Nr 11-12 (500-501) 2015

Spis treści 11–12/2015

 Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

PRAWO DO TRANSGRANICZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W UEEUROPEJSKIE SIECI REFERENCYJNEGertruda Uścińska
KAPITAŁ SPOŁECZNY I EKONOMIA SPOŁECZNA – Dar­iusz Zalewski
SKUTECZNOŚĆ I WSPÓŁPRACA. O EKONOMII SPOŁECZNEJ I ROZWOJU LOKALNYMPaweł Poławski
WAŻONE INDEKSY W BADANIU PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ – Marek Bożykowski
PROGNOZA MAKROEKONOMICZNA LICZBY PRACUJĄCYCH W POLSCE NA LATA 2015–2022 – Bog­dan Suchecki, Edyta Żmurkow-Poteralska
PROGNOZA LICZBY PRACUJĄCYCH W PRZEKROJU GRUP ZAWODÓW W POLSCE NA LATA 2014–2022 –Artur Gaj­dos
MINIMUM SOCJALNE W MARCU I CZERWCU 2015 R. – Piotr Kurowski
SZACUNKI MINIMUM SOCJALNEGO I MINIMUM EGZYSTENCJI DLA WARSZAWY NA PODSTAWIE  DANYCH ŚREDNIOROCZNYCH W 2014 R. – Piotr Kurowski

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
Z CZEGO WYNIKA ZNIECHĘCENIE BEZSKUTECZNYM POSZUKIWANIEM ZATRUDNIENIA? – Ewa Gałecka-Burdziak, Paweł Kubiak

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gertruda Uścińska (prof., Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
PRAWO DO TRANSGRANICZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W UEEUROPEJSKIE SIECI REFERENCYJNE (s. 1–7)
Artykuł przed­stawia reg­u­lacje uni­jne doty­czące prawa do opieki zdrowot­nej osób korzys­ta­ją­cych z swo­body przemieszcza­nia się w UE, których  celem jest zapewnie­nie bardziej skutecznej ochrony prawnej tym osobom. Przed­stawia się prawo do opieki zdrowot­nej przyjęte przez dyrek­tywę Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowa­nia praw pac­jen­tów w trans­granicznej opiece zdrowot­nej, która umożli­wia wszys­tkim oby­wa­telom UE uda­ją­cym się do innego państwa UE korzys­tanie z usług zdrowot­nych na tere­nie tego innego państwa, ale w zakre­sie przewidzianym w sys­temie, z którego uprawnienia nabyto. W art. 12 tej dyrek­tywy ure­g­u­lowano zobow­iązanie prawne, aby Komisja Europe­jska wspier­ała państwa członkowskie w rozwi­ja­niu Europe­js­kich Sieci Ref­er­en­cyjnych, sku­pi­a­ją­cych świad­czenio­daw­ców i cen­tra wiedzy w państ­wach członkows­kich, w szczegól­ności w zakre­sie chorób rzad­kich. Sieci te powinny ułatwić dostęp do diag­nos­tyki i leczenia oraz świad­cze­nie wysok­iej jakości opieki zdrowot­nej pac­jen­tom, których stan chorobowy wymaga szczegól­nej kon­cen­tracji, wiedzy spec­jal­isty­cznej, ale także innych zasobów mate­ri­al­nych i poza­ma­te­ri­al­nych koniecznych dla tego leczenia. Dzi­ała­nia te mają  służyć bardziej skutecznej real­iza­cji prawa do opieki zdrowot­nej oby­wa­teli UE.

Słowa kluc­zowe: prawo do opieki zdrowot­nej, europe­jskie sieci referencyjne

BIBLIOGRAFIA
G. Uścińska, Zabez­piecze­nie społeczne osób korzys­ta­ją­cych z prawa do przemieszcza­nia się w Unii Europe­jskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s.70 i n.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Dar­iusz Zalewski (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
KAPITAŁ SPOŁECZNY I EKONOMIA SPOŁECZNA (s. 7–12)
Wraz z roz­wo­jem sek­tora ekonomii społecznej pojaw­iły się nadzieje na rozwój kap­i­tału społecznego, którego poziom w Polsce jest niski. Ekono­mia społeczna jest pro­jek­tem między­sek­torowym wyma­ga­ją­cym współpracy między sek­torem państwa, rynku i NGO’s. Kap­i­tał społeczny może być pro­duk­tem ekonomii społecznej ale jest także warunk­iem jej roz­woju. Tekst jest poświę­cony warunkom rozwi­ja­nia współpracy między­sek­torowej przy wyko­rzys­ta­niu por­talu i narzędzia służącego do oceny kondy­cji pod­miotów ekonomii społecznej.

