Nr 5-6 (494-495) 2015

Spis treści 5–6/2015

 Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

PRZEJŚCIOWE RYNKI PRACY WOBEC FAZ ŻYCIA – Zenon Wiśniewski, Kamil Zawadzki
WYKLUCZENIE SPOŁECZNE A UBÓSTWO. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DANYCH PANELOWYCHBar­bara Dańska-Borsiak
DYLEMATY ANALIZY PRÓWNAWCZEJ SYTUACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ZAMIESZKAŁYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJWoj­ciech Bąba

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
AKTYWNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA PROFILACH I FORACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH W SPOŁECZEŃSTWIE SIECI Maria Sto­jkow, Dorota Żuchowska-Skiba
W TROSCE O PRACOWNIKA. RYZYKO WYPALENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ –  Beata Mańkowska

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM NA PRZYKŁADZIE NIEMIECKIEGO SYSTEMU DUALNEGO – Ewa Rollnik-Sadowska

RECENZJE
Bożena Balcerzak-Paradowska (red.): KOBIETY NA STANOWISKU KIEROWNICZYM W SEKTORZE PUBLICZNYM. SYTUACJA ZAWODOWA I RODZINNA – rec. Grażyna Firlit-Fesnak

INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNE WE WRZEŚNIU I GRUDNIU 2014 R. – Piotr Kurowski
POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC WYZWAŃ I ZMIAN ZACHODZĄCYCH WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE – Michał Kubiak

 WSPOMNIENIE O LUCYNIE DENISZCZUK   – Stanisława Goli­nowska, Zofia Morecka, Bar­bara Sajkiewicz, Agnieszka Sowa, Piotr Broda-Wysocki, Piotr Kurowski

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zenon Wiśniewski Zawadzki (prof., Uni­w­er­sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kamil Zawadzki (dr, Uni­w­er­sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
PRZEJŚCIOWE RYNKI PRACY WOBEC FAZ ŻYCIA
W artykule pod­jęto prob­lem zas­tosowa­nia kon­cepcji i instru­men­tów prze­jś­ciowych rynków pracy do zaadap­towa­nia strate­gii flex­i­cu­rity w akty­wnej poli­tyce rynku pracy wobec osób na różnym etapie ich życia zawodowego. Kon­cepcja prze­jś­ciowych rynków pracy (TLM) pozwala spo­jrzeć szerzej na rolę akty­wnej poli­tyki rynku pracy i wyjść poza stan­dar­d­owe uję­cie nastaw­ione na ograniczanie liczby bezro­bot­nych przez zatrud­nie­nie sub­sy­diowane, szkole­nia i przek­wal­i­fikowa­nia zawodowe oraz inne środki popraw­ia­jące pozy­cję prze­tar­gową bezro­bot­nego rynku pracy. W fazie początkowej życia zawodowego TLM ofer­uje rozwiąza­nia ułatwia­jące wejś­cie na rynek pracy z edukacji. W okre­sie dojrza­łym pomaga łączyć pracę zawodową z obow­iązkami wychowaw­czymi oraz min­i­mal­i­zować ryzyko wyk­luczenia społecznego przy prze­chodze­niu między okre­sami różnej inten­sy­wności i form pracy oraz bezrobo­cia. W fazie schyłkowej umożli­wia stop­niowe wygaszanie akty­wności zawodowej osób dojrza­łych, z korzyś­cią dla poziomu ich zabez­pieczenia emerytalnego.

Słowa kluc­zowe: prze­jś­ciowe rynki pracy, dereg­u­lacja, flex­i­cu­rity, poli­tyka rynku pracy, europe­jska strate­gia zatrudnienia

BIBLIOGRAFIA
Bar­bier J.-C. (2007), From Polit­i­cal Strat­egy to Ana­lyt­i­cal Research and Back to Pol­i­tics. A soci­o­log­i­cal Approach of ‘Flex­i­cu­rity’, w: H.J. Jor­gensen, P.K. Mad­sen (eds.), Flex­i­cu­rity and Beyond – Find­ing a New Agenda for the Euro­pean Social Model, Copen­hagen.
Euro­pean Com­mis­sion (2007), Towards Com­mon Prin­ci­ples of Flex­i­cu­rity. More and bet­ter jobs through flex­i­bil­ity and secu­rity, Brus­sels, COM(2007) 359 final.
Jobs, Jobs, Jobs – Cre­at­ing More Employ­ment in Europe (2004), Report of the Employ­ment Task Force chaired by Wim Kok, Lux­em­bourg.
Kahn L.M. (2003), Labour Mar­ket Insti­tu­tions and Unem­ploy­ment in OECD Coun­tries, „Jour­nal for Insti­tu­tional Com­par­isons”, vol. 1, no. 4.
Muf­fels R. (2008), Flex­i­bil­ity and Employ­ment Secu­rity in Europe: Set­ting the Scene, w: R.J.A. Muf­fels, Flex­i­bil­ity and Employ­ment Secu­rity in Europe. Labour Mar­kets in Tran­si­tion, Edward Elgar, Chel­tenham.
Schmid G. (1995), Is Full Employ­ment Still Pos­si­ble? Tran­si­tional Labour Mar­kets as a New Strat­egy of Labour Mar­ket Pol­icy, „Eco­nomic and Indus­trial Pol­icy”, nr 16.
Schmid, G. (1998), Tran­si­tional Labour Mar­kets: A New Euro­pean Employ­ment Strat­egy, Wis­senschaft­szen­trum Berlin für Sozial­forschung, Dis­cus­sion Paper, FS I 98–206.
Schmid G. (2001), Enhanc­ing Gen­der Equal­ity through Tran­si­tional Labour Mar­kets, „Trans­fer. Euro­pean Review of Labour and Research”, sum­mer.
Schmid G. (2004), The future of work: has full employ­ment a future in Europe?, w: S. Borkowska (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa.
Schmid G. (2008), Tran­si­tional Labour Mar­kets, from the­ory to pol­icy appli­ca­tion. Tran­si­tional Labour Mar­kets and Flex­i­cu­rity: Man­ag­ing Social Risks over the Life­course, referat na między­nar­o­dową kon­fer­encję nt. „Tran­si­tional Labour Mar­kets: Past, Present and Future Appli­ca­tions” w La Calanque.
Schmid G., Auer P. (1998), Tran­si­tional Labour Mar­kets: Con­cepts and Exam­ples in Europe, w: H.U. Schwedler (ed.), New Insti­tu­tional Arrange­ments in the Labour Mar­ket. Tran­si­tional Labour Mar­kets as a New Full Employ­ment Con­cept, Euro­pean Acad­emy of the Urban Envi­ron­ment, Berlin.
Schmid G., Schö­mann K. (2002), Man­ag­ing Social Risks through Tran­si­tional Labour Mar­kets: Towards a Euro­pean Social Model, Sem­i­nar Paper, Wis­senschaft­szen­trum Berlin für Sozial­forschung, Berlin.
Schroeder Ch. (2013), Indus­trielle Arbeit­skosten im inter­na­tionalen Ver­gle­ich, “iw-trends”, no. 3.
Schö­mann K. (1998), Tran­si­tional labour mar­kets: train­ing and edu­ca­tion, w: H.U. Schwedler (red.), New Insti­tu­tional Arrange­ments in the Labour Mar­ket. Tran­si­tional Labour Mar­kets as a New Full Employ­ment Con­cept, Euro­pean Acad­emy of the Urban Envi­ron­ment, Berlin.
Wiltha­gen T., Tros F. (2004), The con­cept of ‘flex­i­cu­rity’: a new approach to reg­u­lat­ing employ­ment and labour mar­kets, „Trans­fer. Euro­pean Review of Labour Research”, no. 2.
Wiśniewski, Z. (1999), Kierunki i skutki dereg­u­lacji rynku pracy w kra­jach Unii Europe­jskiej, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Bar­bara Dańska-Borsiak (prof., Uni­w­er­sytet Łódzki)
WYKLUCZENIE SPOŁECZNE A UBÓSTWO. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DANYCH PANELOWYCH
Celem artykułu jest przed­staw­ie­nie możli­wości wnioskowa­nia o różnych aspek­tach wyk­luczenia społecznego i ubóstwa na pod­stawie mod­eli danych pan­elowych. Pod­stawą do przeprowadzenia tego typu analiz jest zgro­madze­nie odpowied­niej bazy danych indy­wid­u­al­nych. Bazy takie gro­mad­zone są w niek­tórych kra­jach UE i one właśnie stanow­iły źródło danych dla omaw­ianych w artykule badań. Zasyg­nal­i­zowanie potrzeby stworzenia takiej bazy jest dodatkowym celem artykułu. Przed­staw­iono także skalę tego prob­lemu w Polsce. Wydaje się, że jest ona na tyle duża, że wskazane byłoby wyko­rzys­tanie prezen­towanych metod w celu właś­ci­wego ukierunk­owa­nia dzi­ałań poli­tyki społecznej zapo­b­ie­ga­ją­cych wyk­lucze­niu i wspo­ma­ga­ją­cych wychodze­nie z niego.

