Nr 2 (491) 2015

Spis treści 2/2015

 Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

OD NORMATYWNEGO MODELU PRZEBIEGU ŻYCIA DO POLITYKI PRZEBIEGU ŻYCIA – Piotr Szukalski
REZERWA SIŁY ROBOCZEJ? AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA W POLSCEEwa Gałecka-Burdziak
MAKROEKONOMICZNE UWARUNKOWANIA POZIOMU ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA W PRL I III RP. ANALIZA PORÓWNAWCZATomasz Gra­bia
PRACUJĄCY-BIEDNI W POLSCEDEFINICJA, GŁÓWNE PRZYCZYNY, ZJAWISKA POWIĄZANE – Woj­ciech Goleński

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
NIERÓWNOŚĆ W DOSTĘPIE DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W POLSCE W PORÓWNANIU Z DANIĄ I NIEMCAMI. ANALIZA NA PODSTAWIE DANYCH Z BADANIA SHARE – Tomasz Her­manowski, Katarzyna Kolasa, Anna Zawada, Tomasz Ryb­nik, Daniel Rabczenko, Urszula Cegłowska

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
ZATRZYMANA REWOLUCJA? ZMIANY W PODZIALE PRACY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH – MIĘDZYNARODOWE BADANIA PORÓWNAWCZEPiotr Michoń

RECENZJE
Robert Skidel­sky, Ewdard Skidel­sky: HOW MUCH IS ENOUGH? MONEY AND THE DOOD LIFE – rec. Michał Dobrołowicz

INFORMACJE
REEMIGRACJA OBYWATELI POLSKICHPROBLEMY PRAWNE I SPOŁECZNE – Antoni Kolek

NOWOŚCI WYDAWNICZE  IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pole­camy artykuły naukowe:

Piotr Szukalski (dr hab., prof. UŁ, Uni­w­er­sytet Łódzki)
OD NORMATYWNEGO MODELU PRZEBIEGU ŻYCIA DO POLITYKI PRZEBIEGU ŻYCIA
Poszuku­jąc bardziej skutecznych metod dzi­ała­nia, teo­ria i prak­tyka poli­tyki społecznej w coraz więk­szym stop­niu odkrywa wagę analiz uwarunk­owań pomyśl­nego prze­biegu życia, zgod­nego ze społecznymi pref­er­enc­jami odnośnie do udanego życia. W artykule przed­staw­iono poję­cie prze­biegu życia, społeczne pref­er­encje odnośnie do pomyśl­nego życia przy­bier­a­jące postać nor­maty­wnego mod­elu prze­biegu życia oraz stosowane w nauce o poli­tyce społecznej pode­jś­cia anal­i­ty­czne do prze­biegu życia. Dodatkowo wskazano wagę współczes­nych przemian biegu życia, prowadzą­cych do destandaryza­cji karier, ich wydłuże­nia i niesta­bil­ności, a w efek­cie do wyła­ni­a­nia się nowych ryzyk socjalnych.

Słowa kluc­zowe: prze­bieg życia, cykl życia, poli­tyka społeczna wobec cyklu życia, poli­tyki pub­liczne wobec cyklu życia, insty­tucjon­al­iza­cja poli­tyki społecznej

BIBLIOGRAFIA
Boven­berg A.L. (2007), The life-course per­spec­tive and social poli­cies: An overview of the issues, w: Mod­ernising social pol­icy for the new life course, OECD, Paris, s. 23–74, browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/product/8107171e.pdf [dostęp 4.10.2014].
Czepulis-Rutkowska Z. (2013),
Nowe ryzyka soc­jalne, „Poli­tyka Społeczna”, nr 11–12.
Dan­nefer D., Set­ter­sten R.A. jr. (2011),
The study of the life-course: impli­ca­tions for social geron­tol­ogy, w: D. Dan­nefer, Ch. Phillip­son (eds.), The Sage hand­book of social geron­tol­ogy, Sage, Lon­don.
Erhel Ch. (2007),
Life-course poli­cies and the labour mar­ket, w: OECD, Mod­ernising social pol­icy for the new life course, Paris, browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/product/8107171e.pdf [dostęp 4.10.2014].
Esping-Andersen G. (2010),
Społeczne pod­stawy gospo­darki postin­dus­tri­al­nej, przeł. R. Włoch, Wyd. WSP TWP, Warszawa.
Fer­raro K.F. (2001),
Aging and role tran­si­tion, w: R.H. Bin­stock, L.K. George (eds.), Hand­book of aging and the social sci­ences, 5th ed., Aca­d­e­mic Press, San Diego.
Leis­er­ing L. (2004),
Gov­ern­ment and the life course, w: J.T. Mor­timer, M.J. Shana­han (eds.), Hand­book of life course, Springer, New York.
Mar­shall V.W., Tay­lor P. (2005),
Restruc­tur­ing the life-course: work and retire­ment, w: M.J. John­son (ed.), The Cam­bridge hand­book of age and age­ing, Cam­bridge Uni­ver­sity Press, Cam­bridge.
Rysz-Kowalczyk B., Szatur-Jaworska B. (2004),
Poli­tyka społeczna wobec cyklu życia. Faza starości, w: J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Nasze starze­jące się społeczeństwo. Nadzieje i zagroże­nia, Wyd. UŁ, Łódź, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3693 [dostęp 4.10.2014].
Szukalski P. (2009),
Przy­go­towanie do starości jako zadanie dla jed­nos­tek i zbiorowości, w: P. Szukalski (red.), Przy­go­towanie do starości. Polacy wobec starzenia się, ISP, Warszawa, www.zus.pl/files/dpir/20090629_Przygotowanie_do_starosci.pdf [dostęp 4.10.2014].
Szukalski P. (2012),
Sol­i­darność pokoleń. Dylematy relacji między­pokole­niowych, Wyd. UŁ, Łódź.
von Kon­dra­towitz H.-J. (2003),
The legacy of social con­struc­tion­ism for social geron­tol­ogy, w: S. Biggs, A. Lowen­stein, J. Hen­dricks (eds.), The need for the­ory. Crit­i­cal approaches to social geron­tol­ogy
, Bay­wood Pub­lish­ing, Amityville-New York.

Ewa Gałecka-Burdziak  (dr, Szkoła Główna Hand­lowa w Warsza­wie)
REZERWA SIŁY ROBOCZEJ? AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA W POLSCE

Osoby bierne zawodowo stanowią niejed­no­litą grupę tych będą­cych poza zasobem siły roboczej. Przy­czyny braku akty­wnego uczest­nictwa w rynku pracy są różnorodne i doty­czyć mogą poszuki­wa­nia zatrud­nienia czy gotowości do jego pod­ję­cia. Przegląd lit­er­atury pokazuje dobór różnorod­nych metod iloś­ciowych w bada­niu ist­nienia efektu zniechę­conych pra­cown­ików. Bierni zniechęceni bezskutecznym poszuki­waniem zatrud­nienia oraz bierni poszuku­jący pracy, ale niego­towi do jej pod­ję­cia stanowią rez­er­wową siłę roboczą. W przy­padku sprzy­ja­ją­cych okoliczności rynkowych mogą konkurować z bezro­bot­nymi o wolne miejsca pracy, którzy stanowią jedynie frakcję ogółu osób poszuku­ją­cych zatrudnienia.