Słowa kluc­zowe: kap­i­tał społeczny, współpraca, ekono­mia społeczna

BIBLIOGRAFIA
Ace­moglu D., Robin­son J. (2013), Why Nations Fall. The Ori­gins of Power, Pros­per­ity and Poverty, Pro­file Books, Lon­don.
Cza­piński J. (2013), Stan społeczeństwa oby­wa­tel­skiego. Kap­i­tał społeczny. Diag­noza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków – raport, Warszawa.
Frieske K.W. (2012), Rekomen­dacje z badań nad potrze­bami pod­miotów ekonomii społecznej w relac­jach z jed­nos­tkami samorządu tery­to­ri­al­nego, maszynopis niepub­likowany przy­go­towany w ramach pro­jektu „Efek­ty­wna i skuteczna przed­siębior­c­zość społeczna”, Warszawa.
Fukuyama F. (1997), Zau­fanie. Kap­i­tał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa−Wrocław.
Gould­ner A.W. (1954), Pat­terns of Indus­trial Bureau­cracy, The Free Press, New York.
Haus­ner J. (2008), Ekono­mia społeczna i rozwój, w: A. Giza-Poleszczuk, J. Haus­ner (red.), Ekono­mia społeczna w Polsce: osiąg­nię­cia, bari­ery roz­woju i potenc­jał w świ­etle wyników badań, FISE, Warszawa.
Kauf­man J. (2002), For the Com­mon Good? Amer­i­can Civic Life and the Golden Age of Fra­ter­nity, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
North D. (1990), Insti­tu­tions, Insti­tu­tional Change and Eco­nomic Per­for­mance, Cam­bridge Uni­ver­sity Press, Cam­bridge.
Ostrom E. (1990), Gov­ern­ing the Com­mons: The Evo­lu­tion of Insti­tu­tions for Col­lec­tive Action, Cam­bridge Uni­ver­sity Press, New York.
Poławski P., Zalewski D., red. (2015), Efek­ty­wna i skuteczna przed­siębior­c­zość społeczna. Kalku­la­tor kondy­cji pod­miotów ekonomii społecznej, ROPS, IPiSS, Katowice-Warszawa.
Put­nam R. (1995), Demokracja w dzi­ała­niu, Wyd. Znak, Kraków.
Put­nam R. (2008), Samotna gra w krę­gle. Upadek i odrodze­nie wspól­not lokalnych w Stanach Zjed­noc­zonych, Wyd. Aka­demickie i Pro­fesjon­alne, Warszawa.
Sałus­tow­icz P. (2006), Kon­cepcje i funkcje ekonomii społecznej, w: P. Sałus­tow­icz, H. Guzowska (red.), Ekono­mia społeczna a bezrad­ność społeczna – per­spek­tywy i bari­ery, Biuro Rzecznika Praw Oby­wa­tel­s­kich, Warszawa.
Wyg­nański J. (2006), Ekono­mia społeczna w Polsce – definicje, zas­tosowa­nia, oczeki­wa­nia, wąt­pli­wości, Warszawa, www.ekonomiaspoleczna.pl [dostęp 2.11.2015].
Zalewski D. (2012), Orga­ni­za­cje pozarzą­dowe jako grupy interesu, w: P. Poławski (red.), Trzeci sek­tor: fasady i realia, IPiSS, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna, ekonomia

Paweł Poławski (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
SKUTECZNOŚĆ I WSPÓŁPRACA. O EKONOMII SPOŁECZNEJ I ROZWOJU LOKALNYM (s. 13–18 )
Tekst doty­czy miejsca ekonomii społecznej w roz­woju lokalnym i omawia czyn­niki ksz­tał­tu­jące pop­u­larność ekonomii społecznej jako ele­mentu poli­tyki prze­ci­wdzi­ała­nia wyk­lucze­niu społecznemu. Nacisk w anal­izie położony został na kon­sek­wencje trans­for­ma­cji państwa opiekuńczego dla uksz­tał­towa­nia się i celów ekonomii społecznej, oraz na zmi­any w kon­cepc­jach roz­woju lokalnego. Omówione zostały także alter­naty­wne, „antysys­te­mowe” pode­jś­cia do roz­woju lokalnego i ich znacze­nie dla rozu­mienia zadań staw­ianych przed ekonomią społeczną.

Słowa kluc­zowe: rozwój lokalny, poli­tyka społeczna, wyk­lucze­nie społeczne, rynek pracy, ekono­mia społeczna

