Nr 10 (499) 2015

Spis treści 10/2015

 Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

KOSZTY PRACY W POLSCEASPEKTY SPOŁECZNE I EKONOMICZNE – Wiktor Rutkowski
REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE. PROPOZYCJE ZMIANY OBECNYCH ZASADGertruda Uścińska
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKAZADANIE LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ – Bar­bara Grabowska
UPRAWNIENIA DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH FUNKCJONARIUSZY POLICJI ZWOLNIONYCH ZE SŁUŻBY. UWAGI DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDAMał­gorzata Szczęsny

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
DIAGNOZA USŁUG SPOŁECZNYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – Ryszard Necel
WOLONTARIAT SENIORÓW W INSTYTUCJACH POLITYKI SPOŁECZNEJ – Robert Rogowski

INFORMACJE
ROLA AKTYWNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH – Michał Kubiak
INNOWACJE W AKTYWIZACJI KOBIET 50+ – Maria Strz­elecka
RYNEK PRACY I UBEZPIECZENIA W DOBIE INNOWACJIBeata Kaczyńska
INNOWACJE SPOŁECZNE A SEKTOR PUBLICZNY Gabriela Sem­pruch

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wik­tor Rutkowski (prof., Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
KOSZTY PRACY W POLSCEASPEKTY SPOŁECZNE I EKONOMICZNE
(s. 1–7)
Z przeprowad­zonej anal­izy wynika, że poziom oraz dynamika kosztów pracy w Polsce w okre­sie trans­for­ma­cji należały do najniższych w Unii Europe­jskiej. Był to  czyn­nik sprzy­ja­jący konkuren­cyjności pol­skiej gospo­darki i sto­sunkowo szy­bkiemu tempu wzrostu gospo­dar­czego. Jed­nak w ostat­nich kilku­nastu lat­ach nasil­iły się negaty­wne społeczne i eko­nom­iczne skutki presji na utrzymy­wanie nis­kich kosztów pracy. Prowadzi to do wniosku, iż kon­tyn­uowanie pro­cesu kon­wer­gencji pol­skiej gospo­darki w sto­sunku do rozwinię­tych kra­jów Europy Zachod­niej wymaga zmi­any doty­chcza­sowej strate­gii wzrostu. W tym kon­tekś­cie rozważana jest strate­gia wzrostu opartego, w istot­nej mierze, na przyspiesze­niu wzrostu płac real­nych (wage-led growth) jako czyn­niku: (a) sty­mu­lowa­nia agre­ga­towego popytu i koni­unk­tury gospo­dar­czej oraz (b) poprawy ogól­nej pro­duk­ty­wności czyn­ników pro­dukcji i mod­ern­iza­cji gospodarki.

Słowa kluc­zowe: koszty pracy, sto­sunki pracy, pro­duk­ty­wność pracy, konkuren­cyjność, wzrost gospodarczy

