Nr 9 (486) 2014

Spis treści 9/2014

Pobierz numer pobierz plik w pdf

 Table of Contents

EKONOMICZNE ZNACZENIE NIERÓWNOŚCI PODZIAŁU – Wik­tor Rutkowski
NIEWYKORZYSTANE POTENCJALNE ZASOBY PRACY W POLSCEMarek Kunasz
WYKORZYSTANIE UMÓW TERMINOWYCH W POLSCE W KONTEKŚCIE SKUTKÓW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGOŁukasz Arendt
METODOLOGIA IDENTYFIKACJI ZAWODÓW KLUCZOWYCH Z PUNKTU WIDZENIA LOKALNEGO RYNKU PRACYGabriela Grotkowska, Tomasz Gajderow­icz
KSZTAŁCENIE ZAWODOWEDIAGNOZA I POSTULOWANE KIERUNKI ZMIANUrszula Jeruszka

RECENZJE
Joseph E. Stiglitz: THE Price of inequal­ity. How Today’s Divided Soci­ety Endan­gers Our Future – rec. Adam Müller

INFORMACJE
POLITYKA SPOŁECZNA W CYKLU ŻYCIA. TEORIABADANIAPRAKTYKABeata Kaczyńska

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Szczegól­nie pole­camy artykuły:

Wik­tor Rutkowski
EKONOMICZNE ZNACZENIE NIERÓWNOŚCI PODZIAŁU
Z przeprowad­zonej anal­izy wynika, że nierówności dochodowo-majątkowe mają znacze­nie z punktu widzenia wzrostu gospo­dar­czego, sta­bil­ności gospo­darki, dobrobytu społecznego i trwałego roz­woju. W kon­tynu­acji ten­dencji do wzrostu nierówności,  jaka wys­tąpiła w ostat­nich dekadach, upa­truje się jed­nego z najważniejszych zagrożeń dla sta­bil­ności społeczno-gospodarczej i trwałego (zrównoważonego) roz­woju. Powyższe wnioski nie oznaczają negowa­nia zasad­ności różnic dochodowo-majątkowych, lecz wskazują na potrzebę: (i) umi­aru, odpowiedzial­ności i norm ety­cznych w kwestii ksz­tał­towa­nia pro­por­cji podzi­ału dochodów; (ii) ori­en­tacji strate­gii roz­woju nie tylko na wzrost gospo­dar­czy, lecz również — w równej co najm­niej mierze — na poprawę wskaźników jakości życia i trwałego (zrównoważonego) roz­woju, których inte­gral­nym ele­mentem są nierówności rozkładu dochodów.

Słowa kluc­zowe: nierówności dochodowe, wzrost gospo­dar­czy, dobrobyt społeczny, jakość życia, zrównoważony rozwój

Marek Kunasz
NIEWYKORZYSTANE POTENCJALNE ZASOBY PRACY W POLSCE
Praca ma charak­ter teoretyczno-empiryczny. Celem pracy była ocena struk­tury rynku pracy w Polsce z uwzględ­nie­niem grup na rynku pracy tworzą­cych według nowej metodologii Eurostatu pop­u­lację niewyko­rzys­tanych potenc­jal­nych zasobów pracy. Doty­chcza­sowy trady­cyjny podział lud­ności według kry­terium akty­wności zawodowej został posz­er­zony o trzy nowe pop­u­lacje zna­j­du­jące się na pograniczu między pracą, bezrobo­ciem a bier­noś­cią zawodową. Osoby je tworzące z okresu na okres mogą zmieniać swój sta­tus na rynku pracy, płyn­nie prze­chodząc do pop­u­lacji bezro­bot­nych oraz z niej wychodzić. Anal­i­zowano liczeb­ność wyo­dręb­nionych pop­u­lacji, wskaźniki odzwier­cied­la­jące nową struk­turę lud­ności w wieku akty­wności zawodowej, wskaźniki dynamiki zmian poszczegól­nych pop­u­lacji w per­spek­ty­wie hory­zontu lat 2008 – 2012.  Sto­su­jąc analogię do kon­strukcji stopy bezrobo­cia oblic­zono także wskaźniki struk­tury, w których odnie­siono pop­u­lację niewyko­rzys­tanych potenc­jal­nych zasobów pracy do liczby akty­wnych zawodowo. Anal­izy były prowad­zone dla Pol­ski, ich wyniki odnie­siono do danych dla ogółu kra­jów unijnych.

