Nr 9 (498) 2015

Spis treści 9/2015

 Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

POLITYKA SPOŁECZNA W EPOCE PRZEMIANNOWE WYZWANIAJózef Orczyk
PODATKI A SKŁADKI. PROBLEMY PRAWNE NA POZIOMIE REGULACJI KRAJOWYCH I EUROPEJSKICHGertruda Uścińska
ZRÓŻNICOWANIE MINIMUM SOCJALNEGO ORAZ MINIMUM EGZYSTENCJI W UKŁADZIE PRZESTRZENNYM W 2014 R. – Piotr Kurowski
MIGRACJE EDUKACYJNE DO POLSKI W KONTEKŚCIE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓWKamil Matuszczak
PROBLEM PRZESTĘPCZOŚCI – ZAPOMNIANY I NIEDOCENIANY OBSZAR POLITYKI SPOŁECZNEJ – Krzysztof Piątek

DYSKUSJE
JEŚLI CYFROWA DEMENCJA ISTNIEJE, PRAWDOPODOBNIE MA KLASOWY CHARAKTER. POLEMIKA Z MANFREDEM SPITZEREMHanna Dęb­ska

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZE POLAKÓW W WIEKU 50+ – Justyna Wik­torow­icz, Monika Mularska-Kucharek
KTO I DLA KOGO STANOWI RODZINĘ ZASTĘPCZĄ  – Kinga Mick­iewicz, Karolina Głogowska

RECENZJA
Jan Czarza­sty (red. nauk.): ROKOWANIA ZBIOROWE W CIENIU GLOBALIZACJI. ROLA I MIEJSCE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W KORPORACJACH PONADNARODOWYCH – rec. Jerzy Wratny

INFORMACJE
POLSKIE I NIEMIECKIE PERSPEKTYWY SWOBODY PRZEPŁYWU PRACOWNIKÓW I PRAWA DO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. PROBLEMY DELEGOWANIA. PROBLEMY OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ – Antoni Kolek

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Józef Orczyk (prof., Wyższa Szkoła Bankowa w Poz­na­niu)
POLITYKA SPOŁECZNA W EPOCE PRZEMIANNOWE WYZWANIA – (s. 1–4)
Poli­tyka społeczna w Polsce była i będzie w najbliższych lat­ach deter­mi­nowana głównie przez czyn­niki związane z aspirac­jami zmierza­ją­cymi do pełnego włączenia w pro­ces cywiliza­cyjny w Europie oraz z wzras­ta­ją­cym uczu­ciem niepewności w sprawie zabez­pieczenia swej przyszłości. Znacze­nie tych czyn­ników jest zróżni­cow­ane w poszczegól­nych gru­pach społecznych i regionach. Wskazuje to na celowość więk­szego zróżni­cow­a­nia poli­tyki społecznej. Sfor­mułowanie uni­w­er­sal­nej strate­gii w warunk­ach zmian demograficznych rodzi prob­lem akcep­tacji. Więk­sza swo­boda regionów stwarza możli­wość dos­tosowa­nia poli­tyki w regionach do sytu­acji poszczegól­nych grup lud­ności na pod­stawie uni­w­er­sal­nych zasad.

Słowa kluc­zowe: strate­gia poli­tyki społecznej, aspiracje i niepewność, zmi­any demograficzne, więk­sza swo­boda regionów

BIBLIOGRAFIABrak bib­li­ografii

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

 

Gertruda Uścińska (prof., Insty­tut Poli­tyki Społecznej UW)
PODATKI A SKŁADKI. PROBLEMY PRAWNE NA POZIOMIE REGULACJI KRAJOWYCH I EUROPEJSKICH — (s. 5–9)
Artykuł przed­stawia wyniki badań europe­js­kich usta­la­ją­cych  relację między prawem podatkowym a zabez­pieczenia społecznego na poziomie kra­jowym oraz europe­jskim. Bada się jaki jest  związek między skład­kami i podatkami zarówno w sen­sie for­mal­nym i funkcjon­al­nym na tych poziomach. Wykazuje się, że częś­ciej brak jest takiego związku. Przeprowad­zona anal­iza pokazuje bardzo skom­p­likowany obraz badanej materii w tym  różne pode­jś­cia prawne do zakresu poję­ciowego składki i podatku w prawie kra­jów UE. Z jed­nej strony mamy do czynienia z bardzo zróżni­cow­anymi reg­u­lac­jami kra­jowymi doty­czą­cymi  obow­iązków podatkowych z drugiej brakiem przepisów uni­jnych o charak­terze norm kolizyjnych w tym obszarze. W kon­sek­wencji potrzebne są dal­sze bada­nia w tym zakre­sie ‚które dostar­czyłyby głęb­szej wiedzy i poz­woliły na ustal­e­nie dzi­ałań prawnych w tym zakre­sie .Obecny stan prawny jest w oce­nie ekspertów europe­js­kich określany jako będący przeszkodą w swo­bodzie przepływu oby­wa­teli UE. Jeżeli ktoś nie zmienia kraju swo­jego ośrodka życiowego oraz miejsca akty­wności eko­nom­icznej podlega najczęś­ciej prawu podatkowemu i skład­kowemu kraju tej akty­wności ‚jed­nak w razie zmi­any i uda­nia się do innego państwa UE sytu­acja staje się bardzo skom­p­likowana z powodu bardzo dużych różnic prawnych podatkowych i skład­kowych w kra­jach UE.

Słowa kluc­zowe: prawo podatkowe, zabez­piecze­nie społeczne, podatki, składki, podatki społeczne, prawo do przemieszcza­nia się w UE

BIBLIOGRAFIA
Dodatkowy sys­tem emery­talny w Polsce – diag­noza i rekomen­dacje zmian (2014), Raport Towarzystwa Ekon­o­mistów Pol­s­kich opra­cow­any przez zespół pod kierunk­iem J. Ruteck­iej w składzie: K. Bielawska R. Petru, S. Pieńkowska-Kamieniecka, M. Szczepański, M. Żukowski, Warszawa.
Gomułow­icz A., Małecki J. (2007), Podatki i prawo podatkowe, Lex­is­Nexis, Warszawa.
Greve B. (1994), The hid­den wel­fare state, tax expen­di­ture and social pol­icy. A com­par­a­tive overview, „Scan­di­na­vian Jour­nal of Social Wel­fare”, Vol. 3, Issue 4, p. 203‑2011.
Howard C. (1997), The Hid­den Wel­fare State: Tax Expen­di­ture and Social Pol­icy in the United States, Prince­ton Uni­ver­sity Press, New Jork.
Sin­field A. (1998), Social Pro­tec­tion vs Tax Ben­e­fits, w: D. Pieters (ed.), Social Pro­tec­tion of the Next Gen­er­a­tion in Europe, Kluwer Law Inter­na­tional.
Spiegel B. (ed.), Daxkobler K., Str­ban G., van der Mei A.P. (2015), Ana­lyt­i­cal report 2014: The rela­tion­ship between social secu­rity coor­di­na­tion and tax­a­tion law, FreSsco, Euro­pean Com­mis­sion, April, 61 p.
Tkaczyk J., Zdyb M. (2006), Między­nar­o­dowe prawo podatkowe, Difin, Warszawa.
United Nations (1980), Model Dou­ble Tax­a­tion Con­ven­tion between Devel­oped and Devel­op­ing Coun­tries, wyd. 1, UN Pub­li­ca­tions, New York.
United Nations (2001), Model Dou­ble Tax­a­tion Con­ven­tion between Devel­oped and Devel­op­ing Coun­tries, wyd. 2, UN Pub­li­ca­tions, New York.
Uścińska G. (2013), Zabez­piecze­nie społeczne osób korzys­ta­ją­cych z prawa do swo­bod­nego przemieszcza­nia się w Unii Europe­jskiej, Lex Wolters Kluwer, Seria Mono­grafie Lex, Warszawa.
Uścińska G. (2014), Ques­tion­naire for FreSsco national experts (answer Poland), raport pol­ski przy­go­towany w ramach pro­jektu „Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion” (FreSsco), koor­dynowanego przez Uni­w­er­sytet w Gan­dawie na zlece­nie Komisji Europe­jskiej, Warszawa.
Uścińska G., Czepulis-Rutkowska Z., red. temat. (2013), „Poli­tyka Społeczna” nr 11–12 pt. „Stare i nowe ryzyka socjalne”.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, nauki prawne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, prawo

