Nr 5-6 (470-471) 2013

Spis treści 5–6/2013

Pobierz numer pobierz plik w pdf

 Table of Contents

WSPÓŁPRACA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM – KORZYŚCI I WYZWANIAMonika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk
POSZUKIWANIE PRACY PRZEZ ABSOLWENTÓW STUDIÓW GEOGRAFICZNYCH W OKRESIE TRANZYCJIDanuta Piróg
ZNACZENIE UDZIAŁU WYNAGRODZEŃ W PKB DLA DEBATY EMERYTALNEJ Z 2012 ROKU Adam Muller 
BEZROBOCIE BEZROBOTNYCH? – Rafał Muster

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
KOLUMBIA PO RZĄDACH PREZYDENTA ALVARO URIBE (2002–2010). KRYTYCZNA ANALIZA REZULTATÓW POLITYKI RYNKU PRACYPaulina Kupisz

RECENZJE
Agnieszka Szulc: PRZYCZYNY I SKUTKI ZATRUDNIENIA NIEREJESTROWANEGO W POLSCE – rec. Mirosław Szreder

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY – MISCELLANEA – oprac. Antoni Rajkiewicz

INFORMACJE
TRZECIE SEMINARIUM SZUBERTOWSKIE – Anna Piszczek, Aneta Tyc, Paulina Wysocka
CO DALEJ Z OFE? OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNEPROBLEM DO ROZWIĄZANIA – Krzysztof Janek

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ
               

Szczegól­nie pole­camy artykuły:

Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk
Współpraca pra­cown­ików soc­jal­nych ze środowiskiem lokalnym – korzyści i wyzwa­nia
W ostat­nich lat­ach coraz więcej uwagi poświęca się roli pra­cown­ików soc­jal­nych nie tylko w diag­no­zowa­niu prob­lemów, iden­ty­fikacji potrzeb oraz zapew­ni­a­niu skutecznej pomocy potrze­bu­ją­cym, ale także akty­wiz­a­cji i orga­ni­za­cji społeczności lokalnych. Odwołu­jąc się do doświad­czeń uczest­ników pro­jektu „Zwięk­sze­nie dostępu do środowiskowych form opieki dla osób starszych, mieszka­ją­cych w gospo­darst­wach domowych”, w artykule zaprezen­towano potenc­jalne korzyści, szanse i zagroże­nia wynika­jące ze współpracy przed­staw­icieli środowiska lokalnego z pra­cown­ikami soc­jal­nymi, reprezen­tu­ją­cymi ośrodek pomocy społecznej. Wskazano również niek­tóre ele­menty istotne dla satys­fakcjonu­jącej współpracy pomiędzy pra­cown­ikami ośrodka pomocy społecznej a osobami starszymi.

Słowa kluc­zowe: ludzie starsi, pomoc społeczna, świad­czenia soc­jalne, opieka soc­jalna

