Nr 4 (481) 2014

Spis treści 4/2014

Pobierz numer pobierz plik w pdf

 Table of Contents

PAŃSTWO PRACY W SKANDYNAWII – MIĘDZY CIĄGŁOŚCIĄ A ZMIANĄ – Włodz­imierz Anioł
EMIGRANCI Z POLSKI NA NORWESKIM RYNKU PRACYZenon Wiśniewski, Agnieszka Król
PREKARIAT I POSTAWY OBYWATELSKIE POLAKÓWAnna Kier­sz­tyn
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE DLA OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH – FUNKCJE SPOŁECZNE I EKONOMICZNE –  Bożena Kołaczek

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
EDUKACJA DZIECKA ŻYJĄCEGO W BIEDZIE A WSPARCIE RODZINYElż­bi­eta Subocz

RECENZJE
Juliusz Gar­dawski (red.): RZEMIEŚLNICY I BIZNESMENI. WŁAŚCICIELE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRYWATNYCH – rec. Kaz­imierz W. Frieske

INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNE W GRUDNIU 2013 R. – Piotr Kurowski
ZATRUDNIENIE PRZYJAZNE RODZINIEPOSTAWY PRACODAWCÓWBeata Kaczyńska
PRZYSZŁOŚĆ ZBIOROWYCH ŹRÓDEŁ PRAWA PRACYMarta Derlacz-Wawrowska
POSIEDZENIE PLENARNE KOMITETU NAUK O PRACY I POLITYCE SPOŁECZNEJ PANJarosław Oczki

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ
          

Szczegól­nie pole­camy artykuły:

Włodz­imierz Anioł
PAŃSTWO PRACY W SKANDYNAWII – MIĘDZY CIĄGŁOŚCIĄ A ZMIANĄ
Artykuł jest poświę­cony zmi­anom w dziedzinie rynku pracy i zabez­pieczenia społecznego w Skan­dy­nawii, zwłaszcza w Danii,  w okre­sie od początku lat 90. po lata po roku 2000.  Trady­cyjne akty­wne poli­tyki rynku pracy (ALMP) kra­jów nordy­c­kich podle­gały wów­czas przek­sz­tałce­niom w ramach reform wprowadzanych pod hasłem work­fare. Ten­dencje te omówiono w kon­tekś­cie sug­erowanego bardziej powszech­nego pro­cesu prze­chodzenia od „Key­ne­sowskiego państwa opiekuńczego” do „Schum­peterowskiego reżimu work­fare”. Autor twierdzi wsza­kże, iż fun­da­men­talne ele­menty egal­i­tarnych nordy­c­kich państw dobrobytu nie zostały zastą­pi­one przez nowy sys­tem, pomimo wprowadzanej więk­szej kon­troli nad niepożą­danymi zachowa­ni­ami odbior­ców świad­czeń z tytułu bezrobo­cia, czemu służą dzi­ała­nia pode­j­mowane pod hasłem „po pier­wsze praca” (work first).

Słowa kluc­zowe: work­fare, rynek pracy, zabez­piecze­nie społeczne, Skandynawia

Zenon Wiśniewski, Agnieszka Król
EMIGRANCI Z POLSKI NA NORWESKIM RYNKU PRACY
Nor­we­gia jest kra­jem, który ma bogate his­to­ryczne doświad­cze­nie w dziedzinie ruchów migra­cyjnych. Swois­tość naras­ta­jącego w ostat­nich lat­ach stru­mienia imi­gra­cyjnego do Nor­wegii polega na tym, że jego domin­u­jącą część stanowią przepływy zasobów pracy z kra­jów Europe­jskiego Obszaru Gospo­dar­czego, zwłaszcza z nowych kra­jów członkows­kich Unii Europe­jskiej. Polacy stanowią najwięk­szą grupą imi­grantów w Nor­wegii. Dlat­ego w artykule pod­jęto próbę anal­izy fali emi­gracji zarobkowej z Pol­ski do Nor­wegii po akcesji do Unii Europe­jskiej w kon­tekś­cie napływu cud­zoziem­ców do tego kraju w ostat­nim czter­dziestole­ciu. Przed­staw­iono rozmi­ary zjawiska, ewolucję struk­tury emi­gru­ją­cych, z uwzględ­nie­niem sek­torów gospo­darki, w których są oni zatrud­ni­ani. Zwró­cono także uwagę na prob­lemy związane z inte­gracją zawodową, warunki pracy i płacy oraz zmieni­a­jący się sta­tus życiowy, zawodowy i społeczny pol­s­kich emigrantów.

