Nr 1 (490) 2015

Spis treści 1/2015

 Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

FLEXICURITYUNIJNA STRATEGIA ELASTYCZNEGO ZATRUDNIENIAAndrzej M. Świątkowski
OPINIE O KOSZTACH PRACY W POLSCE I ICH STATYSTCZNA WERYFIKACJAAnna Kra­jew­ska, Ste­fan Kra­jew­ski
PRACOWNICY OCHRONY W ŚWIETLE USTAWY DEREGULACYJNEJMał­gorzata Szczęsny

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA W SEKTORZE MSP Z PERSPEKTYWY PRACOBIORCYMar­iusz Zieliński, Danuta Langer-Babicz
CZYNNIKI UTRUDNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE ZAWODOWYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH – Jan Basi­aga

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
EGIPSKIE SUBSYDIA ŻYWNOŚCIOWE – WYMIAR SPOŁECZNY I POLITYCZNYKatarzyna Górak-Sosnowska

RECENZJE
Euge­nia Potulicka: NEOLIBERALNE REFORMY EDUKACJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH. OD RONALDA REGANA DO BARACKA OBAMY – rec. Robert Pawlak

INFORMACJE
„PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI”. POLITYKA SPOŁECZNA W OBLICZU DZISIEJSZYCH WYZWAŃ: MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ – Wiesława Walkowska
Z PRAC KOMITETU NAUK O PRACY I POLITYCE SPOŁECZNEJ PANAgnieszka Smoder

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pole­camy artykuły naukowe:

Andrzej M. Świątkowski (prof., Uni­w­er­sytet Jagiel­loński)
FLEXICURITYUNIJNA STRATEGIA ELASTYCZNEGO ZATRUDNIENIA
W niniejszym artykule zostały prześled­zone pro­cesy tworzenia i wdraża­nia idei flex­i­cu­rity z per­spek­tywy uni­jnej i kra­jowej oraz doko­nana ocena efek­ty­wności poli­tyki społecznej pod­jętej w drugiej połowie lat 90. ubiegłego stulecia.

Słowa kluc­zowe: UE, flex­i­cu­rity, elasty­czność, bez­pieczeństwo pracy, bez­pieczeństwo zatrud­nienia, strate­gia zatrud­nienia, mobilność

BIBLIOGRAFIA
Barnard C. (2012),
UE Employ­ment Law, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
Ken­ner J. (1999),
The EC Employ­ment Title and the „Third Way”: Mak­ing Soft Law Work, IJCLLIR, vol. 15.
Kur­zowa Z. (1999),
Ilus­trowany pod­sta­wowy słownik języka pol­skiego, Kraków.
Pen­nings F., Świątkowski A. (1994),
The Right to Work and its Chang­ing Rela­tion­ship with Social Secu­rity, „Year­book of Pol­ish Labour Law and Social Pol­icy”, Vol. 4.
Scia­rra S. (2004),
The „Mak­ing” of EU Labour Law and the „Future” of Labour Lawyers, w: B.S. Deakin, G.S. Mor­ris (eds.), The Future of Labour Law. Liber Ami­co­rum Sir Bob Hep­ple QC, Hart.
Sko­rupka S., Aud­er­ska H., Łem­picka Z. (1968),
Mały słownik języka pol­skiego, Warszawa.
Świątkowski A. (1992a),
Poli­tyka pełnego i racjon­al­nego zatrud­nienia, „Praca i Zabez­piecze­nie Społeczne”, nr 11–12.
Świątkowski A. (1992b),
Pol­icy of Full and Pro­duc­tive Employ­ment, „Year­book of Pol­ish Labour Law and Social Pol­icy”, Vol. 3.
Świątkowski A.M. (2002),
Poli­tyka społeczna i prawo pracy wobec bezrobo­cia, „Państwo i Prawo”, nr 8.
Świątkowski A.M. (2004),
Europe­jska przestrzeń społeczna,w: K. Gor­lach, M. Niez­goda, Z. Seręga (red.), Władza, naród, tożsamość. Stu­dia dedykowane Pro­fe­sorowi Hieron­i­mowi Kubi­akowi, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego, Kraków.
Świątkowski A.M. (2007),
Flex-security. Inter­ac­tion between poli­cies of flex­i­ble employ­ment and sta­ble social secu­rity, w: J. van Lan­gen­donck (ed.), The right to social secu­rity, Antwerpen-Oxford.
Świątkowski A.M (2010),
Ustawa antykryzysowa z komen­tarzem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Świątkowski A.M. (2013),
Gwarancje prawne pokoju społecznego w sto­sunkach pracy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Świątkowski A.M. (2014a),
Kon­sty­tucyjne paradyg­maty prawa pracy, „Państwo i Prawo”, nr 10.
Świątkowski A.M. (2014b),
Auto­nom­iczna kon­cepcja pra­cown­ika, „Mon­i­tor Prawa Pracy”, nr 11.