Piotr Kurowski (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
ZRÓŻNICOWANIE MINIMUM SOCJALNEGO ORAZ MINIMUM EGZYSTENCJI W UKŁADZIE PRZESTRZENNYM W 2014 R. — (s.  10–15)
Artykuł zaw­iera sza­cunki region­al­nych zróżni­cowań min­i­mum soc­jal­nego oraz min­i­mum egzys­tencji za 2014 r.

BIBLIOGRAFIA
Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi min­i­mal­nej kon­sumpcji gospo­darstw domowych wyz­naczane metodą potrzeb pod­sta­wowych. Rodzaje, osza­cow­a­nia i zas­tosowa­nia poli­tyce społecznej, IPiSS, Warszawa.
Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1996a), Kat­e­go­ria min­i­mum egzys­tencji, w: Goli­nowska S. (red.), Pol­ska bieda. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa, s. 18–40.
Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1996b), Kat­e­go­ria min­i­mum soc­jal­nego, w: Goli­nowska S. (red.), Pol­ska bieda. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa, s. 146–185.
Goli­nowska S., Kurowski P., Sajkiewicz B. (1998), Zasady i kry­te­ria udziela­nia pomocy społecznej, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S., red. (1996), Pol­ska bieda. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
GUS (2013), Jakość życia, kap­i­tał społeczny, ubóstwo i wyk­lucze­nie społeczne, GUS. US w Łodzi, Warszawa.
GUS (2014a), Ubóstwo eko­nom­iczne w Polsce w 2013 r. (na pod­stawie bada­nia budżetów gospo­darstw domowych), Infor­ma­cja syg­nalna Depar­ta­mentu Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa.
GUS (2014b), Regiony Pol­ski 2014,. Warszawa.
GUS (2015), Sytu­acja gospo­darstw domowych w 2014 r. w świ­etle wyników badań budżetów gospo­darstw domowych, Infor­ma­cja Depar­ta­mentu Badań Społecznych i Warunków Życia GUS, Warszawa, strona stat.gov.pl. [dostęp 26.05.2015].
Kurowski P. (2001), Tery­to­ri­alne zróżni­cow­anie wartości koszyków min­i­mum egzys­tencji i min­i­mum soc­jal­nego w lat­ach 1998–2000, eksper­tyza na zlece­nie MPiPS, IPiSS, Warszawa.
Kurowski P. (2003), Koszyki min­i­mum soc­jal­nego i min­i­mum egzys­tencji – doty­chcza­sowe pode­jś­cie, Biuro Studiów i Eksper­tyz, Warszawa.
MRR (2011a), Budowanie spójności tery­to­ri­al­nej i prze­ci­wdzi­ałanie mar­gin­al­iza­cji obszarów prob­le­mowych. Wybór mate­ri­ałów kon­fer­en­cyjnych, Warszawa.
MRR (2011b), Pol­ska 2011. Gospo­darka – społeczeństwo – regiony, Warszawa.
Ryci­cka A. (2012), Niemieckie media: koniec mitu taniej Pol­ski?, Gazeta.pl [dostęp 4.09.2012].
Sajkiewicz B. (1998), Zróżni­cow­anie tery­to­ri­alne kosztów wyży­wienia na poziomie min­i­mum egzys­tencji i min­i­mum soc­jal­nego, w: Goli­nowska S., Kurowski P., Sajkiewicz B., Zasady i kry­te­ria udziela­nia pomocy społecznej, IPiSS, eksper­tyza dla MPiPS  Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Kamil Matuszczak (stu­dent Insty­tutu Poli­tyki Społecznej UW)
MIGRACJE EDUKACYJNE DO POLSKI W KONTEKŚCIE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW — (s. 15–20)
Autor stawia tezę, że pomimo ros­nącej skali emi­gracji eduka­cyjnych do Pol­ski, studenci-cudzoziemcy mają utrud­niony dostęp do pol­skiego rynku pracy. Z przeglądu zre­al­i­zowanych w ciągu ostat­nich 25 lat badań na temat cud­zoziem­ców pode­j­mu­ją­cych stu­dia w Polsce wynika, że tem­atyka pode­j­mowa­nia przez tę grupę imi­grantów zatrud­nienia jest rzadko poruszana. Ta specy­ficzna grupa imi­grantów o wyso­kich kwal­i­fikac­jach charak­teryzuje się niską akty­wnoś­cią zawodową, na co nakłada się wiele prob­lemów i utrud­nień. Od kilku lat obser­wuje się jed­nak lib­er­al­iza­cję pol­skiego prawa związanego z dostępem dla imi­grantów, w tym stu­den­tów, do rynku pracy w Polsce. Wynika to zarówno ze stale ros­nącej liczby stu­den­tów zagranicznych, jak i z wyzwań demograficznych, które w niedalekiej per­spek­ty­wie pojawią się przed pol­skimi uczelniami.