Słowa kluc­zowe: rynek pracy, zasoby pracy, niewyko­rzys­tane potenc­jalne zasoby pracy, Unia Europejska

Łukasz Arendt
WYKORZYSTANIE UMÓW TERMINOWYCH W POLSCE W KONTEKŚCIE SKUTKÓW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO
Istotne miejsce w deba­cie o elasty­czności pol­skiego rynku pracy i wyko­rzys­ta­niu aty­powych form pracy zaj­muje prob­lematyka tzw. umów ter­mi­nowych. Powszechne wyko­rzys­tanie tego typu umów przez przed­siębior­ców doprowadz­iło do sfor­mułowa­nia przez Komisję Europe­jską zale­ceń w sto­sunku do Pol­ski i pod­ję­cia przez związki zawodowe dzi­ałań mają­cych na celu ogranicze­nie stop­nia stosowa­nia tych umów. Artykuł prezen­tuje główny nurt debaty doty­czącej nad­miernego wyko­rzys­ta­nia umów ter­mi­nowych w Polsce. Omówiono w nim zmi­any w reg­u­lac­jach prawnych związane z prze­ci­wdzi­ałaniem skutkom kryzysu, zakres wyko­rzys­ta­nia umów ter­mi­nowych w Polsce i stanowiska pra­co­daw­ców i związków. W pod­sumowa­niu zasyg­nal­i­zowano jedno z potenc­jal­nych rozwiązań – wprowadzenia tzw. jed­nego kon­traktu.

Gabriela Grotkowska, Tomasz Gajderow­icz
METODOLOGIA IDENTYFIKACJI ZAWODÓW KLUCZOWYCH Z PUNKTU WIDZENIA LOKALNEGO RYNKU PRACY
W artykule zaprezen­towano nowy sposób iden­ty­fikacji zawodów defi­cy­towych oraz tych, na które jest najwięk­sze zapotrze­bowanie na lokalnym rynku pracy. Algo­rytm polega na iloś­ciowej syn­tezie danych o popy­cie na pracę pochodzą­cych z różnych źródeł. W anal­izie wyko­rzys­tano wyniki bada­nia pra­co­daw­ców, spra­woz­da­nia agencji zatrud­nienia, dane o ofer­tach inter­ne­towych oraz statystyki PSZ na przykładzie wojew­ództwa pomorskiego. Pode­jś­cie to pozwala uniknąć części niedoskon­ałości charak­terysty­cznych dla doty­chczas stosowanych metod. Pro­ponowana metodolo­gia może być uży­wana jako narzędzie diag­nos­ty­czne sytu­acji na lokalnym rynku pracy, pozwala­jąc uzyskać infor­ma­cje niezbędne dla prze­ci­wdzi­ała­nia struk­tu­ral­nemu niedopa­sowa­niu popytu i podaży pracy.

Słowa kluc­zowe: kluc­zowe zawody, rynek pracy, rank­ing zawodów, zawody defi­cy­towe, popyt na pracę

Urszula Jeruszka
KSZTAŁCENIE ZAWODOWEDIAGNOZA I POSTULOWANE KIERUNKI ZMIAN
Artykuł prezen­tuje metody i formy orga­ni­za­cyjne ksz­tałce­nia stosowane w szkol­nictwie zawodowym oraz ich ocenę. Pon­adto podaje okres poszuki­wa­nia zatrud­nienia i przy­czyny skierowa­nia absol­wenta na szkole­nie bezpośred­nio po ukończe­niu szkoły. Artykuł wskazuje niezbędne mody­fikacje rozwiązań organizacyjno-programowych, które mogą usprawnić ksz­tałce­nie zawodowe i poprawić zatrud­nial­ność absol­wen­tów szkół zawodowych.

Słowa kluc­zowe: ksz­tałce­nie zawodowe, kom­pe­tencje, przy­go­towanie absol­wen­tów szkół zawodowych do zatrudnienia


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 9/2014

ECONOMIC IMPORTANCE OF DISTRIBUTION INEQUALITYWik­tor Rutkowski
UNUSED POTENTIAL LABOUR RESOURCES IN POLANDMarek Kunasz
Fixed-TERM CONTRACTS uli­ti­sa­tion IN POLAND IN THE CONTEXT OF THE IMPACT OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS Łukasz Arendt
METHODOLOGY OF IDENTIFYING KEY OCCUPATIONS FROM THE LOCAL LABOUR MARKET PERSPECTIVEGabriela Grotkowska, Tomasz Gajderow­icz
VOCATIONAL TRAININGDIAGNOSIS AND POSTULATED TRENDSUrszula Jeruszka

BOOK REVIEWS
Joseph E. Stiglitz: THE Price of inequal­ity. How Today’s Divided Soci­ety Endan­gers Our Future – Reviewed by Adam Müller

INFORMATION
SOCIAL POLICY AND THE LIFE-COURSE. THEORYRESEARCHPRACTICE  - Beata Kaczyńska

DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers:

Wik­tor Rutkowski
ECONOMIC IMPORTANCE OF DISTRIBUTION INEQUALITY
The analy­sis shows that the Income and wealth inequal­ity is impor­tant from the point of view of eco­nomic growth, eco­nomic sta­bil­ity, social wel­fare and sus­tain­able devel­op­ment. The con­tin­u­a­tion of the upward trend in inequal­ity of income and wealth, that occurred in recent decades, is believed to be one of the most impor­tant threats to socio-economic sta­bil­ity and sus­tain­able devel­op­ment. These con­clu­sions do not mean deny­ing the legit­i­macy of income and wealth dis­par­i­ties, but point to the need to: (i) the mod­er­a­tion, respon­si­bil­ity, and eth­i­cal stan­dards as con­cerns income inequal­ity; (ii) the ori­en­ta­tion of devel­op­ment strat­egy not only for eco­nomic growth but also — in at least equal mea­sure — to improve the qual­ity of life and sus­tain­able devel­op­ment indi­ca­tors, tak­ing into account the inequal­ity of income dis­tri­b­u­tion as inte­gral component.