Takezawa S. (1995), Japan Work Ways 1960–1976-1990, The Japan Insti­tute of Labour, Tokyo.

Anna Kra­jew­ska (prof., Uni­w­er­sytet Łódzki), Ste­fan Kra­jew­ski (prof., Uni­w­er­sytet Łódzki)
OPINIE O KOSZTACH PRACY W POLSCE I ICH STATYSTYCZNA WERYFIKACJA
W artykule została pod­jęta próba wery­fikacji kilku obiegowych opinii o kosz­tach pracy w Polsce. Opinie te są powszech­nie uznawane za prawdziwe, gdyż wywodzą się z logiki klasy­cznej teorii ekonomii. Do wery­fikacji tych opinii zostały wyko­rzys­tane dane Eurostatu i GUS oraz wyniki badań empirycznych prowad­zonych w Polsce. Przy­toc­zone dane statysty­czne wskazują, że obser­wowany wzrost kosztów pracy nie stanowi zagroże­nia dla gospodarki.

Słowa kluc­zowe: Pol­ska, UE, koszty pracy, pol­ska gospodarka

BIBLIOGRAFIA
Bada­nia Anki­etowe Rynku Pracy. Raport (2012), Insty­tut Eko­nom­iczny NBP, Warszawa.
Chałas M. (2005), Unia Europe­jska w liczbach, Insty­tut Europe­jski w Łodzi.
Euro­pean Com­mis­sion (2011), Tax­a­tion trends in the Euro­pean Union, Brus­sels.
Euro­pean Com­mis­sion (2013), Tax­a­tion trends in the Euro­pean Union, Brus­sels.
Euro­stat (2014), Labour costs in the EU28, News­re­lease no 49, 27 March.
GUS (2001), Rocznik Statysty­czny Pracy, Warszawa.
GUS (2002), Rocznik Statysty­czny Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, Warszawa.
GUS (2010), Rocznik Statysty­czny Pracy, Warszawa.
GUS (2012), Rocznik Statysty­czny Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, Warszawa.
Hanauer N. (2014), Do przy­jaciół mil­iarderów. Idą po nas z kosami, „Gazeta Wybor­cza” z 6–7 wrześ­nia.
Haus­ner J., red. (2013), Konkuren­cyjna Pol­ska – Jak awan­sować w świa­towej lidze gospo­dar­czej?, Raport opra­cow­any przez zespół nieza­leżnych ekspertów, Fun­dacja GAP.
Inno­va­tion Union Score­board (2013), Enter­prise and Indus­try Euro­pean Com­mis­sion, Euro­pean Union, Brus­sels.
Kabaj M. (2013), Mikroeko­nom­iczne dylematy wyna­grodzenia min­i­mal­nego, „Poli­tyka Społeczna”, nr 8.
Pol­ska – Zbieżność z Europą – Konieczność wzrostu wyda­jności. Raport (2004), Bank Świa­towy, Warszawa.
Schnei­der F. (2000), The Size and Devel­op­ment of the Shadow Economies and Shadow Econ­omy Labour Force of 22 Tran­si­tion and 21 OECD Coun­tries: What Do We really Know?, referat na kon­fer­encję pt. “Unof­fi­cial Activ­i­ties in Tran­si­tion Coun­tries: Ten years of Expe­ri­ence”, Insti­tute za Jarne Finan­cije, Zagreb, 18–19 października.
Schnei­der F. (2011), Size and devel­op­ment of the shadow econ­omy from 2003 to 2012: some new facts, www.ecom.jku.at/members/schneider/files2011 [dostęp 23.09.2014].
Schnei­der F., Marcinkowska I, Cichocki S. (2008), Szara strefa gospo­darki w Polsce i innych państ­wach w okre­sie prze­jś­ciowym, raport przy­go­towany dla MPiPS w ramach pro­jektu „Przy­czyny pracy niere­je­strowanej, jej skala, charak­ter i skutki społeczne”, real­i­zowanego przez Depar­ta­ment Rynku Pracy MPiPS w ramach Sek­torowego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Rozwój Zasobów Ludz­kich 2004–2006, Warszawa.
Stasiak J (2007), Koszty pracy w Polsce w lat­ach 1993–2004, w: A. Kra­jew­ska (red.), Koszty i pro­duk­ty­wność pracy w Polsce w kon­tekś­cie inte­gracji z Unią Europe­jską, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź.
Wyrzykowski W. (2013), Podatkowe uwarunk­owa­nia roz­woju przed­siębior­c­zości w Polsce, Politech­nika Gdańska, Gdańsk.

