Nr 1 (478) 2014

Spis treści 1/2014

 Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

INNOWACJE SPOŁECZNE W POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJWanda Pełka
PROPONOWANE ZMIANY W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z NIEPEŁNO SPRAWNOŚCIAMI W POLSCEMarcin Gar­bat

Z HISTORII POLITYKI SPOŁECZNEJ
ZASADA RÓWNYCH OFIAR I ALTERNATYWNE PROPOZYCJE REFORMY SYSTEMU PODATKOWEGO W POLSCE. WNIOSKI Z KAMPANII WYBORCZEJ W 2005 R. – Tymon Słoczyński

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
UBÓSTWO W SPOŁECZEŃSTWIE WIELOKULTUROWYM. PRZYKŁAD RELIGIJNEJ GRUPY ULTRA ORTODOKSYJNEJ W IZRAELU Krzysztof Chaczko

RECENZJE
Maciej Cesarski: POLITYKA MIESZKANIOWA W POLSCE W PRACACH NAUKOWYCH 1918–2010. DOKONANIA I WPŁYW POLSKIEJ SZKOŁY BADAŃ – rec. Andrzej Grudziński

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY – MISCELLANEA – oprac. A.R.

INFORMACJE

MINIMUM SOCJALNE W MARCU, CZERWCU I WRZEŚNIU 2012 R. – Piotr Kurowski
DYLEMATY WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACYIzabela Ste­fa­niak, Ireneusz Wiśniewski
RYNEK PRACY I UBEZPIECZENIA W DOBIE INNOWACJI Beata Kaczyńska
LABOUR LAW RESEARCH NETWORK INAUGURAL CONFERENCEAneta Tyc
 Juliusz Gardawski
WSPOMNIENIE O PROF. LESZKU GILEJCE

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Szczegól­nie pole­camy artykuły:

Wanda Pełka
INNOWACJE SPOŁECZNE W POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ

Celem artykułu jest ukazanie innowacji społecznych jako nowego sposobu rozwiązy­wa­nia prob­lemów społecznych w kra­jach Unii Europe­jskiej. W pier­wszej części artykułu zaprezen­towano poję­cie innowacji społecznych i ich rodzaje. Druga część odnosi się do dzi­ałań na rzecz roz­woju innowacji w sferze społecznej. Omówiono bari­ery i per­spek­tywy roz­woju innowacji społecznych, wskazano na rolę nowego pro­gramu UE na rzecz zatrud­nienia i innowacji społecznych wspier­a­jącego zatrud­nie­nie i pro­ces włącza­nia społecznego.
Słowa kluc­zowe: innowacje społeczne,  zatrud­nie­nie, włącze­nie społeczne.

Marcin Gar­bat
PROPONOWANE ZMIANY W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z NIEPEŁNO-SPRAWNOŚCIAMI W POLSCE
Istota zabez­pieczenia społecznego osób niepełnosprawnych wymaga funkcjonowa­nia spójnego sytemu świad­czeń soc­jal­nych wobec tych osób. Sys­tem ten powinien umożli­wiać korzys­tanie z usług opiekuńczych, opieki medy­cznej, reha­bil­i­tacji leczniczej, społecznej i zawodowej oraz dofi­nan­sowa­nia zakupu środ­ków ortope­dy­cznych i pomo­cowych. Dla osób niepełnosprawnych jest to istotne, ponieważ bez praw­idłowo prowad­zonej reha­bil­i­tacji i odpowied­niego sprzętu ortope­dy­cznego nie są one w stanie egzys­tować w społeczeńst­wie w sposób przyjęty za nor­malny. Sys­tem świad­czeń soc­jal­nych jest nied­o­fi­nan­sowany i przytłoc­zony ogromem zadań. Świad­c­zona pomoc ma charak­ter doraźny i nieza­spoka­ja­jący w pełni potrzeb. Mimo zapotrze­bowa­nia na tego typu świad­czenia, insty­tucje odpowiedzialne za zabez­piecze­nie społeczne nie mogą sprostać oczeki­wan­iom, głównie ze względu  na ogranic­zone środki finan­sowe.
Słowa kluc­zowe:
osoba niepełnosprawna, zabez­piecze­nie społeczne, reha­bil­i­tacja.

Tymon Słoczyński
ZASADA RÓWNYCH OFIAR I ALTERNATYWNE PROPOZYCJE REFORMY SYSTEMU PODATKOWEGO W POLSCE. WNIOSKI Z KAMPANII WYBORCZEJ W 2005 R.