BIBLIOGRAFIA

 • Błę­dowski Р. (2012а), Poli­tyka wobec osób starych — cele i zasady, “Stu­dia BAS” nr 2.
 • Błę­dowski P. (2012b), Potrzeby opiekuńcze osób starszych, w: Aspekty medy­czne, psy­cho­log­iczne, socjo­log­iczne i eko­nom­iczne starzenia się ludzi w Polsce, Red. M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błę­dowski, Ter­me­dia Wydawnictwo Medy­czne, Poznań.
 • Błę­dowski P. Wilmowska-Pietruszyńska A. (2009), Orga­ni­za­cja opieki dłu­goter­mi­nowej w Polsce — prob­lemy i propozy­cje rozwiązań, “Poli­tyka Społeczna” nr 7.
 • Brzyska M., Tobiasz-Adamczyk B. (2012), Dostęp­ność usług środowiskowych dla osób starszych, “Poli­tyka Społeczna” nr 4.
 • CBOS (2012), Zau­fanie społeczne. Komu­nikat z badań [online], http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL72012/K_033_12.PDF [dostęp 26.11.2012].
 • Cza­piński J., Panek T., red. (2006), Diag­noza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków 2005, Vizja Prees&IT, Warszawa.
 • Dud­kiewicz M. (2012), Jak nas widzą, tak nas piszą — wiz­erunek pub­liczny pra­cown­ików soc­jal­nych, w: Pra­cown­icy soc­jalni i praca soc­jalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzę­dem, Red. M. Rym­sza, Insty­tut Spraw Pub­licznych, Warszawa.
 • Hal­icka M., Hal­icki J. (2002), Inte­gracja społeczna i akty­wność ludzi starszych, w: Pol­ska starość, Red. B. Synak, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • IRSS (2010), Insty­tucje wobec potrzeb osób starszych, Insty­tutu Roz­woju Służb Społecznych, Warszawa.
 • Kotlarska-Michalska A. (2009), O potrze­bie posz­erzenia ról pra­cown­ika soc­jal­nego, w: Ciągłość i zmi­ana w pomocy społecznej i pracy soc­jal­nej, Red. A. Żukiewicz, Impuls, Kraków.
 • Kowaleski J.T., Pietruszek M. (2006), Miejsce osób w starszym wieku w struk­turze demograficznej mieszkańców Pol­ski (stan obecny i per­spek­tywy), w: Ludzie starzy w pol­skim społeczeńst­wie w pier­wszych dekadach XXI wieku, Red. J.T. Kowaleski, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Lanzieri G. (2011), The grey­ing of the baby boomers. A century-long view of age­ing in Euro­pean pop­u­la­tions [online], http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11–023/EN/KS-SF-11–023-EN.PDF [dostęp 23.10.2012].
 • Mis­zczak E. (2006), Stereo­ty­powy obraz człowieka starszego w Polsce, w: Starość i starze­nie się jako doświad­cze­nie jed­nos­tek i zbiorowości ludz­kich, Red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski, Zakład Demografii UŁ, Łódź.
 • Niez­abitowski M. (2011), Relacje społeczne ludzi starszych w środowisku zamieszka­nia — aspekty teo­re­ty­czne i empiryczne, “Acta Uni­ver­si­tatis Lodzien­sis, Folia Soci­o­log­ica” nr 38.
 • Racław M. (2011), Ludzie insty­tucji i ludzie w insty­tucji. Pra­cown­icy soc­jalni o swo­jej pracy, w: Pra­cown­icy soc­jalni: pomiędzy insty­tucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, Red. M. Dutkiewicz, Insty­tut Spraw Pub­licznych, Warszawa.
 • Racław M., Rosochacka-Gmitrzak M., Sobiesiak P, Zalewska J. (2011), Zakończe­nie — wnioski i rekomen­dacje, w: Pub­liczna troska, pry­watna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, Red. M. Racław, Insty­tut Spraw Pub­licznych, Warszawa.
 • Sobiesiak P, Zalewska J. (2011), Miedzy wsty­dem a towarzyskoś­cią. Mod­ele uczest­nictwa społecznego osób starszych, w: Pub­liczna troska, pry­watna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, Red. M. Racław, Insty­tut Spraw Pub­licznych, Warszawa.
 • Sobiesiak P. (2011), Ukryty potenc­jał? Sek­tor pozarzą­dowy w starze­jącej się Polsce, w: Pub­liczna troska, pry­watna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, Red. M. Racław, Insty­tut Spraw Pub­licznych, Warszawa.
 • Sty­puła A., Brzyska M., Tobiasz-Adamczyk B. (2011), Postrze­ganie usług kierowanych do osób starszych w Polsce przez świad­czenio­bior­ców i świad­czenio­daw­ców, “Poli­tyka Społeczna” nr 9.
 • Szczer­bińska K., Piórecka В., Zychow­icz A. (2010), Kilka sposobów usprawnienia komu­nikacji inter­per­son­al­nej z pac­jen­tami w podeszłym wieku, [online], http://www.changeonline.eu/mdb-data/file/Rozdzial%201_Fizjologia%20starzenia%20sie.pdf [dostęp: 23.10.2012].
 • Trafi­ałek E. (2003), Człowiek stary w środowisku lokalnym, “Praca Soc­jalna” nr 18(4).
 • Trafi­ałek E. (2012), Warunki inte­gracji i ryzyka dyskrymi­nacji ludzi starszych w rodzinie i środowisku lokalnym, w: O sytu­acji ludzi starych, Red. J. Hrynkiewicz, Rzą­dowa Rada Lud­noś­ciowa, Warszawa.
 • Wojszel Z.B. (2009), Geri­atryczne zespoły niesprawności i usługi opiekuńcze w późnej starości. Anal­iza wielowymi­arowa na przykładzie wybranych środowisk wojew­ództwa pod­lask­iego, Białys­tok: Wydawnictwo Trans Humana.
 • Wojtczak D. (2005), Ludzie starzy i starość w poli­tyce społecznej, “Praca Soc­jalna” nr 20(2).
 • Zalewska J. (2011), Człowiek starszy — akty­wny pod­miot poli­tyki społecznej? Kon­cepcja upod­miotowienia a plu­ral­izm rynkowy, w: Pub­liczna troska, pry­watna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, Red. M. Racław, Insty­tut Spraw Pub­licznych, Warszawa.
 • Zawada A. (2009), Środowisko lokalne w prze­ci­wdzi­ała­niu ekskluzji społecznej osób starszych, “Praca Soc­jalna” nr 24(3).

