Nr 1 (466) 2013

Spis treści 1/2013

Pobierz numer pobierz plik w pdf

 Table of Contents

DEMOGRAFICZNE WYZWANIA DLA RYNKÓW PRACY, POLITYK SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA EUROPY ŚRODKOWEJ – Krystyna Iglicka
PAŃSTWO WOBEC WYZWAŃ SPOŁECZNYCH – SPECYFIKA SKANDYNAWSKAWłodz­imierz Anioł
MIEJSCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE W SYSTEMIE POMOCOWYM PAŃSTWA – ASPEKTY PRAWNO-ORGANIZACYJNE Jakub Nied­bal­ski
REKOMENDACJE: ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH MIESZKAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH – Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk, Tomasz Ocetkiewicz

Z PRAC NAUKOWO BADAWCZYCH
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OSÓB W WIEKU 50+ – PERSPEKTYWY I BARIERYPaweł Kubicki
KAPITAŁ SPOŁECZNY A JAKOŚĆ ŻYCIA NA PRZYKŁADZIE ZBIOROWOŚCI WIELKOMIEJSKIEJMonika Mularska-Kucharek

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
POLITYKA SOCJALNA RADY EUROPYKrzysztof Kop­ci­uch

RECENZJE
Dominik But­tler: POZYCJA WOLONTARIUSZY NA RYNKU PRACY – rec. Kazimierz W. Frieske

INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNE W MARCU I CZERWCU 2012 R. – Piotr Kurowski
NORDYCKI MODEL ROZWOJUSPECYFIKA, PERSPEKTYWY, LEKCJE DLA POLSKI. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W WARSZAWIESyl­wia Rosocha
WYNIKI XIV EDYCJI KONKURSU INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE W DZIEDZINIE PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ – Bożena Kołaczek

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Szczegól­nie pole­camy artykuły:

Krystyna Iglicka
Demograficzne wyzwa­nia dla rynków pracy, poli­tyk społecznych i bez­pieczeństwa Europy Środ­kowej

W artykule anal­i­zowane są stosowane w poli­tykach społecznych kra­jów starej Unii (UE-15) rozwiąza­nia, których celem jest poprawa sytu­acji demograficznej. Autorka zwraca uwagę na ważną rolę imi­gracji i  poli­tyki imi­gra­cyjnej zauważa­jąc jed­nocześnie, że choć sytu­acja demograficzna kra­jów Europy Środ­kowej jest o wiele trud­niejsza niż kra­jów starej Unii (UE 15) to jed­nak poli­tycy naszego regionu nie przy­wiązują do tego instru­mentu zbyt istot­nej wagi. Anal­i­zowane są przy­czyny takiego pode­jś­cia. Jed­nocześnie w artykule zwraca się uwagę na sto­sunkowo niedawny pro­ces, który rozpoczął się w dyskur­sie poli­ty­cznym w UE-15 wraz z kryzy­sem wielokul­tur­owości a mianowicie na trak­towanie imi­grantów jako wrogów pub­licznych. Staw­iane są pyta­nia dlaczego i w jaki sposób poli­tycy w Polsce i Europie Środ­kowej odnoszą do tej opcji.

Słowa kluc­zowe: Europa Środ­kowa,  Pol­ska  , demografia  poli­tyka społeczna  poli­tyka rodzinna  emi­gracja  imi­gracja  wielokul­tur­owość  bezpieczeństwo

BIBLIOGRAFIA

 • Bigo D., Guild E., red. (2005), Con­trol­ling Fron­tiers. Free Move­ment into and within Europe, Ash­gate, Farnham.
 • Cas­tles M. (2000), Glob­al­iza­tion and eth­nic­ity: from migrant worker to transna­tional cit­i­zen, Sage, London.
 • Cole­man D. (2000), Why Europe does not need a „Euro­pean” Migra­tion Pol­icy, Evi­dence sub­mit­ted to the inquiry on the Euro­pean Com­mis­sion Com­mu­ni­ca­tion to the Coun­cil and the Euro­pean Par­lia­ment „On a Com­mu­nity Immi­gra­tion Pol­icy (COM(2000)757final)”. House of Lords Select Com­mit­tee on the Euro­pean Union Sub-Committee F (Social Affairs, Edu­ca­tion and Home Affairs).
 • Euro­stat (2008), Zrównoważony rozwój w Unii Europe­jskiej, raport mon­i­toru­jący w sprawie strate­gii zrównoważonego roz­woju UE.
 • Futo P. (2010), Hun­gary: A Quan­ti­ta­tive Overview of Irreg­u­lar Migra­tion, w: Irreg­u­lar Migra­tion in Europe. Myths and Real­i­ties, Red. A. Triandafyl­li­dou, Ash­gate, Farnham.
 • GUS (2012), http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LU_infor_o_rozm_i_kierunk_emigra_z_polski_w_latach_2004_2011.pdf [dostęp 20.12.2012]
 • Iglicka K. (2008), Kon­trasty migra­cyjne Pol­ski, Warszawa: Scholar.
 • Iglicka K. (2012), Is Cen­tral Europe Dying?, Aspen Review Aspen Insti­tute, Praga.
 • Kraler A., Iglicka K. (2002), Labour migra­tion in Cen­tral and East­ern Euro­pean coun­tries, w: Netacher I., Klekowski von Kop­pen­fels A., IOM, Asser Press, Haga.
 • Migra­tion Pol­icy Insti­tute (2007), MPI Global Data Cen­ter, Waszyngton.
 • Muenz R. (2007), Aging and Demo­graphic Change in Euro­pean Soci­eties: Main Trends and Alter­na­tive Pol­icy Options, March, Word Bank SP Dis­cus­sion Paper nr 0703, Washington.
 • Niessen J., Schi­bel Y. (2002), Demo­graphic changes and the con­se­quences for Europe’s future. Is immi­gra­tion an option?, MPG, Bruksela.
 • Sik E., Zakarias I. (2005), Active civic par­tic­i­pa­tion of immi­grants in Hun­gary, raport przy­go­towany w ramach pro­jektu POLITIS.
 • Tsoukala A. (2005), Look­ing at Migrants as Ene­mies, w: Con­trol­ling Fron­tiers. Free Move­ment into and within Europe, Red. Bigo D., Guild E., Ash­gate, Farnham.
 • Wspólne wyzwa­nia – członkowie i kandy­daci wobec przyszłej poli­tyki migra­cyjnej UE (2001), raport nr 5 z cyklu „O przyszłości Europy”, Fun­dacja Batorego, Warszawa.