Słowa kluc­zowe: wyk­lucze­nie społeczne, nierówności społeczne, spójność społeczna, między­gen­er­a­cyjna trans­misja biedy, ubóstwo, dane panelowe

BIBLIOGRAFIA
Broda-Wysocki P. (2012), Wyk­lucze­nie i inkluzja społeczna: paradyg­maty i próby definicji, IPiSS, Warszawa.
Byn­ner J. (1996), Use of Lon­gi­tu­di­nal Data in the Study of Social Exclu­sion, Report for the OECD, http://www.oecd.org/edu/school/1856691.pdf [dostęp 19.02.2014].
Dahl E., Fløt­ten T., Lorentzen T. (2008), Poverty dynam­ics and social exclu­sion: an analy­sis of Nor­we­gian panel data, „Jour­nal of Social Pol­icy”, 37.
Devi­ci­enti F., Poggi A. (2007), Poverty and social exclu­sion: two sides of the same coin or dynam­i­cally inter­re­lated processes?, Work­ing Paper no. 62, Lab­o­ra­to­rio R. Rev­elli.
Euro­stat (2002), Euro­pean social sta­tis­tics. Income, poverty and social exclu­sion. 2nd report, Office for Offi­cial Pub­li­ca­tions of the Euro­pean Com­mu­ni­ties, Lux­em­bourg, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BP-02–008/EN/KS-BP-02–008-EN.PDF [dostęp 16.04.2014].
Frąck­iewicz L. (2005), Wyk­lucze­nie społeczne w skali makro i mikrore­gion­al­nej, w: L. Frąck­iewicz (red.), Wyk­lucze­nie społeczne, Wydawnictwo AE w Katow­icach, Katow­ice.
Frieske K. (2005), Społeczne wyk­lucze­nie: o nicow­a­niu pojęć, w: S. Goli­nowska, E. Tarkowska, I. Top­ińska (red.), Ubóstwo i wyk­lucze­nie społeczne. Bada­nia, metody, wyniki, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S., Broda-Wysocki P. (2005), Kat­e­gorie ubóstwa i wyk­luczenia społecznego. Przegląd ujęć, w: S. Goli­nowska, E. Tarkowska, I. Top­ińska (red.), Ubóstwo i wyk­lucze­nie społeczne. Bada­nia, metody, wyniki, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S., Tarkowska E., Top­ińska I., red. (2005), Ubóstwo i wyk­lucze­nie społeczne. Bada­nia. Metody. Wyniki, IPiSS, Warszawa.
Grotowska-Leder J. (2005), Ekskluzja społeczna – aspekty teo­re­ty­czne i metodolog­iczne, w: J. Grotowska-Leder, K. Fal­iszek (red.), Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diag­noza – uwarunk­owa­nia – kierunki dzi­ałań, Wydawnictwo Eduka­cyjne „Akapit”, Toruń.
GUS (2013), Jakość życia. Kap­i­tał społeczny, ubóstwo i wyk­lucze­nie społeczne w Polsce, Warszawa.
Haisken-DeNew J.P., Sin­ning M. (2007), Social Depri­va­tion and Exclu­sion of Immi­grants in Ger­many, IZA Dis­cus­sion Paper No. 3153, http://ssrn.com/abstract=1033367 [dostęp 30.03.2014].
Kotowska I.E., red. (2012), Rynek pracy i wyk­lucze­nie społeczne w kon­tekś­cie per­cepcji Polaków – diag­noza społeczna 2011. Raport tem­aty­czny, http://analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/Raport_Tematyczny_2011_INTERNET.pdf [dostęp 22.06.2013].
Lev­i­tas R., Pan­tazis C., Fahmy E., Gor­don D., Lloyd E., Pat­sios D. (2007), The Multi-dimensional Analy­sis of Social Exclu­sion, Depart­ment for Com­mu­ni­ties and Local Gov­ern­ment, Lon­don, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.cabinetoffice.gov.uk/media/cabinetoffice/social_exclusion_task_force/assets/research/multidimensional.pdf [dostęp 7.02.2014].
Nar­o­dowa strate­gia inte­gracji społecznej dla Pol­ski (2004), Zespół Zadan­iowy ds. Rein­te­gracji Społecznej, MPS, Warszawa.
Peruzzi A. (2013), From child­hood depri­va­tion to adult social exclu­sion: Evi­dence from the 1970 British Cohort Study, CLS Cohort Stud­ies Work­ing paper 2013/5, Cen­tre for Lon­gi­tu­di­nal Stud­ies, Uni­ver­sity of Lon­don.
Room G. (2000), Tra­jec­to­ries of social exclu­sion: the wider con­text for the third and first worlds, w: D. Gor­don, P. Townsen (red.), Bread­line Europe. The mea­sure­ment of poverty, Pol­icy Press, Bris­tol.
Room G., red. (1995), Beyond the Thresh­old. The Mea­sure­ment and Analy­sis of Social Exclu­sion, Pol­icy Press, Bris­tol.
Szarfen­berg R. (2003), Prob­lemy defini­cyjne zjawiska wyk­luczenia, Raport Grupy nr 2 Zespołu Zadan­iowego ds. Rein­te­gracji Społecznej , MGPiPS, Warszawa.
Top­ińska I. (2014), Cele w zakre­sie ubóstwa i wyk­luczenia społecznego w per­spek­ty­wie 2020, eksper­tyza przy­go­towana w ramach pro­jektu EAPN Pol­ska – wspól­nie budu­jemy Europę Soc­jalną.
Warzywoda-Kruszyńska W., Golczyńska-Grondas A. (2010), Wzmoc­nić szanse i osłabić trans­misję biedy wśród mieszkańców miast wojew­ództwa łódzkiego – WZLOT, raport koń­cowy i rekomen­dacje, http://www.wzlot.uni.lodz.pl/pub/dokumenty/123230.pdf [dostęp 22.06.2013].

