Nr 8 (485) 2014

Spis treści 8/2014

Pobierz numer pobierz plik w pdf

 Table of Contents

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Z PERSPEKTYWY 10 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ. USTAWODAWSTWO WŁAŚCIWE – Gertruda Uścińska
SPADEK UDZIAŁU WYNAGRODZEŃ W PKB. PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE DLA POLITYKI SPOŁECZNEJ – Adam Müller

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
FORMY WSPARCIA RODZICÓW Z DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 – BENEFICJENTÓW I PRACOWNIKÓW WIELKOPOLSKICH OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ – Baha Kalinowska-Sufinowcz

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
SKŁONNOŚĆ POLEK W WIELKIEJ BRYTANII DO POSIADANIA POTOMSTWAPiotr Arak

RECENZJE
Zenon Wiśniewski, Monika Wojdyło-Preisner (red. nauk.): DIAGNOZOWANIE STOPNIA ZAGROŻENIA DŁUGOTRWAŁYM BEZROBOCIEM. TEORIA I PRAKTYKArec. Euge­niusz Kwiatkowski
Leoka­dia Oręziak: OFE. KLĘSKA POLSKIEJ PRYWATYZACJI EMERYTURrec. Dar­iusz Brzosko
Leoka­dia Oręziak: OFE. KLĘSKA POLSKIEJ PRYWATYZACJI EMERYTURrec. Adam Müller

INFORMACJE
PROPONOWANE KIERUNKI ZMIAN DOTYCHCZASOWEGO SYSTEMU WSPARCIA ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – Bożena Kołaczek
SYSTEM PROGNOSTYCZNO-INFORMACYJNY ZATRUDNIENIA W POLSCEBeata Kaczyńska

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Szczegól­nie pole­camy artykuły:

Gertruda Uścińska
ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Z PERSPEKTYWY 10 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ. USTAWODAWSTWO WŁAŚCIWE
Od wejś­cia Pol­ska do Unii Europe­jskiej minęło 10 lat. Przepisy uni­jne doty­czące zabez­pieczenia społecznego są stosowane w bardzo sze­rokim zakre­sie ze względu na dużą liczbę oby­wa­teli pol­s­kich przemieszcza­ją­cych się na tere­nie Wspól­noty. Doty­czy to szczegól­nie przepisów doty­czą­cych usta­la­nia usta­wodaw­stwa właś­ci­wego, bowiem w związku z mobil­noś­cią oby­wa­teli pol­s­kich pow­stają prob­lemy prawne doty­czące ustal­e­nia usta­wodaw­stwa, w którym podle­gają ubez­piecze­niu, a w kon­sek­wencji opła­ca­nia składek.

Słowa kluc­zowe: sys­tem zabez­pieczenia społecznego, koor­dy­nacja sys­temów zabez­pieczenia społecznego, usta­wodaw­stwo właściwe

Adam Müller
SPADEK UDZIAŁU WYNAGRODZEŃ W PKB. PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE DLA POLITYKI SPOŁECZNEJ
Udział wyna­grodzeń w PKB jest ważnym wskaźnikiem dla finan­sów pub­licznych, ponieważ to właśnie od pen­sji odprowad­zone są składki na ubez­pieczenia społeczne. Niem­niej od połowy lat 70. ubiegłego stule­cia obser­wu­jemy jego spadek w niemal wszys­t­kich państ­wach rozwinię­tych. Niniejszy artykuł przed­stawia główne teorie tłu­maczące male­jący udział wyna­grodzeń w PKB wraz z próbą oceny czy domin­u­jący trend jest deter­min­isty­czny, czy też zależny od konkret­nych decyzji insty­tucjon­al­nych. Pytanie to jest szczegól­nie istotne w kon­tekś­cie reform finan­sów pub­licznych, prowadzą­cych do zmi­any sposobu redys­try­bucji wyna­grodzeń w cyklu trwa­nia życia.

Słowa kluc­zowe: udział wyna­grodzeń, wzrost gospo­dar­czy, finanse pub­liczne, glob­al­iza­cja, postindustrializacja