Słowa kluc­zowe: Nor­we­gia, polscy emi­granci, struk­tura migracji

Anna Kier­sz­tyn
PREKARIAT I POSTAWY OBYWATELSKIE POLAKÓW
Niniejszy artykuł anal­izuje związki między prekaryjnym zatrud­nie­niem i postawami oby­wa­tel­skimi, aby odpowiedzieć na następu­jące pytanie badaw­cze: czy osoby zatrud­nione na czas określony różnią się od posi­ada­ją­cych sta­bilne umowy o pracę pod wzglę­dem akty­wności społecznej, deklarowanego zain­tere­sowa­nia poli­tyką, sto­sunku do demokracji? W anal­izach wyko­rzys­tane zostały dane iloś­ciowe pochodzące z ostat­niej fali Pol­skiego Bada­nia Pan­elowego (POLPAN), zre­al­i­zowanej w roku 2013 na reprezen­taty­wnej ogólnopol­skiej pró­bie osób w wieku powyżej 20 lat. Wyniki sugerują, że prekaryjne zatrud­nie­nie, samo w sobie, nie przekłada się na bardziej negaty­wny sto­sunek do zasad demokracji czy wyco­fanie z życia poli­ty­cznego. Na dłuższą metę niepewność zatrud­nienia może jed­nak przy­czynić się do dal­szego osła­bi­enia pol­skiego społeczeństwa oby­wa­tel­skiego, poprzez pogorsze­nie sytu­acji mate­ri­al­nej gospo­darstw domowych.

Słowa kluc­zowe: prekariat, zatrud­nie­nie na czas określony, par­ty­cy­pacja poli­ty­czna, zaan­gażowanie oby­wa­tel­skie

Bożena Kołaczek
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE DLA OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH – FUNKCJE SPOŁECZNE I EKONOMICZNE
Artykuł został zain­spirowany protes­tami rodz­iców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, doma­ga­ją­cych się od rządu pod­niesienia poziomu świad­czenia pielę­gna­cyjnego. Przed­miot anal­izy stanowią uza­sad­nie­nie wprowadzenia w życie świad­czenia, jego funkcje społeczne i eko­nom­iczne z per­spek­tywy gospo­darstwa domowego oraz społeczeństwa i gospodarki.

Słowa kluc­zowe: dzieci niepełnosprawne, świad­czenia pielę­gna­cyjne dla rodz­iców dzieci niepełnosprawnych, funkcje społeczne i ekonomiczne

Elż­bi­eta Sub­ocz
EDUKACJA DZIECKA ŻYJĄCEGO W BIEDZIE A WSPARCIE RODZINY
W artykule pod­jęto prob­lem dzi­ałań pode­j­mowanych przez rodz­iców dzieci z rodzin ubogich na rzecz zwięk­sza­nia ich szans eduka­cyjnych. Sfor­mułowano tezę stanow­iącą, że rodz­ice w bied­nych rodz­i­nach pode­j­mują niewystar­cza­jące dzi­ała­nia, aby zwięk­szyć szanse eduka­cyjne dzieci, zarówno ze względu na cechu­jący ich niższy kap­i­tał kul­tur­owy (rozu­mi­any jako for­malne wyk­sz­tałce­nie i posi­adane kwal­i­fikacje oraz umiejęt­ności), jak również z uwagi na mniejsze możli­wości wyko­rzys­ta­nia zasobów środowiska lokalnego. Założono, że ludzie biedni mają słab­sze rozpoz­nanie zasobów środowiskowych ze względu na brak wiedzy i świado­mości doty­czącej potenc­jal­nych źródeł wspar­cia w otocze­niu lokalnym oraz gorszy do nich dostęp z powodu ogranic­zonych środ­ków finansowych.