Woj­ciech Bąba (dr, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Krakowie)
DYLEMATY ANALIZY PRÓWNAWCZEJ SYTUACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ZAMIESZKAŁYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
Artykuł doty­czy kwestii gro­madzenia danych statysty­cznych, opisu­ją­cych sytu­ację osób z niepełnosprawnoś­ci­ami mieszka­ją­cych w kra­jach członkows­kich Unii Europe­jskiej. Doko­nano charak­terystyki dzi­ałań pode­j­mowanych przez insty­tucje UE na rzecz zgro­madzenia takich danych. Zaprezen­towano efekty tych dzi­ałań w postaci charak­terystyki najważniejszych uni­jnych badan statysty­cznych doty­czą­cych osób z niepełnosprawnoś­ci­ami. Na pod­stawie wyników tych badań doko­nano anal­izy porów­naw­czej sytu­acji osób z niepełnosprawnoś­ci­ami w 27 kra­jach UE w wybranych obszarach.

Słowa kluc­zowe: osoby z niepełnosprawnoś­ci­ami, dane statysty­czne, Unia Europe­jska, luka niepełnosprawności

BIBLIOGRAFIA
Bourke T. (2014), EU Sta­tis­tics on Income & Liv­ing Con­di­tions, Euro­pean Uni­ver­sity Insti­tute, http://www.eui.eu/Research/Library/ResearchGuides/ Economics/Statistics/DataPortal/EUSILC.aspx [dostęp 1.05.2014].
Com­mu­ni­ca­tion from the Com­mis­sion to the Euro­pean Par­lia­ment, the Coun­cil, The Euro­pean Eco­nomic and Social Com­mit­tee and the Com­mit­tee of the Regions: Euro­pean Dis­abil­ity Strat­egy 2010–2010 – A renewed com­mit­ment to a barrier–free Europe, COM (2010) 636, eur–lex.europa.eu [dostęp 1.05.2014.
Com­mu­ni­ca­tion of the Com­mis­sion: Equal oppor­tu­ni­ties for peo­ple with dis­abil­i­ties – A Euro­pean Action Plan, COM (2003) 650, eur–lex.europa.eu [dostęp 1.05.2014].
Dupre D., Kar­jalainen A. (2003), Employ­ment of dis­abled peo­ple in Europe in 2002, „Sta­tis­tics in focus – Pop­u­la­tion and Social Con­di­tions” nr 26.
Euro­pean Com­mis­sion (2001a), Dis­abil­ity and social par­tic­i­pa­tion in Europe, Office for Offi­cial Pub­li­ca­tions of the Euro­pean Com­mu­ni­ties, Lux­em­bourg.
Euro­pean Com­mis­sion (2001b), The employ­ment sit­u­a­tion of peo­ple with dis­abil­i­ties in the Euro­pean Union, DG for Employ­ment & Social Affairs, Brus­sels.
Euro­stat (2014), Income and Liv­ing Con­di­tions – Method­ol­ogy – List of vari­ables, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/methodology/list_of_variables [dostęp 1.05.2014].
Gram­menos S. (2013), Euro­pean com­par­a­tive data on Europe 2020 & Hous­ing con­di­tions, Aca­d­e­mic Net­work of Euro­pean Dis­abil­ity experts (ANED), Leeds.
OECD (2010), Sick­ness, Dis­abil­ity and Work. Break­ing the Bar­ri­ers, OECD Pub­lish­ing, Paris.

Maria Sto­jkow (dr, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), Dorota Żuchowska-Skiba (dr, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
AKTYWNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA PROFILACH I FORACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH W SPOŁECZEŃSTWIE SIECI
Współczesne społeczeństwo ulega zmi­anie pod wpły­wem nowoczes­nych tech­nologii medi­al­nych i inter­ne­towych. W pow­sta­ją­cym społeczeńst­wie sieci nadal bezpośred­nia komu­nikacja odgrywa najważniejszą rolę, ale obok niej pojaw­iają się nowe formy służące naw­iązy­wa­niu i utrzymy­wa­niu inter­akcji, które łączą w sobie wymiar oso­bisty i pub­liczny komu­nikatów, np. czaty czy pro­file inter­ne­towe. Ma to istotne znacze­nie dla środowiska osób niepełnosprawnych, bowiem w przestrzeni wirtu­al­nej mogą pow­stawać i rozwi­jać się wspól­noty o samopo­mo­cowym charak­terze, które łączą osoby zna­j­du­jące się w podob­nym położe­niu społecznym i mające podobne doświad­czenia. Odgry­wają one istotną rolę, ponieważ zarówno trady­cyjne społeczności lokalne, jak i duże insty­tucje biurokraty­czne przeży­wają dziś kryzys. Zostały one uksz­tał­towane w dobie społeczeństwa indus­tri­al­nego i w nowych warunk­ach tracą swoją funkcjon­al­ność. Pow­sta­jące społeczności wirtu­alne stanowią więc ich cenne uzu­pełnie­nie. Pod­sta­wowym celem artykułu jest ukazanie znaczenia i funkcji, jakie dla osób niepełnosprawnych ma ich par­ty­cy­pacja w społecznoś­ci­ach pow­sta­ją­cych w sieci­ach społecznych, które ist­nieją w Internecie na por­ta­lach i forach społecznościowych.