Autor dokonuje anal­izy empirycznej zgod­ności alter­naty­wnych propozy­cji reformy sys­temu podatkowego w Polsce z zasadą równych ofiar. Anal­izuje pro­jekty reform, które zostały przedłożone przez wybrane par­tie poli­ty­czne (Prawo i Spraw­iedli­wość, Plat­formę Oby­wa­tel­ską, Par­tię Demokraty­czną oraz Samoo­bronę) pod­czas kam­panii wybor­czej w 2005 r. Stwierdza, że żadna z ww. propozy­cji nie może być trak­towana jako z pewnoś­cią bardziej „spraw­iedliwa” od fak­ty­cznej taryfy opo­datkowa­nia w 2006 r. Pon­adto znaczny wpływ na uzyski­wane wyniki może mieć awer­sja do nierówności pol­skiego społeczeństwa.
Słowa kluc­zowe: spraw­iedli­wość dys­try­bu­ty­wna, spraw­iedliwy podział dóbr, zasada równych ofiar, awer­sja do nierówności, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Krzysztof Chaczko
UBÓSTWO W SPOŁECZEŃSTWIE WIELOKULTUROWYM. PRZYKŁAD RELIGIJNEJ GRUPY ULTRA ORTODOKSYJNEJ W IZRAELU

Żydzi ultra­ortodoksyjni to tylko jedna z wielu grup funkcjonu­ją­cych w wielokul­tur­owym społeczeńst­wie izrael­skim. Bada­nia prowad­zone od wielu lat wskazują, iż w grupie tej wys­tępuje najwyższy poziom ubóstwa wśród wszys­t­kich sek­torów społecznych w Izraelu. Niniejszy artykuł przy­bliża liczne seg­menty społeczne funkcjonu­jące w Izraelu oraz szczegółowo opisuje sek­tor ultra­ortodoksyjny. Następ­nie przeprowad­zona została anal­iza poziomu ubóstwa wys­tępu­jącego wśród tej grupy społecznej oraz omówione konkretne przy­czyny tego ubóstwa – wysokie bezrobo­cie, niead­ek­watne wyk­sz­tałce­nie oraz wielodziet­ność. Artykuł kończą wnioski na temat specy­fiki funkcjonowa­nia grupy ultra­ortodoksyjnej w izrael­skim społeczeńst­wie wielokul­tur­owym wraz z sug­es­ti­ami zmian mają­cych na celu poprawę sytu­acji eko­nom­icznej tej grupy.
Słowa kluc­zowe: ubóstwo, ultra­ortodok­sja, Izrael, wielokulturowość.

Pon­adto w numerze
Recen­zje
Infor­ma­cje
Diar­iusz poli­tyki społecznej


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 1/2014

SOCIAL INNOVATION IN THE POLICY OF THE EUROPEAN UNION  – Wanda Pełka
REQUESTED CHANGES IN THE SYSTEM OF SOCIAL SECURITY PERSONS WITH DISABILITIES IN POLANDMarcin Gar­bat

FROM HISTORY OF SOCIAL POLICY
THE EQUAL SACRIFICE PRINCIPLE AND ALTERNATIVE PROPOSALS FOR TAX REFORM IN POLAND: EVIDENCE FROM THE 2005 ELECTION CAMPAIGNTymon Słoczyński

SOCIAL POLICY ABROAD
POVERTY IN A MULTICULTURAL SOCIETY: THE CASE OF ULTRA-ORTHODOX JEWS IN ISRAELKrzysztof Chaczko

BOOK REVIEWS
Maciej Cesarski: HOUSING POLICY IN POLAND IN THE RESEARCH 1918–2010. ACHIEVEMENTS AND IMPACT OF POLISH RESEARCH SCHOOL – Reviewed by Andrzej Grudz­iński

DYNAMICS OF CONTEMPORARY SOCIAL POLICY: POLAND AND ABROAD
CONTEMPORARY WORLDMISCELLANEA – Com­piled by A.R.