BIBLIOGRAFIA
Amin A., Cameron A., Hud­son R. (2002), Plac­ing the social econ­omy, Con­tem­po­rary polit­i­cal econ­omy series, Rout­ledge, Lon­don, New York.
Borzaga C., San­tu­ari A. (2003), New Trends in the Non-profit Sec­tor in Europe: The Emer­gence of Social Entre­pre­neur­ship, w: The Non-profit sec­tor in a chang­ing econ­omy, OECD, Paris, p. 31–59.
Con­si­dine M. (2008), The Power of Part­ner­ship: States and Sol­i­dar­i­ties in the Global Era, w: M. Con­si­dine, S. Giguère (eds.), The the­ory and prac­tice of local gov­er­nance and eco­nomic devel­op­ment, Bas­ingstoke, Eng­land, Pal­grave Macmil­lan, New York, p. 13–39.
Frieske K.W. (2010), Zamienię porsche na gorsze: o biedzie, wyk­lucze­niu i rein­te­gracji społecznej, „Poli­tyka Społeczna”, nr 10, s. 1–7.
Frieske K.W. (2012), Rekomen­dacje z badań nad potrze­bami pod­miotów ekonomii społecznej w relac­jach z jed­nos­tkami samorządu tery­to­ri­al­nego, maszynopis niepub­likowany przy­go­towany w ramach pro­jektu „Efek­ty­wna i skuteczna przed­siębior­c­zość społeczna”, Warszawa.
Gibson-Graham J.K. (2006), A post­cap­i­tal­ist pol­i­tics, Uni­ver­sity of Min­nesota Press, Min­neapo­lis.
Gibson-Graham J.K. (2011), Forg­ing post-development part­ner­ships. Pos­si­bil­i­ties for local and regional devel­op­ment, w: A. Pike, A. Rodríguez-Pose, J. Tomaney (red.), Hand­book of local and regional devel­op­ment, Rout­ledge, Lon­don, New York, s. 226–236.
Giza-Poleszczuk A. (2008), Bada­nia nad roz­wo­jem ekonomii społecznej w Polsce, w: A. Giza-Poleszczuk, J. Haus­ner (red.), Ekono­mia społeczna w Polsce: osiąg­nię­cia, bari­ery roz­woju i potenc­jał w świ­etle wyników badań, Fun­dacja Inic­jatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, s. 34–40.
Gra­ham J., Corn­well J. (2009), Build­ing com­mu­nity economies in Mass­a­chu­setts: an emerg­ing model of eco­nomic devel­op­ment?, w: A. Amin (red.), The social econ­omy. Inter­na­tional per­spec­tives on eco­nomic sol­i­dar­ity, Zed Books, Lon­don, New York, s. 37–65.
Haus­ner J. (2008), Ekono­mia społeczna i rozwój, w: A. Giza-Poleszczuk, J. Haus­ner (red.), Ekono­mia społeczna w Polsce: osiąg­nię­cia, bari­ery roz­woju i potenc­jał w świ­etle wyników badań, wyd. 1, Fun­dacja Inic­jatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, s. 11–40.
KPRES (2014), Kra­jowy Pro­gram Roz­woju Ekonomii Społecznej. Załącznik do uch­wały nr 164 Rady Min­istrów z dnia 12 sierp­nia 2014 r., MP 2014, poz, 811, http://www.pozytek.gov.pl/download/files/KPRES_RM.pdf [dostęp 29.11.2015].
Offe C. (1984), Con­tra­dic­tions of the wel­fare state, Hutchin­son, Lon­don.
OECD (2003), Man­ag­ing decen­tral­i­sa­tion. A new role for labour mar­ket politicy, Paris.
Pier­son P. (1996), The new pol­i­tics of the wel­fare state, „World Pol­i­tics” 48 (2), s. 143–179.
Pike A., Rodríguez-Pose A., Tomaney J. (2006), Local and regional devel­op­ment, Rout­ledge, Lon­don.
Poławski P., Zalewski D., red. (2015), Efek­ty­wna i skuteczna przed­siębior­c­zość społeczna. Kalku­la­tor kondy­cji pod­miotów ekonomii społecznej, ROPS, IPiSS, Katowice-Warszawa.
Pow­ell M. (2009), How uni­form are uni­form ser­vices? Towards a geog­ra­phy of cit­i­zen­ship, w: S.L. Greer (red.), Devo­lu­tion and social cit­i­zen­ship in the UK, Pol­icy Press, Bris­tol, s. 161–173.
Prud’homme R. (1994), On the dan­gers of decen­tral­iza­tion, Pol­icy research work­ing papers, t. 1252, Trans­porta­tion Water & Urban Devel­op­ment Depart­ment World Bank, Wash­ing­ton D.C.
Rose N.S. (2008), The death of the social? Re-figuring the ter­ri­tory of gov­ern­ment, w: P. Miller, N.S. Rose (eds.), Gov­ern­ing the present. Admin­is­ter­ing eco­nomic, social and per­sonal life, Polity, Cam­bridge, s. 84–113.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna, ekonomia

Marek Bożykowski (dok­torant, Insty­tut Socjologii, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
WAŻONE INDEKSY W BADANIU PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ (s. 18–22)
Pol­ska odno­towała w ostat­nich lat­ach gwał­towny wzrost sek­tora ekonomii społecznej. Tak dynam­iczny rozwój istot­nego sek­tora gospo­darki wyt­worzył potrzebę opra­cow­a­nia narzędzia do oceny jakości funkcjonowa­nia pod­miotów ekonomii społecznej. Artykuł przed­stawia narzędzie do iloś­ciowej oceny jakości dzi­ała­nia rzec­zonych pod­miotów. Narzędzie tworzy ogólny indeks jakości funkcjonowa­nia pod­miotu na pod­stawie pię­ciu indek­sów cząstkowych, doty­czą­cych poszczegól­nych aspek­tów funkcjonowa­nia pod­miotów ekonomii społecznej: efek­ty­wności eko­nom­icznej, współpracy międzyin­sty­tucjon­al­nej, zasobów kom­pe­ten­cyjnych, zasobów orga­ni­za­cyjnych oraz użyteczności społecznej. Prezen­towane narzędzie jest elasty­czne i może być łatwo przys­tosowane do różnych sytu­acji, wyma­ga­ją­cych w różnym stop­niu wspom­ni­anych wyżej cech.