Włodz­imierz Anioł
Państwo wobec wyzwań społecznych – specy­fika skan­dy­nawska

Artykuł omawia rolę państwa w sferze i poli­tykach pub­licznych w kra­jach nordy­c­kich. W naw­iąza­niu do znanej for­muły G. Esping-Andersena „poli­tyka prze­ciw rynkom”, przed­stawia najpierw trzy mod­e­lowe rodzaje relacji między państ­wem a rynkiem. Oświ­etla następ­nie kilka pod­sta­wowych cech skan­dy­nawskiej demokracji kon­sen­su­al­nej oraz specy­ficznego sposobu refor­mowa­nia struk­tur społecznych, eko­nom­icznych i poli­ty­cznych, który  można by określić mianem „mod­ern­iza­cji per­ma­nent­nej”. Autor stwierdza, iż takie cechy skan­dy­nawskiego pode­jś­cia do życia pub­licznego jak koop­er­aty­wność, kom­pro­mis, zau­fanie wza­jemne, grad­u­al­izm, prag­matyzm, trans­par­ent­ność itp. nie są łatwe do naślad­owa­nia w innych kra­jach, gdyż ich korze­nie tkwią głęboko w specy­ficznej his­torii i podłożu kul­tur­owym. Nordy­ckie doświad­czenia, dobre prak­tyki i lekcje mogą być jed­nak poucza­jące dla innych, przynosząc także gdzie indziej obiecu­jące efekty.

Słowa kluc­zowe: skan­dy­nawska demokracja kon­sen­su­alna, rola państwa w sferze i poli­tykach pub­licznych, kraje nordy­ckie, mod­ern­iza­cja permanentna

BIBLIOGRAFIA

 • Ace­moglu D., Robin­son J.A. (2012), Why Nations Fail: The Ori­gins of Power, Pros­per­ity and Poverty, New York.
 • Allardt E. et al., red. (1981), Nordic Democ­racy, Copenhagen.
 • Anioł W. (2012), O nordy­c­kich recep­tach na spójność społeczną, „Stu­dia Północ­noeu­rope­jskie”, tom III (w druku).
 • Arter D. (1999), Scan­di­na­vian Pol­i­tics Today, Manchester.
 • Boyer R., Drache D., red. (1998), States Against Mar­kets: The Lim­its of Glob­al­iza­tion, London.
 • Esping-Andersen G. (1985), Pol­i­tics Against Mar­kets: The Social Demo­c­ra­tic Road to Power, Princeton.
 • Esping-Andersen G. (1990), The Three Worlds of Wel­fare Cap­i­tal­ism, Cambridge.
 • Hei­der K., red. (2004), Nordic Pol­i­tics. Com­par­a­tive Per­spec­tives, Oslo.
 • Kan­gas O. (2007), Fin­land: Labour Mar­kets Against Pol­i­tics, Oxford.
 • Korpi W. (1983), The Demo­c­ra­tic Class Strug­gle, London.
 • Morel N. et al., red. (2011), Towards a Social Invest­ment State? Ideas, Poli­cies and Chal­lenges, Bristol.
 • Peters­son O. (1994), The Gov­ern­ment and Pol­i­tics of the Nordic Coun­tries, Stockholm.
 • Sandel M.J. (2012), What Money Can’t Buy: The Moral Lim­its of Mar­kets, New York.
 • Schum­peter J. (1950), Cap­i­tal­ism, Social­ism and Democ­racy, New York.
 • Sen­net R. (2012), Together: The Rit­u­als, Plea­sures and Pol­i­tics of Coop­er­a­tion, Yale.
 • Sor­man G. (2006), „Model szwedzki” od kuchni, „Europa” nr 27.

Jakub Nied­bal­ski
Miejsce osoby niepełnosprawnej intelek­tu­al­nie w sys­temie pomo­cowym państwa – aspekty prawno-organizacyjne

Celem artykułu jest ukazanie sytu­acji osób niepełnosprawnych intelek­tu­al­nie w sze­roko rozu­mi­anym sys­temie pomo­cowym państwa. Rozważane są w nim najważniejsze instru­menty prawne, które mają służyć zabez­piecze­niu interesów tej kat­e­gorii oby­wa­teli, a także przed­staw­ieniowe zostają oraz pod­dane oce­nie rozwiąza­nia orga­ni­za­cyjne i sys­te­mowe związane z funkcjonowaniem insty­tucji pomocy społecznej. W tym ostat­nim przy­padku prze­ci­w­staw­ione są sobie dwa główne rodzaje pomocy świad­c­zonej przez państwo osobom niepełnosprawnym intelek­tu­al­nie, pomoc środowiskowa i insty­tucjon­alna, które anal­izuje się pod kątem ich sys­te­mowej racjon­al­ności, społecznej zasad­ności oraz speł­ni­a­niu funkcji integracyjnej.

Słowa kluc­zowe: niepełno­prawni intelek­tu­al­nie, pomoc społeczna, sys­tem prawa, opieka środowiskowa i instytucjonalna

