Nr 8 (497) 2015

Spis treści 8/2015

 Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

WYNAGRODZENIE SĘDZIÓW W POLSCE ORAZ W INNYCH KRAJACH UE Zdzisław Cza­jka
DZIAŁANIA I REFORMY PUBLICZNE WOBEC PROBLEMU RYZYKAndrzej Zybała

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
PROBLEM ROZWARSTWIENIA SPOŁECZNEGO W GIMNAZJACH NA PRZYKŁADZIE KRAKOWSKIEJ OŚWIATY – Robert Pawlak
AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA KOBIET NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO A POZIOM ICH SAMOOCENY, RADZENIE SOBIE ZE STRESEM ORAZ KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Karolina Pawłowska-Cyprysiak, Maria Konarska
POSTAWY LEKARZY WOBEC PRACY. ANALIZA NA PRZYKŁADZIE PERSONELU MEDYCZNEGO WYBRANYCH SZPITALI. WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCHJoanna Wój­cik

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY W UEWładysław Szty­ber

INFORMACJE
SYSTEMY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WOBEC WYZWAŃ DEMOGRAFICZNYCH Marek Szczepański, Tomasz Brzęczek

KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE W DZIEDZINIR PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ – OGŁOSZENIE

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zdzisław Cza­jka (prof., Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
WYNAGRODZENIE SĘDZIÓW W POLSCE ORAZ W INNYCH KRAJACH UE

Celem artykułu jest anal­iza sytu­acji pła­cowej sędz­iów w Polsce w lat­ach 2002–2012. Pod­stawą anal­izy jest płaca prze­ciętna w gospo­darce, płaca innych zawodów oraz płaca sędz­iów w innych kra­jach UE. W wyniku anal­izy doko­nano wery­fikacji dwóch hipotez opar­tych na opinii sędz­iów: że wyna­grodzenia sędz­iów są zbyt niskie i nie odpowied­nie do god­ności urzędu oraz że sędziowie w Polsce należą do naj­gorzej wyna­gradzanych w kra­jach UE. W wyniku zmi­any zasad wyna­gradza­nia sędz­iów w 2008 r. ich wyna­grodzenia wzrosły o ponad 20%. Dzięki tym zmi­anom obec­nie wyna­grodzenia sędz­iów są wyższe od pozostałych zawodów wyma­ga­ją­cych wyk­sz­tałce­nia wyższego. Relacje wyna­grodzeń sędz­iów w Polsce do prze­cięt­nego wyna­grodzenia w gospo­darce są zbliżone do relacji w innych kra­jach UE. Anal­iza nie potwierdz­iła więc pesymisty­cznych opinii sędz­iów o zbyt nis­kich płacach.

Słowa kluc­zowe: sądy, sędziowie, wyna­grodzenia, relacje płac, zasady wynagradzania

