Nr 9 (474) 2013

Spis treści 9/2013

Pobierz numer pobierz plik w pdf

 Table of Contents

KOSZTY I KORZYŚCI DEMOKRACJI W KONTEKŚCIE PRYWATYZACJI USŁUG PUBLICZNYCHPRZYPADEK SPECDar­iusz Zalewski
WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z POWSZECHNEGO SYSTEMU EMERYTALNEGOMarek Góra
WSPARCIE I OPIEKA. O AKTYWNOŚCI PAŃSTWA W POLU SŁUŻBY SPOŁECZNEJ NA RZECZ RODZIN I DZIECIArka­diusz Żukiewicz
ZBIOROWE STOSUNKI PRACY W EUROPIE POD PRESJĄ MIĘDZYNARODOWĄ: PORÓWNANIE SZEŚCIU KRAJÓWGuglielmo Meardi

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
WPŁYW KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA TRÓJSEKTOROWĄ STRUKTURĘ ZATRUDNIENIA W NIEMCZECH  – Krzysztof Nyklewicz

RECENZJE
Wielisława Warzywoda-Kruszyńska (red.): BIEDA DZIECI. ZANIEDBANIE. WYKLUCZENIE SPOŁECZNE – rec. Kaz­imierz W. Frieske
Zenon Wiśniewski, Monika Wojdyło-Preisner (red.): PROFILOWANIE BEZROBOTNYCH WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEGO WSPARCIA NA LOKALNYM RYNKU PRACYrec. Mirosław Szreder

INFORMACJE
AKTUALNE PROBLEMY KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – Mał­gorzata Sobczyk
SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA W WYMIARZE REGIONALNYM. PERSPEKTYWA 2013−2020 – Beata Kaczyńska

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

 Szczegól­nie pole­camy artykuły:

Dar­iusz Zalewski
Koszty i korzyści demokracji w kon­tekś­cie pry­watyza­cji usług pub­licznych – przy­padek SPEC

Tekst poświę­cony jest sposobom rozwiązy­wa­nia prob­lemów związanych z zarządzaniem sferą pub­liczną. We współczes­nej demokracji nacisk kładzie się z jed­nej strony na rozwiąza­nia efek­ty­wne, ale z drugiej zachodzi konieczność poszanowa­nia woli oby­wa­teli. Sytu­acja taka rodzi roz­maite napię­cia, w której racje stron odwołują się do różnych wizji porządku społecznego. Ekonomiści coraz częś­ciej odwołują się do anal­izy kosztów i korzyści jako pod­sta­wowego narzędzia pode­j­mowa­nia decyzji, a socjol­o­gowie częś­ciej wskazują na pro­ce­dury demokracji. Czy skazani jesteśmy zatem na wybór między różnymi meto­dami pode­j­mowa­nia decyzji ze wszys­tkimi tego negaty­wnymi kon­sek­wenc­jami? Odpowiedź autora jest negaty­wna i próbuje on pokazać, dlaczego taki wybór nie jest właściwy.

Słowa kluc­zowe: sek­tor pub­liczny, pode­j­mowanie decyzji, pry­watyza­cja usług pub­licznych, demokracja

