Nr 4 (469) 2013

Spis treści nr 4/2013

Pobierz numer pobierz plik w pdf

 Table of Contents

PRÓG INTERWENCJI SOCJALNEJ CZY MINIMALNY DOCHÓD SOCJALNY? REFLEKSJA NAD PROPOZYCJAMI ZMIAN W POMOCY SPOŁECZNEJ – Piotr Broda-Wysocki, Piotr Kurowski
SENIORZY AKTYWNI SPOŁECZNIE – Bogusława Urba­niak 
RYZYKO NIESAMODZIELNOŚCI W ORZECZNICTWIE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI – Gertruda Uścińska
ZMIENNE SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE A AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA POLAKÓW – Anna Nicińska, Karol Osłowski

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
INSTRUMENTY FINANSOWE WSPARCIA RODZIN Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM W NIEMCZECHOlga Komorowska

FORUM PRAKTYKÓW
PROCES WYCHOWAWCZY W DOMU DZIECKAPRIORYTETY FORMALNE I REALNEIwona Mich­niewicz, Romuald Michniewicz

INFORMACJE
PRZEMIANY RODZINY W POLSCE Z PERSPEKTYWY DEMOGRAFAAgnieszka Smoder
Z PRAC KOMITETU NAUK O PRACY I POLITYCE SPOŁECZNEJ PANBeata Kaczyńska

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Szczegól­nie pole­camy artykuły:

Piotr Broda-Wysocki, Piotr Kurowski
Próg inter­wencji soc­jal­nej czy min­i­malny dochód soc­jalny? Reflek­sja nad propozy­c­jami zmian w pomocy społecznej

W 2012 r. minęło 10 lat od pow­sta­nia progu inter­wencji soc­jal­nej. Artykuł przed­stawia ocenę jego real­nego funkcjonowa­nia oraz odnosi się do nowej propozy­cji resortu pracy – min­i­mal­nego dochodu soc­jal­nego. Autorzy for­mułują hipotezę, iż obec­nie funkcjonu­jące rozwiąza­nia nie były w zasadzie wyko­rzysty­wane w takiej mierze, w jakiej zostały zaplanowane. Nato­mi­ast nowe rozwiąza­nia wydają się na obec­nym etapie dość dyskusyjne, tak pod wzglę­dem założeń defini­cyjnych, jak i możli­wości zastosowania.

Słowa kluc­zowe: pomoc społeczna, świad­czenia soc­jalne, poli­tyka społeczna, min­i­mum soc­jalne