Słowa kluc­zowe: migracja eduka­cyjna, cud­zoziemcy, rynek pracy

BIBLIOGRAFIA
Bielecka-Prus J. (2014), Strate­gie umiędzy­nar­o­daw­ia­nia uni­w­er­sytetów w Polsce (Anal­iza zawartości stron inter­ne­towych wybranych szkół wyższych), w: Z. Kawczyńska-Burtym (red.), Migracje eduka­cyjne. Stu­denci zagraniczni – dwie strony księżyca, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Biuro Uznawal­ności Wyk­sz­tałce­nia i Wymi­any Między­nar­o­dowej (2013), https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_10/68adf65147f0846ead3518cbc447c90a.pdf [dostęp 05.07.2015].
Cas­tles S., Miller M.J. (2011), Migracje we współczes­nym świecie, PWN, Warszawa.
de Car­valho P. (1990), Stu­denci obcokra­jowcy w Polsce, UW, Warszawa.
Duszczyk M. (2012), Pol­ska poli­tyka imi­gra­cyjna a rynek pracy, Ofi­cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
Dyszczyk M., Matuszczyk K. (2015), A one-way ticket? Migra­tion in Europe from the per­spec­tive of CEE coun­tries, Cen­tral and East­ern Europe Devel­op­ment Insti­tute, War­saw.
Gońda M. (2012), Nowa ustawa o cud­zoziem­cach szansą na więk­szą liczbę stu­den­tów z zagranicy?, „Biule­tyn Migra­cyjny” [online] http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/45-grudzien-2013/nowa-ustawa-o-cudzoziemcach-szansa-na-wieksza-liczbe-studentow-z-zagranicy [dostęp 08.07.2015].
Gór­czyńska M. (2014), Poli­tyka Unii Europe­jskiej w sto­sunku do stu­den­tów z państw trze­cich – obecny ksz­tałt i planowane kierunki zmian, w: M. Fagasiński, M. Szczepanik (red.), Między wspar­ciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwa­nia migracji XXI wieku w wybranych kra­jach Europy, Hel­sińska Fun­dacja Praw Człowieka, Warszawa.
Grabowska-Lusińska I., Żylicz A. (2008), Czy pol­ska gospo­darka potrze­buje cud­zoziem­ców, Ośrodek Badań nad Migrac­jami UW, Warszawa.
GUS (2011, 2012, 2013, 2014), Szkoły wyższe i ich finanse, Warszawa.
Imi­gracja stu­den­tów zagranicznych do Pol­ski (2013), Kra­jowy Punkt Kon­tak­towy Europe­jskiej Sieci Migra­cyjnej w Polsce, Warszawa, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/immigration-students/20b.poland_immigration_of_international_students_pl_october_2013_final.pdf [dostęp 06.07.2015].
IOM (2008), World Migra­tion 2008. Man­ag­ing Labour Mobiliy in the Evolv­ing Global Econ­omy, Geneva.
Kacz­mar­czyk P., Okól­ski M. (2005), Migracje spec­jal­istów wysok­iej klasy w kon­tekś­cie członkostwa Pol­ski w Unii Europe­jskiej, Urząd Komitetu Inte­gracji Europe­jskiej, Warszawa.
Kacz­mar­czyk P., red. (2008), Migracje zagraniczne a pro­cesy rynku pracy – przy­padek Lubel­szczyzny, UW, Warszawa-Lublin.
MPiPS (2013), Strate­gia Roz­woju Kap­i­tału Ludzkiego 2020, Warszawa, www.mpips.gov.pl [dostęp 05.07.2015].
MSW (2012), Poli­tyka migra­cyjna Pol­ski – stan obecny i pos­tu­lowane dzi­ała­nia (2012), Warszawa, www.msw.gov.pl [dostęp 05.07.2015].
OECD (2005), Trends in Inter­na­tional Migra­tion, Paris.
OECD (2012), Edu­ca­tion at a Glance 2012, OECD Indi­ca­tors, OECD Pub­lish­ing, Paris.
OECD (2011), 50 th OECD Anniver­sary. Inter­na­tional Migra­tion and the SOPEMI, Paris.
Rydel M. (2011), Wielkości kierunki geograficzne współczes­nej emi­gracji eduka­cyjnej Polaków, w: A. M. Kar­gol, W. Masiarz (red.), Niety­powe migracje Polaków w XIX-XXI wieku, Krakowskie Towarzystwo Eduka­cyjne sp. z o.o. – Ofi­cyna Wydawnicza AFM, Kraków.
Siwińska B. (2007), Edu­ca­tion goes global! Strate­gie inter­nacjon­al­iza­cji szkol­nictwa wyższego, Fun­dacja Eduka­cyjna „Per­spek­tywy”, Warszawa.
Ste­fańska R., (2006), Stu­denci obcokra­jowcy, w: E. Jaźwińska (red.), Imi­gracja do Pol­ski w świ­etle wyników Nar­o­dowego Spisu Powszech­nego 2002, CMR Work­ing Papers No. 13/71, Warszawa.
Żołę­dowski C. (2010), Stu­denci zagraniczni w Polsce. Motywy przy­jazdu, ocena pobytu, plany na przyszłość, Wydawnictwo UW, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Krzysztof Piątek (prof. Uni­w­er­sytet M. Kopernika w Toruniu)
PROBLEM PRZESTĘPCZOŚCI – ZAPOMNIANY I NIEDOCENIANY OBSZAR POLITYKI SPOŁECZNEJ — (s. 20–25)
W artykule przestępc­zość przed­staw­iona została jako prob­lem społeczny, o isto­cie którego decy­duje społeczny charak­ter przy­czyn tej patologii oraz konieczność zas­tosowa­nia insty­tucji społecznych do jego rozwiązy­wa­nia. Jako ważne narzędzie lik­wid­owa­nia przy­czyn przestępc­zości, a jed­nocześnie instru­ment dzi­ałań pen­i­tenc­jarnych i pospen­i­tenc­jarnych ukazana została poli­tyka społeczna, której znacze­nie zde­cy­dowanie wzrasta w pro­ce­sie prze­chodzenia od spraw­iedli­wości karnej do spraw­iedli­wości napraw­czej. W artykule przed­staw­ione zostały konkretne formy wyko­rzys­ta­nia poli­tyki społecznej w walce z przy­czy­nami przestępc­zości oraz uspołecznie­niem pro­cesu wymierza­nia kary, ksz­tał­towaniem warunków wyko­na­nia kary oraz włączaniem sprawcy przestępstwa do społeczeństwa.

Słowa kluc­zowe: poli­tyka społeczna, prob­lem społeczny, spraw­iedli­wość karna, spraw­iedli­wość naprawcza

BIBLIOGRAFIA
Brig­house H. (2007), Spraw­iedli­wość, Wydawnictwo Sic! s.c., Warszawa.
Conse­dine J. (2004), Spraw­iedli­wość napraw­cza. Przy­wróce­nie ładu społecznego, , Pol­skie Sto­warzysze­nie Edukacji Prawnej, Warszawa.
Frysz­tacki K. (2009), Socjolo­gia prob­lemów społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Gid­dens A. (2004), Socjolo­gia, PWN, Warszawa.
Grewiński M. (2009), Wielosek­torowa poli­tyka społeczna. O przeo­braże­ni­ach państwa opiekuńczego, WSP TWP, Warszawa.
Hołyst B. (2006), Psy­cholo­gia krymi­nal­isty­czna, Wydawnictwo Prawnicze „Lexis-Nexis”, Warszawa.
Krukowski A. (1991), Wybrane zagad­nienia nauki poli­tyki krymi­nal­nej, Wydawnictwa UW, Warszawa.
Maris R. W. (1988), Social Prob­lems, The Dorsey Press, Chicago, IL.
Miś L. (2007), Prob­lemy społeczne. Teo­ria, metodolo­gia, bada­nia, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Piątek K. (2012), Oblicza poli­tyki społecznej. W kierunku auton­o­miza­cji poli­tyki soc­jal­nej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
Rawls J. (1994), Teo­ria spraw­iedli­wości, PWN, Warszawa.
Rym­sza M. (2013), Akty­wiz­a­cja w poli­tyce społecznej. W stronę rekon­strukcji europe­js­kich wel­fare states?, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
Sas­son T. (2003), Crime Frames and their Spon­sors, w: R. Donileen, J.B. Loseke (eds.), Social Prob­lems Con­struc­tion­ist Read­ings, Aldine de Gruter, New York.
Szarfen­berg R. (2008), Kry­tyka i afir­ma­cja poli­tyki społecznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
Zielińska E. (2015), Rodz­ina środowiskiem odby­wa­nia kary w Sys­temie Dozoru Elek­tron­icznego – szansa dla skazanego i jego najbliższych, maszynopis złożony do druku.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce publicznej