BIBLIOGRAFIA
Bas­sanini A., Man­fredi T. (2011), Capital’s Grab­bing Hand? A Cross-Country/Cross-Industry Analy­sis of the Decline of the Labour Share, OECD, http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-social-employment-and-migration-working-papers_1815199x [dostęp 16.02.2015].
Bed­narski M., Frieske K.W., red. (2012), Zatrud­nie­nie na czas określony w pol­skiej gospo­darce. Społeczne i eko­nom­iczne kon­sek­wencje zjawiska, IPiSS, Warszawa.
Borkowska S. (2001), Koszty pracy a rynek pracy, IPiSS, Warszawa.
Euro­pean Com­mis­sion (2012), Employ­ment and Social Devel­op­ment in Europe 2012, Brus­sels, http://ec.europa.eu/news/employment/130114_en.htm [dostęp 07.01.2015].
Haus­ner J., red. (2013), Konkuren­cyjna Pol­ska. Jak awan­sować w świa­towej lidze gospo­dar­czej?, KIG, Kraków, http://www.kig.pl/files/Aktualnosci/Raport_Konkurencyjna_Polska_Jak_awansowac_w_swiatowej_lidze_gospodarczej.pdf [dostęp 16.02.2015].
Hein E., Mundt M. (2012), Finan­cial­i­sa­tion and the require­ments and poten­tials for wage-led recov­ery – a review focus­ing on the G20, Con­di­tions of Work and Employ­ment Series No. 37, ILO, Geneva.
Kabaj M. (2013), Makroeko­nom­iczne deter­mi­nanty wyna­grodzenia min­i­mal­nego, „Poli­tyka Społeczna”, nr 8.
Lavoie M., Stock­ham­mer E. (2012), Wage-led growth: Con­cept, the­o­ries and poli­cies, Con­di­tions of Work and Employ­ment Series No. 41, ILO, Geneva.
OECD (2012), Employ­ment Out­look 2012, (Chap­ter 3: Labour Los­ing to Cap­i­tal: What Explains the Declin­ing Labour Share?), http://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2012_empl_outlook-2012-en [dostęp 15.01.2015].
OECD (2013), Com­pendium of Pro­duc­tiv­ity Indi­ca­tors 2013, http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-compendium-of-productivity-indicators-2013_pdtvy-2013-en [dostęp 10.02.2015].
Stand­ing G. (2014), Prekariat. Nowa niebez­pieczna klasa, PWN, Warszawa.
Stock­ham­mer E. (2013), Why have wage shares fallen? A panel analy­sis of the deter­mi­nants of func­tional income dis­tri­b­u­tion, Con­di­tions of Work and Employ­ment Series No. 35, ILO, Gen­eve.
Storm S., Naastepad C. (2012), Wage-led or Profit-led Sup­ply: Wages, Pro­duc­tiv­ity and Invest­ment, Con­di­tions of Work and Employ­ment Series No. 36, ILO, Geneva.
Urbański J. (2014), Prekariat i nowa walka klas, Insty­tut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
Wiltha­gen T., Tros F. (2003), The con­cept of „flex­i­cu­rity”. A new approach to reg­u­lat­ing employ­ment and labour mar­kets, Brus­sels, http://www.tilburguniversity.nl/facultiers/law/research/flexicurity/publications/papers [dostęp 6.09.2008].
Woj­tyna A. (2010), Przy­czyny i imp­likacje zmian w udziale zysków i płac w PKB, w: A. Woj­tyna (red.), Zależności między pro­duk­ty­wnoś­cią, dochodami i zatrud­nie­niem w kra­jach na różnym poziomie roz­woju, PWE, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna, ekono­mia

Gertruda Uścińska (prof., Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE. PROPOZYCJE ZMIANY OBECNYCH ZASAD (s. 8–14)
W Polsce reha­bil­i­tacja zawodowa jest rozwi­jana od wielu lat. Dla zmniejszenia liczby osób niez­dol­nych do pracy i zwięk­szenia ich udzi­ału na rynku pracy kluc­zowe jest stworze­nie możli­wości ich kom­plek­sowej reha­bil­i­tacji: społecznej, medy­cznej i zawodowej. Tak zwana reha­bil­i­tacja „przed rentą” służy poprawie lub przy­wróce­niu zdol­ności do pracy zarobkowej. Efek­ty­wność pro­cesu reha­bil­i­tacji wymaga, aby dzi­ała­nia reha­bil­i­ta­cyjne były pode­j­mowane jak najw­cześniej. Niedoce­ni­anie roli kom­plek­sowej reha­bil­i­tacji w pro­ce­sie leczenia skutkuje wzrostem liczby osób niez­dol­nych do pracy, które pobier­ają świad­czenia ren­towe. Tym­cza­sem znaczną część osób niepełnosprawnych stanowią osoby w wieku pro­duk­cyjnym, które po praw­idłowo przeprowad­zonej reha­bil­i­tacji mogłyby powró­cić do pracy lub byłyby zdolne do stworzenia sobie miejsc pracy. W artykule zawarto rekomen­dacje mające na celu stworze­nie warunków kom­plek­sowej reha­bil­i­tacji społecznej, zawodowej i medy­cznej. Pode­j­mowane w trak­cie trwa­nia pro­jektu zada­nia ostate­cznie zostały wyko­rzys­tane do opra­cow­a­nia założeń pow­sta­nia i funkcjonowa­nia mod­e­lowego ośrodka reha­bil­i­tacji zawodowej w Polsce. Opra­cow­anie jego teo­re­ty­cznej kon­cepcji – według założeń wykon­aw­ców pro­jektu – stanowić może  asumpt do  dzi­ałań na rzecz utworzenia takiej placówki w najbliższej  przyszłości w Polsce.