BIBLIOGRAFIA

 • Dryzek S.J. (2002), Delib­er­a­tive Democ­racy and Beyond. Lib­er­als, Crit­ics, Con­tes­ta­tions, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
 • For­maini R. (1990), The Myth of Sci­en­tific Pub­lic Pol­icy, Trans­ac­tion Publishers.
 • Haber­mas J. (2007), Struk­tu­ralne przeo­braże­nia sfery pub­licznej, PWN, Warszawa.
 • Majone G. (2004), Dowody, argu­menty i per­swazja w pro­ce­sie poli­ty­cznym, Wyd. Scholar, Warszawa.
 • Nagel S. (1998), Pub­lic Pol­icy Eval­u­a­tion: Mak­ing Super-Optimum Deci­sions, Ash­gate Pub­lish­ing Com­pany, Vermont.
 • Pat­ton C., Saw­icki D. (1993), Basic Meth­ods of Pol­icy Analy­sis and Plan­ning”, Pren­tice Hall, New Jersey.
 • Peltz­man S. (1989), The Eco­nomic The­ory of Reg­u­la­tion after a Decade of Dereg­u­la­tion, Brook­ing Papers: Micro­eco­nom­ics, http://www.brookings.edU/-/media/Projects/BPEA/1989%20micro/1989_bpeamicro_peltzman.PDF
 • Peters G. (1999), Admin­is­tracja pub­liczna w sys­temie poli­ty­cznym, Wyd. Scholar, Warszawa.
 • Stigler G. (1971), The The­ory of Eco­nomic Reg­u­la­tion, “The Bell Jour­nal of Eco­nom­ics and Man­age­ment Sci­ence”, Vol. 2, Nr 1.
 • Stiglitz J. (2004), Ekono­mia sek­tora pub­licznego, PWN, Warszawa.
 • Stokey E., Zeck­hauser R. (1978), A Primer for Pol­icy Analy­sis, Nor­ton & Com­pany, N. York.
 • Szarfen­berg R. (2009), Definicja, zakres i kon­tek­sty poli­tyki społecznej, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Poli­tyka społeczna, PWN, Warszawa.
 • Wright V. (1997), The Para­doxes of Admin­is­tra­tive Reform, w: W.J.M. Kick­ert (ed.), Pub­lic Man­age­ment and Admin­is­tra­tive Reform in West­ern Europe, Edward Elgar, Cheltenham.

Marek Góra
Wypłata świad­czeń z powszech­nego sys­temu emery­tal­nego
Tekst przed­stawia sposób rozwiąza­nia prob­lemów związanych z wypłatą emery­tur w sys­temie pub­licznym, który wyko­rzys­tuje indy­wid­u­alne konta emery­talne i jed­nocześnie dyw­er­sy­fikuje finan­sowanie emery­tur między realną gospo­darkę i rynki finan­sowe. Polega on na rozdzie­le­niu zarządza­nia ryzykiem dłu­gowieczności oraz ryzyka inwest­y­cyjnego. Pier­wsze powier­zone byłoby jed­nej, pub­licznej insty­tucji, drugie – wielu wyspec­jal­i­zowanym pry­wat­nym insty­tucjom rynkowym. Poz­woliłoby to m.in. na ucieczkę od prob­lemu księ­gowa­nia zobow­iązań emery­tal­nych w ramach finan­sów publicznych.

Słowa kluc­zowe: emery­tury, świad­czenia emery­talne, sys­tem emery­talny, ryzyko w ubez­pieczeni­ach, zarządzanie ryzykiem, finanse publiczne

BIBLIOGRAFIA

 • Antolin P. (2009), Age­ing and the Pay­out Phase of Pen­sions, Annu­ities and Finan­cial Mar­kets, OECD, Paryż.
 • Bez­pieczeństwo dzięki różnorod­ności (1997), Biuro Pełnomoc­nika Rządu ds. Reformy Sys­temu Zabez­pieczenia Społecznego, Warszawa.
 • Góra M. (2013), Polit­i­cal econ­omy of pen­sion reforms: selected gen­eral issues and the Pol­ish pen­sion reform case, “IZA Jour­nal of Labour & Devel­op­ment”, 2:2 (doi:10.1186/2193–9020-2–2).
 • Góra M., Lutostański К. (2004), Wypłata emery­tur z nowego sys­temu, mate­riał niepublikowany.
 • Hirose K., red. (2011), Pen­sion Reform in Cen­tral and East­ern Europe, Inter­na­tional Labour Orga­ni­za­tion, Budapest.
 • Holz­mann R., red. (2009), Age­ing Pop­u­la­tion, Pen­sion Funds, and Finan­cial Mar­kets: Regional Per­spec­tives and Global Chal­lenges for Cen­tral, East­ern and South­ern Europe, World Bank, Washington.
 • Otto W., Wiśniewski M. (2013), Wypłaty emery­turze środ­ków gro­mad­zonych w OFE, http://www.wne.uw.edu.pl/eksp/SW_OFE_pelna.pdf [dostęp 25/05/2013].
 • Rutecka J. (2012), Wypłata świad­czeń emery­tal­nych z kap­i­tałowej części sys­temu emery­tal­nego w Polsce, “Wiado­mości Ubez­pieczeniowe” nr 4.
 • Stańko D. (2008), Rynek rent doży­wot­nich, “Stu­dia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH”, Zeszyt Naukowy 15, Warszawa.
 • Vit­tas D., Rudolf H., Poll­ner J. (2010), Design­ing the Pay­out Phase of Funded Pen­sion Pil­lars in Cen­tral and East­ern Euro­pean Coun­tries, WPS5276, Bank Świa­towy, Waszyngton.