Słowa kluc­zowe: niepełnosprawność, społeczeństwo sieci, akty­wność osób z niepełnosprawnoś­cią, sieci społeczne, por­tale społecznoś­ciowe i fora

BIBLIOGRAFIA
Barnes C. (2003), Effect­ing Change. Dis­abil­ity, Cul­ture and Arts, http://disability-studies. leeds.ac.uk/files/library/ Barnes– Effect­ing– Change.pdf [dostęp 9.07.2013].
Barnes C. (2012), Under­stand­ing the social model of dis­abil­ity: past, present and future, w: N. Wat­son, A. Roul­stone, C. Thomas (red.), Rout­ledge Had­dbook of Dis­abil­ity Stud­ies, Rout­ledge, Lon­don, New York.
Castells M. (2008), Siła tożsamości, PWN, Warszawa.
Królewski J., Masłyk T., Migaczewska E., Sto­jkow M., Żuchowska-Skiba D. (2014), Potenc­jał Inter­netu i jego (nie)wykorzystanie w kon­tekś­cie potrzeb osób niepełnosprawnych, w: B. Gąciarz, S. Rud­nicki (red.), Polscy niepełnosprawni. Od kom­plek­sowej diag­nozy do nowego mod­elu poli­tyki społecznej, Wydawnictwo AGH, Kraków.
Olivier M. (1990), The Pol­i­tics of Dis­able­ment: A Soci­o­log­i­cal Approach, Macmil­lan Press LTD, Lon­don.
Olivier M., Barnes C. (2012), The New Pol­i­tics of Dis­able­ment, Pal­grave Macmil­lan, New York.
Shake­speare T. (1993), Dis­abled Peo­ples Self-organisation: a New social move­ment?, „Dis­abil­ity, Hand­i­cap and Soci­ety”, vol. 8, no. 3.
Sto­jkow M., Żuchowska D. (2014), W kierunku nowej tożsamości – osoby niepełnosprawne w drodze ku eman­cy­pacji, „Stu­dia Socjo­log­iczne”, nr 2.
van Dijk J. (2010), Społeczne aspekty nowych mediów, PWN, Warszawa.
WHO (1980), Inter­na­tional Clas­si­fi­ca­tion of Impair­ments Dis­abil­i­ties and Hand­i­caps,  Geneva.
WHO (1997), Inter­na­tional Clas­si­fi­ca­tion of Impair­ments, Activ­i­ties and Par­tic­i­pa­tion. A Man­ual of Dis­able­ment and Func­tion­ing, BETA-1 DRAFT FOR FIELD TRIALS, Geneva.

Beata Mańkowska (dr, Uni­w­er­sytet Gdański)
W TROSCE O PRACOWNIKA. RYZYKO WYPALENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
Artykuł doty­czy wypale­nia zawodowego doświad­czanego przez pra­cown­ików pomocy społecznej oraz jego kore­latów. Celem badań było ustal­e­nie siły i kierunku zależności między stre­so­gen­nymi warunk­ami pracy, cechami osobowości i sty­lami radzenia sobie ze stre­sem a wypale­niem zawodowym. Wyniki badań skła­ni­ają do poszuki­wa­nia sys­te­mowych rozwiązań doty­czą­cych redukcji stresu i ochrony zdrowia psy­chicznego pra­cown­ików pomocy społecznej.

Słowa kluc­zowe:  wypale­nie zawodowe, stres zawodowy, warunki pracy, cechy osobowości, style radzenia sobie ze stre­sem, pra­cown­icy pomocy społecznej