Hanna Dęb­ska (dr, Uni­w­er­sytet Ped­a­gog­iczny w Krakowie)
JEŚLI CYFROWA DEMENCJA ISTNIEJE, PRAWDOPODOBNIE MA KLASOWY CHARAKTER. POLEMIKA Z MANFREDEM SPITZEREM — (s. 25–29)
Artykuł jest polemiką z niek­tórymi tezami Man­freda Spitzera postaw­ionymi w książce „Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbaw­iamy rozumu siebie i swoje dzieci”, w której niemiecki psy­chi­a­tra dowodzi, że korzys­tanie z mediów cyfrowych powoduje zmniejsze­nie potenc­jału umysłowego. Po krótkim przed­staw­ie­niu powodów sukcesu pracy Spitzera i jego głównych poglądów, artykuł sku­pia się m.in. na ukaza­niu, że dokonuje on redukcjonizmu tech­no­log­icznego, a także zaw­ierza zdroworozsąd­kowym przeko­nan­iom. Zasad­niczym punk­tem kry­tyki jest jed­nak zwróce­nie uwagi na pominię­cie przez Spitzera – kluc­zowych dla analiz społecznych – warunków struk­tu­ral­nych. Autor „Demencji…” nie dostrzega bowiem nierówności kla­sowych w dostępie, ale przede wszys­tkim w sposo­bie korzys­ta­nia z mediów cyfrowych.

Słowa kluc­zowe: cyfrowa demencja, Man­fred Spitzer, klasy społeczne nierówności klasowe