Arka­diusz Żukiewicz
Wspar­cie i opieka. O akty­wności państwa w polu służby społecznej na rzecz rodzin i dzieci
Państwo pol­skie pod­jęło dzi­ała­nia sys­te­mowe w celu poprawy warunków życia i roz­woju rodziny oraz dzieci, które są pozbaw­ione możli­wości wzras­ta­nia w środowisku nat­u­ral­nych rodzin bio­log­icznych. Służy temu ustawa o wspiera­niu rodziny i sys­temie pieczy zastępczej. Ciężar zmian prawnych został prze­nie­siony z władzy cen­tral­nej na samorządy lokalne. Zostały one zobow­iązane do zabez­pieczenia finan­sowego, orga­ni­za­cyjnego i logisty­cznego dokonu­jącej się reformy. Do real­iza­cji wydzielonych zadań powołani zostali nowi pro­fesjon­al­iści. Sposób ich ksz­tałce­nia wymaga wery­fikacji i poprawy. Na grun­cie wprowad­zonych zmian ist­nieje możli­wość budowy kom­plek­sowego sys­temu wspar­cia roz­woju społecznego. Imp­likuje to zmi­anę struk­tu­ralną, o której warto pod­jęć dyskurs społeczny.

Słowa kluc­zowe: poli­tyka społeczna, pomoc społeczna, dzieci, rodz­ina, sys­tem pomocy rodzin­nej, samorząd tery­to­ri­alny, rozwój zawodowy pra­cown­ika

BIBLIOGRAFIA

 • Auleyt­ner J. (2002), Poli­tyka społeczna, czyli ujarzmi­anie chaosu soc­jal­nego, Wyd. WSPTWR Warszawa.
 • Auleyt­ner J. (2004), Pol­ska poli­tyka społeczna: ciągłość i zmi­any, Wyd. WSP TWR Warszawa.
 • Bau­man Z. (2000), Glob­al­iza­cja: i co z tego dla ludzi wynika, przeł. Ewa Klekot, PIW, Warszawa.
 • Ehrlich S. (1950), Teo­ria typów i form państwa, “Państwo i Prawo” nr 4.
 • Goli­nowska S. (1998), Państwo opiekuńcze na tle porów­naw­czym, “Poli­tyka Społeczna” nr 1.
 • Księżopol­ski M. (2002), Bezrad­ność i zarad­ność w różnych mod­elach poli­tyki społecznej, w: J. Auleyt­ner (red.), O roztropną poli­tykę społeczną. Księga pamiątkowa na jubileusz 80-lecia prof. dr. hab. Antoniego Rajkiewicza, Śląsk, Katowice.
 • Maslow A.H. (1990), Motywacja i osobowość, PAX, Warszawa.
 • Olszewski H., Zmier­czak M. (1993), His­to­ria dok­tryn poli­ty­cznych i prawnych, Ars Boniet Aequi, Poznań.
 • Radlińska H. (1961), Ped­a­gogika społeczna, Zakład Nar­o­dowy im. Ossolińs­kich, Wrocław.
 • Radlińska H. (1964), Z dziejów pracy społecznej i oświa­towej, Zakład Nar­o­dowy im. Ossolińs­kich, Wrocław.
 • Sobolewska В., Sobolewski M. (1978), Myśl poli­ty­czna XIXXX wieku: lib­er­al­izm, PWN, Warszawa.
 • Syl­westrzak A. (1995), His­to­ria dok­tryn poli­ty­cznych i prawnych, PWN, Warszawa.
 • Weber M. (2005), Poję­cie dzi­ała­nia społecznego, w: P Sztompka, M. Kucia (red.), Socjolo­gia: lek­tury, ZNAK, Kraków.
 • Znaniecki F. (1974), Ludzie ter­aźniejsi a cywiliza­cja przyszłości, PWN, Warszawa.
 • Znaniecki F. (2001), Socjolo­gia wychowa­nia, PWN, Warszawa.