BIBLIOGRAFIA
Alar­con G., Eschle­man K., Bowl­ing N. (2009), Rela­tion­ships between per­son­al­ity vari­ables and burnout: A meta-analysis, „Work & Stress”, Vol. 23, No 3.
Bańka A. (2000), Psy­cholo­gia pracy, w: J. Stre­lau (red.), Psy­cholo­gia. Podręcznik aka­demicki, t. 3, Gdańskie Wydawnictwo Psy­cho­log­iczne, Gdańsk.
Cherniss C. (1980), Pro­fes­sional Burn-Out in Human Ser­vice Orga­ni­za­tions, Praeger, New York.
Cieślak R. (1998), Wspar­cie społeczne a stress w pracy kierown­iczej, „Cza­sopismo Psy­cho­log­iczne”, nr 4.
Cox T., Grif­fiths A., Rial-Gonzales E. (2006), Bada­nia. Stres związany z pracą, Europe­jska Agencja Bez­pieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Urząd Ofic­jal­nych Pub­likacji Wspól­not Europe­js­kich, Luk­sem­burg.
Cza­piński J., Panek T., red. (2000), Diag­noza społeczna 2000. Warunki i jakość życia Polaków oraz ich doświad­czenia z refor­mami sys­te­mowymi po 10 lat­ach trans­for­ma­cji, www.diagnoza.com [dostęp 26.05.2014].
Davis-Sacks, M.L. Jayaratne S., Chess W.A. (1985), A com­par­i­son of the effects of social sup­port on the inci­dence of burnout, „Social Work” No 3.
Dobrzańska-Socha B. (1995), Radze­nie sobie ze stre­sem życia codzi­en­nego poprzez uczest­nicze­nie w grupie wspar­cia, w: D. Kubacka-Jasińska (red.), Wybrane prob­lemy zma­gania się ze stre­sem, Wyd. UJ, Kraków.
Dudek B., Waszkowska M., Merecz D., Hanke W. (2004), Ochrona zdrowia pra­cown­ików przed skutkami stresu zawodowego, Insty­tut Medy­cyny Pracy, Łódź.
Evans S., Hux­ley P., Gately C., Web­ber M., Mears A., Pajak S., Med­ina J., Kendall T., Katona C. (2006), Men­tal health, burnout and job sat­is­fac­tion among men­tal health social work­ers in Eng­land and Wales, „The British Jour­nal of Psy­chi­a­try”, 188.
Gra­nosik M. (2012), „Mówię, jak jest, robę, co mi każą” – o inter­pre­ta­cyjnym roz­dar­ciu współczes­nego pra­cown­ika soc­jal­nego, w: M. Rym­sza (red.), Pra­cown­icy soc­jalni i praca soc­jalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzę­dem, ISP, Warszawa.
Het­her­ing­ton A. (2004), Wspar­cie psy­cho­log­iczne w służbach ratown­iczych, Gdańskie Wydawnictwo Psy­cho­log­iczne, Gdańsk.
Heszen-Niejodek I. (2000), Stres i radze­nie sobie – główne kon­trow­er­sje, w: I. Heszen-Niejodek, Z. Rata­jczak (red.), Człowiek w sytu­acji stresu, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Śląskiego, Katow­ice.
Hob­foll S.E., Freedy J.R., Green B.L., Solomon S.D. (1996), Cop­ing in reac­tion to extreme stress: The roles of resource loss and resource avail­abil­ity, w: M. Zei­d­ner, N.S. Endler (eds.), Hand­book of cop­ing: The­ory, research, appli­ca­tions, Wiley, New York.
Kijanka K., Wojsław-Soszyńska K. (1999), Raport z badań nad pro­ce­sem wypale­nia zawodowego u pra­cown­ików soc­jal­nych MOPS Leg­nica, raport z son­dażu „ Obraz zagrożeń w pracy pra­cown­ika soc­jal­nego w oce­nie i odczu­ci­ach pra­cown­ików soc­jal­nych MOPS Leg­nica”, w: Zagroże­nia w pracy pra­cown­ika soc­jal­nego, Mate­ri­ały kon­fer­en­cyjne, VIII Ogólnopol­ska Kon­fer­encja Sto­warzyszenia Samorzą­dowych Ośrod­ków Pomocy Społecznej „Forum”, Krzyżowa, 24–26 listopada, maszynopis powielany.
Kozak M. (2012), Rozwój służb społecznych po 1989 roku oczami prak­tyka, w: M. Rym­sza (red.), Pra­cown­icy soc­jalni i praca soc­jalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzę­dem, ISP, Warszawa.
Kucharski T. (2004), Wprowadze­nie do Kwes­t­ionar­iusza 16 PF-5, Wydawnictwo Adam Marsza­łek, Toruń.
Lloyd C., King R., Chenoweth L. (2002), Social work, stress and burnout: A review, „Jour­nal of Men­tal Health”, 11, 3.
Lloyd C., King R. (2004), A sur­vey of burnout among Aus­tralian men­tal health occu­pa­tional ther­a­pists and social work­ers, „Social Psy­chi­a­try and Psy­chi­atric Epi­demi­ol­ogy”, 39.
Łuczyńska M. (2012), Pra­cown­icy soc­jalni w pro­ce­sie zmian – na pod­stawie badań z 1988, 1995 i 2010 roku, w: M. Rym­sza (red.), Pra­cown­icy soc­jalni i praca soc­jalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzę­dem, ISP, Warszawa.
Maslach C. (1993), Burnout: A mul­ti­di­men­sional per­spec­tive, w: W.B. Schaufeli, C. Maslach, T. Marek (red.), Pro­fes­sional Burnout: Recent Devel­op­ments in The­ory and Research, Wash­ing­ton, DC, Tay­lor & Fran­cis, Wash­ing­ton.
Maslach C. (2011), Engage­ment research: Some thoughts from a burnout per­spec­tive, „Euro­pean Jour­nal of Work and Orga­ni­za­tional Psy­chol­ogy”, No 20.
Maslach C., Leiter M., (2010), Pokonać wypale­nie zawodowe: sześć strate­gii popraw­ienia relacji z pracą, Wolters Kluwer Pol­ska, Warszawa.
Ogińska-Bulik N. (2006), Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła – kon­sek­wencje – zapo­b­ie­ganie, Difin, Warszawa.
Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2010), Osobowość. Stres a zdrowie, Difin, Warszawa.
Rym­sza M. (2012), W stronę pracy środowiskowej i nowych ról zawodowych pra­cown­ików soc­jal­nych, w: M. Rym­sza (red.), Pra­cown­icy soc­jalni i praca soc­jalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzę­dem, ISP, Warszawa.
Schaufeli W., Enz­mann D. (1998), The burnout com­pan­ion to study and prac­tice. A crit­i­cal analy­sis, Tay­lor & Fran­cis, Lon­don.
Rata­jczak Z. (1994), Wspar­cie społeczne w środowisku pracy a stres i jego skutki zdrowotne, w: Z. Rata­jczak (red.), Psy­cho­log­iczna prob­lematyka wspar­cia społecznego i pomocy, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Śląskiego, Katow­ice.
Rata­jczak Z. (2000), Stres-radzenie sobie-koszty psy­cho­log­iczne. w: I. Heszen-Niejodek, Z. Rata­jczak (red.), Człowiek w sytu­acji stres, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Śląskiego, Katow­ice.
Sęk H. (2000), Uwarunk­owa­nia i mech­a­nizmy wypale­nia zawodowego w mod­elu społecznej psy­chologii poz­naw­czej, w: H. Sęk (red.), Wypale­nie zawodowe. Przy­czyny, mech­a­nizmy, zapo­b­ie­ganie, PWN, Warszawa.
Stre­lau J., Jaworowska A, Wrześniewski K., Szczepa­niak P. (2005), Kwes­t­ionar­iusz radzenia sobie w sytu­ac­jach stre­sowych CISS. Podręcznik, Pra­cow­nia Testów Psy­cho­log­icznych PTP, Warszawa.
Strykowska M., Trze­ci­akowska A. (1994), Wspar­cie społeczne a satys­fakcja z pracy i wypale­nie się zawodowe kobiet, „Przegląd Psy­cho­log­iczny”, nr 3.
Szma­gal­ski J. (2004), Stres i wypale­nie zawodowe pra­cown­ików soc­jal­nych, IRSS, Warszawa.
Szma­gal­ski J., red. (2005), Super­wizja pracy soc­jal­nej. Zas­tosowa­nia i dylematy, IRSS, Warszawa.
Sztompka P. (2000), Trauma wielkiej zmi­any. Społeczne koszty trans­for­ma­cji, ISP PAN, Warszawa.
Tere­lak J.F. (2001), Psy­cholo­gia stresu, Byd­goszcz, Ofi­cyna Wydawnicza Branta, Byd­goszcz.
Tuchol­ska S. (2003), Wypale­nie zawodowe u nauczy­cieli. Psy­cho­log­iczna anal­iza zjawiska i jego osobowoś­ciowych uwarunk­owań, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Ewa Rollnik-Sadowska (dr, Politech­nika Biało­s­tocka)
DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM NA PRZYKŁADZIE NIEMIECKIEGO SYSTEMU DUALNEGO
Więk­szość kra­jów UE zmaga się z niesta­bilną sytu­acją na rynku pracy osób młodych, prze­jaw­ia­jącą się wysoką stopą bezrobo­cia i niskim wskaźnikiem zatrud­nienia. Wyjątkiem są Niemcy, gdzie według danych Eurostatu stopa bezrobo­cia osób młodych (poniżej 25. roku życia) jest najniższa wśród wszys­t­kich kra­jów członkows­kich. W Niem­czech rozpowszech­nione jest ksz­tałce­nie zawodowe (w tym sys­tem dualny), real­i­zowane na różnych poziomach edukacji, prze­jaw­ia­jące się w ścisłej współpracy insty­tucji eduka­cyjnych, pra­co­daw­ców i orga­ni­za­cji zrzesza­ją­cych przed­siębior­ców.
Celem jest przed­staw­ie­nie głównych założeń sys­temu ksz­tałce­nia zawodowego w Niem­czech i jego odd­zi­ały­wa­nia na sytu­ację na rynku pracy.

