Nr 10 (475) 2013

Spis treści 10/2013

Pobierz numer pobierz plik w pdf

 Table of Contents

LOGIKA SYSTEMU OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMIZofia Szweda-Lewandowska
WEJŚCIE MŁODYCH LUDZI NA RYNEK PRACY. OCZEKIWANIA I MOŻLIWOŚCI REALIZACJIPiotr Arak
KONTROWERSJE WOKÓŁ NEOKLASYCZNEJ TEORII RYNKU PRACYMaciej Holko
WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA NA OTWARTYM RYNKU PRACYMarzena Szabłowska
POLSKI SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO A FUNKCJE POLITYKI SPOŁECZNEJ – UJĘCIE PORÓWNAWCZEKrzysztof Czar­necki

RECENZJE
Mitchell Oren­stein: PRYWATYZACJA EMERYTUR. TRANSNARODOWA KAMPANIA NA RZECZ REFORM ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – rec. Ryszard Bugaj
Grze­gorz W. Kołodko: DOKĄD ZMIERZA ŚWIAT. EKONOMIA POLITYCZNA PRZYSZŁOŚCI – rec. Bożena Kołaczek
Agnieszka Jachow­icz: FUNKCJONOWANIE POMOCY SPOŁECZNEJ. WYBRANE PROBLEMY – rec. Radosław Molenda

INFORMACJE
RYNEK PRACY I POLITYKA SPOŁECZNA W XXI WIEKU. ASPEKTY MAKROEKONOMICZNE I REGIONALNEBeata Kaczyńska

NOWOŚCI WYDAWNICZE  IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Szczegól­nie pole­camy artykuły:

Zofia Szweda-Lewandowska
Logika sys­temu opieki nad osobami starszymi
Wzras­ta­jąca liczba osób starszych, szczegól­nie w wieku 80 lat i więcej, będzie powodowała zwięk­szone zapotrze­bowanie na wspar­cie. Zwięk­sza­jąca się liczba osób wyma­ga­ją­cych pomocy w wykony­wa­niu codzi­en­nych czyn­ności to duże wyzwanie dla sys­temu opieki nad osobami starszymi. W artykule porus­zone zostały zagad­nienia związane z opieką nad osobami starszymi oraz dzi­ałaniem sys­temu wspiera­nia tych spośród nich, które utraciły samodziel­ność i możli­wość nieza­leżnej egzys­tencji w swoim środowisku. Celem opra­cow­a­nia jest przed­staw­ie­nie najważniejszych deter­mi­nant wpły­wa­ją­cych na konieczność korzys­ta­nia z pomocy innych osób przez seniorów w zakre­sie codzi­en­nego funkcjonowa­nia, ele­men­tów sys­temu wspar­cia osób starszych oraz wza­jem­nych pow­iązań i inter­akcji tych elementów.

Słowa kluc­zowe: ludzie starsi, pomoc społeczna, sys­tem opieki społecznej, usługi, usługi społeczne niematerialne

BIBLIOGRAFIA

 • Błę­dowski P. (2002), Lokalna poli­tyka społeczna wobec ludzi starych, SGH, Warszawa.
 • Chmaj M., Sokół W., red. (1997), Mały leksykon poli­to­log­iczny, Mor­pol, Lublin.
 • Chmaj M., Marszałek-Kawa J., Sokoła W. (red.), Encyk­lo­pe­dia wiedzy poli­ty­cznej, Wyd. Adam Marsza­łek, Toruń 2005.
 • Jachow­icz A. (2006), Domy pomocy społecznej — Konieczność czy może luk­sus? Sytu­acja DPS w świ­etle zmi­any ustawy o pomocy społecznej, “Poli­tyka Społeczna”, nr 6.
 • Rysz-Kowalczyk В., red. (2002), Leksykon poli­tyki społecznej, ASPRA-JR, Warszawa.
 • Sęk H., Cieślak R. (2004), Wspar­cie społeczne — sposoby defin­iowa­nia, rodzaje i źródła wspar­cia, wybrane kon­cepcje teo­re­ty­czne, w: Wspar­cie społeczne, stres i zdrowie, red. Sęk H., Cieślak, R., PWN, Warszawa.
 • Supińska J. (2007), Wartości i zasady poli­tyki społecznej, w: Poli­tyka społeczna, red. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., PWN, Warszawa.
 • Żołę­dowski C. (2007), Uwarunk­owa­nia poli­tyki społecznej, w: Poli­tyka społeczna, red. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., PWN, Warszawa.