Mał­gorzata Szczęsny (mgr, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Katow­icach)
PRACOWNICY OCHRONY W ŚWIETLE USTAWY DEREGULACYJNEJ
W 2013 r. zde­cy­dowano o ułatwie­niu dostępu do wielu pro­fesji. Punkt ciężkości położono m.in. na dereg­u­lację zawodu ochra­niarza. Uwzględ­niono wtedy żąda­nia branży co do ograniczenia liczby osób niepełnosprawnych oraz Zakładów Pracy Chro­nionej, jed­nak zmi­any poszły znacznie głę­biej. W prak­tyce nie udało się zre­dukować liczby Zakładów Pracy Chro­nionej ani osób niepełnosprawnych. Przed­siębiorcy dokon­ali prze­sunięć pra­cown­ików niepełnosprawnych na inne stanowiska, gdzie nie jest wyma­gane posi­adanie uprawnień do wykony­wa­nia zawodu. Dzięki temu nie utra­cili sta­tusu ZPCh. Wzrosły jed­nak koszty utrzy­ma­nia kwal­i­fikowanych pra­cown­ików ochrony związane z obow­iązkowymi bada­ni­ami i szkoleniami.

Słowa kluc­zowe: ochrona osób i mienia, pra­cown­icy ochrony, usługi ochro­niarskie, pra­cown­icy niepełnosprawni, dereg­u­lacja, dostęp do zawodu, licencja pra­cown­ika ochrony, kwal­i­fikowany pra­cownik ochrony

BIBLIOGRAFIA
Kosikowski C. (2007),
Pub­liczne prawo gospo­dar­cze Pol­ski i Unii Europe­jskiej, Lex­is­Nexis, Warszawa.
Kosikowski C. (2013),
Ustawa o swo­bodzie dzi­ałal­ności gospo­dar­czej. Komen­tarz, Lex­is­Nexis, Warszawa.
Suchodol­ska M. (2014),
Cieci­olan­dia, „Dzi­en­nik Gazeta Prawna”, nr 31.

STRONY INTERNETOWE
www.policja.gov.pl [dostęp 05.09.2014]
www.ochronaforum.eu [dostęp 05.09.2014]
www.securityguard.pl [dostęp 05.09.2014]

Mar­iusz Zieliński (dr hab., prof. nadzw. PŚ, Politech­nika Śląska), Danuta Langer-Babicz (dok­toran­tka, Politech­nika Śląska)
ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA W SEKTORZE MSP Z PERSPEKTYWY PRACOBIORCY
Artykuł doty­czy oceny pracy w for­mach elasty­cznych z per­spek­tywy pra­co­biorcy. Celem artykułu jest określe­nie, czy cechy społeczno-ekonomiczne pra­co­bior­ców odgry­wają rolę w ich oce­nie elasty­cznego zatrud­nienia. Bada­nia oparto na ankiecie przeprowad­zonej wśród 284 respon­den­tów, będą­cych pra­cown­ikami sied­miu wybranych przed­siębiorstw sek­tora MSP. Anal­i­zowane w artykule pyta­nia anki­ety odnosiły się do wyceny w skali punk­towej od 1 do 5 pozy­ty­wnych i negaty­wnych aspek­tów zatrud­nienia w elasty­cznych for­mach. Dla potrzeb bada­nia zapro­ponowano po 10 aspek­tów pozy­ty­wnych i negaty­wnych, wyo­dręb­nionych na pod­stawie studiów lit­er­atur­owych. Więk­szość uzyskanych wyników jest zgodna z założe­ni­ami literaturowymi.

Słowa kluc­zowe: rynek pracy, elasty­czne formy zatrud­nienia, postawy pra­co­bior­ców, sek­tor MSP