BIBLIOGRAFIA
CBOS (2009), Prestiż zawodów. Komu­nikat z badań, http://WWW.solidarnosc.uni.wroc.pl/dokumenty/PRESTIŻ_ZAWODOW.pdf [dostęp 28.10.2014].
CBOS (2013a), Prestiż zawodów, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/k_164_13.PDF [dostęp 28.10.2014].
CBOS (2013b), Polacy o zarobkach różnych grup zawodowych. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_127_13.PDF [dostęp 28.10.2014].
Celej M. (2011), Trze­cia władza o swoim sta­tusie, http://prawo.rp.pl/artykul/763306.html?print [28.10.2014].
CEPEJ (2008), Report on Euro­pean judi­cial sys­tems, (data 2006): effi­ciency and qual­ity of jus­tice, http://wcd.coe.int/com.instranet.Instraservlet?command=com.instranet [dostęp 28.10.2014].
CEPEJ (2014), Report on Euro­pean judi­cial sys­tems (2012 data): effi­ciency and qualityofjustice.http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014
Citko A. (2014), Nie takie niskie zarobki sędz­iów w Polsce, „Anal­iza FOR” nr 16, http://www.for.org.pl/pl/a/3303.Analiza=162014 [dostęp 22.11.2014].
Cza­jka Z. (1997), Wyna­grodzenia urzęd­ników państ­wowych w Niem­czech, „Eksper­tyzy, Infor­ma­cje” nr 2, IPiSS, Warszawa.
Cza­jka Z. (1990), Zasady ksz­tał­towa­nia płac w Polsce w lat­ach 1919–1989. „Stu­dia i Mate­ri­ały” nr 12. wyd. IPiSS, Warszawa.
Cza­jka Z. (2002), Ksz­tał­towanie płac w sferze budże­towej w Polsce. Wyd. IPiSS.
GUS (2003), Struk­tura wyna­grodzeń według zawodów i spec­jal­ności w październiku 2002 r., Warszawa.
GUS (2014a), Rocznik Statysty­czny 2013, Warszawa.
GUS (2014b), Struk­tura wyna­grodzeń według zawodów i spec­jal­ności w październiku 2012 r., Warszawa.
Iusti­tia (2008), Opinia Sto­warzyszenia Sędz­iów Pol­s­kich „Iusti­tia” złożona do TK w przed­mio­cie niekon­sty­tucyjności przepisów pła­cowych, http:/iustitia.pl/index.php/opinie/404/ [dostęp 22.11.2014].
Jaraszek A. (2011), Polscy sędziowie na tle Europy zara­bi­ają dobrze, http://prawo.rp.pl/artykul/720436.html?print [28.10.2014].
Korzeniewska-Lasota A. (2011), God­ność urzędu sędziego – uwagi na tle orzecznictwa sądów dyscy­pli­narnych, „Stu­dia Ełckie”, nr 13.
Król H., Lud­wiczyński A. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN Warszawa.
Nikiel A. (2008), Zarobki sędz­iów, nieuza­sad­nione dys­pro­por­cje, „Rzecz­pospolita” z 24 lipca.
Raport z dzi­ałal­ności sądów powszech­nych w lat­ach 2010–2014 (2015), opra­cow­anie Depar­ta­mentu Strate­gii i Fun­duszy Europe­js­kich MS, wydanie Min­is­terstwa Spraw­iedli­wości, www.ms.gov.pl/opracowaniakrajowe/ [dostęp15.06.2014].
Siemaszko A., red. (2011), Wymiar spraw­iedli­wości w UE. Pod­sta­wowe para­me­try dla Pol­ski i pozostałych kra­jów, Wyd. Ofi­cyna Naukowa, Warszawa.
Wyna­grodzenia władz Uni­w­er­sytetu w Białym­stoku, http://bip.uwb.edu.pl/uwb/wladze-uczelni/wynagrodzenia [dostęp 25.01.2015].
Zatrud­nie­nie i wyna­grodzenia w służ­bie cywilnej (2002), www.dsc.kprm.gov.pl [dostęp 15.06.2014].
Zatrud­nie­nie i wyna­grodzenia w służ­bie cywilnej (2012), www.dsc.kprm.gov.pl [dostęp 15.06.2014].
ZUS (2014), Struk­tura wysokości emery­tur i rent wypła­canych przez ZUS po walo­ryza­cji w marcu 2014 r., www.zus.pl/files/strukturawysokosciemerytur [dostęp 29.04.2015].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne, nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia, nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Andrzej Zybała (prof., Col­legium Civ­i­tas)
DZIAŁANIA I REFORMY PUBLICZNE WOBEC PROBLEMU RYZYK
Tekst doty­czy prob­lematyki ryzyk w dzi­ała­ni­ach pub­licznych, wobec których stoją decy­denci inicju­jący reformy (rozu­mi­ane jako sek­wencje złożonych inter­wencji). Autor opisuje różnorodne pode­jś­cia do defin­iowa­nia ryzyk, prob­lem ich per­cepcji i tol­er­ancji na nie. Omawia struk­turę ryzyk na wybranych przykładach poli­tyk pub­licznych, w tym w poli­tyce rynku pracy i poli­tyce zdrowia. Stawia tezę, iż zagad­nie­nie struk­tury ryzyk w dzi­ała­ni­ach pub­licznych w Polsce wymaga głęb­szego niż doty­chczas anal­i­zowa­nia. Bada­nia świad­czą, że nie są one badane w sposób sys­tem­aty­czny. Brakuje instru­men­tów anal­izy. Prob­le­mem jest gen­er­alny defi­cyt analiz poli­tyk. Przekłada się to na prob­lemy z umiejęt­noś­cią zarządza­nia ryzykami, co często staje się bezpośred­nią przy­czyną spraw­ia­jącą, iż rezul­taty real­i­zowanych dzi­ałań nie przynoszą oczeki­wanych rezultatów.

Słowa kluc­zowe: poli­tyka pub­liczna, ryzyka, zarządzanie pub­liczne, zarządzanie ryzykiem, poli­tyka rynku pracy, teo­ria kulturowości