Słowa kluc­zowe: akty­wność zawodowa, bierni zniechęceni bezskutecznym poszuki­waniem zatrudnienia

BIBLIOGRAFIA
Altavilla C., Garo­falo A., Vinci C.P. (2005), Is the Dis­cour­aged Worker Effect Time-Varying?, CELPE Dis­cus­sion Papers 97, Cen­tre of Labour Eco­nom­ics and Eco­nomic Pol­icy, Uni­ver­sity of Salerno, Italy.
Benati L. (2001),
Some empir­i­cal evi­dence on the ‘dis­cour­aged worker’ effect, „Eco­nom­ics Let­ters”, 70.
Benitez-Silva H. (2002),
Job search behav­iour at the end of the life cycle, Cen­ter for Retire­ment Research at Boston Col­lege WP 2002-10, Decem­ber.
Blun­dell R., Ham J., Meghir C. (1998),
Unem­ploy­ment, dis­cour­aged work­ers and female labour sup­ply, „Research in Eco­nom­ics” 52.
Bran­dolini A., Cipol­lone P., Viviano E. (2004),
Does the ILO Def­i­n­i­tion Cap­ture All Unem­ploy­ment?, Eco­nomic work­ing papers 529, Bank of Italy, Eco­nomic Research and Inter­na­tional Rela­tions Area.
Buss T.F., Red­burn F.S. (1988),
Hid­den Unem­ploy­ment. Dis­cour­aged Work­ers and Pub­lic Pol­icy, Praeger Pub­lish­ers, New York.
Cahuc P., Zyl­ber­berg A. (2004),
Labor Eco­nom­ics, The MIT Press, Cam­bridge.
Castillo M. (1998),
Per­sons out­side the labor force who want a job, „Monthly Labor Review”, July.
Clark K., Sum­mers L. (1982),
Labor Force Par­tic­i­pa­tion: Tim­ing and Per­sis­tence, „The Review of Eco­nom­ics Stud­ies”, vol. 49, no. 5, Spe­cial Issue on Unem­ploy­ment.
Dagsvik J., Korn­stad T., Skjer­pen T. (2006),
Analy­sis of the dis­cour­aged worker phe­nom­e­non. Evi­dence from micro data, Dis­cus­sion Papers No. 453, April, Sta­tis­tics Nor­way, Research Depart­ment.
Dagsvik J., Korn­stad T., Skjer­pen T. (2010),
Labor force par­tic­i­pa­tion and the dis­cour­aged worker effect, Dis­cus­sion Papers No. 642, Decem­ber, Sta­tis­tics Nor­way, Research Depart­ment.
Darby J., Hart R., Vec­chi M. (1998),
Labour Force Par­tic­i­pa­tion and the Busi­ness Cycle: A Com­par­a­tive Analy­sis of Europe, Japan and the United States, Work­ing Papers 9802, Busi­ness School – Eco­nom­ics, Uni­ver­sity of Glas­gow.
Fila­triau O., Reynes F. (2012),
A New Esti­mate of Dis­cour­aged and Addi­tional Worker Effects on Labor Par­tic­i­pa­tion by Sex and Age in OECD Coun­tries, OFCE Doc­u­ment de tra­vail, 2012-09.
Fine­gan T. (1981),
Dis­cour­aged Work­ers and Eco­nomic Fluc­tu­a­tions, „Indus­trial and Labor Rela­tions Review”, vol. 36, no. 1.
Garibaldi P., Was­mer E. (2002),
A sur­vey of the lit­er­a­ture on Labor Mar­ket Flows between activ­ity and inac­tiv­ity, CEPR, man­u­script, http://www.cepr.org/RESEARCH/Networks/LESER/LESER_survey.pdf [dostęp 1.07.2014].
Gong X. (2010),
The Added Worker Effect and the Dis­cour­aged Worker Effect for Mar­ried Women in Aus­tralia, IZA DP No. 4816.
Góra M. (2005),
Trwale wysokie bezrobo­cie w Polsce. Wyjaśnienia i propozy­cje, „Ekon­o­mista”, nr 1.
GUS (2014),
Akty­wność Eko­nom­iczna Lud­ności Pol­ski, różne wyda­nia, http://www.stat.gov.pl [dostęp 1.07.2014].
Jones S., Rid­dell W. (1998),
The Mea­sure­ment of Unem­ploy­ment: An Empir­i­cal Approach, Cana­dian Inter­na­tional Labour Net­work Work­ing Papers 09, McMas­ter Uni­ver­sity.
Long C. (1953),
Impact of effec­tive demand on the labor sup­ply, „Amer­i­can Eco­nomic Review, Paper and Pro­ceed­ings”, 43.
Maes­tas N., Li X. (2006),
Dis­cour­aged Work­ers? Job Search Out­comes of Older Work­ers, Uni­ver­sity of Michi­gan Retire­ment Research Cen­ter Work­ing Paper WP 2006-133.
O’Brien M. (2011),
Dis­cour­aged Older Male Work­ers and the Dis­cour­aged Worker Effect, „Aus­tralian Jour­nal of Labour Eco­nom­ics: a jour­nal of labour eco­nom­ics and labour rela­tions”, 14 (3).
Schweitzer S., Smith R. (1974),
The per­sis­tence of the dis­cour­aged worker effect, „Indus­trial and Labor Rela­tions Review”, vol. 27, issue 2.

van Ham M., Mul­der C. H., Hooimei­jer P. (2001), Local under­em­ploy­ment and the dis­cour­aged worker effect, „Urban Stud­ies”, Sep­tem­ber, vol. 38, no. 10.

Tomasz Gra­bia (dr, Uni­w­er­sytet Łódzki)
MAKROEKONOMICZNE UWARUNKOWANIA POZIOMU ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA W PRL I III RP. ANALIZA PORÓWNAWCZA
Celem artykułu jest próba porów­na­nia warunków życia w Polsce przed rozpoczę­ciem pro­cesu trans­for­ma­cji ustro­jowej (1988–1989) oraz w cza­sach współczes­nych (2011 r.). Pró­bie wery­fikacji pod­dano hipotezę badaw­czą: warunki życia społeczeństwa w III RP są zde­cy­dowanie lep­sze niż w cza­sach PRL. W artykule przed­staw­iono ilus­trację statysty­czną doty­cząca zmian prze­cięt­nego wyna­grodzenia oraz poziomu i struk­tury włas­noś­ciowej zatrud­nienia w Polsce w lat­ach 1989–2011. Pon­adto ukazano zmi­any różnych miar dys­pro­por­cji dochodów oraz wpływ niezrównoważonej inflacji na sytu­ację różnych (bied­niejszych i bogat­szych) grup społecznych. W pod­sumowa­niu zawarto wnioski koń­cowe oraz stwierd­zono, iż postaw­ionej hipotezy nie da się w sposób jed­noz­naczny zwery­fikować pozytywnie.