BIBLIOGRAFIA
Bed­narski M. (2012),
Koszty i korzyści zatrud­nienia na czas określony, „Poli­tyka Społeczna”, nr 9.
Bloisi W. (2007),
An Intruduc­tion to Human Resource Man­age­ment, McGraw Hill, Lon­don.
Bryson A., Cap­pel­lari L., Luci­fora C. (2005),
Job Sat­is­fac­tion and Employer Behav­iour, w: S. Bazen, C. Luci­fora, W. Salverda (red,), Job Qual­ity and Employer Behav­iour, Pal­grave, Macmil­lan, Hamp­shire.
Chmi­elec B. (2011),
Racjon­al­iza­cja kosztów pracy jako sposób budowa­nia przewagi konkuren­cyjnej, w: B. Urba­niak (red.), Efek­ty­wność zarządza­nia zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łodź.
Hajn Z. (2003),
Elasty­czność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne, w: E. Kryńska (red.), Elasty­czne formy zatrud­nienia i orga­ni­za­cji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa.
Kehoe J., Dick­ter D. (2006),
Cus­tomer Ser­vice Qual­ity Select­ing Value Per­fot­mers, w: L. Fogli (red.), Cus­tomer Ser­vice Deliv­ery, Jossey-Bass, San Fran­cisco.
Król M. (2005),
Rynek pracy jako uwarunk­owanie zarządza­nia kap­i­tałem ludzkim, w: A. Pocz­towski (red.), Praca i zarządzanie kap­i­tałem ludzkim w per­spek­ty­wie europe­jskiej, Ofi­cyna Eko­nom­iczna, Kraków.
Król M. (2014),
Elasty­czność zatrud­nienia w orga­ni­za­cji, CeDeWu, Warszawa.
Kryńska E. (2003),
Elasty­czność popytu na pracę w Polsce – syn­teza, diag­nozy i wnioski, w: Kryńska E. (red.), Elasty­czne formy zatrud­nienia i orga­ni­za­cji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa.
Layard R., Nick­ell S., Jack­man R. (1991),
Unem­ploy­ment: Macro­eco­nomic Per­for­mance and the Labour Mar­ket, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
Noe R., Hal­len­beck J., Ger­hart B., Wright P. (2006),
Human Resource Man­age­ment, Gain­ing a Com­pet­i­tive Advan­tage, McGraw– Hill Irwin, Boston.
Sekuła Z. (2001)
Planowanie zatrud­nienia, Ofi­cyna Eko­nom­iczna, Kraków.
Smoder A. (2012)
Elasty­czne formy pracy jako instru­ment work-life bal­ance, „Poli­tyka Społeczna”, nr 1.
Sudoł S. (1999),
Przed­siębiorstwo. Pod­stawy nauki o przed­siębiorstwie. Teo­ria i prak­tyka zarządza­nia, TNOiK „Dom Orga­ni­za­tora”, Toruń.
Wiśniewski Z. (1999),
Kierunki i skutki dereg­u­lacji rynku pracy w kra­jach Unii Europe­jskiej, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Zieliński M. (2012),
Rynek pracy w teo­ri­ach eko­nom­icznych, CeDeWu, Warszawa.
Zieliński M, Jonek-Kowalska I. (2011),
Eco­nomic cri­sis in the view of change on regional labour mar­kets in Poland, w: K. Malik (red.), Regional and local devel­op­ment: Cap­i­tals and dri­vers, Opole Uni­ver­sity of Tech­nol­ogy, Opole.
Zieliński M., Langer-Babicz D. (2013),
Motywy wyko­rzys­ta­nia elasty­cznych form zatrud­nienia w sek­torze małych i śred­nich przed­siębiorstw, w: Z. Wiśniewski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i śred­nich przed­siębiorstwach, Ofi­cyna a Wolters Kluwer busi­ness, Warszawa.
Ziółkowski S. (2006)
Alter­naty­wne formy zatrud­nienia pra­cown­ików, w: L. Zbiegień-Maciąg (red.), Nowe ten­dencje i wyzwa­nia w zarządza­niu per­son­elem, Wolters Kluwer, Kraków.

Jan Basi­aga (dr, Akademia Wychowa­nia Fizy­cznego im. Jerzego Kukuczki W Katow­icach)
CZYNNIKI UTRUDNIAJĄCE FUNKCJONOWANIE ZAWODOWYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH
W poli­tyce opiekuńczej naszego państwa zakłada się odchodze­nie od orga­ni­zowa­nia placówek opiekuńczych dla dzieci pozbaw­ionych właś­ci­wego środowiska rodzin­nego na rzecz form opieki rodzin­nej. Jedną z takich form opieki jest zawodowa rodz­ina zastępcza, real­izu­jąca zada­nia pogo­towia rodzin­nego. Celem jej powoła­nia jest zapewnie­nie opieki dla dzieci do lat 10 do czasu unor­mowa­nia się ich sytu­acji prawnej, to znaczy powrotu do rodziny włas­nej lub umieszczenia w insty­tucji opieki o charak­terze trwałym. Przed­miotem anal­izy są czyn­niki, które wpły­wają negaty­wnie na praw­idłowe funkcjonowanie rodzin zastępczych. Bada­nia przeprowad­zone zostały metodą indy­wid­u­al­nych przy­pad­ków z uwzględ­nie­niem strate­gii jakoś­ciowej w 58 zawodowych rodz­i­nach zastępczych z terenu wojew­ództwa śląskiego.