BIBLIOGRAFIA
Adamek W. (2011), W szkole nie jest źle, a nawet dobrze. Zre­for­mowana szkoła w oczach uczniów, w: M. Niez­goda (red.), Społeczne skutki zmi­any oświa­towej w Polsce, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego, Kraków.
Andretta M. (2014), Some Con­sid­er­a­tions on the Def­i­n­i­tion of Risk Based on Con­cepts of Sys­tems The­ory and Prob­a­bil­ity, „Risk Analy­sis”, Vol. 34, No. 7.
Audit Com­mis­sion (2001), Worth The Risk?, UK Gov­ern­ment, Lon­don.
Aven T. (2012), The risk con­cept – his­tor­i­cal and recent devel­op­ment trends, „Reli­a­bil­ity Engi­neer­ing and Sys­tem Safety”, 99.
Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczes­ności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Beck U. (2009), World at risk, Polity Press, Cam­bridge.
Black J. (2012), Role of Risk in Reg­u­la­tory Processes, w: Oxford Hand­book of Reg­u­la­tion, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
Brad­bury J.A. (1989), The Pol­icy Impli­ca­tions of Dif­fer­ing Con­cepts of Risk, „Sci­ence, Tech­nol­ogy, & Human Val­ues”, Vol. 14 No. 4.
Can the Work Pro­gramme work for all user groups? (2013), First Report of Ses­sion 2013–14 House of Com­mons, Work and Pen­sions Com­mit­tee, 15 May.
Dou­glas M., Wil­davsky A. (1982), Risk and cul­ture, Uni­ver­sity of Cal­i­for­nia Press, Berke­ley.
ERSA Pol­icy brief­ing: pre­vent­ing fraud and error in wel­fare to work pro­grammes (2012), Employ­ment Related Ser­vices Assos­sion.
Finn D. (2008), The British ‘wel­fare mar­ket’ Lessons from con­tract­ing out wel­fare to work pro­grammes in Aus­tralia and the Nether­lands, Uni­ver­sity of Portsmouth.
Fisher E. (2012), Risk and Gov­er­nance, w: Oxford Hand­book of Gov­er­nance, Oxford Uni­ver­sity Press.
Green Book. Appraisal and Eval­u­a­tion in Cen­tral Gov­ern­ment (2003), HM Trea­sury.
Hans­son S.O., Aven T. (2014), Is Risk Analy­sis Sci­en­tific?, „Risk Analy­sis”, Vol. 34, No. 7.
Hey­man B. (2012), Risk and Cul­ture, w: Oxford Hand­book of Cul­ture and Psy­chol­ogy, Oxford Uni­ver­sity Press.
Hryniewicz J. (2007), Sto­sunki pracy w pol­s­kich orga­ni­za­c­jach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Insty­tut Poli­tyk Pub­licznych (2014) Praw­idłowości w pro­ce­sie for­mułowa­nia poli­tyk pub­licznych w Polsce. Raport z badań, Col­legium Civ­i­tas, Warszawa.
Kolarska-Bobińska L. (2000), Wstęp, w: L. Kolarska-Bobińska (red.), Cztery reformy. Od kon­cepcji do real­iza­cji, Ofi­cyna Naukowa, ISP, Warszawa.
Kryńska E. (2001), Dylematy pol­skiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
Man­ag­ing risks with deliv­ery part­ners (2013), Office of Gov­ern­ment Com­merce, HM Trea­sury, Lon­don.
Niez­goda M. (2011), Wprowadze­nie, w: M. Niez­goda (red.), Społeczne skutki zmi­any oświa­towej w Polsce, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego, Kraków.
OCED (2014a), Przegląd Gospo­dar­czy OECD. Pol­ska,  Paryż.
OECD (2014b), Con­nect­ing Peo­ple with Jobs. Acti­va­tion Poli­cies in the United King­dom, Paryż.
Orange Book. Man­age­ment of Risk — Prin­ci­ples and Con­cepts (2004), HM Trea­sury.
Pogorzel­ski K. (2014), Ryzyko i niepewność: krótka his­to­ria rozróżnienia, „Poli­tyka Społeczna”, nr 5–6.
Pre­vent­ing fraud in con­tracted employ­ment pro­grammes (2012), National Audit Office.
Rama­lingam B., Jones H., Reba T., Young J. (2011), Explor­ing the sci­ence of com­plex­ity: Ideas and impli­ca­tions for devel­op­ment and human­i­tar­ian efforts, Over­seas Devel­op­ment Insti­tute.
Regul­ski J. (2014), Życie sple­cione z his­torią, Zakład Nar­o­dowy im. Ossolińs­kich, Wrocław.
Rip­ple S. (2002), Cul­tural The­ory and Risk Per­cep­tion: A Pro­posal for a Bet­ter Mea­sure­ment, „Jour­nal of Risk Research”, 5 (2).
Risk, Respon­si­bil­ity and Reg­u­la­tion: Whose Risk Is It Any­way? (2006), Bet­ter Reg­u­la­tion Com­mis­sion.
Siegrist M., Keller C., Kiers H. A. L. (2005), A New Look at the Psy­cho­me­t­ric Par­a­digm of Per­cep­tion of Haz­ards, „Risk Analy­sis”, Vol­ume 25, issue 1.
Strat­egy Unit Report (2002), Risk: Improv­ing government’s capa­bil­ity to han­dle risk and uncer­tainty. Full report – a source doc­u­ment, Cab­i­net Office.
Szczepański J. (1973), Reflek­sje nad oświatą, PIW, Warszawa.
Szczepański J. (1999), Reformy, rewolucje, trans­for­ma­cje, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
Wło­dar­czyk C. (1998), Reforma opieki zdrowot­nej w Polsce. Studium poli­tyki zdrowot­nej, Uni­w­er­syteckie Wydawnictwo Medy­czne „Vesal­ius”, Kraków.
Wło­dar­czyk C. (2003), Reformy zdrowotne. Uni­w­er­salny kłopot, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego, Kraków.
Wło­dar­czyk C. (2005), Między­nar­o­dowe stan­dardy a pol­ska reforma zdrowotna, w: Poli­tyka społeczna. Wybrane prob­lemy (wybór artykułów z lat 1999–2005), IPiSS, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne, nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
ekonomika, nauki o poli­tyce publicznej

Robert Pawlak (dr, Akademia Ped­a­gogiki Spec­jal­nej im. M. Grze­gorzewskiej)
PROBLEM ROZWARSTWIENIA SPOŁECZNEGO W GIMNAZJACH NA PRZYKŁADZIE KRAKOWSKIEJ OŚWIATY
Prowad­zone w ostat­nich lat­ach bada­nia ukazują, że pol­skie gim­nazja szy­bko różnicują się pod wzglę­dem wyników koń­cowych uczniów. Pro­ce­sowi temu towarzyszą wzras­ta­jące rozwarst­wienia społeczne w szkołach, co w dłuższej per­spek­ty­wie prowadzi do umac­ni­a­nia się nierówności społecznych. Celem artykułu jest ukazanie trzech typów szkół zróżni­cow­anych pod wzglę­dem osiąg­nięć i składu społecznego ich uczniów: gim­nazjów niepub­licznych i pub­licznych o najwyższych wynikach koń­cowych oraz gim­nazjów o słabych wynikach i male­jącej licz­bie uczniów. Anal­iza przeprowad­zona została na pod­stawie badań jakoś­ciowych zre­al­i­zowanych pod kierunk­iem R. Pawlaka w Krakowie w lat­ach 2011–2012. Głównym  zamierze­niem badaw­czym była ocena atrak­cyjności badanych szkół, ukazanie składu społecznego ich uczniów oraz prezen­tacja prob­lemów, z jakimi się borykają, prowadząc dzi­ałal­ność edukacyjną.