Słowa kluc­zowe: reha­bil­i­tacja zawodowa, społeczna, medy­czna, renta szkole­niowa, cen­trum rehabilitacji

BIBLIOGRAFIA
Brzez­iński A.I., Ryciel­ski P., Sijko K. (2010), Wyzwa­nia metodolog­iczne. Diag­noza potrzeb i ewalu­acja wspar­cia wśród osób z ograniczeni­ami sprawności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Skibińska E. (2011), Prawo Unii Europe­jskiej, Wprowadze­nie, C.H. Beck, Warszawa.
Kołaczek B. (2010), Poli­tyka społeczna wobec osób niepełnosprawnych, IPiSS, Warszawa.
Kuś A., red. (2010), Prawo Unii Europe­jskiej z uwzględ­nie­niem Trak­tatu z Lizbony, Wydawnictwo KUL, Lublin.
Uścińska G., Wilmowska-Pietruszyńska A., red. nauk. (2014), Reha­bil­i­tacja zawodowa. Stan aktu­alny i pro­ponowane zmi­any, IPiSS, PFRON, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Bar­bara Grabowska (prof., Uni­w­er­sytet Śląski w Katow­icach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie)
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKAZADANIE LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ (s.  15–19)
Pol­skie reg­u­lacje prawne pozwalają na wprowadze­nie rozwiązań sys­te­mowych, zwłaszcza w lokalnej poli­tyce społecznej, która winna inte­grować dzi­ała­nia pode­j­mowane w ramach wczes­nego wspiera­nia (interwencji/wspomagania) roz­woju dziecka. Zespól spec­jal­istów powinien pra­cować z dzieck­iem we wszys­t­kich jego wymi­arach (bio-psycho-społecznym). Wspar­ciem powinni być objęci również rodz­ice. Wczes­nym wspo­ma­ganiem należy objąć wszys­tkie dzieci, u których zostaną dostrzeżone niepraw­idłowości w roz­woju, a nie tylko dzieci niepełnosprawne. Aktu­al­nie wydanie opinii o wczes­nym wspo­ma­ganiu przez porad­nię jest uza­leżnione od posi­ada­nia orzeczenia o niepełnosprawności. W kra­jach europe­js­kich wspar­ciem  objęte są także dzieci i rodziny zagrożone wyk­lucze­niem społecznym.

Słowa kluc­zowe: lokalna poli­tyka, wczesne wspo­ma­ganie, dziecko ze spec­jal­nymi potrzebami

