Nr 2 (479) 2014

Spis treści 2/2014

Pobierz numer pobierz plik w pdf

 Table of Contents

ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU I STRUKTURY KONSUMPCJI POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH W LATACH 2010–2011 – Agnieszka Kowal­ska
ZRÓŻNICOWANIE MINIMUM EGZYSTENCJI W UKŁADZIE PRZESTRZENNYM W 2012 R. – Piotr Kurowski
CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE POSIADANIU ZABEZPIECZENIA MATERIALNEGO W POLSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH –  Mał­gorzata Rószkiewicz
WOKÓŁ ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW Z PAŃSTW TRZECICH W POLSCEMaciej Duszczyk
URLOP RODZICIELSKINOWA INSTYTUCJA OCHRONY RODZICIELSTWAMarcin Wujczyk

RECENZJE
Kaz­imierz Musiał: UNIWERSYTET NA MIARĘ CZASU. TRANSFORMACJA SPOŁECZNA W DOBIE POSTINDUSTRIALNEJ A ZMIANY W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM KRAJÓW NORDYCKICH – rec. Włodz­imierz Anioł
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NA RYNKU PRACY – rec. Bożena Kołaczek

INFORMACJE
SAMOTNE RODZICIELSTWO A ZAGROŻENIE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – Beata Kaczyńska
WPŁYW ELASTYCZNYCH FORM ZATRUDNIENIA I ORGANIZACJI PRACY NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ OSÓB W WIEKU 45 +  – Beata Kaczyńska
REFORMY SYSTEMÓW EMERYTALNYCH BYŁYCH KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH I INNYCH. PORÓWNANIA I OCENYTomasz Brzęczek, Marek Szczepański

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPiSS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Szczegól­nie pole­camy artykuły:

Agnieszka Kowal­ska
ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU I STRUKTURY KONSUMPCJI POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH W LATACH 2010–2011
Celem artykułu jest ocena ksz­tał­towa­nia się poziomu i struk­tury kon­sumpcji oraz jej społecznego zróżni­cow­a­nia w lat­ach 2000–2011 w świ­etle dochodów i wydatków gospo­darstw domowych. Na przestrzeni ostat­nich dwu­nastu lat zaob­ser­wowano wyraźne zróżni­cow­anie w poziomie dochodów i wydatków gospo­darstw domowych. Najwyższym poziomem dochodów i wydatków charak­tery­zowały się gospo­darstwa pracu­ją­cych na własny rachunek, a najniższym gospo­darstwa rol­nicze. W struk­turze kon­sumpcji pol­skiego społeczeństwa odno­towano male­jący udział wydatków na żywność, odzież i obuwie oraz edukację, a ros­nący udział wydatków na mieszkanie, trans­port i łączność oraz ochronę zdrowia. Male­jący udział wydatków żywnoś­ciowych i zmniejsza­jąca się skłon­ność do kon­sumpcji świad­czą o wzroś­cie poziomu zamożności pol­s­kich gospo­darstw domowych. Jed­nakże zwięk­sza­jący się dys­tans między dochodami najbo­gat­szych i najuboższych wyraźnie utr­wala zróżni­cow­anie poziomu i struk­tury kon­sumpcji pol­s­kich gospo­darstw domowych.
Słowa kluc­zowe: gospo­darstwa domowe, dochód roz­porządzalny, dochód
do dys­pozy­cji, wydatki kon­sump­cyjne, skłon­ność do kon­sumpcji, praw­idłowości sfery konsumpcji.

Piotr Kurowski
ZRÓŻNICOWANIE MINIMUM EGZYSTENCJI W UKŁADZIE PRZESTRZENNYM W 2012 R.
Artykuł zaw­iera sza­cunki region­al­nych zróżni­cowań min­i­mum egzys­tencji w 2012 r.
Słowa kluc­zowe: min­i­mum egzys­tencji, ubóstwo, koszty utrzy­ma­nia, zróżni­cow­a­nia region­alne.

Mał­gorzata Rószkiewicz
CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE POSIADANIU ZABEZPIECZENIA MATERIALNEGO W POLSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
Rynkowa rzeczy­wis­tość eko­nom­iczna ksz­tał­tuje warunki budże­towa­nia gospo­darstw domowych. Z jed­nej strony rygory gospo­darki rynkowej wyma­gają racjon­al­nego zarządza­nia budżetem, z drugiej zaś rozwój rynków kon­sump­cyjnych ksz­tał­tuje presję na wydawanie. Wyniki bada­nia przeprowad­zonego pod koniec 2012 r. wskazują, że wyższy poziom dochodu istot­nie sty­mu­luje postawy i zachowa­nia racjon­alne, pod­porząd­kowane moty­wowi cyklu życia, jeśli był pow­iązany z wyższym poziomem wyk­sz­tałce­nia. Poziom wyk­sz­tałce­nia okazał się zatem głównym mod­er­a­torem postaw nakierowanych na zabez­pieczanie mate­ri­alne, które przekładały się na konkretne zachowa­nia eko­nom­iczne gospo­darstw domowych. Nato­mi­ast wyrażane opinie pos­tu­lu­jące wstrzemięźli­wość nie zna­j­dowały potwierdza w real­i­zowanych zachowa­ni­ach, co potwierdza hipotezę o kon­flik­towości społecznych reprezen­tacji oszczęd­ności i oszczędza­nia.
Słowa kluc­zowe: zabez­piecze­nie mate­ri­alne, uwarunk­owa­nia bez­pieczeństwa mate­ri­al­nego, postawy wobec oszczędzania.