Piotr Arak
Wejś­cie młodych ludzi na rynek pracy. oczeki­wa­nia i możli­wości real­iza­cji
Trans­fer z edukacji do rynku pracy jest bardzo ważnym pro­ce­sem dla każdego młodego człowieka. Od jego powodzenia zależy nie tylko to, czy opuści dom rodzinny, stanie się nieza­leżny finan­sowo, założy rodz­inę, czy kupi własne mieszkanie i pode­jmie decyzję o posi­ada­niu dzieci. Od powodzenia tego pro­cesu zależą dochody i ewen­tu­alna pozy­cja społeczna w przyszłości. Praca według młodych ma być dzisiaj również źródłem satys­fakcji i okazją do oso­bis­tego roz­woju. Praca jest wartoś­cią, która najbardziej ceniona jest przez młodzież, bo pozwala jej odbierać własny sta­tus jako sta­tus osoby dorosłej. Bezrobo­cie i bier­ność uniemożli­wia zaspoka­janie ważnych życiowo potrzeb, by z cza­sem zagrozić społecznym wyk­lucze­niem. Infor­ma­cje dochodzące z rynku pracy sugerują ist­nie­nie w Polsce mech­a­nizmów skutecznie demo­bi­lizu­ją­cych do pracy młodzież dobrze do niej przy­go­towaną. Uwarunk­owa­nia demograficzne (wyż) i kon­tekst świa­towego kryzysu gospo­dar­czego spraw­iają, że wchodze­nie na rynek pracy i pozyski­wanie zatrud­nienia są wyjątkowo trudne. Per­spek­tywy są równie mało optymisty­czne, nawet w porów­na­niu z całym okre­sem recesji. Kluc­zowym prob­le­mem jest możli­wość wygen­erowa­nia przez kryzys tzw. stra­conej gen­er­acji – młodych, dobrze wyk­sz­tał­conych ludzi, którzy na skutek recesji pozostają z dala od rynku pracy, nie real­izu­jąc ani swoich możli­wości, ani aspiracji, a przede wszys­tkim odczuwa­jąc reperkusje kryzysu przez cały okres swo­jej kari­ery zawodowej.

Słowa kluc­zowe: młodzież, rynek pracy, kwal­i­fikacje zawodowe, poszuki­wanie pracy, bezrobo­cie ludzi młodych, struk­tura zatrudnienia

BIBLIOGRAFIA

 • Boni M., red. (2011), Młodzi 2011, Kance­laria Prezesa Rady Min­istrów, Warszawa.
 • Bukowski M., Kowal P., Lewandowski P. (2011), Mod­e­lowa anal­iza rynków pracy o różnej struk­turze insty­tucjon­al­nej, Insty­tut Badań Struk­tu­ral­nych, Warszawa.
 • Cichocki S., Saczuk K., Strz­elecki P., Wyszyński R., Tyrow­icz J. (2013), Badanie Anki­etowe Rynku Pracy Raport 2012, Nar­o­dowy Bank Pol­ski, Warszawa, http://www.nbp.pl/ publikacje/arp/raport_2012.pdf [dostęp 20.06.2013].
 • Deloitte (2013), Pokole­nie Y wyzwaniem dla rynku pracy — fakt czy mit? Wyniki bada­nia “Pier­wsze kroki na rynku pracy”, Deloitte, Warszawa, http://www.deloitte.com/ [dostęp 3.05.2013].
 • Deloitte (2011), Pier­wsze kroki na rynku pracy. Między­nar­o­dowe badanie stu­den­tów i absol­wen­tów, Deloitte i Szkoła Główna Hand­lowa, Warszawa, http://www.deloitte.com/ [dostęp 3.06.2013].
 • Euro­stat (2009), Youth in Europe. A Sta­tis­ti­cal Por­trait, Pub­li­ca­tions Office of the Euro­pean Union, Luxembourg.
 • Gór­niak J., red. (2012), Raport pod­sumowu­jący III edy­cję badań ВKL z 2012 roku. Młodość czy doświad­cze­nie. Kap­i­tał ludzki w Polsce, Pol­ska Agencja Roz­woju Przed­siębior­c­zości, Warszawa, http://bkl.parp.gov.pl/raporty-iii-edycja– badan [dostęp 29.06.2013].
 • GUS (2010), Wejś­cie ludzi młodych na rynek pracy w 2009 r., Warszawa.
 • ILO (2010), Global Employ­ment Trends, Geneva.
 • ILO (2012), Global Employ­ment Trends, Geneva.
 • Kołaczek В. (2011), Edukacja i inwest­y­cje rodziny w ksz­tałce­nie młodego pokole­nia a rynek pracy, “Poli­tyka Społeczna” nr 10 (451).
 • MPiPS (2013), Elasty­czne formy zatrud­nienia a kreacja miejsc pracy, Depar­ta­ment Analiz Eko­nom­icznych i Prog­noz Min­is­terstwa Pracy i Poli­tyki Społecznej, Warszawa.
 • OECD (2012), Employ­ment Out­look 2012, Paris.
 • OECD (2013), Employ­ment Out­look 2013, Paris, http://www.oecd.org/els/emp/oecdemploymentoutlook.htm [dostęp 20.07.2013].
 • Pańków M. (2012), Młodzi na rynku pracy 2012, Insty­tut Spraw Pub­licznych, Warszawa.
 • Stand­ing G. (2011), The Pre­cariat. The New Dan­ger­ous Class, Blooms­bury Aca­d­e­mic, London.
 • Szafraniec K. (2010), Młode pokole­nie a nowy ustrój, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Sztandar-Sztanderska U. (2010), Kwal­i­fikacje dla potrzeb pra­co­daw­ców. Raport koń­cowy, PKPP Lewiatan, Warszawa.