Słowa kluc­zowe: edukacja dziecka, dziecko ubo­gie, rodz­ina biedna, zasoby lokalnego środowiska

Pon­adto w numerze:
Min­i­mum soc­jalne w grud­niu 2013 r.
Recen­zje
Infor­ma­cje
Diar­iusz poli­tyki społecznej


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 4/2014

WORKFARE STATE IN SCANDINAVIABETWEEN CONTINUITY AND CHANGEWłodz­imierz Anioł
POLISH IMIGRANTS ON THE  NORWEGIAN LABOUR MARKETZenon Wiśniewski, Agnieszka Król
THE PREKARIAT AND CIVIC VIRTUES IN THE POLISH SOCIETYAnna Kier­sz­tyn
NURSING BENEFITS FOR PARENTS WITH DISABLED CHILDRENSOCIAL AND ECONOMIC FUNCTION –  Bożena Kołaczek

FROM RESEARCH AND STUDIES
CHILDREN LIVING IN POVERTY EDUCATION AND FAMILY ASSISTANCEElż­bi­eta Subocz

BOOK REVIEWS
Juliusz Gar­dawski (ed.): CRAFTMEN AND BUSINESSMEN. SME’S OWNERSReviewed by Kaz­imierz W. Frieske

INFORMATION
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS: DECEMBER OF 2013 – Piotr Kurowski
FAMILY-FRIENDLY EMPLOYMENT: ORIENTATIONS OF EMPLOYERS Beata Kaczyńska
FUTURES OF THE COLLECTIVE LABOUR LAWMarta Derlacz-Wawrowska
PLENARY SESSION OF THE COMMITTEE ON LABOUR AND SOCIAL POLICY POLISH ACADEMY OF SCIENCES Jarosław Oczki

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers:

Włodz­imierz Anioł
WORKFARE STATE IN SCANDINAVIABETWEEN CONTINUITY AND CHANGE
The arti­cle is devoted to labour mar­ket and social secu­rity changes in Scan­di­navia, espe­cially in Den­mark, from the early 1990s to the 2000s. Dur­ing this period tra­di­tional active labour mar­ket poli­cies (ALMPs) of the Nordic coun­tries were reshaped by work­fare reforms. The sug­gested more uni­ver­sal tran­si­tion from the “Key­ne­sian wel­fare state” to the “Schum­petar­ian work­fare regime” is used as a frame­work to dis­cuss recent ten­den­cies in these coun­tries. The author argues, how­ever, that fun­da­men­tal ele­ments of the egal­i­tar­ian Nordic wel­fare states have not been replaced by a new sys­tem, despite intro­duc­tion of stronger con­trol of unwanted bahav­iour of unem­ploy­ment ben­e­fit recip­i­ents through work first policies.

Key­words: work­fare state, labour mar­ket, social secu­rity changes, Scandinavia

Zenon Wiśniewski, Agnieszka Król
POLISH IMIGRANTS ON THE  NORWEGIAN LABOUR MARKET
Nor­way is a coun­try with a wealth of expe­ri­ence in the field of migra­tory move­ments. Speci­ficity of the grow­ing immi­gra­tion stream into Nor­way in recent years lies in the fact that labor from the coun­tries of the Euro­pean Eco­nomic Area, par­tic­u­larly from the new EU mem­ber states, con­sti­tutes a dom­i­nant com­po­nent of this stream. Poles are the largest immi­grant group in Nor­way. There­fore, the arti­cle attempts to ana­lyze the wave of Pol­ish eco­nomic emi­gra­tion to Nor­way fol­low­ing the acces­sion to the Euro­pean Union in the con­text of the influx of for­eign­ers into the coun­try in the last forty years. Shown is the scale of the phe­nom­e­non, the evo­lu­tion of the emi­gra­tion struc­ture, with par­tic­u­lar atten­tion paid to sec­tors of the econ­omy in which the immi­grants are employed. Con­sid­ered within this work are also the prob­lems asso­ci­ated with occu­pa­tional inte­gra­tion, work­ing con­di­tions and pay, the chang­ing life con­di­tions, as well as career and social aspects rel­e­vant to the Pol­ish immigrants.