Maciej Duszczyk
WOKÓŁ ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW Z PAŃSTW TRZECICH W POLSCE
Pol­ska w lat­ach 2007–2008 dokon­ała znaczącej lib­er­al­iza­cji prowad­zonej poli­tyki imi­gra­cyjnej. Miało to spowodować wzrost zatrud­nienia cud­zoziem­ców w Polsce, tak aby uzu­peł­niali oni niedo­bry na rynku pracy. Artykuł anal­izuje zmi­any skali zatrud­nienia cud­zoziem­ców, jakie miały miejsce w lat­ach 2008–2012. Wyko­rzys­tane do tego zostały dane Min­is­terstwa Pracy i Poli­tyki Społecznej oraz Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych. Na tej pod­stawie doko­nano oceny wprowad­zonych zmian oraz ich efek­ty­wności. W artykule zna­j­dują się także rekomen­dacje, których zas­tosowanie spowodowałoby zwięk­sze­nie efek­ty­wności pol­skiej poli­tyki imi­gra­cyjnej.
Słowa kluc­zowe: imi­gracja, poli­tyka imi­gra­cyjna, rynek pracy, efektywność

Marcin Wujczyk
URLOP RODZICIELSKINOWA INSTYTUCJA OCHRONY RODZICIELSTWA
Artykuł przed­stawia reg­u­lację wprowad­zonej na mocy ustawy z dnia 28 maja 2013 r. o zmi­anie ustawy – kodeks pracy oraz niek­tórych innych ustaw insty­tucji urlopu rodzi­ciel­skiego. W artykule przed­staw­iono cel anal­i­zowanego urlopu i pod­sta­wowe prob­lemy pojaw­ia­jące się na tle korzys­ta­nia z tego uprawnienia przez pra­cown­ików. Szczególną uwagę poświę­cono kwes­t­iom wnioskowa­nia o urlop przez pra­cown­ików oraz rezy­gnacji z tego urlopu. Opisano również upraw­ni­a­nia przysługu­jące oso­bie korzys­ta­jącego z urlopu rodzi­ciel­skiego.
Słowa kluc­zowe: Urlop rodzi­ciel­ski,  ochrona rodzi­cielstwa, pra­cownik, pracodawca.

Pon­adto w numerze
Recen­zje
Infor­ma­cje
Diar­iusz poli­tyki społecznej


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 2/2014

A DIVERSITY IN THE LEVEL AND STRUCTURE OF CONSUMPTION IN POLISH HOUSEHOLDS IN THE YEARS 2000–2011  2000–2011 – Agnieszka Kowal­ska
REGIONAL ESTIMATES OF SUBSISTENCE MINIMUM IN 2012 – Piotr Kurowski
FACTORS CONTRIBIUTING TO POSSESION OF MATERIAL SECURITY OF POLISH HOUSEHOLDS –  Mał­gorzata Rószkiewicz
ON EMPLOYMENT OF THRID-COUNTRY NATIONALS IN POLANDMaciej Duszczyk
PARENTAL LEAVENEW INSTITUTION OF PARENTHOOD PROTECTIONMarcin Wujczyk

BOOK REVIEWS
Kaz­imierz Musiał: UNIVERSITY IN THE FRAME OF ITS TIMES. SOCIAL TRANSFORMATION IN THE POST-INDUSTRIAL AGE AND CHANGES IN HIGHER EDUCATION IN THE NORDIC COUNTRIESReviewed by Włodz­imierz Anioł
DISABLED PERSONS ON THE LABOUR MARKETReviewed by Bożena Kołaczek

INFORMATION
SINGLE PARENTING AND SOCIAL EXCLUSIONBeata Kaczyńska
THE IMPLICATIONS OF FLEXIBLE FORMS OF EMPLOYMENT AND WORK ORGANIZATION ON THE ACTIVITY OF PERSONS AGED 45 +    – Beata Kaczyńska
PENSION REFORMS IN POST-SOCIALIST AND OTHER COUNTRIESCOMPARISON AND EVALUATION Tomasz Brzęczek, Marek Szczepański