Maciej Holko
Kon­trow­er­sje wokół neok­lasy­cznej teorii rynku pracy
Ekonomiści neok­lasy­czni pos­tu­lują uelasty­cznie­nie i ograniczanie niedoskon­ałości rynku pracy: złagodze­nie kodeksu pracy, obniże­nie płac i narzutów ubez­pieczeniowych, osła­bi­e­nie związków zawo­dowych, zastąpi­e­nie robót pub­licznych przez szkole­nia. Słuszność tych pos­tu­latów jest rozważana w artykule z per­spek­tywy ekonomii poli­ty­cznej, prowadząc do kon­kluzji, że teo­ria neok­lasy­czna jest wa­dliwym narzędziem opisu i reg­u­lowa­nia gospodarki.

Słowa kluc­zowe: rynek pracy, neok­lasy­czny model rynku pracy, ekono­mia neok­lasy­czna, poli­tyka zatrud­nienia, płace, związki zawodowe

BIBLIOGRAFIA

 • Anal­iza i ocena sytu­acji na rynku pracy w wojew­ództwie świę­tokrzyskim w 2011 roku (2012), WUP w Kiel­cach, Kielce, http://www.wup.kielce.pl/images/stories/statystyki/ opracowania_wlasne/analiza_i_ocena_sytuacji_na_rynku_pracy/analiza2011.pdf [dostęp 1.05.2013].
 • Archibugi D., Denni M., Fil­ip­petti A. (2008), The Global Inno­va­tion Score­board 2008: The Dynam­ics of the Inno­v­a­tive Per­for­mances of Coun­tries, http://www.proinno-europe.eu/page/admin/uploaded_documents/EIS_2008_Global_lnnovation_Scoreboard.pdf [dostęp 1.05.2013].
 • Castells M., Hima­nen P. (2009), Społeczeństwo infor­ma­cyjne i państwo dobrobytu, Wydawnictwo Kry­tyki Poli­ty­cznej, Warszawa.
 • Gal­braith J.K. (1973), Społeczeństwo dobrobytu. Państwo prze­mysłowe, PIW Warszawa.
 • Gareg­nani P. (1967), Zagad­nienia kap­i­tału w teo­ri­ach pro­duk­cyjności krań­cowej, w: Prob­lemy teorii ekonomii i wzrostu gospo­dar­czego, PWN, Warszawa.
 • GUS (2009), Nauka i tech­nika w Polsce w 2007 roku, Warszawa.
 • GUS (2011), Nauka i tech­nika w Polsce w 2009 roku, Warszawa.
 • GUS (2013), Nauka i tech­nika w Polsce w 2011 roku, Warszawa, tabela 13(88) w formie arkusza kalku­la­cyjnego, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/NTS_nauka_i_technika_2011.zip [dostęp 1.05.2013].
 • Holko M. (2011), Emery­tura — ubez­piecze­nie, oszczęd­ność czy dywidenda? Artykuł dyskusyjny, “Poli­tyka Społeczna” nr 11–12.
 • Holko M. (2013), Między­nar­o­dowa inte­gracja gospo­dar­cza, w: Makro– i mikroekono­mia. Pod­sta­wowe prob­lemy współczes­ności, pod red. S. Marcini­aka, PWN Warszawa.
 • IPiSS (2010), Infor­ma­cja o wysokości min­i­mum soc­jal­nego we wrześniu 2010 г., http://www.ipiss.com.pl/www_ms_2010_09.pdf [dostęp 1.05.2013].
 • Jakubowska K., Niem­czewska M., Pen­szko P, Szczucki J., Tkaczyk A., Gołoś A. (2012), Efek­ty­wność dzi­ałań akty­wiz­a­cyjnych rynku pracy odnoszą­cych się do wspiera­nia samoza­trud­nienia i przed­siębior­c­zości w ramach FPPO KL na Mazowszu poprzez przyz­nanie środ­ków finan­sowych na rozpoczę­cie dzi­ałal­ności gospo­dar­czej, Pol­icy & Action Group Uni­con­sult Sp. z o.o., ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o., WUP w Warsza­wie, http://obserwatorium.mazowsze.pl/upload/user/WUP_Warszawa_Raport_koncowy.pdf [dostęp 1.05.2013].
 • Jarzyński W., Rzońca W., Sto­lar­czyk P., Woj­ciechowski W. (2011), Płaca min­i­malna zabija miejsca pracy, Anal­iza FOR nr 2.
 • Kabaj M. (2004), Strate­gie i pro­gramy prze­ci­wdzi­ała­nia bezrobo­ciu w Unii Europe­jskiej i w Polsce, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kalecki M (1979), Teo­ria opo­datkowa­nia towaru, dochodu i majątku, w: tenże, Dzieła 1.1, pod red. J. Osi­atyńskiego, PWE, Warszawa.