Słowa kluc­zowe: nierówności eduka­cyjne, seg­re­gacje oświa­towe, edukacja, sys­tem szkolny

BIBLIOGRAFIA
CKE (2013), Osiąg­nię­cia uczniów kończą­cych gim­nazjum w roku 2013, Warszawa, http://www.cke.edu.pl/images/files/gimnazjum/sprawozdanie_2013/2013_Gimnazjum.pdf [dostęp 20.07.2014].
Dolata R. (2002), Pro­ce­dury rekru­tacji i dzie­le­nia uczniów na odd­zi­ały w gim­naz­jach – ocena z per­spek­tywy nierówności społecznych w edukacji, w: Zmi­any w sys­temie oświaty. Wyniki badań empirycznych, ISP, Warszawa.
Dolata R. (2010), Cicha rewolucja w pol­skiej oświa­cie, „Edukacja. Stu­dia, Bada­nia, Innowacje”, nr 1.
Dolata R., Jasińska A., Modzelewski M. (2012), Wyko­rzys­tanie kra­jowych egza­m­inów jako instru­mentu poli­tyki oświa­towej na przykładzie pro­cesu różni­cow­a­nia się gim­nazjów w dużych mias­tach, „Poli­tyka Społeczna” nr tem­aty­czny 1 pt. „Poli­tyka eduka­cyjna: szanse i wyzwa­nia”.
Faure F., Her­rera F., Kad­doura A., Lopes H., Pietrowski A., Rah­nema M., Ward F. (1975), Uczyć się, aby być, PWN, Warszawa.
Fein­berg W., Soltis J. (2000), Szkoła i społeczeństwo, WSiP, Warszawa.
GUS (2012), Oświata i wychowanie w roku szkol­nym 2011/2012, Zakład Wydawnictw Statysty­cznych, Warszawa.
Jung-Miklaszewska J., Rusakowska D. (1995), Szkoły społeczne in statu nascendi, IBE, Warszawa.
Konarzewski K. (2004), Ksz­tałce­nie i wychowanie w szkołach pod­sta­wowych i gim­naz­jach w roku szkol­nym 2002/2003, ISP, Warszawa.
Lev­i­tas A. Her­czyński J. (2012), Decen­tral­iza­cja oświaty w Polsce 1990–1999: tworze­nie sys­temu, w: M. Herbst (red.), Decen­tral­iza­cja oświaty, Bib­lioteczka Oświaty Samorzą­dowej, Wydawnictwo ICM, Warszawa.
MEN (2001), Edukacja 1997–2001. Raport, Warszawa.
Pawlak R. (2004), Pol­ska reforma oświaty a europe­jska poli­tyka eduka­cyjna, w: „Stu­dia Europe­jskie”, Nr 3.
Pawlak R. (2012a), Bon eduka­cyjny w poli­tyce oświa­towej, Wydawnictwo Akademii Ped­a­gogiki Spec­jal­nej, Warszawa.
Pawlak R. (2012b), Krakowski bon oświa­towy – studium empiryczne, „Kul­tura i Edukacja” nr 2.
Pawlak R. (2013), Prob­lem nierówności eduka­cyjnych: przykład Krakowa, w: A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanasz, E. Tarkowska (red.), Krótkie wykłady z socjologii, Wydawnictwo Akademii Ped­a­gogiki Spec­jal­nej, Warszawa.
Potocki A. (2007), Wychowanie religi­jne w pol­s­kich przemi­anach, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Kar­dy­nała Wyszyńskiego, Warszawa.
Putkiewicz E., Wiłomirska A. (2004), Szkoły pub­liczne i niepub­liczne. Porów­nanie środowisk eduka­cyjnych, Insty­tut Spraw Pub­licznych, Warszawa.
Raport o stanie miasta (2012), Urząd Miasta Krakowa, Kraków, http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=58161 [dostęp 20.07.2014].
Rappe A. (2008), EWD w krakows­kich gim­naz­jach z bardzo wysokimi wynikami egza­minu, Okrę­gowa Komisja Egza­m­i­na­cyjna, Kraków, http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Rappe.pdf [dostęp 20.07.2014].
Reforma sys­temu edukacji. Pro­jekt (1998), WSiP, Warszawa.
Saw­iński Z. (1994), Kto posyła dzieci do szkół niepańst­wowych, „Kwartal­nik Ped­a­gog­iczny” nr 1–2.
Smak M. (2011), Społeczne światy szkół katolic­kich, w: M. Bucholc, S. Man­des, T. Sza­w­iel, J. Wawrzy­niak (red.), Pol­ska po 20 lat­ach wol­ności, Wydawnictwa Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Warszawa.
Tarkowska E. (2008), „Nie masz kasy, jesteś nikim”. O pogłębia­niu nierówności przez szkołę, w: Wychowanie. Poję­cia – pro­cesy – kon­tek­sty, tom 4, Gdańskie Wydawnictwo Psy­cho­log­iczne, Gdańsk.
Zahorska-Bugaj M. (1994), Rozwój szkol­nictwa niepańst­wowego w Polsce w lat­ach 1989–1994, „Kwartal­nik Ped­a­gog­iczny” nr 1–2.
Zahorska M. (2002), Szkoła: między państ­wem, społeczeńst­wem a rynkiem, Wydawnictwo Aka­demickie „Żak”, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki human­isty­czne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: socjolo­gia, pedagogika