Guglielmo Meardi
Zbiorowe sto­sunki pracy w europie pod presją między­nar­o­dową: porów­nanie sześ­ciu kra­jów
Artykuł oce­nia efekty inter­nacjon­al­iza­cji nad zbiorowymi sto­sunkami pracy przez porów­nanie zmian w sześ­ciu najwięk­szych kra­jach europe­js­kich od 1992 r. Anal­iza sku­pia się nad inter­nacjon­al­iza­cją trzech aktorów sto­sunków pracy: fir­mach wielonar­o­dowych, migrac­jach i orga­ni­za­c­jach między­nar­o­dowych (przede wszys­tkim UE). Te trzy siły ograniczają rozwiąza­nia nar­o­dowe, ale okazuje się, że trady­cje poli­ty­czne nar­o­dowe nadal ksz­tał­tują ich wpływy. Wynika z tego, że zbiorowe sto­sunki pracy nie są redukowane do logiki rynku, ale są ponownie upoli­ty­cznione z powodu oporu społecznego i coraz częst­szej ingerencji prawodawstwa.

Słowa kluc­zowe: zbiorowe sto­sunki pracy, zatrud­nie­nie, migracja, przed­siębiorstwo między­nar­o­dowe, inter­nacjon­al­iza­cja, sto­sunki prze­mysłowe

BIBLIOGRAFIA

 • Crouch С. (1993), Indus­trial Rela­tions and Euro­pean State Tra­di­tions, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
 • Crouch C. (1995), Revised Diver­sity: From the Neo-liberal decade to Beyond Maas­tricht, w: J. Visser, J. Van Ruys­seveldt (eds.), Indus­trial Rela­tions in Europe: tra­di­tions and Tran­si­tions, Sage, London.
 • Falkner G., Treib 0., Hol­zlei­th­ner E. (2008), Com­pli­ance in the Enlarged Euro­pean Union, Ash­gate, Aldershot.
 • Hall R, Sos­kice D., red. (2001), Vari­eties of Cap­i­tal­ism. The Insti­tu­tional Foun­da­tions of Com­par­a­tive Advan­tage, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
 • Has­sel A., Schiller C. (2010), Der Fall Hartz IV. Wie es zur Agenda 2010 kam und wie es weit­ergeht, Cam­pus, Frankfurt.
 • Hyman R. (2001), Under­stand­ing Euro­pean Trade Unions, Sage, London.
 • Meardi G. (2012a), Social Fail­ures of EU Enlarge­ment. A Case of Work­ers Vot­ing with their Feet, Rout­ledge, London.
 • Meardi G. (2012b), Mediter­ranean Capitalism’under EU Pres­sure: Labour Mar­ket Reforms in Spain and Italy, 2010–2012, “War­saw Forum of Eco­nomic Soci­ol­ogy” nr 5.
 • Meardi G., Mar­gin­son R, Fichter M., Frybes M., Stano­je­vić M., Tóth A. (2009), Vari­eties of Multi­na­tion­als: Adapt­ing Employ­ment Prac­tices in Cen­tral East­ern Europe, “Indus­trial Rela­tions” nr 48.
 • OECD (2007), Mea­sur­ing Glob­al­i­sa­tion: Activ­i­ties of Multi­na­tion­als, Paris.
 • UNCTAD (2012), World Invest­ment Report 2012, United Nations, New York.
 • Ver­haeghe E. (2011 ), Au Cœur du MEDEF, Jacob-Duvernet, Paris.