 • Kalecki M. (1980), Teo­ria dynamiki gospo­dar­czej, w: tenże, Dzieła t. II, pod red. J. Osi­atyńskiego, PWE.
 • Keynes J.M. (1985), Ogólna teo­ria zatrud­nienia, pieniądza i pro­centu, PWN, Warszawa.
 • Kor­nai J. (1977), Anti-equilibrium, PWN, Warszawa.
 • Lange O. (1959), Ekono­mia poli­ty­czna, tom I, PWN.
 • Marks K. (1968), Kap­i­tał, tom I, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła, tom 23, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Mar­shall A. (1925), Zasady ekonomiki, Wyd. M. Arcta, Warszawa.
 • MPiPS (2009), Pode­j­mowanie przez bezro­bot­nych dzi­ałal­ności gospo­dar­czej z wyko­rzys­taniem środ­ków Fun­duszu Pracy w podziale na rodzaje dzi­ałal­ności zgod­nie z Pol­ską Klasy­fikacją Dzi­ałal­ności, Warszawa, http://www. mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,5020, opracowanie-podejmowanie-przez-bezrobotnych-dzialalnosci-gospodarczej-z-wykorzystaniem-srodkow-funduszu– pracy-w-podziale-na-rodz.html [dostęp 1.05.2013].
 • Pasinetti L. (1999), Eco­nomic The­ory and Tech­ni­cal Progress, ROYAL ECONOMIC SOCIETY ANNUAL CONFERENCE 1999, “Eco­nomic Issues” Lec­ture, Not­ting­ham, March 31, 1999, http://www.bul.unisi.ch/cerca/bul/pubblicazioni/eco/pdf/wp9903.pdf [dostęp 1.05.2013].
 • Pilawski К. (2011), Bogaci nie płac(z)ą, “Tygod­nik Przegląd” nr 37/2011, http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/bogaci-nie-placza [dostęp 1.05.2013].
 • Ricardo D. (1957), Zasady ekonomii poli­ty­cznej i opo­datkowa­nia, PWN Warszawa.
 • Rifkin J. (2003), Koniec pracy, Wyd. Dol­nośląskie, Wrocław.
 • Rodrik D. (2011), Jedna ekono­mia, wiele recept, Wydawnictwo Kry­tyki Poli­ty­cznej, Warszawa.
 • Saratoga HC Bench­mark­ing, http://www.pwc.com/pl_pi_/pl/biuro-prasowe/Raport-PwC-Saratoga-HC-Benchmarking.pdf [dostęp 1.05.2013].
 • Schum­peter J. (1960), Teo­ria roz­woju gospo­dar­czego, PWN.
 • Smith A. (1954), Bada­nia nad naturą i przy­czy­nami bogactwa nar­o­dów, tom 1, PWN Warszawa.
 • Snow­den В., Vane H., Wynar­czyk Р. (1998), Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Sraffa P. (1964), Pro­dukcja towarów za pomocą towarów, PWN Warszawa.
 • Tsuru S. (1986), Rozwój gospo­dar­czy i zasoby ludzkie: doświad­cze­nie Japonii, w: Zasoby ludzkie, zatrud­nie­nie i rozwój, PWN, Warszawa.
 • Wap S. (2013), Akty­wne poli­tyki rynku pracy — dobry sposób na walkę z bezrobo­ciem? Anal­iza FOR nr 3 (13 marca), http://www.for.org.pl/pl/a/2545,Analiza-32013-Aktywne-polityki-rynku-pracy-dobry-sposob-na-walke-z-bezrobociem [dostęp 1.05.2013].
 • Winiecki J., Płaca min­i­malna, czyli wciąż ta sama “bitwa nad bzdurą”…, http://www.winiecki.pl/eko103.php [dostęp 1.05.2013].
 • Wiśniewski Z., Zawadzki K., red. (2011), Efek­ty­wność poli­tyki rynku pracy w Polsce, WUP w Toruniu, Uni­w­er­sytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Woj­ciechowski W. (2007), http://www.for.org.pI/pl/a/17,Wysoka-placa-minimalna-to-wyzsze-zarobki-dla-najbiedniejszych [dostęp 1.05.2013].
 • Woj­ciechowski W. (2008), Co należy zro­bić, aby więcej Polaków pra­cow­ało? Fun­dacja Oby­wa­tel­skiego Roz­woju, Warszawa, http://www.for.org.pl/upload/File/raporty/Raport_co_zrobic,_aby_wiecej_Polakow_pracowalo_FINAL.pdf [dostęp 1.05.2013].
 • Żurek Z. (2012), Każdy dzień wolny od pracy to strata 5–6 mld zł dla naszego PKB, http://www.bcc.org.pl/uploads/media/2012.10.03_Stanowisko_BCC_w_sprawie_dni_wolnych_od_pracy.pdf [dostęp 1.05.2013].