Słowa kluc­zowe: niemiecki sys­tem edukacji, ksz­tałce­nie zawodowe, dualny sys­tem ksz­tałce­nia, poli­tyka rynku pracy, sytu­acja osób młodych

BIBLIOGRAFIA
Bloss­feld H.P., Rob­bach H.G., von Mau­rice J., eds. (2011), Edu­ca­tion as a life­long process, The Ger­man National Edu­ca­tion Panel Study (NEPS), „Zeitschrift für Erziehungswis­senschaft, Son­der­heft” Nr. 14.
Brzinsky-Fay Ch. (2011), What Dif­fer­ence Does it Make? The Out­come Effects of the Euro­pean Employ­ment Strat­egy on the Tran­si­tion from Edu­ca­tion to Work, „Ger­man Pol­icy Stud­ies”, Vol. 7, No. 1.
Buse­meyer M.R., Tram­pusch Ch., red. (2012), The Com­par­a­tive Polit­i­cal Econ­omy of Col­lec­tive Skill For­ma­tion, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
Car­roll C.  (2013), Germany’s Dual Voca­tional Edu­ca­tion Sys­tem, Frank­furter Societäts-Medien, http://www.young-germany.de/topic/study/courses-degrees/germanys-dual-vocational-education-system [dostęp 20.03.2015].
Clematide B., Dahl A., Vind A., Joer­gensen C.H. (2005), Chal­lenges for the Dan­ish VET-system – on the path towards a new future model, Berufs– und Wirtschaft­späd­a­gogik online, issue 7, http://www.bwpat.de/7eu/clematide_etal_dk_bwpat7.pdf [dostęp 08.03.2015].
Dzi­ałal­ność badaw­cza i roz­wo­jowa w Polsce w 2012 r. (2013), http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/NIT_dzialalnosc_badawcza_rozwoj_2012.pdf [dostęp 24.05.2014].
Edu­ca­tion and Research in Fig­ures 2013 (2013), Fed­eral Min­istry of Edu­ca­tion and Research, Bonn.
Euro­found (2012), NEETs – Young peo­ple not in employ­ment, edu­ca­tion or train­ing: Char­ac­ter­is­tics, costs and pol­icy responses in Europe, Pub­li­ca­tions Office of the Euro­pean Union, Lux­em­bourg.
Euro­pean Com­mis­sion (2014), Eras­mus+ Pro­gramme Guide, http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm [dostęp 29.05.2014].
Euro­stat (2012), Kluc­zowe dane o edukacji w Europie 2012, EACEA, P9 – Eury­dice, Bruk­sela.
Euro­stat (2013), Youth unem­ploy­ment, EU Labour Force Sur­vey.
Euro­stat (2014), Unem­ploy­ment rate by age group, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm [dostęp 08.03.2015].
Fach­serie 11, Reihe 2 [tech­ni­cal vol­ume 11, series 2] School sta­tis­tics — voca­tional schools.
For the employ­ees of the future, [online], http://www.ihk-schleswig-holstein.de/english/1009610/ [dostęp 29.05.2014].

Górzyński M. [online], Sys­tem szkol­nictwa w Niem­czech, http://www.edu.edu.pl/porady/system-szkolnictwa-w-niemczech/5280 [dostęp 29.05.2014].
Graf L. (2013), The hybridiza­tion of voca­tional train­ing and higher edu­ca­tion in Aus­tria, Ger­many and Switzer­land, Deutsches Insti­tut für Inter­na­tionale Päd­a­gogis­che Forschung (DIPF), Budrich Uni­Press Ltd., Opladen, Berlin & Toronto.
Hippach-Sneider U., Hanf G., Muller N., Schan­dock M., Schnei­der V. (2012), Get­ting ahead through advanced voca­tional train­ing. Ger­man back­ground report on the OECD study “Skills beyond school”, Fed­eral Min­istry of Edu­ca­tion and Research, Bonn.
Müller W., Shavit Y. (1998), The Insti­tu­tional Embed­ded­ness of the Strat­i­fi­ca­tion Process, w: Shavit Y., Müller W. (eds.), From School to Work. A Com­par­a­tive Study of Edu­ca­tional Qual­i­fi­ca­tions and Occu­pa­tional Des­ti­na­tions, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
Rauner F., Wit­tig W. (2010), Dif­fer­ences in the Organ­i­sa­tion of Appren­tice­ship in Europe: find­ings of a com­par­a­tive eval­u­a­tion study, „Research in Com­par­a­tive and Inter­na­tional Edu­ca­tion”, Vol. 5, No. 3.
Reform of Voca­tional Edu­ca­tion and Train­ing [online], http://www.bmbf.de/en/1644.php [dostęp 29.05.2014].
Report on Voca­tional Edu­ca­tion and Train­ing 2013 (2013), Fed­eral Min­istry of Edu­ca­tion and Research, Bonn.
Rollnik-Sadowska E. (2014), The selected issues of labour mar­ket pol­icy in Ger­many – imple­men­ta­tion pos­si­bil­i­ties in Poland, „Eco­nom­ics and Law”, Vol. 13, No. 1
Schuller T., Pre­ston J., Ham­mond C., Brassett-Grundy A., Byn­ner J., red. (2004), The ben­e­fits of learn­ing. The impact of edu­ca­tion on health fam­ily life and social cap­i­tal, Rout­ledge Falmer, Lon­don and New York.
Sta­tis­tis­ches Bun­de­samt Fach­serie 11 Reiche 1.1.

STRONY INTERNETOWE
http://www.baltic-education.eu/pdf/Germany_esystem.pdf [dostęp 19.03.15],
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Germany:Overview [dostęp 19.03.15].

Piotr Kurowski (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
MINIMUM SOCJALNE WE WRZEŚNIU I GRUDNIU 2014 R.
Artykuł przed­stawia sza­cunki min­i­mum soc­jal­nego na pod­stawie z wybranych okresów miesięcznych 2014 r.

Słowa kluc­zowe: min­i­mum soc­jalne, ubóstwo

BIBLIOGRAFIA
Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi min­i­mal­nej kon­sumpcji gospo­darstw domowych wyz­naczane metodą potrzeb pod­sta­wowych. Rodzaje, osza­cow­a­nia i zas­tosowa­nia poli­tyce społecznej, IPiSS, Warszawa.
Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997), Kat­e­go­ria min­i­mum soc­jal­nego, w: S. Goli­nowska, Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S. (1997), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
GUS (2015), Biule­tyn Statysty­czny, Nr 1 (sty­czeń), GUS, Warszawa.
Kurowski P. (2002), Koszyki min­i­mum soc­jal­nego i min­i­mum egzys­tencji – doty­chcza­sowe pode­jś­cie w: Kat­e­gorie i instru­menty inter­wencji państwa w sytu­acji ubóstwa. (Czym jest min­i­mum soc­jalne?), Kon­fer­encja 10.12.2002, Biuro Studiów i Eksper­tyz Sejmu RP, Warszawa.