Słowa kluc­zowe: ekono­mia społeczna, bench­mark­ing, ważone indeksy

BIBLIOGRAFIA
Bour­dieu P. (1986), The Forms of Cap­i­tal, w: J. Richard­son (red.), Hand­book of The­ory and Research for the Soci­ol­ogy of Edu­ca­tion, Green­wood Press, New York, s. 241–258.
Bożykowski M., Izdeb­ski A., Jasiński M., Konieczna-Sałamatin J., Sty­czeń M., Zając T. (2014), Ścieżki eduka­cyjne i zawodowe absol­wen­tów Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, „Edukacja”, nr 3 (128).
Jasiński M., Bożykowski M., Zając T., Sty­czeń M., Izdeb­ski A. (2015), Dokład­niej, rzetel­niej, taniej. Bada­nia oparte na rejes­trach pub­licznych jako szansa dla badań społecznych, „Stu­dia Socjo­log­iczne”, nr 1 (216).
Lis­sowski G., Haman J., Jasiński M. (2008), Pod­stawy statystyki dla socjologów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
MPiPS (2014), Kra­jowy Pro­gram Roz­woju Ekonomii Społecznej, Warszawa, www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5533,7011,spoldzielnie-socjalne-rosna-w-sile.html, [dostęp 7.02.2015].
Ossowski S. (1983), O osobli­woś­ci­ach nauk społecznych, PWN, Warszawa.
Poławski P., Zalewski D., red. (2015), Efek­ty­wna i skuteczna przed­siębior­c­zość społeczna. Kalku­la­tor kondy­cji pod­miotów ekonomii społecznej, ROPS, IPiSS, Katowice-Warszawa.
Put­nam R.D., Leonardi R., Nanetti R. (1995), Demokracja w dzi­ała­niu: trady­cje oby­wa­tel­skie we współczes­nych Włoszech, Społeczny Insty­tut Wydawniczy Znak, Kraków.
Sałus­tow­icz P. (2007), Poję­cie, kon­cepcje i funkcje ekonomii społecznej, w: J. Staręga-Piasek (red.) Ekono­mia społeczna. Per­spek­tywa rynku pracy i pomocy społecznej, IRSS, Warszawa, s. 21–46.
Sułek A. (2002), Socjolog wobec danych urzę­dowych. Przy­czynek do metodologii badań anki­etowych. w: A. Sułek, Ogród metodologii socjo­log­icznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna, ekonomia

Bog­dan Suchecki (prof., Uni­w­er­sytet Łódzki)
Edyta Żmurkow-Poteralska (dr, Uni­w­er­sytet Łódzki)
PROGNOZA MAKROEKONOMICZNA LICZBY PRACUJĄCYCH W POLSCE NA LATA 2015–2022 (s. 22–31)
Celem artykułu jest przed­staw­ie­nie szczegółowego pro­cesu prog­no­zowa­nia całkowitego zatrud­nienia w Polsce w lat­ach 2015–2022. Punk­tem wyjś­cia do for­mułowa­nia prog­noz zatrud­nienia na lata 2015–2022 jest mały wielorów­nan­iowy model ekonom­e­tryczny, skon­struowany do opisu i prog­no­zowa­nia pod­sta­wowych zmi­en­nych makroeko­nom­icznych w gospo­darce pol­skiej. Model składa się z 23 rów­nań, zgrupowanych w dwóch pow­iązanych ze sobą układach rów­nań: pod­mod­elu makroeko­nom­icznego i pod­mod­elu rynku pracy. Prog­nozy zmi­en­nych endo­genicznych opisanych przez rów­na­nia mod­elu, w tym prog­nozy liczby pracu­ją­cych ogółem, zostały sfor­mułowane na pod­stawie danych statysty­cznych z lat 1995–2014 (uży­wanych do esty­macji rów­nań mod­elu), oraz na pod­stawie uwag i opinii ekspertów eko­nom­icznych. Oprócz zmi­en­nych endo­genicznych, w mod­elu uwzględ­niono zmi­enne egzo­geniczne (instru­menty), dla których konieczne było opra­cow­anie odpowied­nich wari­antów prog­noz. Rezul­tatem badań było sfor­mułowanie prog­noz wszys­t­kich zmi­en­nych makroeko­nom­icznych opisy­wanych przez model, w tym liczby pracu­ją­cych ogółem w trzech wari­antach: optymisty­cznym, pesymisty­cznym i pośrednim.

Słowa kluc­zowe: model wielorów­nan­iowy, prog­no­zowanie, rynek pracy, liczba pracujących

BIBLIOGRAFIA
Kwiatkowski E., Kucharski L., Wło­dar­czyk P. (2015), Rekomen­dacje makroeko­nom­iczne, w: E. Kwiatkowski, B. Suchecki, L. Kucharski, P. Wło­dar­czyk, A. Gaj­dos, Opra­cow­anie rekomen­dacji doty­czą­cych pro­cesu aktu­al­iza­cji prog­nozy, maszynopis wyko­nany w Zada­niu 2.3. w ramach pro­jektu „Anal­iza pro­cesów zachodzą­cych na pol­skim rynku pracy i w obszarze inte­gracji społecznej w kon­tekś­cie prowad­zonej poli­tyki gospo­dar­czej”, IPiSS, Warszawa.
Kwiatkowski E., Suchecki B., Kucharski L., Wło­dar­czyk P., Gaj­dos A. (2015), Opra­cow­anie zak­tu­al­i­zowanej prog­nozy zatrud­nienia według grup zawodów w kraju na lata 2014–2022. Wer­sja wstępna oraz ostate­czna po korek­cie eksper­ck­iej, maszynopis wyko­nany w Zada­niu 5.1 w ramach pro­jektu „Anal­iza pro­cesów zachodzą­cych na pol­skim rynku pracy i w obszarze inte­gracji społecznej w kon­tekś­cie prowad­zonej poli­tyki gospo­dar­czej”, IPiSS, Warszawa.
Suchecki B. (2013), Mod­ele makroeko­nom­iczne w bada­ni­ach rynku pracy, w: E. Kwiatkowski, B. Suchecki (red.), Prog­noza zatrud­nienia w Polsce według grup zawodów do 2020 roku. Raport VI, IPiSS-CRZL, Warszawa, s. 85–163.
Suchecki B. (2014), Model makroeko­nom­iczny, w: E. Kwiatkowski, B. Suchecki (red.), Prog­nozy zatrud­nienia w Polsce do 2020 roku. Syn­te­ty­czne wyniki i wnioski. Raport IX, IPiSS-CRZL, Warszawa, s. 56–67.
Suchecki B., Mod­ranka E. (2014), Prog­noza liczby pracu­ją­cych ogółem, w: E. Kwiatkowski, B. Suchecki (red.), Prog­nozy zatrud­nienia w Polsce do 2020 roku. Syn­te­ty­czne wyniki i wnioski. Raport IX, IPiSS-CRZL, Warszawa, s. 93–99.
Suchecki B., Lewandowska-Gwarda K. (2015), Model glob­alny (kra­jowy), maszynopis wyko­nany w Zada­niu 4.1 w ramach pro­jektu „Anal­iza pro­cesów zachodzą­cych na pol­skim rynku pracy i w obszarze inte­gracji społecznej w kon­tekś­cie prowad­zonej poli­tyki gospo­dar­czej”, IPiSS, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, ekonomia