BIBLIOGRAFIA
Ander­son C.A., Nobuko I., Bush­man B.J.,. Roth­stein H.R., Shibuya A., Swing E.L., Sakamoto A., Saleem M. (2010), Vio­lent Video Game Effects on Aggres­sion, Empa­thy, and Proso­cial Behav­ior in East­ern and West­ern Coun­tries: A Meta-Analytic Review, „Psy­cho­log­i­cal Bul­letin”, vol. 136, no. 2, p. 151–173.
Aries P. (2010), His­to­ria dzieciństwa, Aletheia.
Bendyk E. (2013), Cyfrowa demencja Man­freda Spitzera, Anty­ma­trix II, Blog Edwina Bendyka, [online], 3.11, http://antymatrix.blog.polityka.pl/2013/11/03/cyfrowa-demencja-manfreda-spitzera/ [dostęp 28.3.2015].
Bengts­son S. (2015), Dig­i­tal dis­tinc­tions: mech­a­nisms of dif­fer­ence in dig­i­tal media use, „MedieKul­tur. Jour­nal of media and com­mu­ni­ca­tion research”, vol. 31, no. 58, p. 30–48.
Berger P.L., Luck­mann T. (2010), Społeczne tworze­nie rzeczy­wis­tości. Trak­tat z socjologii wiedzy, PWN, Warszawa.
Berger P.L., Zijderveld A. (2010), Pochwała wąt­pli­wości, Wyd. Vis-a-vis, Kraków.
Born S. (2015), Do dig­i­tal media lead to ‘dig­i­tal demen­tia’? Inter­view with Pro­fes­sor Michael Madeja, Alum­ni­por­tal, Deutscht­land [online], http://www.alumniportal-deutschland.org/en/science-research/news-from-science/article/digital-dementia-michael-madeja-brain-research-manfred-spitzer.html [dostęp 4.04. 2015].
Bour­dieu P. (1988), Homo Aca­d­e­mi­cus, Stan­ford Uni­ver­sity Press, Stan­ford.
Bour­dieu P. (1990), Ani­mad­ver­siones in Mer­ton, w: J. Clarck, C. Mod­gil, S. Mod­gil (eds.), Robert K. Mer­ton. Con­sen­sus and Con­tro­versy, London-New York, p. 297–301.
Bour­dieu P. (1991), Lan­guage and Power, Polity Press, Cam­bridge.
Bour­dieu P. (2005), Dystynkcja. Społeczna kry­tyka władzy sądzenia, SCHOLAR, Warszawa.
Bour­dieu P. (2006), Medy­tacje pas­cali­ańskie, Ofi­cyna Naukowa, Warszawa.
Bour­dieu P. (2009), Rozum prak­ty­czny. O teorii dzi­ała­nia, WUJ, Kraków.
Bour­dieu P. (2011), O telewizji. Panowanie dzi­en­nikarstwa, PWN, Warszawa.
Bour­dieu P., Passeron J.-C. (2006), Repro­dukcja. Ele­menty teorii sys­temu naucza­nia, PWN, Warszawa.
Bour­dieu P., Wac­quant L.J.D. (2001), Zaprosze­nie do socjologii refleksyjnej, Ofi­cyna Naukowa, Warszawa.
Caplan S.E. (2007), Rela­tions Among Lone­li­ness, Social Anx­i­ety, and Prob­lem­atic Inter­net Use, „Cyber Psy­chol­ogy and Behav­ior”, no. 10(2), p. 234–242.
Car­nagey N.L., Ander­son C.A., Bartholow B.D. (2007), Media Vio­lence and Social Neu­ro­science. New Ques­tions and Oppor­tu­ni­ties, „Cur­rent Direc­tions in Psy­cho­log­i­cal Sci­ence”, vol. 16, no 4, p. 178–182.
Cebula M. (2014), Społeczne zróżni­cow­anie umiejęt­ności infor­maty­cznych. Redukcja czy repro­dukcja nierówności społecznych, „Ruch Prawniczy, Socjo­log­iczny i Eko­nom­iczny, vol. 76, nr 1, s. 255–268.
Fos­ter H. (2012), The bad sleep epi­demic: For­get insom­nia, are you a vic­tim of ‘semi-somnia’? Trig­gered by stress and com­puter use, this low-quality sleep is wreck­ing mil­lions of lives…, „Mail Online” [online], 26.12., http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2238401/The-bad-sleep-epidemic-Forget-insomnia-victim-semi-somnia-Triggered-stress-use-low-quality-sleep-wrecking-millions-lives [dostęp 4.04.2015].
Gen­tile D.A., Bush­man B.J. (2012), Reassess­ing Media Vio­lence Effects Using a Risk and Resilience Approach to Under­stand­ing Aggres­sion, „Psy­chol­ogy of Pop­u­lar Media Cul­ture”, vol. 1, no. 3, p. 1–14.
Hues­mann L.R., Moise-Titus J., Podol­ski C., Eron L.D. (2013), Lon­gi­tu­di­nal rela­tions between children’s expo­sure to TV vio­lence and their aggres­sive and vio­lent behav­ior in young adult­hood: 1977–1992, „Devel­op­men­tal Psy­chol­ogy”, no. 39, p. 201–221.
Kate­lyn Y., McKenna A., Bargh A.J. (1999), Causes and Con­se­quences of Social Inter­ac­tion on the Inter­net: A Con­cep­tual Frame­work, „Media Psy­chol­ogy”, vol.1, no. 3, p. 249–269.
Kom­put­ery sprzy­jają bezsen­ności (2011), „Gazeta.pl.” [online], 10.03., http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,105806,9232780,Komputery_sprzyjaja_bezsennosci.html [dostęp 4.04.2015].
Lip­iński A. (2013), Prof. Man­fred Spitzer: przy­czyną tak dużej pop­u­larności książki „Cyfrowa demencja” jest pewien brak równowagi. Wywiad, Wirtu­alna Pol­ska, [online], 15.10., http://ksiazki.wp.pl/tytul,Prof-Manfred-Spitzer-przyczyna-tak-duzej-popularnosci-ksiazki-Cyfrowa-demencja-jest-pewien-brak-rownowagi,wid,20686,wywiad.html?ticaid=1149de [dostęp 4.04.2015].
Mor­ti­more P. (1997), Can Effec­tive Schools Com­pen­sate for Soci­ety?, w: A.H. Halsey, H. Laude, P. Brown, S. Wells (eds.), Cul­ture, Econ­omy and Soci­ety Halsey, Oxford, p. 476–487.
Mor­ti­more P. (2007), The Road to Improve­ment. Reflec­tions on School Effec­tiv­ness, New York.
Marche S. (2013), Is Face­book Mak­ing Us Lonely, w: S. Mukher­jee, T. Fol­ger (eds.), The Best Amer­i­can Sci­ence and Nature Writ­ing 2013, Mariner Books, New York.
Opinia o książce dr Marzeny Żylińskiej „Neu­rody­dak­tyka. Nauczanie i ucze­nie się przy­jazne móz­gowi” (2015), Warszawa, [online], 16.03., http://www.kneurobiologii.pan.pl/images/stories/List%20do%20Minister%20Edukacji%20z%20opinia%20o%20ksiazce%20Neuroedukacja.pdf [dostęp 4.04.2015].
Osiecka-Chojnacka J. (2014), Czytel­nictwo w Polsce i innych państ­wach Unii Europe­jskiej, „Infos”, Biuro Analiz Sej­mowych, nr 17(177), [online] http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/0291AD9C4904205EC1257D62004108A1/$file/Infos_177.pdf [dostęp 4.04.2015].
Chung-a P. (2007), Dig­i­tal Demen­tia Trou­bles Young Gen­er­a­tion (2007), „The Korea Times”,  [online], 8.06., http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2007/06/117_4432.html [dostęp 4.04.2015].
Pla­ton (2002), Fej­dros, Wyd. Antyk Marek Derewiecki, Kęty.
Ryall J. (2013), Surge in ‘dig­i­tal demen­tia’, „The Tele­graph”,  [online] 24.06., http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/southkorea/10138403/Surge-in-digital-dementia.html. [dostęp: 4.04.2015].
Shaw L.H., Gant L.M. (2002), The Rela­tion­ship between Inter­net Com­mu­ni­ca­tion and Depres­sion, Lone­li­ness, Self-Esteem, and Per­ceived Social Sup­por, „Cyber Psy­chol­ogy and Behav­ior”, no. 5(2), p. 157–171 [online], http://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/63277 [dostęp 4.04.2015].
Spitzer M. (2013), Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbaw­iamy rozumu siebie i swoje dzieci, Dobra lit­er­atura, Słupsk.
Spitzer M. (2014a), „Dig­i­tale Demenz” im Zeital­ter neuer Medien – Prof. Dr. Dr. Spitzer zu Gast in Louisen­lund ; Youtube, [online], 2.12., 
https://www.youtube.com/watch?v=E5EKy0x55L4 [dostęp: 29.03.2015].
Spitzer M. (2014b), Talk­ing Ger­many: Man­fred Spitzer, Neu­ro­sci­en­tist, Talk­ing Ger­many, [online], 11.02., https://www.youtube.com/watch?v=4Ueg55KUQa0https://www.youtube.com/watch?v=4Ueg55KUQa0 [dostęp 4.04.2015].
Szpunar W. (2011), Jak pokonać bezsen­ność? Najpierw wyłącz kom­puter, Idg.pl., [online], 9.03., http://www.idg.pl/news/367959/jak.pokonac.bezsennosc.najpierw.wylacz.komputer.html [dostęp 4.04.2015].
War­c­zok T., Zarycki T. (2014), Bour­dieu recon­tex­tu­al­ized: rede­f­i­n­i­tion of west­ern crit­i­cal thought in the phe­riph­ery, „Cur­rent Soci­ol­ogy”, vol. 62, no. 3, p. 334–351.
Why­bow P.C. (2005), Amer­i­can Mania: When More is Not Enough, W.W. Nor­ton & Com­pany, New York.
Wło­dar­czyk J. (2014). Mowa nien­aw­iści w internecie w doświad­cze­niu pol­skiej młodzieży, „Dziecko Krzy­wd­zone. Teo­ria, Bada­nia, Prak­tyka”, vol. 13(2), s. 122–158.
Yadav P. (2015), How Com­puter Use can Cause an Insom­nia, „How­cast”, [online], http://www.howcast.com/videos/513381-How-Computer-Use-Can-Cause-Insomnia-Insomnia [dostęp 4.04.2015].
Żylińska M. (2013), Neu­rody­dak­tyka. Nauczanie i ucze­nie się przy­jazne móz­gowi, Wydawnictwo UMK, Toruń.
Żylińska M. (2013), Neu­rody­dak­tyka, czyli neu­rony w szkol­nej ławce, Oś świata, [online], 18.10., https://osswiata.pl/zylinska/2013/10/18/cyfrowa-demencja-manfred-spitzer/ [dostęp 28.3.2015].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: socjologia

Justyna Wik­torow­icz (dr, Uni­w­er­sytet Łódzki)
Monika Mularska-Kucharek (dr, Uni­w­er­sytet Łódzki)
POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZE POLAKÓW W WIEKU 50+  — (s. 30–35)
W artykule doko­nano oceny potenc­jału przed­siębior­czego Polaków w wieku 50+, przy czym jako grupę porów­naw­czą przyjęto pop­u­lację dorosłych Polaków w wieku poniżej 50 lat. Zaprezen­towano wyniki badań diag­nozu­ją­cych postawy i dzi­ała­nia przed­siębior­cze osób starszych. Pod­stawę empiryczną prezen­towanych analiz stanowią bada­nia ogólnopol­skie zre­al­i­zowane przez Cen­trum Badań Opinii Społecznej na zlece­nie Uni­w­er­sytetu Łódzkiego w ramach grantu nt. „Przed­siębior­c­zość Polaków — aspekt społeczny i przestrzenny”. Diag­noza potenc­jału przed­siębior­czego starszych Polaków, którzy ze względu na określone pro­cesy demograficzne stanowią szczególną grupę nie tylko na rynku pracy, ale w wielu innych sfer­ach, stanowić może istotne źródło wiedzy dla osób zaj­mu­ją­cych się wdrażaniem kon­cepcji akty­wnego starzenia się.