Karolina Pawłowska-Cyprysiak (mgr, Cen­tralny Insty­tut Ochrony Pracy –  Państ­wowy Insty­tut Badaw­czy)
Maria Konarska (prof., Cen­tralny Insty­tut Ochrony Pracy –  Państ­wowy Insty­tut Badaw­czy)
AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA KOBIET NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO A POZIOM ICH SAMOOCENY, RADZENIE SOBIE ZE STRESEM ORAZ KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Artykuł prezen­tuje bada­nia, których celem było określe­nie zależności między akty­wnoś­cią zawodową a samooceną, radze­niem sobie ze stre­sem i kom­pe­tenc­jami społecznymi w grupie 250 kobiet niepełnosprawnych ruchowo, o różnym sta­tusie zatrud­nienia lub braku pracy. Do badań wyko­rzys­tano anki­etę osobową, Kwes­t­ionar­iusz Kom­pe­tencji Społecznych, CISS oraz Skalę Samooceny SES. Jak wykazały  wyniki  badań, kobi­ety pracu­jące miały istot­nie wyższy poziom samooceny w porów­na­niu z niepracu­ją­cymi. Kobi­ety pracu­jące w zakładach pracy chro­nionej miały istot­nie wyższy poziom kom­pe­tencji społecznych oraz tych, które warunk­ują efek­ty­wne zachowa­nia w sytu­ac­jach intym­nych. W sytu­ac­jach wyma­ga­ją­cych aser­ty­wności istot­nie lep­iej radzą sobie kobi­ety zatrud­nione w zakładach pracy chronionej.

Słowa kluc­zowe: niepełnosprawność ruchowa, kobi­ety, akty­wność zawodowa, samoocena, radze­nie sobie ze stre­sem, kom­pe­tencje społeczne

BIBLIOGRAFIA
Byra S. (2011), Poczu­cie włas­nej skuteczności w kon­tekś­cie radzenia sobie w sytu­ac­jach trud­nych kobiet i mężczyzn z nabytą niepełnosprawnoś­cią ruchową, „Medy­cyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” nr 3, s. 127–134.
Byra S., Para­chomiuk M. (2011), Kom­pe­tencje społeczne w pro­ce­sie akty­wiz­a­cji zawodowej osób niepełnosprawnych, „Praca Soc­jalna”, Marzec-Kwiecień, s. 23–37.
De Klerk H., Ampousah L. (2003), The phys­i­cally dis­abled woman’s expe­ri­ence of self, „Dis­abil­ity and reha­bil­i­ta­tion”, Vol. 25, No. 19, p. 1132–1139.
Lab­o­ra­to­rium Badań Społecznych (2011), Akty­wność zawodowa osób niepełnosprawnych w wojew­ództwie łódzkim. Raport koń­cowy, WUP, Łódź.
Messyasz K., Woły­niak K. (2010), Badanie i diag­noza sytu­acji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy, MOPS w Płocku, Płock.
Otręb­ski W., Rożnowski B. (2008), Sytu­acja psy­cho­log­iczna osób z niepełnosprawnoś­cią na rynku pracy. Bada­nia per­cepcji pra­co­daw­ców, pra­cown­ików i poszuku­ją­cych pracy, Insty­tut Rynku Pracy, Lublin.
Pawłowska K. (2010), Motywacja osób niepełnosprawnych do pod­ję­cia i utrzymy­wa­nia pracy zawodowej, „Bez­pieczeństwo Pracy. Nauka i Prak­tyka” nr 7–8, s. 24–27.
Pawłowska-Cyprysiak K. (2012), Pod­wójna dyskrymi­nacja kobiet niepełnosprawnych w miejscu pracy, „Bez­pieczeństwo Pracy. Nauka I Prak­tyka”, nr 12, s. 16–19.
Pawłowska-Cyprysiak K., Konarska M., Żołnierczyk-Zreda D. (2013), Self Per­ceived Qual­ity of Life of Peo­ple with Phys­i­cal Dis­abil­i­ties and Labour Force Par­tic­i­pa­tion, „Jour­nal of Occu­pa­tional Safety and Ergonom­ics”, Vol. 19, No. 2, p. 3–12.
Radecki P., red. (2007), Iden­ty­fikacja potrzeb osób niepełnosprawnych w zakre­sie akty­wiz­a­cji zawodowej. Raport z badań, KIG–R, Warszawa.
Wilczyńska-Kwiatek A. (2007), Psy­cho­log­iczne wyz­naczniki radzenia sobie bezro­bot­nych kobiet, „Chowanna” 1(28), s. 39–52.
Wol­ski P. (2010), Potrzeby osób z ograniczeni­ami sprawności w zakre­sie akty­wiz­a­cji zawodowej, „Poli­tyka społeczna” nr temat. 1 pt. „Diag­noza potrzeb i pod­stawy inter­wencji społecznych na rzecz osób z ograniczeni­ami sprawności”, s. 27–30.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Joanna Wój­cik (mgr, Śląska Izba Lekarska)
POSTAWY LEKARZY WOBEC PRACY. ANALIZA NA PRZYKŁADZIE PERSONELU MEDYCZNEGO WYBRANYCH SZPITALI. WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH
Artykuł kon­cen­truje się na anal­izie postaw lekarzy wobec pracy. Na początku przed­staw­iono charak­terystykę czyn­ników wpły­wa­ją­cych na postawy zawodowe lekarzy oraz zarys mery­to­rycznych pod­staw badań włas­nych. Dalej zaprezen­towano metodologię badaw­czej, a następ­nie omówie­nie i wnioski wynika­jące z badań włas­nych o iloś­ciowym i jakoś­ciowym charak­terze przeprowad­zonych wśród lekarzy Zagłębia Dąbrowskiego w 2012 r. W artykule odpowiedziano na pyta­nia badaw­cze odnoszące się do sposobu, w jaki lekarze defini­ują swoją rolę zawodową oraz postawy wobec wykony­wanej pracy. Anal­izu­jąc zebrany mate­riał, autorka dochodzi do wniosku, iż ogromną rolę w ksz­tał­towa­niu postaw zawodowych lekarzy pełnią takie czyn­niki, jak: satys­fakcja zawodowa, stres, warunki i miejsce pracy, relacja z otocze­niem pracy.