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY 

We rec­om­mend the papers

 Agnieszka Kowal­ska
A DIVERSITY IN THE LEVEL AND STRUCTURE OF CONSUMPTION IN POLISH HOUSEHOLDS IN THE YEARS 2000–2011
The pur­pose of this arti­cle is to eval­u­ate the level and struc­ture of con­sump­tion and its social diver­sity in the years 2000–2011 in the light of the income and expen­di­ture of house­holds. Dur­ing the last twelve years, a clear diver­sity in the level of income and expen­di­ture of house­holds was observed. The high­est level of income and expen­di­ture was char­ac­ter­is­tic for self-employed house­holds, while the low­est – for farms. In the con­sump­tion struc­ture of the Pol­ish soci­ety, there was a declin­ing share of expen­di­ture on food, cloth­ing and footwear as well as on edu­ca­tion, while a share of expen­di­ture on hous­ing, trans­port and com­mu­ni­ca­tion as well as on health care was increas­ing. A declin­ing propen­sity to con­sume and a decreas­ing share of food expen­di­tures in the over­all expen­di­ture show an increase in the level of wealthof Pol­ish house­holds. How­ever, a grow­ing gap between the income of the rich­est and poor­est plainly pre­serves diver­sity in the level and struc­ture of Pol­ish house­holds’ con­sump­tion.
Key­words: house­holds, dis­pos­able income, con­sump­tion expen­di­ture, propen­sity to con­sume, reg­u­lar­i­ties of the con­sump­tion sphere.

Piotr Kurowski
REGIONAL ESTIMATES OF SUBSISTENCE MINIMUM IN 2012
The arti­cle presents regional esti­mates of sub­sis­tence min­i­mum bas­kets for 2012. Sub­sis­tence min­i­mum is defined as the low­est pos­si­ble level of con­sump­tion allow­ing the house­holds to sur­vive.
Key­words: sub­sis­tence min­i­mum, poverty, liv­ing costs, regional differences.

Mał­gorzata Rószkiewicz
FACTORS CONTRIBIUTING TO POSSESION OF MATERIAL SECURITY OF POLISH HOUSEHOLDS
New eco­nomic real­ity involves ser­ial of processes influ­enc­ing man­age­ment of the cur­rent bud­get of Pol­ish house­holds. On one hand the prin­ci­ples of mar­ket econ­omy impose rig­or­ous envi­ron­ment for man­age­ment of the dis­posal income while on the other the dynam­i­cally devel­op­ing con­sumer mar­kets cre­ate pres­sure to spend. The results of sur­vey con­ducted in the end of 2012 show that higher income lev­els stim­u­lated sig­nif­i­cantly ratio­nal atti­tudes, sub­or­di­nated motif of life cycle, if it was asso­ci­ated with higher lev­els of edu­ca­tion. The level of edu­ca­tion was there­fore a key mod­er­a­tor of atti­tudes aimed at mate­r­ial secu­rity, which trans­lated into spe­cific eco­nomic behav­ior of house­holds. Nev­er­the­less, opin­ion of the respon­dents advo­cated sav­ings is in con­trary with declared avoid­ing restraint what is in line with other authors describ­ing atti­tudes towards sav­ing in con­flict.
Key­words: mate­r­ial secu­rity, deter­mi­nants of mate­r­ial secu­rity, atti­tudes towards saving

Maciej Duszczyk
ON EMPLOYMENT OF THRID-COUNTRY NATIONALS IN POLAND
From 2007 to 2008 Poland largely lib­er­alised its immi­gra­tion pol­icy. This process aimed to increase the employ­ment of for­eign­ers in Poland with a view to sup­ple­ment­ing the labour mar­ket short­ages. The arti­cle analy­ses the changes in the scale of for­eign­ers’ employ­ment that took place from 2008 to 2012, using data sourced from the Min­istry of Labour and Social Pol­icy and Social Insur­ance Insti­tu­tion. On this basis, the intro­duced changes and their effec­tive­ness was assessed. More­over the arti­cle con­tains rec­om­men­da­tions which, if car­ried into effect, might result in increased effec­tive­ness of Pol­ish migra­tion pol­icy.
Key­words: immi­gra­tion, immi­gra­tion pol­icy, labour mar­ket, effectiveness

Marcin Wujczyk
PARENTAL LEAVENEW INSTITUTION OF PARENTHOOD PROTECTION
The arti­cle presents the reg­u­la­tion intro­duced by the Act on 28 of May 2013 on change of Act – Labour Code and some another acts the insti­tu­tion of parental leave. The paper presents both the tar­get of the  ana­lyzed leave as well as the basic prob­lems aris­ing out in terms of the use of this right by the work­ers. Par­tic­u­lar atten­tion was paid to the issues of appli­ca­tion for leave by employ­ees and can­cel­la­tion of such leave. It also describes priv­i­leges for the per­son exer­cis­ing parental leave.
Key­words: parental leave, par­ent­hood pro­tec­tion, employee, employer

Fur­ther­more:
New Books pub­lished by the ILSS
Diary of Social Policy

prze­jdź do Spisu treści

 

« powrót