INFORMATION

ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS: MARCH, JUNE AND SEPTEMBER OF 2013 – Piotr Kurowski
DILEMMAS OF THE MODERN LABOUR MARKETIzabela Ste­fa­niak, Ireneusz Wiśniewski
LABOUR MARKET AND INSURANCE IN THE AGE OF INNOVATIONBeata Kaczyńska
LABOUR LAW RESEARCH NETWORK INAUGURAL CONFERENCEAneta Tyc
Juliusz Gardawski
PROF. LESZEK GILEJKOOBITUARY


NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers

Wanda Pełka
SOCIAL INNOVATION IN THE POLICY OF THE EUROPEAN UNION
The aim of this arti­cle is to present a social inno­va­tion as new way of resolv­ing social prob­lems in the EU coun­tries. The first part of paper includes def­i­n­i­tions and types of social inno­va­tion. The sec­ond part is related to the activ­i­ties for devel­op­ment of social inno­va­tion in the Euro­pean Union. The author dis­cusses the bar­ri­ers and per­spec­tives for inno­va­tion devel­op­ment. The arti­cle argues that the EU pro­gram for employ­ment and social inno­va­tion 2014–2020 will be the key instru­ment sup­port­ing employ­ment and social inclu­sion process.
Key­words:
social inno­va­tion, employ­ment, social inclusion.

Marcin Gar­bat
REQUESTED CHANGES IN THE SYSTEM OF SOCIAL SECURITY PERSONS WITH DISABILITIES IN POLAND
The essence of social secu­rity of per­sons with dis­abil­i­ties requires the exis­tence of a coher­ent sys­tem of social ser­vices to those per­sons. This sys­tem should enable per­sons with dis­abil­ity to have use of the ser­vices, care, med­ical care, med­ical, social and voca­tional reha­bil­i­ta­tion and fund­ing the pur­chase of orthopaedic and aid means. For peo­ple with dis­abil­i­ties, it is impor­tant because with­out a prop­erly con­ducted reha­bil­i­ta­tion and ade­quate orthopaedic sup­plies they are not able to exist in soci­ety in the man­ner accepted as nor­mal. Diag­no­sis of the cur­rent sys­tem did not give grounds to bring unam­bigu­ous eval­u­a­tion. You can make a mod­est asser­tion that this sys­tem is under­funded and bur­dened with too many tasks. Pro­vided assis­tance is ad hoc in nature and does not meet all the needs. Despite the demand for this type of ben­e­fits, the insti­tu­tions respon­si­ble for the social secu­rity can­not meet their expec­ta­tions due to the lack of data and lim­ited finan­cial resources.
Key­words: a per­son with dis­abil­ity, social secu­rity, reha­bil­i­ta­tion.

Tymon Słoczyński
THE EQUAL SACRIFICE PRINCIPLE AND ALTERNATIVE PROPOSALS FOR TAX REFORM IN POLAND: EVIDENCE FROM THE 2005 ELECTION CAMPAIGN
In this paper I pro­vide an empir­i­cal analy­sis of the com­pat­i­bil­ity of alter­na­tive pro­pos­als for tax reform in Poland with the equal sac­ri­fice prin­ci­ple. Pre­cisely, I con­sider pro­pos­als which were put for­ward by var­i­ous polit­i­cal par­ties (Law and Jus­tice, Civic Plat­form, the Demo­c­ra­tic Party, and the Self-Defence) dur­ing the 2005 elec­tion cam­paign. I con­clude that nei­ther of these pro­pos­als can be regarded as undoubt­edly more com­pat­i­ble with this prin­ci­ple than the actual tax func­tion in 2006. Also, the results are largely depen­dent on the inequal­ity aver­sion of the Pol­ish soci­ety.
Key­words:
dis­trib­u­tive jus­tice, fair divi­sion, equal sac­ri­fice prin­ci­ple, inequal­ity aver­sion, per­sonal income tax (PIT).

Krzysztof Chaczko
POVERTY IN A MULTICULTURAL SOCIETY: THE CASE OF ULTRA-ORTHODOX JEWS IN ISRAEL
Ultra-Orthodox Jews is just one of many groups exist­ing in the mul­ti­cul­tural Israeli soci­ety. How­ever, research con­ducted for many years indi­cate the high­est level of poverty in this group from all social groups in Israel. The fol­low­ing arti­cle presents groups sub­sist­ing in Israel, then it is focused directly on Ultra-Orthodox Jews. The author ana­lyzes the level of poverty that occurs in this group and dis­cusses the spe­cific causes of poverty — high unem­ploy­ment, inad­e­quate edu­ca­tion and numer­ous fam­i­lies. The arti­cle ends with con­clu­sions about the dif­fi­cul­ties in the func­tion­ing of the Ultra-Orthodox in Israel’s mul­ti­cul­tural soci­ety, along with sug­ges­tions of improve­ment the eco­nomic sit­u­a­tion of this group.
Key­words:
Poverty, Ultra-orthodox, Israel, Multiculturalism.

Fur­ther­more:
New Books pub­lished by the ILSS
Diary of Social Policy

prze­jdź do Spisu treści

« powrót