Key­words: income inequal­ity, eco­nomic growth, social wel­fare, qual­ity of life, sus­tain­able development

Marek Kunasz
UNUSED POTENTIAL LABOUR RESOURCES IN POLAND
The paper is of the­o­ret­i­cal and empir­i­cal char­ac­ter. The aim of the paper was assess­ment of the struc­ture of the labour mar­ket in Poland with regard to groups at the labour mar­ket which cre­ate accord­ing to the new Euro­stat method­ol­ogy pop­u­la­tion of unused poten­tial labour resources. For­mer, tra­di­tional divi­sion of pop­u­la­tion accord­ing to cri­te­rion of occu­pa­tional activ­ity was broaden by three new pop­u­la­tions which are on the bor­der between work, unem­ploy­ment and occu­pa­tional pas­siv­ity. Peo­ple who cre­ate them, can change their sta­tus at the labour mar­ket mov­ing from and out of the unem­ployed pop­u­la­tion smoothly. The num­ber of dis­tin­guished pop­u­la­tions, as well as indexes reflect­ing new struc­ture of the pop­u­la­tion at the age of occu­pa­tional activ­ity and indexes of dynam­ics of changes of respec­tive pop­u­la­tions in 2008–2012 were ana­lyzed. Indexes of the struc­ture in which pop­u­la­tion of unused poten­tial labour resources to num­ber of occu­pa­tion­ally active ones were cal­cu­lated by way of anal­ogy to con­struc­tion of unem­ploy­ment rate. Analy­ses were con­ducted for Poland, their results were referred to data con­cern­ing all EU mem­ber states.

Key­words: labour mar­ket, labour resources, unused poten­tial labour resources, Euro­pean Union

Łukasz Arendt
Fixed-TERM CONTRACTS uli­ti­sa­tion IN POLAND IN THE CONTEXT OF THE IMPACT OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS
Fixed-term employ­ment con­tacts play impor­tant role in the debate on the Pol­ish labour mar­ket flex­i­bil­ity and the use of atyp­i­cal forms of work. The wide­spread use of this type of con­tracts caused that Euro­pean Com­mis­sion for­mu­lated rec­om­men­da­tions and the Pol­ish trade unions took actions aimed at reduc­ing the degree of use of such con­tracts. The arti­cle presents the main­stream debate on the exces­sive use of fixed-term con­tracts in Poland. It dis­cusses the changes in leg­is­la­tion related to coun­ter­act­ing effects of the eco­nomic cri­sis, the extent of the use of fixed-term con­tracts in Poland and of employ­ers’ and trade unions’ atti­tudes toward util­i­sa­tion of these con­tracts. In sum­mary, the pro­posal of the sin­gle con­tact is elaborated.

Key­words: atyp­i­cal forms of work, tem­po­rary employ­ment con­tracts, civil-law con­tracts, labour mar­ket segmentation

Gabriela Grotkowska, Tomasz Gajderow­icz
METHODOLOGY OF IDENTIFYING KEY OCCUPATIONS FROM THE LOCAL LABOUR MARKET PERSPECTIVE
In this paper we present a new approach to iden­ti­fy­ing key occu­pa­tions in two dimen­sions: scarcity and demand. The pro­posed method­ol­ogy is based on sta­tis­ti­cal syn­the­sis of data col­lected from employ­ers, employ­ment agen­cies, inter­net job offers and offi­cial sta­tis­tics of Pub­lic Employ­ment Ser­vices (PES). The analy­ses were con­ducted on the exam­ple of Pomera­nia labour mar­ket. This approach allows to avoid the typ­i­cal short­com­ings of cur­rently used meth­ods. It appears that the pro­posed method­ol­ogy can be suc­cess­fully used as a tool for diag­nos­ing sit­u­a­tion in the local labour mar­ket and it allows for obtain­ing infor­ma­tion which is essen­tial for reduc­ing struc­tural mis­match on the labour market.

Key­words: Key occu­pa­tions, labour mar­ket, occu­pa­tions rank­ing, deficit occu­pa­tions, labour demand

Urszula Jeruszka
VOCATIONAL TRAININGDIAGNOSIS AND POSTULATED TRENDS
This arti­cle presents meth­ods and orga­ni­za­tional forms of edu­ca­tion used in voca­tional edu­ca­tion and eval­u­a­tion. More­over, given the period of seek­ing employ­ment and rea­sons for refer­ral grad­u­ate train­ing imme­di­ately after com­plet­ing school. Arti­cle points out the nec­es­sary mod­i­fi­ca­tions to the orga­ni­za­tional and pro­gram that can improve train­ing and to improve the employ­a­bil­ity of grad­u­ates of voca­tional schools.

Key­words: voca­tional train­ing, skills, voca­tional schools to pre­pare grad­u­ates for employment

prze­jdź do Spisu treści

« powrót