Baha Kalinowska-Sufinowcz
FORMY WSPARCIA RODZICÓW Z DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 – BENEFICJENTÓW I PRACOWNIKÓW WIELKOPOLSKICH OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
Celem głównym artykułu jest prezen­tacja wyników bada­nia ośrod­ków pomocy społecznej z regionu wojew­ództwa wielkopol­skiego, przeprowad­zonego w dni­ach 05.05.2012–15.06.2012 roku, zwłaszcza w aspekcie środ­ków i real­iza­cji poli­tyki państwa na tere­nie gminy, kierowanej do rodz­iców dzieci w wieku do 3. roku życia. W pier­wszej kole­jności zaprezen­towane zostały uwagi metodolog­iczne oraz doko­nano ogól­nej charak­terystyki badanej zbiorowości. Następ­nie omówiono, jak anki­etowani oce­ni­ają postawy klien­tów z dziećmi do lat 3. wielkopol­s­kich ośrod­ków pomocy społecznej. W dal­szej części przed­miotem rozważań stały się udo­god­nienia orga­ni­za­cyjne i instru­menty pomocy społecznej dla klien­tów z dziećmi do lat 3, szkole­nia pra­cown­icze oraz wyko­rzys­tanie elasty­cznych form zatrud­nienia i orga­ni­za­cji czasu pracy jako instru­mentu osią­ga­nia równowagi pomiędzy życiem zawodowym i oso­bistym przez pra­cown­ików badanych insty­tucji. Przed­staw­iono także wyniki bada­nia opinii pra­cown­ików ośrod­ków pomocy społecznej co do otoczenia tych instytucji.

Słowa kluc­zowe: pomoc społeczna, godze­nie życia zawodowego z rodzin­nym, elasty­czne formy pracy

Piotr Arak
SKŁONNOŚĆ POLEK W WIELKIEJ BRYTANII DO POSIADANIA POTOMSTWA
Migracja ma być okolicznoś­cią sprzy­ja­jącą zakłada­niu rodziny oraz decyzji o posi­ada­niu dzieci i według dostęp­nych danych statysty­cznych imi­grantki pol­skiego pochodzenia częś­ciej decy­dują się na posi­adanie dzieci niż mieszkanki Pol­ski. Wielka Bry­ta­nia była jed­nym z pier­wszych kra­jów, które otworzyły swój rynek pracy dla oby­wa­teli nowych państw członkows­kich w 2004 r. i stała się głównym kra­jem docelowym migrantów z Pol­ski. Polacy stali się najwięk­szą mniejs­zoś­cią nar­o­dową w UK i jed­nocześnie tą, która posi­ada najwięcej dzieci. Na Wyspy emi­grują przede wszys­tkim osoby w wieku 25–34 lat, w związku z czym różnice w cząstkowych współczyn­nikach płod­ności się­gają 15%, a ogólny współczyn­nik dziet­ności Polek w UK jest 64% więk­szy niż wśród Polek mieszka­ją­cych w kraju. Ta różnica może być wyjaś­ni­ana między innymi dzi­ałaniem sys­temu dopłat i zasiłków oraz opieki insty­tucjon­al­nej nad dziećmi, na jaki mogą liczyć rodz­ice w Wielkiej Bry­tanii, który pomimo ograniczeń jest bardziej szc­zodry od tego w Polsce.

Słowa kluc­zowe: młodzi, migracje, Wielka Bry­ta­nia, dziet­ność, poli­tyka rodzinna


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 8/2014

SOCIAL SECURITY SCHEME FROM THE PERSPECTIVE OF 10 YEARS OF POLISH IN THE EUROPEAN UNION. APPLICABLE LEGISLATION Gertruda Uścińska
Fall of share of renu­mer­a­tion in GDP. The causes and con­se­quences for the social pol­icy – Adam Müller

FROM RESEARCH AND STUDIES
FORMS OF SUPPORT PARENTS WITH CHILDREN UNDER THE AGE OF 3 YEARSBENEFICIARIES AND EMPLOYEES OF THE WIELKOPOLSKIE SOCIAL ASSISTANCE CENTRES Baha Kalinowska-Sufinowcz

SOCIAL POLICY ABROAD
TENDENCY TO HAVE CHILDREN OF POLISH WOMEN IN THE UNITED KINGDOM Piotr Arak

BOOK REVIEWS
Zenon Wiśniewski, Monika Wojdyło-Preisner (eds.): DIAGNOSING THE RISK OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT. THEORY AND PRACTICEReviewed by Euge­niusz Kwiatkowski
Leoka­dia Oręziak: OPEN PENSION FUNDS: DISASTER OF THE PENSION PRIVATIZATION IN POLANDReviewed by Dar­iusz Brzosko
Leoka­dia Oręziak: OPEN PENSION FUNDS: DISASTER OF THE PENSION PRIVATIZATION IN POLANDReviewed by Adam Müller

INFORMATION
PROPOSED CHANGES IN THE EMPLOYMENT SUPPORT SYSTEM OF PERSONS WITH DISABILITIES  – Bożena Kołaczek
THE SYSTEM OF EMPLOYMENT INFORMATION AND FORECASTING IN POLANDBeata Kaczyńska

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers:

Gertruda Uścińska
SOCIAL SECURITY SCHEME FROM THE PERSPECTIVE OF 10 YEARS OF POLISH IN THE EUROPEAN UNION. APPLICABLE LEGISLATION
From the entrance of Poland into the Euro­pean Union passed 10 years. EU rules on social secu­rity are used in a wide range due to the large num­ber of Pol­ish cit­i­zens mov­ing within the Com­mu­nity. This is par­tic­u­larly the pro­vi­sions relat­ing to the deter­mi­na­tion of the applic­a­ble leg­is­la­tion. Due to the mobil­ity of Pol­ish cit­i­zens have legal prob­lems relat­ing to the deter­mi­na­tion of leg­is­la­tion, which are insured and con­se­quently, the pay­ment of contributions.