BIBLIOGRAFIA

 • Giryński A., Przy­byl­ski S. (1993), Inte­gracja społeczna osób upośled­zonych umysłowo w świ­etle ujaw­ni­anych do nich nastaw­ień społecznych, WSPS im. Marii Grze­gorzewskiej, Warszawa.
 • Głod­kowska J., Giryński A. (2006), Reha­bil­i­tacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną – od bier­ności do akty­wności, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Warszawa.
 • Guza Ł. (2006), Kon­sty­tucyjno­prawne uwarunk­owa­nia sytu­acji osób z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną, seria „Sprawni w prawie” Zeszyt nr 1, PSOUU, Warszawa.
 • Guza Ł. (2006a), Cywilno­prawne uwarunk­owa­nia sytu­acji osób z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną, seria „Sprawni w prawie” Zeszyt nr 2, PSOUU, Warszawa.
 • Kamiński J. (2006), Prawnokarne uwarunk­owa­nia sytu­acji osób z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną, seria „Sprawni w prawie” Zeszyt nr 4, PSOUU, Warszawa.
 • Kołaczek B. (2002), Prawno-instytucjonalne formy pomocy osobom niepełnosprawnym w Polsce, w: Sytu­acja osób niepełnosprawnych w Polsce, Red. B. Balcerzak-Paradowska, IPiSS, Warszawa.
 • Kumaniecka-Wiśniewska A. (2006), Kim jestem? Tożsamość kobiet upośled­zonych umysłowo, Wydawnictwo Aka­demickie „Żak”, Warszawa.
 • Piekut-Brodzka D. (1993), Domy pomocy społecznej, „Służba Pra­cown­icza” nr 6.
 • Przy­bysz P. (1997), Prawa człowieka a prawa niepełnosprawnych, w: Prob­lemy osób niepełnosprawnych, IdN, Warszawa.
 • Tarkowska E. (1997), Ludzie w insty­tucji total­nej. Przy­padek domów pomocy społecznej, w: Upośledze­nie w społecznym zwier­ci­a­dle, Red. E. Zakrzewska-Manterys i A. Gus­tavs­son, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.
 • Tarkowska E., Czayka-Chełmińska K., Krantz W., Lisek-Michalska J. (1994), Życie codzi­enne w domach pomocy społecznej, Wydawnictwo Insty­tutu Filo­zofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 • Tarkowski Z. (1998), Zarządzanie i kierowanie domem pomocy społecznej, Wydawnictwo Fun­dacji ORATOR, Lublin.
 • Warzywoda-Kruszyńska W. (1999), (Żyć) Na mar­gin­e­sie wielkiego miasta, Insty­tut Socjologii UŁ, Łódź.
 • Witkowska B. (2005), Osobowoś­ciowe uwarunk­owa­nia postaw pra­cown­ików domów pomocy społecznej wobec osób z zaburzeni­ami psy­chicznymi, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • Wyczesany J. (1998), Oligofrenope­d­a­gogika, Ofi­cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Zakrzewska-Manterys E. (2010), Upośledzeni umysłowo. Poza grani­cami człowieczeństwa, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Warszawa.
 • Zima M. (2007), Ubezwłas­nowol­nie­nie osoby z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną, seria „Sprawni w prawie”, Zeszyt nr 19/20, PSOUU, Warszawa.
 • Zima M. (2007a), Władza rodzi­ciel­ska a osoby z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną, seria „Sprawni w prawie”, Zeszyt nr 15, PSOUU, Warszawa.
 • Żółkowska T. (2004) Wyrówny­wanie szans społecznych osób z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną. Uwarunk­owa­nia i obszary, Ofi­cyna IN PLUS, Szczecin.
 • Żuraw H. (2008), Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, Wydawnictwo Aka­demickie „Żak”, Warszawa

Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk, Tomasz Ocetkiewicz
Rekomen­dacje: środowiskowe formy opieki dla osób starszych mieszka­ją­cych w gospo­darst­wach domowych
Przemi­any demograficzne społeczeństw europe­js­kich powodują, że znacznie wzrasta zapotrze­bowanie na usługi opiekuńcze w pop­u­lacji seniorów, stąd bardzo istotną sprawą jest rozwój porad­nictwa w tym zakre­sie. Między­nar­o­dowy pro­jekt „Zwięk­sze­nie dostępu do środowiskowych form opieki dla osób starszych, mieszka­ją­cych w gospo­darst­wach domowych” miał za zadanie uświadomić osobom starszym i ich opiekunom dostępne formy pomocy oraz zachę­cić ich do korzys­ta­nia z nich. Testowanie różnych strate­gii dostępu do porad­nictwa ukierunk­owanego na osoby starsze poz­woliło na wypra­cow­anie zale­ceń zawartych w rekomen­dac­jach, które m.in. zwró­ciły uwagę na rolę pośred­ników w przekazy­wa­niu infor­ma­cji i konieczność dos­tosowywa­nia oferty świad­czeń do potrzeb osób starszych.

Słowa kluc­zowe: Dostęp­ność, porad­nictwo, rekomen­dacje, osoby starsze

BIBLIOGRAFIA

 • Bień B. (2002), Opieka zdrowotna i pomoc w choro­bie, w: Pol­ska starość, Red. B. Synak, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 78–100.
 • Bień B., Doroszkiewicz H. (2006), Opieka dłu­goter­mi­nowa w geri­atrii: dom czy zakład opieki?, „Prze­wod­nik Lekarza” nr 10, s. 48–57.
 • Błę­dowski P., Wilmowska-Pietruszyńska A. (2009), Orga­ni­za­cja opieki dłu­goter­mi­nowej w Polsce – prob­lemy i propozy­cje rozwiązań, „Poli­tyka Społeczna” nr 7, s. 9–13.
 • Bowl­ing A., Far­qua­har M., Grundy E. (1991), Who are the con­sis­tently high users of health and social ser­vices? A follow-up study two and half years later of peo­ple aged 85+ at base­line, „Health and Social Care” nr 1, s. 227–187.
 • Brzyska M., Tobiasz-Adamczyk B. (2012), Dostęp­ność usług środowiskowych dla osób starszych, „Poli­tyka Społeczna” nr 4, s. 14–19.
 • Cza­piński J., Panek T., red. (2006), Diag­noza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków 2005, Vizja Prees&IT, Warszawa.
 • Czekanowski P. (1995), Pomoc rodzinna i pozar­o­dzinna w życiu osoby starszej, „Geron­tolo­gia Pol­ska” nr 3 (1–2), s. 20–25.
 • Euro­stat (2011), Active age­ing and sol­i­dar­ity between gen­er­a­tions A sta­tis­ti­cal por­trait of the Euro­pean Union 2012, Lux­em­bourg: Pub­li­ca­tions Office of the Euro­pean Union, na stronie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EP-11–001/EN/KS-EP-11–001-EN.PDF.
 • Kowaleski J.T., Pietruszek M. (2006), Miejsce osób w starszym wieku w struk­turze demograficznej mieszkańców Pol­ski (stan obecny i per­spek­tywy), w: Ludzie starzy w pol­skim społeczeńst­wie w pier­wszych dekadach XXI wieku, Red. J.T. Kowaleski, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź, s. 11–42.
 • Lanzieri G. (2011), The grey­ing of the baby boomers. A cen­tury– long view of age­ing in Euro­pean pop­u­la­tions, na stronie:
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11–023/EN/KS-SF-11–023-EN.PDF.
 • Sty­puła A., Brzyska M., Tobiasz-Adamczyk B. (2011), Postrze­ganie usług kierowanych do osób starszych w Polsce przez świad­czenio­bior­ców i świad­czenio­daw­ców, „Poli­tyka Społeczna” nr 9, s.12–17.
 • Szczer­bińska K., red. (2006), Dostęp­ność opieki zdrowot­nej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego, Kraków.
 • Szczer­bińska K., Hubalewska-Hoła A. (2003), Korzys­tanie i zapotrze­bowanie osób starszych na świad­czenia opieki zdrowot­nej i pomocy społecznej, „Geron­tolo­gia Pol­ska” nr 11(3), s. 137–143.
 • Wojszel Z.B. (2009), Geri­atryczne zespoły niesprawności i usługi opiekuńcze w późnej starości. Anal­iza wielowymi­arowa na przykładzie wybranych środowisk wojew­ództwa pod­lask­iego, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok.