Słowa kluc­zowe: postawa przed­siębior­cza, dzi­ała­nia przed­siębior­cze, Polacy, osoby starsze

BIBLIOGRAFIA
Bie­gańska K. (2006), Pod­miotowe i sytu­a­cyjne wyz­naczniki jakości życia przed­siębior­ców, niepub­likowana praca dok­torska, Łódź.
Czarnik S., Turek K. (2014), Akty­wność zawodowa i wyk­sz­tałce­nie Polaków. Na pod­stawie badań zre­al­i­zowanych w 2013 r. w ramach IV edy­cji pro­jektu Bilans Kap­i­tału Ludzkiego, t. II: Edukacja a rynek pracy, PARP, Warszawa.
Gajda J.B., Wik­torow­icz J. (2014), Labour mar­ket in Poland for women and men at 50+, Metody iloś­ciowe w bada­ni­ach eko­nom­icznych, w druku.
Janowski A. (1998), Słownik eko­nom­iczny, Wyd. Insty­tutu GSMiE, Kraków.
Jer­schina J. (2000), Postawy przed­siębior­c­zości w Polsce na tle kra­jów Europy Środ­kowej i Wschod­niej. Elity i społeczeństwa (kon­tynu­acja), „Przegląd Socjo­log­iczny”, t. 49.
Kubicki P. (2013), Przed­siębior­c­zość osób w wieku 50+ – per­spek­tywy i bari­ery, „Poli­tyka Społeczna” nr 1.
Malarska A., Wik­torow­icz J., Kałuża-Kopias D. (2011), Sytu­acja osób w wieku 50+/45+ na rynku pracy w Polsce – zalece­nia dla mon­i­toringu bezrobo­cia osób w wieku 50 lat i więcej, w: B. Urba­niak, J. Wik­torow­icz (red.), Raport z anal­izy pro­gramów skierowanych do osób 50+ zre­al­i­zowanych w Polsce w lat­ach 2004–2009, Uni­w­er­sytet Łódzki, Łódź.
Rabczuk W. (1998), Dos­tosowanie sys­temu edukacji do potrzeb rynku pracy w kra­jach Unii Europe­jskiej, w: S.M. Kwiatkowski (red.), Nowe uwarunk­owa­nia edukacji szkol­nej, IBE, Warszawa.
Raport o przed­siębior­c­zości (2004), „Mon­i­tor Unii Europe­jskiej”, nr 1.
Richert-Kaźmierska A. (2012), Przed­siębior­c­zość trze­ciego wieku, „Zeszyty Naukowe”, nr 717, Uni­w­er­sytet Szczeciński, Szczecin.
Strz­elecki P., Saczuk K., Grabowska I., Kotowska I.E. (2013), Warunki życia gospo­darstw domowych. Rynek pracy. Diag­noza Społeczna 2013: Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport [Spe­cial issue], „Con­tem­po­rary Eco­nom­ics”, 7.
Szukalski P. (2013), Wstęp, w: E. Kryńska, P. Szukalski (red.), Rozwiąza­nia sprzy­ja­jące akty­wnemu starze­niu się w wybranych kra­jach Unii Europe­jskiej, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź.
Urba­niak B. (2013), Potenc­jał zasobów ludz­kich w wieku 45/50+, w: E. Kryńska, J. Krzyszkowski, B. Urba­niak, J. Wik­torow­icz (red.), Diag­noza obec­nej sytu­acji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce, Uni­w­er­sytet Łódzki, Łódź.
Wicker A. (1969), Atti­tudes ver­sus actions: the rela­tion­ship of ver­bal and overt behav­ioral responses to atti­tude objects, „Jour­nal of Social Issues”, Vol. 25, p. 41–78.
Wiśniewski Z., red. (2009), Zarządzanie wiekiem w orga­ni­za­cji wobec pro­cesów starzenia się lud­ności, „Dom Orga­ni­za­tora”, Toruń.
Wiśniewski Z., Wojdyło-Preisner M., red. (2014), Diag­no­zowanie stop­nia zagroże­nia dłu­gotr­wałym bezrobo­ciem. Teo­ria i prak­tyka. Porad­nik pro­filowa­nia bezro­bot­nych na lokalnym rynku pracy, MPiPS, CRZL, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: socjolo­gia

Kinga Mick­iewicz (dok­toran­tka, Uni­w­er­sytet Kaźmierza Wielkiego w Byd­goszczy)
Karolina Gło­gowska (dok­toran­tka, Uni­w­er­sytet Kaźmierza Wielkiego w Byd­goszczy)
KTO I DLA KOGO STANOWI RODZINĘ ZASTĘPCZĄ — (s. 36–39)
Artykuł przy­bliża syl­wetkę opiekunów zastępczych spokrewnionych. Autorki odwołują się do zagranicznych badań i pub­likacji, które opisują opiekunów w zakre­sie zmi­en­nych demograficznych, socjoeko­nom­icznych oraz psy­chospołecznych, jak np. wiek, wyk­sz­tałce­nie, trud­ności w opiece nad dzieck­iem. Prezen­tują również wyniki badań włas­nych przeprowad­zonych na ponad 100 rodz­i­nach zastępczych oraz przed­staw­iają przykład­owe studium przy­padku. Przed­staw­ione wnioski niosą ze sobą imp­likacje prak­ty­czne – pozwalają na lep­sze rozu­mie­nie funkcjonowa­nia rodzin zastępczych przez przy­bliże­nie jej prob­lematyki, co z kolei może wpły­wać pozy­ty­wnie na diag­nos­tykę, pracę z rodz­i­nami czy skierowany do nich sys­tem szkoleń.

Słowa kluc­zowe: rodz­ina zastępcza, opiekunowie zastępczy spokrewnieni, bab­cia i dzi­adek opiekunem zastępczym