Krzysztof Nyk­lewicz
Wpływ kryzysu gospo­dar­czego na trójsek­torową struk­turę zatrud­nienia w Niem­czech
Ostatni kryzys gospo­dar­czy przy­czynił się do pogłę­bi­enia pro­cesu ter­tiaryza­cji gospo­darki  niemieck­iej, a tym samym wpłynął na dal­sze przemi­any struk­tury zatrud­nienia. W pier­wszym sek­torze dzięki sub­wencjom doszło do relaty­wnie niewiel­kich redukcji załóg pra­cown­iczych. Najwięk­sze straty odno­towano w drugim sek­torze, w którym zwol­niono trzy razy więcej mężczyzn niż kobiet. Jedynym benefic­jen­tem czasu recesji okazał się trzeci sek­tor, ponieważ we wszys­t­kich prawie kat­e­go­ri­ach zatrud­nienia widoczne były znaczne przy­rosty miejsc pracy, przy tym szczegól­nie korzyst­nie wypadły kobi­ety. Taki prze­bieg zmian zde­ter­mi­nowany był fak­tem, że branże o najwięk­szym spadku zatrud­nienia są zori­en­towane na eksport, a w nich pracuje najwięcej mężczyzn. Najm­niej wrażliwy na waha­nia koni­unk­tury okazał się sek­tor usług i tam też wzrosło zatrudnienie.

Słowa kluc­zowe: zatrud­nie­nie, struk­tura zatrud­nienia, sek­torowa struk­tura zatrud­nienia, kryzys gospo­dar­czy, anal­iza sektorowa