Słowa kluc­zowe: postawa zawodowa, rola zawodowa lekarza, zawód lekarza, socjolo­gia medy­cyny, socjolo­gia pracy

BIBLIOGRAFIA
Goff­man E. (2011), Insty­tucje totalne. O pac­jen­tach szpi­tali psy­chi­a­trycznych i mieszkań­cach innych insty­tucji total­nych, Gdańskie Wydawnictwo Psy­cho­log­iczne, Sopot.
Gutowska R. (2007), Lekarze (spec­jal­ność zabiegowa), w: J. Tere­lak (red.), Stres zawodowy. Charak­terystyka psy­cho­log­iczna wybranych zawodów stre­sowych, UKSW, Warszawa.
Hes­zen I. (1986), Kon­takt lekarza z pac­jen­tem jako przed­miot zain­tere­sowa­nia psy­chologii (zarys prob­lematyki), w: I. Hes­zen (red.), Psy­cho­log­iczne aspekty pracy lekarza z człowiekiem chorym somaty­cznie, Prace Naukowe Uni­w­er­sytetu Śląskiego w Katow­icach nr 827, Uni­w­er­sytet Śląski, Katow­ice.
Iwan­icka K., Kar­wińska A. (1994), Postawy — socjo­log­iczny punkt widzenia, w: R. Dyoniziak (red.), Socjolo­gia pracy, Akademia Eko­nom­iczna, Wrocław.
Jeruszka U. (2010), Człowiek i zawód. Wybrane zagad­nienia z ped­a­gogiki pracy, IPiSS, Warszawa.
May­er­scough P., Ford M. (2001), Jak roz­maw­iać z pac­jen­tem, Gdańskie Wydawnictwo Psy­cho­log­iczne, Gdańsk.
Nowak S. (1973), Poję­cie postawy w teo­ri­ach i stosowanych bada­ni­ach społecznych, w: S. Nowak (red.), Teorie postaw, PWN, Warszawa.
Par­sons T. (1972), Szkice z teorii socjo­log­icznej, PWN, Warszawa.
Rata­jczak Z. (2007), Psy­cholo­gia pracy i orga­ni­za­cji, PWN, Warszawa.
Schultz D.P., Schultz S.E. (2002), Psy­cholo­gia a wyzwa­nia dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa.
Tere­lak J. (1995), Stres psy­cho­log­iczny, Ofi­cyna Wydawnicza Branta, Byd­goszcz.
Tobiasz-Adamczyk B. (2002), Relacje lekarz-pacjent w per­spek­ty­wie socjologii medy­cyny, Uni­w­er­sytet Jagiel­loński, Kraków.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: socjolo­gia, socjolo­gia pracy, nauki o poli­tyce publicznej

Władysław Bog­dan Szty­ber (prof., emery­towany pro­fe­sor Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego)
MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY W UE
W następst­wie kryzysu finan­sowego i eko­nom­icznego zmniejsza się w UE-27 prze­ciętny odsetek absol­wen­tów z ostat­nich trzech lat uzysku­ją­cych pier­wszą pracę i radykalnie rośnie zróżni­cow­anie między kra­jami. Artykuł przed­stawia m.in. stopy zatrud­nienia absol­wen­tów z ostat­nich trzech lat w wieku 20–30 lat, nieod­by­wa­ją­cych dal­szego ksz­tałce­nia lub prak­tyki zawodowej oraz ich zmi­any w 2012 r. w sto­sunku do 2000 r. Zwraca się też uwagę na wpływ poziomu wyk­sz­tałce­nia oraz rodzaju wyk­sz­tałce­nia na zatrud­nial­ność absol­wen­tów. Pod­kreślono, że istot­nym objawem słabości pozy­cji młodzieży na rynku pracy jest dom­i­nacja niety­powych form jej zatrud­ni­a­nia, głównie na pod­stawie umów okre­sowych, często w niepełnym wymi­arze czasu pracy oraz że sytu­acja młodzieży w porów­na­niu z pod­sta­wową grupą pro­duk­cyjną w wieku 25–54 lata jest gorsza nie tylko w sferze zatrud­nienia, ale również w sytu­acji bezrobo­cia. Młodzież jest najbardziej obciążona potrójnym sta­tusem nieak­ty­wności: nie pracuje, nie uczy się i nie odbywa treningu zawodowego, umożli­wia­jącego uzyskanie zatrud­nienia (NEET). Artykuł pod­kreśla, że bada­nia ekonom­e­tryczne potwierdzają korzystny wpływ akty­wnej poli­tyki rynku pracy na dłu­goter­mi­nowe bezrobocie.

Słowa kluc­zowe: zatrud­nie­nie, bezrobo­cie, cza­sowe umowy o pracę, seg­men­tacja i dualny rynek pracy, NEET