BIBLIOGRAFIA
Grzyb B., Mat­sili R. (2010), Społeczny model niepełnosprawności, „Niepełnosprawność i Reha­bil­i­tacja”, nr 4.
Kaczan T., Śmigiel R., red. (2012), Wczesna inter­wencja i wspo­ma­ganie roz­woju u dzieci z chorobami gene­ty­cznymi, Ofi­cyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
Kirenko J. (2007), Indy­wid­u­alna i społeczna per­cepcja niepełnosprawności, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
MSZ (2014), Dotacje dla przed­szkoli – o tym dysku­towano w Cieszynie, Por­tal Śląska Cieszyńskiego ox.pl, http://www.wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,27347,radni-o-przedszkolach.html [6.02.2015].
Ser­afin T., red. (2005), Wczesne wspo­ma­ganie roz­woju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do pod­ję­cia nauki w szkole. Porad­nik dla orga­ni­za­torów dzi­ałań i ter­apeutów oraz dla rodz­iców, Min­is­terstwo Edukacji Nar­o­dowej i Sportu, Warszawa.
Sławecki T. (2014), List do Rzecznika Prawa Dziecka, MEN, Warszawa, http://brpd.gov.pl/sites/default/files/wyst_2014_07_24_men_odp_01.pdf [dostęp 04.02.2015].
Sori­ano V. (2005), Wczesna inter­wencja – wspo­ma­ganie roz­woju małego dziecka. Anal­iza sytu­acji w Europie. Kluc­zowe zagad­nienia i rekomen­dacje. Raport koń­cowy, Euro­pean Agency for Devel­op­ment in Spe­cial Needs Edu­ca­tion, Odense, Den­mark, http://www.european-agency.org/sites/default/files/early-childhood-intervention-analysis-of-situations-in-europe-key-aspects-and-recommendations_ECI-PL.pdf [dostęp 24.01.2015].
Sori­ano V., Kyr­i­a­zopoulou M. (2010), Wczesna inter­wencja – postępy i rozwój w dziedzinie 2005–2010, Euro­pean Agency for Devel­op­ment in Spe­cial Needs Edu­ca­tion, Odense, Den­mark, http://www.european-agency.org/sites/default/files/early-childhood-intervention-progress-and-developments_ECI-report-PL.pdf [dostęp 24.01.2015].
Rym­sza M. (2003), Akty­wna poli­tyka społeczna w teorii i prak­tyce, w: T. Kaźmier­czak, M. Rym­sza (red.), W stronę akty­wnej poli­tyki społecznej, Insty­tut Spraw Pub­licznych, Warszawa.
Twar­dowski A. (2012), Wczesne wspo­ma­ganie roz­woju dzieci z niepełnosprawnoś­cią w środowisku rodzin­nym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Mał­gorzata Szczęsny (dok­toran­tka, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Katow­icach)
UPRAWNIENIA DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH FUNKCJONARIUSZY POLICJI ZWOLNIONYCH ZE SŁUŻBY. UWAGI DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA (s. 19–24)
Obow­iązu­jące rozwiąza­nia zawarte w ustawie o pro­mocji zatrud­nienia i insty­tuc­jach rynku pracy nie uwzględ­ni­ają sytu­acji osób, z którymi rozwiązano sto­sunek służbowy. Na grun­cie omaw­ianej ustawy nie uwzględ­niono różnorod­nych przesłanek rozwiąza­nia sto­sunku służbowego w policji, co stanowi pod­stawę naby­cia uprawnień do zasiłku dla bezro­bot­nych. Reg­u­lacje doty­czące uprawnień zasiłkowych osób bezro­bot­nych uwzględ­ni­a­jące przesłanki rozwiąza­nia sto­sunku służbowego powinny być zawarta w ustawie o pro­mocji zatrud­nienia i rynku pracy. Syg­nal­i­zowany prob­lem nie doty­czy wyłącznie funkcjonar­iuszy policji, ale także przed­staw­icieli innych służb mundurowych.

Słowa kluc­zowe: funkcjonar­iusz policji, policja, powia­towy urząd pracy, bezro­botny, rejes­tracja w PUP, zasiłek dla bezro­bot­nych, sto­sunek pracy, sto­sunek służbowy, rozwiązanie sto­sunku pracy, rozwiązanie sto­sunku służbowego