Słowa kluc­zowe: prze­ciętne wyna­grodze­nie, zatrud­nie­nie, wskaźnik Giniego, wskaźnik ubóstwa, redys­try­bucja dochodów

BIBLIOGRAFIA
Aco­cella N. (2002),
Zasady poli­tyki gospo­dar­czej, PWN, Warszawa.
Bal­cerow­icz L. (1997),
Soc­jal­izm, Kap­i­tal­izm, Trans­for­ma­cja. Szkice z przełomu epok, PWN, Warszawa.
Dzwonik-Wróbel E., Szpringer Z. (1992),
W poszuki­wa­niu opty­mal­nej stopy inflacji, „Ekon­o­mista”, nr 1.
Grotowska-Leder J. (2011),
Region­alne zróżni­cow­anie ubóstwa w Polsce na tle UE. Społeczno-ekonomiczne prob­lemy regionów, w: A. Organiściak-Krzykowska, Region­alne aspekty rynku pracy, Uni­w­er­sytet Warmińsko-Mazurski w Olsz­tynie, IPiSS, Warszawa-Olsztyn.
Jeż R. (2011),
Nierówności dochodowe – syn­te­ty­czne wskaźniki oraz poziom nierównomiernego rozkładu dochodów w Polsce, w: A. Organiściak-Krzykowska, Region­alne aspekty rynku pracy, Uni­w­er­sytet Warmińsko-Mazurski w Olsz­tynie, IPiSS, Warszawa-Olsztyn.
Kra­jew­ska A. (2012),
Przy­czyny wzrostu zróżni­cow­a­nia dochodów w Polsce, „Gospo­darka Nar­o­dowa”, nr 7–8.
Kryńska E. (1998),
Uwarunk­owa­nia, miejsce i kierunki poli­tyki rynku pracy, w: E. Kryńska, E. Kwiatkowski, H. Zarychta, Poli­tyka państwa na rynku pracy w Polsce w lat­ach dziewięćdziesią­tych, Raport IPiSS, zeszyt nr 12, Warszawa.
GUS (2008),
Rachunki kwartalne Pro­duktu Kra­jowego Brutto w lat­ach 20002006, Warszawa.
GUS (2012),
Rachunki kwartalne Pro­duktu Kra­jowego Brutto w lat­ach 2006–2010, Warszawa.
GUS (2013),
Rachunki kwartalne Pro­duktu Kra­jowego Brutto w lat­ach 2007–2011, Warszawa.
GUS (z lat 1990–2012),
Rocznik Statysty­czny, Warszawa.
Szty­ber W.B. (2000),
Zmi­any struk­tu­ralne cen w okre­sie trans­for­ma­cji, „Ekon­o­mista”, nr 1.

Woj­ciech Goleński (dok­torant Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Katow­icach; Region­alny Ośrodek Poli­tyki Społecznej w Opolu, Obser­wa­to­rium Inte­gracji Społecznej)
PRACUJĄCY-BIEDNI W POLSCEDEFINICJA, GŁÓWNE PRZYCZYNY, ZJAWISKA POWIĄZANE
Artykuł pode­j­muje kwestię oper­acjon­al­iza­cji poję­cia bied­nych pracu­ją­cych (work­ing poor) oraz wskazuje pod­sta­wowe przy­czyny tego zjawiska w Polsce. Jest to możliwe poprzez przed­staw­ie­nie pod­sta­wowych sposobów mierzenia ubóstwa oraz form zatrud­nienia funkcjonu­ją­cych w prawie kra­jowym. Jak dowodzą dostępne bada­nia, to nieko­rzystne zjawisko deter­mi­nowane jest na poziomie makro, m.in. ser­wicyza­cją gospo­darki, kryzy­sem czy uelasty­cznie­niem rynku pracy. Z kolei na poziomie mikro związane jest z przy­czy­nami bardziej złożonymi niż jedynie niskie zarobki.  Pon­adto bieda osób pracu­ją­cych jest zjawiskiem związanym z ogólną ten­dencją do prekaryza­cji zatrud­nienia w tzw. junk jobs na pod­stawie tzw. umów śmieciowych.

Słowa kluc­zowe: biedni pracu­jący, ubóstwo, prekariat, junk jobs, flex­i­cu­rity