Marzena Szabłowska
Wyrówny­wanie szans osób niepełnosprawnych w zakre­sie dostępu do zatrud­nienia na otwartym rynku pracy
Zatrud­nie­nie to jedna ze sfer życia, w ramach której wys­tępują fak­ty­czne nierówności między sytu­acją osób pełnosprawnych a sytu­acją osób niepełnosprawnych, mimo że osoby te posi­adają takie same kwal­i­fikacje zawodowe.  Z uwagi na to konieczne jest pode­j­mowanie dzi­ałań mają­cych na celu wyrówny­wanie szans osób niepełnosprawnych w dziedzinie zatrud­nienia, w tym pole­ga­ją­cych na wprowadze­niu stosownych ure­g­u­lowań prawnych. Należy popierać dostęp osób niepełnosprawnych nie tylko do zatrud­nienia w warunk­ach pracy chro­nionej, ale również na otwartym rynku pracy, sto­su­jąc środki pref­er­en­cyjnego trak­towa­nia osób niepełnosprawnych przez insty­tucje pośred­nictwa pracy, wprowadza­jąc obow­iązkowe kwoty zatrud­nienia osób niepełnosprawnych oraz sto­su­jąc środki eko­nom­icznego zain­tere­sowa­nia przed­siębior­ców w zakre­sie zatrud­ni­a­nia osób niepełnosprawnych.

Słowa kluc­zowe: osoby niepełnosprawne, zatrud­nie­nie niepełnosprawnych, rynek pracy, reg­u­lacje prawne, pomoc państwowa

BIBLIOGRAFIA

 • Bartkowski J., Gąciarz В., Gier­manowska E., Kud­lik A., Sobiesiak Р. (2009), Pra­co­dawcy o zatrud­ni­a­niu osób niepełnosprawnych, Fun­dacja Insty­tutu Spraw Pub­licznych, Warszawa.
 • Chu­dob­ski T. (2010), Uwarunk­owa­nia prawne doty­czące osób niepełnosprawnych w stop­niu umi­arkowanym i znacznym, z rzad­kimi i sprzężonymi rodza­jami niepełnosprawności, w: Sytu­acje i możli­wości pomocy dla osób z rzad­kimi i sprzężonymi ograniczeni­ami sprawności, red. А. I. Brzez­ińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Gąciarz В., Gier­manowska E., Sobiesiak P. (2009), Wprowadze­nie. Postawy pra­co­daw­ców a poli­tyka inte­gracji osób niepełnosprawnych, w: Zatrud­ni­a­jąc niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświad­czenia pra­co­daw­ców, red. B. Gąciarz, E. Gier­manowska, Insty­tut Spraw Pub­licznych, Warszawa.
 • Goli­nowska S., Morecka Z. (2009), Od Redakcji, w: J. Jaworski, Praca dla osób niepełnosprawnych w zwal­cza­niu ich wyk­luczenia społecznego. Ocena pol­skiego sys­temu wspiera­nia zatrud­nienia osób niepełnosprawnych, IPiSS, Warszawa.
 • Góral Z. (2006), Prawo do pier­wszej pracy (z prawnych zagad­nień pro­mowa­nia zatrud­nienia i prze­ci­wdzi­ała­nia bezrobo­ciu ludzi młodych), w: Prawo pracy RP w obliczu przemian, red. M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński, C.H. Beck, Warszawa.
 • Góral Z. (2002), Dyfer­enc­jacja sta­tusu prawnego bezro­bot­nych, w: Prawo pracy a wyzwa­nia XXI wieku. Księga jubileuszowa Pro­fe­sora Tadeusza Zielińskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nowacki, B. Wag­ner, Warszawa.
 • Klimkiewicz L. (2011), Wpłaty na Państ­wowy Fun­dusz Reha­bil­i­tacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa.
 • Kołaczek B. (2010), Poli­tyka społeczna wobec osób niepełnosprawnych, IPiSS, Warszawa.
 • Kosut A. (2010), Kilka uwag na temat dyfer­enc­jacji sta­tusu prawnego bezro­bot­nych, w: Sto­sunki zatrud­nienia w dwudziestole­ciu gospo­darki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Pro­fe­sor Bar­bary Wag­ner, red. A. Sobczyk, Ofi­cyna a Wolters Kluwer busi­ness, Warszawa.
 • Magnuszewska-Otulak G. (2011), Bari­ery akty­wności zawodowej osób niepełnosprawnych, w: Osoby niepełnosprawne. Szanse i zagroże­nia god­nego funkcjonowa­nia w społeczeńst­wie, red. J. Plak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ped­a­gog­icznej TWP w Warsza­wie, Warszawa.
 • Paszkow­icz M.A. (2011), Wspar­cie osób z niepełnosprawnoś­ci­ami w poszuki­wa­niu i utrzy­ma­niu się w zatrud­nie­niu poprzez usługi rynku pracy, w: Osoby niepełnosprawne. Szanse i zagroże­nia god­nego funkcjonowa­nia w nowoczes­nym społeczeńst­wie, red. J. Plak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ped­a­gog­icznej TWP w Warsza­wie, Warszawa.
 • Rata­jczyk W. (2005), Osoby niepełnosprawne a wyk­lucze­nie społeczne — bari­ery dostępu do pracy, w: Wyk­lucze­nie społeczne, red. L. Frąck­iewicz, Wydawnictwo Akademii Eko­nom­icznej im. Karola Adamieck­iego w Katow­icach, Katowice.
 • Skąp­ski M. (2006), Ochronna funkcja prawa pracy w gospo­darce rynkowej, Kan­tor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków.
 • Staszewska E. (2012), Środki prawne prze­ci­wdzi­ała­nia bezrobo­ciu, LEX a Wolters Kluwer busi­ness, Warszawa.
 • Świątkowski A.M. (2006), Prawo soc­jalne Rady Europy, UNIVERSITAS, Kraków.
 • Winc­zorek P. (2008), Komen­tarz do Kon­sty­tucji Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej z dnia 2 kwiet­nia 1997 roku, LIBER, Warszawa.
 • Wyka T. (2003), Ochrona zdrowia i życia pra­cown­ika jako ele­ment treści sto­sunku pracy, Difin, Warszawa.