Artur Gaj­dos (dr, Uni­w­er­sytet Łódzki)
PROGNOZA LICZBY PRACUJĄCYCH W PRZEKROJU GRUP ZAWODÓW W POLSCE NA LATA 2014–2022 (s. 32–38)
Celem artykułu jest prezen­tacja mod­elu prog­nos­ty­cznego oraz wyników prog­noz w przekroju wiel­kich i dużych grup zawodowych. W artykule były uży­wane dane z Bada­nia Akty­wności Eko­nom­icznej Lud­ności w przekroju grup zawodowych zgod­nym z Między­nar­o­dowym Stan­dar­dem Klasy­fikacji Zawodów ISCO-08. Prog­nozy liczby pracu­ją­cych w przekroju wiel­kich grup zawodowych zostały wyko­nane przy wyko­rzys­ta­niu 10-równaniowego mod­elu przyczynowo-skutkowego. Prog­nozy liczby pracu­ją­cych ogółem w Polsce uzyskane z mod­elu makroeko­nom­icznego były pod­stawą wygen­erowa­nia prog­noz w przekroju wiel­kich i dużych grup zawodowych.

Słowa kluc­zowe: liczba pracu­ją­cych, prog­noza, grupy zawodowe

BIBLIOGRAFIA
Cieślak M. (red.), Prog­no­zowanie gospo­dar­cze. Metody i zas­tosowa­nia, PWN, Warszawa 2004.
Gaj­dos A., Żmurkow-Poteralska E. (2015), Model zawodowy, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Warszawa (maszynopis).
Kwiatkowski E., Suchecki B. (red.), Gaj­dos A., Wło­dar­czyk P. (oprac.) (2014), Prog­nozy zatrud­nienia w Polsce do 2020 roku. Syn­te­ty­czne wyniki i wnioski. Raport IX, seria „Stu­dia i Mono­grafie”, IPiSS, Warszawa.
Kwiatkowski E., Suchecki B., Kucharski L., Gaj­dos A., Wło­dar­czyk P., (2015a), Opra­cow­anie rekomen­dacji doty­czą­cych pro­cesu aktu­al­iza­cji prog­nozy, maszynopis wyko­nany w pro­jek­cie pt. „Anal­iza pro­cesów zachodzą­cych na pol­skim rynku pracy i w obszarze inte­gracji społecznej w kon­tekś­cie prowad­zonej poli­tyki gospo­dar­czej”, IPiSS, Warszawa.
Kwiatkowski E., Suchecki B., Kucharski L., Wło­dar­czyk P., Gaj­dos A. (2015b), Opra­cow­anie zak­tu­al­i­zowanej prog­nozy zatrud­nienia według grup zawodów w kraju na lata 2014–2022 (wer­sja wstępna oraz ostate­czna po korek­cie eksper­ck­iej), maszynopis wyko­nany w pro­jek­cie pt. „Anal­iza pro­cesów zachodzą­cych na pol­skim rynku pracy i w obszarze inte­gracji społecznej w kon­tekś­cie prowad­zonej poli­tyki gospo­dar­czej”, IPiSS, Warszawa.
Welfe W., Welfe A. (2004), Ekonome­tria stosowana, PWE, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, ekonomia

Piotr Kurowski (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
MINIMUM SOCJALNE W MARCU I CZERWCU 2015 R. (s. 39–41)
W artykule prezen­towane są sza­cunki min­i­mum soc­jal­nego, wskaźnika mierzącego koszty utrzy­ma­nia niezamożnych gospo­darstw domowych, dla warunków panu­ją­cych w marcu i czer­wcu 2015 r.

Słowa kluc­zowe: min­i­mum soc­jalne, ubóstwo, koszty utrzymania

BIBLIOGRAFIA
Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi min­i­mal­nej kon­sumpcji gospo­darstw domowych wyz­naczane metodą potrzeb pod­sta­wowych. Rodzaje, osza­cow­a­nia i zas­tosowa­nia poli­tyce społecznej, IPiSS, Warszawa.
Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997), Kat­e­go­ria min­i­mum soc­jal­nego, w: S. Goli­nowska, Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S. (1997), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
GUS (2015), Biule­tyn Statysty­czny, nr 7 (lip­iec), Warszawa.
Kurowski P. (2002), Koszyki min­i­mum soc­jal­nego i min­i­mum egzys­tencji – doty­chcza­sowe pode­jś­cie, w: Kat­e­gorie i instru­menty inter­wencji państwa w sytu­acji ubóstwa. (Czym jest min­i­mum soc­jalne?), Kon­fer­encja 10.12.2002, Biuro Studiów i Eksper­tyz Sejmu RP, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, ekonomia

Piotr Kurowski (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
SZACUNKI MINIMUM SOCJALNEGO I MINIMUM EGZYSTENCJI DLA WARSZAWY NA PODSTAWIE  DANYCH ŚREDNIOROCZNYCH W 2014 R. (s. 41–43)
Artykuł prezen­tuje sza­cunki min­i­mum soc­jal­nego oraz min­i­mum egzys­tencji dla miasta stołecznego Warszawy w cenach śred­niorocznych z 2014 r.