BIBLIOGRAFIA
Bed­narski M. (2012),
Zatrud­nie­nie na czas określony. Per­spek­tywa pra­co­daw­ców, w: M. Bed­narski, K.W. Frieske (red.), Zatrud­nie­nie na czas określony w pol­skiej gospo­darce. Społeczne i eko­nom­iczne kon­sek­wencje zjawiska, IPiSS, Warszawa.
Bed­narski M., Frieske K.W., red. (2012),
Zatrud­nie­nie na czas określony w pol­skiej gospo­darce. Społeczne i eko­nom­iczne kon­sek­wencje zjawiska, IPiSS, Warszawa.
Berlińska D. (2010),
Od dłu­gotr­wałego bezrobo­cia do wyk­luczenia społecznego, w: M. Korzeniowski (red.), Prob­lem pracy: między szansami i zagroże­ni­ami, Uni­w­er­sytet Opol­ski, Opole.
Brynin M. (2002),
Overqual­i­fi­ca­tion in employ­ment, „Work, employ­ment and soci­ety” 16(4).
CBOS (2008),
Pracu­jący biedni. Komu­nikat z badań, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_182_08.PDF [dostęp 20.01.2014].
Cret­taz E., Bonoli B. (2010),
Why some Work­ers poor? The mech­a­nisms that pro­duce work­ing poverty in com­par­a­tive per­spec­tive, The Uni­ver­sity of Edin­burgh, Edin­burgh.
Duszczyk M. (2010),
Work­ing poor – „pracu­jący biedni” na świecie i w Polsce, w: R. Szarfen­berg, C. Żołę­dowski, M. Theiss (red.), Ubóstwo i wyk­lucze­nie społeczne per­spek­tywa poz­naw­cza, IPS UW, Warszawa.
Elasty­czne formy zatrud­nienia – skutki społeczne i eko­nom­iczne. Raport koń­cowy
(2013), Obser­wa­to­rium Dol­nośląskiego Rynku Pracy i Edukacji, Wrocław.
Euro­found (2004),
Work­ing poor In the Euro­pean Union, Lux­em­burg.
Euro­found (2010),
Work­ing poor in Europe, Dublin, http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/25/en/1/EF1025EN.pdf [dostęp 20.01.2014].
Goli­nowska S. (1996),
Bada­nia nad ubóst­wem. Założe­nia i metoda. w: S. Goli­nowska (red.), Pol­ska bieda. Kry­te­ria. Ocena. Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
GUS (2012),
Ubóstwo w Polsce w 2011 r. (na pod­stawie badań budżetów gospo­darstw domowych), Warszawa, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_ubostwo_w_polsce_2012.pdf [dostęp 12.08.2013].
GUS (2013),
Jakość życia, kap­i­tał społeczny, ubóstwo i wyk­lucze­nie społeczne w Polsce, Warszawa.
Kier­sz­tyn A. (2012),
Anal­iza eko­nom­icznych kon­sek­wencji zatrud­nienia na czas określony dla jed­nos­tek i gospo­darstw domowych. w: M. Bed­narski, K.W. Frieske (red.), Zatrud­nie­nie na czas określony w pol­skiej gospo­darce. Społeczne i eko­nom­iczne kon­sek­wencje zjawiska, IPiSS, Warszawa.
Kozek B. (2012),
Osoby młode, w: B. Kozek, D. Szwed, B. Maciejew­ska (red.), Zielony Nowy Ład społeczny, GEF, Fun­dacja im. Hein­richa Bölla, Warszawa.
Kozek W., Kubisa J., Ostrowski P. (2005),
Bliżej junk job niż woork­ing poor. Niskok­wal­i­fikowana niskopłatna praca w usłu­gach w Polsce, „Poli­tyka Społeczna”, nr 10.
Kryńska E. red., (2003),
Elasty­czne formy zatrud­nienia i orga­ni­za­cji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa.
Lis M., Potoczna M. (2013),
Praca a nierówności i ubóstwo, w: M. Bukowski, I. Magda (red.), Zatrud­nie­nie w Polsce 2011. Ubóstwo a praca, MPiPS, Warszawa.
Lis­ter R. (2007),
Bieda, tłum. A. Stanaszak, Sic, Warszawa.
Muster R. (2012a),
Pracu­jący biedni na rynku pracy. Pro­cesy uelasty­cznienia zatrud­nienia a zjawisko pau­peryza­cji pra­cown­ików, „Stu­dia Socjo­log­iczne” 3(206).
Muster R. (2012b),
Elasty­czne formy pracy w opini­ach pra­cown­ików niee­ta­towych, „Opus­cula Soci­o­log­ica”, nr 1.
PIP (2013),
Formy zatrud­nienia. Poz­naj swoje prawa w pracy, http://www.pip.gov.pl/html/pl/wydawn/pdf/formy_zatrudnienia.pdf [dostęp 10.09.2013].
Pol­ska 2030. Wyzwa­nia roz­wo­jowe
(2007), Kance­laria Prezesa Rady Min­istrów, Warszawa.
Poławski P. (2012),
Prekariat: sta­bi­liza­cja w gorszym seg­men­cie rynku pracy, w: M. Bed­narski, K.W. Frieske (red.), Zatrud­nie­nie na czas określony w pol­skiej gospo­darce. Społeczne i eko­nom­iczne kon­sek­wencje zjawiska, IPiSS, Warszawa.
Sen A. (2000),
Social Exclu­sion, Asian Devel­op­ment Bank, Manila.
Smoczyński W. (2011),
Prekar­iusze wszys­t­kich kra­jów, „Polityka.pl” [online] 16.09, http://www.polityka.pl/swiat/analizy/1519162,1,prekariat-mlodzi-bez-perspektyw-nowa-klasa-spoleczna.read [dostęp 07.11.2013].
Stand­ing G. (2011),
The Pre­cariat: The New Dan­ger­ous Class, Blooms­bury Aca­d­e­mic, Lon­don.
Sytu­acja życiowa rodzin wielodziet­nych, korzys­ta­ją­cych z pomocy społecznej w woj. opol­skim
(2011), Obser­wa­to­rium Inte­gracji Społecznej ROPS w Opolu, Opole.
Szarfen­berg R. (2012),
Pęczniejący prekariat. Z dr. hab. R. Szarfen­bergiem roz­mawia Krystyna Hanyga, [online] 29.09. http://www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=230:prekaryzacja-w-ofensywie-&catid=301&Itemid=30 [dostęp 07.11.2013].
Wójcik-Żołądek M. (2013),
Bieda pracu­ją­cych. Zjawisko work­ing poor w Polsce, „Stu­dia BAS” 4(36).
Zagroże­nie ubóst­wem wśród osób pracu­ją­cych w wojew­ództwie pod­laskim
(2013), WUP w Białym­stoku, Pod­laskie Obser­wa­to­rium Poli­tyki Społecznej, Białys­tok.
Zalewski D. (2012),
Zbiorowe sto­sunki pracy z per­spek­tywy zatrud­nienia na czas określony, w: M. Bed­narski, K.W. Frieske (red.), Zatrud­nie­nie na czas określony w pol­skiej gospo­darce. Społeczne i eko­nom­iczne kon­sek­wencje zjawiska
, IPiSS, Warszawa.

Tomasz Her­manowski (prof., Warsza­wski Uni­w­er­sytet Medy­czny), Katarzyna Kolasa (dr, Warsza­wski Uni­w­er­sytet Medy­czny), Anna Zawada (mgr, Warsza­wski Uni­w­er­sytet Medy­czny), Tomasz Ryb­nik (dr, Wydział Nauk Eko­nom­icznych UW), Daniel Rabczenko (dr, Nar­o­dowy Insty­tut Zdrowia Pub­licznego – Państ­wowy Zakład Higieny), Urszula Cegłowska (dok­toran­tka, Warsza­wski Uni­w­er­sytet Medy­czny)
NIERÓWNOŚĆ W DOSTĘPIE DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W POLSCE W PORÓWNANIU Z DANIĄ I NIEMCAMI. ANALIZA NA PODSTAWIE DANYCH Z BADANIA SHARE
Celem artykułu jest anal­iza porów­naw­cza zjawiska nierówności hory­zon­tal­nej oraz wydatków katas­troficznych w Polsce, Dani i Niem­czech. Badanie wyko­nano w ramach pro­jektu Interqual­ity na pod­stawie bazy SHARE (2006–2007). SHARE to badanie kwes­t­ionar­ius­zowe prowad­zone na pop­u­lacji 85 tys. osób w wieku powyżej 50 lat w 19 kra­jach europe­js­kich oraz w Izraelu. Po wyk­lucze­niu braków danych do anal­izy włąc­zono 1562 obserwacji z Danii, 1290 z Niemiec oraz 1560 z Pol­ski. Rezul­taty dla tego ostat­niego wyróż­ni­ały się na tle badanych pop­u­lacji dwo­jako. Po pier­wsze, kon­sumpcja odpłat­nych usług medy­cznych rozkładała się na korzyść najbardziej zamożnych respon­den­tów. Po drugie, w pol­skiej pop­u­lacji zaob­ser­wowano najwięk­szy odsetek gospo­darstw domowych z wydatkami katas­troficznymi. Niniejsze badanie kieruje uwagę na znacze­nie pry­wat­nego sek­tora ochrony zdrowia oraz braku reg­u­lacji popraw­ia­ją­cych egzek­wowanie kon­sty­tucyjnego prawa równości dostępu do pub­licznej opieki zdrowot­nej w Polsce.