Krzysztof Czar­necki
Pol­ski sys­tem szkol­nictwa wyższego a funkcje poli­tyki społecznej – uję­cie porów­naw­cze
Na pod­stawie lit­er­atury przed­miotu w artykule zostały pod­dane anal­izie związki pomiędzy poli­tyką społeczną a poli­tyką w obszarze szkol­nictwa wyższego. Zaprezen­towano sposób kon­cep­tu­al­iza­cji i oper­acjon­al­iza­cji porów­naw­czego uję­cia tych związków z wyko­rzys­taniem pojęć deko­mody­fikacji i straty­fikacji. Umiejs­cowie­nie Pol­ski na tle innych kra­jów OECD poz­woliło ocenić, w jakim stop­niu poli­tyka szkol­nictwa wyższego w Polsce real­izuje funkcje poli­tyki społecznej.

Słowa kluc­zowe: szkol­nictwo wyższe, sys­tem edukacji, poli­tyka społeczna, społeczne funkcje państwa dobrobytu

BIBLIOGRAFIA

 • All­mendinger J., Leibfried S., (2003), Edu­ca­tion and the wel­fare state: the four worlds of com­pe­tence pro­duc­tion, “Jour­nal of Euro­pean Social Pol­icy” nr 1 (13).
 • Ansell B.W. (2010), From the Bal­lot to the Black­board. The Redis­trib­u­tive Polit­i­cal Econ­omy of Edu­ca­tion, Cam­bridge Uni­ver­sity Press, New York.
 • Barr N. (2006), Finan­sowanie szkol­nictwa wyższego, “Nauka i szkol­nictwo wyższe”, nr 1 (27).
 • Barr N. (2012), Eco­nom­ics of the Wel­fare State, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
 • Bernardi F., Bal­lar­ino G. (2012), Par­tic­i­pa­tion, equal­ity of oppor­tu­nity and returns to ter­tiary edu­ca­tion in con­tem­po­rary Europe, “Euro­pean Soci­eties”, D0l:10.1080/ 14616696.2012.750729.
 • Bour­dieu P., Passeron J.-C. (2006), Repro­dukcja. Ele­menty teorii sys­temu naucza­nia, PWN, Warszawa.
 • Bowles S., Gin­tis H. (1976), School­ing in Cap­i­tal­ist Amer­ica, Rout­ledge, London.
 • Buse­meyer M.R. (2012), Inequal­ity and the polit­i­cal econ­omy of edu­ca­tion: An analy­sis of indi­vid­ual pref­er­ences in OECD coun­tries, “Jour­nal of Euro­pean Social Pol­icy” nr 3(22).
 • Buse­meyer M.R., Niko­lai R. (2010), Edu­ca­tion, w: The Oxford Hand­book of the Wel­fare State, Red. F.G. Cas­tles, S. Leibfried, J. Lewis, H. Obinger, Ch. Pier­son, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
 • Cal­len­der C., Jack­son J. (2005), Does the fear of debt deter stu­dents from higher edu­ca­tion?, “Jour­nal of Social Pol­icy” nr 4(34).
 • Esping-Andersen G. (1990), The Three Worlds of Wel­fare Cap­i­tal­ism, Prince­ton Uni­ver­sity Press, New Jersey.
 • Euro­pean Com­mis­sion (2012), National Stu­dent Fee and Sup­port Sys­tems 2011/2012.
 • Euro­pean Uni­ver­sity Asso­ci­a­tion (2010), Uni­ver­sity Auton­omy in Europe, www.university-autonomy.eu [dostęp 24.05.2013].
 • Eury­dice (2013), Baza danych Komisji Europe­jskiej na temat europe­js­kich sys­temów eduka­cyjnych, www.eacea.ec. europa.eu/education/eurydice [dostęp 24.05.2013].
 • GUS (2010), Notatka na temat szkół wyższych w Polsce, Gdańsk, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_8864_PLK_HTML.htm [dostęp 24.05.2013].
 • GUS (2012), Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 г., Warszawa.
 • Herbst M., Rivkin S. (2013), Diver­gent his­tor­i­cal expe­ri­ences and inequal­ity in aca­d­e­mic achieve­ment: The case of Poland, “The Jour­nal of Socio-Economics” nr 42.
 • Jeruszka U. (2011), Efek­ty­wność ksz­tałce­nia w szkołach wyższych, “Poli­tyka Społeczna” nr 1.
 • John­stone В., Teix­eira R, Rosa M.J., Vossen­steyn H. (2006), Intro­duc­tion, w: Cost-sharing and Acces­si­bil­ity in Higher Edu­ca­tion: A Fairer Deal?, Red. P. Teix­eira, B. John­stone, M.J. Rosa, H. Vossen­steyn, Springer, Dordrecht.
 • Ker­ck­hoff A.C. (2001), Edu­ca­tion and social strat­i­fi­ca­tion processes in com­par­a­tive per­spec­tive, “Soci­ol­ogy of Edu­ca­tion”, Extra Issue.
 • Kier­sz­tyn A. (2011), Racjon­alne inwest­y­cje czy złudne nadzieje: nad­wyżka wyk­sz­tałce­nia na pol­skim rynku pracy, “Poli­tyka Społeczna” nr 1.
 • Mills M., Bloss­feld H.-R (2003), Glob­al­iza­tion, uncer­tainty, and changes in early life courses, “Zeitschrift für Erziehung­wis­senschaft” nr. 6(2).
 • OECD (2012), Edu­ca­tion at a Glance, Paris.
 • Orczyk J. (2005), Poli­tyka społeczna. Uwarunk­owa­nia i cele, Akademia Eko­nom­iczna, Poznań.
 • Orczyk J. (2006), Nad­wyżka wyk­sz­tałce­nia — kłopot czy korzyść, w: Poli­tyka społeczno-ekonomiczna w dobie przemian: księga jubileuszowa dedykowana prof, dr hab. Halinie Mortimer-Szymczak, Uni­w­er­sytet Łódzki, Łódź.
 • Pechar H., Andres L. (2011), Higher edu­ca­tion poli­cies and wel­fare regimes: Inter­na­tional Com­par­a­tive Per­spec­tives, “Higher Edu­ca­tion Pol­icy” nr 24.
 • Streeck W. (2011 ), Skills and pol­i­tics: gen­eral and spe­cific, w: The Polit­i­cal Econ­omy of Col­lec­tive Skill For­ma­tion, Red. M.R. Buse­meyer, Ch. Tram­pusch, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
 • Willemse N., de Beer R (2012), Three worlds of edu­ca­tional wel­fare states? A com­par­a­tive study of higher edu­ca­tion sys­tems across wel­fare states, “Jour­nal of Euro­pean Social Pol­icy” nr 2(22).
 • Zalewski D. (2011), Klasa śred­nia a ukryte państwo opiekuńcze, “Poli­tyka Społeczna” nr 3.