Paweł Kubicki
Przed­siębior­c­zość osób w wieku 50+ – per­spek­tywy i bari­ery

W opra­cow­a­niu omówione zostały wyniki badań poświę­conych przed­siębior­c­zości osób w wieku 50+, przede wszys­tkim z per­spek­tywy dzi­ałań wspier­a­ją­cych świad­c­zonych przez dorad­ców zawodowych. Uzyskane dane wskazują, że więk­szość osób 50+, które myślą o założe­niu  włas­nej firmy robi to ze względu na brak per­spek­tyw zatrud­nienia. Oznacza to, że własna firma jest – w ich mnie­ma­niu – ostat­nią szansą na akty­wność zawodową, a celem przed­siębior­ców jest przede wszys­tkim zaro­bi­e­nie na własne utrzy­manie. By zwięk­szyć efek­ty­wność dzi­ałań wspier­a­ją­cych przed­siębior­ców 50+, należy poza doradztwem zawodowym ofer­ować doradztwo biz­ne­sowe i psy­cho­log­iczne obe­j­mu­jące także okres tuż po założe­niu firmy.

Słowa kluc­zowe: Przed­siębior­c­zość, rynek pracy, osoby 50+

BIBLIOGRAFIA

 • Abramow­icz M., Brosz M., Strza­łkowska A., Tobis T., Załęcki J. (2011), Ocena jakości wspar­cia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50–64 lata w pro­jek­tach real­i­zowanych w ramach Dzi­ała­nia 6.1 PO KL, WUP, Gdańsk.
 • Akademia Roz­woju Filantropii (2007), Rynek pracy a osoby bezro­botne 50+. Bari­ery i szanse, ARF, Warszawa.
 • Akty­wność osób starszych i sol­i­darność między­pokole­niowa – Statysty­czny portret Unii Europe­jskiej 2012 (2011), Urząd Pub­likacji Unii Europe­jskiej, Luksemburg.
 • Batorski D., Zając J.M., red. (2010), Między adap­tacją a alien­acją: Polacy w wieku 50+ wobec Inter­netu, Koal­icja Dojrz@łość w Sieci, Warszawa.
 • Cza­piński J., Panek T., red. (2011), Diag­noza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Mon­i­toringu Społecznego, Warszawa.
 • Dominiak P., Wasil­czuk J., Daszkiewicz N., Domo­chowski K., Zięba K., Sobiechowska-Ziegert A. (2010), Sek­tor MSP na Pomorzu w warunk­ach pogorszenia koni­unk­tury. Raport z bada­nia małych i śred­nich przed­siębiorstw w ramach Pomorskiego Obser­wa­to­rium Gospo­dar­czego III, Agencja Roz­woju Pomorza S.A., Gdańsk.
 • Eu-Consult Sp. z o.o. (2011), Badanie ogólnopol­skie nt. stosowanej formy akty­wiz­a­cji zawodowej bezro­bot­nych jaką jest przyz­nawanie środ­ków Fun­duszu Pracy na pod­ję­cie działal­ności gospo­dar­czej, Eu-Consult (na zlece­nie MPiPS), Gdańsk.
 • Euro­barometr (2011), Akty­wne starze­nie się, Euro­pean Commision.
 • GUS (2011), Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2009 r., Warszawa-Bydgoszcz.
 • GUS (2012), Warunki pow­sta­nia i dzi­ała­nia oraz per­spek­tywy roz­wo­jowe pol­s­kich przed­siębiorstw pow­stałych w lat­ach 2006–2010, Warszawa.
 • Kononow­icz M., Michałowska J., Majew­ska A. (2010), Osoby w wieku 50+ na mazowieckim rynku pracy. Wyniki badań real­i­zowanych w lat­ach 2009 i 2010, PBS DGA i Human Cap­i­tal Business.
 • Kononow­icz M, Michałowska J., Majew­ska A. (2009), Osoby w wieku 50+ na mazowieckim rynku pracy, PBS DGA i Human Cap­i­tal Business.
 • Kotowska I., Wóy­ci­cka I., red. (2008), Spra­wowanie opieki oraz inne uwarunk­owa­nia pod­noszenia akty­wności zawodowej osób w starszym wieku pro­duk­cyjnym, Raport z badań, MPiPS, Warszawa.
 • Kubicki P. (2012), Dojrzała przed­siębior­c­zość – innowa­cyjny model preinkubacji przed­siębior­czej osób 50+. Pod­sumowanie wyników badań, niepub­likowany raport z badań terenowych, IBnGR, Gdańsk.
 • Kubicki P., Ruzik A. (2009), Społeczne uwarunk­owa­nia akty­wności eko­nom­icznej osób w wieku 50+, Niepub­likowany raport z badań rez­erwy rek­tora SGH.
 • Magda I., Ruzik-Sierdzińska A. (2011), Sytu­acja osób starszych na rynku pracy w Polsce w lat­ach 2008–2010, niepub­likowana praca wyko­nana w ramach badań statu­towych nr 03/S/0026/11, SGH, Warszawa.
 • Mazur A., Skrzek-Lubasińska M., Kołodziejczyk I., Anuszewska I., Ślusar­czyk A., Podle­jska K., Fil­ipek M. (2009), Szanse i bari­ery zatrud­ni­a­nia osób w wieku 45+ w wojew­ództwie pomorskim, WUP, Gdańsk.
 • MPiPS (2008), Deza­k­ty­wiz­a­cja osób w wieku okołoe­mery­tal­nym. Raport z badań, Warszawa.
 • MPiPS (2011), Spra­woz­danie z real­iza­cji pro­gramu Sol­i­darność Pokoleń. Dzi­ała­nia dla zwięk­szenia akty­wności zawodowej osób w wieku 50+, Warszawa.
 • MPiPS (2012a), Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2011 roku, Warszawa.
 • MPiPS (2012b), Sol­i­darność Pokoleń. Dzi­ała­nia dla zwięk­szenia akty­wności zawodowej osób w wieku 50+. Doku­ment imple­men­ta­cyjny (aktu­al­iza­cja), Warszawa.
 • MPiPS (2012c), Zada­nia real­i­zowane przez regiony w ramach PO KL, Warszawa.
 • MPiPS (2012d), Spra­woz­danie z real­iza­cji Pro­gramu Sol­i­darność pokoleń. Dzi­ała­nia dla zwięk­szenia akty­wności zawodowej osób w wieku 50+ w lat­ach 2010–2011, Warszawa.
 • MPiPS (2012e), Bezro­botni pozosta­jący bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zare­je­strowa­nia się oraz dłu­gotr­wale bezro­botni w 2011 roku, Warszawa.
 • OECD (2012), 2012 OECD Employ­ment Out­look, OECD Publishing.
 • Olcoń-Kubicka M., red. (2011), Inter­net wzbo­gacił moje życie. Wpływ inter­netu na życie codzi­enne osób 50+, UPC, Warszawa.
 • PARP (2012), Raport o stanie sek­tora małych i śred­nich przed­siębiorstw w Polsce w lat­ach 2010–2011, Warszawa.
 • PBS DGA (2011), Innowa­cyjny model wspar­cia pra­cown­ików 50+, Zbior­czy raport z badań, Sopot.
 • Perek-Białas J., Strza­łkowska H., Turek H. (2010), Anal­iza desk research w ramach badań doty­czą­cych stworzenia mod­elu świad­czenia usług doradztwa i roz­woju kari­ery pra­cown­ików 50+, PBS DGA, Kraków.
 • Szukalski P., red. (2009), Przy­go­towanie do starości. Polacy wobec starzenia się, ISP, Warszawa.
 • The 2012 Age­ing Report: Eco­nomic and bud­getary pro­jec­tions for the 27 EU Mem­ber States (2010–2060) (2012), Euro­pean Econ­omy. 2, May, Brussels.
 • Wiśniewski Z., red. (2009a), Deter­mi­nanty akty­wności zawodowej ludzi starszych, Dom Orga­ni­za­tora, Toruń.
 • Wiśniewski Z., red. (2009b), Zarządzanie wiekiem w orga­ni­za­c­jach wobec pro­cesów starzenia się lud­ności, Dom Orga­ni­za­tora, Toruń.
 • Wiśniewski Z., Dolny E., Jaskól­ska B., Mak­sim M., Śli­wicki D., Wojdyło-Preisner M., Zawadzki K. (2011), Efek­ty­wność akty­wnej poli­tyki rynku pracy w świ­etle badań empirycznych, Toruń.
 • Wojdyło-Preisner M. (2009), Pro­filowanie bezro­bot­nych jako metoda prze­ci­wdzi­ała­nia dłu­gookre­sowemu bezrobo­ciu, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • WUP (2010), Badanie pod­miotów gospo­dar­czych z terenu wojew­ództwa pomorskiego założonych przez osoby bezro­botne, którym przyz­nano w lat­ach 2005–2006 z Fun­duszu Pracy jed­no­ra­zowo środki na pod­ję­cie dzi­ałal­ności gospo­dar­czej, Gdańsk.