Słowa kluc­zowe: wydatki katas­tro­falne, poziom nierówności, Pol­ska, Dania, Niemcy, badanie SHARE

BIBLIOGRAFIA
Baji P. i in. (2012), Changes in Equity in Out-of-pocket Pay­ments dur­ing the Period of Health Care Reforms: Evi­dence from Hun­gary, „Inter­na­tional Jour­nal for Equity in Health”, tom 11, nr 1, s. 36–46.
Bryn­dova L. i in. (2009),
Czech Repub­lic: Health Sys­tem Review, Health Sys­tems in tran­si­tion, tom 11, nr 1, s. 1–122.
Ettelt S. i in. (2006),
Health care out­side hos­pi­tal. Access­ing gen­er­al­ist and spe­cial­ist care in eight coun­tries, WHO Regional Office for Europe (w imie­niu Euro­pean Obser­va­tory on Health Sys­tems and Poli­cies), Kopen­haga, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/108963/E892592.pdf [dostęp 18.05.2013].
Kolasa K., Ryb­nik T. (2012),
Socio-demographic deter­mi­nants of inequity of access to health care in Poland in 2011 based on Social Diag­no­sis, „Przegląd Epi­demi­o­log­iczny” nr 4, tom 66, s. 681–688.
Kon­sty­tucja Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej z dnia 2 kwiet­nia 1997 r. (DzU nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
Leung G., Tin K., O’Donnell O. (2009),
Redis­tri­b­u­tion or hor­i­zon­tal equity in Hong Kong’s mixed public–private health sys­tem: a pol­icy conun­drum, „Health Eco­nom­ics”, tom18, nr 1, s. 37–54.
Mack­en­bach J. i in. (2011),
Sharp upturn of life expectancy in the Nether­lands: effect of more health care for the elderly?, „Euro­pean Jour­nal of Epi­demi­ol­ogy”, tom 26, nr 12, s. 903–914.
Mooney G. (1983),
Equity in health care: Con­fronting the con­fu­sion, „Effec­tive Health Care”, tom 1, nr 4, s. 179–185.
Nowosiel­ska K. (2013a),
Nie widać żeber? Leku nie będzie!!, „Rzecz­pospolita” [online], http://prawo.rp.pl/artykul/969190.html [dostęp 27.03.2013].
Nowosiel­ska K. (2013b),
Zma­gania o prawo do życia, „Rzecz­pospolita” [online], http://archiwum.rp.pl/artykul/1176818-Zmagania-o-prawo-do-zycia.html [dostęp 27.03.2013].
O’Donnell O. i in. (2008),
Ana­lyz­ing Health Equity Using House­hold Sur­vey Data: A Guide to Tech­niques and their Imple­men­ta­tion, The World Bank, Waszyn­g­ton, s. 96.
Ole­jaz M. i in. (2012),
Den­mark: Health Sys­tem Review, „Health Sys­tems in Tran­si­tion”, tom 14, nr 2, s. 1–192.
Sagan A. i in. (2011),
Poland: Health Sys­tem Review, „Health Sys­tems in Tran­si­tion”, tom 13, nr 8, s. 55–86.
Thom­son S. i in (2012),
Inter­na­tional Pro­files of Health Care Sys­tems, 2012, The Com­mon­wealth Fund, online, http://www.commonwealthfund.org/~/media/Files/Publications/Fund%20Report/2012/Nov/1645_Squires_intl_profiles_hlt_care_systems_2012.pdf [dostęp 11.09.2014].
van Doorslaer E. i in. (2000),
Equity in the Deliv­ery of Health Care in Europe and the US, „Jour­nal of Health Eco­nom­ics”, tom 19, nr 5, s. 553–584.
van Doorslaer E., Kool­man X., Jones A. (2004),
Explain­ing income-related inequal­i­ties in doc­tor uti­liza­tion in Europe, „Health Eco­nom­ics”, tom 13, nr 7, s. 629–647.
WHO (2005),
Dis­tri­b­u­tion of Heath pay­ments and cat­a­strophic expen­di­tures, Method­ol­ogy, Dis­cus­sion Paper nr 2, Geneva, online, http://www.worldbank.org/ [20.02.2012].
Wyszewian­ski L. (1986),
Finan­cially Cat­a­strophic and High-Cost Cases: Def­i­n­i­tions, Dis­tinc­tions and Their Impli­ca­tions for Pol­icy For­mu­la­tion, „Inquiry”, tom 23, nr 4, s. 382–394.

STRONY INTERNETOWE
WHO Regional Office for Europe, www.who.org [27.03.2013].
Orga­ni­za­cja Współpracy Gospo­dar­czej i Roz­woju, http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=24057 [dostęp 27.03.2013].
SHARE, ofic­jalna strona inter­ne­towa pro­jektu: www.share-project.org/ [dostęp 27.03.2013]

Piotr Michoń (dr, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poz­na­niu)
ZATRZYMANA REWOLUCJA? ZMIANY W PODZIALE PRACY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH – MIĘDZYNARODOWE BADANIA PORÓWNAWCZE
O zatrzy­manej rewolucji pisze się w kon­tekś­cie podzi­ału pracy w gospo­darst­wach domowych, a szczegól­nie w odniesie­niu do obciąże­nia kobiet pracą niepłatną. W lit­er­aturze na temat pracy niepłat­nej domin­uje uję­cie, w którym autorzy poświę­cają uwagę głównie podzi­ałowi pracy niepłat­nej w domu, bada­jąc ją w oder­wa­niu od pracy płat­nej; bada­nia doty­czą przede wszys­tkim kra­jów bogatych; a przy tym często brakuje w nich rozróżnienia na pary, w których oboje part­nerów pracuje zawodowo i pary, w których jeden z part­nerów pozostaje w domu. Celem artykułu jest porów­nanie podzi­ału pracy płat­nej i niepłat­nej w gospo­darst­wach domowych w kra­jach o zróżni­cow­anym poziomie bogactwa. Pod­sta­wowy wniosek z przeprowad­zonego bada­nia: wraz z bogace­niem się społeczeństw maleje ilość pracy płat­nej i niepłat­nej wykony­wanej w gospo­darst­wie domowym, a spadek ten doty­czy głównie kobiet.