Słowa kluc­zowe: opieka społeczna, opieka zastępcza, zawodowa rodz­ina zastępcza

BIBLIOGRAFIA
Andrze­jew­ski M, Ławrynow­icz P. (2006),
Komen­tarz do przepisów doty­czą­cych rodzin zastępczych zawartych w ustawie z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w: M. Andrze­jew­ski (red.), Rodziny zastępcze. Prob­lematyka prawna, Towarzystwo Naukowe Orga­ni­za­cji i Kierown­ictwa „Dom Orga­ni­za­tora”, Toruń.
Badora S., Basi­aga J. (2011),
Czyn­niki warunk­u­jące rozwój zawodowych rodzin zastępczych, „Praca Soc­jalna”, nr 4.
Basi­aga J. (2014),
Prob­lematyka sie­roctwa w pub­likac­jach medi­al­nych, „Prob­lemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 5.
Gajew­ska G. (2009),
Ped­a­gogika opiekuńcza. Ele­menty metodyki, Wyd. PEKWGAJA”, Zielona Góra.
Kozdrow­icz E., Bielecka E. (2011),
Między chę­cią a przy­musem. Rozważa­nia o spokrewnionych rodz­i­nach zastępczych, w: A. Roguska, M. Danielak-Chomać, B. Kulig (red.), Rodzinne formy opieki zastępczej. Teo­ria i prak­tyka, Wyd. Fun­dacja na rzecz dzieci i młodzieży „Szansa” i Sto­warzysze­nie SOS Wioski Dziecięce w Polsce przy współpracy z Uni­w­er­sytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedl­cach, Warszawa-Siedlce.
Napiórkowska K. (2013),
Real­iza­cja ustawy o wspiera­niu rodziny i sys­temie pieczy zastępczej w świ­etle danych statysty­cznych, „Prob­lemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 8.
Napiórkowska K., Uliasz T. (2011),
Pro­fi­lak­tyka i sys­tem pieczy zastępczej jako narzędzia prze­ci­wdzi­ała­nia mar­gin­al­iza­cji społecznej dziecka, w: A. Roguska, M. Danielak-Chomać, B. Kulig (red.), Rodzinne formy opieki zastępczej. Teo­ria i prak­tyka, Wyd. Fun­dacja na rzecz dzieci młodzieży „Szansa” i Sto­warzysze­nie SOS Wioski Dziecięce w Polsce przy współpracy z Uni­w­er­sytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedl­cach, Warszawa-Siedlce.
Pilch T., Bau­man T. (2001),
Zasady badań ped­a­gog­icznych. Strate­gie iloś­ciowe i jakoś­ciowe, Wyd. Aka­demickie „Żak”, Warszawa.
Stake R.E. (2009),
Jakoś­ciowe studium przy­padku, w: N.K. Den­zin, Y. S. Lin­coln (red.), Metody badań jakoś­ciowych, tom I, PWN, Warszawa.
Statystyki pomocy społecznej
, dział 2C-2, www.mps.gov.pl [dostęp 25.01.2014].
Tryniszewska K. (2012),
Ustawa o wspiera­niu rodziny i sys­temie pieczy zastępczej. Komen­tarz, Lex­is­Nexis, Warszawa.

Katarzyna Górak-Sosnowska (dr, Szkoła Główna Hand­lowa w Warsza­wie)
EGIPSKIE SUBSYDIA ŻYWNOŚCIOWE – WYMIAR SPOŁECZNY I POLITYCZNY

Na początku 2011 r. świat arab­ski oga­r­nęły dynam­iczne przemi­any polityczno-społeczne, określane zbior­czo jako Arab­ska Wiosna Ludów. W Egip­cie, jed­nym z państw, w którym sto­sunkowo szy­bko doszło do obale­nia prezy­denta, Arab­ska Wiosna bardzo sil­nie odbiła się na gospo­darce, spraw­ia­jąc, że kraj od przy­na­jm­niej kilku miesięcy zna­j­duje się na skraju bankructwa. Jed­nym z ele­men­tów, które wyma­gają najpil­niejszej zmi­any, jest sys­tem sub­sy­diów. Stanowi on z jed­nej strony znaczne obciąże­nie dla budżetu państwa, a z drugiej pod­stawę kruchego ładu społecznego, który i tak w ostat­nich miesią­cach został wys­taw­iony na próbę. Artykuł omawia egip­ski sys­tem sub­sy­diów, jego his­torię, struk­turę i efek­ty­wność, a także przyszłość w pore­wolucyjnym Egipcie.