BIBLIOGRAFIA
Ack­er­man J.P., Dozier M. (2005),The influ­ence of fos­ter par­ent invest­ment on children’s rep­re­sen­ta­tions of self and attach­ment fig­ures, „Applied Devel­op­men­tal Psy­chol­ogy”, Vol. 26, p. 507–520.
Con­nor S. (2006), Grand­par­ents rais­ing grand­chil­dren: for­ma­tion, dis­rup­tion and inter­gen­er­a­tional trans­mis­sion of attach­ment, „Aus­tralian Social Work”, Vol. 59(2), p. 172–184.
Cud­de­back G. (2004), Kin­ship fam­ily fos­ter care: a method­olog­i­cal and sub­stan­tive syn­the­sis of research, „Chil­dren and Youth Sevices Review”, No. 26, p. 623–639.
Cud­de­back G. (2004),Kinship fam­ily fos­ter care: a method­olog­i­cal and sub­stan­tive syn­the­sis of research, “Chil­dren and Youth Sevices Review” No. 26, p. 623–639.
Dunne E., Ket­tler L. (2008),Grandparents rais­ing grand­chil­dren in Aus­tralia: explor­ing psy­cho­log­i­cal health and grand­par­ents’ expe­ri­ence of pro­vid­ing kin­ship care, “Inter­na­tional Jour­nal of Social Wel­fare” No. 17, p. 333–345.
GUS (2012), Opieka nad dzieck­iem pozbaw­ionym opieki rodzi­ciel­skiej, [online], http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_Opieka_nad_dzieckiem_pozbawionym_opieki_rodzicielskiej.pdf [dostęp 15.06.2014 ].
GUS (2014), Pomoc społeczna i opieka nad dzieck­iem i rodz­iną w 2013 r.,  [online], http://www.stat.gov.pl [dostęp 10.1.2014].
Hayslip B., Hen­der­son C.E., Shore R.J. (2003), The struc­ture of grand­parental role mean­ing, „Jour­nal of Adult Devel­op­ment”, Vol. 1(10), p. 1–11.
Hong J., Algood C., Chiu Y., Lee S. (2011), An eco­log­i­cal under­stand­ing of kin­ship fos­ter care in the United States, „Child and Fam­ily Stud­ies”, No. 20, p. 863–872.
Kel­ley S., Yorker B., Whit­ley D., Sipe T. (2001), A mul­ti­modal inter­ven­tion for grand­par­ents rais­ing grand­chil­dren: results of a pilot study, „Child Wel­fare”, Vol. 80(1), p. 27–50.
Kelly S., Whit­ley D., Cam­pos P. (2010), Grand­moth­ers rais­ing grand­chil­dren: results of an inter­ven­tion to improve health out­comes, „Jour­nal of nurs­ing schol­ar­ship”, Vol. 42(4), p. 379–386.
Kolankiewicz M., Rozen M. (2011), Dzieci poza rodz­iną, „Dziecko Krzy­wd­zone”, nr 3, s. 97–115.
Kozdrow­icz E., Bielecka E. (2011), Między chę­cią a przy­musem. Rozważa­nia o spokrewnionych rodz­i­nach zastępczych, w: A. Rogul­ska, M. Danielak-Chomać, B. Kulig (red.), Rodzinne formy opieki zastępczej. Teo­ria i prak­tyka, Fun­dacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Szansa”, Sto­warzysze­nie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Warszawa, Siedlce.
Letiecq B.L., Bai­ley S.J., Dahlen P. (2008), Ambiva­lence and cop­ing among­cus­to­dial grand­par­ents, w: B. Hayslip, P.L. Kamin­ski (eds.), Par­ent­ing the cus­to­dial grand­child. Impli­ca­tions for clin­i­cal prac­tice, Springer, New York, p. 3–16.
Mick­iewicz K. (2014), Rodzi­cielstwo zastępcze w świado­mości społecznej, „Prob­lemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 8, s. 54–58.
Orme J., Buehler C., McSurdy M., Rhodes K., Cox M., Pat­ter­son D. (2004), Parental and famil­ial char­ac­ter­is­tics of fam­ily fos­ter care appli­cants, „Chil­dren and Youth Ser­vices Review” No. 26, p. 307–329.
Poelh­mann J. (2003), An attach­ment pespec­tive on grand­par­ents rais­ing their very young grand­chil­dren: impli­ca­tions for inter­ven­tion and research, „Infant Men­tal Health”, Vol. 24(2), p. 149–173.
Sands R.G., Goldberg-Glen R.S., Shin H. (2009), The voices of grand­chil­dren of grand­par­ents care­givers: a strenghre­si­len­ceper­spec­tive, „Child Wel­fare” No. 88(2), p. 25–45.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: socjolo­gia


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 9/2015

SOCIAL POLICY IN POLAND IN THE PERIOD OF CHANGENEW CHALLENGESJózef Orczyk
TAXES AND CONTRIBUTIONS. LEGAL PROBLEMS IN NATIONAL AND EUROPEAN REGULATIONS Gertruda Uścińska
REGIONAL ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM AND SUBSISTENCE MINIMUM IN 2014 – Piotr Kurowski
EDUCATIONAL MIGRATIONS TO POLISH IN THE CONTEXT OF THE EMPLOYMENT OF FOREIGNERSKamil Matuszczak
THE PROBLEM OF CRIMINALITYTHE FORGOTTEN AND NEGLECTED AREA OF SOCIAL POLICYKrzysztof Piątek

DISCUSSION
IF DIGITAL DEMENTION EXISTS, IT PROBABLY HAS A CLASS CHARACTEHanna Dęb­ska

FROM RESEARCH AND STUDIES
ENTERPRENEURIAL  ATTITUDES OF POLES OF AGE 50+ – Justyna Wik­torow­icz, Monika Mularska-Kucharek
WHO CONSTITUTES AND FOR WHOM IS CONSTITUTED A KINSHIP FOSTER FAMILY – Kinga Mick­iewicz, Karolina Głogowska

BOOK REVIEWS
Jan Czarza­sty (ed.): COLLECTIVE BARGAINING AND GLOBALIZATION. ON TRADE UNIONS IN MULTINATIONAL COMPANIES – Reviewed by Jerzy Wratny

INFORMATION
PRACTICAL PROBLEMS ENCOUNTERED IN THE RELATIONSHIPS WITH OTHER MEMBER STATES, ESP. GERMANY, IN THE FIELD OF LONG-TERM CARE AND POSTING  – Antoni Kolek

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

Józef Orczyk (Pro­fes­sor, Poz­nan School of Bank­ing)
SOCIAL POLICY IN POLAND IN THE PERIOD OF CHANGENEW CHALLENGES
The social pol­icy in Poland for a years has been, and still will be deter­mined mainly by two impor­tant fac­tors: 1. Aspi­ra­tion to be included in the civ­i­liza­tion process in Europe; 2. Increas­ing feel­ing of uncer­tainty and insta­bil­ity. Impor­tance of these two fac­tors is diverse in terms of social strata and regions. Dif­fer­en­ti­a­tion of pol­icy is unavoid­able. The for­mu­la­tion of uni­ver­sal strat­egy in terms of social pol­icy related to demo­graphic changes cre­ates a prob­lem of accep­tance cri­te­ria in the trans­for­ma­tion period. The author rec­om­mends more strat­egy options for regions and social groups on the basis of uni­ver­sal values.

Key­words: Social pol­icy strat­egy, aspi­ra­tion and uncer­tainty, demo­graphic change, more regional options

Gertruda Uścińska (Pro­fes­sor, Insti­tute of Social Pol­icy of the Uni­ver­sity of War­saw)
TAXES AND CONTRIBUTIONS. LEGAL PROBLEMS IN NATIONAL AND EUROPEAN REGULATIONS
The study presents the out­comes of the European-wide research on the rela­tion­ship between tax law and social secu­rity schemes. The rela­tion between taxes and social con­tri­bu­tions is dis­cussed both in for­mal and prac­ti­cal terms. On the one hand the pro­vi­sions are com­pli­cated while on the other there are no anti-collision provions in the Euro­pean legal frame­work to pre­vent cumu­la­tion and over­lap­ping in the area of taxes and con­tri­bu­tions. Experts iden­tify this sit­u­a­tion as a poten­tial obsta­cle for the free move­ment of work­ers across the EU. As a result, there is a grow­ing need for fur­ther sys­tem­atic study in this area to ensure both the free­dom of move­ment of per­sons across the EU and reduc­tion in prob­lems and com­pli­ca­tion that may stem from cur­rent dis­par­i­ties in the national and Euro­pean legal schemes.