Słowa kluc­zowe: praca niepłatna, praca płatna, płeć, porów­na­nia między­nar­o­dowe, podział pracy w gospo­darst­wie domowym, bogactwo nar­o­dów, nierówności płciowe

BIBLIOGRAFIA
Aassve A., Goi­sis A., Sironi M. (2011), Hap­pi­ness and Child­bear­ing Across Europe, „Social Indi­ca­tors Research”, 108(1), s. 65–86.
Ander­son R. i in. (2009),
Sec­ond Euro­pean qual­ity of life sur­vey: Overview, Dublin.
Anxo D. i in. (2007),
Time Allo­ca­tion between Work and Fam­ily over the Life-Cycle: A Com­par­a­tive Gen­der Analy­sis of Italy, France, Swe­den and the United States. Insti­tute for the Study of Labor, IZA Dis­cus­sion Papers, (3193).
Bax­ter J., West­ern M. (1997),
Women’s sat­is­fac­tion with the domes­tic divi­sion of labour, „Fam­ily Mat­ters”, 47 (Win­ter), s. 16–20.
Bax­ter J., Hewitt B., Haynes M. (2008),
Life Course Tran­si­tions and House­work: Mar­riage, Par­ent­hood, and Time on House­work, „Jour­nal of Mar­riage and Fam­ily”, 70(2), s. 259–272.
Bax­ter J., Hewitt B., West­ern M. (2005),
Post-familial fam­i­lies and the domes­tic divi­sion of labour, „Jour­nal of Com­par­a­tive Fam­ily Stud­ies”, 36(4), s. 583–600.
Bianchi S.M., Milkie M.A. (2010),
Work and Fam­ily Research in the First Decade of the 21st Cen­tury, „Jour­nal of Mar­riage and Fam­ily”, 72(3), s. 705–725.
Bianchi S.M. i in. (2000),
Is Any­one Doing the House­work? Trends in the Gen­der Divi­sion of House­hold Labor, „Social Forces”, 79(1), s. 191–228.
Bittman M., Wajc­man J. (2000),
The rush hour: The char­ac­ter of leisure time and gen­der equity, „Social Forces”, 79(1), s. 165–189.
CBOS (2013),
O roli kobiet w rodzinie, Warszawa.
Craig L., Mul­lan K. (2011),
How Moth­ers and Fathers Share Child­care: A Cross-National Time-Use Com­par­i­son, „Amer­i­can Soci­o­log­i­cal Review”, 76(6), s. 834–861.
Craig L., Sawrikar P. (2007),
House­work and divorce: the divi­sion of domes­tic labour and rela­tion­ship break­down in Aus­tralia, referat HILDA Con­fer­ence,: http://melbourneinstitute.com/downloads/hilda/Bibliography/HILDA_Conference_Papers/2007_papers/Sawrikar, Pooja_final paper.pdf [dostęp 5.05.2014].
Craig L. (2006),
Does Father Care Mean Fathers Share?: A Com­par­i­son of How Moth­ers and Fathers in Intact Fam­i­lies Spend Time with Chil­dren, „Gen­der & Soci­ety”, 20(2), s. 259–281.
Davis S.N., Green­stein T.N. (2004),
Cross-national vari­a­tions in the divi­sion of house­hold labor, „Jour­nal of Mar­riage and Fam­ily” 66(5), s. 1260–1271.
Dribe M., Stan­fors M. (2009),
Does par­ent­hood strengthen a tra­di­tional house­hold divi­sion of labor? Evi­dence from Swe­den, „Jour­nal of Mar­riage and Fam­ily”, 71(1), s. 33–45.
ESS Round 5: Euro­pean Social Sur­vey Round 5 Data (2010),
Data file edi­tion 3.1. Nor­we­gian Social Sci­ence Data Ser­vices, Nor­way – Data Archive and dis­trib­u­tor of ESS data.
Everts­son M. (2014),
Gen­der Ide­ol­ogy and the Shar­ing of House­work and Child Care in Swe­den, „Jour­nal of Fam­ily Issues” (online first), http://jfi.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/0192513X14522239 [dostęp 27.03.2014].
Fol­bre N., Yoon J. (2008),
Eco­nomic Devel­op­ment and Time Devoted to Direct Unpaid Care Activ­i­ties, UNRISD Flag­ship Report on Poverty, United Nations Research Insti­tute for Social Devel­op­ment, Geneva.
Frenette M. (2011),
How does the stork del­e­gate work? Child­bear­ing and the gen­der divi­sion of paid and unpaid labour, „Jour­nal of Pop­u­la­tion Eco­nom­ics”, 24(3), s. 895–910.
Fuwa M. (2004),
Macro-level gen­der inequal­ity and the divi­sion of house­hold labor in 22 coun­tries, „Amer­i­can Soci­o­log­i­cal Review, 69(6), 751–767.
Goldin, C., (2006),
The quiet rev­o­lu­tion that trans­formed women’s employ­ment, edu­ca­tion, and fam­ily, „Amer­i­can Eco­nomic Review”, 96(2), s. 1–21.
Gupta S. (2007),
Auton­omy, depen­dence, or dis­play? The rela­tion­ship between mar­ried women’s earn­ings and house­work, „Jour­nal of Mar­riage and Fam­ily”, 69(May), s. 399–417.
Gupta S., Ash M. (2006),
Whose Money, Whose Time? A Non­para­met­ric Approach to Mod­el­ing Time Spent on House­work, Uni­ver­sity of Mass­a­chu­setts Amherst work­ing paper, (6).
Gupta S., Everts­son M., Grunow D., Nermo M., Sayer L.C. (2010),
Eco­nomic Inequal­ity and House­work, w: J. Treas, S. Drob­nić, Divid­ing the Domes­tic. Men, Women, & House­hold Work in Cross-National Per­spec­tive, Stan­ford Uni­ver­sity Press, Stand­ford, s. 105–122.
Guryan J., Hurst E., Kear­ney M. (2008),
Parental Edu­ca­tion and Parental Time with Chil­dren, „Jour­nal of Eco­nomic Per­spec­tives”, 22(3), s. 23–46.
GUS (2014),
Warunki życia rodzin w Polsce, Warszawa.
Hakim C. (2000),
Work-Lifestyle Choices in the 21st Cen­tury. Pref­er­ence The­ory, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
Hakim C. (2004),
Key Issues in Women’s Work, 2 ed., Glass House Press, Lon­don.
Hochschild A.R., Machung A. (2003),
The Sec­ond Shift 2nd ed., Pen­guin Books, New York.
Hook J. (2006),
Care in con­text: Men’s unpaid work in 20 coun­tries, 1965–2003, „Amer­i­can Soci­o­log­i­cal Review”, 71(4), s. 639–660.
Kan M.Y., Sul­li­van O., Ger­shuny J. (2011),
Gen­der Con­ver­gence in Domes­tic Work: Dis­cern­ing the Effects of Inter­ac­tional and Insti­tu­tional Bar­ri­ers from Large-scale Data, „Soci­ol­ogy”, 45(2), s. 234–251.
Kem­mer D. (2000),
Tra­di­tion and Change in Domes­tic Roles and Food Prepa­ra­tion, „Soci­ol­ogy”, 34(2), s. 323–333.
Kluwer E., Heesink J., Vliert E. (2002),
The divi­sion of labor across the tran­si­tion to par­ent­hood: A jus­tice per­spec­tive, „Jour­nal of Mar­riage and Fam­ily”, 64(November), s. 930–943.
McRae S. (2008),
Work­ing full-time after moth­er­hood, w: J. Scott, S. Dex, H. Joshi, Women and Employ­ment. Chang­ing Lives and New Chal­lenges, Edward Elgar, Chel­tenham, s. 179–198.
Michoń P. (2005),
Eco­nom­ics And The Debate On Care In Social Pol­icy. What Can Econ­o­mists Learn From Moth­ers Car­ing For Their Chil­dren?, Zeszyty Studiów Dok­toranc­kich Akademii Eko­nom­icznej w Poz­na­niu, Wydział Ekonomii, Poz­nań, s. 57–83.
Michoń P. (2006),
Niepłatna praca matek z per­spek­tywy eko­nom­icznej. Kon­sek­wencje dla poli­tyki państwa, w: H. Januszek, Praca w per­spek­ty­wie eko­nom­icznej, Wydawnictwo Akademii Eko­nom­icznej w Poz­na­niu, Poz­nań, s. 143–155.
Michoń P. (2008a),
Praca matek w poli­tyce kra­jów Unii Europe­jskiej. Wydawnictwo Akademii Eko­nom­icznej w Poz­na­niu, Poz­nań.
Michoń P. (2008b),
Woda czy dia­ment, opieka nad dzieck­iem w kon­cepcji oby­wa­telstwa społecznego, w: J. Sikora, D. Walczak-Duraj (red.), Praca w per­spek­ty­wie human­isty­cznej, Akademia Eko­nom­iczna w Poz­na­niu, Szkoła Wyższa im. Pawła Włod­kow­ica w Płocku, Płock-Poznań, s. 277–290.
Reich N. (2014),
Fathers’ Child­care: The Dif­fer­ences Between Par­tic­i­pa­tion and Amount of Time. Jour­nal of Fam­ily and Eco­nomic Issues, 35(2), 190–213.
Sayer L., Gor­nick J. (2011),
Cross-national Vari­a­tion in the Influ­ence of Employ­ment Hours on Child Care Time, „Euro­pean Soci­o­log­i­cal Review”, 28(4), s. 421–442.
Sayer L. (2010),
Trends in House­work, w: J. Treas, S. Drob­nić, Divid­ing the Domes­tic. Men, Women and House­hold Work in Cross-National Per­spec­tive, Stan­ford Uni­ver­sity Press, Stan­ford, s. 19–40.
Schober P. (2013),
The par­ent­hood effect on gen­der inequal­ity: Explain­ing the change in paid and domes­tic work when British cou­ples become par­ents, „Euro­pean Soci­o­log­i­cal Review”, 29(1), s. 74–85.
Sul­li­van O., Bil­lari F.C., Alt­in­tas E. (2014),
Fathers’ Chang­ing Con­tri­bu­tions to Child Care and Domes­tic Work in Very Low-Fertility Coun­tries: The Effect of Edu­ca­tion, „Jour­nal of Fam­ily Issues”, s. 1–18.
World Bank (2010),
GDP per capita (cur­rent US$), http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?order=wbapi_data_value_2010+wbapi_data_value+wbapi_data_value-first&sort=asc [dostęp 20.10.2014].
van der Lippe T. (2010),
Women’s Employ­ment and House­work, w: J. Treas, S. Drob­nić, Divid­ing the Domes­tic. Men, Women, House­hold Work in Cross-National Per­spec­tive, Stan­ford Uni­ver­sity Press, Stand­ford, s. 41–58.


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 2/2015

FROM NORMATIVE MODEL OF LIFE-COURSE TO LIFE-COURSE POLICYPiotr Szukalski
RESERVE LABOUR FORCE? LABOUR MARKET ACTIVITY IN POLANDEwa Gałecka-Burdziak
LIVING CONDITIONS IN PEOPLE’S REPUBLIC OF POLAND AND THE THIRD POLISH REPUBLICCOMPARATIVE ANALYSISTomasz Gra­bia
WORKING POOR IN POLAND. DEFINICTION, MAIN REASONS AND RELATED ISSUESWoj­ciech Goleński

FROM RESEARCH AND STUDIES
INEQUITY IN ACCESS TO HEALTH CARE SERVICES IN POLAND COMPARED TO DENMARK AND GERMANY. ANALYSIS OF DATA FROM THE SHARE STUDY – Tomasz Her­manowski, Katarzyna Kolasa, Anna Zawada, Tomasz Ryb­nik, Daniel Rabczenko, Urszula Cegłowska

SOCIAL POLICY ABROAD
STALLED REVOLUTION? CROSS-COUNTRY COMPARATIVE STUDY OF THE CHANGES IN THE DIVISION OF HOUSEWORKPiotr Michoń

BOOK REVIEWS
Robert Skidel­sky, Ewdard Skidel­sky: HOW MUCH IS ENOUGH? MONEY AND THE DOOD LIFE – Reviewed by Michał Dobrołow­icz

INFORMATION
RETURNING FROM MIGRATION.CONSEQUENCES FOR THE SOCIAL SECURITY SCHEMEAntoni Kolek

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

We rec­om­mend the papers:

Piotr Szukalski (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Lodz)
FROM NORMATIVE MODEL OF LIFE-COURSE TO LIFE-COURSE POLICY
Look­ing for more effec­tive way of doing social pol­icy, its the­ory and prac­tice is more and more dis­cov­er­ing role played by cir­cum­stances and deter­mi­nants of “good life”, i.e. of life-course con­sis­tent with social pref­er­ences how defined is suc­cess­ful life. In the arti­cle atten­tion is paid to con­cept of life-course, its social pref­er­ences – nor­ma­tive model of life course – and to ana­lyt­i­cal approaches applied by social pol­icy decision-makers and researchers. Addi­tion­ally sig­nif­i­cance of changes in the mod­ern life-course was under­lined, what is observed as life-course destandari­sa­tion result­ing in emer­gence of new social risks.

