Nr 7 (472) 2013

Spis treści 7/2013

Pobierz numer pobierz plik w pdf

Table of Contents

WYKSZTAŁCENIE A DŁUGOŚĆ I JAKOŚĆ ŻYCIA – Mirosław Szreder
BEZROBOCIEKONIECZNE NOWE PODEJŚCIE. ARTYKUŁ DYSKUSYJNYBog­dan Miedz­iński
METODA SZACOWANIA RZECZYWISTEJ LICZBY MIEJSC PRACY I LICZBY PRACUJĄCYCH – Rafał Wiśniewski
NOWE PODEJŚCIE DO KARIERY ZAWODOWEJ W XXI WIEKUAnna Marsza­łek

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
DLACZEGO RODZICOM ZALEŻY NA WYKSZTAŁCENIU DZIECI? – Walde­mar Kozłowski, Ewa Matczak

RECENZJE
Woj­ciech Woź­niak: NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE W POLSKIM DYSKURSIErec. Robert Pawlak

INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNE W GRUDNIU 2012 I ŚREDNIOROCZNIE W 2012 R. – Piotr Kurowski
MINIMUM EGZYSTENCJI ŚREDNIOROCZNIE W 2012 R. – Piotr Kurowski
EXODUS EDUKACYJNY MŁODZIEŻY Z REGIONU OPOLSKIEGO A RYNEK PRACY – ZAGROŻENIA W KONTEKŚCIE DEPOPULACJI Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ              

Szczegól­nie pole­camy artykuły:

 Mirosław Szreder
Wyk­sz­tałce­nie a dłu­gość i jakość życia

W artykule wskazano na istotne statysty­czne współza­leżności pomiędzy poziomem wyk­sz­tałce­nia a dłu­goś­cią i jakoś­cią życia. Wśród zmi­en­nych charak­teryzu­ją­cych jakość życia uwzględ­niono m.in.: satys­fakcję z włas­nego wyk­sz­tałce­nia, zad­owole­nie z życia, dostęp do Inter­netu, akty­wność w życiu społecznym. Wyko­rzys­tano dane z badań statystyki pub­licznej w Polsce, infor­ma­cje OECD i Eurostatu, a także wyniki Diag­nozy Społecznej 2011.

Słowa kluc­zowe: wyk­sz­tałce­nie, poziom życia, jakość życia, zad­owole­nie z pracy, zau­fanie społeczne

BIBLIOGRAFIA

 • Bucheli M., Mel­gar N., Rossi M., Smith T. (2010), Job sat­is­fac­tion and the indi­vid­ual edu­ca­tion level, re-assessing their rela­tion­ship, Academia.edu, Doc­u­mento No. 11.
 • CBOS (2007), Postawy wobec wybranych sub­stancji psy­choak­ty­wnych, Warszawa.
 • CBOS (2013), Zad­owole­nie z życia, BS/1/.
 • Cza­piński J., Panek T. red. (2012), Diag­noza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa.
 • Dolan P., Peas­good T., White M. (2008), Do we really know what makes us happy? A review of the eco­nomic lit­er­a­ture on the fac­tors asso­ci­ated with sub­jec­tive well-being, “Jour­nal of Eco­nomic Psy­chol­ogy”, vol. 29.
 • Euro­stat (2010), Sta­tis­tics in focus, nr 24.
 • Euro­stat (2012), Sta­tis­tics in focus, nr 39.
 • GUS (2012), Kwartalna infor­ma­cja o rynku pracy, Warszawa, sierpień.
 • GUS (2013), Kap­i­tał ludzki w Polsce w 2010 ?., Warszawa.
 • Kah­ne­man D. (2012), Pułapki myśle­nia, Wyd. Media Rodz­ina, Poznań.
 • OECD (2012), Edu­ca­tion at a Glance 2012, Paris.
 • OECD (2013a), Edu­ca­tion Indi­ca­tors in Focus, nr 01.
 • OECD (2013b), How’s Life?: Sub­jec­tive Well-Being, May 22.
 • Olshan­sky S.J., et al. (2012), Dif­fer­ences in life expectancy due to race and edu­ca­tional dif­fer­ences are widen­ing, and many may not catch up, “Health Affairs” nr 8, vol. 31.
 • Sławek T. (2012), Mądrość i statystyka, “Tygod­nik Powszechny”, nr 30, s. 12–13.
 • Szreder M. (2013), Oby­wa­teli trzeba edukować, “Rzecz­pospolita” z 2 stycznia.
 • Szreder M., Wycinka E., Gajda D. (2012), Kom­pen­sacja szkód na przykładzie Bogatyni, “Wiado­mości Ubez­pieczeniowe” (wyd. spec. Powódź — Infra­struk­tura — Finan­sowanie), nr 1.
 • Ver­hof­s­tadt E., Omey E. (2003), The impact of edu­ca­tion on job sat­is­fac­tion in the first job, Work­ing Papers of Fac­ulty of Eco­nom­ics and Busi­ness Admin­is­tra­tion, Ghent University.
 • Vin­son T., Eric­son M. (2012), Life sat­is­fac­tion and hap­pi­ness, Jesuit Social Ser­vices, Richmond.

Bog­dan Miedz­iński
Bezrobo­cie – konieczne nowe pode­jś­cie. artykuł dyskusyjny

W artykule przed­staw­iono model kosztów społeczno-ekonomicznych bezrobo­cia w Polsce ujmu­jący jego skutki bezpośred­nie, a mianowicie wysokość zasiłków wypła­canych bezro­bot­nym oraz koszt aku­mu­lacji niewyko­rzys­tanego kap­i­tału ludzkiego, mier­zony nakładami ponie­sionymi na wychowanie oraz wyk­sz­tałce­nie pozbaw­ionych pracy osób. Na pod­stawie tego mod­elu oblic­zono, że skutki te za lata 1990–2010 wynoszą ponad 371 mld zł. Stwierd­zono, że redukcję bezrobo­cia do poziomu akcep­towal­nego można uzyskać jedynie pod warunk­iem grun­townej prze­bu­dowy obec­nej poli­tyki gospo­dar­czej. W obec­nych reali­ach  wzrost PKB nie stanowi już czyn­nika pozwala­jącego na redukcję bezrobo­cia. Jest on bowiem w znacznej części osią­gany przez postęp tech­niczny napędza­jący wzrost pro­duk­ty­wności, która w sposób nat­u­ralny redukuje zapotrze­bowanie na pracę. W artykule przed­staw­iono rachunek doty­czący redukcji bezrobo­cia o 100 tys. osób rocznie w okre­sie 2001–2005 (łącznie o 500 tys. osób), uzyskany w drodze ustanowienia ulg – zwol­nienia przed­siębiorcy od opłaty składki ZUS od dodatkowo zatrud­nionych. Przy uży­ciu przed­staw­ionego w artykule mod­elu wykazano, że korzyści uzyskane w wyniku uru­chomienia zachęt do dodatkowego zatrud­ni­a­nia  pra­cown­ików wynoszą prawie 30 mld zł i przewyższają koszty budże­towe sfi­nan­sowa­nia pro­gramu zachęt o prawie 13 mld zł.

Słowa kluc­zowe: bezrobo­cie, skutki bezrobo­cia, stopa bezrobo­cia, koszty społeczne, wydatki budże­towe, redukcja zatrudnienia

BIBLIOGRAFIA

 • Deni­son E.F. (1985), Trends in Amer­i­can Eco­nomic Growth 1929–1982, Wash­ing­ton Brook­ings Institution.
 • Deni­son E.F., Chung W.K. (1976), Eco­nomic Growth and its sources, w: H. Patrick, H. Rosovsky (eds.), Asia’s New Giant, Brook­ings Institution.
 • Gazon J. (2008), Ani bezrobo­cie, ani opieka społeczna, PWN, Warszawa.
 • GUS (1997–2010), Roczniki Statysty­czne GUS z kole­jnych lat, Warszawa.
 • GUS (2008), Bezrobo­cie reje­strowane I-IV kwartał 2007 ?., Warszawa.
 • GUS (2011), Infor­ma­cja o rozmi­arach i kierunk­ach emi­gracji z Pol­ski w lat­ach 2004–2010, Warszawa, październik, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_infor_o_rozm_i_kierunk_emigra_z_polski_w_latach_2004_ 2010.pdf
 • GUS (2012), Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011 r., Warszawa.
 • GUS (2013), Bezrobo­cie reje­strowane I-III kwartał 2012., Warszawa.
 • Kor­czyńska J., Kaźmierkiewicz P. (2005), Reg­u­lacja migracji zarobkowej — wyzwa­nia dla Ukrainy w kon­tekś­cie pol­s­kich doświad­czeń, CPCFPU, PAUCI, ISP, http://www.isp.org.pl/files/15491544240820373001127207238.pdf
 • Koszt wychowa­nia dziecka? 200 tysięcy zło­tych (2011), “Dzi­en­nik Gazeta Prawna” z 9 lutego, http://www.wprost. pl/ar/259950/Koszt-wychowania-dziecka-200-tysiecy-zlotych/#an_1471763909
 • Rifkin J. (2001 ), Koniec pracy Schyłek sity roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dol­nośląskie, Wrocław.

Rafał Wiśniewski
Metoda sza­cow­a­nia rzeczy­wis­tej liczby miejsc pracy i liczby pracu­ją­cych
Niniejszy artykuł zaw­iera propozy­cję metody sza­cow­a­nia rzeczy­wis­tej liczby miejsc pracy i liczby pracu­ją­cych w układzie gmin­nym. Obliczeń doko­nano na pod­stawie ogóln­o­dostęp­nych danych statysty­cznych. W przy­padku sza­cow­a­nia rzeczy­wis­tej liczby miejsc pracy punk­tem wyjś­cia były dane odnoszące się do liczby pracu­ją­cych w głównym miejscu pracy, nato­mi­ast w przy­padku rzeczy­wis­tej liczby pracu­ją­cych pod­stawą do obliczeń była pop­u­lacja osób w wieku pro­duk­cyjnym. Następ­nie doko­nano szeregu korekt prowadzą­cych do ostate­cznych wyników liczbowych i przestrzen­nego zróżni­cow­a­nia niedosza­cow­a­nia liczby miejsc pracy i liczby pracu­ją­cych zaprezen­towanego w układzie powiatowym.

Słowa kluc­zowe: rynek pracy, statystyka pracy, sza­cow­anie wartości

 BIBLIOGRAFIA

 • Anal­iza wpływu wspar­cia udzielonego w ramach Dzi­ała­nia 3.4 Zin­te­growanego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Roz­woju Region­al­nego na wzrost konkuren­cyjności mikro­przed­siębiorstw; Raport koń­cowy (2007), Pra­cow­nia Badań i Doradztwa “Re-Source” dla Min­is­terstwa Roz­woju Region­al­nego [online], http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/ Documents/ig_010.pdf [dostęp 7.01.2013].
 • Dzi­ałal­ność gospo­dar­cza przed­siębiorstw o licz­bie pracu­ją­cych do 9 osób w 2009 r. (2010), Infor­ma­cje bieżące, GUS [online], http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pgwf_dzial_gosp_przedsie_do_9_osob_2009r.pdf [dostęp 7.01.2013].
 • Hotowiecka B. (2004), Odd­zi­ały­wanie społeczno-gospodarcze miasta, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Kamińska W. (2006), Pozarol­niczą indy­wid­u­alna dzi­ałal­ność gospo­dar­cza w Polsce w lat­ach 1988–2003, Prace Geograficzne nr 203, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Komor­nicki T., Wiśniewski R., Stęp­niak M., Siłka P., Rosik ?. (2011), Społeczno-demograficzne uwarunk­owa­nia roz­woju Mazowsza. Rynek pracy. Raport mod­ułowy nr 3, raport wyko­nany na zalece­nie Mazowieck­iego Biura Planowa­nia Region­al­nego w Warsza­wie [maszynopis].
 • Paradysz J., red. (2000), Statystyka region­alna. Metody i źródła zasi­la­nia infor­ma­cyjnego, Akademia Eko­nom­iczna w Poz­na­niu, Poznań.
 • Paradysz J. (1997), Statystyka region­alna. Son­daż i inte­gracja baz danych. Mate­ri­ały z kon­fer­encji. Bara­nowo 25–27.09.1996 ?., Akademia Eko­nom­iczna w Poz­na­niu, Urząd Statysty­czny w Poz­na­niu, Poznań.
 • Praca niere­je­strowana w Polsce w 2004 roku (2005), Infor­ma­cje i opra­cow­a­nia statysty­czne, GUS [online], http:// www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_praca_nierejestrowana_2004.pdf [dostęp 8.01.2013].
 • Praca niere­je­strowana w Polsce w 2009 roku, 2011, Infor­ma­cje i opra­cow­a­nia statysty­czne, Główny Urząd Statysty­czny, Warszawa.
 • Śleszyński P. (2007), Sza­cow­anie liczby i rozmieszczenia pracu­ją­cych w dużym mieś­cie na przykładzie Warszawy, “Przegląd Geograficzny” nr 79.
 • Śleszyński P. (2012), Osza­cow­anie rzeczy­wis­tej liczby lud­ności gmin wojew­ództwa mazowieck­iego z wyko­rzys­taniem danych ZUS, “Stu­dia Demograficzne” (w druku).
 • Zalewski A. (1997), Przemi­any gospo­darki w aglom­er­acji Warszawy w lat­ach dziewięćdziesią­tych, “Zeszyty IGiPZ PAN” nr 43.

Anna Marsza­łek
Nowe pode­jś­cie do kari­ery zawodowej w XXI wieku
Wyma­gania pra­co­daw­ców w sto­sunku do przyszłych pra­cown­ików stale rosną. Obec­nie nie wystar­czy już tylko legi­t­y­mować się dyplomem ukończenia uczelni wyższej. Istotną rolę odgry­wają posi­adane przez przyszłych pra­cown­ików kom­pe­tencje, takie jak np. elasty­czność, kreaty­wność czy umiejęt­ność radzenia sobie w sytu­ac­jach stre­sowych. Coraz więcej pra­co­bior­ców akty­wnie myśli o budowa­niu ścieżki włas­nej kari­ery zawodowej, nie wiążąc jej jedynie z jedną orga­ni­za­cją. Takie osoby zdają sobie sprawę, ze inwest­owanie we własny rozwój jest najlep­szą inwest­y­cją, szczegól­nie w tych niesta­bil­nych cza­sach. Nie ma bowiem  gwarancji „doży­wot­niego” zatrud­nienia, a prze­cież w życiu zawodowym liczy się nie tylko odniesie­nie sukcesu, zdoby­wanie określonych prof­itów, ale również by w tym wszys­tkim nie zapom­nieć, dlaczego wykonu­jemy określony zawód i czy odna­j­du­jemy w nim sens społecznego istnienia.

Słowa kluc­zowe: kari­era zawodowa, kom­pe­tencje pra­cown­icze, rozwój kari­ery zawodowej, zarządzanie karierą

BIBLIOGRAFIA

 • Arthur M.B., Hall D.T., Lawrence B.S. (1989), Hand­book of Career The­ory, Cam­bridge Uni­ver­sity Press, New York.
 • Arthur M.B., Khapova S.N., Wilderom C.RM. (2005), Career suc­cess in a Bound­ary­less Career World, “Jour­nal of Orga­ni­za­tional Behav­ior”, vol. 26.
 • Arthur M.B., Rousseau D.M., eds. (1996), The Bound­ary­less Career: a New Employ­ment Prin­ci­ple for a New Orga­ni­za­tional Era, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
 • Briscoe J.P., Hall D.T. (2006), The Inter­play of Bound­ary­less and Pro­tean Careers: Com­bi­na­tions and Impli­ca­tions, “Jour­nal of Voca­tional Behav­ior”, no. 69.
 • Eby L. T., Butts M., Lock­wood A., (2003), Pre­dic­tors of Suc­cess in the Era of the Bound­ary­less Career, “Jour­nal of Orga­ni­za­tional Behav­ior”, vol. 24.
 • Hall D.T. (2004), The Pro­tean Career: A Quarter-century Jour­ney, “Jour­nal of Voca­tional Behav­ior”, no. 65.
 • Hol­land J. (1973), Mak­ing Voca­tional Choices: a The­ory of Career, Pren­tice Hall.
 • Kryńska E., Arendt Ł. (2012), Kap­i­tał ludzki a potrzeby rynku pracy wojew­ództwa łódzkiego, “Poli­tyka Społeczna” nr 11–12.
 • Marsza­łek A. (2012), Zatrud­nial­ność — nowa i poszuki­wana cecha pra­cown­ika, “Poli­tyka Społeczna” nr 11–12.
 • McGuire W.J. (1985), Atti­tudes and Atti­tude Change, w: Linzey G., Aron­son E. (eds.), Hand­book of Social Psy­chol­ogy, vol. 2, Ran­dom House, New York.
 • Nowe zawody przyszłoś­cią rynku pracy, raport firmy Sedlak&Sedlak, http://www.rynekpracy.pl/raporty [dostęp: 11.09.2012].
 • Pocz­towski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strate­gie — pro­cesy — metody, PWE, Warszawa.
 • Sol­ska J. (2012), Tajem­niczy zawód, “Poli­tyka” z 22 lutego.
 • Super D.E. (1980), A Life-Span, Life-Space Approach to Career Devel­op­ment, “Jour­nal of Voca­tional Behav­iour”, vol. 16.

Walde­mar Kozłowski, Ewa Matczak
Dlaczego rodz­i­com zależy na wyk­sz­tałce­niu dzieci?
Aspiracje eduka­cyjne naszego społeczeństwa są bardzo wysokie. Jed­nym z czyn­ników wyjaś­ni­a­ją­cych to zjawisko są wysokie aspiracje rodz­iców w sto­sunku do włas­nych dzieci. Artykuł przed­stawia wyniki badań innych autorów oraz bada­nia własne ilus­tru­jące to zjawisko. Próba jego wyjaśnienia naw­iązuje do relacji pomiędzy aspirac­jami eduka­cyjnymi rodz­iców a oczeki­wa­ni­ami doty­czą­cymi sukcesu  życiowego dzieci.

Słowa kluc­zowe: edukacja, dzieci, wyk­sz­tałce­nie, bada­nia socjologiczne

BIBLIOGRAFIA

 • CBOS (2009), Aspiracje i motywacje eduka­cyjne Polaków w lat­ach 1993–2009, Komu­nikat z badań, Warszawa.
 • Cza­piński J. (2008), Kap­i­tał ludzki i kap­i­tał społeczny a dobrobyt mate­ri­alny: pol­ski paradoks, “Zarządzanie Pub­liczne” nr 4.
 • Cza­piński J., Panek T. red., (2009), Diag­noza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Raport, Rada Mon­i­toringu Społecznego, Warszawa.
 • Cza­piński J., Panek T. red., (2011), Diag­noza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, Raport, Rada Mon­i­toringu Społecznego, Warszawa.
 • Domański H. (2010), Pod­sta­wowe ten­dencje w straty­fikacji społecznej: Pol­ska 1982–2008, w: Kul­tur­owe aspekty struk­tury społecznej. Fun­da­menty. Kon­strukcje. Fasady pod red. P. Glińskiego, I. Sad­owskiego i A. Zaw­is­towskiej, Wydawnictwo IFiS PAN i Wydzi­ału Historyczno-Socjologicznego Uni­w­er­sytetu w Białym­stoku, Warszawa.
 • OECD (2012), Grade expec­ta­tions: How marks and edu­ca­tion poli­cies shape stu­dents” ambi­tions, PISA, OEDC Publishing.
 • Saw­iński Z. (2008), Zmi­any sys­te­mowe a nierówności w dostępie do wyk­sz­tałce­nia, w: Zmi­any straty­fikacji społecznej w Polsce pod. red. H. Domańskiego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Spera C., Wentzel K.C., Matto H.C. (2009), Parental aspi­ra­tions for their children’s edu­ca­tional attain­ment: Rela­tions to eth­nic­ity, parental edu­ca­tion, children’s aca­d­e­mic per­for­mance, and parental per­cep­tions of school, “Jour­nal of Youth and Ado­les­cence”, Vol. 38, s. 1140–1152.

Piotr Kurowski
Min­i­mum soc­jalne w grud­niu 2012 i śred­niorocznie w 2012 r.
W artykule zaprezen­towano wartości min­i­mum soc­jal­nego – wskaźnika mierzącego koszty utrzy­ma­nia gospo­darstw domowych — w warunk­ach cenowych i rynkowych, jakie panowały w  grud­niu 2012 r. oraz na pod­stawie danych śred­niorocznych 2012 r.

Słowa kluc­zowe:  min­i­mum soc­jalne, ubóstwo, koszty utrzymania

BIBLIOGRAFIA

 • Deniszczuk, L. (1977), Wzorzec kon­sumpcji społecznie niezbęd­nej, Stu­dia i Mate­ri­ały IPiSS, Zeszyt Nr 10, Warszawa.
 • Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997), Kat­e­go­ria min­i­mum soc­jal­nego, w: S. Goli­nowska, Pol­ska bieda II. Kry­te­ria — Ocena — Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
 • Goli­nowska S. (1997), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria — Ocena — Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
 • GUS (2013a), Infor­ma­cja o sytu­acji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2012, Warszawa.
 • GUS (2013b), Biule­tyn Statysty­czny Nr 12/12, Warszawa.
 • GUS (2013c), Ubóstwo w Polsce w 2012 r. (na pod­stawie badań budżetów gospo­darstw domowych), maj, infor­ma­cja syg­nalna, Warszawa.

● Min­i­mum egzys­tencji  śred­niorocznie w 2012 r. – Piotr Kurowski

W artykule zaprezen­towano wartości min­i­mum egzys­tencji na pod­stawie danych śred­niorocznych (2012 r.)

Słowa kluc­zowe: min­i­mum egzys­tencji, ubóstwo, koszty utrzymania

 BIBLIOGRAFIA

 • Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997), Kat­e­go­ria min­i­mum soc­jal­nego, w: S. Goli­nowska, Pol­ska bieda II. Kry­te­ria — Ocena — Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
 • Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi min­i­mal­nej kon­sumpcji gospo­darstw domowych wyz­naczane metodą potrzeb pod­sta­wowych. Rodzaje, osza­cow­a­nia i zas­tosowa­nia poli­tyce społecznej, IPiSS, Warszawa.
 • Goli­nowska S. (1997), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria — Ocena — Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
 • GUS (2011), Europe­jskie badanie dochodów i warunków życia, EU-SILC w 2010 r., grudzień, Warszawa.
 • GUS (2012), Ubóstwo w Polsce w 2011 г., maj, Warszawa.
 • GUS (201 За), Ubóstwo w Polsce w 2012 r. (na pod­stawie badań budżetów gospo­darstw domowych), maj, infor­ma­cja syg­nalna, Warszawa.
 • GUS (2013b), Biule­tyn Statysty­czny nr 12/12, Warszawa.

Pon­adto w numerze:
Recen­zje
Infor­ma­cje
Nowości  wydawnicze
Diar­iusz poli­tyki społecznej


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 7/2013

HOW EDUCATIONAL ATTAINMENTS INFLUENCE LENGTH AND QUALITY OF LIFEMirosław Szreder
UNEMPLOYMENTON THE NECESSITY OF NEW APPROACH TO THE OLD PROBLEMBog­dan Miedz­iński
THE ESTIMATION METHOD THE NUMBER OF JOBS AND WORKERSRafał Wiśniewski
NEW APPROACH TOWARDS PROFESSIONAL CAREER IN 21ST CENTURYAnna Marsza­łek

FROM RESEARCH AND STUDIES
WHY DO PARENTS CARE ABOUT EDUCATION OF THEIR CHILDREN? – Walde­mar Kozłowski, Ewa Matczak

BOOK REVIEWS
Woj­ciech Woź­niak: SOCIAL INEQUALITIES IN PUBLIC DEBATES IN POLANDReviewed by Robert Pawlak

INFORMATION
SOCIAL MINIMUMDECEMBER 2012 AND ESTIMATES FOR 2012 – Piotr Kurowski
SUBSISTENCE MINIMUMESTIMATES FOR 2012 – Piotr Kurowski
THE EDUCATIONAL EXODUS OF THE YOUTH FROM THE OPOLE REGION AND THE REGIONAL LABOUR MARKETTHE THREATS IN THE CASE OF DEPOPULATIONKatarzyna Łukaniszyn-Domaszewska

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY
              

We rec­om­mend the papers:

Mirosław Szreder
HOW EDUCATIONAL ATTAINMENTS INFLUENCE LENGTH AND QUALITY OF LIFE
The paper presents some impor­tant sta­tis­ti­cal asso­ci­a­tions between the level of edu­ca­tion on the one hand, and the length and qual­ity of life , on the other. Major char­ac­ter­is­tics used for describ­ing the qual­ity of life include: gen­eral well-being, sat­is­fac­tion on edu­ca­tion level achieved, access to Inter­net, will­ing­ness to take part in com­mu­nity life. The data used in this paper come from Euro­stat, OECD, Poland’s pub­lic sta­tis­tics and Poland’s Social Sur­vey 2011.

Key­words: people’s edu­ca­tion, liv­ing stan­dard, qual­ity of life, job sat­is­fac­tion, pub­lic trust

Bog­dan Miedz­iński
UNEMPLOYMENTON THE NECESSITY OF NEW APPROACH TO THE OLD PROBLEM
The paper presents a model of socio-economic costs of unem­ploy­ment in Poland. The cost of unem­ploy­ment is taken as the amount of unem­ploy­ment ben­e­fits paid by the State and cost of accu­mu­lated human cap­i­tal, mea­sured by the expen­di­tures on breed­ing and edu­ca­tion of unem­ployed peo­ple. The neg­a­tive side effects of unem­ploy­ment in 1990–2010 years were esti­mated for 462 bil­lion PLN. It was demon­strated that the reduc­tion of unem­ploy­ment to an accept­able level can only be achieved through a fun­da­men­tal change in eco­nomic pol­icy. Nowa­days the growth of GDP must no longer be regarded as a con­tribut­ing fac­tor to the reduc­tion of unem­ploy­ment, as it is strongly related to tech­ni­cal progress, favor­ing a decrease in demand for labor. The paper presents sim­u­la­tion of the reduc­tion of unem­ploy­ment by 100 000 per­sons per year in 2001–2005, totalling to 500 000 per­sons, achieved by decreas­ing social secu­rity pre­mi­ums cal­cu­lated on salaries paid to new employees.The model fur­ther demon­strates that the ben­e­fits to be derived from the above stim­u­lus would sur­pass the cor­re­spond­ing costs incurred by the State by above 64 bil­lion PLN.

Key­words: unem­ploy­ment, effects of unem­ploy­ment, unem­ploy­ment rate, social costs, bud­get expen­di­tures, employ­ment reduction

Rafał Wiśniewski
THE ESTIMATION METHOD THE NUMBER OF JOBS AND WORKERS
In the paper a method of esti­ma­tion of the real num­ber of jobs and num­ber of work­ers (in gmi­nas) is pro­posed. The cal­cu­la­tions are based on pub­lic sta­tis­tics. In the case of esti­ma­tion of the real num­ber of jobs, data relat­ing to the num­ber of employed per­sons in the main work­place are con­sid­ered as a start­ing point. In the sec­ond case (real num­ber of work­ers) the cal­cu­la­tions are based on the data on pop­u­la­tion in the work­ing age. A num­ber of adjust­ments are made lead­ing to the final results (under­es­ti­ma­tion of the num­ber of jobs and the num­ber of workers).

Key­words: labour mar­ket, labour sta­tis­tics, value estimatio

Anna Marsza­łek
NEW APPROACH TOWARDS PROFESSIONAL CAREER IN 21ST CENTURY
The employ­ers’ require­ments towards employ­ees are con­stantly grow­ing. Obtain­ing the aca­d­e­mic diploma is not always suf­fi­cient nowa­days. More and more impor­tant are com­pe­tences acquired by future employ­ees, such as: flex­i­bil­ity, cre­ativ­ity or the abil­ity in deal­ing with stress­ful sit­u­a­tions. Even more employ­ees are ready to actively built their career path not only in one orga­ni­za­tion. Those peo­ple are con­vinced that their own per­sonal devel­op­ment is one of the best ways of mak­ing invest­ments in that unsta­ble times, where there is no guar­an­tee of being per­ma­nently employed. Achiev­ing suc­cess or acquir­ing prof­its doesn’t always mat­ter in the pro­fes­sional life. One shouldn’t never for­get rea­sons for which he/she per­forms spec­i­fied pro­fes­sion and whether he/she finds in it the sense of social existence.

Key­words: pro­fes­sional career, employ­ees com­pe­ten­cies, career devel­op­ment, career management

Walde­mar Kozłowski, Ewa Matczak
WHY DO PARENTS CARE ABOUT EDUCATION OF THEIR CHILDREN?
Edu­ca­tional aspi­ra­tions of our soci­ety are very high. One of the fac­tors explain­ing this phe­nom­e­non are high parental aspi­ra­tions for their children’s edu­ca­tion. This paper presents the results of other authors and own research to illus­trate this effect. An attempt to clar­ify refers to the rela­tion­ship between par­ents’ edu­ca­tional aspi­ra­tions for their children’s and their expec­ta­tions for children’s suc­cess in life.

Key­words: edu­ca­tion, chil­dren, people’s edu­ca­tion, soci­o­log­i­cal research

Piotr Kurowski
Social Min­i­mum — Decem­ber 2012 and Esti­mates for 2012
The arti­cle presents esti­mates of social min­i­mum bas­kets — in prices of Decem­ber of pre­vius year as well as on aver­age in 2012. Social min­i­mum is defined as a model allow­ing the min­i­mum level for social inte­gra­tion of households.

Key­words: social min­i­mum, poverty, liv­ing costs

Piotr Kurowski
Sub­sis­tence Min­i­mum — Esti­mates for 2012
The arti­cle presents aver­age esti­mates of sub­sis­tence min­i­mum bas­kets for 2012. Sub­sis­tence min­i­mum is defined as the low­est pos­si­ble level of con­sump­tion allow­ing the house­holds to survive.

Key­words: sub­sis­tence min­i­mum, poverty, liv­ing costs

Fur­ther­more:
Book Reviews
Infor­ma­tion
Diary of social policy

  prze­jdź do Spisu treści

 

« powrót