Słowa kluc­zowe: min­i­mum egzys­tencji, min­i­mum soc­jalne, ubóstwo, koszty utrzy­ma­nia, zróżni­cow­a­nia regionalne

BIBLIOGRAFIA
GUS (2014), Regiony Pol­ski 2014, Warszawa.
GUS (2015a), Sytu­acja gospo­darstw domowych w 2014 r. w świ­etle wyników badań budżetów gospo­darstw domowych, Infor­ma­cja Depar­ta­mentu Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa, strona stat.gov.pl.
GUS (2015b), Statysty­czny obraz Warszawy, US w Warsza­wie, Warszawa, strona www.stat.gov.pl.
Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi min­i­mal­nej kon­sumpcji gospo­darstw domowych wyz­naczane metodą potrzeb pod­sta­wowych. Rodzaje, osza­cow­a­nia i zas­tosowa­nia poli­tyce społecznej, IPiSS, Warszawa.
Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997a), Kat­e­go­ria min­i­mum egzys­tencji, w: S. Goli­nowska (red.), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997b), Kat­e­go­ria min­i­mum soc­jal­nego, w: S. Goli­nowska (red.), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S., red. (1997), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, ekonomia

Ewa Gałecka-Burdziak (dr, Szkoła Główna Hand­lowa w Warsza­wie)
Paweł Kubiak (dr, Uni­w­er­sytet Łódzki)
Z CZEGO WYNIKA ZNIECHĘCENIE BEZSKUTECZNYM POSZUKIWANIEM ZATRUDNIENIA? (s. 44–48)
W artykule autorzy pod­jęli próbę iden­ty­fikacji czyn­ników sprzy­ja­ją­cych bier­ności zawodowej przez pryz­mat efektu zniechęce­nia bezskutecznym poszuki­waniem zatrud­nienia. Efekt ten aproksy­muje się przez stru­mień z bezrobo­cia do bier­ności zawodowej w uję­ciu kwartal­nym. Anal­izy doko­nano w uję­ciu zasobowym i stru­mieniowym, korzys­ta­jąc z kwartal­nych danych jed­nos­tkowych BAEL za okres 2000–2010. Wyniki wskazują, iż kobi­ety i osoby młod­sze oraz starsze mają więk­sze praw­dopodobieństwo bycia bezro­bot­nym lub biernym zawodowo. Wyższy poziom wyk­sz­tałce­nia zmniejsza praw­dopodobieństwo bezrobo­cia lub bier­ności zawodowej. Zależność sta­tusu na rynku pracy lub odpływu z bezrobo­cia do bier­ności zawodowej od poziomu lub zmian stopy bezrobo­cia jest niejed­noz­naczna. Wyższa stopa bezrobo­cia zwięk­sza ryzyko bezrobo­cia, a jej przy­rost – ryzyko odpływu z bezrobo­cia do bier­ności zawodowej. Może to sug­erować wys­tępowanie efektu osób zniechę­conych bezskutecznym poszuki­waniem zatrud­nienia. Z drugiej strony zmniejsze­nie ryzyka bier­ności zawodowej przy dodat­niej zmi­anie stopy bezrobo­cia może sug­erować wys­tępowanie efektu dodatkowych pracowników.

Słowa kluc­zowe: akty­wność zawodowa, bierni zniechęceni bezskutecznym poszuki­waniem zatrudnienia

BIBLIOGRAFIA
Akty­wność Eko­nom­iczna Lud­ności Pol­ski (różne wyda­nia), GUS, http://www.stat.gov.pl [dostęp: 1.07.2014].
Benati L. (2001), Some empir­i­cal evi­dence on the ‘dis­cour­aged worker’ effect, „Eco­nom­ics Let­ters”, 70.
Bureau of Labor Sta­tis­tics (2014), http://www.bls.gov/cps/ [dostęp: 23.11.2014].
Buss T.F., Red­burn F.S. (1988), Hid­den Unem­ploy­ment. Dis­cour­aged Work­ers and Pub­lic Pol­icy, Praeger Pub­lish­ers, New York.
Fine­gan T. (1981), Dis­cour­aged Work­ers and Eco­nomic Fluc­tu­a­tions, „Indus­trial and Labor Rela­tions Review”, Vol. 36, No. 1.
Gałecka-Burdziak E. (2015), Rez­erwa siły roboczej? Akty­wność eko­nom­iczna w Polsce, „Poli­tyka Społeczna”, nr 2.
Gałecka-Burdziak E., Góra M. (2015), Impacts of the avail­abil­ity of old-age ben­e­fits on exits from the labour mar­ket, IZA DP No. 9014.
Gałecka-Burdziak E., Pater R. (2015), Does the dis­cour­aged worker effect exist in the Pol­ish labour mar­ket?, maszynopis.
Gong X. (2010), The Added Worker Effect and the Dis­cour­aged Worker Effect for Mar­ried Women in Aus­tralia, IZA DP No. 4816.
Kryńska E., red. (2009), Flex­i­cu­rity w Polsce – diag­noza i rekomen­dacje, MPiPS, Warszawa.
Long C. (1953), Impact of effec­tive demand on the labor sup­ply, „Amer­i­can Eco­nomic Review, Paper and Pro­ceed­ings”, Vol. 43.
Schweitzer S., Smith R. (1974), The per­sis­tence of the dis­cour­aged worker effect, „Indus­trial and Labor Rela­tions Review”, Vol. 27, Issue 2.
Van Ham M., Mul­der C.H., Hooimei­jer P. (2001), Local under­em­ploy­ment and the dis­cour­aged worker effect, „Urban Stud­ies”, Sep­tem­ber, Vol. 38, No. 10.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, ekonomia