Słowa kluc­zowe: Egipt, sub­sy­dia, żywność, Arab­ska Wiosna Ludów

BIBLIOGRAFIA
Adams R. (2000), Self-Targeted Sub­si­dies. The Dis­tri­b­u­tional Impact of the Egypt­ian Food Sub­sidy Sys­tem, The World Bank.
Ahmed A., Biuis H., Gut­ner T., Löf­gren H. (2001), The Egypt­ian Food Sub­sidy Sys­tem. Struc­ture, Per­for­mance, and Options for Reform, Research Report 119, Inter­na­tional Food Pol­icy Research Insti­tute, Wash­ing­ton DC.
Alder­man H. (1988), Food Sub­si­dies in Egypt: Ben­e­fit Dis­tri­b­u­tion and Nutri­tional Effects, w: P. Pinstrup-Andersen (red.), Food Sub­si­dies in Devel­op­ing Coun­tries. Costs, ben­e­fits and Pol­icy options, The Inter­na­tional Food Pol­icy Research Insti­tute.
Amin M. et al. (2012), After The Spring. Eco­nomic Tran­si­tions in the Arab World, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
Ansari H. (1986), Egypt. The stalled soci­ety, State Uni­ver­sity of New York Press, Albany.
Arab Repub­lic of Egypt. Poverty Assess­ment Update, vol. 1, The World Bank, 16.09.2007, s. v.
Bayat A. (2006), The Polit­i­cal Econ­omy of Social Pol­icy in Egypt, w: M. Karshenas, V. Moghadam (red.), Social pol­icy in the Mid­dle East, Pal­grave Macmil­lan i UNRISD.
Dzi­a­dosz A., Alsharif A. (2013), UPDATE 2-Egyptian cur­rency reserves edge fur­ther below “crit­i­cal” level, Reuters, http: //www.reuters.com/article/2013/03/04/egypt-reservesidUSL6N0BWBFV20130304 [dostęp 4.03.2013].
Egypt’s bal­ance of pay­ments deficit nar­rows in 2012/2013 (2013), “Ahram Online”, http://english.ahram.org.eg/News/66889.aspx [dostęp 14.03.2013].
Egypt’s Food Sub­si­dies: Ben­e­fit inci­dence and leak­ages (2010), The World Bank.
Egyp­tians Increas­ingly Glum (2013), PEW Research Cen­ter.
Gulf bil­lions buy Egypt econ­omy breath­ing space (2013), Reuters, http://www.reuters.com/article/2013/07/10/us-egyptprotests-aid-idUSBRE9690HR20130710 [dostęp 10.07.2013].
Harik I. (1992), Sub­si­diza­tion Poli­cies in Egypt: Nei­ther Eco­nomic Growth nor Dis­tri­b­u­tion, “Inter­na­tional Jour­nal of Mid­dle East­ern Stud­ies”, nr 24.
Ian­chovichina E., Loen­ing J., Wood C. (2012), How vul­ner­a­ble are Arab Coun­tries to Global Food Price Shocks?, The World Bank.
IMF – Inter­na­tional Mon­e­tary Fund (2011), Regional Eco­nomic Out­look. Mid­dle East and Cen­tral Asia, Wash­ing­ton.
Iqbal F. (2006), Sus­tain­ing Gains in Poverty Reduc­tion and Human Devel­op­ment in the Mid­dle East and North Africa, The World Bank.
Khalil A. (2013), Egypt’s Real Dis­as­ter: Away from Polit­i­cal Tur­moil, an Econ­omy in Free Fall, “Time”, http://world.time.com/2013/07/14/egypts-real-disaster-away-from-politicalturmoil-an-economy-in-freefall/ [dostęp 14.07.2013].
Kramer C. (1990), Food Sub­si­dies. A Study of Tar­get­ing Alter­na­tives for Tunisia, The Acad­emy for Edu­ca­tional Devel­op­ment, Tunis.
Loe­f­gren H., El-Said M. (2001), Food sub­si­dies in Egypt: reform options, dis­tri­b­u­tion and wel­fare, “Food Pol­icy”, nr 26.
Qatar to buy $3 bn in Egypt­ian bonds, Libya to lend $2 bn (2013), Reuters, http://www.reuters.com/article/2013/04/10/egypt-imf-idUSL5N0CX0VG20130410 [dostęp 10.04.2013].
Saif I. (2008), The Food Price Cri­sis in the Arab Coun­tries: Short Term Responses to a Last­ing Chal­lenge, Carnegie Endow­ment for Inter­na­tional Peace.
Sale­vu­rakis J., Abdel-Haleim S. (2008), Bread Sub­si­dies in Egypt: Choos­ing Social Sta­bil­ity or Fis­cal Respon­si­bil­ity, “Review of Rad­i­cal Polit­i­cal Eco­nom­ics”, nr 40.
Strasser M. (2013), The Brotherhood’s Com­pa­sion­ate Con­ser­vatism, “The Cairo Review of Global Affairs”, http://www.aucegypt.edu/gapp/cairoreview/pages/articleDetails.aspx?aid=284 [dostęp 16.01.2013].
Syr­ian Arab Repub­lic. Selected Issues (2006), IMF Coun­try Report nr 06/295.
UNDP (2009), Devel­op­ment Chal­lenges for the Arab Region: Food Secu­rity and Agri­cul­ture, vol. 2.
Vul­ner­a­bil­ity Analy­sis and Review of Food Sub­sidy in Egypt (2005), World Food Pro­gramme, październik.
World Bank (2011), Eco­nomic Devel­op­ments & Prospects. Invest­ing for Growth and Jobs, wrze­sień.
Yemen Poverty Assess­ment (2007) vol. 1, World Bank, UNDP, listopad.
You­nis A. (2011), More Egyp­tians Find­ing it Dif­fi­cult to Make Ends Meets. Nearly half of Egyp­tians strug­gle to afford food, Gallup, http://www.gallup.com/poll/150356/Egyptians-Finding-Difficult-Ends-Meet.aspx [dostęp 27.10.2011].
You­nis A. (2012),
Egyp­tians to Gov­ern­ment: Focus on Jobs
, Gallup, http://www.gallup.com/poll/155732/Egyptians-Government-Focus-Jobs.aspx [dostęp 16.07.2012].