Monika Mularska-Kucharek
Kap­i­tał społeczny a jakość życia na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej

Przed­miotem anal­izy w prezen­towanym opra­cow­a­niu są relacje pomiędzy kap­i­tałem społecznym a jakoś­cią życia. Głównym celem pracy jest zbadanie, czy i w jakim stop­niu kap­i­tał społeczny wpływa na jakość życia. W anal­izach empirycznych uwzględ­niono trzy kom­po­nenty kap­i­tału społecznego: sieci, normy i zau­fanie społeczne. Za D. Halpernem (2005) przyjęto, że ter­min ten oznacza zbiór zasobów wyt­wor­zonych w pro­ce­sie inter­akcji, jakimi dys­ponuje jed­nos­tka w określonej sytu­acji społecznej. Wielowymi­arowo potrak­towano także jakość życia. W bada­ni­ach uwzględ­niono zarówno wymiar subiek­ty­wny (zad­owole­nie z życia i jego aspek­tów), jak i obiek­ty­wny (poziom życia). Anal­iza przeprowad­zona została na pod­stawie wyników badań anki­etowych, przeprowad­zonych na reprezen­taty­wnej pró­bie dorosłych mieszkańców Łodzi.

Słowa kluc­zowe: kap­i­tał społeczny, jakość życia, subiek­ty­wna i obiek­ty­wna jakość życia, Łódź

BIBLIOGRAFIA

 • Argyle M. (1987), The psy­chol­ogy of hap­pi­ness, Methuen, London.
 • Baker W. (2005), Achiev­ing Suc­cess Through Social Cap­i­tal: Tap­ping the Hid­den Resources in Your Per­sonal and Busi­ness Net­works, Jossey-Bass.
 • Bańka A., Der­bis R. (1994), Psy­cho­log­iczne i ped­a­gog­iczne wymi­ary jakości życia, Gem­ini s.c., Poznań.
 • Bartkowski J. (2007), Kap­i­tał społeczny i jego odd­zi­ały­wanie na rozwój w uję­ciu socjo­log­icznym, w: Herbst M. (red.), Kap­i­tał ludzki i kap­i­tał społeczny a rozwój region­alny, Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa.
 • Berk­man L.F., Syme S.L. (1979), Social Net­works, Host Resis­tance, and Mor­tal­ity: a Nine-year Follow-up Study of Almeda County Res­i­dents, „Amer­i­can Jour­nal of Epi­demi­ol­ogy”, Vol. 109(2).
 • Borys T., Rogala P. (2008), Jakość życia na poziomie lokalnym uję­cie wskaźnikowe, UNDP, Warszawa.
 • Box­man A.W., De Graaf P., Flap H.D. (1991), The impact of social and human cap­i­tal on the income attain­ment of Dutch man­agers, „Social Net­works” 13.
 • Burt R.S. (2000), Struc­tural Holes ver­sus Net­work Clo­sure and Social Cap­i­tal, w: Lin N., Cook K.S., Burt R.S. (eds.), Social Cap­i­tal: The­ory and Research, Aldine de Gruyter, New York.
 • Burt R.S. (2005), Bro­ker­age and clo­sure. An Intro­duc­tion to Social Cap­i­tal, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
 • Camp­bell A., Con­verse P., Rodgers W. (1976), The Qual­ity of Amer­i­can Life: Per­cep­cions, Eval­u­a­tions, and Sat­is­fac­tions, Rus­sel Sage Foundation.
 • Can­tor N., Norem J., Lanston Ch., Zirkel S., Flee­son W., Cook-Flannagan C. (1991), Life Task and Daily Life Expe­ri­ence, „Jour­nal of Per­son­al­ity” 59.
 • Chudz­icka A. (1995), Subiek­ty­wny obraz świata i obraz siebie jako kat­e­gorie pomi­aru jakości życia osób bezro­bot­nych oraz ich oczeki­wa­nia wobec Klubu Pracy, w: Bańka A., Der­bis R. (red.), Pomiar i poczu­cie jakości życia u akty­wnych zawodowo oraz bezro­bot­nych, Środ­kowoeu­rope­jskie Cen­trum Ekonomii Dzi­ała­nia Społecznego, Poznań–Lublin.
 • Cole­man J. (1988), Social Cap­i­tal in the Cre­ation of Human Cap­i­tal, „Amer­i­can Jour­nal of Soci­ol­ogy”, Vol. 86.
 • Cole­man J.S. (1990), The Foun­da­tions of Social The­ory, Har­vard Uni­ver­sity Press, Cambridge.
 • Csik­szent­mi­ha­lyi M. (1990), Flow, The Psy­chol­ogy of Opti­mal Expe­ri­ence, Harper Collins, New York.
 • Cza­piński J. (2003), Diag­noza społeczna 2003, http://www.diagnoza.com
 • Cza­piński J. (2007), Indy­wid­u­alna jakość życia, w: Diag­noza społeczna, VizjaPress@IT, Warszawa.
 • Diener E. (1984), Sub­jec­tive Well-being, „Psy­cho­log­i­cal Bul­letin”, Vol. 95.
 • Domański R. (2000), Miasto innowa­cyjne, PWN, Warszawa.
 • Farr J. (2004), Social Cap­i­tal. A Con­cep­tual His­tory, „Polit­i­cal The­ory”, Vol. 32(1).
 • Gardziel T., Dłu­gosz P. (2004), Kap­i­tał społeczny a pow­stawanie nierówności na Pod­karpaciu, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospo­dar­czy” nr 5.
 • Gid­dens A. (2004), Socjolo­gia, PWN, Warszawa.
 • Giza-Poleszczuk,A., Mar­ody, M., Rychard, A. (2000), Strate­gie i sys­tem. Polacy w obliczu zmi­any społecznej, Insty­tut Filo­zofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 • Gom­brow­icz W. (1986), Dzi­en­niki t. 1–3, Wydawnictwo Lit­er­ackie, Kraków.
 • Gottman J.M., Sil­ver N. (2000), The Seven Prin­ci­ples for Mak­ing Mar­riage Work, Crown, New York.
 • Gra­novet­ter M.S. (1973), The Strength of Weak Ties, „The Amer­i­can Jour­nal of Soci­ol­ogy”, Vol. 78(6).
 • Grootaert Ch., van Baste­laer T. (2002), Under­stand­ing and Mea­sur­ing Social Cap­i­tal. A Mul­ti­dis­ci­pli­nary Tool for Prac­ti­cioners, The World Bank, Wash­ing­ton, DC.
 • Halpern D. (2005), Social cap­i­tal, Polity Press, Cambridge.
 • Hel­li­well J.F. (2002), Social Cap­i­tal, the Econ­omy and Well­be­ing, „The Review of Eco­nomic Per­for­mance and Social Progress”.
 • House J.S., Lan­dis K.R., Umber­son D. (1988), Social Rela­tion­ship and Health, „Sci­ence”, Vol. 241.
 • Kawula S. (1997), Spi­rala życ­zli­wości: od wspar­cia do samodziel­ności, „Aux­il­ium Sociale – Wspar­cie Społeczne” nr 1.
 • Kaźmier­czak T. (2007), Kap­i­tał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny, w: Kaźmier­czak T., Rym­sza M. (red.), Kap­i­tał społeczny. Ekono­mia społeczna, Insty­tut Spraw Pub­licznych, Warszawa.
 • Kwiatkowski M. (2005), Kap­i­tał społeczny, w: Encyk­lo­pe­dia socjologii. Suple­ment, PWN, Warszawa.
 • Micha­los A. (1986), Job Sat­is­fac­tion, Mar­i­tal Sat­is­fac­tion, and the Qual­ity of Life: Review and a Pre­view, w: Andrews
 • F.M. (ed.), Research on the Qual­ity of Life. Ann Arbor, Sur­vey Research Cen­ter, Insti­tute for Social Research, Uni­ver­sity of Michigan.
 • Mularska-Kucharek M., Wik­torow­icz J. (2011), The qual­ity of life of Łódź res­i­dents. The objec­tiv­ity and sub­jec­tiv­ity dimen­sion, Stu­dia Region­a­lia KPZK PAN, Warszawa
 • Ostrowska A. (1997), Prozdrowotne style życia, w: Domański H., Rychard A. (red.), Ele­menty nowego ładu, IFiS PAN, Warszawa.
 • Ostrowska A. (1999), Styl życia a zdrowie, IFiS PAN, Warszawa.
 • Rata­jczak Z. (1993), W pogoni za jakoś­cią życia. O psy­cho­log­icznych kosz­tach radzenia sobie w sytu­ac­jach kryzysu eko­nom­icznego, „Kolok­wia Psy­cho­log­iczne” nr 2.
 • Rym­sza A. (2007), Klasy­czne kon­cepcje kap­i­tału społecznego, w: Kaźmier­czak T., Rym­sza M. (red.), Kap­i­tał społeczny. Ekono­mia społeczna, Insty­tut Spraw Pub­licznych, Warszawa.
 • Sęk H., Cieślak R. (2005), Wspar­cie społeczne – sposoby defin­iowa­nia, rodzaje i źródła wspar­cia, wybrane kon­cepcje teo­re­ty­czne, w: Wspar­cie społeczne, stres i zdrowie, PWN, Warszawa.
 • Selig­man M. (1995), Optymizmu można się nauczyć, Media Rodz­ina, Poznań.
 • Sławecki B. (2011), Zatrud­ni­anie po zna­jo­mości. Kap­i­tał społeczny na rynku pracy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Szreter S., Wool­cock M. (2004), Health by asso­ci­a­tion? Social cap­i­tal, social the­ory and the polit­i­cal econ­omy of Pub­lic Health, „Inter­na­tional Jour­nal of Epi­demi­ol­ogy”, Vol. 33.
 • Starosta P., Frykowski M. (2008), Typy kap­i­tału społecznego i wzory par­ty­cy­pacji oby­wa­tel­skiej w wiejs­kich gmi­nach cen­tral­nej Pol­ski, w: Szczepański M.S., Bier­wiac­zonek K., Nawrocki T. (red.), Kap­i­tały ludzkie i społeczne a konkuren­cyjność regionów, Wyd. UŚ, Katowice.
 • Straw­bridge W.J., Cohen R.D., Shema S.J., Kaplan G.A. (1997), Fre­quent atten­dance at reli­gious ser­vices and­mor­tal­ity: A 28-year follow-up, „Amer­i­can Jour­nal of Pub­lic Health” nr 87.
 • Sztompka P. (2002a), Inte­gracja europe­jska jako szansa kul­tur­owa. O moral­ności, tożsamości, zau­fa­niu, w: Mari­ański J. (red.), Kondy­cja moralna społeczeństwa pol­skiego, Wyd. WAM, PAN, Komitet Socjologii, Kraków.
 • Sztompka P. (2002b), Socjolo­gia. Anal­iza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków.
 • Sztompka P. (2007), Zau­fanie. Fun­da­ment społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków.
 • Szukalski P. (2002), Przepływy między­pokole­niowe i ich kon­tekst demograficzny, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Theiss M. (2007), Krewni – Zna­jomi – Oby­wa­tele. Kap­i­tał społeczny a lokalna poli­tyka społeczna, Wyd. Adam Marsza­łek, Toruń.
 • Tomaszewski T. (1981), Ślady i wzorce, Wyd. PWN, Warszawa.
 • Woolock M. (1998), Social Cap­i­tal and Eco­nomic Devel­op­ment: Toward and The­o­ret­i­cal Syn­te­sis and Pol­icy Frame­work, „The­ory and Soci­ety”, Vol. 27(2).
 • Wool­cock M. (2001), The Place of Social Cap­i­tal in Under­stand­ing Social and Eco­nomic Out­comes, „Cana­dian Jour­nal of Pol­icy Research”, Vol. 21.

Krzysztof Kop­ci­uch
Poli­tyka soc­jalna Rady Europy

Artykuł przed­stawia dorobek Rady Europy w zakre­sie for­mułowa­nia praw soc­jal­nych w ramach pod­sta­wowych praw człowieka. Po krótkim rysie his­to­rycznym przed­staw­iono na zasadzie anal­izy porów­naw­czej – przepisy Kart Soc­jal­nych, pier­wszej z 1961 r., jak i zrewid­owanej wer­sji z 1996 r., jako próba dąże­nia Rady Europy do zag­waran­towa­nia w państ­wach syg­natar­iuszach najwięk­szej ilości przepisów gwaran­tu­ją­cych godziwe warunki do pracy oraz zabez­pieczenia społecznego. Uwzględ­niono również sposoby przestrze­ga­nia i zabez­pieczenia stosowa­nia zapisów Kart w sto­sunku do pastw członkowskich.

Słowa kluc­zowe: Rada Europy, poli­tyka soc­jalna, poli­tyka społeczna, Europe­jska Karta Społeczna, Zrewid­owana Europe­jska Karta Społeczna, prawo do pracy, prawo do zabez­pieczenia społeczne

BIBLIOGRAFIA

 • Cza­chorowski P. (1998), Europe­jska Karta Społeczna. His­to­ria i współczes­ność, „Gdańskie Stu­dia Między­nar­o­dowe” nr 1.
 • Dostęp do praw społecznych w Europie (2002), Wyd. Rady Europy.
 • Drzewicki K. (2005), Prawa soc­jalne w Radzie Europy, w: H. Machińska (red.), Pol­ska i Rada Europy. 1990–2005, Warszawa.
 • Maciejew­ska J. (2005), Prak­tyka Europe­jskiej Karty Społecznej – legal­izm czy rozsądek?, „Sprawy Między­nar­o­dowe” nr 3.
 • Molina S. (2005), Zabez­piecze­nie społeczne w aktach Rady Europy, „Poli­tyka Społeczna” nr 3.
 • Prze­wod­nik po Europe­jskiej Kar­cie Społecznej (2002), tłum. K. Paluch, Warszawa.
 • Wybór Kon­wencji Rady Europy. Wer­sja pol­ska (1999), oprac. wyda­nia K. Drzewicki, Warszawa.
 • Świątkowski A. (2003), Karty Społeczne Rady Europy, „Państwo i Prawo” nr 5.
 • Świątkowski A. (2008), Stosowanie kon­wencji MOP i trak­tatów Rady Europy przez kra­jowe sądy pracy, „Mon­i­tor Prawa Pracy” nr 6.

Pon­adto w numerze
Recen­zje
Infor­ma­cje
Nowości  wydawnicze


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 1 (466) 2013

DEMOGRAPHIC CHALLENGES FOR LABOUR MARKETS, SOCIAL POLICIES AND SECURITY IN CENTRAL EUROPEKrystyna Iglicka
THE STATE VIS-A-VIS SOCIAL CHALLENGESTHE SCANDINAVIAN SPECIFICITYWłodz­imierz Anioł
PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY IN THE STATE SOCIAL WELFARE SYSTEMLEGAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS Jakub Nied­bal­ski
RECOMMENDATIONS: COMMUNITY-BASED SERVICES FOR OLDER PEOPLE – Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk, Tomasz Ocetkiewicz

FROM RESEARCH AND STUDIES
ENTERPRISE OF THE ELDERLY (50+) — PERSPECTIVES AND BARRIERSPaweł Kubicki
SOCIAL CAPITAL AND QUALITY OF LIFE IN URBAN COMMUNITIESMonika Mularska-Kucharek

SOCIAL POLICY ABROAD
COUNCIL OF EUROPE’S SOCIAL POLICYKrzysztof Kop­ci­uch

BOOK REVIEWS
Dominik But­tler: VOLUNTEERS AT THE LABOUR MARKET – Reviewed by Kaz­imierz W. Frieske

INFORMATION
SOCIAL MINIMUM BASKETSESTIMATES FOR MARCH AND JUNE OF 2012 – Piotr Kurowski
THE NORDIC MODEL OF DEVELOPMENTITS SPECIFICITY, PROSPECTS, LESSONS FOR POLAND”. INTERNATIONAL CONFERENCE IN WARSAWSyl­wia Rosocha
results Xivth COMPETITION FOR THE BEST M.D. THESES AND PH.D. DISSERTATIONS IN THE FIELD OF LABOUR MARKET ISSUES AND SOCIAL POLICYBożena Kołaczek

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Krystyna Iglicka
DEMOGRAPHIC CHALLENGES FOR LABOUR MARKETS, SOCIAL POLICIES AND SECURITY IN CENTRAL EUROPE

In this paper the Author analy­ses instru­ments applied in social poli­cies in the UE-15 coun­tries which can improve demo­graphic sit­u­a­tion of a given coun­try. It is argued in here that, against the odds, immi­gra­tion should be con­sid­ered as an option in the pol­icy debates on strate­gic demo­graphic, eco­nomic and social goals and fun­da­men­tal val­ues in Cen­tral Europe as well. On the other hand the Author pays atten­tion to the very recent debate on immi­grants as social ene­mies that has been ini­ti­ated in the EU-15 coun­tries along with the cri­sis of mul­ti­cul­tur­al­ism. The Author sug­gests that at least in the Pol­ish case a wide imple­men­ta­tion of the clas­sic pat­tern of con­struc­tion of social ene­mies is wit­nessed. His­tor­i­cal back­ground of a Cen­tral Europe region serves here as an explanation.