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 11–12/2015

THE RIGHT TO CROSS-BORDER HEALTH CARE IN EUEUROPEAN NETWORKS OF REFERENCEGertruda Uścińska
SOCIAL CAPITAL AND SOCIAL ECONOMYDar­iusz Zalewski
COOPERATION AND EFFICIENCY. SOCIAL ECONOMY IN LOCAL DEVELOPMENTPaweł Poławski
WEIGHTED INDICES IN STUDIES ON SOCIAL ECONOMY INSTITUTIONSMarek Bożykowski
MaCRO­ECO­NOMIC fore­cast of Employ­ment in Poland in years 2015–2022 – Bog­dan Suchecki, Edyta Żmurkow-Poteralska
Employ­ment fore­cast by occu­pa­tional groups in Poland (2014–2022) – Artur Gaj­dos
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS: MARCH AND JUNE  OF 2015 – Piotr Kurowski
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM AND SUBSISTENCE MINIMUM BASKETS FOR CAPITAL CITY OF WARSAW FOR 2014 – Piotr Kurowski

FROM RESEARCH AND STUDIES
WHY DO THE UNEMPLOYED PEOPLE EXIT THE LABOUR MARKET? ANALYSIS OF THE DISCOURAGED WORKER EFFECT Ewa Gałecka-Burdziak, Paweł Kubiak

DIARY OF SOCIAL POLICY

Gertruda Uścińska (Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
THE RIGHT TO CROSS-BORDER HEALTH CARE IN EUEUROPEAN NETWORKS OF REFERENCE (p. 1–7)
The study focuses on the EU reg­u­la­tions on the right to cross-border health­care for per­sons mov­ing within the EU, the aim of which is to ensure more effi­cient legal pro­tec­tion for those per­sons. In par­tic­u­lar, it dis­cusses the Direc­tive 2011/24/EU from 9 March 2011 on the appli­ca­tion of patients’ rights in cross-border health­care. This Direc­tive enables per­sons mov­ing to another EU Mem­ber State to take advan­tage of the med­ical care ser­vices therein, though within the lim­its pre­scribed by  the legal sys­tem of the state where the rights have been acquired. The Direc­tive 2011/24/EU reg­u­lates legal oblig­a­tions stip­u­lat­ing that the Euro­pean Com­mis­sion be engaged in enforc­ing ref­er­ence net­work build­ing and infor­ma­tion exchange within the process of effi­cient imple­men­ta­tion of the cross-border health­care pro­vi­sions.  Ref­er­ence net­works should assist in infor­ma­tion exchange par­tic­u­larly in case of spe­cial­ist treat­ment and rare dis­ease treat­ment. Legal oblig­a­tions stip­u­lated by the cross-border health­care reg­u­la­tions aim at ensur­ing that the rights of the EU cit­i­zens as patients are secured.

Key­words: health­care enti­tle­ments, patient rights, Euro­pean ref­er­ence net­works

Dar­iusz Zalewski (Junior Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
SOCIAL CAPITAL AND SOCIAL ECONOMY (p. 7–12)
Along­side with social eco­nomic growth have appered expec­ta­tion for social cap­i­tal devel­op­ment, which is the poor in Poland. The social econ­omy is the inter­sec­toral project requir­ing coop­er­a­tion between state, mar­ket and NGO’s insti­tu­tions. Social cap­i­tal to be of social econ­omy prod­uct as well as the con­di­tion of it. The paper pay atten­tion to the con­di­tions of coop­er­a­tion thanks to used the tool for quan­ti­ta­tive mea­sure­ment of qual­ity of social econ­omy institutions.

Key­words: social cap­i­tal, coop­er­a­tion, social economy

Paweł Poławski (Junior Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
COOPERATION AND EFFICIENCY. SOCIAL ECONOMY IN LOCAL DEVELOPMENT (p. 13–18 )
The text con­cerns the place of social econ­omy in local devel­op­ment and dis­cusses the fac­tors affect­ing the pop­u­lar­ity of the social econ­omy as an ele­ment of social exclu­sion poli­cies. The empha­sis in the analy­sis was put on the con­se­quences of the wel­fare state trans­for­ma­tion for the for­ma­tion and objec­tives of the social econ­omy and on changes in the con­cepts of local devel­op­ment. Text dis­cusses also “anti-systemic” approach to local devel­op­ment and its impor­tance for under­stand­ing of the social econ­omy institutions.

Key­words: local devel­op­ment, social econ­omy, labour mar­ket, social pol­icy, social exclusion

Marek Bożykowski (PhD stu­dent, Insti­tute of Soci­ol­ogy, Uni­ver­sity of War­saw)
WEIGHTED INDICES IN STUDIES ON SOCIAL ECONOMY INSTITUTIONS (p. 18–22)
The social econ­omy sec­tor in Poland has increased rapidly in the recent years. The dynamic growth of such impor­tant part of econ­omy cre­ates demand for a tool for eval­u­a­tion of social econ­omy insti­tu­tions. The paper presents the tool that can be used for quan­ti­ta­tive mea­sure­ment of qual­ity of those insti­tu­tions by cre­at­ing an over­all qual­ity index. It is based on five par­tial qual­ity indices. Each of them con­cen­trate on dif­fer­ent aspect: eco­nomic effec­tive­ness, coop­er­a­tion with other insti­tu­tions, com­pe­tency resources, orga­ni­za­tional resources and social util­ity. The tool is flex­i­ble and can be eas­ily adjusted to dif­fer­ent prob­lems requir­ing spe­cific set of afore­men­tioned features.