BIBLIOGRAFIA
Kuczyński T., Mazurczak-Jasińska E., Stelina J., Sto­sunek służbowy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 11–13.
Flo­rek L., Zieliński T., Prawo pracy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 29.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Ryszard Necel (dr, Uni­w­er­sytet im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu)
DIAGNOZA USŁUG SPOŁECZNYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (s. 24–29)
W artykule przed­staw­iono wyniki badań doty­czą­cych usług społecznych w zakre­sie akty­wiz­a­cji osób z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną. Przeprowad­zono anal­izę zasobów insty­tucji powołanych do świad­czenia usług opiekuńczych oraz usług akty­wiz­a­cji społecznej i zawodowej. Następ­nie, odwołu­jąc się do opinii osób z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną oraz ich opiekunów, omówione zostały najczęst­sze formy akty­wiz­a­cji oraz wskazano na główne bari­ery w ich real­iza­cji. Zakres tery­to­ri­alny badań obe­j­mował wojew­ództwo wielkopol­skie, a mate­riał empiryczny uzyskano na pod­stawie badań iloś­ciowych oraz jakoś­ciowych. Bada­nia zostały zle­cone przez Region­alny Ośrodek Poli­tyki Społecznej w Poznaniu.

Słowa kluc­zowe: osoby z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną, usługi społeczne, reha­bil­i­tacja, bada­nia społeczne

BIBLIOGRAFIA
Bab­bie E. (2004), Bada­nia społeczne w prak­tyce, PWN, Warszawa.
Brzez­ińska A.I., Kaczan R., Smoczyńska K. (2010), Diag­noza potrzeb i mod­ele pomocy dla osób z ograniczeni­ami sprawności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Grewiński M., Kamiński S. (2011), Sek­tor gospo­darki społecznej w wielosek­torowej poli­tyce społecznej – w kierunku usług społecznych, w: M. Grewiński, M. Rym­sza (red.), Poli­tyka akty­wiz­a­cji w Polsce. Usługi rein­te­gracji w sek­torze gospo­darki społecznej, WSP TWP w Warsza­wie, Warszawa.
Janoś-Kresło M. (2013), Orga­ni­za­cje pozarzą­dowe na rynku usług społecznych w Polsce, Ofi­cyna Wydawnicza, Warszawa.
Krzemińska D. (2012), Język i dyskurs codzi­enny osób z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną, Ofi­cyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
NIK (2012), Dzi­ałal­ność i finan­sowanie warsz­tatów ter­apii zaję­ciowej w wojew­ództwie wielkopol­skim. Infor­ma­cja o wynikach kon­troli, Warszawa, http://www.nik.gov.pl/plik/id,4422,vp,6186.pdf [dostęp 1.02.2015].
OBOP (2009), Zakłady akty­wności zawodowej. Raport z badań, Warszawa, https://www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/
Badania_i_analizy/Raport_ZAZ_2008.pdf [dostęp 6.01.2015].
Rękosiewicz M. (2012), W drodze do dorosłości. Tożsamość osób z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną TIPI, Wieli­chowo.
ROPS (2012), Raport „Anal­iza dzi­ałal­ności Zakładów Akty­wności Zawodowej w wojew­ództwie wielkopol­skim”, Poz­nań [wydawnictwo zwarte na CD-ROM].
ROPS (2014), Raport z badań: „Obiek­ty­wna i subiek­ty­wna jakość życia dorosłych osób z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną zamieszku­ją­cych wojew­ództwo wielkopol­skie. Uwarunk­owa­nia środowiskowe oraz poziom wspar­cia real­iza­torów poli­tyki społecznej”, zre­al­i­zowanych na zlece­nie ROPS, Poz­nań, http://www.rops.poznan.pl/pub/uploaddocs/gtx/jakosc-zycia-doroslych-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-na-strone-www.1418991671.pdf [dostęp 15.01.2015].
Rym­sza M. (2011), Reha­bil­i­tacja zawodowa osób niepełnosprawnych a zatrud­nie­nie soc­jalne w sek­torze gospo­darki społecznej: prob­lem dual­ności sys­temów wspar­cia, w: M. Grewiński, M. Rym­sza (red.), Poli­tyka akty­wiz­a­cji w Polsce. Usługi rein­te­gracji w sek­torze gospo­darki społecznej, WSP TWP w Warsza­wie, Warszawa.
Wyczesany J. (2006), Ped­a­gogika upośled­zonych umysłowo, Ofi­cyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
Wykaz środowiskowych domów samopo­mocy i powia­towych ośrod­ków wspar­cia dla osób z zaburzeni­ami psy­chicznymi — sier­pień 2014 r. (2014), Wielkopol­ski Urząd Wojew­ódzki w Poz­na­niu, http://bip.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej-i-zdrowia [dostęp 30.01.2015].