Key­words: Life-course, life-cycle, life-course pol­icy, insti­tu­tion­al­iza­tion of the life-course

Ewa Gałecka-Burdziak  (Junior Pro­fes­sor, War­saw School of Eco­nom­ics)
RESERVE LABOUR FORCE? LABOUR MARKET ACTIVITY IN POLAND
The inac­tive can­not be called as homoge­nous group of those of the labour force. Inac­tiv­ity can result from lack of job search or readi­ness to start work­ing. Lit­er­a­ture sur­vey shows that var­i­ous quan­ti­ta­tive meth­ods can be applied to ver­ify exis­tence of the dis­cour­aged worker effect. Dis­cour­aged work­ers and the inac­tive look­ing for work but not ready to start work­ing con­sti­tute reserve labour force. In favourable cir­cum­stances on the mar­ket they can com­pete for job posts with the unem­ployed, who are only the frac­tion of all those who look for work.

Key­words: labour mar­ket activ­ity, dis­cour­aged workers

Tomasz Gra­bia (Junior Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Lodz)
LIVING CONDITIONS IN PEOPLE’S REPUBLIC OF POLAND AND THE THIRD POLISH REPUBLICCOMPARATIVE ANALYSIS

The pur­pose of the arti­cle is to com­pare macro­eco­nomic fac­tors that deter­mine the stan­dard of liv­ing in Poland prior to the begin­ning of the process of trans­for­ma­tion (1988–1989) and nowa­days (2011). The arti­cle con­sists of six parts: intro­duc­tion, four main parts and sum­mary. The main parts present sta­tis­tics on changes in GDP, the level of employ­ment and unem­ploy­ment and the aver­age wage in Poland in the years 1989–2011. Fur­ther­more, they analyse changes in dif­fer­ent mea­sures of income dis­par­i­ties, tak­ing into account the effects of infla­tion on the sit­u­a­tion of dif­fer­ent (poorer and wealth­ier) social groups. The sum­mary con­tains brief conclusions.

Key­words: GDP per capita, employ­ment, aver­age wage, Gini ratio, the poverty rate, income redis­tri­b­u­tion, struc­tural changes in prices

Woj­ciech Goleński (PH.D stu­dent, Uni­ver­sity of Eco­nom­ics in Katow­ice)
WORKING POOR IN POLAND. DEFINICTION, MAIN REASONS AND RELATED ISSUES
This arti­cle offers an oper­a­tional­iza­tion of work­ing poor and analy­ses the main causes of this phe­nom­e­non in Poland. To this end, it presents the basic approaches to the mea­sure­ment of poverty and lists the var­i­ous employ­ment arrange­ments applic­a­ble under the national law. As the avail­able research results show, the phe­nom­e­non of work­ing poor is deter­mined at the ‘macro’ level by, among other things, ser­vic­ing of the econ­omy, the eco­nomic cri­sis or by the jobs mar­ket becom­ing more flex­i­ble. On the other hand, at the ‘micro’ level, it is related to causes more com­plex than just low income. Addi­tion­ally, the poverty of those in employ­ment is closely related to the ten­dency towards pre­car­i­ous employ­ment in the so-called “junk jobs” or “junk contracts”.

Key­words: work­ing poor, poverty, pre­cariat, junk jobs, underemployment

Tomasz Her­manowski (Senior Pro­fes­sor, Med­ical Uni­ver­sity of War­saw), Katarzyna Kolasa (Junior Pro­fes­sor, Med­ical Uni­ver­sity of War­saw), Anna Zawada (Research Assis­tant, Med­ical Uni­ver­sity of War­saw), Tomasz Ryb­nik (Junior Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of War­saw, Fac­ulty of Eco­nomic Sci­ences), Daniel Rabczenko (Junior Pro­fes­sor, National Insti­tute of Pub­lic Health – National Insti­tute of Hygiene), Urszula Cegłowska (Ph.D stu­dent, Med­ical Uni­ver­sity of War­saw)
INEQUITY IN ACCESS TO HEALTH CARE SERVICES IN POLAND COMPARED TO DENMARK AND GERMANY. ANALYSIS OF DATA FROM THE SHARE STUDY
The objec­tive of the study was to com­pare hor­i­zon­tal inequity and inci­dence of cat­a­strophic health­care pay­ments in Poland vs Den­mark and Ger­many. The research was con­ducted as a part of Interqual­ity project. It was based on SHARE wave 2006–2007. SHARE is a ques­tion­naire study based on 85 000 respon­ders aged above 50 across 19 Euro­pean coun­tries and Israel. After the omit­ting of miss­ing data, 1562, 1290 and 1560 obser­va­tions were included from Den­mark, Ger­many and Poland respec­tively. The results for the Pol­ish cohort dif­fer from oth­ers in two ways. Firstly, the inci­dence of pri­vate out of pocket pay­ments was much higher among afflu­ent respon­ders in Poland com­pared to Ger­many and Den­mark. Sec­ondly, there were more house­holds with cat­a­strophic health­care pay­ments com­pared to other two coun­tries. Our research dri­ves the atten­tion towards the role of pri­vate health­care sec­tor as well as the con­sti­tu­tional rule of equal access to pub­lic health­care sec­tor in Poland.

Key­words: cat­a­strophic expen­di­ture, hor­i­zon­tal inequity, health­care pay­ments, Poland, Den­mark, Ger­many, data from the SHARE study

Piotr Michoń (Junior Pro­fes­sor, Poz­nań Uni­ver­sity of Eco­nom­ics)
STALLED REVOLUTION? CROSS-COUNTRY COMPARATIVE STUDY OF THE CHANGES IN THE DIVISION OF HOUSEWORK
The idea of stalled rev­o­lu­tion appears in the writ­ings on divi­sion of work, par­tic­u­larly house­work, in the house­holds. The lit­er­a­ture is dom­i­nated with the stud­ies that focus on the divi­sion of house­work with­out tak­ing paid work into con­sid­er­a­tion; the stud­ies related pri­mar­ily to the very rich coun­tries, and often lack the dis­tinc­tion between cou­ples where both part­ners are employed and cou­ples where one of the part­ners is not employed. The pur­pose of the paper is to com­pare the dis­tri­b­u­tion of paid and unpaid work in the house­holds in coun­tries with dif­fer­ent level of wealth. The main con­clu­sion of the empir­i­cal study: along with the enrich­ment of the pop­u­la­tion decreases the amount of paid and unpaid work in the house­hold, and the decline relates mostly to women.

Key­words: unpaid work, paid work, gen­der, inter­na­tional com­par­i­son, divi­sion of work, wealth of nations, gen­der inequality

prze­jdź do Spisu treści

« powrót