 BIBLIOGRAFIA

 • Balcerzak-Paradowska В. (2004), Rodz­ina i poli­tyka rodzinna na przełomie wieków, IPiSS, Warszawa.
 • Broda-Wysocki P. (2003), Stare i nowe funkcje pomocy społecznej, w: B. Balcerzak-Paradowska (red.), Praca i poli­tyka społeczna wobec wyzwań inte­gracji, IPiSS, Warszawa.
 • Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi min­i­mal­nej kon­sumpcji gospo­darstw domowych wyz­naczane metodą potrzeb pod­sta­wowych. Rodzaje, osza­cow­a­nia i zas­tosowa­nia w poli­tyce społecznej, IPiSS, Warszawa.
 • EAPN (2013), Rekomen­dacje Pol­skiego Komtetu EAPNWRZOS w sto­sunku do drugiej aktu­al­iza­cji KPR w 2013 г., Warszawa.
 • Goli­nowska S. (2010), Poli­tyka wobec ubóstwa i wyk­luczenia społecznego w Polsce w min­ionym dwudziestole­ciu, “Poli­tyka Społeczna” nr 9.
 • GUS (2012), Ubóstwo w Polsce w 2011 г., maj, GUS, Warszawa.
 • Kłos B. (2003), Min­i­malny dochód gwaran­towany w państ­wach członkows­kich Unii Europe­jskiej, Wydział Analiz Eko­nom­icznych i Społecznych Kance­larii Sejmu, Biuro Studiów i Eksper­tyz, Infor­ma­cja Nr 1022, Warszawa.
 • Kry­te­ria dochodowe upraw­ni­a­jące do świad­czeń pomocy społecznej (wg infor­ma­cji cenowych dla 2001 г.). Raport dla MPiPS (2002), IPiSS, Warszawa, czerwiec.
 • Kry­te­ria dochodowe upraw­ni­a­jące do świad­czeń pomocy społecznej. Raport wery­fika­cyjny dla MPiPS (2006), IPiSS Warszawa, styczeń.
 • Szarfen­berg R. (2009), Min­i­malny dochód gwaran­towany, eksper­tyza dla PK EAPN, Warszawa.
 • Szum­licz J. (1993), Min­i­malny dochód gwaran­towany w pomocy społecznej, IPiSS, Warszawa.
 • Tkaczyk B. (2011), Czym jest min­i­malny dochód gwaran­towany, wys­tąpi­e­nie na kon­fer­encji pt. “Min­i­malny dochód gwaran­towany — mity i rzeczy­wis­tość”, Warszawa.
 • Topolewska M. (2012), Radykalne zmi­any w przyz­nawa­niu zasiłków. Kry­terium dochodowe zastąpi min­i­malny dochód soc­jalny, “Gazeta Prawna” z 2 października.
 • Wysokość i struk­tura progu inter­wencji soc­jal­nej (wg infor­ma­cji cenowych dla 2007 г.). Raport wery­fika­cyjny dla MPiPS (2009), IPiSS, Warszawa, luty.
 • Wysokość i struk­tura progu inter­wencji soc­jal­nej (wg infor­ma­cji cenowych dla 2010 г.). Raport wery­fika­cyjny dla MPiPS (2012), IPiSS, Warszawa, luty.
 • Założe­nia do pro­jektu ustawy o pomocy społecznej i usłu­gach soc­jal­nych (2012), tekst powielony, Depar­ta­ment Pomocy i Inte­gracji Społecznej MPiPS, Warszawa.

Bogusława Urba­niak
Seniorzy akty­wni społecznie
Akty­wne starze­nie się w wymi­arze społecznym obe­j­muje zaan­gażowanie seniorów w dzi­ałal­ność społeczną. Chodzi o pobudze­nie akty­wności społecznej, w której starsza część społeczeństwa będzie zarówno odbiorcą, jak i dawcą usług. Polscy seniorzy, jak dotąd, angażują się w sto­sunkowo małym stop­niu w wolon­tariat i inne formy akty­wności społecznej. Sytu­acja ta się jed­nak zmienia. Rząd  opra­cował spec­jalny pro­gram na lata 2012–2013 skierowany do jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych ani­ma­torów akty­wności społecznej. Przewidziany w nim konkurs ASOS 2012 wyłonił final­istów, którzy otrzy­mają środki finan­sowe na rzecz pro­jek­tów w czterech obszarach pri­o­ry­te­towych, real­i­zowanych w roku 2012 i 2013. Tym samym Pol­ska dołączyła do innych kra­jów sto­su­ją­cych wspar­cie sys­te­mowe zaan­gażowa­nia społecznego seniorów.

Słowa kluc­zowe: ludzie starsi, starze­nie się społeczeństw, dzi­ałal­ność społeczna, postawy społeczne, zachowa­nia społeczne, poli­tyka społeczna, zarządzanie wiekiem, społeczeństwo oby­wa­tel­skie