Key­words: tax­a­tion, tax law, social secu­rity, social secu­rity con­tri­bu­tions, free­dom of move­ment of work­ers across the EU

Author’s affil­i­a­tion: The Insti­tute of Social Pol­icy of the Uni­ver­sity of Warsaw

Piotr Kurowski (Junior Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
REGIONAL ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM AND SUBSISTENCE MINIMUM IN 2014
The arti­cle presents regional esti­mates of social min­i­mum and sub­sis­tence min­i­mum bas­kets for 2014. Social min­i­mum in Poland is defined as a model allow­ing the min­i­mum level for social inte­gra­tion of house­holds, while sub­sis­tence min­i­mum bas­ket defines the low­est pos­si­ble level of con­sump­tion allow­ing to survive.

Key­words: sub­sis­tence min­i­mum bas­ket, social min­i­mum bas­ket, poverty, liv­ing costs, regional differences

Kamil Matuszczak (Insti­tute of Social Pol­icy of the Uni­ver­sity of War­saw)
EDUCATIONAL MIGRATIONS TO POLISH IN THE CONTEXT OF THE EMPLOYMENT OF FOREIGNERS
This arti­cle presents the phe­nom­e­non of edu­ca­tional migra­tion and tak­ing up employ­ment by for­eign stu­dents in Poland. The author argues that a group of these immi­grants, despite their qual­i­fi­ca­tions, has prob­lems on the Pol­ish labor mar­ket. In stud­ies of edu­ca­tional migra­tion to Pol­ish of the last 25 years, rarely pointed out the issue of the employ­ment of for­eign stu­dents. For sev­eral years, the lib­er­al­iza­tion of the Pol­ish legal reg­u­la­tions is observed, which aims to encour­age for­eign­ers to take up stud­ies in Poland. This is mainly due to increas­ing num­ber of for­eign stu­dents and demo­graphic chal­lenges await­ing the Pol­ish soci­ety. Pol­ish uni­ver­si­ties must turn to the inter­na­tional com­pe­ti­tion for highly skilled migrants who might be the solu­tion to emerg­ing prob­lems on the Pol­ish labor market.

Key­word: edu­ca­tional migra­tion, for­eign­ers, labour market

Krzysztof Piątek (Pro­fes­sor, Nico­laus Coper­ni­cus Uni­ver­sity in Toruń)
THE PROBLEM OF CRIMINALITYTHE FORGOTTEN AND NEGLECTED AREA OF SOCIAL POLICY
In this arti­cle, crim­i­nal­ity is pre­sented as a social prob­lem, which essence is deter­mined by the social nature of the causes of this pathol­ogy and the need of appli­ca­tion of social insti­tu­tions, in order to solve it. Social pol­icy is revealed as an impor­tant tool of elim­i­nat­ing the causes of crime, as well as the instru­ment of the pen­i­ten­tiary and post-penitentiary mea­sures, which impor­tance is grow­ing strongly in the tran­si­tion from the crim­i­nal jus­tice to restora­tive jus­tice. The arti­cle depicts spe­cific forms of imple­men­ta­tion of social pol­icy in the fight against the causes of crime, the social­iza­tion of the puni­tive process, shap­ing of the sentence’s exe­cu­tion terms and the offender’s inte­gra­tion into society.

Key­words: social pol­icy, social prob­lem, crim­i­nal jus­tice, restora­tive jus­tice

Hanna Dęb­ska (Junior Pro­fes­sor, Ped­a­gog­i­cal Uni­ver­sity in Cra­cow)
IF DIGITAL DEMENTION EXISTS, IT PROBABLY HAS A CLASS CHARACTE
The arti­cle dis­cusses few Man­fred Spitzer’s the­ses expressed in his book “Dig­i­tal demen­tia” in which the author argues that the overuse of a dig­i­tal tech­nol­ogy brings about the break­down of cog­ni­tive abil­i­ties. Firstly, a brief pre­sen­ta­tion of the grounds for the suc­cess of Spitzer’s work and his main ideas is given. Sec­ondly, arti­cle shows that Spitzer made a mis­take of tech­no­log­i­cal reduc­tion­ism and trusts too much in a common-sense think­ing. How­ever, the main mis­take of Spitzer’s work is the omis­sion of struc­tural con­di­tions that is the key to a social analy­sis. In other words, Spitzer do not per­ceive class inequal­i­ties in the access and the use of dig­i­tal media.

Key­words: dig­i­tal demen­tion, Man­fred Spitzer, social class, inequal­i­ties

Justyna Wik­torow­icz (Junior Pro­fes­sor,  Uni­ver­sity in Lodz)
Monika Mularska-Kucharek (Junior Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Lodz)
ENTERPRENEURIAL  ATTITUDES OF POLES OF AGE 50+
The paper assesses the poten­tial of entre­pre­neur­ial Poles aged 50+, while the con­trol group was adopted adult pop­u­la­tion of Poles under the age of 50 years. The results of tests for diag­nos­ing entre­pre­neur­ial atti­tudes and actions of the elderly. The basis of the empir­i­cal analy­sis are pre­sented nation­wide sur­vey car­ried out by the Pub­lic Opin­ion Research Cen­ter on behalf of the Uni­ver­sity of Lodz in the frame­work of the grant on. “Entre­pre­neur­ship Poles – social and spa­tial aspect”. Diag­no­sis of the entre­pre­neur­ial poten­tial of older Poles who, due to cer­tain demo­graphic processes are a spe­cial group, not only in the labor mar­ket, but in many other areas, may con­sti­tute an impor­tant source of infor­ma­tion for those involved in imple­ment­ing the con­cept of active aging.

Keywords: entre­pre­neur­ial atti­tude, entre­pre­neur­ial activ­ity, the Poles, the elderly

Kinga Mick­iewicz (dok­toran­tka, Uni­w­er­sytet Kaz­imierza Wielkiego w Byd­goszczy)
Karolina Gło­gowska (dok­toran­tka, Uni­w­er­sytet Kaz­imierza Wielkiego w Byd­goszczy)
WHO CONSTITUTES AND FOR WHOM IS CONSTITUTED A KINSHIP FOSTER FAMILY
The arti­cle out­lines kin­ship fos­ter car­ers. The authors refer to for­eign research and pub­li­ca­tions that describe car­ers in terms of demo­graphic, socioe­co­nomic and psy­choso­cial vari­ables such as age, level of edu­ca­tion, dif­fi­cul­ties with child­care. They also present the results of research con­ducted on more than 100 fos­ter fam­i­lies and shows a case study. More­over, they seek to deepen the analy­sis to out­line the prob­lems of fos­ter fam­i­lies’ functioning.

Key­words: a fos­ter fam­ily, kin­ship fos­ter car­ers, grand­mother and grand­fa­ther fos­ter carer

prze­jdź do Spisu treści

« powrót