BIBLIOGRAFIA
Diet­rich H. (2012), Youth Unem­ploy­ment in Europe. The­o­ret­i­cal Con­sid­er­a­tions and Empir­i­cal Find­ings, Friedrich Ebert Stiftung, Berlin, http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/09227.pdf [dostęp 4.02.2015].
Edu­ca­tion and Train­ning. Mon­i­tor 2012 (2012), Euro­pean Union, Lux­em­burg.
Edu­ca­tion and Train­ning. Mon­i­tor 2013 (2013), Euro­pean Union, Lux­em­burg.
Employ­ment and Social Devel­op­ment in Europe 2011 (2011), Euro­pean Union, Lux­em­burg.
Employ­ment and Social Devel­op­ments in Europe 2012 (2012), Euro­pean Union, Lux­em­burg.
Employ­ment and Social Devel­op­ments in Europe 2013 (2013), Euro­pean Union Lux­em­burg.
Employ­ment in Europe 2009 (2009), Euro­pean Union, Lux­em­burg.
Employ­ment in Europe 2010 (2010), Euro­pean Union, Lux­em­burg.
Euro­found year­book 2012: Liv­ing and Work­ing in Europe (2012), Lux­em­burg.
Euro­pean Employ­ment Obser­va­tory Review. Youth employ­ment mea­sures 2010 (2011), Euro­pean Com­mis­sion, Brus­sels.
Las­zlo A. (2013), Youth unem­ploy­ment „We risk hav­ing a lost Gen­er­a­tion of Young Euro­peans” by  Michael Scheerer, CEND, „Com­mis­sion en direct”, no 7, octo­bre, p. 36–38.
Schweighofer J. (2012), Ohne Per­spek­tive – Jugendliche auf seg­men­tierten Arbeitsmärk­ten in der EU, Wirtschaft und Geseltschaft, Heft 4.
Social Europe. Cur­rent chal­lenges and the way for­ward. Annual Report of the Social Pro­tec­tion Com­mit­tee (2012), Euro­pean Union, Luxemburg.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne, nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia, nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 8/2015

 JUDGES REMUNERATIONS IN POLAND AND IN THE EU COUNTRIESZdzisław Cza­jka
PUBLIC ACTIONS AND POLICY REFORMS  IN THE FACE OF RISK ISSUES Andrzej Zybała

FROM RESEARCH AND STUDIES
SOCIAL INEQUALITIES IN SCHOOLSKRAKÓW EDUCATIONAL SYSTEM CASE STUDY – Robert Pawlak
SELF-ESTEEM, COPING WITH STRESS AND SOCIAL COMPETENCIES OF PROFESSIONAL ACTIVE WOMEN WITH PHYSICAL DISABILITY Karolina Pawłowska-Cyprysiak, Maria Konarska
MEDICAL DOCTORSATTITUDES TO WORK. ANALYSIS ACCORDING TO THE EXAMPLE OF SELECTED HOSPITALS MEDICAL STAFF. EMPIRICAL STUDY RESULTS Joanna Wójcik

SOCIAL POLICY ABROAD
THE YOUNG GENERATION ON THE LABOUR MARKET IN EU Władysław Szty­ber

INFORMATION
SOCIAL SECURITY SYSTEMS AND DEMOGRAPHICAL CHALLENGES – Marek Szczepański, Tomasz Brzęczek

ad: xviiTH COMPETITION FOR THE BEST M.D. THESES AND PH.D. DISSERTATIONS IN THE FIELD OF LABOUR MARKET ISSUES AND SOCIAL POLICY

DIARY OF SOCIAL POLICY

Zdzisław Cza­jka (Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
JUDGES REMUNERATIONS IN POLAND AND IN THE EU COUNTRIES
The aim of arti­cle is analy­sis of judges salary sit­u­a­tion in Poland in 2002–2012 y. The basis on analy­sis is aver­age salary in econ­omy, in other pro­fes­sions and in other coun­tries in EU. As a result of analy­sis is ver­i­fi­ca­tion two hypoth­e­sis, based on judges opin­ion: salary of judges are too low and don’t ade­quate to sta­tus of judges office, and that judges in Poland belong to worst pay­ing judges in EU. As a result of changes in salary rules in 2008 y. judges salary increase above 20%. As a result this changes, cur­rently judges salary is higher than salary in other pro­fes­sions from higher edu­ca­tion. Judges salary in Poland with rela­tion to aver­age salary in econ­omy is sim­i­lar to rela­tion in other coun­tries in EU. Analy­sis don’t con­firm pes­simistic judges opin­ion about too low salary.

Key­words: courts, judges, salaries, rela­tion­ship of salaries, prin­ci­ples of pay­ing

Andrzej Zybała (Pro­fes­sor, Col­legium Civ­i­tas)
PUBLIC ACTIONS AND POLICY REFORMS  IN THE FACE OF RISK ISSUES
The arti­cle revolves around the risk issues within pub­lic action pol­icy mak­ers face while ini­ti­at­ing pol­icy reforms (under­stood as a chain of com­plex inter­ven­tions). The author describes var­i­ous approaches to risk defin­ing, includ­ing risk per­cep­tion and tol­er­ance of it. He uses cer­tain amount of exam­ples includ­ing a labour mar­ket pol­icy or health pol­icy. His the­sis is that struc­tures of risks in pol­i­cy­mak­ing in Poland requires more atten­tion to be paid to ana­lyz­ing them. The research indi­cates that risks are not ana­lyzed on a reg­u­lar basis. What is more, instru­ments to ana­lyze them are not avail­able. But there is a wider prob­lem relat­ing to the fact that a pol­icy analy­sis is not com­monly used as an instru­ment in the pol­icy process. As a result, the poten­tial for a risk man­age­ment is quite lim­ited and that’s why the results of pub­lic action quite often leave a lot to be desired.