Danuta Piróg
Poszuki­wanie pracy przez absol­wen­tów studiów geograficznych w okre­sie tranzy­cji
Pomyślne prze­jś­cie z etapu edukacji do zatrud­nienia jest uza­leżnione od wielu czyn­ników. Jed­nym z nich jest właś­ciwy dobór efek­ty­wnych metod poszuki­wa­nia pracy. W artykule zaprezen­towano wyniki badań przeprowad­zonych wśród absol­wen­tów kierunku geografia, doty­czą­cych metod poszuki­wa­nia pracy w okre­sie tranzy­cyjnym. Anal­iza obe­j­muje planowane przez absol­wen­tów na końcu studiów metody szuka­nia zatrud­nienia, metody skuteczne, które poz­woliły im znaleźć pracę oraz ewolucję stosowanych metod wśród tych osób, które nie pra­cow­ały i nadal starały się o zatrud­nie­nie po około pół roku od momentu zakończenia studiów. Ustalono, że plany absol­wen­tów doty­czące głównych metod szuka­nia pracy okazały się trafne, zwłaszcza w przy­padku zami­aru wyko­rzys­ta­nia elek­tron­icznych zasobów sieci. Stwierd­zono także, że kilku­miesięczny okres niepowodzeń skła­niał absol­wen­tów do stosowa­nia mniej akty­wnych, często opar­tych na pomocy osób trze­cich, dal­szych metod poszuki­wań pracy.

Słowa kluc­zowe: poszuki­wanie pracy, zatrud­nie­nie absol­wen­tów szkół wyższych, rynek pracy

 BIBLIOGRAFIA

 • Ben-Porath Y. (1990), The F-connection: fam­i­lies, friends, firms, the orga­ni­za­tion of exchange, “Pop­u­la­tion and Devel­op­ment Review” nr 6, s. 1–9.
 • Buchner-Jeziorska A. (2011), Stu­dia wyższe — bez szans na sukces?!, “Acta Uni­ver­si­tatis. Folia Soci­o­log­ica” nr 39, s. 17–31.
 • Caliendo M., Schmidl R., Uhlen­dorff A. (2010), Social net­works, job search meth­ods and reser­va­tion wages: evi­dence for Ger­many, IZA Dis­cus­sion Paper, nr 5165, ss. 29 [online], http://ftp.iza.org/dp5165.pdf [dostęp 18.10.2012].
 • Holzer H.J. (1988), Search method use by unem­ployed youth, “Jour­nal of Labour Eco­nom­ics” nr 6(1), s. 1–20.
 • Jeruszka U. (2011), Efek­ty­wność ksz­tałce­nia w szkołach wyższych, “Poli­tyka Społeczna” nr 1, s. 1–7.
 • Kryńska E. (2011 ), Absol­wenci szkól wyższych na rynku pracy. Oczeki­wa­nia i rzeczy­wis­tość, w: Kom­pe­tencje absol­wen­tów studiów eko­nom­icznych. Per­spek­tywa biz­nesu i nauki, Red. K. Jędral­ska, J. Bernais, Prace Naukowe UE, Katow­ice, s. 87–101.
 • Kwartalna infor­ma­cja o akty­wności eko­nom­icznej lud­ności 2003–2012 (z lat 2003–2012), GUS, Warszawa.
 • Mang C. (2012), Online job search and match­ing qual­ity. Ifo Insti­tute, ss. 31 [online], http://ftp.zew.de/pub/zewdocs/veranstaltungen/ICT2012/Papers/Mang.pdf, [dostęp 19.10.2012].
 • Piróg D. (2010), Stu­dia wyższe a rynek pracy w Polsce — zarys stanu badań, w: Stu­dia wyższe z per­spek­tywy rynku pracy, red. B. Sitarska, K. Jankowski. R. Droba, Wyd. Akademii Pod­lask­iej, Siedlce, s. 61–80.
 • Piróg D. (2012), Aspiracje i plany zawodowe młodzieży aka­demick­iej w Polsce na przykładzie stu­den­tów geografii, w: Przy­go­towanie zawodowe młodych ped­a­gogów, red. A. Dudak, K. Klimkowska, A. Różański, Ofi­cyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 125–144.
 • Spokane A.R., Hawks B.K.(1990), Annual review: prac­tise and research in career con­suel­ing and devel­op­ment, “The Career Devel­op­ment Quar­terly” nr 39, s. 98–128.
 • Try S. (2005), The use of job search strate­gies among uni­ver­sity grad­u­ates, “The Jour­nal of Socio Eco­nom­ics” nr 34, s. 223–243.

Adam Müller
Znacze­nie udzi­ału wyna­grodzeń w PKB dla debaty emery­tal­nej z 2012 roku
Pol­ska w 2012 r. wprowadz­iła reformę emery­talną, zrównu­jąc i pod­wyższa­jąc wiek emery­talny kobiet i mężczyzn. Jako powód podawane były ros­nące obciąże­nia fiskalne, spowodowane negaty­wnymi przemi­anami demograficznymi. Jed­nak przy odpowied­nim wzroś­cie PKB ich wpływ powinien być niwelowany, a udział wydatków w PKB stały. Sytu­acja taka miała doty­chczas miejsce w Polsce. Na samą kondy­cję finan­sów pub­licznych mają wpływ inne zmi­enne, np. poruszany w artykule wskaźnik udzi­ału wyna­grodzeń w PKB, który w Polsce spada i jest wyraźnie niższy od śred­niej UE. Pod­czas debaty emery­tal­nej, mimo społecznego sprze­ciwu wobec zmian, nie pozostaw­iono miejsca na doko­nanie wyboru tego, jaka ingerencja państwa w mech­a­nizmy gospo­dar­cze jest pożądana.

