM THE INTERNATIONAL RESEARCH EVALUATING FAMILY POLICIESAnna Baranowska-Rataj, Anna Matu­siak
THE EFFECT OF SOCIAL NETWORKS ON EMPLOYMENT AND WAGESTymon Sloczyński
THE IMPACT OF SOCIAL SECURITY SYSTEM ON FISCAL POLICY IN POLANDAndrzej Pisulewski

FROM RESEARCH AND STUDIES
EMPLOYMENT ADVISORY SYSTEM IN JOB CENTRESEMPLOYMENT ADVISORSPOINT OF VIEWRafał Muster

FROM HISTORY OF SOCIAL POLICY
MOTHER AND CHILD SOCIAL PROTECTION IN THE YEARS 1944–1948 – Urszula Kozłowska

BOOK REVIEWS
Joan Costa-Font, Christophe Courbage (eds.), FINANCING LONG-TERM CARE IN EUROPE. INSTITUTIONS, MARKETS AND MODELS – Reviewed by Zofia Szweda-Lewandowska

INFORMATION
GERONTOLOGY DAYS IN LODZ 2012 – Beata Kaczyńska

DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Monika Stanny
DEMOGRAPHIC RURAL RESOURCESDIRECTIONS OF RESPONSE TO CHANGES

Some cur­rent and pro­jected demo­graphic changes in rural areas with ref­er­ence to cor­re­spond­ing changes in urban areas were pointed out in the paper. Their per­ma­nent char­ac­ter was also high­lighted, indi­cat­ing cru­cial con­se­quences of the pro­gress­ing soci­ety age­ing and, as an effect, changes within the sup­ply side of labour mar­ket. Analysing trends, one can state that the process of shrink­ing urban work­force com­pen­sa­tion with rural one has been already started. Thus, the neces­sity to increase the labour resources util­i­sa­tion index has been also appeared. Though, the advance­ment of these changes in rural areas will be lower than in urban areas, these changes are both inevitable and uni­di­rec­tional in per­spec­tive of decades.

Anna Baranowska-Rataj, Anna Matu­siak
DO WE KNOW THE CURE FOR LOW FERTILITY? THE RESULTS FROM THE INTERNATIONAL RESEARCH EVALUATING FAMILY POLICIES

This arti­cle presents an idea of pol­icy eval­u­a­tion research and reviews empir­i­cal stud­ies which mea­sure causal effects of fam­ily poli­cies reforms on fer­til­ity. In light of inter­na­tional expe­ri­ence, a pos­i­tive impact on fer­til­ity can be exerted through an increase in avail­abil­ity of child­care, speed pre­mium imple­mented in parental leave schemes as well as tax exemp­tions and fam­ily ben­e­fits. Nev­er­the­less, fam­ily pol­icy reforms that proved to work in Europe, might not nec­es­sar­ily have exactly the same effects in Poland. There­fore, it is of over­rid­ing impor­tance to fill the exist­ing research gap in the eval­u­a­tion of fam­ily poli­cies in Poland by mak­ing use of the method­ol­ogy for eval­u­at­ing pol­icy inter­ven­tions. Oth­er­wise future reforms in fam­ily poli­cies will be based on ad hoc assump­tions rather than on sci­en­tific evidence.

Tymon Sloczyński
THE EFFECT OF SOCIAL NETWORKS ON EMPLOYMENT AND WAGES
In this paper I review and sum­marise the grow­ing lit­er­a­ture on social net­works and labour mar­ket out­comes. A short intro­duc­tion to the eco­nom­ics of net­works is pro­vided and main direc­tions of cur­rent research are briefly reviewed. The empir­i­cal impor­tance of infor­ma­tion net­works in labour mar­kets is high­lighted and its main con­se­quences are dis­cussed. The the­o­ret­i­cal con­tri­bu­tions of Mont­gomery (1991) and Calvó-Armengol and Jack­son (2004, 2007) are pre­sented and the effects of social net­works on wage inequal­ity, dura­tion depen­dence of unem­ploy­ment and inter­group out­come dif­fer­en­tials are outlined.

Andrzej Pisulewski
THE IMPACT OF SOCIAL SECURITY SYSTEM ON FISCAL POLICY IN POLAND
The main aim of this work was to present the impact of Pol­ish social secu­rity sys­tem on fis­cal pol­icy. The arti­cle shows the dif­fer­ences between Defined Ben­e­fit and Defined Con­tri­bu­tion (both Notional Defined Con­tri­bu­tion and Finan­cial Defined Con­tri­bu­tion) schemes and its influ­ence on fis­cal pol­icy. The paper shows the fore­cast and real costs of Pol­ish social secu­rity system.

Rafał Muster
EMPLOYMENT ADVISORY SYSTEM IN JOB CENTRESEMPLOYMENT ADVISORSPOINT OF VIEW

This arti­cle presents par­tial results of empir­i­cal stud­ies of qual­i­ta­tive (in-depth inter­views), which have been car­ried out among coun­selors employed in pub­lic employ­ment ser­vices. Respon­dents indi­cat­ing the key changes which, in their opin­ions favor­ably impact the increased effec­tive­ness of ser­vices aimed at pro­fes­sional acti­va­tion of unem­ployed peo­ple moved mainly to orga­ni­za­tional issues, hous­ing, infor­ma­tion and pub­lic­ity related to the need to reduce bureau­cracy, increase employ­ment and the num­ber of advisers.

Urszula Kozłowska
MOTHER AND CHILD SOCIAL PROTECTION IN THE YEARS 1944–1948
Cre­at­ing appro­pri­ate social safety con­di­tions for a wide range of social classes, includ­ing a  mother and a child, in the first post-war years con­sti­tuted an impor­tant chal­lenge for insti­tu­tions respon­si­ble for meet­ing people’s needs in social and health aspects. The Repa­tri­a­tion Office (PUR) and Pol­ish Red Cross (PCK)  insti­tu­tions played a cru­cial part in this respect  as well as children’s out-patient clin­ics  being a  sec­tion of  health cen­tres the activ­ity of which con­cen­trated on cre­at­ing  suit­able social care  dur­ing the ana­lyzed period.

Fur­ther­more:
Book reviews

Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót