Nr 11-12 (464-465) 2012

Spis treści 11–12/2012

Pobierz numer pobierz plik w pdf

 Table of Contents

 KAPITAŁ LUDZKI A POTRZEBY RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – Elż­bi­eta Kryńska, Łukasz Arendt
OFE W POLSCEPRODUKT EKSPANSJI GLOBALNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH Leoka­dia Oręziak
WPŁYW WYBRANYCH INSTRUMENTÓW POLITYKI RODZINNEJ I POLITYKI ZATRUDNIENIA NA DZIETNOŚĆ ORAZ AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ KOBIET  – Anna Kurowska
„ZATRUDNIALNOŚĆ” – NOWA I POSZUKIWANA CECHA PRACOWNIKAAnna Marsza­łek
AKREDYTACJA PODMIOTÓW LECZNICZYCH W POLSKIM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIASTAN PRAWNY I ZAMIERZENIA LEGISLACYJNEAnna Rybar­czyk

Z PRAC NAUKOWO BADAWCZYCH
ZRÓŻNICOWANIE POSTAW OSÓB NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO PO 45. ROKU ŻYCIA W ŚWIETLE WYNIKÓW BADANIA JAKOŚCIOWEGO – Mag­dalena Sternicka

INFORMACJE
DYLEMATY WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY. KONFERENCJA W TARGANICACHJarosław Wąsow­icz
OLD AGE-CRISIS AND PENSION REFORM. WHERE DO WE STAND? MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W POZNANIU Marek Szczepański, Tomasz Brzęczek

PUBLIKACJE INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH W 2012 ROKU
PROJEKTY BADAWCZE INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH W 2012 ROKU
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Szczegól­nie pole­camy artykuły:

Elż­bi­eta Kryńska, Łukasz Arendt
Kap­i­tał ludzki a potrzeby rynku pracy wojew­ództwa łódzkiego

Artykuł porusza prob­lematykę zbieżności kierunków roz­woju kap­i­tału ludzkiego z potrze­bami region­al­nego rynku pracy wojew­ództwa łódzkiego. Przed­stawia ten­dencje charak­terysty­czne dla nowoczes­nych rynków pracy, oce­ni­a­jąc na ile rynek pracy wojew­ództwa łódzkiego nosi cechy rynku nowoczes­nego; wskazuje w jaki sposób sys­tem ksz­tałce­nia zawodowego reaguje na impulsy płynące z rynku oraz omawia rolę insty­tucji rynku pracy i pra­co­daw­ców w kre­owa­nia kap­i­tału ludzkiego regionu. W ramach pod­sumowa­nia przed­staw­iono propozy­cję insty­tucjon­al­nego mod­elu współpracy, który powinien poprawić dopa­sowanie kap­i­tału ludzkiego do potrzeb zgłaszanych przez rynek pracy w wojew­ództwie łódzkim.

Leoka­dia Oręziak
OFE w Polsce – pro­dukt ekspan­sji glob­al­nych insty­tucji finan­sowych

OFE zostały utwor­zone w Polsce w 1999 r. głównie jako efekt ekspan­sji glob­al­nych insty­tucji finan­sowych. Poważne osła­bi­e­nie kraju w wyniku trans­for­ma­cji zostało wyko­rzys­tane do uksz­tał­towa­nia pol­skiego sys­temu emery­tal­nego według mod­elu prefer­owanego przez te insty­tucje. Bank Świa­towy i inne orga­ni­za­cje między­nar­o­dowe ode­grały kluc­zową rolę w skłonie­niu części kra­jów Ameryki Łacińskiej i Europy Środ­kowej i Wschod­niej do ustanowienia przy­mu­sowego filara kap­i­tałowego w sys­temie emery­tal­nym. Obec­nie silna presja insty­tucji finan­sowych, będą­cych głównym benefic­jen­tem OFE, stanowi istotną przeszkodę w lik­widacji tego filara w Polsce. Ros­nący ciężar zadłuże­nia pub­licznego spowodowanego ist­nie­niem OFE dotk­li­wie uderza pol­skie społeczeństwo i gospo­darkę, a ostate­cznie prowadzi Pol­skę do niewypłacalności.