Pon­adto w numerze:
Recen­zje
Infor­ma­cje
Diar­iusz poli­tyki społecznej


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 10/2013

THE LOGIC OF THE ELDERLY CARE SYSTEM IN POLANDZofia Szweda-Lewandowska
ENTRY OF YOUNG PEOPLE INTO THE LABOUR MARKETPiotr Arak
Con­tro­ver­sies in the neo­clas­si­cal the­ory of labour mar­ket – Maciej Holko
EQUALISATION OF OPPORTUNITIES OF DISABLED PEOPLE IN THE FIELD OF EMPLOYMENT ACCESS IN THE OPEN LABOUR MARKET Marzena Szabłowska
POLISH HIGHER EDUCATION SYSTEM AND FUNCTIONS OF SOCIAL POLICY. COMPARATIVE PERSPECTIVE Krzysztof Czarnecki

BOOK REVIEWS
Mitchell Oren­stein: PRIVATIZING PENSIONS. THE TRANSNATIONAL CAMPAIGN FOR SOCIAL SECURITY REFORM – Reviewed by Ryszard Bugaj
Grze­gorz W. Kołodko: WHERE WE ARE HEADING ? POLITICAL ECONOMY OF FUTURE – Reviewed by  Bożena Kołaczek
Agnieszka Jachow­icz: FUNCTION OF SOCIAL ASSISTANCE. CHOSEN PROBLEMS – Reviewed by Radosław Molenda

INFORMATION
LABOUR MARKET AND SOCIAL POLICY IN THE XXIthMACROECONOMICS AND REGIONALS ASPECTSBeata Kaczyńska

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Zofia Szweda-Lewandowska
THE LOGIC OF THE ELDERLY CARE SYSTEM IN POLAND
The increas­ing num­ber of older peo­ple, par­tic­u­larly those aged 80 years and over, will cause increased demand for sup­port. An increas­ing num­ber of peo­ple requir­ing assis­tance with daily tasks is a major chal­lenge for the elderly care sys­tem. In the arti­cle we dis­cussed the issues related to car­ing for the elderly and the oper­a­tion of the sys­tem to sup­port those among them who have lost their inde­pen­dence and abil­ity to lead inde­pen­dent lives in their com­mu­ni­ties. The aim of this paper is to present the most impor­tant deter­mi­nants influ­enc­ing the need to use the help of oth­ers by seniors in the daily oper­a­tion, sys­tem com­po­nents sup­port the elderly and inter­ac­tion of these elements.