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 1/2015

FLEXICURITY –  UE FLEXIBLE AND SECURE STRATEGY OF EMPLOYMENTAndrzej M. Świątkowski
DIFFERENT OPINIONS ON LABOUR COSTS IN POLAND AND THEIR STATISTICAL VERIFICATION Anna Kra­jew­ska, Ste­fan Kra­jew­ski
SECURITY GUARDS IN VIEW OF SO-CALLEDDEREGULATION’S ACT – Mał­gorzata Szczęsny

FROM RESEARCH AND STUDIES
FLEXIBLE FORMS OF EMPLOYMENT IN SME SECTOR FROM THE PERSPECTIVE OF EMPLOYEERESEARCH REPORTMar­iusz Zieliński, Danuta Langer-Babicz
FACTORS HINDERING THE FUNCTIONING OF THE PROFESSIONAL FOSTER FAMILIES – Jan Basi­aga

SOCIAL POLICY ABROAD
EGYPT’S FOOD SUBSIDIESSOCIAL AND POLITICAL DIMENSIONS  – Katarzyna Górak-Sosnowska

BOOK REVIEWS
Euge­nia Potulicka: NEO-LIBERAL REFORMS OF EDUCATION SYSTEM IN THE USA. SINCE RONALD REAGAN TO BARACK OBAMA – Reviewed by Robert Pawlak

INFORMATION
LEARNING FROM THE PAST, LOOKING FOR THE FUTURE. SOCIAL POLICY FACE TO FACE WITH TODAY’S CHALLENGES: BETWEEN THEORY AND PRACTICEWiesława Walkowska
ON THE AGENDA OF THE COMMITTEE ON LABOUR AND SOCIAL POLICY POLISH ACADEMY OF SCIENCESAgnieszka Smoder

We rec­om­mend the papers:

Andrzej M. Świątkowski (Senior Pro­fes­sor, Jagiel­lon­ian Uni­ver­sity in Kraków)
FLEXICURITY –  UE FLEXIBLE AND SECURE STRATEGY OF EMPLOYMENT
One side of flex­i­cu­rity is about suc­cess­ful tran­si­tions dur­ing one’s life course: from school to work, from one job to another, between inac­tiv­ity and work. Dur­ing pro­fes­sion­ally active stages of one’s live flex­i­cu­rity is about upward mobil­ity and devel­op­ment of indi­vid­ual tal­ents. The other side of flex­i­b­lity is about flex­i­ble work organ­i­sa­tion. Secu­rity on the hand is about equip­ping work­ers with the skills that enable them to help them to find new employ­ment oppor­tu­ni­ties. The author exam­ines the UE Commission’s con­cept from “job secu­rity” to “employ­ment secu­rity” and guide­line required an individual’s involve­ment in the market.

Key­words: UE, flex­i­cu­rity, flex­i­bil­ity, job secu­rity, employ­ment secu­rity, employ­ment strat­egy, mobil­ity

Anna Kra­jew­ska (Senior Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Lodz), Ste­fan Kra­jew­ski (Senior Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Lodz)
DIFFERENT OPINIONS ON LABOUR COSTS IN POLAND AND THEIR STATISTICAL VERIFICATION
We under­took an attemp­tion to ver­ify some cur­rent opin­ions on labour costs in Poland. The opin­ions are widely known as truth­ful because they trace their ori­gin back to lib­eral the­ory assump­tions. In order to ver­ify the opin­ions we used Euro­stat and GUS data and analysed out­comes of empir­i­cal researches con­ducted in Poland. Data pre­sented in the arti­cle shows that observed increase in labour costs is not harm­ful for Pol­ish economy.