Key­words: social econ­omy, bench­mark­ing, weighted indices

Bog­dan Suchecki (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Lodz)
Edyta Żmurkow-Poteralska (Junior Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Lodz)
MACROECONOMIC FORECAST OF EMPLOYMENT IN POLAND IN YEARS 2015–2022 (p. 22–31)
The main objec­tive of this arti­cle is a pre­sen­ta­tion of the process of fore­cast­ing the num­ber of employ­ees in Poland in the hori­zon 2015–2022. The start­ing point in for­mu­lat­ing employ­ment fore­casts for the years 2015–2022 is a multi-equation econo­met­ric model, con­structed for the Pol­ish econ­omy, con­sist­ing of 23 equa­tions grouped into two inter­re­lated sub­sets: macro­eco­nomic sub­model and labour mar­ket sub­model. Fore­casts of endoge­nous vari­ables described by the model, includ­ing the num­ber of employ­ees, have been deter­mined with the use of sta­tis­ti­cal data from the years 1995–2014, tak­ing account of the opin­ion of eco­nomic experts. In the model, there also purely exoge­nous vari­ables have been used, for which it was nec­es­sary to for­mu­late suit­able vari­a­tions dur­ing the fore­cast period. The fore­cast of employ­ment in Poland in the hori­zon 2015–2022 was pre­pared in three vari­ants: opti­mistic, basic (inter­me­di­ate) and pessimistic.

Key­words: multi-equation econo­met­ric model, fore­cast­ing, labour mar­ket, total employment

Artur Gaj­dos (Junior Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Lodz)
EMPLOYMENT FORECAST BY OCCUPATIONAL GROUPS IN POLAND (2014–2022) (p. 32–38)
The main objec­tive of this arti­cle is a pre­sen­ta­tion of the fore­cast­ing model for the num­ber of employ­ees by major and sub-major occu­pa­tional groups in the hori­zon 2014–2022. In this arti­cle were used data from Labour Force Sur­vey in cross-section by occu­pa­tional groups con­sis­tent with the Inter­na­tional Stan­dard Clas­si­fi­ca­tion of Occu­pa­tions ISCO-08. To fore­cast the num­ber of employed by major occu­pa­tional groups a multi-equation regres­sion model, con­sist­ing of 10 equa­tions, was used. Fore­casts of the total num­ber of employed in Poland obtained from macro­eco­nomic model were used to pre­dict the employ­ment in major and sub-major occu­pa­tional groups.

Key­words: num­ber of employed, fore­cast­ing, occu­pa­tional groups

Piotr Kurowski (Junior Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS: MARCH AND JUNE  OF 2015 (p. 39–41)
The arti­cle presents the esti­mates of social min­i­mum bas­kets for March and June 2015. Social min­i­mum in Poland is defined as a model allow­ing the min­i­mum level for social inte­gra­tion of households.

Key­words: social min­i­mum bas­ket, poverty, liv­ing costs

Piotr Kurowski (Junior Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM AND SUBSISTENCE MINIMUM BASKETS FOR CAPITAL CITY OF WARSAW FOR 2014 (p. 41–43)
The arti­cle presents the esti­mates of social min­i­mum and sub­sis­tence min­i­mum bas­kets for Cap­i­tal City of War­saw for 2014. Social min­i­mum in Poland is defined as a model allow­ing the min­i­mum level for social inte­gra­tion of house­holds, while sub­sis­tence min­i­mum bas­ket defines the low­est pos­si­ble level of con­sump­tion allow­ing to survive.

Key­words: sub­sis­tence min­i­mum bas­ket, social min­i­mum bas­ket, poverty, liv­ing costs, regional differences

Ewa Gałecka-Burdziak (Junior Pro­fes­sor, War­saw School of Eco­nom­ics)
Paweł Kubiak (Junior Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Lodz)
WHY DO THE UNEMPLOYED PEOPLE EXIT THE LABOUR MARKET? ANALYSIS OF THE DISCOURAGED WORKER EFFECT (p. 44–48)
In the arti­cle we try to iden­tify fac­tors that increase the like­li­hood of labour mar­ket inac­tiv­ity in the light of the dis­cour­aged worker effect. We approx­i­mate this effect by the out­flow from unem­ploy­ment to inac­tiv­ity in the quar­terly per­spec­tive. We apply stock and flow approaches to the labour mar­ket and base the quan­ti­ta­tive research on indi­vid­ual LFS data for the time period 2000–2010. The results show that females, younger work­ers and older work­ers are more likely to be either unem­ployed or inac­tive. Higher edu­ca­tional level attained decreases chances of stay­ing out of the labour force. The impact of the level and unem­ploy­ment rate changes is ambigu­ous. Higher level of the unem­ploy­ment rate increases risk of unem­ploy­ment, the increase in the unem­ploy­ment rate increases the risk of exit­ing the unem­ploy­ment pool to inac­tiv­ity. These results may imply the dis­cour­aged worker effect. On the other hand, decrease in the risk of inac­tiv­ity due to increase in the unem­ploy­ment rate may indi­cate the added worker effect.

Key­words: labour mar­ket activ­ity, dis­cour­aged workers

prze­jdź do Spisu treści

« powrót