Key­words: elderly peo­ple, social assis­tance, social wel­fare sys­tem, ser­vices, non-material social services

Piotr Arak
ENTRY OF YOUNG PEOPLE INTO THE LABOUR MARKET
Trans­fer from edu­ca­tion to the labour mar­ket is a process very impor­tant for every young per­son. Since its suc­cess depends not only on whether to leave the fam­ily home, becom­ing finan­cially inde­pen­dent, start­ing a fam­ily, or buy­ing own home and mak­ing the deci­sion to have kids. Also, from the suc­cess of this process depends the income and social posi­tion fea­si­ble in the future. Work is a source of sat­is­fac­tion and an oppor­tu­nity for per­sonal devel­op­ment for young peo­ple today. Work is a value that is most appre­ci­ated by young peo­ple, because it allows them to per­ceive their own sta­tus as the sta­tus of an adult. Unem­ploy­ment and inac­tiv­ity pre­vents the sat­is­fac­tion of vital needs and with threat­ens with social exclu­sion. The infor­ma­tion com­ing from the labour mar­ket in Poland sug­gests the exis­tence of mech­a­nisms, which effec­tively demo­bilise well-prepared young peo­ple from work. The demo­graphic fac­tor (“baby boom”) and the con­text of the global eco­nomic cri­sis make entry into the labour mar­ket and gain­ing employ­ment extremely dif­fi­cult. Future prospects are also not opti­mistic, even when com­pared with the entire period of reces­sion. The key prob­lem is the pos­si­bil­ity to gen­er­ate by the cri­sis a so-called “lost gen­er­a­tion” — young, well-educated peo­ple who as a result of the reces­sion remain away from the labour mar­ket, not real­iz­ing or their abil­i­ties or aspi­ra­tions, and above all, feel­ing the reper­cus­sions of the cri­sis through­out their career.

Key­words: young peo­ple, labour mar­ket, pro­fes­sional skills, job search, youth unem­ploy­ment, employ­ment structure

Maciej Holko
CONTROVERSIES IN THE NEOCLASSICAL THEORY OF LABOUR MARKET
Neo­clas­si­cal econ­o­mists sug­gest, that the labor mar­ket should be more flex­i­ble and the imper­fection of the mar­ket need to be decreased, which means to relax employ­ment laws, lower the wages and social insur­ance con­tri­bu­tion, weaken the trade unions, replace pub­lic works with voca­tional train­ings. These issues are dis­cussed and exam­ined from the per­spec­tive of polit­i­cal econ­omy, lead­ing to con­clu­sion, that neo­clas­si­cal the­ory is mostly wrong as a sci­en­tific tool for describ­ing and reg­u­lat­ing the economy.

Key­words: labour mar­ket, neo­clas­si­cal model of the labor mar­ket, neo­clas­si­cal econ­omy, employ­ment pol­icy, wages, trade unions

Marzena Szabłowska
EQUALISATION OF OPPORTUNITIES OF DISABLED PEOPLE IN THE FIELD OF EMPLOYMENT ACCESS IN THE OPEN LABOUR MARKET

Employ­ment is one of the areas in life where there are actual inequal­i­ties between the sit­u­a­tion of the nondis­abled and that of the dis­abled, despite the fact that they have the same pro­fes­sional qual­i­fi­ca­tions. Due to that, it is nec­es­sary to under­take actions aimed at cre­at­ing equal oppor­tu­ni­ties for the dis­abled in the area of employ­ment, includ­ing those con­sist­ing in intro­duc­ing the rel­e­vant legal reg­u­la­tions. We should pro­mote access of the dis­abled not only to employ­ment under shel­tered con­di­tions, but also to the open labour mar­ket, in par­tic­u­lar by apply­ing means of pref­er­en­tial treat­ment of the dis­abled by job agency insti­tu­tions, intro­duc­ing oblig­a­tory quo­tas of employ­ment of the dis­abled and apply­ing eco­nomic means encour­ag­ing entre­pre­neurs to employ the disabled.

Key­words: dis­abled peo­ple, dis­abil­i­ties employ­ment activ­ity, labour mar­ket, legal reg­u­la­tions, state aid

Krzysztof Czar­necki
POLISH HIGHER EDUCATION SYSTEM AND FUNCTIONS OF SOCIAL POLICY. COMPARATIVE PERSPECTIVE
In the first part of the arti­cle, rela­tion­ships between social pol­icy and higher edu­ca­tion pol­icy are analysed with ref­er­ence to the rel­e­vant lit­er­a­ture. Next, the con­cepts of decom­mod­i­fi­ca­tion and strat­i­fi­ca­tion are con­cep­tu­al­ized and oper­a­tional­ized for the pur­pose of cross-national com­par­a­tive analy­sis. Pre­sent­ing Poland in the con­text of other OECD coun­tries allows to assess to what extent Pol­ish higher edu­ca­tion pol­icy real­izes func­tions of social policy.

Key­words: higher edu­ca­tion, edu­ca­tional sys­tem, social pol­icy, social func­tions of the wel­fare state

Fur­ther­more:
Book Reviews
Infor­ma­tion
Diary of social policy

prze­jdź do Spisu treści

« powrót