Słowa kluc­zowe: pro­dukt kra­jowy brutto (pkb), wyna­grodzenia, sytu­acja makroeko­nom­iczna, reforma sys­temu emerytalnego

BIBLIOGRAFIA

 • Arpaia A., Pérez E., Pichel­mann К. (2009), Under­stand­ing Labour Income Share, Euro­pean Com­mis­sion Directorate-General for Eco­nomic and Finan­cial Affairs Pub­li­ca­tions, Bruksela.
 • Baker D. (2007), Behind the Gap Between Pro­duc­tiv­ity and Wage Growth, Cen­ter for Eco­nomic and Pol­icy Research, Waszyngton.
 • Barr N. (2010), Państwo dobrobytu jako skar­bonka. Infor­ma­cja, ryzyko, niepewność a rola państwa, WSP TWP w Warsza­wie, Warszawa.
 • Bischoff I. (2003), Deter­mi­nants of the Increase In the Num­ber of Inter­ests Groups in West­ern Democrasies: The­o­ret­i­cal Con­sid­er­a­tions and Evi­dence from 21 OECD Coun­tries, “Pub­lic Choice” nr 114, za: Tłaczka P. (2005), Anal­iza grup interesu, w: Wilkin J. (red.), Teo­ria wyboru pub­licznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Buchele R., Chris­tiansem J. (2007), Glob­al­iza­tion and the Declin­ing Share of Labor Income in the United States, wys­tąpi­e­nie przy­go­towane na 28th Inter­na­tional Work­ing Party on Labor Mar­ket Seg­men­ta­tion w Aix-en-Provence, Francja, 5–7 lipca 2007, [online] www.lest.cnrs.fr/IMG/doc/Paper419.doc.doc [dostęp 21.10.2012].
 • Charpe M. (2011), The labour share of income: Deter­mi­nants and poten­tial con­tri­bu­tion to exit­ing the finan­cial cri­sis, w: World of Work Report 2011, Mak­ing mar­kets work for jobs, Inter­na­tional Labour Office, Genewa.
 • Colom­batto E., Macey J. (1997), A Pub­lic Choice View of Tran­si­tion in East­ern Europe, w: S. Pejowich (red.), The Eco­nomic Foun­da­tions of Prop­erty Rights, Chel­tenham, UK, Edward Elgar, Lyme, US: za: Ruszkowski P. (2007), Dys­funkcjon­alne grupy interesów a sys­tem społeczny; w: R. Sojak (red.), Szara strefa prze­mocy — szara strefa trans­for­ma­cji? Przestrze­nie przy­musu, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Europe­jski Bank Odbu­dowy i Roz­woju (1999), Tran­si­tion Report Update, Euro­pean Bank of Recon­struc­tion and Devel­op­ment, Londyn.
 • GUS (2009), Prog­noza lud­ności na lata 2008–2035, Warszawa.
 • GUS (2012), Roczne wskaźniki makroeko­nom­iczne, cz. III, Warszawa,www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/roczne_wskazniki_makroekonomiczne_czIII_.xls [dostęp 21–20-2012].
 • Gus­cina A. (2006), Effects of Glob­al­iza­tion on Labor’s Share in National Income, Między­nar­o­dowy Fun­dusz Walu­towy, Waszyngton.
 • Kasperowicz-Stępień A. (2011), Ksz­tał­towanie się wydatków pub­licznych w Polsce w lat­ach 2005–2009, Zeszyty Naukowe nr 10, Pol­skie Wydawnictwo Eko­nom­iczne, Kraków.
 • Kawa Р. (2010), Teo­re­ty­czne i empiryczne uję­cie zależności między pro­duk­ty­wnoś­cią a poziomem i zróżni­cow­aniem płac i dochodów, w: Woj­tyna A. (red.), Zależność między pro­duk­ty­wnoś­cią, dochodami i zatrud­nie­niem w kra­jach na różnym poziomie roz­woju, PWE, Warszawa.
 • Kempa M. (2010), Wpływ OFE na saldo fun­duszu emery­tal­nego, “MF Work­ing Paper Series”, No. 07–2010, Novem­ber, Min­is­terstwo Finan­sów, Warszawa.
 • Komisja Europe­jska (2006), The Impact of Age­ing on Pub­lic Expen­di­ture: Pro­jec­tions for the EU-25 Mem­ber States on Pen­sions, Health­care, Long-Term Care, Edu­ca­tion, and Unem­ploy­ment Trans­fers, Komitet gen­er­alny ds. gospo­darki i spraw pub­licznych, Bruk­sela: za: Chawla M., Betcher­man G., Banerji A. (2007), From red to gray: the third tran­si­tion of aging pop­u­la­tions in East­ern Europe and the for­mer Soviet Union, Bank Świa­towy, Waszyngton.
 • Komisja Europe­jska (2007), Pub­lic Finances in EMU 2007, Euro­pean Econ­omy, 3.
 • Komisja Europe­jska (2009), 2009 Age­ing Report: Eco­nomic and bud­getary pro­jec­tions for the EU-27 Mem­ber States (2008–2060), Euro­pean Com­mis­sion (DG ECFIN), Bruksela.
 • Krueger A.B. (1999), Meas­sur­ing Labor’s Share, National Bureau of Eco­nomic Research Cam­bridge: za: Mucha К. (2011), Wpływ kryzysu finan­sowego na podział dochodów w kra­jach na śred­nim poziomie roz­woju, w: Woj­tyna A. (red.), Kryzys finan­sowy i jego skutki w kra­jach na śred­nim poziomie roz­woju, PWE, Warszawa.
 • Mills C.W. (1961), Elity władzy, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Praca Pol­ska 2010 (2010), Komisja Zakład­owa NSZZ “Solidarność”.
 • Roguska B. (2012), Opinie o pod­nosze­niu wieku emery­tal­nego i zmi­anach w sys­temie emery­tal­nym, CBOS, [raport z badań online], http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_040_12.PDF [dostęp 6.11.2012].
 • Schul­ten T. (2001), A Euro­pean Sol­i­dar­ity Wage Pol­icy, Düs­sel­dorf, http://library.fes.de/pdf-files/gurn/00320.pdf [dostęp: 21.10.2012.].
 • Tusk po spotka­niu z SLDRP: nie ma alter­natywy dla reformy emery­tur, Wirtu­alna Pol­ska [online], http://emerytury.wp.pl/kat,1329,title,Tusk-po-spotkaniu-z-SLD-i-RP-nie-ma-alternatywy-dla-reformy-emerytur,wid,14260386, wiadomosc.html [dostęp 23.05.2012].
 • Valdés-Prieto S. (2000), The Finan­cial Sta­bil­ity of Notional Account Pen­sions, “Scan­di­na­vian Jour­nal of Eco­nom­ics” Vol. 102, s. 395–417, za: Kempa M. (2010), Wpływ OFE na saldo fun­duszu emery­tal­nego, “MF Work­ing Paper Series”, No. 07–2010, Novem­ber, Min­is­terstwo Finan­sów, Warszawa.
 • Woj­tyna A., red. (2010), Zależność między pro­duk­ty­wnoś­cią, dochodami i zatrud­nie­niem w kra­jach na różnym poziomie roz­woju, PWE, Warszawa.
 • ZUS (2011), Ważniejsze infor­ma­cje z zakresu ubez­pieczeń społecznych 2010 г., Warszawa.
 • AMECO: Gen­er­alny Dyrek­tor Komisji Europe­jskiej ds. Gospo­darki i Finan­sów Pub­licznych (DG ECFIN) [baza danych online] http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco/index_en.htm [dostęp 6.06.2012].
 • Euro­stat, Expen­di­ture on pen­sions, [baza danych online], http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin = 1&language=en&pcode=tps00103 [dostęp 6.06.2012].
 • United Nations Sta­tis­tics Divi­sion — National Accounts Main Aggre­gates Data­base, [baza danych online] http:// unstats.un.org/unsd/snaama, [dostęp 6.06.2012].
 • OECD Pen­sions Indi­ca­tors [baza danych online], http://www.oecd.org/statisticsdata/0,3381,en_2649_34757_1_119656_1_1_1,00.html [dostęp 02.06.2012].
 • http://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-emerytalne/skladka-na-ubezpieczenie– emerytalne/

Rafał Muster
Bezrobo­cie bezro­bot­nych?
W artykule przed­staw­iono wyniki badań przeprowad­zonych przez pub­liczne służby zatrud­nienia z Tychów wśród 550 osób bezro­bot­nych. Szczegółowa anal­iza zgro­mad­zonego mate­ri­ału empirycznego wykazała, że zarówno bezro­botne kobi­ety, jak i bezro­botni mężczyźni w pier­wszej kole­jności wskazy­wali redukcję etatów/zwolnienia grupowe oraz brak przedłuże­nia umowy jako główne czyn­niki pozostawa­nia bez pracy. W artykule szczegółowo ukazano, jak na powody pozostawa­nia bez pracy wpływa wiek czy poziom wyk­sz­tałce­nia. Opisano także zasad­nicze przy­czyny znalezienia zatrud­nienia, agregu­jąc dane ze względu na takie czyn­niki, jak: płeć, wiek, wyk­sz­tałce­nie, czy czas pozostawa­nia bez pracy osób bezrobotnych.

Słówa kluc­zowe: bezrobo­cie, przy­czyny bezrobo­cia, rynek pracy, bada­nia ankietowe

Brak bib­li­ografii

Paulina Kupisz
Kolum­bia po rzą­dach prezy­denta Alvaro Uribe (2002–2010). Kry­ty­czna anal­iza rezul­tatów poli­tyki rynku pracy
Artykuł jest próbą oceny zmian poli­tyki rynku pracy, wprowad­zonych przez prezy­denta Alvaro Uribe w Kolumbii w cza­sie jego obu kadencji (2002–2006 i 2006–2010). Przed­staw­iona została ogólna sytu­acja kolumbi­jskiego rynku pracy przed prze­ję­ciem władzy przez prezy­denta Uribe. Następ­nie scharak­tery­zowano wprowad­zone zmi­any w poli­tyce rynku pracy, które miały na celu poprawę warunków  pracy oraz zwięk­sze­nie możli­wości zatrud­nienia. Główną częś­cią artykułu jest kry­ty­czna anal­iza wyników dzi­ałań pod­ję­tych przez rząd wraz z oceną, czy sprostał on zada­niu polep­szenia sytu­acji na rynku pracy w Kolumbii.

Słowa kluc­zowe: rynek pracy, bezrobo­cie, zatrud­nie­nie, anal­iza rynku pracy, poli­tyka rządu

BIBLIOGRAFIA

 • Arango L.E., Her­rera Р., Posada C.E. (2008), El salario min­imo: aspec­tos gen­er­ates sobre los casos de Colom­bia y otros palses. “Ensayos sobre polit­ica económica”, vol. 26, nr 56. Banco de la República, Colom­bia, http:// mintrabajo.gov.co/estudios-e-investigaciones/otras-entidades/1433–10-salario.html [dostęp: 10.10.2011].
 • Arango L.E., Posada P., C.E. (b.d.), El desem­pleo en Colom­bia. Banco de la República, Bogota, http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra176.pdf [dostęp: 01.10.2011].
 • Biz­CLIR (2009), Reform­ing Labor Law. Lessons from Colom­bia, Busi­ness Cli­mate Legal & Insti­tu­tional Reform (Biz­CLIR Project), United States Agency of Inter­na­tional Devel­op­ment (USAID), Wash­ing­ton, http://egateg.usaid.gov/sites/default/files/Reforming%20Labor%20 Law.pdf [dostęp 10.10.2011].
 • Cabr­era M. (2008), El empleo en la economfa de Uribe, “El Tiempo”, Bogota, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4466507 [dostęp: 02.11.2011].
 • Com­Caja (2011), Sub­sidio al desem­pleo (FONEDE), Caja de Com­pen­sación Famil­iar Campesina, Bogota, http://www.comcaja.gov.co/index.php?option=com_content& task=view&id=20<=”” li=”” style=“box-sizing: border-box;”>
 • Con­tralo­ria Gen­eral de la Repûblica, [online]: http://www.contraloriagen.gov.co [dostęp: 05.10.2011].
 • DANE (2007), Encuesta de ingre­sos y gas­tos 2006–2007, Pre­sentación de resul­ta­dos, Depar­ta­mento Admin­is­tra­tive Nacional de Estadis­tica, Bogota, http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/ingresos_gastosZPresentacion_resultados_boletin.pdf [dostęp: 09.10.2011].
 • DANE (2011a), Seguri­dad social. Prin­ci­pales indi­cadores del mer­cado lab­o­ral. Infor­mal­i­dad, Depar­ta­mento Admin­is­tra­tive Nacional de Estadis­tica, Bogota, http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content &view=article&id = 124<=”” li=”” style=“box-sizing: border-box;”>
 • DANE (2011b), Prin­ci­pales resul­ta­dos del mer­cado lab­o­ral. Agosto de 2011, Depar­ta­mento Admin­is­tra­tive Nacional de Estadis­tica, Bogota, http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_ech_ago_corta11.pdf [dostęp: 02.11.2011].
 • DANE-GEIH (2011), Gran Encuesta Integrada de Hog­a­res, Depar­ta­mento Admin­is­tra­tive Nacional de Estadis­tica, Bogota, http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=121<=”” li=”” style=“box-sizing: border-box;”>
 • El Tiempo (2003a), Asi quedó la reforma lab­o­ral, “El Tiempo”, Bogota, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-979506 [dostęp: 09.09.2011].
 • El Tiempo (2003b), En vigen­cia reforma lab­o­ral, “El Tiempo”, Bogota, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-973325 [dostęp: 09.09.2011].
 • Farné S. (2009), Poh’ticas para la inser­ción lab­o­ral de mujeres y jóvenes en Colom­bia, “Eco­nomic Comi­sion for Latin Amer­ica and Car­ribean (ECLAC) Pub­li­ca­tions”, http://www.edac.org/publicaciones/xml/7/37537/2009–226 W251 _Colombia.pdf [dostęp: 14.11.2011].
 • Fondo Empren­der (2011), http://www.fondoemprender.com/BancoConocimiento/F/Fondo_Emprender/Fondo_Emprender.ASP, dostęp: 15.11.2011
 • Lati­no­barómetro (2010), Análi­sis de resul­ta­dos en linea, Prov­i­den­tia, http://www.latinobarometro.org/latino/LATAnalize.jsp [dostęp: 09.08.2011].
 • Leal J.F. (2005), Costs of the war in Colom­bia. A strate­gic vision of the end of the con­flict. U.S. Army War Col­lege, Pen­syl­wa­nia, http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc7AD=ADA432728 [dostęp: 10.12.2011].
 • Lopez Cas­tazo H. (2010), El Mer­cado Lab­o­ral Colom­biano. Ten­den­cias de largo plazy u sug­eren­cias de polit­ica, “Bor­radores de Econo­mia”, N. 606/2010. Bogota, http://www.esap.edu.co/esap/hermesoft/portal/home_1/rec/arc_10516.pdf [dostęp: 05.10.2011].
 • Min­is­terstwo Opieki Społecznej (2011), Pro­gra­mas de empleo, Bogota, http://www.minproteccionsocial.gov.co/trabajoEmpleo/Paginas/programasdeempleo.aspx [dostęp: 03.11.2011].
 • Nulez Mendez J., Bernai S.R. (1998), El desem­pleo en Colom­bia: tasa nat­ural, desem­pleo ciclio y estruc­tural y la duración del desem­pleo (1976–1998), “Archivos de macro­econo­mia”, República de Colom­bia. Depar­ta­mento Nacional de Planeación, Unidad de Análi­sis Macro­económico, Bogota, http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DEE/Archivos_Economia/97.pdf [dostęp: 08.09.2011].
 • Orjuela Echan­dia G.C. (2010), Duración de desem­pleo en las 13 areas met­ro­pol­i­tanas de Colom­bia y uso de canales de bùsqueda de empleo: un análi­sis de coyun­tura 2008– –2009, “Mag­a­zines del mer­cado lab­o­ral”, Min­is­te­rio de la Pro­tec­ción Social, Repub­lica de Colom­bia, Bogota, http://www.minproteccionsocial.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/DURACI%C3%93N%20DEL%20DESEMPLEO%20EN%20LAS%2013%20%C3%81REAS%20METROPOLITANAS%20DE%20COLOMBIA%20%202008%202009.pdf [dostęp: 10.10.2011].
 • Ramirez Rojas M.Á., Gue­vara Fletcher D.A. (2006), Mer­cado de tra­bajo, sube­m­pleo, infor­mal­i­dad y pre­carización del empleo: los efec­tos de la glob­al­ización, “Econo­mia y desar­rollo”, Vol. 5, N. 1. Bogota, http://www.fuac.edu.co/revista/V5N1MAR2006/4%20-%20LABORAL.pdf [dostęp: 06.10.2011].
 • Rodriguez Castillo A. (2006), Reforma lab­o­ral y gen­eración del empleo, w: Car­de­nas M., Bonilla R. (coord, académi­cos), Polit­i­cas pùbli­cas para Colom­bia, Friedrich Ebert Stiftung en Colom­bia (FESCOL), Bogota.

Pon­adto w numerze:
Infor­ma­cje
Nowości  wydawnicze
Diar­iusz poli­tyki społecznej


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 5–6/2013

COOPERATION BETWEENN SOCIAL WORKERS AND MEMBERS OF LOCAL COMMUNITYBENEFITS AND CHALLENGESMonika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk
JOB SEARCHING STRATEGIES AMONG GEOGRAPHY GRADUATES IN THE TRANSITION PERIODDanuta Piróg
IMPACT OF WAGES SHARE IN GDP ON CURRENT DEBATES CONCERNING PENSIONSAdam Müller
UNEMPLOYMENT OF UNEMPLOYED? – Rafał Muster

SOCIAL POLICY ABROAD
COLOMBIA AFTER ALVARO URIBE’S PRESIDENCY (2002–2010): A CRITICAL ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE LABOUR MARKET POLICIESPaulina Kupisz

BOOK REVIEWS
Agnieszka Szulc: INDICATORS AND CAUSES OF BLACK LABOUR MARKET IN POLAND – Reviewed by Mirosław Szreder

DYNAMICS OF CONTEMPORARY SOCIAL POLICY: POLAND AND ABROAD
CONTEMPORARY WORLD – mis­cel­lanea – Com­piled by A.R.

INFORMATION
The Third Sem­i­nar Ded­i­cated to Pro­fes­sor Wacław Szu­bert – Anna Piszczek, Aneta Tyc, Paulina Wysocka
THE DEBATE WHAT’S NEXT FOR OFE? OPEN PENSION FUNDSTHE PROBLEM TO RESOLVEKrzysztof Janek

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers:

Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk
COOPERATION BETWEENN SOCIAL WORKERS AND MEMBERS OF LOCAL COMMUNITYBENEFITS AND CHALLENGES
In recent years more and more atten­tion is paid to the role of social work­ers not only in diag­nos­ing prob­lems, iden­ti­fy­ing the needs and pro­vid­ing effec­tive assis­tance to peo­ple in the need of help, but also in acti­vat­ing and orga­niz­ing local com­mu­ni­ties. This arti­cle is based on per­sonal expe­ri­ences of peo­ple involved in the “Improv­ing Access to Community-Based Ser­vices for Older Peo­ple Liv­ing at Home” project. Poten­tial ben­e­fits, oppor­tu­ni­ties and threats in the coop­er­a­tion between rep­re­sen­ta­tives of the local com­mu­nity and social work­ers, employed in local social ser­vices cen­ter were pre­sented. Some ele­ments essen­tial for sat­is­fac­tory coop­er­a­tion between social work­ers and older peo­ple were also indicated.

Key­words: elderly peo­ple, social assis­tance, social ben­e­fits, social welfare

Danuta Piróg
JOB SEARCHING STRATEGIES AMONG GEOGRAPHY GRADUATES IN THE TRANSITION PERIOD
A suc­cess­ful tran­si­tion from the stage of edu­ca­tion to employ­ment is deter­mined by sev­eral fac­tors. One of these fac­tors is the proper strat­egy of search­ing for a job, espe­cially select­ing the most effec­tive method of search­ing. The paper presents results of a sur­vey about meth­ods of job search­ing in the tran­si­tional period con­ducted among geog­ra­phy grad­u­ates. The analy­sis is com­prised of meth­ods of job search­ing planned by the grad­u­ates at the end of stud­ies, the most effi­cient meth­ods (these which allowed them to find the job) and the evo­lu­tion of job search­ing strate­gies among these grad­u­ates who were still not employed after six months of grad­u­a­tion. The sur­vey showed that grad­u­ates’ plans of main job search­ing meth­ods were accu­rate, espe­cially in the use of the inter­net. It has also proven that a period of a few months of unsuc­cess­ful job search­ing made the grad­u­ates use less active meth­ods of job search­ing which very often included the help of third parties.

Key­words: job search, uni­ver­sity grad­u­ate employ­ment, labour market

Adam Müller
IMPACT OF WAGES SHARE IN GDP ON CURRENT DEBATES CONCERNING PENSIONS
In 2012 Poland has intro­duced pen­sion reform which aim was boost­ing and equal­iz­ing the retire­ment age for men and women. The rea­son given by gov­ern­ment was the grow­ing fis­cal bur­den due to neg­a­tive demo­graphic changes. How­ever, with a cor­re­spond­ing increase of GDP that impact should be lev­elled and the share of pen­sion expen­di­ture in GDP should remain con­stant. Such sit­u­a­tion took place in Poland so far, but reform was intro­duced despite social oppo­si­tion. How­ever, con­di­tion of the pub­lic finances are affected by other vari­ables then demo­graph­ics such as the labour share in GDP dis­cussed in the arti­cle. That indi­ca­tor is reduc­ing in Poland and is sig­nif­i­cantly lower than the EU average.

Key­words: gross domes­tic prod­uct (gdp), remu­ner­a­tion, macro­eco­nomic sit­u­a­tion, pen­sion sys­tem reform

Rafał Muster
UNEMPLOYMENT OF UNEMPLOYED?
This arti­cle presents the results of research car­ried out by the pub­lic employ­ment ser­vices of Tychy of 550 unem­ployed. Detailed analy­sis of the empir­i­cal mate­r­ial gath­ered showed that both the unem­ployed women and unem­ployed men in the first place pointed to job cuts/redundancies and the lack of exten­sion of the con­tract as the essen­tial fac­tors of unem­ploy­ment. In this paper is shown in detail as to the rea­sons of unem­ploy­ment affect age or level of edu­ca­tion. Also described is the essen­tial cause of find­ing a job – aggre­gat­ing data due to fac­tors such as gen­der, age, edu­ca­tion, and dura­tion of unemployment.

Key­words: unem­ploy­ment, rea­sons of unem­ploy­ment, labour mar­ket, ques­tion­naire survey

Paulina Kupisz
COLOMBIA AFTER ALVARO URIBE’S PRESIDENCY (2002–2010): A CRITICAL ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE LABOUR MARKET POLICIES
This arti­cle is an attempt to assess the labour mar­ket poli­cies intro­duced by Pres­i­dent Alvaro Uribe in Colom­bia dur­ing his two terms (2002–2006 and 2006–2010). First, it presents a gen­eral sit­u­a­tion of Colom­bian labor mar­ket before the acqui­si­tion of power by Pres­i­dent Uribe. Then the author lists the key poli­cies and instru­ments imple­mented to improve labour con­di­tions and increase employ­ment oppor­tu­ni­ties. The main part of the arti­cle is a crit­i­cal analy­sis of the government’s per­for­mance in the area of labour poli­cies with an assess­ment of whether the task of improv­ing labour con­di­tions in Colom­bia was accomplished.

Key­words: labour mar­ket, unem­ploy­ment, employ­ment, labour mar­ket analy­sis, gov­ern­ment policy

Fur­ther­more:
Book Reviews
Information


  prze­jdź do Spisu treści

« powrót