BIBLIOGRAFIA

 • Bech­mann S., Dahms V., Fis­cher A., Frei M., Leber U. (2010), 20 Jahre Deutsche Ein­heit — Ein Ver­gle­ich der west– und ost­deutschen Betrieb­s­land­schaft im Krisen­jahr 2009, “IAB-Foruschungsbericht” nr 6.
 • Bun­de­sagen­tur für Arbeit (2010), Der Arbeits­markt in Deutsch­land. Jahres­rück­blick 2009, Nürnberg.
 • Deutschmann Ch. (2002), Postin­dus­trielle Indus­triesozi­olo­gie. The­o­retis­che Grund­la­gen, Arbeitsver­hält­nisse und soziale Iden­titäten, Juventa Ver­lag: Weinheim/München.
 • Entwick­lung der einzel­nen Beschäf­ti­gungs­for­men während und nach der Finanz– und Wirtschaft­skrise der Jahre 2008 und 2009 [online], http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Arbeitsmarkt/Datensammlung/PDF-Dateien/abblV29.pdf [dostęp 15.01.13].
 • Geißler R. (2010), Die Sozial­struk­tur Deutsch­lands. Aktuelle Entwick­lung und the­o­retis­che Erk­lärungsmod­elle. WISO Diskurs, “Exper­tisen und Doku­men­ta­tio­nen zur Wirtschafts– und Sozialpoli­tik”, Friedrich– Ebert-Stiftung.
 • Gröm­ling M. (2006), Die Ter­tiarisierung der deutschen Wirtschaft-Was treibt den Struk­tur­wan­del an, und was bringt er? Wirtschaftswis­senschaftliche Beiträge, des Lehrstuhls für Volk­swirtschaft­slehre, Wirtschaft­sor­d­nung und Sozialpoli­tik, Bay­erische Julius-Maximilians-Universität, Würzburg [online], http://www.vwl.uni-wuerzburg.de/fileadmin/12010400/diskussionsbeitraege/dp87.pdf [dostęp 25.11.2012].
 • Gröm­ling M., Licht­blau K., Weber A. (1998), Indus­trie und Dien­stleis­tun­gen im Zeital­ter der Glob­al­isierung. Deutscher Instituts-Verlag, Köln.
 • Jacob­sen H. (2010), Struk­tur­wan­del der Arbeit im Ter­tiarisierung­sprozess, w: Böhle F., Vos G.G., Wachtier G. (red.), Hand­buch Arbeitssozi­olo­gie, VS Ver­lag für Sozial­wis­senschaften: Wiesbaden.
 • Klodt H. (2004), Struk­tur­wan­del und Arbeits­mark­t­prob­leme in Deutsch­land, “Die Weltwirtschaft” nr 3.
 • Körner T., Puch K. (2009), Der Mikrozen­sus im Kon­text anderer Arbeits­mark­t­sta­tis­tiken. Ergeb­nisun­ter­schiede und ihre Hin­ter­gründe, “Wirtschaft und Sta­tis­tik” nr 6.
 • Krisen­jahr 2009 beschle­u­nigt den Struk­tur­wan­del in Deutsch­land (2009), Aktueller Kom­men­tar, Deutsche Bank, [online], http://www.dbresearch.de/PROD/DBR_INTERNET_DE-PROD/PROD0000000000245136.pdf) [dostęp 10.01.13].
 • Kurs hal­ten in stür­mis­chen Zeiten. Geschäfts­bericht 2009. Bun­de­sagen­tur für Arbeit, Nürn­berg 2010 [online], http://www.arbeitsagentur.de/zentraler Content/Veroeffentlichungen/lntern/Geschaeftsbericht-2009. pdf [dostęp 16.12.2012].
 • Mai Ch. M. (2010), Der Arbeits­markt im Zeichen der Finanz– und Wirtschaft­skrise, “Wirtschaft und Sta­tis­tik” nr 3.
 • Nadol­ska J. (2007), Mini­posady jako instru­ment walki z bezrobo­ciem. Doświad­czenia niemieckie, “Poli­tyka Społeczna” nr 5–6.
 • Promberger M. (2006), Lei­har­beit — Flex­i­bil­ität und Prekar­ität in der betrieblichen Praxis, “WSI Mit­teilun­gen” nr 5.
 • Rose­mann M., Kirch­mann A. (2010), Wer sind die Betrof­fe­nen der Krise? Par­al­le­len und Unter­schiede zur vor­ange­gan­genen Krise, “WSI Mit­teilun­gen” nr 11.
 • Sta­tis­tis­ches Bun­de­samt (2008), Atyp­is­che Beschäf­ti­gung auf dem deutschen Arbeits­markt, Wiesbaden.
 • Sta­tis­tis­ches Bun­de­samt (2009), Mikrozen­sus, Fach­serie 1, Reihe 4.1.1, Band 2, Wiesbaden.
 • Sta­tis­tis­ches Bun­de­samt (2010), Mikrozen­sus, Fach­serie 1, Reihe 4.1.1, Wiesbaden.
 • Sta­tis­tis­ches Bun­de­samt (2012a), Arbeitsmärkte im Wan­del, Sta­tis­tis­che Ämter des Bun­des und der Län­der, Wiesbaden.
 • Sta­tis­tis­ches Bun­de­samt (2012b), Erwerb­stätige im Inland nach Wirtschaftssek­toren [online], https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/lndikatoren/LangeReihen/Arbeitsmarkt/lrerw013.html [dostęp 10.12.2012].
 • Sta­tis­tis­ches Bun­de­samt (2012c), Erwerb­stätige: Deutsch­land, Jahre, Wirtschaft­szweige (WZ2003), Geschlecht: Wies­baden [online], https://www.genesis.destatis.de/genesis/online/link/tabelleErgebnis/12211–0008 [dostęp 22.12.2012].
 • Sta­tis­tis­ches Bun­de­samt (2012d), Mikrozen­sus 2008, 2009: Erwerb­stätige ohne Per­so­nen in Bil­dung oder Aus­bil­dung im Alter von 15– 64 Jahren, Wiesbaden.
 • Wag­ner A. (2010), Atyp­is­che Beschäf­ti­gung. Eine wis­senschaftliche Bilanzierung, Hans-Böckler-Stiftung.
 • Wahse J., Dahms V., Putz­ing M., Wal­ter G. (2010), IAB-Betriebspanel Ost — Ergeb­nisse der vierzehn­ten Welle 2009, Bun­desmin­is­teri­ums des Innern, Berlin.