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 5–6/2015

TRANSITIONAL LABOUR MAKRETS AND PHASES OF LIFE – Zenon Wiśniewski, Kamil Zawadzki
SOCIAL EXCLUSION AND POVERTY. THE PROSPECTS OF USING PANEL DATABar­bara Dańska
SITUATION OF PERSONS WITH DISABILITIES LIVING IN EU. DILEMMAS OF COMPARATIVE ANALYSISWoj­ciech Bąba

FROM RESEARCH AND STUDIES
THE ACTIVITY OF THE DISABLED IN PROFILES AND FORUMS IN THE NET SOCIETYMaria Sto­jkow, Dorota Żuchowska-Skiba
IN THE INTEREST OF THE EMPLOYEE. RISK FACTORS OF PROFESSIONAL BURNOUT AMONG SOCIAL WORKERS –  Beata Mańkowska

SOCIAL POLICY ABROAD
Good prac­tices in the voca­tional Euca­tion sys­tem solu­tions exam­pli­fied by ger­man dual sys­tem – Ewa Rollnik-Sadowska

BOOK REVIEWS
Bożena Balcerzak-Paradowska (ed.): FEMALE MANAGERS IN PUBLIC SECTOR. JOB AND FAMILY OBLIGATIONS – Reviewed by Grażyna Firlit-Fesnak

INFORMATION
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS IN SEPTEMBER AND DECEMBER OF 2014 – Piotr Kurowski
THE ROLE OF ACTIVE SOCIAL POLICY IN SOLVING SOCIAL PROBLEMSMichał Kubiak

  LUCYNA DENISZCZUKOBITUARY     – Stanisława Goli­nowska, Zofia Morecka, Bar­bara Sajkiewicz, Agnieszka Sowa, Piotr Broda-Wysocki, Piotr Kurowski

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

Zenon Wiśniewski Zawadzki (Pro­fes­sor, Nico­laus Coper­ni­cus Uni­ver­sity in Toruń), Kamil Zawadzki (Junior Pro­fes­sor, Nico­laus Coper­ni­cus Uni­ver­sity in Toruń)
TRANSITIONAL LABOUR MAKRETS AND PHASES OF LIFE
The arti­cle dis­cusses a prob­lem of appli­ca­tion of the tran­si­tional labour mar­kets instru­ments and con­cept for the flex­i­cu­rity strate­gies in active labour mar­ket poli­cies towards peo­ple at dif­fer­ent stages of their career. The con­cept of tran­si­tional labor mar­kets (TLM) allows to look more broadly at the role of active labor mar­ket pol­icy and to go beyond the stan­dard approach aimed at reduc­ing the num­ber of unem­ployed through sub­si­dized employ­ment, voca­tional train­ing and retrain­ing and other mea­sures to improve the bar­gain­ing posi­tion of the unem­ployed in the labor mar­ket. In the ini­tial phase of work life the TLMs offer mea­sures for the tran­si­tion from labour mar­ket to edu­ca­tion. Next, they help to com­bine work with child-rearing respon­si­bil­i­ties and to min­i­mize the risk of social exclu­sion for the tran­si­tions between peri­ods of var­i­ous forms of work and unem­ploy­ment. In the last phase they allows to extinct grad­u­ally the pro­fes­sional activ­ity and tran­sit to retirement.

Key­words: tran­si­tional labour makrets, dereg­u­la­tion, flex­i­cu­rity, labour makret pol­icy, Euro­pean Employ­ment Strategy

Bar­bara Dańska-Borsiak (prof., Uni­ver­sity of Lodz)
SOCIAL EXCLUSION AND POVERTY. THE PROSPECTS OF USING PANEL DATA
Social exclu­sion affects a rel­a­tively wide range of peo­ple and com­mu­ni­ties. Accord­ing to esti­mates, about 80 mil­lion peo­ple in the Euro­pean Union is at risk of poverty, and 14 mil­lion young peo­ple have no oppor­tu­ni­ties of edu­ca­tion, employ­ment or train­ing. Tack­ling social exclu­sion has been one of the major objec­tives of EU social pol­icy. One of the three main pri­or­i­ties of the EU Frame­work Pro­gramme “Hori­zon 2020″ for the years 2014–2020 includes reduc­ing inequal­ity and social exclu­sion in Europe. The objec­tive of this arti­cle is to present the pos­si­bil­i­ties of infer­ence about dif­fer­ent aspects of social exclu­sion and poverty on the basis of panel data mod­els. The basis for this type of analy­sis is to gather rel­e­vant indi­vid­ual panel data­base. Such data­bases are col­lected in some EU coun­tries and they have been a source of data for the research dis­cussed in the arti­cle. Sig­nal­ing the need to cre­ate such a data­base is an addi­tional goal of this arti­cle. One of the chap­ters is devoted to the pre­sen­ta­tion of the scale of the prob­lem in Poland. It seems that it is so large that it would be advis­able to use the pre­sented meth­ods in order to proper tar­get­ing of the social pol­icy actions to pre­vent the exclu­sion and sup­port recov­ery from it.

Key­words: social exclu­sion, social inequal­ity, social cohe­sion, intra-generational trans­mis­sion of dis­ad­van­tage, poverty, panel data

Woj­ciech Bąba (Junior Pro­fes­sor, Cra­cow Uni­ver­sity of Eco­nom­ics)
SITUATION OF PERSONS WITH DISABILITIES LIVING IN EU. DILEMMAS OF COMPARATIVE ANALYSIS
The main sub­ject of this arti­cle was the prob­lem of gath­er­ing sta­tis­ti­cal data, describ­ing the sit­u­a­tion of per­sons with dis­abil­i­ties, liv­ing in mem­ber coun­tries of the Euro­pean Union. The first part of the arti­cle was ded­i­cated to pre­sent­ing actions, under­taken by insti­tu­tions of the EU with the goal of gath­er­ing such data. In the next sec­tion, the out­comes of these actions were described, includ­ing the char­ac­ter­is­tic of the most impor­tant sta­tis­ti­cal sur­veys, con­cern­ing per­sons with dis­abil­i­ties, con­ducted in the EU. In the final part of the arti­cle, on the basis of the above-mentioned results, a com­par­a­tive analy­sis of the sit­u­a­tion of per­sons with dis­abil­i­ties in 27 mem­ber coun­tries of the Euro­pean Union (in selected areas) was car­ried out.