Key­words: Nor­way, Pol­ish eco­nomic emi­gra­tion, Pol­ish immi­grants, emi­gra­tion structure

Anna Kier­sz­tyn
THE PREKARIAT AND CIVIC VIRTUES IN THE POLISH SOCIETY
I analyse the rela­tion­ship between labour mar­ket pre­car­ity, polit­i­cal atti­tudes and civic activism in Poland, in order to address the fol­low­ing research ques­tion: how do those in eco­nom­i­cally inse­cure employ­ment dif­fer from other respon­dents in terms of the strength and forms of civic activism, self-reported inter­est in pol­i­tics, and atti­tudes toward democ­racy. My analy­ses are based on quan­ti­ta­tive data from the 2013 wave of the Pol­ish Panel Sur­vey (POLPAN), con­ducted on a nation­ally rep­re­sen­ta­tive sam­ple of adults aged 21 and above. The results sug­gest that pre­car­i­ous employ­ment does not have, in itself, a strong direct effect on pro-democratic atti­tudes or polit­i­cal involve­ment. How­ever, labour mar­ket pre­car­ity may have a long-term, indi­rect neg­a­tive effect on the state of civil soci­ety, by low­er­ing house­hold income.

Key­words: Pre­cariat, fixed-term employ­ment, polit­i­cal par­tic­i­pa­tion, civic involvement

Bożena Kołaczek
NURSING BENEFITS FOR PARENTS WITH DISABLED CHILDRENSOCIAL AND ECONOMIC FUNCTION
The text of arti­cle has been inspired by protest of par­ents of dis­abled chil­dren, demand increas­ing of nurs­ing ben­e­fit from gov­ern­ment. The aims of analy­sis have been accounted for intro­duc­tion the solu­tion in the form of nurs­ing ben­e­fit, his social and eco­nomic func­tions in per­spec­tives both of the house­holds and soci­ety or economy.

Key­words: dis­abled chil­dren, nurs­ing ben­e­fits for par­ents with dis­abled chil­dren, social and eco­nomic functions

Elż­bi­eta Sub­ocz
CHILDREN LIVING IN POVERTY EDUCATION AND FAMILY ASSISTANCE
This dis­ser­ta­tion dis­cusses the prob­lem of actions taken by par­ents of chil­dren from poor fam­i­lies to increase their edu­ca­tional oppor­tu­ni­ties. For­mu­lated the­sis states that par­ents in poor fam­i­lies take insuf­fi­cient steps to improve edu­ca­tional oppor­tu­ni­ties for chil­dren, both due to the their lower cul­tural cap­i­tal (under­stood as a for­mal edu­ca­tion, qual­i­fi­ca­tions and skills), as well as due to fewer oppor­tu­ni­ties to use the resources of the local envi­ron­ment. It was assumed that poor peo­ple have less recog­ni­tion of envi­ron­men­tal resources due to a lack of knowl­edge and aware­ness of the poten­tial sources of sup­port in the local envi­ron­ment and worse access to them because of lim­ited finan­cial resources.

Key­words: child edu­ca­tion, a child liv­ing in poverty, a poor fam­ily, the local com­mu­nity resources

Fur­ther­more:
Book Reviews
Infor­ma­tion
New Books pub­lished by the ILSS
Diary of Social Policy

prze­jdź do Spisu treści

« powrót