Pon­adto w numerze
Recen­zje
Infor­ma­cje
Diar­iusz poli­tyki społecznej


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 9/2013

COSTS AND BENEFITS OF DEMOCRACY IN THE CONTEXT OF THE PUBLIC SERVICES PRIVATIZINGTHE CASE OF SPECDar­iusz Zalewski
PUBLIC PENSION SYSTEM BENEFIT PAY-OUTMarek Góra
SUPPORT AND CARE. ABOUT STATE’S SOCIAL SERVICE ACTIVITY BENEFITING FAMILIES AND CHILDRENArka­diusz Żukiewicz
INDUSTRIAL RELATIONS IN EUROPE UNDER INTERNATIONAL PRESSURE: A SIX-COUNTRY COMPARISONGuglielmo Meardi

SOCIAL POLICY ABROAD
THE INFLUENCE OF THE ECONOMIC CRISIS ON THE THREE SECTOR STRUCTURE OF EMPLOYMENT IN GERMANYKrzysztof Nyk­lewicz

BOOK REVIEWS
Wielisława Warzywoda-Kruszyńska (ed.): CHILDREN POVERTY – Reviewed by Kaz­imierz W. Frieske
Zenon Wiśniewski, Monika Wojdyło-Preisner (red.): THE PROFILING OF THE HARD-TO-PLACE UNEMPLOYED ON LOCAL LABOUR MARKET – Reviewed by Mirosław Szreder

INFORMATION
CURRENT PROBLEMS OT THE CO-ORDINATION SOCIAL SECURITY SCHEMESMał­gorzata Sobczyk
REGIONAL DIMENSION OF SOCIAL COHESION IN THE SECOND PART OF THE DECADEBeata Kaczyńska

DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Dar­iusz Zalewski
COSTS AND BENEFITS OF DEMOCRACY IN THE CONTEXT OF THE PUBLIC SERVICES PRIVATIZINGTHE CASE OF SPEC
This text is con­cerned the solu­tions of the prob­lems related to man­age­ment of the pub­lic sphere. The pres­sure placed on effec­tive solu­tions, on the one hand, and respect on the cit­i­zens rights, on the sec­ond, is char­ac­ter­is­tic for con­tem­po­rary democ­racy. This sit­u­a­tion cre­ate a lot of the ten­sions and the oppo­nents call to dif­fer­ent visions of social order. Econ­o­mists much more often indi­cate cost-benefits analy­sis as a basic tool of deci­sion mak­ing and soci­ol­o­gists have much more respect for demo­c­ra­tic pro­ce­dure. Do we need choose between dif­fer­ent meth­ods of deci­sion mak­ing with the all neg­a­tive con­se­quences of this sit­u­a­tion? My answer is neg­a­tive and I will try to show why this choose is not good.

Key­words: pub­lic sec­tor, deci­sion mak­ing, pri­va­ti­za­tion of pub­lic ser­vices, democracy

Marek Góra
PUBLIC PENSION SYSTEM BENEFIT PAY-OUT
The text presents a way to solve pay-out phase prob­lems occur­ring within a pen­sion sys­tem using indi­vid­ual retire­ment accounts and at the same time diver­si­fy­ing risks between the real econ­omy and finan­cial mar­kets. The method is based on sep­a­ra­tion of man­age­ment of the longevity risk and the invest­ment risk. The for­mer would be man­aged by a sin­gle pub­lic insti­tu­tion, the lat­ter would be man­aged by a num­ber of spe­cialised pri­vate mar­ket firms. This approach would help to escape from pub­lic finance account­ing prob­lems related to pen­sion liabilities.

