Nr 10 (463) 2012

Spis treści 10/2012

Pobierz numer pobierz plik w pdf

Table of Contents

MODELOWANIE DECYZJI O PROKREACJI I AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJAnna Kurowska
REGULACJE UE ORAZ ORZECZNICTWO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE W ZAKRESIE RÓWNEGO TRAKTOWANIA W SYSTEMACH EMERYTALNYCHGertruda Uścińska
WSPÓŁPŁACENIE ZA ZDROWIEZA I PRZECIWKatarzyna Kolasa
MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE SENIORÓWElż­bi­eta Ptak

Z PRAC NAUKOWO BADAWCZYCH
SKUTECZNOŚĆ POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA A PRAWO DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH W POLSCE PRZED I PO 2010 R. – Ewa Gałecka-Burdziak, Paweł Kubiak

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY – MISCELLANEA – oprac. Antoni Rajkiewicz

INFORMACJE
PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI – AKTYWNA STAROŚĆ JAKO IMPLIKACJA WIELOSEKTOROWYCH DZIAŁAŃ W POLITYCE SPOŁECZNEJ. KONFERENCJA W KATOWICACHWiesława Walkowska
Z PRAC KOMITETU NAUK O PRACY I POLITYCE SPOŁECZNEJ PANAgnieszka Smoder

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Szczegól­nie pole­camy artykuły:

Anna Kurowska
Mod­e­lowanie decyzji o prokreacji i akty­wności zawodowej
W artykule zaprezen­towano model kon­cep­cyjny uwarunk­owań decyzji prokrea­cyjnych i doty­czą­cych podaży pracy kobiet i mężczyzn w związkach, inte­gru­jący różne uwarunk­owa­nia tego pro­cesu prezen­towane w bogatej lit­er­aturze przed­miotu. Wskazano na rolę w pro­ce­sie decyzyjnym zarówno oso­bistych pref­er­encji kobiet i mężczyzn w zakre­sie akty­wności zawodowej i dziet­ności, ich predys­pozy­cji do pełnienia określonych ról, doty­chcza­sowych doświad­czeń jak i uwarunk­owań eko­nom­icznych, kul­tur­owych oraz struk­tu­ral­nych, a także bio­log­icznych ograniczeń płod­ności. Wskazano na zagad­nienia wyma­ga­jące uzu­pełnień i uwzględ­nienia w bada­ni­ach w przyszłości.

Gertruda Uścińska
Reg­u­lacje UE oraz orzecznictwo try­bunału spraw­iedli­wości UE w zakre­sie równego trak­towa­nia w sys­temach emery­tal­nych
W opra­cow­a­niu przed­staw­iono anal­izę  prawa uni­jnego doty­czącego równego trak­towa­nia w sys­temach usta­wowych i zawodowych zabez­pieczenia społecznego ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem sys­temów emery­tal­nych. W tym celu przed­staw­iono, ustalone w lit­er­aturze oraz orzecznictwie europe­jskim, poję­cie i zakres filarowości w odniesie­niu do prawa UE z tego zakresu. Zagad­nienia te omówiono na pod­stawie orzecznictwa TS UE. W szczegól­ności przed­staw­iono anal­izę wyroku C-559/07, mającego istotne znaczenia dla usta­la­nia kry­ter­iów prawnych sys­temów obję­tych postanowieni­ami dyrek­tywy 79/7/WE albo wchodzą­cych w zakres art. 141 TWE (obec­nie 157 TFUE). Ustal­e­nia te są także istotne dla oceny przestrze­ga­nia zasady równego trak­towa­nia w sys­temach emery­tal­nych w prawie krajowym.

Katarzyna Kolasa
Współpłace­nie za zdrowie – za i prze­ciw
Wprowadze­nie współpłace­nia na rynku ochrony zdrowia jest cią­gle dysku­towane zarówno przez ekspertów ekonomiki zdrowia, jak i ekspertów poli­tyki społecznej. Ist­nieje dużo głosów za i prze­ciw współpłace­niu. Z jed­nej strony wskazuje się, że sys­tem opłat pac­jen­tów przy­czyni się do redukcji kon­sumpcji niepotrzeb­nych świad­czeń zdrowot­nych i tym samym doprowadzi do opty­mal­nej alokacji na rynku ochrony zdrowia. Z drugiej strony pojaw­iają się głosy, iż wprowadze­nie współpłace­nia spowoduje ogranicze­nie korzys­ta­nia z potrzeb­nych usług zdrowot­nych i w kon­sek­wencji pogłę­bi­enia się sfery ubóstwa. W celu lep­szego zrozu­mienia potenc­jal­nych kon­sek­wencji wprowadzenia opłat pac­jen­tów w Polsce, pożą­dane wydaje się zapoz­nanie się z doświad­czeni­ami innych kra­jów w tym zakresie.

Elż­bi­eta Ptak
Migracje między­nar­o­dowe seniorów
Celem artykułu jest ustal­e­nie pewnych praw­idłowości rządzą­cych migrac­jami zagranicznymi osób starszych oraz społecznych i zdrowot­nych kon­sek­wencji tego typu wyjazdów. Anal­izie pod­dano dwa typy stru­mieni migra­cyjnych seniorów: migracje do członków rodziny oraz migracje w celu polep­szenia jakości życia. Opra­cow­anie, choć naw­iązuje do klasy­cznych teorii migra­cyjnych, pod­kreśla, że w przy­padku lud­ności po 60. roku życia zjawisko migracji jest specy­ficzne i nie podlega tym samym zasadom, jak przemieszczenia lud­ności w innych kat­e­go­ri­ach wiekowych. Wiąże się bowiem często z prze­jś­ciem na emery­turę oraz zmi­anami zdrowot­nymi u seniorów.

Ewa Gałecka-Burdziak, Paweł Kubiak
Skuteczność poszuki­wa­nia zatrud­nienia a prawo do zasiłku dla bezro­bot­nych w Polsce przed i po 2010 r.
Artykuł zaw­iera próbę oceny wpływu wprowad­zonej 1 sty­cz­nia 2010 r. zasady degresji wysokości wypła­canego zasiłku wraz z upły­wem czasu poszuki­wa­nia pracy na praw­dopodobieństwo znalezienia zatrud­nienia przez osoby bezro­botne. Badanie przeprowad­zone na pod­stawie danych mikroeko­nom­icznych Bada­nia Akty­wności Eko­nom­icznej Lud­ności za okres 2008–2010 potwierdz­iło negaty­wny wpływ posi­ada­nia uprawnień do zasiłku na skuteczność poszuki­wań pracy oraz wskazało, że wprowad­zone zmi­any nie popraw­iły sytu­acji w tym zakre­sie. Zasiłko­biorcy, którzy uzyskali prawo do zasiłku na zasadach obow­iązu­ją­cych zarówno przed, jak i po 2010 r., częś­ciej niż bezro­botni bez prawa do zasiłku, szuka­jąc pracy pode­j­mowali dzi­ała­nia charak­teryzu­jące się obiek­ty­wnie niższą skutecznością.

Pon­adto w numerze:
Infor­ma­cje
Nowości  wydawnicze


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 10 (463), 2012

MATERNITY AND LABOUR MARKET ACTIVITY MODELLINGAnna Kurowska
UNION REGULATIONS AND DECISIONS OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EU FOR EQUAL TREATMENT OF PENSION SYSTEMSGertruda Uścińska
CO-PAYMENTS FOR THE HEALTH CARE: PRO AND CONKatarzyna Kolasa
INTERNATIONAL MIGRATIONS OF SENIORSElż­bi­eta Ptak

FROM RESEARCH AND STUDIES
THE JOB SEARCH EFFECTIVENESS IN THE LIGHT OF THE UNEMPLOYMENT BENEFITS SYSTEM BEFORE AND AFTER 2010 – Ewa Gałecka-Burdziak, Paweł Kubiak

DYNAMICS OF CONTEMPORARY SOCIAL POLICY: POLAND AND ABROAD
CONTEMPORARY WORLDMISCELLANEA – Com­piled by A.R.

INFORMATION
PAST FOR THE FUTUREACTIVE AGING AS AN IMPLICATION OF MULTI-SECTORAL ACTION IN SOCIAL POLICY. CONFERENCE IN KATOWICEWiesława Walkowska
ON THE AGENDA OF THE COMMITTEE ON LABOUR AND SOCIAL POLICY POLISH ACADEMY OF SCIENCESAgnieszka Smoder

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers:

Anna Kurowska
MATERNITY AND LABOUR MARKET ACTIVITY MODELLING
This arti­cle presents a con­cep­tual model of deter­mi­nants of fer­til­ity and labour sup­ply of men and women, inte­grat­ing the var­i­ous con­cepts pre­sented in a rich lit­er­a­ture on the sub­ject. We inter­con­nected a role of per­sonal pref­er­ences and pre­dis­po­si­tions of men and women, their past expe­ri­ence, eco­nomic, cul­tural and struc­tural con­di­tions as well as bio­log­i­cal con­di­tions of fer­til­ity. We under­lined issues requir­ing fur­ther research.

Gertruda Uścińska
UNION REGULATIONS AND DECISIONS OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EU FOR EQUAL TREATMENT OF PENSION SYSTEMS
The paper presents an analy­sis of EU law on equal treat­ment in statu­tory and occu­pa­tional social secu­rity with par­tic­u­lar empha­sis on pen­sion sys­tems. For this pur­pose, set, set in the lit­er­a­ture and Euro­pean case law, the con­cept and scope of pil­lar in rela­tion to EU law in this area. These issues are dis­cussed on the basis of EU law TS. In par­tic­u­lar, an analy­sis of the judg­ment C-559/07, hav­ing sig­nif­i­cant impor­tance for deter­min­ing the legal cri­te­ria for schemes cov­ered by the pro­vi­sions of the Direc­tive 79/7/WE or within the scope of art. 141 TEC (now 157 TFEU). Find­ings are also rel­e­vant for the assess­ment of com­pli­ance with the prin­ci­ple of equal treat­ment in pen­sion schemes in national law. Arrange­ments were made to induce the effects of EU reg­u­la­tions and the case law of the Pol­ish social secu­rity law.

Katarzyna Kolasa
CO-PAYMENTS FOR THE HEALTH CARE: PRO AND CON
The intro­duc­tion of co-payments on the health­care mar­ket has been dis­cussed con­tin­u­ously be health pol­icy as well as social pol­icy experts. There are many argu­ments for and against cost shar­ing. On the one hand, it is proven that the sys­tem of co-payments will reduce the use of inef­fec­tive health­care ser­vices and con­se­quently improve the opti­mal allo­ca­tion of health­care resources. On the other, there are voices that co-payments will reduce the needed health­care ser­vices and con­se­quently trig­ger the poverty. In order to under­stand the poten­tial impli­ca­tions of the intro­duc­tion of co-payments on the Pol­ish mar­ket, the expe­ri­ence from other juris­dic­tions should be learned.

Elż­bi­eta Ptak
INTERNATIONAL MIGRATIONS OF SENIORS
The aim of this arti­cle is to estab­lish the main rea­sons of migra­tion among older peo­ple and what are the social and health con­se­quences of this type of migra­tion. Two dif­fer­ent types of migra­tion were inves­ti­gated: migra­tions to fam­ily mem­bers and migra­tions in search of bet­ter life qual­ity. This paper relates the clas­si­cal the­o­ries of human migra­tion, how­ever the find­ing indi­cates that the migra­tion phe­nom­e­non among pop­u­la­tion after sixty can not be con­sid­ered and com­pared to the other group ages. The migra­tion of older pop­u­la­tion is gov­erned by spe­cific rea­sons, which in major­ity of cases are con­nected with retire­ment and chang­ing health conditions.

Ewa Gałecka-Burdziak, Paweł Kubiak
THE JOB SEARCH EFFECTIVENESS IN THE LIGHT OF THE UNEMPLOYMENT BENEFITS SYSTEM BEFORE AND AFTER 2010
The arti­cle aims at assess­ing the impact of degres­sion rule in unem­ploy­ment ben­e­fits level imple­mented on Jan­u­ary 1st, 2010 on tran­si­tion prob­a­bil­ity from unem­ploy­ment to employ­ment. Accord­ing to new con­di­tions mag­ni­tude of unem­ploy­ment ben­e­fit decreases when unem­ploy­ment dura­tion increases. Empir­i­cal analy­sis based on micro data from Labour Force Sur­vey 2008–2010 period shows neg­a­tive impact of enti­tle­ment on search effi­ciency and indi­cates that intro­duced changes have not proved the sit­u­a­tion. The unem­ployed receiv­ing ben­e­fits, regard­less of rules accord­ing to which it was granted, more often than other unem­ployed work­ers per­formed rel­a­tively less effi­cient job search methods.

Fur­ther­more:
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót