Nr 2 (467) 2013

Spis treści 2/2013

Pobierz numer pobierz plik w pdf

 Table of Contents

RÓWNE PRAWO MĘŻCZYZNY DO URLOPU WYCHOWAWCZEGOAndrzej Świątkowski
GODNI I NIEGODNI POMOCY. SUBIEKTYWNE KRYTERIA OCENY ZASŁUGIWANIA NA POMOCPiotr Michoń
PUŁAPKI W BADANIACH PRACODAWCÓWKrzysztof Pod­wój­cic
DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE W ŚWIETLE ZASAD KONSTYTUCYJNYCHKatarzyna Kalata

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
STRATEGIE WYDŁUŻANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ: WYBRANE KRAJE UEMarcin Pod­kański

INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNE WE WRZEŚNIU 2012 r. – Piotr Kurowski
KAPITAŁ SPOŁECZNY WIELKOPOLSKI W STRATEGII POLITYKI SPOŁECZNEJ. KONFERENCJA W POZNANIU Andże­lika Libertowska

TRYBUNA CZYTELNIKÓW
PROBLEMY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ NA PRZYKŁADZIE MOJEJ DROGI ŻYCIOWEJ – Adam Przybylski

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Szczegól­nie pole­camy artykuły:

Andrzej Świątkowski
Równe prawo mężczyzny do urlopu wychowaw­czego
Autor anal­izuje wyrok Europe­jskiego Try­bunału Praw Człowieka z 22.03.2012 r. w sprawie Kon­stan­tin Markin prze­ci­wko Rosja. Mężczyzna, zawodowy żołnierz zaskarżył Fed­er­ację Rosyjską z powodu odmowy przyz­na­nia uprawnień do urlopu wychowaw­czego, z których mają prawo korzys­tać kobi­ety – żołnierki. Try­bunał orzekł, ze uprawnienia żołnierzy zawodowych (mężczyzn i kobiet) w sprawach doty­czą­cych uprawnień soc­jal­nych mogą być różni­cow­ane pod warunk­iem, że są poważne i uza­sad­nione obiek­ty­wnymi wzglę­dami, takimi na przykład jak zagroże­nie dla zdol­ności bojowej wojska. W żad­nym wypadku nato­mi­ast dyfer­enc­jacja uprawnień do urlopów wychowaw­czych nie może być dokony­wana ze względu na płeć. Try­bunał stwierdził, że w Fed­er­acji Rosyjskiej naby­cie i korzys­tanie z uprawnień do urlopu wychowaw­czego zawodowych żołnierzy jest uza­leżnione od płci osób wychowu­ją­cych dzieci. Orzekł, że prawo rosyjskie, petry­fiku­jąc stereo­ty­powe wyobraże­nia o roli kobiet i mężczyzn w społeczeńst­wie, dyskrymin­uje mężczyzn – zawodowych żołnierzy. Nie przyz­naje bowiem prawa do urlopu wychowaw­czego, z którego mogą korzys­tać kobi­ety odby­wa­jące zawodową służbę wojskową. Prawo mężczyzny jest objęte ochroną prawną przepisów art. 18 i art. 8 Europe­jskiej kon­wencji o ochronie praw człowieka z 1950 r.

Słowa kluc­zowe: Dyskrymi­nacja, równe trak­towanie, Europe­jski Try­bunał Praw Człowieka, urlop wychowaw­czy, prawo do ochrony życia pry­wat­nego i rodzin­nego, żołnierz zawodowy, płeć

Brak bib­li­ografii

Piotr Michoń
Godni i niegodni pomocy. subiek­ty­wne kry­te­ria oceny zasługi­wa­nia na pomoc
Społeczeństwa i państwa opiekuńcze w odmi­enny sposób mogą postrze­gać zasługi­wanie na pomoc różnych grup. Obecne w lit­er­aturze mod­ele zasługi­wa­nia na pomoc opier­ają się na sześ­ciu kry­te­ri­ach: tożsamości, poziomie potrzeb, kon­troli, wza­jem­ności, adek­wat­ności i postawie. Artykuł ma przy­czynić się do lep­szego rozu­mienia poję­cia zasługi­wa­nia na pomoc i sposobów tworzenia uza­sad­nienia dla prowad­zonej poli­tyki. Prezen­towane w nim badanie, zgod­nie z wiedzą autora pier­wsze takie w Polsce, pod­daje empirycznej wery­fikacji kry­te­ria zasługi­wa­nia na pomoc państwa.

Słowa kluc­zowe: zasługi­wanie na pomoc, pomoc państwa, państwo opiekuńcze

 BIBLIOGRAFIA

 • Albert M. (2007), Ekono­mia uczest­nicząca. Życie po kap­i­tal­izmie, Ofi­cyna Wydawnicza Bractwa „Tro­jka”, Poznań.
 • Appel­baum L.D., Lennon M.C., Lawrence A.J. (2003), How Belief in a Just World Influ­ences Views of Pub­lic Pol­icy, National Cen­ter for Chil­dren in Poverty, Colum­bia University.
 • Dziewięcka-Bokun L. (2010), Dobro wspólne jako naczelna zasada poli­tyki społecznej, w: J. Szam­be­lańczyk, M. Żukowski, Człowiek w pracy i poli­tyce społecznej, Wydawnictwo Uni­w­er­stytetu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu, Poz­nań, s. 235–241.
 • Feather N.T. (2003), Dis­tin­guish­ing between deserv­ing­ness and enti­tle­ment: earned out­comes ver­sus law­ful out­comes, „Euro­pean Jour­nal of Social Psy­chol­ogy”, Vol. 33 (3), s. 367–385.
 • Gia­co­mini M., Cook D., Streine D., Anand S. (2001), Guide­lines as rationing tools: A qual­i­ta­tive analy­sis of psy­choso­cial patient selec­tion cri­te­ria for car­diac pro­ce­dures, „Cana­dian Med­ical Asso­ci­a­tion Jour­nal”, Vol. 164, no. 5, s. 634–640.
 • Goli­nowska S. (1994), Poli­tyka społeczna państwa w gospo­darce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Goli­nowska S. (2010), Praca i poli­tyka społeczna. Wza­jemne wzmac­ni­anie się i kon­flikt, w: J. Szam­be­lańczyk, M. Żukowski, Człowiek w pracy i poli­tyce społecznej, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu, Poz­nań, s. 25–45.
 • Hill M. (2010), Poli­tyka społeczna we współczes­nym świecie, Difin, Warszawa.
 • Księżopol­ski M. (2004), Co dalej z poli­tyką społeczną w Polsce? Od soc­jal­isty­cznej gwarancji do paternalistyczno-rynkowej hybrydy, w: M. Rym­sza (red.), Reformy społeczne. Bilans dekady, Insty­tut Spraw Pub­licznych, Warszawa, s. 193–222.
 • Lupfer M.B., Gin­grich B.E. (1999), When Bad (Good) Things Hap­pen to Good (Bad) Peo­ple: The Impact of Char­ac­ter Appraisal and Per­ceived Con­trol­la­bil­ity on Judg­ments of Deserv­ing­ness, „Social Jus­tice Research”, Vol. 12 (3), s. 165–188.
 • Michoń P. (2006), Niepłatna praca matek z per­spek­tywy eko­nom­icznej. Kon­sek­wencje dla poli­tyki państwa, w: H. Januszek, Praca w per­spek­ty­wie eko­nom­icznej, Wydawnictwo Akademii Eko­nom­icznej w Poz­na­niu, Poz­nań, s. 143–154.
 • Michoń P. (2008a), Praca matek w poli­tyce kra­jów Unii Europe­jskiej, Wydawnictwo Akademii Eko­nom­icznej w Poz­na­niu, Poznań.
 • Michoń P. (2008b), Woda czy dia­ment? Opieka nad dzieck­iem w kon­cepcji oby­wa­telstwa społecznego, w: J. Sikora, D. Walczak-Duraj, Praca w per­spek­ty­wie human­isty­cznej, Akademia Eko­nom­iczna w Poz­na­niu, Szkoła Wyższa im. Pawła Włod­kow­ica w Płocku, Płock-Poznań, s. 277–290.
 • Michoń P. (2010), Kto i dlaczego zasługuje na pomoc państwa? Fram­ing zasługi­wal­ności, w: K. Gołata, P. Michoń, Komu­nikowanie w okre­sie zmian, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu, Zeszyt naukowy nr 146, Poz­nań, s. 11–29.
 • Orczyk J. (2005), Poli­tyka społeczna. Uwarunk­owa­nia i cele, Wydawnictwo Akademii Eko­nom­icznej w Poz­na­niu, Poznań.
 • Ratajczak-Tuchołka J. (2010), Emery­tury kobiet w ubez­pieczeniowych sys­temach emery­tal­nych w Niem­czech i w Polsce, Wydawnictwo Uni­w­erys­tetu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu, Poznań.
 • Reyna C. (2000), Lazy, Dumb, or Indus­tri­ous: When Stereo­types Con­vey Attri­bu­tion Infor­ma­tion in the Class­room, „Edu­ca­tional Psy­chol­ogy Review”, Vol.12 (1), s. 85–110.
 • Rowl­ing­son K., Con­nor S. (2011), The ‘Deserv­ing’ Rich? Inequal­ity, Moral­ity and Social Pol­icy, „Jour­nal of Social Pol­icy”, Vol. 40 (3), s. 437–452.
 • Rym­sza M. (2005), Sol­idaryzm w ubez­pieczeni­ach społecznych, w: T. Szum­licz, Społeczne aspekty ubez­pieczenia, Szkoła Główna Hand­lowa, Warszawa, s. 43–58.
 • Slothuus R. (2007), Fram­ing Deserv­ing­ness to Win Sup­port for Wel­fare State Retrench­ment, „Scan­di­na­vian Polit­i­cal Stud­ies”, Vol. 30, No. 3, s. 323–344.
 • Sztompka P. (2005), Socjolo­gia, anal­iza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Szukalski P. (2010), Co łączy pokole­nia? Więź między­pokole­niowa z per­spek­tywy poli­tyki społecznej, „Poli­tyka Społeczna” nr 10, s. 7–12.
 • Szum­licz T. (2004), Reforma sys­temu zabez­pieczenia społecznego: ku rozwiązan­iom ubez­pieczeniowym, w: M. Rym­sza (red.), Reformy społeczne. Bilans dekady, Insty­tut Spraw Pub­licznych, Warszawa, s. 51–82.
 • Taka­hashi H., Kato M., Mat­suura M., Mobbs D., Suhara T., Okubo Y. (2009), When Your Gain Is My Pain and Your Pain Is My Gain: Neural Cor­re­lates of Envy and Schaden­freude, „Sci­ence”, Vol. 323, s. 937–939.
 • Van Oorschott W. (2000), Who should get what, and why? On deserv­ing­ness cri­te­ria and the con­di­tion­al­ity of sol­i­dar­ity among the pub­lic, „Pol­icy and Pol­i­tics”, Vol. 28 (1), s. 33–48.
 • What­ley M.A. (2005), The Effect of Par­tic­i­pant Sex, Vic­tim Dress, and Tra­di­tional Atti­tudes on Causal Judg­ments for Mar­i­tal Rape Vic­tims, „Jour­nal of Fam­ily Vio­lence”, Vol. 20 (3), s. 191–200.

Krzysztof Pod­wój­cic
Pułapki w bada­ni­ach pra­co­daw­ców
Artykuł omawia najważniejsze pułapki i wynika­jące z nich prob­lemy (głównie o charak­terze metodolog­icznym) doty­czące badań popytu i podaży pracy. Trud­ności w pro­jek­towa­niu i przeprowadza­niu analiz pra­co­daw­ców – strony popy­towej – i bezro­bot­nych (lub szuka­ją­cych pracy) – strony podażowej – można podzielić na następu­jące „obszary”: prob­lematyka związana z opisem (diag­nozą) podaży i popytu na pracę – charak­terystyką kap­i­tału ludzkiego, prob­lematyka związana z pop­u­lacją pra­co­daw­ców i oper­atem losowa­nia do bada­nia, prob­lematyka związana z „językiem bada­nia” i niechę­cią pra­co­daw­ców do podawa­nia niek­tórych infor­ma­cji. W artykule przed­staw­iono także przykłady dobrych prak­tyk badaw­czych odnośnie do omaw­ianych prob­lemów, które mogą być pomocne lub inspiru­jące dla osób planu­ją­cych własne anal­izy z tego obszaru.

Słowa kluc­zowe: pra­co­dawcy, bezro­botni, bada­nia, rynek pracy

BIBLIOGRAFIA

 • Bab­bie E. (2001), Bada­nia społeczne w prak­tyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Frieske K.W. (2012), Kap­i­tał ludzki: o licze­niu niepoliczal­nego, tekst niepub­likowany, Warszawa.
 • GUS (2011), Infor­ma­cja bieżąca o dzi­ałal­ności gospo­dar­czej przed­siębiorstw o licz­bie pracu­ją­cych do 9 osób w 2010 r., Warszawa.
 • GUS (2012), Zmi­any struk­tu­ralne grup pod­miotów gospo­darki nar­o­dowej w rejestrze REGON, 2011 r., Warszawa.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w opar­ciu o kom­pe­tencje. Per­spek­tywa uczenia się przez całe życie (2013), IBE,Warszawa.
 • Kocór M., Strze­bońska A. Keller K. (2012), Kogo chcą zatrud­niać pra­co­dawcy? Potrzeby zatrud­nieniowe pra­co­daw­ców i wyma­gania kom­pe­ten­cyjne wobec poszuki­wanych pra­cown­ików, PARP, Warszawa.
 • Kocór M., Strze­bońska A. (2011), Jakich pra­cown­ików potrze­bują polscy pra­co­dawcy, PARP, Warszawa.
 • Matu­siak K.B. (2008), Innowacje i trans­fer tech­nologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa.
 • Milne A. (1999), Kubuś Puchatek, Wydawnictwo Pruszyński i S-ka, Warszawa.
 • MPiPS (2010), Klasy­fikacja zawodów i spec­jal­ności na potrzeby rynku pracy, Depar­ta­ment Rynku Pracy, Warszawa.
 • Od diag­nozy do prog­nozy – potrzeby gospo­darki a jakość kap­i­tału ludzkiego w wojew­ództwie świę­tokrzyskim. Anal­iza pub­licznie dostęp­nych ofert prac (2010), Kon­sor­cjum pro­file i ARC Rynek i Opinia, WUP Kielce.
 • Rank­ing zawodów defi­cy­towych i nad­wyżkowych w wojew­ództwie małopol­skim w 2011 roku (2012), Wojew­ódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków.
 • Sztabiński P., Saw­iński Z., Sztabiński F. (2005), Field­work jest sztuką. Jak dobrać respon­denta, skłonić do udzi­ału w wywiadzie, rzetel­nie i sprawnie zre­al­i­zować badanie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Sztander­ska U., Góra M. (2006), Wprowadze­nie do anal­izy lokalnego rynku pracy. Prze­wod­nik, MPiPS, Warszawa.
 • Zahorska M., red. (2007), Mon­i­tor­ing ksz­tałce­nia na potrzeby lokalnych rynków pracy, MCSI Ltd, Warszawa.

Katarzyna Kalata
Dobrowolne ubez­piecze­nie społeczne w świ­etle zasad kon­sty­tucyjnych
W artykule autorka anal­izuje zakres dobrowol­nego ubez­pieczenia społecznego, który został od 1 sty­cz­nia 2013 r. zmieniony na mocy ustawy o emery­tu­rach i rentach z Fun­duszu Ubez­pieczeń Społecznych oraz niek­tórych innych ustaw (DzU z 2012 r., poz. 637). Dobrowolne ubez­piecze­nie jest badane w sze­rokim aspekcie, nie tylko z punktu widzenia art. 7 ustawy, ale również w sytu­acji zbiegu tytułów do ubez­pieczenia społecznego. Autorka stawia tezę, iż kwes­tia pow­iąza­nia zasad doty­czą­cych przys­tąpi­enia do ubez­pieczeń chorobowego i wypad­kowego z ubez­pieczeni­ami emery­tal­nym i ren­towymi jest sprzeczna z ryzykiem chro­nionym przez przed­miotowe ubez­pieczenia oraz zasadą równości. Zauważa, iż pow­iązanie czterech różnych reżimów ubez­pieczeniowych w prawo do przys­tąpi­enia do ubez­pieczenia znacząco ogranicza krąg pod­miotów mogą­cych zabez­pieczyć swoją akty­wność zawodową przez składkę.

Słowa kluc­zowe: ubez­piecze­nie dobrowolne, zasada równości, prawo do zabez­pieczenia społecznego, ryzyko ubezpieczeniowe

 BIBLIOGRAFIA

 • Bińczycka-Majewska T. (2000), Zbieg tytułów do ubez­pieczenia emery­tal­nego i ren­towego w nowym sys­temie ubez­pieczeń społecznych, „Praca i Zabez­piecze­nie Społeczne” nr 12.
 • Bińczycka-Majewska T. (2003), Hasło: Dobrowolne ubez­piecze­nie społeczne, w: L. Flo­rek, Encyk­lo­pe­dia prawa pracy i ubez­pieczeń społecznych, Warszawa.
 • Gudowska. B., Strusińska-Żukowska J., red. (2011), Ustawa o sys­temie ubez­pieczeń społecznych. Komen­tarz, Warszawa.
 • Jack­owiak Cz. (1963), Prawo pracy, tom II, cz. 2, w: W. Jaśkiewicz, Cz. Jack­owiak, W. Piotrowski, Prawo pracy, Poznań.
 • Jędrasik-Jankowska I. (1987), Ubez­piecze­nie społeczne (chorobowe, ren­towe i emery­talne), Warszawa.
 • Jędrasik-Jankowska I. (2007), Poję­cia i kon­strukcje prawne ubez­pieczenia społecznego, Wyd. 1, Warszawa.
 • Jędrasik-Jankowska I. (2011), Poję­cia i kon­strukcje prawne ubez­pieczenia społecznego, Wyd. 4, Warszawa.
 • Jończyk J. (2006), Prawo zabez­pieczenia społecznego, Kraków.
 • Kacz­marek A. (2009), Dobrowolne ubez­piecze­nie emery­talne i ren­towe w ustawie o sys­temie ubez­pieczeń społecznych, „Ubez­pieczenia Społeczne” nr 3.
 • Oniszczuk J. (2005), Wol­ności i prawa soc­jalne oraz orzecznictwo kon­sty­tucyjne, Warszawa.
 • Pacud R. (2011), Sto­sunki prawne ubez­pieczenia emery­tal­nego, Warszawa.
 • Pędzier­ski A. (1999), Ubez­piecze­nie chorobowe po reformie ubez­pieczeń społecznych, „Przegląd Ubez­pieczeń Społecznych i Gospo­dar­czych” nr 10.
 • Ste­line J. (2004), Dobrowolne ubez­piecze­nie emery­talne, w T. Bińczyka-Majewska, Kon­strukcje prawa emery­tal­nego, Kraków.
 • Wantoch-Rekowski J., red. (2007), Ustawa o sys­temie ubez­pieczeń społecznych. Komen­tarz, Toruń.
 • Wiśniewski J. (2010), Różnorodne formy zatrud­nienia, Toruń.
 • Zieliński T. (1994), Ubez­piecze­nie społeczne pra­cown­ików, Warszawa-Kraków

Marcin Pod­kański
Strate­gie wydłuża­nia akty­wności zawodowej: wybrane kraje UE
W artykule zaprezen­towana została anal­iza i charak­terystyka dzi­ałań pode­j­mowanych na rzecz wydłuże­nia akty­wności zawodowej w wybranych kra­jach Unii Europe­jskiej (Szwecja, Niemcy, Wielka Bry­ta­nia) jako odpowiedzi na prob­lemy rynków pracy, sys­temów ubez­pieczeń społecznych oraz jako reakcji na rozpoczy­na­jący się pro­ces starzenia się społeczeństw. Skon­cen­trowano się na trzech fila­rach stosowanych rozwiązań: pod­nosze­niu efek­ty­wności poli­tyk rynku pracy, zapew­ni­a­niu powszech­ności ksz­tałce­nia ustaw­icznego oraz wydłuża­niu wieku emery­tal­nego. Wnioski z doko­nanej anal­izy odnie­sione zostały do wyzwań sto­ją­cych przed Pol­ską w kon­tekś­cie zmieni­a­jącej się struk­tury demograficznej społeczeństwa.

Słowa kluc­zowe: rynek pracy, akty­wiz­a­cja osób 50+, wydłużanie akty­wności zawodowej, bezrobocie

 BIBLIOGRAFIA

 • Albrecht J., van der Berg G., Vro­man S. (2005), The Knowl­edge Lift: The Swedish Adult Edu­ca­tion Pro­gram That Aimed to Elim­i­nate Low Worker Skill Lev­els, Dis­cus­sion Paper No. 1503, For­shun­gIn­sti­tut zur Zukunft der Arbeit, Bonn.
 • Arbeit­slosen­geld III Sozial­geld Grund­sicherung für Arbeit­suchende (2012), Bun­de­sagen­tur für Arbeit, Nürnberg.
 • Błę­dowski P. (2008), Efek­ty­wność instru­men­tów APRP stosowanych w Szwecji, w: Poli­tyka rynku pracy. Doświad­czenia europe­jskie i pol­skie, pod red. Gile­jko L., Błaszczyk B., Akademia Human­isty­czna im. A. Gieysztora.
 • Boni M. (2006), Elasty­czność i sprawność rynku pracy w Polsce, w: Elasty­czność i sprawność rynku pracy, Zeszyty BRE – Case nr 87, Warszawa.
 • Bun­de­spro­gramm „Per­spek­tive 50plus – Bechäf­ti­gungspakte für Ältere in den Regio­nen – Kodex für Per­spek­tive 50plus” (2008), Bun­desmin­is­terium für Arbeit und Soziales, Berlin.
 • Charak­terystyka sys­temu emery­tal­nego w Szwecji (2011), mate­riał infor­ma­cyjny doty­czący wiz­yty studyjnej del­e­gacji ZUS w Urzędzie Spraw Emerytalno-Rentowych (Pen­sion­s­myn­digheten), Depar­ta­ment Współpracy Między­nar­o­dowej ZUS, Warszawa.
 • Fedor­czuk M. (2008), Reformy rynku pracy w Wielkiej Bry­tanii wprowad­zone przez Par­tię Pracy, w: Poli­tyka rynku pracy. Doświad­czenia europe­jskie i pol­skie, pod red. Gile­jko L., Błaszczyk B., Akademia Human­isty­czna im. A. Gieysztora.
 • Fedor­czuk M., Bojadżijewa-Wesołowska K. (2008), Efek­ty­wność instru­men­tów akty­wnej poli­tyki rynku pracy stosowanych w Wielkiej Bry­tanii, w: Efek­ty­wność usług i instru­men­tów rynku pracy służą­cych pod­nosze­nie kwal­i­fikacji bezro­bot­nych w Polsce i wybranych kra­jach Unii Europe­jskiej, pod red. P. Błę­dowski, MPiPS, Warszawa.
 • Fortschrittsre­port Alters­gerechte Arbeitswelt (2012), Bun­desmin­is­terium für Arbeit und Soziales, Berlin.
 • Jacobi L., Kluve J. (2007), Before and after Hartz reforms: The pre­rfor­mance of Active Labour Mar­ket Pol­i­cyin Ger­many, Zeitschrift für Arbeits­mark­t­Forschung – Jour­nal for Labour Mar­ket Research, Insti­tut für Arbeits­markt– und Berufs­forschung (IAB), Nürnberg.
 • Męcina J. (2010), Wpływ dia­logu społecznego na ksz­tał­towanie sto­sunków pracy w III Rzeczy­pospo­litej, IPS UW, Warszawa.
 • Mon­net J., Greve B. (2001), Labour Mar­ket Issues In the Euro­pean Com­mu­nity, Research Papers from the Depart­ment of Social Sci­ences Insti­tute for Sam­fundsv­i­den­skab og Erhver­vokonomi. No. 7/01, Roskilde University.
 • Nadol­ska J. (2009), Pro­gramy dzi­ałań antykryzysowych w Niem­czech, w: Poli­tyka społeczna w kryzysie pod red. M. Księżopol­ski, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołę­dowski, IPS UW, Warszawa.
 • Nadol­ska J. (2010), Rynek pracy w pro­ce­sie przek­sz­tałceń państwa soc­jal­nego we współczes­nych Niem­czech, IPS UW, Warszawa.
 • Pod­kański M. (2012), Ewolucja europe­jskiej poli­tyki zatrud­nienia w kierunku akty­wiz­a­cji zawodowej osób starszych, „Poli­tyka Społeczna” nr 5–6.
 • Raport o stanie małych i śred­nich przed­siębiorstw w Polsce (2011), Pol­ska Agencja Roz­woju Przed­siębior­c­zości, Warszawa.
 • Szylko-Skoczny M. (2008), Part­nerstwo na Mazowszu. Mate­ri­ały z V Jubileuszowego Forum Part­nerstwa Lokalnego w dni­ach 21–22 listopada 2008 r. (2009), Wojew­ódzki Urząd Pracy w Warsza­wie, Wydział Region­al­nej Poli­tyki Rynku Pracy, Warszawa.
 • Sianesi B. (2002), Swedish Active Labour Mar­ket Pro­grammes in the 1990s: Over­all Effec­tiv­ness and Dif­fer­en­tial Per­for­mance, The Insti­tute for Fis­cal Stud­ies, London.
 • Spra­woz­danie z real­iza­cji Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki za II półrocze 2011 (2012), Min­is­terstwo Roz­woju Region­al­nego, Warszawa.
 • Sun­den A. (2006), The Swedish expe­ri­ence with pen­sion reform, „Oxford Review of Eco­nomic Pol­icy”, vol. 22, No. 1.
 • Szylko-Skoczny M. (2009) Nowe instru­menty rynku pracy – przykład niemiecki, w: Part­nerstwo na Mazowszu. Mate­ri­ały z V Jubileuszowego Forum Part­nerstwa Lokalnego w dni­ach 21–22 listopada 2008 r., Wojew­ódzki Urząd Pracy w Warsza­wie, Wydział Region­al­nej Poli­tyki Rynku Pracy, Warszawa.
 • Szylko-Skoczny M. (2008), Zmi­ana pode­jś­cia do poli­tyki rynku pracy w RFN – reformy Hartza, w: Poli­tyka rynku pracy. Doświad­czenia europe­jskie i pol­skie, pod red. Gile­jko L., Błaszczyk B., Akademia Human­isty­czna im. A. Gieysz­tora.
 • The Work Pro­gramme (2011), Depart­ment for Work and Pen­sions, London.
 • This is New Start. Infor­ma­tion for employ­ers (2010), Arbets­förmedlin­gen, Stockholm.
 • Weishaupt J. (2011), Social Part­ners and the Gov­er­nance of Pub­lic Employ­ment Ser­vices: Trends and Expe­ri­ences from West­ern Europe – Work­ing Paper No. 17, Inter­na­tional Labour Office, Geneva.
 • Wiśniewski Z., Zawadzki K. (2010), Akty­wna poli­tyka rynku pracy w Polsce w kon­tekś­cie europe­jskim, Wojew­ódzki Urząd Pracy, Uni­w­er­sytet M. Kopernika, Toruń.

Pon­adto w numerze:
Infor­ma­cje
Nowości wydawnicze
Diar­iusz poli­tyki społecznej


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 2 (467) 2013

MEN’S EQUAL RIGHT TO PARENTAL LEAVEAndrzej Świątkowski
WHO DESERVES WHAT? AN EMPIRICAL INSIGHTS INTO CRITERIA JUSTIFYING SOCIAL ASSISTANCEPiotr Michoń
METHODOLOGICAL TRAPS IN RESEARCH ON EMPLOYERSKrzysztof Pod­wój­cic
THE ISSUE OF OPTIONAL SOCIAL INSURANCE IN RELATION TO CONSTITUTIONAL PRINCIPLESKatarzyna Kalata

SOCIAL POLICY ABROAD
STRATEGIES FOR EXTENDING PROFESSIONAL ACTIVITY: SELECTED EU COUNTRIESMarcin Pod­kański

INFORMATION
SOCIAL MINIMUM BASKETSESTIMATES FOR SEPTEMBER OF 2012 – Piotr Kurowski
SOCIAL CAPITAL IN WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP IN SOCIAL POLICY STRATEGY Andże­lika Libertowska

READERSTRIBUNE
DIFFICULTIES DISABLED PEOPLE FACE: PERSONAL INSIGHTAdam Przy­byl­ski

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers:

 Andrzej Świątkowski
MEN’S EQUAL RIGHT TO PARENTAL LEAVE
The men’s right to parental leave is pro­tected by pro­vi­sions art. 14 which pro­hibits dis­crim­i­na­tion based on sex taken in con­junc­tion of art. 8 which guar­an­tees to every­body the right to respect for pri­vate and fam­ily life of the Euro­pean Con­ven­tion of Human Rights of Nov.4th, 1950 decided the Euro­pean Court of Human Rights in its judg­ment of March 12, 2012 in the case of Kostan­tin Markin v. Rus­sia. An author exam­ines the ECtHR assess­ment con­cern­ing the appli­cant employed as ser­vice­men in the mil­i­tary of the domes­tic author­i­ties’ refusal to grant him parental leave because he belonged to the male sex. The Court found in favour of an appli­cant due to the fact that as parental leave and parental leave allowances are con­cerned, men are in anal­o­gous sit­u­a­tion to women. The Court has accepted that the rights of mil­i­tary per­son­nel under var­i­ous pro­vi­sions of the Con­ven­tion may in cer­tain sit­u­a­tions be restricted to a greater degree than would be per­mis­si­ble in case of civil­ians. In respect of restric­tions on the fam­ily and pri­vate life of mil­i­tary per­son­nel there must exist par­tic­u­larly seri­ous rea­sons. Such restric­tions are accept­able only where there is a real threat to the armed forces oper­a­tional effec­tive­ness. The dif­fer­ence in treat­ment can­not be jus­ti­fied by ref­er­ence to tra­di­tions pre­vail­ing in a cer­tain coun­try. Tak­ing into con­sid­er­a­tion that in Rus­sia the enti­tle­ment to parental leave depends exclu­sively on the sex of mil­i­tary per­son­nel the ECtHR decided that then exclu­sion of ser­vice­men from the enti­tle­ment to parental leave while ser­vice­women are enti­tled to such leave, can­not be said to be rea­son­ably or objec­tively jus­ti­fied. The Court con­cluded that the dif­fer­ent treat­ment, of which men denied of the right to parental leave, amounted to dis­crim­i­na­tion on grounds of sex.