Key­words: pen­sions, pen­sion ben­e­fits, pen­sion schemes, insur­ance risk, risk man­age­ment, pub­lic finance

Arka­diusz Żukiewicz
SUPPORT AND CARE. ABOUT STATE’S SOCIAL SERVICE ACTIVITY BENEFITING FAMILIES AND CHILDREN
Pol­ish state has imple­mented poli­cies improv­ing the con­di­tions of life and devel­op­ment of fam­i­lies and chil­dren whose nat­ural bio­log­i­cal fam­ily envi­ron­ment lim­its their capa­bil­ity of per­sonal growth. The legal foun­da­tion for this poli­cies are laid through the Fam­ily Sup­port and Fos­ter Care Sys­tem Act. Weight of the legal imple­men­ta­tion has been trans­mit­ted from the cen­tral onto local gov­ern­ments. They have been obliged to insure the reform finan­cially, orga­ni­za­tion­ally and logis­ti­cally. New pro­fes­sion­als have been appointed for the real­iza­tion of the task. The train­ing of the newly appointed pro­fes­sion­als requires ver­i­fi­ca­tion and improve­ment. Based on the intro­duced legal changes there exists a pos­si­bil­ity of cre­ation of a com­plex sup­port sys­tem of social devel­op­ment, which implies a struc­tural change. It is impor­tant to con­tinue the dis­cus­sion regard­ing this topic.

Key­words: social pol­icy, social assis­tance, chil­dren, fam­ily, fam­ily assis­tance sys­tem, local gov­ern­ment, pro­fes­sional devel­op­ment of employ­ees

Guglielmo Meardi
INDUSTRIAL RELATIONS IN EUROPE UNDER INTERNATIONAL PRESSURE: A SIX-COUNTRY COMPARISON
The effects of increased inter­na­tion­al­i­sa­tion on employ­ment rela­tions are assessed through the analy­sis of indus­trial rela­tions devel­op­ments since 1992 in the six largest EU coun­tries. The analy­sis focuses on the inter­na­tion­al­i­sa­tion of the three main actors of employ­ment rela­tions: multi­na­tional com­pa­nies, migra­tion, and inter­na­tional organ­i­sa­tions (espe­cially the EU). All three forces con­verge in under­min­ing the poten­tial of national indus­trial rela­tions arrange­ments – but it emerges that national polit­i­cal tra­di­tions are still impor­tant in shap­ing these influ­ences. As a result, indus­trial rela­tions, rather than reduced to a ‘mar­ket logic’, are re-politicised, due to social resis­tance to reforms and the need for increased legal intervention.

Key­words: col­lec­tive labour rela­tions, employ­ment, migra­tion, inter­na­tional enter­prise, inter­na­tion­al­iza­tion, indus­trial relations

Krzysztof Nyk­lewicz
THE INFLUENCE OF THE ECONOMIC CRISIS ON THE THREE SECTOR STRUCTURE OF EMPLOYMENT IN GERMANY
The last eco­nomic cri­sis con­tributed to the deep­en­ing of the process of ter­tiari­sa­tion of the Ger­man econ­omy and simul­ta­ne­ously it influ­enced fur­ther changes of the employ­ment struc­ture. Thanks to sub­ven­tion in the first sec­tor it came to rel­a­tively few employee reduc­tions. The biggest losses have been noted in the sec­ond sec­tor, where three times more men than women had been dis­missed. As the only ben­e­fi­ciary of the reces­sion emerged the third sec­tor because an increase of jobs could be noticed in almost all cat­e­gories of employ­ment, thereby par­tic­u­larly prof­itable turned out to be women. This course of changes was deter­mined by the fact that branches with the biggest decrease in employ­ment are ori­ented on export, where the most men work. At least sen­si­tive for vari­a­tions of the eco­nomic cycle turned out to be the ser­vice sec­tor and there the employ­ment has also risen.

Key­words: employ­ment, employ­ment struc­ture, sec­toral struc­ture of employ­ment, eco­nomic cri­sis, sec­to­r­ial analysis

Fur­ther­more:
Book Reviews
Infor­ma­tion
Diary of social policy

prze­jdź do Spisu treści

« powrót