 BIBLIOGRAFIA

 • Aigin­ger К. (2010), Nowe wyzwa­nia dla mod­elu europe­jskiego i jak im sprostać, w: Bieńkowski W., Radło M-J. (red.), Wzrost gospo­dar­czy czy bez­pieczeństwo soc­jalne, WN PWN, Warszawa.
 • Cza­piński J., Panek T., red. (2012), Diag­noza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków,; CRZL, MPiPS, Warszawa.
 • Ehlers A., Naegele G., Reichert M. (2011), Vol­un­teer­ing by older peo­ple in the EU, Lux­em­bourg: Euro­pean Foun­da­tion for the Improve­ment of Liv­ing and Work­ing Con­di­tions, Pub­li­ca­tion Office of the Euro­pean Union.
 • Esping-Andersen G. (2010), Społeczne pod­stawy gospo­darki postin­dus­tri­al­nej, WSP TWP w Warsza­wie, Warszawa.
 • Kryńska E., Krzyszkowski J., Urba­niak В., red. (2013), Diag­noza obec­nej sytu­acji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport koń­cowy Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Rzą­dowy pro­gram na rzecz akty­wności społecznej osób starszych na lata 2012–2013 (2012), sier­pień, Warszawa, http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/seniorzy/Rzadowy%20Program%20ASOS_2012-2013.pdf [dostęp 10.11.2012].

Gertruda Uścińska
Ryzyko niesamodziel­ności w orzecznictwie europe­jskiego try­bunału spraw­iedli­wości

W artykule przed­stawia się anal­izę prawną poję­cia ryzyka niesamodziel­ności na pod­stawie prawa UE i orzecznictwa Europe­jskiego Try­bunału Spraw­iedli­wości. Pon­adto ważnym ele­mentem tego tek­stu jest przed­staw­ie­nie prawa niemieck­iego doty­czącego ubez­pieczenia pielę­gna­cyjnego, którego rozwiąza­nia zostały uznane przez Komisje Europe­jska za niez­godne z prawem trak­ta­towym doty­czą­cym swo­body świad­czenia usług. Prob­lemy w nim pod­nie­sione są ważne dla prawa kra­jowego i uni­jnego doty­czącego opieki dłu­goter­mi­nowej. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że opieka dłu­goter­mi­nowa ma wymiar pon­ad­nar­o­dowy w zakre­sie skutków prawnych i finansowych.

Słowa kluc­zowe: zabez­piecze­nie społeczne, opieka soc­jalna, świad­czenia soc­jalne, ubez­pieczenia społeczne, ryzyko społeczne, reg­u­lacje prawne, orzecznictwo Europe­jskiego try­bunału spraw­iedli­wości, prawo WE

BIBLIOGRAFIA

 • Y. Jorens, Some pre­lim­i­nary remarks on LTC-sys– tems, tekst przy­go­towany w ramach zespołu Think Tank w pro­jek­cie “Train­ing and report­ing on Euro­pean Social Secu­rity”, Ghent Uni­ver­sity, s. 1–10.
 • Some pre­lim­i­nary remarks on LTC-systems, “Zabez­piecze­nie Społeczne. Teo­ria, Prawo, Prak­tyka. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabez­pieczenia Społecznego IPS UW” 2012, nr 1, s. 71–75.
 • Joint report on social pro­tec­tion and social inclusion2008, Euro­pean Com­mis­sion, Brus­sels 2008, ec.europa.eu/employment_social/spsi/joint_reports_en.htm
 • F. Marhold, Mod­erni­sa­tion of Euro­pean Coor­di­na­tion of Sick­ness Ben­e­fits, “Euro­pean Jour­nal of Social Secu­rity” 2009, nr 1–2, s. 119–132.

Anna Nicińska, Karol Osłowski
Zmi­enne społeczno-demograficzne a akty­wność społeczna Polaków
W artykule zbadano wpływ wieku i kohorty na akty­wność społeczną Polaków oraz to, jak zmienia się wpływ czyn­ników istot­nych dla akty­wności społecznej wraz ze zmi­aną grupy wiekowej na pod­stawie danych Diag­nozy Społecznej oraz bada­nia Sur­vey on Health, Age­ing and Retire­ment in Europe. Nie zaob­ser­wowano istot­nego wpływu wieku na akty­wność społeczną w pró­bie pan­elowej, ale wyniki bada­nia wskazują na istotne znacze­nie kohorty. W starszych gru­pach wiekowych wzrasta znacze­nie czyn­ników niesprzy­ja­ją­cych akty­wności społecznej, a spada znacze­nie czyn­ników sprzy­ja­ją­cych akty­wności społecznej, z wyjątkiem dochodu, którego rola wzrasta.

Słowa kluc­zowe: ludzie starsi, młodzież, pobudzanie akty­wności, postawy społeczne, dzi­ałal­ność społeczna, społeczeństwo oby­wa­tel­skie, zarządzanie wiekiem, struk­tura demograficzna

BIBLIOGRAFIA

 • Chabior A. (2008), Z badań nad akty­wnoś­cią seniorów — doświad­czenia pol­skie i niemieckie, w: A. Fabiś (red.), Akty­wność społeczna, kul­tur­alna i oświa­towa seniorów, Bib­lioteka Geron­tologii Społecznej, Bielsko-Biała, s. 29–38.
 • Chimiak G. (2006), How indi­vid­u­als make sol­i­dar­ity work, Bib­lioteka Pożytku Pub­licznego, Min­is­terstwo Pracy i Poli­tyki Społecznej, Warszawa.
 • Cza­piński J. (2009), Psy­cho­log­i­cal and social well-being of Poles aged 50+ com­pared to selected Euro­pean soci­eties, Cen­trum Analiz Eko­nom­icznych CenEA Research Note Series nr RN01en/09.
 • Czarniewicz M. (1962), Akty­wność społeczna dziecka 12– –14-letniego, Państ­wowe Zakłady Wydawnictw Szkol­nych, Warszawa.
 • Czer­wińska E. (2006), Ocena akty­wności życia osób starszych — wyniki badań, w: Z. Ole­jniczak (red.), Akty­wność zawodowa i społeczna osób z grupy wiekowej 50 plus. Opra­cow­a­nia, anal­izy, bada­nia, dobre prak­tyki, Wyższa Szkoła Mar­ketingu i Zarządza­nia w Lesznie, Leszno, s. 94–105.
 • Frieske K.W., Pawłowska K. (2011), Kap­i­tał społeczny — lek na całe zło?, “Poli­tyka Społeczna” nr 5–6, s. 21–26.
 • Greene W. (2009), Dis­crete Choice Mod­el­ing, w: T.C. Mills, К. Pat­ter­son (red.), Pal­grave hand­book of econo­met­rics, Vol­ume 2: applied econo­met­rics, Pal­grave Mac– mil­lan, Nowy Jork, s. 473–556.
 • Gurycka A. (1976), W poszuki­wa­niu psy­cho­log­icznych mech­a­nizmów społecznej akty­wiz­a­cji, w: A. Gurycka (red.), Akty­wność i akty­wiz­a­cja społeczna, Wydawnictwa Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Warszawa, s. 5–11.
 • Hal­icka M., Hal­icki J. (2008), Czas wolny i akty­wność społeczna ludzi starszych na Pod­la­siu na przykładzie badań w środowisku miejskim i wiejskim, w: A. Fabiś (red.), Akty­wność społeczna, kul­tur­alna i oświa­towa seniorów, Bib­lioteka Geron­tologii Społecznej, Bielsko-Biała, s. 47–59.
 • Leś E. (1994), Orga­ni­za­cje oby­wa­tel­skie w Europie Środkowo-Wschodniej, CIVICUS Świa­towy Sojusz na rzecz Wspiera­nia Inic­jatyw Oby­wa­tel­s­kich, Waszyngton.
 • Micha­lak T., Wilkin J. (2003), Rynek, społeczeństwo oby­wa­tel­skie, państwo a sytu­acja grup zmar­gin­al­i­zowanych — uję­cie eko­nom­iczne, w: T. Kaźmier­czak, M. Rym­sza (red.), W stronę akty­wnej poli­tyki społecznej, Insty­tut Spraw Pub­licznych, Warszawa, s. 39–73.
 • Prokosz M. (2000), Akty­wność społeczna młodzieży szkół śred­nich w środowisku wielkomiejskim, Wydawnictwa Uni­w­er­sytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Raport o kap­i­tale intelek­tu­al­nym Pol­ski (2008), Zespół Dorad­ców Strate­gicznych Prezesa Rady Min­istrów, Warszawa.
 • Row­iński R., Dąbrowski A. (2011), Phys­i­cal recre­ation in the rela­tion of the func­tional effi­ciency and the qual­ity of life felderly peo­ple, “Poli­tyka Społeczna” wydanie w języku ang­iel­skim pt. Med­ical, psy­cho­log­i­cal, soci­o­log­i­cal and eco­nomic aspects of age­ing in Poland, s. 44–51.
 • Rym­sza M. (2010), Dzi­ałal­ność dobroczynna: trady­cje i współczes­ność, “Trzeci sek­tor” nr 22, s. 2–7.
 • Sir­ven N., Debrand T. (2011), Social cap­i­tal and health of older Euro­peans. From reverse causal­ity to health inequal­i­ties, Insti­tute de Recherche et Doc­u­men­ta­tion en Economie de la Sante Work­ing Paper nr 40.
 • Sol­i­darne społeczeństwo, bez­pieczna rodz­ina. Praca dla osób starszych (2011), Forum Debaty Pub­licznej, mate­ri­ały pokonferencyjne.
 • Zalewski D., Poławski P. (2009), Udział NGOs w tworze­niu samorzą­dowej poli­tyki społecznej, “Poli­tyka Społeczna” nr 11–21, s. 17–22.
 • Ziębińska B. (2009), Uni­w­er­sytety trze­ciego wieku — wybrane aspekty funkcjonowa­nia orga­ni­za­cji, “Poli­tyka Społeczna” nr 3, s. 21–26.

Olga Komorowska
Instru­menty finan­sowe wspar­cia rodzin z dzieck­iem niepełnosprawnym w Niem­czech
Pol­ska jest aktu­al­nie na etapie zmian w poli­tyce wobec osób niepełnosprawnych, co widać zarówno w pozy­ty­wnej ewolucji postaw społeczeństwa, jak i w przepisach prawnych. Ist­niejące rozwiąza­nia, mające na celu pomoc osobom niepełnosprawnym, często są niezad­owala­jące. Dlat­ego też ważne jest, aby bliżej przyjrzeć się rozwiązan­iom obow­iązu­ją­cym w kraju, który w kon­tekś­cie prawno-instytucjonalnym oraz w kon­tekś­cie postaw społecznych jest bardziej zaawan­sowany niż Pol­ska. W artykule scharak­tery­zowana zostanie pomoc finan­sowa, jaką mogą otrzy­mać rodziny z dzieck­iem niepełnosprawnym w Niem­czech. Niemcy są przykła­dem państwa, w którym zapo­b­ie­ganie wyk­lucze­niu społecznemu osób niepełnosprawnych jest trak­towane jako pod­sta­wowe zadanie poli­tyki społecznej.

Słowa kluc­zowe: osoby niepełnosprawne, świad­czenia soc­jalne, opieka nad dzieck­iem, instru­menty finan­sowe, poli­tyka społeczna

BIBLIOGRAFIA

 • Abschluss­bericht, Begleitung und Auswer­tung der Erprobung trägerüber­greifender Per­sön­licher Bud­gets (2007), Bun­desmin­is­terium für Arbeit und Soziales, Berlin.
 • Dąbrowska M. (2005), Zjawisko wypale­nia wśród matek dzieci niepełnosprawnych, Impuls, Kraków.
 • Die far­bigen Seiten der Leben­shilfe (2008), “Zeitung” nr 3, Sep­tem­ber, Bun­desvere­ini­gung Leben­shilfe für Men­schen mit geistiger Behin­derung, Marburg.
 • Komorowska О. (2011a), Własny budżet — nowa forma świad­czeń dla osób z niepełnosprawnoś­cią w Niem­czech, Prace i Mate­ri­ały Wydzi­ału Zarządza­nia Uni­w­er­sytetu Gdańskiego (Wybrane prob­lemy roz­woju demograficzno-społecznego Pol­ski i metody ich bada­nia) nr 2/3.
 • Komorowska O. (2011b), Osoba niepełnosprawna w Polsce i w Niem­czech — wybrane aspekty prawne, Stu­dia Prawno-Ekonomiczne, t. LXXXIII.
 • Kruse К. (2009), Mein Kind ist behindert-diese Hil­fen gibt es, Bun­desver­band für kör­per– und mehrfach­be­hin­derte Men­schen e.V., Düsseldorf.
 • Kruse K. (2011), Steuer­merk­blatt für Fam­i­lie mit behin­derten Kinder, Bun­desver­band für kör­per– und mehrfach­be­hin­derte Men­schen e.V., Düsseldorf.
 • Majerski-Pahlen M., Pahlen R. (2006), Mein Recht als Schwer­be­hin­derter, C.H. Beck, Münschen.
 • Moraczewska B. (2008), Sytu­acja rodzinna i społeczna rodzeństwa pełnosprawnego mającego brata lub siostrę z niepełnosprawnoś­cią w: Sem­i­nare, t. 25, Tnfs, Łomianki.
 • Röger В. (2010), Finanzielle Hil­fen für Men­schen mit Behin­derung, Wal­halla, Regensburg.
 • Schritt für Schritt– von der Idee bis zum Ziel (2008), Ein “Fahrplan” für Men­schen mit Behin­derung, Lan­desver­band Baden-Württemberg der Leben­shilfe für Men­schen mit Behin­derung e.V, Stuttgard.
 • Sekułow­icz M. (2000), Matki dzieci niepełnosprawnych wobec prob­lemów życiowych, Uni­w­er­sytet Wrocławski, Wrocław.
 • Steuer­weg­weiser für behin­derte Men­schen (2008), Thüringer Finanzministerium.

Pon­adto w numerze:
Infor­ma­cje
Nowości  wydawnicze
Diar­iusz poli­tyki społecznej


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 4 (469) 2013

SOCIAL INTERVENTION THRESHOLD OR MINIMUM SOCIAL INCOME? THOUGHTS ABOUT CHANGE PROPOSALS IN SOCIALS ASSISTANCE SYSTEM – Piotr Broda-Wysocki, Piotr Kurowski
SOCIALLY-ACTIVE SENIORSBogusława Urba­niak 
THE RISK OF DEPENDENCE IN THE CASE LAW OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICEGertruda Uścińska
IMPACT OF SOCIAL AND DEMOGRAPHIC VARIABLES ON SOCIAL INVOLVEMENT OF POLES Anna Nicińska, Karol Osłowski

SOCIAL POLICY ABROAD
FINANCIAL BENEFITS FOR A FAMILY RAISING HANDICAPPED CHILD IN GERMANYOlga Komorowska

PRACTITIONERSOPINIONS
THE PROCESS OF EDUCATION IN A CHILDREN’S HOMEFORMAL AND REAL PRIORITIESIwona Mich­niewicz, Romuald Michniewicz

INFORMATION
FAMILY CHANGES IN POLAND IN DEMOGRAPHIC PERSPECTIVE Agnieszka Smoder
ON THE AGENDA OF THE COMMITTEE ON LABOUR AND SOCIAL POLICY POLISH ACADEMY OF SCIENCESBeata Kaczyńska

DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers:

Piotr Broda-Wysocki, Piotr Kurowski
SOCIAL INTERVENTION THRESHOLD OR MINIMUM SOCIAL INCOME? THOUGHTS ABOUT CHANGE PROPOSALS IN SOCIALS ASSISTANCE SYSTEM

In 2012, it’s been 10 years since the estab­lish­ment of the Social Inter­ven­tion Thresh­old. This paper presents an assess­ment of its real func­tion and refers to the new pro­posal the labor depart­ment – Min­i­mum of social income. The authors for­mu­late a hypoth­e­sis that is cur­rently func­tion­ing solu­tions are not gen­er­ally used in the mea­sure in which they are sched­uled. How­ever, new devel­op­ments seem to be at this stage quite a dis­cus­sion, both in terms of the assump­tions of def­i­n­i­tion and appli­ca­tion possibilities.

Key­words: social assis­tance, social ben­e­fits, social pol­icy, social minimum

Bogusława Urba­niak 
SOCIALLY-ACTIVE SENIORS
The social dimen­sion of active aging includes seniors’ involve­ment in com­mu­nity work. The goal is to stim­u­late a type of social activ­ity where the older group of soci­ety can be both a ser­vice recip­i­ent and a ser­vice provider. Until now, Pol­ish seniors have been rel­a­tively weakly involved in vol­un­teerism and other forms of community-benefitting activ­i­ties. This sit­u­a­tion is chang­ing, though. The gov­ern­ment has devel­oped a spe­cial pro­gramme for the orga­ni­za­tions of com­mu­nity activ­ity lead­ers to be imple­mented in the years 2012–2013. The final­ists of its ASOS 2012 con­test will be granted funds to carry out projects within four pri­or­ity areas. In this way, Poland has joined the group of coun­tries using sys­temic sup­port to stim­u­late the social involve­ment of seniors.

Key­words: elderly peo­ple, age­ing of the pop­u­la­tion, social activ­ity, social atti­tudes, social behav­iour, social pol­icy, age man­age­ment, civic society

Gertruda Uścińska
THE RISK OF DEPENDENCE IN THE CASE LAW OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE
The arti­cle presents a legal analy­sis of the con­cept of risk based on the depen­dence of EU law and the Euro­pean Court of Jus­tice. In addi­tion, an impor­tant part of this text is to present the Ger­man law on care insur­ance, the solu­tions have been rec­og­nized by the Euro­pean Com­mis­sion to be incom­pat­i­ble with the treaty law on the free­dom to pro­vide ser­vices. Issues raised in it are impor­tant to national and EU for long-term care. One must bear in mind that the long-term care has a transna­tional dimen­sion in the legal and finan­cial implications.

Key­words: social secu­rity sys­tem, social wel­fare, social ben­e­fits, social insur­ance, social risk, legal reg­u­la­tions, judg­ments of the Euro­pean Court of Jus­tice, euro­pean com­mu­nity law

 Anna Nicińska, Karol Osłowski
IMPACT OF SOCIAL AND DEMOGRAPHIC VARIABLES ON SOCIAL INVOLVEMENT OF POLES

The paper inves­ti­gates the impact of age and cohort on social activ­ity in Poland together with the impact of age groups on the role of other fac­tors affect­ing social activ­ity using data from Diag­noza Społeczna and Sur­vey on Health, Age­ing and Retire­ment in Europe. No sig­nif­i­cant impact of age on social activ­ity is found in the panel sam­ple. The neg­a­tive impact of rel­e­vant fac­tors on social activ­ity is more pro­nounced in higher age groups, whereas the pos­i­tive impact is less pro­nounced except for income that plays a big­ger role in larger ages.

Key­words: elderly peo­ple, young peo­ple, activ­ity stim­u­la­tion, social atti­tudes, social activ­ity, civic soci­ety, age man­age­ment, demo­graphic structure

Olga Komorowska
FINANCIAL BENEFITS FOR A FAMILY RAISING HANDICAPPED CHILD IN GERMANY
Poland is cur­rently at the stage of changes in the pol­icy regard­ing dis­abled peo­ple. This can be seen in both pos­i­tive evo­lu­tions of the social atti­tude as well as legal reg­u­la­tions. Exist­ing solu­tions, designed to help peo­ple with dis­abil­i­ties, are often unsat­is­fac­tory. For this rea­son it is impor­tant to take a closer look at legal reg­u­la­tions valid in the coun­try, which is more advanced than Poland in the con­text of legal and insti­tu­tional reg­u­la­tions as well as social atti­tudes. The arti­cle deals with finan­cial aid that can be received by fam­i­lies with a dis­abled child in Ger­many. Ger­many is an exam­ple of a coun­try, where pre­vent­ing social exclu­sion of dis­abled peo­ple is the pri­mary task of the social policy.

Key­words: dis­abled peo­ple, social ben­e­fits, child­care, finan­cial instru­ments, social pol­icy

Fur­ther­more:
Book Reviews
Information

 prze­jdź do Spisu treści

« powrót