Anna Kurowska
Wpływ wybranych instru­men­tów poli­tyki rodzin­nej i poli­tyki zatrud­nienia na dziet­ność oraz akty­wność zawodową kobiet

W artykule ukazanie  pow­iązań między różnymi uwarunk­owa­ni­ami oraz dróg (sposobów) odd­zi­ały­wa­nia instru­men­tów poli­tyki rodzin­nej i zatrud­nienia na wspom­ni­ane decyzje w kon­tekś­cie tych uwarunkowań.

Anna Marsza­łek
„Zatrud­nial­ność” – nowa i poszuki­wana cecha pra­cown­ika
Kwes­tia dos­tosowa­nia kom­pe­tencji osób uczą­cych się do potrzeb zgłaszanych przez rynek pracy należy do jed­nych z ważniejszych wyzwań w XXI wieku. To zagad­nie­nie szczegól­nie obec­nie zyskuje na znacze­niu gdy blisko 12,6% osób akty­wnych zawodowo, pozbaw­ionych jest zatrud­nienia. Stąd wszelkie insty­tucje odpowiedzialne za pro­cesy sze­roko rozu­mi­anego ksz­tałce­nia, a także agendy dzi­ała­jące na rynku pracy, powinny starać się wypra­cować wspólną odpowiedź na nur­tu­jące pyta­nia: w jaki sposób wyposażyć naby­w­ców usług eduka­cyjnych w kwal­i­fikacje odpowied­nie dla tzw. zawodów jutra oraz jak rozwi­jać wśród stu­den­tów właś­ciwe kom­pe­tencje, dos­tosowane do aktu­al­nych wymogów rynkowych? Wokół próby udzie­le­nia odpowiedzi na te pyta­nia będą kon­cen­trować się rozważa­nia zawarte w niniejszej pracy. W różnych warunk­ach może zachodzić zdoby­wanie nowej wiedzy oraz udoskon­alanie kom­pe­tencji. Ich umiejętne wyko­rzys­tanie przez jed­nos­tki w połącze­niu z pozyskanymi kwal­i­fikac­jami zawodowymi jest jed­nym z wyz­naczników odniesienia sukcesu na rynku pracy.

Anna Rybar­czyk
Akredy­tacja pod­miotów leczniczych w pol­skim sys­temie ochrony zdrowia – stan prawny i zamierzenia leg­is­la­cyjne

W artykule przed­staw­iono reformy pol­skiego sys­temu ochrony zdrowia w kon­tekś­cie ure­g­u­lowań prawnych odnoszą­cych się do oceny i pomi­aru jakości świad­c­zonych usług przez pod­mioty lecznicze. Pod­kreślono, iż akredy­tacja stanowi jedyne rozwiązanie w którym Resort Zdrowia upa­truje możli­wość wpływu na jakość świad­c­zonych usług. Artykuł podzielono na trzy zasad­nicze frag­menty: (1) scharak­tery­zowano pro­ces akredy­tacji w Polsce, (2) omówiono ustawę o akredy­tacji w ochronie zdrowia oraz (3) przed­staw­iono założe­nia pro­jektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia.

Mag­dalena Ster­n­icka
Zróżni­cow­anie postaw osób nieak­ty­wnych zawodowo po 45. roku życia w świ­etle wyników bada­nia jakoś­ciowego

Z uwagi na wynika­jącą ze zjawiska demograficznego starzenia się pop­u­lacji potrzebę akty­wiz­a­cji wszel­kich zasobów dostęp­nych na rynku pracy, artykuł jest próbą uza­sad­nienia konieczności uwzględ­ni­a­nia indy­wid­u­al­nego pode­jś­cia do poszczegól­nych kat­e­gorii osób w strate­giach i dzi­ała­ni­ach akty­wiz­a­cyjnych. W tym celu posłużono się wynikami empirycznego bada­nia jakoś­ciowego, przeprowad­zonego wśród bezro­bot­nych lub nieak­ty­wnych zawodowo osób po 45. roku życia, które dowodzi, że zbiorowość ta prze­jawia sil­nie zróżni­cow­ane postawy wzglę­dem zatrud­nienia, czego ignorowanie w sposób istotny skutkować może niskim poziomem skuteczności pode­j­mowanych praktyk.

Pon­adto w numerze:
Infor­ma­cje
Nowości  wydawnicze
Pub­likacje Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych w 2012 r.
Pro­jekty badaw­cze Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych w 2012 r.


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 11–12 (464–465) 2012

HUMAN CAPITAL AND LABOUR MARKET NEEDS IN THE LODZKIE REGION Elż­bi­eta Kryńska, Łukasz Arendt
MANDATORY PENSION FUNDS IN POLANDOFEAS AN EFFECT OF THE GLOBAL FINANCIAL INSTITUTIONS EXPANSIONLeoka­dia Oręziak
THE IMPACT OF SELECTED MEASURES OF FAMILY AND EMPLOYMENT POLICIES ON FERTILITY AND LABOUR SUPPLY OF WOMENAnna Kurowska
EMPLOYABILITY: NEW AND ASKED FOR CHARACTERISTICS OF EMPLOYEESAnna Marsza­łek
HEALTH CARE ACCREDITATION SYSTEM IN POLANDTHE LEGAL STATUS AND LEGISLATION PROPOSEDAnna Rybar­czyk

FROM RESEARCH AND STUDIES
DIFFERENT ORIENTATIONS AMONG THOSEOUT OF LABOUR FORCEAND ABOVE 45: NEW FINDINGS OF QUALITATIVE STUDYMag­dalena Sternicka

INFORMATION
CONTEMPORARY LABOUR MARKET DILEMAS. CONFERENCE IN TARGANICEJarosław Wąsow­icz
OLD AGE-CRISIS AND PENSION REFORM. WHERE DO WE STAND? INTERNATIONAL CONFERENCE IN POZNAŃ – Marek Szczepański, Tomasz Brzęczek

BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES IN 2012
RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES IN 2012
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers:

Elż­bi­eta Kryńska, Łukasz Arendt
HUMAN CAPITAL AND LABOUR MARKET NEEDS IN THE LODZKIE REGION

The paper focuses on the link between human cap­i­tal devel­op­ment and the needs of the labour mar­ket in the Lodzkie region. It presents ten­den­cies and fea­tures of the mod­ern labour mar­kets and dis­cuss if labour mar­ket in the Lodzkie region may be clas­si­fied as a mod­ern labour mar­ket. The paper elab­o­rates also on how VET sys­tem reacts to the changes occur­ring on the labour mar­ket and what the role of labour mar­ket insti­tu­tions and employ­ers is as for cre­ation of the human cap­i­tal in the region. In the sum­mary Authors describe a model of insti­tu­tional  coop­er­a­tion that should enable bet­ter match­ing of the human cap­i­tal to the needs of the labour mar­ket in the Lodzkie region.

Leoka­dia Oręziak
MANDATORY PENSION FUNDS IN POLANDOFEAS AN EFFECT OF THE GLOBAL FINANCIAL INSTITUTIONS EXPANSION
Manda­tory pen­sion funds (OFEs) in Poland were estab­lished in 1999 mainly as an effect of expan­sion of the global finan­cial insti­tu­tions. The seri­ous trou­ble after the eco­nomic trans­for­ma­tion was used as an oppor­tu­nity to shape the Pol­ish pen­sion sys­tem on the model pre­ferred by these insti­tu­tions. The World Bank and other inter­na­tional orga­ni­za­tions played the cru­cial role in forc­ing some Latin Amer­i­can and East­ern Euro­pean coun­tries to cre­ate the manda­tory sec­ond pil­lar in their pen­sion sys­tems. At present the strong resis­tance of the finan­cial insti­tu­tions being the main ben­e­fi­cia­ries of the OFE‘s is an impor­tant obsta­cle to liq­ui­date the sec­ond pil­lar in Poland. The grow­ing bur­den of the pub­lic debt result­ing from the exis­tence of the OFEs painfully hits the Pol­ish soci­ety and the econ­omy and will even­tu­ally lead Poland to insolvency.

Anna Kurowska
THE IMPACT OF SELECTED MEASURES OF FAMILY AND EMPLOYMENT POLICIES ON FERTILITY AND LABOUR SUPPLY OF WOMEN

This arti­cle presents a con­cep­tual model of deter­mi­nants of fer­til­ity and labor sup­ply of men and women, inte­grat­ing the var­i­ous con­cepts pre­sented in a rich lit­er­a­ture on the sub­ject. We inter­con­nected a role of per­sonal pref­er­ences and pre­dis­po­si­tions of men and women, their past expe­ri­ence, eco­nomic, cul­tural and struc­tural con­di­tions as well as bio­log­i­cal con­di­tions of fer­til­ity. We under­lined issues requir­ing fur­ther research. Par­tic­u­lar atten­tion was given to show the rela­tion­ships between the dif­fer­ent con­di­tions of fer­til­ity and labour sup­ply deci­sions of men and women and the roads (ways) of the impact of fam­ily and employ­ment pol­icy instru­ments on these decisions.

Anna Marsza­łek
EMPLOYABILITY: NEW AND ASKED FOR CHARACTERISTICS OF EMPLOYEES
One of the most impor­tant chal­lenges in the XXI cen­tury is the abil­ity to adjust the peo­ples’ com­pe­tences to the needs of the labour mar­ket. It’s so sig­nif­i­cant also because of the unem­ploy­ment rate. That is why all insti­tu­tions respon­si­ble for edu­ca­tion and labour mar­ket should join their forces and work out the solu­tions on such burn­ing prob­lems as: which qual­i­fi­ca­tions are most desir­able for the future jobs? how to develop among stu­dents proper com­pe­tences suited to the labour mar­kets’ needs? The paper tries to answer on that impor­tant ques­tions. Acquir­ing new knowl­edge and improve­ment of com­pe­tences can occur in dif­fer­ent cir­cum­stances. It’s worth men­tion­ing that com­pe­tences com­bined with qual­i­fi­ca­tions deter­mine the ones’ suc­cess on the labour market.

Anna Rybar­czyk
HEALTH CARE ACCREDITATION SYSTEM IN POLANDTHE LEGAL STATUS AND LEGISLATION PROPOSED
The arti­cle presents the reform of the Pol­ish health care sys­tem in the con­text of reg­u­la­tions relat­ing to assess­ing and mea­sur­ing qual­ity of ser­vice pro­vided by med­ical insti­tu­tions. It was stressed that accred­i­ta­tion is the only way in which the Min­istry of Health sees the oppor­tu­nity to influ­ence the qual­ity of ser­vices. This arti­cle is divided into three main parts: (1) char­ac­ter­izes the process of accred­i­ta­tion in Poland, (2) dis­cusses the law on accred­i­ta­tion of health care, (3) pre­sented the draft law on qual­ity in health care.

Mag­dalena Ster­n­icka
DIFFERENT ORIENTATIONS AMONG THOSEOUT OF LABOUR FORCEAND ABOVE 45: NEW FINDINGS OF QUALITATIVE STUDY

Due to the need of acti­va­tion all the resources avail­able on labour mar­ket, which fol­lows from demo­graphic phe­nom­e­non of aging soci­ety, the arti­cle is the trial of jus­ti­fi­ca­tion the neces­sity of tak­ing into account the indi­vid­ual approach to par­tic­u­lar cat­e­gories of per­sons in strate­gies and acti­va­tion actions. The results of the empir­i­cal qual­ity research was used for this pur­pose. This research was car­ried out among the unem­ployed or per­sons out­side of active employ­ment over 45 and it proves that this group shows very dif­fer­ent atti­tudes towards the employ­ment. Ignor­ing this can essen­tially result in low level of effec­tive­ness of taken actions. 

Fur­ther­more:
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót