Nr 8 (473) 2013

Spis treści 8/2013

Pobierz numer pobierz plik w pdf

 Table of Contents

PŁACA MINIMALNA – DUŻY PROBLEMWik­tor Rutkowski
MAKROEKONOMICZNE DETERMINANTY WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO. NA MARGINESIE ARTYKUŁU. PROF. W. RUTKOWSKIEGOMieczysław Kabaj
DYSKRYMINACJA KOBIET W PRACY ZAWODOWEJ CZY WPŁYW OBIEKTYWNYCH CZYNNIKÓW? – Zdzisław Cza­jka
ZASTOSOWANIE MODELU DMP W ANALIZIE RYNKU PRACY OSÓB Z NIEPEŁENOSPRAWNOŚCIĄ – Marcin Garbat

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
OBRAZ DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH W OPINIACH PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW PUP W SULĘCINIE – Beata Bieszk-Stolorz, Anna Gdakow­icz, Iwona Markowicz

RECENZJE
Mał­gorzata Mossakowska, Andrzej Więcek, Piotr Błę­dowski (red.): POLSENIOR. ASPEKTY MEDYCZNE, PSYCHOLOGICZNE, SOCJOLOGICZNE I EKONOMICZNE STARZENIA SIĘ LUDNOŚĆI W POLSCE – rec. Adam Kurzynowski, Zyta Beata Wojszel

INFORMACJE
POLITYKA SPOŁECZNA Z PERSPEKTYWY GLOBALIZACJI I EUROPEIZACJIMichał Kubiak

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Szczegól­nie pole­camy artykuły:

Wik­tor Rutkowski
Płaca min­i­malna – duży prob­lem
Niniejsze opra­cow­anie jest głosem w dyskusji na temat poli­tyki płacy min­i­mal­nej w Polsce. Na początku zaprezen­towano poglądy teo­re­ty­czne oraz wyniki badań empirycznych doty­czą­cych eko­nom­icznych i soc­jal­nych kon­sek­wencji płacy min­i­mal­nej. Następ­nie przed­staw­iono ele­menty diag­nozy sytu­acji w zakre­sie min­i­mal­nego wyna­grodzenia w Polsce, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem kwestii jego wysokości. Dal­szym przed­miotem rozważań jest soc­jalna funkcja min­i­mal­nego wyna­grodzenia w kon­tekś­cie zjawiska nis­kich wyna­grodzeń i ryzyka ubóstwa wśród osób pracu­ją­cych. Koń­cowa część opra­cow­a­nia zaw­iera uwagi na temat zarządza­nia płacą min­i­malną oraz potrzeby europe­jskiej poli­tyki płacy minimalnej.

Słowa kluc­zowe: płace, płaca min­i­malna, zatrud­nie­nie, poli­tyka soc­jalna, zarządzanie pła­cami, poli­tyka płacowa

BIBLIOGRAFIA

 • Borkowska S. (1999), Spraw­iedli­wość i prаса spraw­iedliwa, w: Wyna­grodze­nie godziwe. Kon­cepcja i pomiar, Red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 • Ciżkow­icz P., Rzońca A., Woj­ciechowski W. (2012), Deter­mi­nanty region­al­nych różnic w dynam­ice liczby pracu­ją­cych w Polsce w lat­ach 1999–2008, “Gospo­darka Nar­o­dowa” nr 11–12.
 • Eldring L., Alsos K. (2012), Euro­pean Min­i­mum Wage: A Nordic Oulook, Fafo, Oslo, www.fafo.no/pub/rapp/20243/ 20243.pdf [dostęp 15.02.2013].
 • Foelmi RM Zweimüller J. (2006), Income Dis­tri­b­u­tion and Demand-Induced Inno­va­tions, “Review of Eco­nomic Stud­ies” nr 73.
 • Gol­nau W. (2007), Znacze­nie płacy min­i­mal­nej dla funkcjonowa­nia rynku pracy, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • GUS (2012), Struk­tura wyna­grodzeń według zawodów w październiku 2010 г., Warszawa.
 • Grimshaw D. (2010), United King­dom: Devel­op­ing a Pro­gres­sive Min­i­mum Wage in a Lib­eral Mar­ket Econ­omy, w: The Min­i­mum Wage Revis­ited in the Enlarged EU, Red. D. Vaughan-Whitehead, ILO, Geneve.
 • Hage­me­jer K. (1995), What Role for the Min­i­mum Wage in the New Pol­ish Labour Mar­ket?, w: Min­i­mum Wages in Cen­tral Europe: from Pro­tec­tion to Des­ti­tu­tion, Red. G. Stand­ing, D. Vaughan-Whitehead, ILO, Geneva.
 • Inter­na­tional Labour Orga­ni­za­tion (2010), Global Wage Report 2010/2011. Wage Poli­cies in Time of Cri­sis, Geneva.
 • Inter­na­tional Labour Orga­ni­za­tion (2008), Global Wage Report 2008/2009. Min­i­mum wages and col­lec­tive bar­gain­ing: Towards pol­icy coher­ence, Geneva.
 • Inter­na­tional Labour Orga­ni­za­tion (2009), Update on min­i­mum wage devel­op­ments, Geneva, http://www.ilo.org/gb/GBSessions/WCMS_101713/lang–en/index.htm [dostęp 15.02.2013].
 • Jacukow­icz Z. (2007), Anal­iza min­i­mal­nego wyna­grodzenia za pracę, IPiSS, Warszawa.
 • Kabaj M. (2005), Ekono­mia tworzenia i lik­widacji miejsc pracy. Deza­k­ty­wiz­a­cja Pol­ski? IPiSS, Warszawa.
 • Kier­sz­tyn A. (2012), Anal­iza eko­nom­icznych kon­sek­wencji zatrud­nienia na czas określony dla jed­nos­tek i gospo­darstw domowych, w: Zatrud­nie­nie na czas określony w pol­skiej gospo­darce. Społeczne i eko­nom­iczne kon­sek­wencje zjawiska, Red. M. Bed­narski, K.W. Frieske, IPiSS, Warszawa.
 • Köllö J. (2010), Hun­gary: The Con­se­quences of Dou­bling the Min­i­mum Wage, w: The Min­i­mum Wage Revis­ited in the Enlarged EU, Red. D. Vaughan-Whitehead, ILO, Geneve.
 • Lich­niak I. (1999), Baza infor­ma­cyjna a efek­ty­wne ksz­tał­towanie dochodu godzi­wego, w: Wyna­grodze­nie godziwe. Kon­cepcja i pomiar, Red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 • Mani A. (2001), Income Dis­tri­b­u­tion and the Demand Con­straint, “Jour­nal of Eco­nomic Growth” nr 6.
 • Mur­phy K., Shleifer A., Vishny R. (1989), Income Dis­tri­b­u­tion, Mar­ket Size and Indus­tri­al­iza­tion, “The Quar­terly Jour­nal of Eco­nom­ics” nr 3.
 • Neu­mark D., Wascher W. (2008), Min­i­mum Wages, The MIT Press, Cam­bridge, London.
 • OECD (2010), OECD Employ­ment Out­look — Mov­ing Beyond the Job Cri­sis, Paris.
 • OECD (1998), OECD Employ­ment Out­look — Towards an employment-centered social pol­icy, Paris.
 • Rutkowski J., Przy­była M. (2002), Poland: Regional Dimen­sions of Unem­ploy­ment, w: Labor; Employ­ment and Social Poli­cies in the EU Enlarge­ment Process. Chang­ing Per­spec­tives and Pol­icy Options, Red. B. Funck, L. Piz­zati, The World Bank, Wash­ing­ton, D.C.
 • Schul­ten T. (2012), Euro­pean Min­i­mum Wage Pol­icy: A Con­cept for a Wage-Led Growth and Fair Wages in Europe, w: Social Jus­tice and Growth: The Role of Min­i­mum Wage, “Inter­na­tional Jour­nal of Labour Research”, Vol. 4, Issue 1, ILO, Geneva.
 • Suchecki В. (1999), Wyna­grodze­nie godziwe w Polsce, w: Wyna­grodze­nie godziwe. Kon­cepcja i pomiar, Red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 • Wal­lusch J.(2010), Poland: Min­i­mum Wage, Employ­ment and Labour Migra­tion, w: The Min­i­mum Wage Revis­ited in the Enlarged EU, Red. D. Vaughan-Whitehead, ILO, Geneve.
 • Wratny J. (2003), Min­i­malne wyna­grodze­nie za pracę — nowe reg­u­lacje prawne, “Praca i Zabez­piecze­nie Społeczne” nr 6.
 • Vaughan-Whitehead D. (2010), Min­i­mum Wage Revival in the Enlarged EU: Explana­tory Fac­tors and Devel­op­ments, w: The Min­i­mum Wage Revis­ited in the Enlarged EU, Red. D. Vaughan-Whitehead, ILO, Geneve.
 • Vaughan-Whitehead D. (2010a), Towards an EU Min­i­mum Wage Pol­icy, w: The Min­i­mum Wage Revis­ited in the Enlarged EU, Red. D. Vaughan-Whitehead, ILO, Geneve.

Mieczysław Kabaj
Makroeko­nom­iczne deter­mi­nanty wyna­grodzenia min­i­mal­nego. Na mar­gin­e­sie artykułu. prof. W. Rutkowskiego
Spór o wpływ min­i­mal­nego wyna­grodzenia na zatrud­nie­nie i bezrobo­cie, koszty pracy oraz konkuren­cyjność gospo­darki ogranicza się do bada­nia relacji wyna­grodzenia min­i­mal­nego do prze­cięt­nego. Jed­nak więk­szość autorów uznaje wyna­grodze­nie prze­ciętne jako zmi­enną nieza­leżną. Nie anal­izuje się równocześnie udzi­ału wyna­grodzeń w PKB i zysków przed­siębiorstw oraz relacji między wzrostem prze­cięt­nych wyna­grodzeń i pro­duk­ty­wności. Bez wprowadzenia tego ele­mentu anal­iza relacji wyna­grodzeń min­i­mal­nych i prze­cięt­nych jest oder­wana od głównych para­metrów sys­temu społeczno-gospodarczego (wzrostu PKB, zysków i pro­duk­ty­wności pracy). Spróbu­jemy to udowod­nić w tym artykule.

Słowa kluc­zowe: wyna­grodze­nie za pracę, płaca min­i­malna, bezrobo­cie, koszty pracy, pro­duk­ty­wność pracy, min­i­mum soc­jalne
 

BIBLIOGRAFIA

 

 • Baczewski G., Sarzal­ska M., Zielonka M. (2013), Anal­iza poziomu min­i­mal­nego wyna­grodzenia w Polsce, “Dia­log” nr 1 (36).
 • Chcemy, żeby W M wzrosło o 120 zł i wyniosło 1720 zł, a najlepiej do 50% prze­cięt­nego wyna­grodzenia. T. Chwałka, prze­wod­niczący Forum Związków Zawodowych (2013), “Dzi­en­nik Try­buna” z 2 czerwca.
 • GUS (2011), Bada­nia budżetów gospo­darstw domowych w 2010 г., Warszawa.
 • Kurowski P.(2012), Min­i­mum egzys­tencji i min­i­mum soc­jalne w 2011 r. Dane śred­nioroczne, “Poli­tyka Społeczna” nr 5–6.
 • MPiPS (2008), Przy­czyny pracy niere­je­strowanej w Polsce, Warszawa.
 • Smith A. (1954), Bada­nia nad naturą i przy­czy­nami bogactwa nar­o­dów, wydanie pol­skie, PWN, Warszawa.
 • Umowa społeczna. Gospo­darka — Praca — Rodz­ina — Dia­log (2006), IPiSS, Warszawa.

Zdzisław Cza­jka
Dyskrymi­nacja kobiet w pracy zawodowej czy wpływ obiek­ty­wnych czyn­ników?
Celem artykułu jest zwery­fikowanie hipotezy o powszech­nej w Polsce dyskrymi­nacji kobiet w życiu pry­wat­nym i zawodowym (na rynku pracy, dostępie do stanowisk kierown­iczych oraz wyna­gradza­niu). Czy dyskrymi­nacja ma tak sze­roki zakres, jak wynika z różnych pub­likacji, czy jest to opinia subiek­ty­wna kobiet (z niek­tórych badań wynika, że prawie połowa odczuwa dyskrymi­nację), niek­tórych środowisk kobiecych oraz badaczy? Czy można oce­niać dyskrymi­nację, nie uwzględ­ni­a­jąc różnych ról kobi­ety w życiu pry­wat­nym i zawodowym?

Słowa kluc­zowe: dyskrymi­nacja kobiet, rynek pracy, pozy­cja zawodowa kobiet, płace kobiet, bezrobo­cie kobiet, zatrud­nie­nie kobiet

BIBLIOGRAFIA

 

 • Dijk­stra A.G., Plantega J., red. (2003), Ekono­mia i płeć. Pozy­cja zawodowa kobiet w UE, Gdańskie Wydawnictwo Psy­cho­log­iczne, Gdańsk.
 • Fisher H. (2003), Pier­wsza płeć. Jak wrod­zone tal­enty kobiet zmieni­ają nasz świat, Wyd. J.Santorski & Co., Warszawa.
 • Gorzelny-Plesińska J. (2009), Sytu­acja kobiet w zarządza­niu w kra­jach UE, “Praca i Zabez­piecze­nie Społeczne” nr 7.
 • GUS (2008), Kobi­ety w Polsce, Warszawa.
 • GUS (2010), Rocznik Statysty­czny Pracy, Warszawa.
 • GUS (2012a), Kobi­ety i mężczyźni na rynku pracy, Warszawa.
 • GUS (2012b), Struk­tura wyna­grodzeń według zawodów w październiku 2010 г., Warszawa.
 • Jacukow­icz Z. (2010), Reflek­sje nad poli­tyką wyna­gradza­nia w Polsce (red. Z. Cza­jka), IPiSS, Warszawa.
 • Kobi­ety na stanowiskach kierown­iczych w kra­jach UE w lat­ach 2009–2011, www.rynekpracy.pl/artykul.php [dostęp 13.02.2012].
 • Kobi­ety na rynku pracy. Czy są powody do niepokoju, www.rynekpracy.pl/artykul.php [dostęp 6.03.2012].
 • Kobi­eta po stu­di­ach? Nihil novi, WWW.rynekpracy.pl/artykul. php [dostęp 8.03.2011].
 • Kobi­ety pracują krócej, www.rynekpracy.pl/monitor_rynku_pracyJ.php [dostęp 9.06.2008].
 • Kołaczek B. (2009), Dyskrymi­nacja kobiet w zatrud­nie­niu, “Poli­tyka Społeczna” nr 5–6.
 • Lisowska E. (2008), Równouprawnie­nie kobiet i mężczyzn w społeczeńst­wie, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Lisowska E. (2009), Kobiecy styl zarządza­nia, Wyd. Helion, Warszawa.
 • Man­dal E. (2000), Pod­miotowe i inter­per­son­alne kon­sek­wencje stereo­typów związanych z płcią, Wyd. Uni­w­er­sytetu Śląskiego, Katowice.
 • MOP (1996), Kon­wencje i zalece­nia 1919–1994, tom I, Warszawa.
 • Moszyńska A. (2011), Płeć to zaleta, nie wada, “Gazeta Wybor­cza” z 14 listopada (dodatek “Gazeta Praca”).
 • Obow­iązki rodzinne kobiet a rynki pracy UE, www.rynekpracy.pl/artykul.php [dostęp 13.06.2011].
 • PARP (2011), Przed­siębior­c­zość kobiet w Polsce. Raport z badań, Warszawa.
 • Ren­zetti C.M., Cur­ran D.J. (2005), Kobi­ety, mężczyźni i społeczeństwo, Wyd. PWN, Warszawa.
 • Sadowska-Snarska C., red. (2011), Uwarunk­owa­nia godzenia pracy zawodowej z obow­iązkami rodzin­nymi w Polsce, Wyd. Wyższa Szkoła Eko­nom­iczna w Białymstoku.
 • Słaba płeć, czyli kobiecy pier­wiastek w zarządza­niu (2012), “Per­sonel Plus” nr 01.
 • Więcej kobiet na wyso­kich stanowiskach, czyli kilka słów o pary­te­tach, www.rynekpracy.pl/artykul.php [dostęp 22.06.2010].
 • Zawody żeńskie i męskie, www.rynekpracy.pl/artykul.php [dostęp 20.09.2011].

Marcin Gar­bat
Zas­tosowanie mod­elu dmp w anal­izie rynku pracy osób z niepełenosprawnoś­cią
Nagroda Nobla z 2010 roku w dziedzinie ekonomii zwró­ciła uwagę ekon­o­mistów na bada­nia związane z rynkiem pracy i jego elasty­cznoś­cią. Metoda opra­cow­ana przez noblistów zmieniła nie tylko sposób opisu rynku pracy. Pow­iązane z nią narzędzia pozwalają na dostrzeże­nie dziś pewnych negaty­wnych ten­dencji również na rynku pracy osób z niepełnosprawnoś­cią. Artykuł przed­stawia per­spek­tywę zas­tosowa­nia mod­elu do wyjaśnienia zjawisk zachodzą­cych na rynku pracy osób z niepełnosprawnoś­cią w Polsce w lat­ach 2007–2011.

Słowa kluc­zowe: rynek pracy, anal­iza rynku pracy, zatrud­nie­nie niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne

 

 BIBLIOGRAFIA

 

 • Cahuc P. (1999), Job Pro­tec­tion, Min­i­mum Wage and Unem­ploy­ment, “IZA Dis­cus­sion Paper”, nr 95, s. 3–33.
 • Gar­bat M. (2005), Przełamy­wanie barier osób niepełnosprawnych w zatrud­nie­niu na przykładzie dzi­ałań pode­j­mowanych w nowych kra­jach członkows­kich Unii Europe­jskiej, “Akty­wiz­a­cja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych”, nr 4, s. 81–102.
 • Gar­bat M. (2012), Zatrud­ni­anie i reha­bil­i­tacja zawodowa osób z niepełnosprawnoś­cią w Europie, Uni­w­er­sytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 • Goli­nowska S. (2010), Praca i poli­tyka społeczna. Wza­jemne wzmac­ni­anie się i kon­flikt, w: Człowiek w pracy i poli­tyce społecznej, Red. J. Szam­be­lańczyk, M. Żukowski, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu, Poz­nań, s. 25–45.
 • Hall R. (2012), The 2010 Nobel Prize in Eco­nom­ics: How the DMP Model Explains Cur­rent High Unem­ploy­ment, Hoover Insti­tu­tion and Depart­ment of Eco­nom­ics, National Bureau of Eco­nomic Research, Stanford.
 • Inter­na­tional Labour Orga­ni­za­tion (2008), How to make sure that women with dis­abil­i­ties can par­tic­i­pate effec­tively in main­stream women’s entre­pre­neur­ship devel­op­ment activ­i­ties, Genewa.
 • Mortensen D., Pis­sarides C. (1994), Job Cre­ation and Job Destruc­tion in the The­ory of Unem­ploy­ment, “Review of Eco­nomic Stud­ies”, nr 61, s. 397–415.
 • Mus­grove P. (2000), Health insur­ance: the influ­ence of the Bev­eridge Report, “Bul­letin of the World Health Orga­ni­za­tion”, nr 78 (6), s. 845–846.
 • O’Brien M. (2010), The Bev­eridge Report: its impact on women and migrants, “Soche­o­las — Lim­er­ick Stu­dent Jour­nal of Soci­ol­ogy”, nr 2 (2), s. 21–38.
 • Roger­son R., Shimer R. (2010), Search in Macro­eco­nomic Mod­els of the Labor Mar­ket, w: Hand­book of Labor Eco­nom­ics, Red. O. Ashen­fel­ter, D. Card, National Bureau Of Eco­nomic Research, Cam­bridge, s. 619–700.
 • Study on the sit­u­a­tion of women with dis­abil­i­ties in light of the UN Con­ven­tion for the Rights of Peo­ple with Dis­abil­i­ties (2009), Annex Four of the Final Report for the DG Employ­ment, Social Affairs and Equal Oppor­tu­ni­ties of the Euro­pean, Euro­pean Commission.

Iwona Markow­icz, Beata Bieszk-Stolorz, Anna Gdakow­icz
Obraz dłu­gotr­wale bezro­bot­nych w opini­ach pra­co­daw­ców i pra­cown­ików pup w Sulęcinie
Celem artykułu jest anal­iza dłu­gotr­wałego bezrobo­cia, będąca etapem pro­jektu real­i­zowanego przez PUP w Sulęcinie. Oparto ją na wynikach anki­ety przeprowad­zonej wśród trzech grup respon­den­tów: dłu­gotr­wale bezro­bot­nych, pra­co­daw­ców i pra­cown­ików PUP. Pyta­nia zamknięte i otwarte w for­mu­la­rzach ankiet doty­czyły cech bezro­bot­nych, pożą­danych umiejęt­ności twardych i mięk­kich potenc­jal­nych pra­cown­ików oraz oceny ogól­nej sytu­acji na rynku pracy i możli­wości jej poprawy. Wynikiem bada­nia jest charak­terystyka syl­wetki osoby dłu­gotr­wale bezro­bot­nej. Kon­takt pra­cown­ików urzędu pracy z pra­co­daw­cami i bezro­bot­nymi może sprzy­jać koor­dy­nacji dzi­ałań na rzecz poprawy sytu­acji w powiecie.

Słowa kluc­zowe: bezrobo­cie, bezrobo­cie dłu­gotr­wałe, pra­co­dawcy, urzędy pracy, rynek pracy
 

BIBLIOGRAFIA

 

 • Andraiojć M., Ławrynow­icz M. (2012), Elasty­czny sys­tem wyna­grodzeń w moty­wowa­niu pokole­nia Y, “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” nr 5, s. 49–62.
 • Bed­narski M. (2012), Koszty i korzyści zatrud­nienia na czas określony, “Poli­tyka Społeczna” nr 9, s. 5–9.
 • Bieszk-Stolorz B. Gdakow­icz A., Markow­icz I. (2012), Anal­iza i diag­noza prob­lemu dłu­gotr­wałego bezrobo­cia w powiecie sulę­cińskim. Wyniki bada­nia — raport koń­cowy, Insty­tut Analiz, Diag­noz i Prog­noz Gospo­dar­czych, Szczecin.
 • Bieszk-Stolorz ?., Markow­icz I. (2012), Mod­ele regresji Coxa w anal­izie bezrobo­cia, CeDeWu, Warszawa.
 • Borkowska S. (2012), Struk­tura wyna­grodzeń w pro­ce­sie zmian, “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” nr 5, s. 11–22.
 • Bover O., Gomez R. (2004), Another Look at Unem­ploy­ment Dura­tion: Exit to a Per­ma­nent vs. a Tem­po­rary Job, “Inves­ti­ga­ciones Económi­cas” Vol. XXVIII (2), s. 285–314.
 • Brown P., Hes­keth A., Williams S. (2003), Employ­a­bil­ity in a Knowledge-Driven Econ­omy, “Jour­nal of Edu­ca­tion and Work” Vol. 16, No. 2.
 • Infor­ma­cja o stanie i struk­turze bezrobo­cia oraz funkcjonowa­niu urzędu w okre­sie 01.01–31.12.2011 R. (2012), Powia­towy Urząd Pracy w Sulęcinie, Sulęcin.
 • Kabaj M. (2001), Badanie bezrobo­cia dłu­gotr­wałego, IPiSS, Warszawa.
 • Kabaj M., Kop­tas G. (1995), Bezrobo­cie dłu­gookre­sowe. Przy­czyny, skutki i środki prze­ci­wdzi­ała­nia, IPiSS, Warszawa.
 • Kwiatkowski E. (2005), Bezrobo­cie. Pod­stawy teo­re­ty­czne, PWN, Warszawa.
 • Kyyrä T., Ralf A. Wilke R. (2007), Reduc­tion In The Long– Term Unem­ploy­ment of The Elderly: a Suc­cess Story From Fin­land, “Jour­nal of the Euro­pean Eco­nomic Asso­ci­a­tion” Vol. 5, Issue 1, s. 154–182.
 • Markow­icz I., Stolorz B. (2009), Inter­pre­ta­tion of Para­me­ters of the Logis­tic Regres­sion and Ways of Cod­ing of Explana­tory Vari­ables, “Pol­ish Jour­nal of Envi­ron­men­tal Stud­ies” Vol. 18, No. 3B, s. 252–256.
 • Marsza­łek A. (2012), “Zatrud­nial­ność” — nowa i poszuki­wana cecha pra­cown­ika, “Poli­tyka Społeczna” nr 11–12, s. 20–23.
 • Sztau­dyn­ger J.J., Sztau­dyn­ger M. (2004), Ekonom­e­tryczne mod­ele przestępc­zości, Zeszyty Naukowe Uni­w­er­sytetu Szczecińskiego nr 394, Prace Kat­edry Ekonometrii i Statystyki nr 15, Szczecin.
 • Wiśniewski Z., Zawadzki K., red. (2011), Efek­ty­wność poli­tyki rynku pracy w Polsce, Wojew­ódzki Urząd Pracy w Toruniu, Uni­w­er­sytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

Pon­adto w numerze:
Recen­zje
Infor­ma­cje
Diar­iusz poli­tyki społecznej


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 8/2013

MINIMUM WAGEBIG ISSUEWik­tor Rutkowski
MINIMUM WAGE AND MACROECONOMICS. ON THE PROFESSOR RUTKOWSKI PAPERMieczysław Kabaj
FEMALES DISCRIMINATION ON THE LABOR MARKET OR OBJECTIVE GENDER DIFFERENCES? – Zdzisław Cza­jka
APPLICATION OF the DMP MODEL IN THE ANALYSIS OF LABOUR MARKET OF PEOPLE WITH DISABILITIES Marcin Garbat

FROM RESEARCH AND STUDIES
IMAGES OF LONG TERM UNEMPLOYED: EMPLOYERS OPINIONS AND LABOR OFFICES PERSONNEL Expe­ri­ences – Beata Bieszk-Stolorz, Anna Gdakow­icz, Iwona Markowicz

BOOK REVIEWS
Mał­gorzata Mossakowska, Andrzej Więcek, Piotr Błę­dowski (eds.): POLSENIOR. MEDICAL, PSYCHOLOGICAL, SOCIOLOGICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF AGEING IN POLAND – Reviewed by Adam Kurzynowski, Zyta Beata Wojszel

INFORMATION
POLISH SOCIAL POLICY FROM THE PERSPECTIVE OF GLOBALIZATION AND EUROPEANIZATIONMichał Kubiak

DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Wik­tor Rutkowski
MINIMUM WAGEBIG ISSUE
This study is a voice in the debate on the min­i­mum wage pol­icy in Poland. At the begin­ning the the­o­ret­i­cal views and the results of empir­i­cal stud­ies on the eco­nomic and social con­se­quences of the min­i­mum wage are dis­cussed. The ele­ments of the diag­no­sis of the sit­u­a­tion on the min­i­mum wage in Poland, with spe­cial atten­tion to its value, are pre­sented. Next, the social func­tion of the min­i­mum wage is con­sid­ered, in the con­text of the phe­nom­e­non of low wages and the risk of poverty among work­ing peo­ple. The final part of the paper con­tains notes on the man­age­ment of the min­i­mum wage and the need for a Euro­pean min­i­mum wage policy.

Key­words: wages, min­i­mum wage, employ­ment, social pol­icy, wage man­age­ment, wage policy

Mieczysław Kabaj
MINIMUM WAGE AND MACROECONOMICS. ON THE PROFESSOR RUTKOWSKI PAPER
The paper deals with macro­eco­nomic deter­mi­nants of min­i­mum wages in Poland, long-term trends in growth of aver­age and min­i­mum wages (1995–2013) and evo­lu­tion of unem­ploy­ment rates. Min­i­mum wage poli­cies are treated as an inte­gral ele­ment eco­nomic devel­op­ment pol­icy, income pol­icy and employ­ment pol­icy. The author has defined basic func­tions of min­i­mum wages: income func­tion, moti­va­tion func­tion, costs func­tion, effec­tive demand pro­mo­tion func­tion. The author con­cludes that the lat­ter func­tion is com­pletely neglected by employ­ers in Poland. In the sec­ond part of the papers the author deals with analy­sis of rela­tion between growth of labour pro­duc­tiv­ity and wages, incre­ment of prof­its and wage fund in the enter­prise sec­tor. In final part the paper deals with com­par­a­tive analy­sis of min­i­mum wages and co-called social min­i­mum of income for dif­fer­ent cat­e­gories of house­holds. In con­clu­sion, the author sug­gests the wide gap between growth of pro­duc­tiv­ity, prof­its and wages in period 2001–2012.

Key­words: remu­ner­a­tion for work, min­i­mum wage, unem­ploy­ment, labour costs, labour pro­duc­tiv­ity, social min­i­mum

Zdzisław Cza­jka
FEMALES DISCRIMINATION ON THE LABOR MARKET OR OBJECTIVE GENDER DIFFERENCES?
In opin­ion many women, and researchers women are dis­crim­i­nated in pri­vate life and in the job (by employ­ers). In eval­u­a­tion of dis­crim­i­na­tion women don’t take into con­sid­er­a­tion to result from gen­der and other con­di­tion, like com­plex­ity of work, respon­si­bil­ity on man­ager staff. Home work is eval­u­ated like dis­crim­i­na­tion, because lim­ited pro­fes­sional devel­op­ment women and invest­ment in human cap­i­tal. For that in paper announced many exam­ple and sta­tis­tic infor­ma­tion, in labour mar­ket, pay­ment and man­age­ment in orga­ni­za­tions, which are rate into dis­crim­i­na­tion. Really its are nat­ural and objec­tive result from gen­der dif­fer­en­ti­a­tion between men and women.

Key­words: women’s dis­crim­i­na­tion, labour mar­ket, pro­fes­sional posi­tion of women, women’s salaries, female unem­ploy­ment,women employ­ment

Marcin Gar­bat
APPLICATION OF the DMP MODEL IN THE ANALYSIS OF LABOUR MARKET OF PEOPLE WITH DISABILITIES
The Nobel Prize in 2010 in the field of eco­nom­ics paid atten­tion of econ­o­mists to research related to labour mar­ket and its flex­i­bil­ity. The method devel­oped by Nobel Prize lau­re­ates has changed not only the way to describe the labour mar­ket. But nowa­days, related tools with this method allow us to notice some neg­a­tive trends occur­ring in the labour mar­ket of peo­ple with dis­abil­i­ties. The arti­cle shows us some pos­si­bil­i­ties of apply­ing the model to explain the phe­nom­ena occur­ring in the Pol­ish labour mar­ket of peo­ple with dis­abil­i­ties in the years 2007–2011.

Key­words: labour mar­ket, labour mar­ket analy­sis, dis­abil­i­ties employ­ment activ­ity, dis­abled people

Beata Bieszk-Stolorz, Anna Gdakow­icz, Iwona Markow­icz
IMAGES OF LONG TERM UNEMPLOYED: EMPLOYERS OPINIONS AND LABOR OFFICES PERSONNEL Expe­ri­ences
The pur­pose of this arti­cle was the analy­sis of long-term unem­ploy­ment. The study was one of the stages of a project realised by the Local Labour Office (PUP) in Sulęcin. It was based on the results of a sur­vey of three groups of respon­dents: the long-term unem­ployed, local employ­ers and the PUP work­ers. Close and open ques­tions in the ques­tion­naires con­cerned pro­files of the unem­ployed, the desired soft and hard skills of the poten­tial employ­ees as well as the opin­ion about the mar­ket sit­u­a­tion in gen­eral and its prospects of improve­ment. The sur­vey has helped to write a pro­file of a long-term unem­ployed per­son. What is more, the con­tacts estab­lished among the Labour Office, local employ­ers and the unem­ployed job-seekers can con­tribute to bet­ter coor­di­na­tion of mea­sures taken in order to improve the sit­u­a­tion on the local labour market.

Key­words: unem­ploy­ment, long-term unem­ploy­ment, employ­ers, labour offices, labour mar­ket

Fur­ther­more:
Book Reviews
Infor­ma­tion
Diary of social policy

prze­jdź do Spisu treści

 


 

Słowa kluc­zowe: wyna­grodze­nie za pracę, płaca min­i­malna, bezrobo­cie, koszty pracy, pro­duk­ty­wność pracy, min­i­mum soc­jalne

Key­words: remu­ner­a­tion for work, min­i­mum wage, unem­ploy­ment, labour costs, labour pro­duc­tiv­ity, social min­i­mum

 

BIBLIOGRAFIA

 • Baczewski G., Sarzal­ska M., Zielonka M. (2013), Anal­iza poziomu min­i­mal­nego wyna­grodzenia w Polsce, “Dia­log” nr 1 (36).
 • Chcemy, żeby W M wzrosło o 120 zł i wyniosło 1720 zł, a najlepiej do 50% prze­cięt­nego wyna­grodzenia. T. Chwałka, prze­wod­niczący Forum Związków Zawodowych (2013), “Dzi­en­nik Try­buna” z 2 czerwca.
 • GUS (2011), Bada­nia budżetów gospo­darstw domowych w 2010 г., Warszawa.
 • Kurowski P.(2012), Min­i­mum egzys­tencji i min­i­mum soc­jalne w 2011 r. Dane śred­nioroczne, “Poli­tyka Społeczna” nr 5–6.
 • MPiPS (2008), Przy­czyny pracy niere­je­strowanej w Polsce, Warszawa.
 • Smith A. (1954), Bada­nia nad naturą i przy­czy­nami bogactwa nar­o­dów, wydanie pol­skie, PWN, Warszawa.
 • Umowa społeczna. Gospo­darka — Praca — Rodz­ina — Dia­log (2006), IPiSS, Warszawa.
« powrót