STRONY INTERNETOWE
www.rops.poznan.pl [dostęp 15.01.2015]
www.pfron.org.pl [dostęp 6.01.2015]
www.nik.gov.pl [dostęp 1.02.2015]
http://isap.sejm.gov.pl [dostęp 16.01.2015]

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce publicznej

Robert Rogowski (dr, Państ­wowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
WOLONTARIAT SENIORÓW W INSTYTUCJACH POLITYKI SPOŁECZNEJ (s. 30–35)
Artykuł zaw­iera wyniki badań przeprowad­zonych wśród zarządza­ją­cych insty­tuc­jami poli­tyki społecznej doty­czą­cych oczeki­wań wobec wolon­tar­iuszy seniorów. Przed­staw­iciele badanych insty­tucji w prze­waża­jącej więk­szości zain­tere­sowani są pracą wolon­tar­iuszy seniorów. Najbardziej oczeki­wanymi umiejęt­noś­ci­ami wobec wolon­tar­iuszy seniorów są umiejęt­ność orga­ni­zowa­nia czasu wol­nego, umiejęt­ności ped­a­gog­iczne, umiejęt­ności man­u­alne, obsługa kom­put­era oraz umiejęt­ności artysty­czne. Wolon­tar­iusze seniorzy powinni przez­naczyć na pracę do pię­ciu godzin tygod­niowo. Z przyję­ciem wolon­tar­iuszy seniorów łączą się różnego rodzaju obawy.

Słowa kluc­zowe: wolon­tariat, seniorzy

BIBLIOGRAFIA
Ander­son N.D. i in. (2014), The ben­e­fits asso­ci­ated with vol­un­teer­ing among seniors: A crit­i­cal review and rec­om­men­da­tions for future research, „Psy­cho­log­i­cal Bul­letin”, Vol. 140(6), s. 1505–1533.
Cza­piński J., Błę­dowski P. (2013), Stan społeczeństwa oby­wa­tel­skiego. Akty­wność i jakość życia osób w podeszłym wieku. Diag­noza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków – Raport, „Con­tem­po­rary Eco­nom­ics”, nr 7, s. 298–305.
GUS (2014a), Prog­noza lud­ności na lata 2014–2050, Warszawa.
GUS (2014b), Sytu­acja demograficzna osób starszych i kon­sek­wencje starzenia się lud­ności Pol­ski w świ­etle prog­nozy na lata 2014–2050, Warszawa.
Kubicki P. (2012), Uczest­nictwo ludzi starych w życiu środowiska lokalnego, w: P. Błę­dowski, B. Szatur-Jaworska, Z. Szweda-Lewandowska, P. Kubicki, Raport na temat sytu­acji osób starszych w Polsce, IPiSS, Warszawa, s. 130–172, http://senior.gov.pl/source/raport_osoby%20starsze.pdf [dostęp 3.09.2014].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 10/2015

LABOUR COSTS IN POLANDTHE SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS  – Wik­tor Rutkowski
VOCATIONAL REHABILITATION OF THE DISABLED IN POLAND. PROPOSAL  FOR CHANGES IN CURRENT RULESGertruda Uścińska
CHILD DEVELOPMENTEARLY INTERVENTION AT THE LOCAL LEVELBar­bara Grabowska
ENTITLEMENTS TO UNEMPLOYMENT BENEFIT FOR POLICE OFFICERS DISMISSED FROM SERVICE. REMARKS DE LEGE LATA AND DE LEGE FERENDA Mał­gorzata Szczęsny

FROM RESEARCH AND STUDIES
SOCIAL SERVICES FOR PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIESRyszard Necel
SENIORS AS VOLUNTEERS IN INSTITUTIONS OF SOCIAL POLICY – Robert Rogowski