Key­words: pub­lic pol­icy, risks, pub­lic gov­er­nance, risk man­age­ment, labour mar­ket pol­icy, cul­tural theory

Robert Pawlak (Junior Pro­fes­sor, The Maria Grze­gorzewska Uni­ver­sity)
SOCIAL INEQUALITIES IN SCHOOLSKRAKÓW EDUCATIONAL SYSTEM CASE STUDY
The aim of the arti­cle is to present a study about socio-economic strat­i­fi­ca­tion in the school sys­tem con­ducted in Cra­cow in 2011–2012. The data come from sta­tis­tics on local edu­ca­tion sys­tem, indi­vid­ual in-depth inter­views with school mas­ters and teach­ers from pub­lic and pri­vate lower-secondary schools as well as politi­cian rep­re­sent­ing the local gov­ern­ment. Spe­cial atten­tion was paid to school recruit­ment poli­cies, unequal access to edu­ca­tion for stu­dents from dif­fer­ent back­grounds, and the local gov­ern­ment strat­egy for edu­ca­tion. The study found that school selec­tion prac­tices and school com­pe­ti­tion lead to cream skim­ming. The best schools select the best can­di­dates from afflu­ent and well edu­cated fam­i­lies. At the same time schools with poor rep­u­ta­tion attract stu­dents from poor and work­ing class fam­i­lies. They have much prob­lems with school vio­lence and stu­dents moti­va­tion for learn­ing. The strat­egy for edu­ca­tion intro­duced by the local gov­ern­ment is to reduce expen­di­tures for edu­ca­tion by imple­ment­ing school voucher scheme, clos­ing down small schools and pay off teach­ers work­ing in those schools. The aim of the local gov­ern­ment is not to elim­i­nate the prob­lem of selec­tion and seg­re­ga­tion in the pub­lic edu­ca­tion system.

Key­words: educa­tional inequal­i­ties, school seg­re­ga­tion, edu­ca­tion, school system.

Karolina Pawłowska-Cyprysiak (Research Assis­tant, Cen­tral Insti­tute for Labour Pro­tec­tion – National Research Insti­tut)
Maria Konarska (Pro­fes­sor, Cen­tral Insti­tute for Labour Pro­tec­tion – National Research Insti­tut)
SELF-ESTEEM, COPING WITH STRESS AND SOCIAL COMPETENCIES OF PROFESSIONAL ACTIVE WOMEN WITH PHYSICAL DISABILITY
The aim of this study was to define depen­dency of employ­ment and self-esteem, cop­ing with stress and social com­pe­tences in a group of 250 women with phys­i­cal dis­abil­i­ties, with dif­fer­ent employ­ment sta­tus or lack of work. Research tools were: a per­sonal sur­vey devel­oped for the pur­poses of this study, the Social Com­pe­tences Ques­tion­naire, the CISS and Self-esteem Scale (SES) con­sti­tuted the data col­lec­tion instru­ment. Work­ing women had sig­nif­i­cant higher level of self-steem in com­par­i­sion to other groups. Women work­ing on shel­tered labor mar­ket had sig­nif­i­cantly higher gen­eral social com­pe­tences and those com­pe­tences which deter­mine the effec­tive behav­ior in inti­mate sit­u­a­tions. In sit­u­a­tions requir­ing assertive­ness women work­ing on shel­tered labor mar­ket deals bet­ter in com­pe­ti­tion to other groups.

Key­words: phys­i­cal dis­abil­ity, women, pro­fes­sional activ­ity, self-esteem, cop­ing with stress, social competences

Joanna Wój­cik (Research Assis­tant, Sile­sian Cham­ber of Physi­cians and Den­tists)
MEDICAL DOCTORSATTITUDES TO WORK. ANALYSIS ACCORDING TO THE EXAMPLE OF SELECTED HOSPITALS MEDICAL STAFF. EMPIRICAL STUDY RESULTS
The arti­cle focuses on the analy­sis of the physi­cians atti­tude to their work. The whole analy­sis is divided into three parts. The first, the­o­ret­i­cal, con­tains a descrip­tion of the fac­tors affect­ing the atti­tude of pro­fes­sional doc­tors and out­line of sub­stan­tive rea­sons for own research. The sec­ond part is devoted to the pre­sen­ta­tion of the research method­ol­ogy, while the third con­tains a dis­cus­sion and con­clu­sions of own research, based on the quan­ti­ta­tive and qual­i­ta­tive nature, con­ducted among physi­cians from Zagłę­bie Dąbrowskie in 2012. The arti­cle answered the research ques­tions relat­ing to the way in which doc­tors define their pro­fes­sional role and atti­tude towards their work. By ana­lyz­ing the col­lected mate­r­ial, the author con­cludes that a huge role in shap­ing the atti­tudes of pro­fes­sional doc­tors ful­fill such fac­tors as: job sat­is­fac­tion, stress, con­di­tions and work­place, the rela­tion­ship with the jobs environment.

Key­words: pro­fes­sional atti­tude, the role of pro­fes­sional doc­tor, med­ical doc­tor, med­ical soci­ol­ogy, soci­ol­ogy of work

Władysław Bog­dan Szty­ber (Pro­fes­sor, War­saw)
THE YOUNG GENERATION ON THE LABOUR MARKET IN EU
In the arti­cle I present and analyse a sit­u­a­tion of the young gen­er­a­tion on the labour mar­ket in EU-27. The prin­ci­pal ele­ments of this sit­u­a­tion are pre­sented in dynamic form, before and after the world­wide finan­cial and eco­nomic cri­sis. It show–s the sit­u­a­tion in the EU on aver­age but also describes large dif­fer­ences between coun­tries. The key fac­tors for the young peo­ple sit­u­a­tion on the labour mar­ket are: tran­si­tions from edu­ca­tion to work, pre­dom­i­nated tem­po­rary work, seg­men­ta­tion and dual labour mar­ket, unem­ploy­ment and sta­tus of NEETs. Analy­sis of the above men­tioned fac­tors indi­cate a sig­nif­i­cantly worse sit­u­a­tion, that has fur­ther dete­ri­o­rated as a con­se­quence of the world­wide cri­sis, of young peo­ple in a com­par­i­son to an adult population.

Key­words: employ­ment, unem­ploy­ment, tem­po­rary employ­ment con­tracts, seg­men­ta­tion and dual labour mar­kets, sta­tus of NEETs

prze­jdź do Spisu treści

« powrót