Key­words: social secu­rity of per­sons mov­ing within the EU, the applic­a­ble leg­is­la­tion, social rights

Adam Müller
FALL OF SHARE OF RENUMERATION IN GDP. THE CAUSES AND CONSEQUENCES FOR THE SOCIAL POLICY
The labour share of income as a per­cent­age of GDP is an impor­tant indi­ca­tor for the pub­lic finances, because the social insur­ance con­tri­bu­tions are deducted directly from salaries. How­ever, since the mid-70s of the XX cen­tury the decrease in almost all devel­oped coun­tries are vis­i­ble. This arti­cle presents the main the­o­ries explain­ing the declin­ing labour share of income, along with an attempt to assess whether the dom­i­nant trend is deter­min­is­tic or depen­dent on the spe­cific insti­tu­tional deci­sions. This ques­tion is par­tic­u­larly rel­e­vant in the con­text of the pub­lic finances’ reforms, lead­ing to a tran­si­tion in the redis­tri­b­u­tion of wages in the life cycle.

Key­words: labour share of income, eco­nomic growth, pub­lic finances, glob­al­iza­tion, postindustrialization

Baha Kalinowska-Sufinowcz
FORMS OF SUPPORT PARENTS WITH CHILDREN UNDER THE AGE OF 3 YEARSBENEFICIARIES AND EMPLOYEES OF THE WIELKOPOLSKIE SOCIAL ASSISTANCE CENTRES
The main pur­pose of the arti­cle is to present the results of the research of social assis­tance cen­tres from the region of the Wielkopol­skie Voivod­ship, that was car­ried out dur­ing 05.05.2012–15.06.2012 days, espe­cially in the aspect of the forms of sup­port par­ents with chil­dren under the age of 3 years – ben­e­fi­cia­ries and employ­ees of the wielkopol­skie social assis­tance cen­tres. Firstly method­ol­ogy and gen­eral char­ac­ter­is­tics of the tested pop­u­la­tion were pre­sented. Then there was dis­cussed how respon­dents eval­u­ate the atti­tude of social assis­tance cen­tres’ clients with chil­dren under the age of 3 years. Later the sub­ject of the paper became the orga­ni­za­tional and social assis­tance facil­i­ties for cus­tomers with chil­dren under 3 years old, employee train­ings and using of flex­i­ble forms of employ­ment and the orga­ni­za­tion of work­ing time as a work-life bal­ance instru­ment in the social assis­tance cen­tres in the Wielkopol­skie Voivod­ship. The results of sur­vey of the social assis­tance cen­tres’ staff’s opin­ion about the insti­tu­tional envi­ron­ment func­tion­ing to par­ents with young chil­dren within and out­side the powiat were pre­sented as well.

Key­words: par­ents with young chil­dren, social assis­tance cen­tres, flex­i­ble forms of work

Piotr Arak
TENDENCY TO HAVE CHILDREN OF POLISH WOMEN IN THE UNITED KINGDOM
Migra­tion is said to be a favourable cir­cum­stance for the estab­lish­ment of fam­ily and for mak­ing deci­sion to have chil­dren and, accord­ing to lat­est data, Pol­ish women in the United King­dom have more chil­dren than those liv­ing in Poland. UK was one of the first coun­tries to open its labour mar­ket to cit­i­zens of the new EU Mem­ber States in 2004, and it has become the major des­ti­na­tion for migrants from Poland. Poles have become the largest minor­ity in the UK, as well as the one hav­ing the most chil­dren. Among Poles emi­grat­ing to UK are mainly peo­ple of 25–34 years of age, and there­fore the dif­fer­ences in the fer­til­ity rate by age of mother reach 15 per­cent, and the total fer­til­ity rate of Pol­ish women in the UK is 64 per­cent greater than among Pol­ish women resid­ing in Poland. This dif­fer­ence can be explained, among other things, by the sys­tem of sub­si­dies and allowances, as well as the insti­tu­tional child care, to which par­ents in UK are enti­tled. This sys­tem, despite its lim­i­ta­tions, is much more gen­er­ous than that in Poland.

Key­words: youth migra­tion united king­dom fer­til­ity fam­ily policy

prze­jdź do Spisu treści

« powrót