INFORMATION
THE ROLE OF ACTIVE SOCIAL POLICY IN SOLVING SOCIAL PROBLEMSMichał Kubiak
INNOVATIONS IN THE FIELD OF OLDER FEMALES ACTIVISATIONMaria Strz­elecka
LABOUR MARKET AND SOCIAL PROTECTION IN ERA INNOVATION Beata Kaczyńska
SOCIAL INNOVATIONS IN PUBLIC SECTORGabriela Sem­pruch

DIARY OF SOCIAL POLICY

Wik­tor Rutkowski (Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
LABOUR COSTS IN POLANDTHE SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS  (p. 1–7)
The analy­sis shows that the level and growth of labor costs in Poland dur­ing the trans­for­ma­tion was among the low­est in the Euro­pean Union. This was a fac­tor con­tribut­ing to the com­pet­i­tive­ness of the Pol­ish econ­omy and rel­a­tively rapid pace of eco­nomic growth. How­ever, over the last sev­eral years the neg­a­tive social and eco­nomic impacts of pres­sure on main­tain­ing low labor costs have inten­si­fied. This leads to the con­clu­sion that the con­tin­u­a­tion of the con­ver­gence process of the Pol­ish econ­omy in rela­tion to the devel­oped coun­tries of West­ern Europe requires a change of the cur­rent growth strat­egy. In this con­text a growth strat­egy based, in large mea­sure, on accel­er­at­ing the growth of real wages — as a fac­tor of (a) stim­u­lat­ing the aggre­gate demand and improve­ment of eco­nomic sit­u­a­tion and (b) improve­ment in the total fac­tor pro­duc­tiv­ity and eco­nomic mod­ern­iza­tion — is considered.

Key­words: labour costs, labour rela­tions, labour pro­duc­tiv­ity, com­pet­i­tive­ness, eco­nomic growth

Gertruda Uścińska (Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
VOCATIONAL REHABILITATION OF THE DISABLED IN POLAND. PROPOSAL FOR CHANGES IN CURRENT RULES (p. 8–14)
In Poland, voca­tional reha­bil­i­ta­tion has been devel­oped for many years. In order to decrease the num­ber of peo­ple inca­pac­i­tated to work and increase their par­tic­i­pa­tion in labour mar­ket it is nec­es­sary to pro­vide con­di­tions for their effec­tive reha­bil­i­ta­tion, which will ensure their return to work­force. A large por­tion of dis­abled per­sons are in pro­duc­tive age, so that after reha­bil­i­ta­tion they could return to work. The present study dis­cusses in detail the nec­es­sary fac­tors for cre­at­ing com­pre­hen­sive reha­bil­i­ta­tion ser­vices sys­tem in Poland. The find­ings of the study have also con­tributed to the plans for cre­at­ing in Poland a com­pre­hen­sive voca­tional reha­bil­i­ta­tion cen­tre. The pre­sented the­o­ret­i­cal basis should be fol­lowed in future by the prac­ti­cal imple­men­ta­tion of voca­tional reha­bil­i­ta­tion by the cre­ation of the reha­bil­i­ta­tion cen­tre in Poland.

Key­words: voca­tional reha­bil­i­ta­tion, social, med­ical, train­ing pen­sion, reha­bil­i­ta­tion cen­tre

Bar­bara Grabowska (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Sile­sia, Fac­ulty of Eth­nol­ogy and Edu­ca­tion in Cieszyn)
CHILD DEVELOPMENTEARLY INTERVENTION AT THE LOCAL LEVEL (p.  15–19)
Legal reg­u­la­tions in Poland allow for intro­duc­ing sys­tem solu­tions, espe­cially in local social pol­i­tics, which should inte­grate the under­taken activ­i­ties within the child’s early devel­op­men­tal sup­port (inter­ven­tion). A team of spe­cial­ists ought to work with the child in all (bio-psycho-social) dimen­sions. Sup­port should be also pro­vided for par­ents. Early sup­port is meant for all chil­dren whose devel­op­men­tal dis­or­ders have been noticed, not only for the dis­abled. What takes place cur­rently is cer­ti­fy­ing (by a spe­cial­ist cen­tre) the need for early sup­port only when the child has an ear­lier cer­ti­fied dis­abil­ity. In Euro­pean coun­tries, sup­port is pro­vided as well to chil­dren and fam­i­lies endan­gered with social exclusion.