Key­words: Cen­tral Europe,  Poland, demo­graph­ics,  social pol­icy,  fam­ily, pol­icy  migra­tion, immi­gra­tion  mul­ti­cul­tur­al­ism,  security

Włodz­imierz Anioł
THE STATE VIS-A-VIS SOCIAL CHALLENGESTHE SCANDINAVIAN SPECIFICITY

The arti­cle dis­cusses the role of the state in pub­lic sphere and poli­cies in the Nordic coun­tries. With ref­er­ence to well known G. Esping-Andersen’s for­mula of “pol­i­tics against mar­kets”, it begins with pre­sent­ing three model types of rela­tion­ship between the state and the mar­ket. Fur­ther­more, it high­lights some key fea­tures of Scan­di­na­vian con­sen­sual democ­racy and a par­tic­u­lar way of reform­ing social, eco­nomic and polit­i­cal struc­tures, which might be described as “per­ma­nent mod­ern­iza­tion”. The author argues that such char­ac­ter­is­tics of the Scan­di­na­vian approach to pub­lic life as coop­er­a­tive­ness, com­pro­mise, mutual trust, grad­u­al­ism, prag­ma­tism, trans­parency etc. can­not be imi­tated eas­ily in other coun­tries, because they are deeply rooted in the spe­cific cul­ture and his­tory, How­ever, the Nordic expe­ri­ences, good prac­tices and lessons can be instruc­tive and be learned by oth­ers with promis­ing results also elsewhere.

Key­words:  Scan­di­na­vian con­sen­sual democ­racy, role of the state in pub­lic sphere and poli­cies, Nordic coun­tries, per­ma­nent modernization

Jakub Nied­bal­ski
PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY IN THE STATE SOCIAL WELFARE SYSTEM. LEGAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS

The arti­cle presents sit­u­a­tion of peo­ple with intel­lec­tual dis­abil­i­ties in the social wel­fare sys­tem. The arti­cle is focused on the most impor­tant legal instru­ments that pro­tect inter­ests of this cat­e­gory of cit­i­zens. The ana­lyzed object con­sists of orga­ni­za­tional and sys­tem solu­tions related to the func­tion­ing of social wel­fare insti­tu­tions. In this last case, there are two main types of sup­port pro­vided by the state to peo­ple with intel­lec­tual dis­abil­i­ties: envi­ron­men­tal and insti­tu­tional, which are ana­lyzed in terms of their sys­temic ratio­nal­ity, effi­ciency and social inte­gra­tion function.

Key­words: intel­lec­tual dis­abil­i­ties, social wel­fare, legal sys­tem, care and insti­tu­tional community

Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk, Tomasz Ocetkiewicz
RECOMMENDATIONS: COMMUNITY-BASED SERVICES FOR OLDER PEOPLE

Demo­graphic changes of the Euro­pean soci­eties cause the great enlarge­ment of the needs for care ser­vices in the elderly pop­u­la­tion. The devel­op­ment of the care coun­sel­ing ser­vices is there­fore essen­tial. The inter­na­tional project “Improv­ing Access to Community-Based Ser­vices for older Peo­ple Liv­ing at Home” was launched to help elderly peo­ple and their care­givers to find the appro­pri­ate health care ser­vices and to encour­age them to take advan­tage of such ser­vices. Test­ing of the access strate­gies to care coun­sel­ing tar­geted at older peo­ple enabled to pre­pare spe­cific rec­om­men­da­tions. The rec­om­men­da­tions stressed among other the role of medi­a­tors dur­ing inform­ing process and the neces­sity to tai­lor the ser­vices to the expec­ta­tions of older people.

Key­words: avail­abil­ity, care-counseling, rec­om­men­da­tions, older people

Paweł Kubicki
ENTERPRISE OF THE ELDERLY (50+) — PERSPECTIVES AND BARRIERS

The study dis­cusses the results of research on elderly enter­prise (50+), pri­mar­ily from the per­spec­tive of sup­port ini­tia­tives organ­ised by employ­ment advi­sors. The data gath­ered sug­gest that most of those50+ plan­ning to start their own com­pa­nies do so because they do not see any chances of employ­ment. This means they deem own­ing a com­pany to be the last chance to be active on the labour mar­ket and enter­pre­neurs aim pri­mar­ily to earn enough to sup­port their fam­i­lies. In order to achieve higher effi­ciency of sup­port ini­tia­tives, the tar­get group should be offered not only employ­ment con­sul­tancy, but also busi­ness and psy­cho­log­i­cal guid­ance, which should also span the period imme­di­ately fol­low­ing the com­pany startup.

Key­words: Enter­prise, labour mar­ket, peo­ple 50+

Monika Mularska-Kucharek
SOCIAL CAPITAL AND QUALITY OF LIFE IN URBAN COMMUNITIES

The sub­ject of analy­sis pre­sented in this paper is the rela­tion­ship between social cap­i­tal and qual­ity of life. The main objec­tive of this work is to inves­ti­gate whether and to what extent social cap­i­tal affects the qual­ity of life. The empir­i­cal analy­sis takes into account three com­po­nents of social cap­i­tal: net­works, norms and social trust. Fol­low­ing D. Halpern (2005) it has been assumed that this term means a col­lec­tion of resources pro­duced dur­ing the inter­ac­tion which an indi­vid­ual has in a par­tic­u­lar social sit­u­a­tion. The qual­ity of life has also been treated as mul­ti­di­men­sional. The study included both a sub­jec­tive dimen­sion (sat­is­fac­tion with life and its aspects) and objec­tive (stan­dard of liv­ing). The analy­sis has been con­ducted on the basis of the results of sur­veys con­ducted on a rep­re­sen­ta­tive sam­ple of adult inhab­i­tants of Lodz.

Key­words: social cap­i­tal, qual­ity of life, sub­jec­tive and objec­tive qual­ity of life, Lodz.

Krzysztof Kop­ci­uch
COUNCIL OF EUROPE’S SOCIAL POLICY

This arti­cle presents the achieve­ments of the Coun­cil of Europe in the for­mu­la­tion of social rights in the con­text of the fun­da­men­tal human rights. After a brief his­tor­i­cal lynx, Social Chater’s rules are pre­sented on a com­par­a­tive analy­sis, the first of 1961 and the revised ver­sion of 1996, as the Coun­cil of Europe’s attempte­tion to ensure that the sig­na­tory coun­tries the largest num­ber of pro­vi­sions to guar­an­tee decent work­ing con­di­tions and social secu­rity. It also include account ways to respect and pro­tect the use of the Chaters’s records in rela­tion of states.

Key­words: The Coun­cil of Europe, social pol­icy, Euro­pean Social Char­ter, Revised Euro­pean Social Char­ter, right to work, right do social security

Fur­ther­more:
Book Reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

 

« powrót