Key­words: Dis­crim­i­na­tion, equal treat­ment, Euro­pean Court of Human Rights, parental leave, right to respect for pri­vate and fam­ily life, ser­vice­men, ser­vice­women, sex

Piotr Michoń
WHO DESERVES WHAT? AN EMPIRICAL INSIGHTS INTO CRITERIA JUSTIFYING SOCIAL ASSISTANCE
The soci­eties and wel­fare states may per­ceived the deserv­ing­ness of dif­fer­ent groups of peo­ple in dif­fer­ent way. The mod­els devel­oped in lit­er­a­ture indi­cate six cri­te­ria of deserv­ing­ness: iden­tity, needs level, con­trol over cause, reci­procity, ade­quacy of behav­iour, atti­tude. The paper aims at con­tribut­ing to empir­i­cal under­stand­ing of the issue of deserv­ing­ness and pol­icy rationing. The study tests the cri­te­ria of deserv­ing­ness in Poland, which to author’s best knowl­edge rep­re­sents the first empir­i­cal try of the kind.

Key­words: jus­ti­fy­ing social assis­tance, wel­fare state, state’s support

Krzysztof Pod­wój­cic
METHODOLOGICAL TRAPS IN RESEARCH ON EMPLOYERS
This arti­cle presents the main “traps”, and prob­lems caused by them, in research con­cern­ing demand and sup­ply of labour. Dif­fi­cul­ties in pro­ject­ing and con­duct­ing such research includ­ing both the demand side (employ­ers) and the sup­ply side (employ­ees) may occur in sev­eral areas: diag­no­sis of sup­ply and demand of labour and def­i­n­i­tion of human cap­i­tal, pop­u­la­tion of employ­ers and a sam­pling frame, spe­cific research lan­guage and neg­a­tive atti­tude of respon­dents towards some top­ics. In this paper, some exam­ples of good prac­tice in related research are pre­sented, which may appear use­ful or inspir­ing for peo­ple inter­ested in under­tak­ing research in this sub­ject matter.

Key­words: Employ­ers, employ­ees, research, labour market

Katarzyna Kalata
THE ISSUE OF OPTIONAL SOCIAL INSURANCE IN RELATION TO CONSTITUTIONAL PRINCIPLES
In the arti­cle the author exam­ines the range of the optional social insur­ance, which is from 1 Jan­u­ary 2013 under the ustawy o emery­tu­rach i rentach z Fun­duszu Ubez­pieczeń Społecznych oraz niek­tórych innych ustaw will be changed. Optional insur­ance is exam­ined in a broad aspect, not only from the point of view of art. 7 of the act, but also in the sit­u­a­tion of the con­flu­ence of titles to social insurence. The author argues that the issue of rela­tion­ship rules regard­ing access to health insur­ance and acci­dent insur­ance and dis­abil­ity pen­sion is incon­sis­tent with the risk in ques­tion is pro­tected by insur­ance and the prin­ci­ple of equal­ity. It is noted that the rela­tion­ship of four dif­fer­ent insur­ance regimes in the right to the insur­ance sig­nif­i­cantly reduces the num­ber of peo­ple that can secure your pro­fes­sional activ­ity by premium.

Key­words: optional insur­ance, the prin­ci­ples of equal­ity, the right to social insur­ance, insur­ance risk

Marcin Pod­kański
PROFESSIONAL ACTIVITY LENGTHENING STRATEGIESSELECTED EUROPEAN UNION COUNTRIES
This arti­cle presents the analy­sis and char­ac­ter­is­tic of actions which are taken to lengthen the pro­fes­sional activ­ity in selected EU coun­tries (Swe­den, Ger­many, United King­dom) as a response to the prob­lems of labour mar­kets and social secu­rity sys­tems, as well as reac­tion to the process of aging soci­ety. The arti­cle focuses on the three pil­lars of the under­taken activ­i­ties: improv­ing the effec­tive­ness of labour mar­ket poli­cies, pro­vid­ing life­long learn­ing edu­ca­tion and extend­ing of the retire­ment age. The con­clu­sions of this analy­sis are ref­er­enced to the chal­lenges posed for Poland in the con­text of the chang­ing demo­graphic struc­ture of society.

Key­words: labour mar­ket, acti­va­tion of peo­ple 50+, length­en­ing of pro­fes­sional activ­ity, unemployment

Fur­ther­more:
Book Reviews
Information

prze­jdź do Spisu treści

« powrót