Key­words: local pol­icy, early sup­port, child with spe­cial needs

Mał­gorzata Szczęsny (PhD stu­dent, Uni­ver­sity of Eco­nom­ics in Katow­ice)
ENTITLEMENTS TO UNEMPLOYMENT BENEFIT FOR POLICE OFFICERS DISMISSED FROM SERVICE. REMARKS DE LEGE LATA AND DE LEGE FERENDA (p. 19–24)
Cur­rent solu­tions, con­tained in act on pro­mo­tion of employ­ment and labour mar­ket insti­tu­tions, do not take into account the sit­u­a­tion of peo­ple, with whom ter­mi­nated ser­vice rela­tion­ship. In the light of the cur­rent act was not con­sid­ered diverse rea­sons of ter­mi­nated ser­vice rela­tion­ship in Police, what is a basis of acquire the right to unem­ploy­ment ben­e­fit. Reg­u­la­tions apply to the right to unem­ploy­ment ben­e­fit, which take into account the rea­sons of ter­mi­nated ser­vice rela­tion­ship should be con­tained in act on pro­mo­tion of employ­ment (…). Indi­cated prob­lem does not apply only to Police offi­cers, but also to the rep­re­sen­ta­tives of dif­fer­ent uni­formed services.

Key­words: Police offi­cer, Police, Local Labour Office, unem­ployed, reg­is­tra­tion in employ­ment agency, unem­ploy­ment ben­e­fit, employ­ment rela­tion­ship, ser­vice rela­tion­ship, ter­mi­nate employ­ment rela­tion­ship, ter­mi­nate ser­vice relationship

Ryszard Necel (Junior Pro­fes­sor, Adam Mick­iewicz Uni­ver­sity)
SOCIAL SERVICES FOR PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES (p. 24–29)
The arti­cle show the results of research on social ser­vices in the areas of acti­va­tion of peo­ple with intel­lec­tual dis­abil­i­ties. First, an analy­sis of resource insti­tu­tions for the pro­vi­sion of care and social ser­vices. Then, refer­ring to the opin­ion of peo­ple with intel­lec­tual dis­abil­i­ties and their car­ers about form of obsta­cles to the social acti­va­tion. The ter­ri­to­r­ial area of the research included region of Wielkopol­ska, empir­i­cal mate­r­ial was obtained on the basis of qual­i­ta­tive and quan­ti­ta­tive research. The study was com­mis­sioned by the Regional Cen­tre for Social Pol­icy in Poznan.

Key­words: social ser­vices, peo­ple with intel­lec­tual dis­abil­i­ties, reha­bil­i­ta­tion, regional research

Robert Rogowski (Junior Pro­fes­sor, State Higher Voca­tional School in Nowy Sącz)
SENIORS AS VOLUNTEERS IN INSTITUTIONS OF SOCIAL POLICY (p. 30–35)
The arti­cle con­tains the results of stud­ies con­ducted in the insti­tu­tions of social pol­icy. The results include infor­ma­tion about expec­ta­tions of orga­ni­za­tions to vol­un­teer seniors. Rep­re­sen­ta­tives of the insti­tu­tions are mostly inter­ested in the work of vol­un­teer seniors. The expec­ta­tion from vol­un­teer seniors are: abil­ity to orga­nize free time, ped­a­gog­i­cal skills, man­ual skills, com­puter skills and artis­tic skills. Vol­un­teers are expected to work up to five hours per week. With vol­un­teer seniors there are some concerns.

Key­words: vol­un­teer, seniors

prze­jdź do Spisu treści

« powrót