Key­words: per­sons with dis­abil­i­ties, sta­tis­ti­cal data, Euro­pean Union, dis­abil­ity gap

Maria Sto­jkow (Junior Pro­fes­sor, AGH Uni­ver­sity of Sci­ence and Tech­nol­ogy), Dorota Żuchowska-Skiba (Junior Pro­fes­sor, AGH Uni­ver­sity of Sci­ence and Tech­nol­ogy)
THE ACTIVITY OF THE DISABLED IN PROFILES AND FORUMS IN THE NET SOCIETY
In con­tem­po­rary soci­eties a clearly vis­i­ble social change is tak­ing place. Direct com­mu­ni­ca­tion still plays the most impor­tant role here, but along­side it there appear some new forms of com­mu­ni­ca­tion which exist in the space between per­sonal and mass com­mu­ni­ca­tion, e.g. chats, inter­net com­mu­ni­ca­tors, fora, and they start to play an impor­tant role in every­day life of indi­vid­u­als. It is the place where vir­tual com­mu­ni­ties are cre­ated. This is how some new com­mu­ni­ties of self-help nature can be devel­oped and func­tion; they stem from the needs of the dis­abled, and are real­ized in social net­works which are based on inter­per­sonal medi­ated com­mu­ni­ca­tion. They play a vital role in con­tem­po­rary soci­ety because the ongo­ing process of indi­vid­u­al­iza­tion makes the indi­vid­ual, who func­tions in var­i­ous social net­works, cope on their own; they can no longer count on sol­i­dar­ity of oth­ers belong­ing to their envi­ron­ment. Tra­di­tional local com­mu­ni­ties, fam­i­lies, big bureau­cratic insti­tu­tions fall apart to smaller ele­ments. Instead of them, some new types of com­mu­ni­ties emerge. In our paper we want to show that an impor­tant role is played in the social par­tic­i­pa­tion of the dis­abled by the social net­works which appeared in the Inter­net. We will focus par­tic­u­larly on com­mu­nity por­tals and forums to show the sig­nif­i­cance and func­tions per­formed by the vir­tual social net­works accord­ing to the dis­abled themselves.

Key­words: dis­abil­ity, net soci­ety, activ­ity of the dis­abled, social net­works, com­mu­nity por­tals and forums

Beata Mańkowska (Junior Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Gdańsk)
IN THE INTEREST OF THE EMPLOYEE. RISK FACTORS OF PROFESSIONAL BURNOUT AMONG SOCIAL WORKERS
The prob­lem of this study con­cerns the pro­fes­sional burnout as a result of chronic occu­pa­tional stress. Own research con­cerns the prob­lem of burnout expe­ri­enced by social work­ers and its cor­re­lates. Aim of this study is to deter­mine the strength and direc­tion of the rela­tion­ship between stres­sors at work, per­son­al­ity traits and styles of cop­ing with stress and burnout. There were tested 296 social work­ers from Tric­ity: Gdańsk, Sopot and Gdy­nia (field work­ers N = 190 and work­ers of depart­ment ben­e­fits N = 106) employed in munic­i­pal cen­ters of social assis­tance. There were used the fol­low­ing meth­ods: Ques­tion­naire of Sub­jec­tive Eval­u­a­tion of Work, Cat­tell Per­son­al­ity Ques­tion­naire, Ques­tion­naire of Cop­ing with Stress­ful Sit­u­a­tions (CISS) and Maslach Burnout Inven­tory (MBI). The results showed that the strongest cor­rel­a­tive of burnout were stress­ful work con­di­tions like: no awards and men­tal work­load. Per­son­al­ity fac­tors such as Emo­tional bal­ance, Ten­sion and style of cop­ing with stress focused on emo­tions are in mod­er­ate cor­re­la­tion with burnout. These results tend to look for the sys­temic solu­tions aimed at reduc­ing work­place stress and pro­tect­ing men­tal health of social workers.

Key­words: pro­fes­sional burnout, occu­pa­tional stress, work con­di­tions, per­son­al­ity fac­tors, styles of cop­ing with stress, social work­ers

Ewa Rollnik-Sadowska (Junior Pro­fes­sor, Bia­lystok Uni­ver­sity of Tech­nol­ogy)
GOOD PRACTICES IN THE VOCATIONAL EUCATION SYSTEM SOLUTIONS EXAMPLIFIED BY GERMAN DUAL SYSTEM
The most Euro­pean Union coun­tries have strug­gled with the unsta­ble sit­u­a­tion on the labour mar­ket of young peo­ple, man­i­fested by high unem­ploy­ment and low employ­ment rate. The rea­son for such sit­u­a­tion is mainly a mis­match of edu­ca­tion to the needs of labour demand, which exac­er­bates the struc­tural unem­ploy­ment. The excep­tion to that sit­u­a­tion is Ger­many, where, accord­ing to Euro­stat, youth unem­ploy­ment rate (for the age group less than 25 years old) is the low­est among all the mem­ber states, shows a down­ward trend and in 2014 amounted to 7.7% (with 22.2% for the EU-28). In Ger­many it is com­mon voca­tional train­ing (includ­ing dual sys­tem) – imple­mented at dif­fer­ent lev­els of edu­ca­tion, man­i­fested in the close coop­er­a­tion of edu­ca­tional insti­tu­tions, employ­ers and busi­ness asso­ci­a­tions. The paper objec­tive is to present the main assump­tions of the voca­tional train­ing sys­tem in Ger­many and its impact on the sit­u­a­tion on the labour mar­ket. The research meth­ods used in the pub­li­ca­tion were both desk-research of sec­ondary sources as well as pri­mary qual­i­ta­tive research. The pri­mary research was car­ried out in 2013 in the form of in-depth inter­views (IDI). They were imple­mented among Ger­man employ­ees of pri­vate and pub­lic edu­ca­tional insti­tu­tions (Flens­burg), labour mar­ket insti­tu­tions (Flens­burg, Berlin) and rep­re­sen­ta­tives of the Cham­ber of Com­merce of Schleswig-Holstein (Flensburg).

Key­words: Ger­man edu­ca­tional sys­tem, voca­tional edu­ca­tion, dual learn­ing sys­tem, labour mar­ket pol­icy, young peo­ple sit­u­a­tion

Piotr Kurowski (Junior Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS IN SEPTEMBER AND DECEMBER OF 2014
The arti­cle presents the esti­mates of social min­i­mum bas­kets for selected moths of 2014 in Poland. Social min­i­mum is defined as a model allow­ing the min­i­mum level for social inte­gra­tion of households.

Key­words: social min­i­mum, poverty, liv­ing costs

prze­jdź do Spisu treści

« powrót