Key­words: Poland, EU, labour costs, Pol­ish economy

Mał­gorzata Szczęsny (Research Assis­tant, Uni­ver­sity of Eco­nom­ics in Katow­ice)
SECURITY GUARDS IN VIEW OF SO-CALLEDDEREGULATION’S ACT
In 2013 was decided about mak­ing eas­ier the access to many pro­fes­sions. The cen­ter of the grav­ity was putting on the dereg­u­la­tion of secu­rity guard pro­fes­sion. Demands of the branch were con­sid­ered in con­nec­tion with lim­i­ta­tion the num­bers of dis­abled peo­ple and Work-Protected Insti­tu­tions, but the changes went con­sid­er­ably deeper. In prac­tice it wasn’t suc­cess­ful to reduce the num­ber of Work-Protected Insti­tu­tions and dis­abled peo­ple in branch of secu­rity peo­ple and prop­erty. Entre­pre­neurs moved dis­abled work­ers on dif­fer­ent offices, where isn’t required pos­ses­sion the autho­riza­tion to serve as a secu­rity guard. Thanks to this, they didn’t lose the sta­tus Work-Protected Insti­tu­tions. Costs of main­te­nance of qual­i­fied secu­rity guards increased, what was con­nected with com­pul­sory exam­i­na­tions and trainings.

Key­words: Secu­rity of peo­ple and prop­erty, secu­rity guards, secu­rity ser­vices, dis­abled employ­ees, dereg­u­la­tion, access to pro­fes­sion, secu­rity guard licence, qual­i­fied secu­rity guard

Mar­iusz Zieliński (Pro­fes­sor, Sile­sian Uni­ver­sity of Tech­nol­ogy), Danuta Langer-Babicz (Ph.D stu­dent, Sile­sian Uni­ver­sity of Tech­nol­ogy)
FLEXIBLE FORMS OF EMPLOYMENT IN SME SECTOR FROM THE PERSPECTIVE OF EMPLOYEERESEARCH REPORT
The arti­cle is related to assess­ment of flex­i­ble work forms from the per­spec­tive of an employee. The objec­tive of the arti­cle is deter­mine whether the social-economic fea­tures of employ­ees play an impor­tant role in their assess­ment of flex­i­ble employ­ment. The research is based on the sur­vey con­ducted among 284 respon­dents who are employ­ees of seven cho­sen enter­prises from SME sec­tor. The sur­vey ques­tions ana­lyzed in the arti­cle con­cern the assess­ment in a grade scale from 1 to 5 pos­i­tive and neg­a­tive aspects of employ­ment in flex­i­ble forms. For the pur­pose of the research there were 10 pos­i­tive and neg­a­tive aspects pro­posed, dis­tin­guished on the basis of lit­er­a­ture study. Most of the results obtained is con­sis­tent with the lit­er­a­ture assumptions.

Key­words: labor mar­ket, flex­i­ble forms of employ­ment, employee atti­tudes, SME sector

Jan Basi­aga (Junior Pro­fes­sor, The Jerzy Kukuczka Acad­emy of Phys­i­cal Edu­ca­tion in Katow­ice)
FACTORS HINDERING THE FUNCTIONING OF THE PROFESSIONAL FOSTER FAMILIES
In state pol­i­tics of fos­ter care there is a ten­dency to resign from orga­niz­ing care facil­i­ties for chil­dren deprived of an appro­pri­ate fam­ily envi­ron­ment for the forms of fam­ily care. One of these forms of care is pro­fes­sional fos­ter fam­ily func­tion­ing as the fam­ily emer­gency. The pur­pose of its estab­lish­ment is to pro­vide care for chil­dren up to 10 years until the nor­mal­iza­tion of their legal sta­tus, that is, to return to their own fam­i­lies or place­ment in an insti­tu­tion of a per­ma­nent nature. The object of this analy­sis are fac­tors that adversely affect the proper func­tion­ing of fos­ter fam­i­lies. The research was car­ried out based on indi­vid­ual cases analy­sis with the use of the qual­i­ta­tive strat­egy in 58 pro­fes­sional fos­ter fam­i­lies from the Sile­sian region. The ana­lyzed fac­tors are of legal and orga­ni­za­tional char­ac­ter, which is com­bined with the lack of proper sup­port from the part­ners and social.

Key­words: social assis­tance, fos­ter care, pro­fes­sional fos­ter family

Katarzyna Górak-Sosnowska (Junior Pro­fes­sor, War­saw School of Eco­nom­ics)
EGYPT’S FOOD SUBSIDIESSOCIAL AND POLITICAL DIMENSIONS
Early 2011 brought to the Arab world dynamic socio-political changes referred to as the Arab Spring. In the case of Egypt, a coun­try that rel­a­tively quickly got rid of its pres­i­dent, the Arab Spring made a tremen­dous impact on the econ­omy, so that the coun­try has been for at least sev­eral months at the edge of bank­ruptcy. One of the ele­ments that need to be reformed most urgently is the sys­tem of sub­si­dies. On one side it is a huge bur­den for the state, but on the other hand con­sti­tutes a foun­da­tion of a frag­ile social order, which has been chal­lenger any­way in recent months. The arti­cle analy­ses the sub­sidy sys­tem of Egypt, its his­tory, struc­ture and effec­tive­ness, as well as future in the post-revolutionary Egypt.

Key­words: Egypt, sub­si­dies, food, Arab Spring

prze­jdź do Spisu treści

« powrót