Nr 1 (502) 2016

Spis treści 1/2016

 Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

 WSPOMNIENIE O DR HAB. BOŻENIE KOŁACZEK Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
WOKÓŁ URYNKOWIENIA USŁUG SPOŁECZNYCH – Włodz­imierz Anioł
MINIMUM SOCJALNE WE WRZEŚNIU 2015 R. – Piotr Kurowski
PRZESŁANKI UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ – Paweł Kawka

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
ASYSTENCI RODZINY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ ZLECENIA JAKO PREKARIUSZE – ZAGROŻENIA DLA PROFESJONALIZACJI NOWEGO ZAWODUIzabela Krasiejko
ANALIZA SPOŁECZNYCH I INDYWIDUALNYCH UWARUNKOWAŃ BEZROBOCIA W POLSCEAgata Żół­taszek

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
UBÓSTWO WODNE NA PRZYKŁADZIE ANGLII I WALIIGrze­gorz Libor

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Włodz­imierz Anioł (prof., Insty­tut Poli­tyki Społecznej UW)
WOKÓŁ URYNKOWIENIA USŁUG SPOŁECZNYCH (s. 2–11)
Jedną z najbardziej powszech­nych i najczęś­ciej diag­no­zowanych ten­dencji w roz­woju usług społecznych w Polsce i na świecie w ostat­nich dwóch-trzech dekadach są nasi­la­jące się pro­cesy urynkowienia tego sek­tora, łąc­zone też z jego ekon­o­miza­cją, komer­c­jal­iza­cją, pry­watyza­cją. Celem artykułu jest pokazanie  niek­tórych ryzyk i zagrożeń związanych z tym tren­dem, takich jak: seg­re­gacja, frag­men­taryza­cja, biurokratyza­cja, monop­o­liza­cja, finan­s­jal­iza­cja czy ogranic­zona trans­par­ent­ność pro­cesu świad­czenia usług. Wyek­sponowanie w tym tekś­cie nieko­rzyst­nych aspek­tów mar­ketyza­cji wynika z faktu, iż w rozważa­ni­ach nad współczes­nymi przemi­anami w poli­tyce społecznej są one pod­nos­zone -  przy­na­jm­niej w Polsce – o wiele rzadziej aniżeli rzeczy­wiste lub dom­nie­mane zalety urynkowienia tej sfery.

Słowa kluc­zowe: usługi społeczne, urynkowie­nie, ekon­o­miza­cja, ochrona zdrowia, edukacja

BIBLIOGRAFIA
Anioł W. (2015a), On Three Mod­erni­sa­tion Nar­ra­tives in Poland after 1989, “Inter­na­tional Jour­nal of Social Eco­nom­ics”, Vol. 42, No. 9.
Anioł W. (2015b), Pułapka ekon­o­mizmu. U źródeł dom­i­nacji neolib­er­al­nej nar­racji mod­ern­iza­cyjnej w Polsce, „Przegląd Socjo­log­iczny”, nr 2.
Bal­icki M. (2013), wywiad w „Gaze­cie Wybor­czej” z 10.10.2013 r.
Bal­icki M. (2014), wywiad w „Gaze­cie Wybor­czej” z 28.05.2014 r.
Bochniarz H. (2015), wywiad w „Gaze­cie Wybor­czej z 19.02.2015 r.
Crouch C. (2004), Post-Democracy, Cam­bridge.
Esping-Andersen G. (2010), Społeczne pod­stawy gospo­darki postin­dus­tri­al­nej, Warszawa.
Evers A. i in., red. (2013), Podręcznik usług społecznych – przykład Niemiec, Warszawa.
Finn D. (2008), The British “Wel­fare Mar­ket”: Lessons from Con­tract­ing out Wel­fare to Work Pro­grammes in Aus­tralia and the Nether­lands, York.
Goli­nowska S. (2013), Kon­trow­er­sje wokół ekonomii w ochronie zdrowia i reformy sys­temu ochrony zdrowia, „Ekon­o­mista”, nr 6.
Harat M (2015), wywiad w „Gaze­cie Wybor­czej” z 18.02.2015 r.
Korol­czuk E., Hryciuk R., red. (2015), Niebez­pieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i poli­tyka, Warszawa.
Lan­des D.S. (2010), Bogactwo i nędza nar­o­dów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Warszawa.
Larsen F., Wright S. (2004), Inter­pret­ing the Mar­ke­ti­za­tion of Employ­ment Ser­vices in Great Britain and Den­mark, “Jour­nal of Euro­pean Social Pol­icy”, No. 5.
Lind­gren A.-M. (2011), Are Finan­cial­i­sa­tion, Pri­vati­sa­tion and Indi­vid­u­al­i­sa­tion the Same Thing? The Swedish Expe­ri­ence, w: V.P. Sorsa (ed.), Rethink­ing Social Risk in the Nordics, Helsinki.
Owsiak St. (2015), wywiad w „Gaze­cie Wybor­czej” z 4–6.04.2015 r.
Potulicka E., J. Rutkowiak (2010), Neolib­er­alne uwikła­nia edukacji, Kraków.
Rahkola J. (2011), Mar­kets: Source of Effi­ciency or Costs? An Analy­sis on the Pro­duc­tion of Pub­lic Ser­vices in Fin­land, w: V.P. Sorsa (ed.), Rethink­ing Social Risk in the Nordics, Helsinki.
Rauch D. (2007), Is There Really a Scan­di­na­vian Social Ser­vice Model? A Com­par­i­son of Child­care and Elder­ly­care in Six Euro­pean Coun­tries, “Acta Soci­o­log­ica”, vol. 50, p. 249–269.
Sandel M.J. (2012), Czego nie można kupić za pieniądze. Moralne granice rynku, Warszawa.
Sandel M.J. (2013), Spraw­iedli­wość. Jak postępować słusznie, Warszawa.
Skalski J. (2015), wywiad w „Gaze­cie Wybor­czej” z 19.02.2015 r.
Struyven L., G. Steurs (2005), Design and Redesign of a Quasi-Market for the Rein­te­gra­tion of Job­seek­ers. Empir­i­cal Evi­dence from Aus­tralia and the Nether­lands, “Jour­nal of Euro­pean Social Pol­icy”, No. 3.
Szarawarski Z. (2014), wywiad w „Gaze­cie Wybor­czej” z 15–16.02.2014 r.
Szarfen­berg R. (2011), Poli­tyka społeczna i usługi społeczne, w: M. Grewiński, B. Więck­owska (red.), Przeo­braże­nia sfery usług społecznych w sys­temie zabez­pieczenia społecznego w Polsce, Warszawa.
Sześ­ciło D. (2014), Rynek, pry­watyza­cja, interes pub­liczny. Wyzwa­nia urynkowienia usług pub­licznych, Warszawa.
Sztompka P (2014), Uni­w­er­sytet współczesny – zderze­nie dwóch kul­tur, Kon­gres Kul­tury Aka­demick­iej, Uni­w­er­sytet Jagiel­loński w Krakowie, 20–22.03.2014.
Taylor-Gooby P. (ed.) (2004), New Risks, New Wel­fare: The Trans­for­ma­tion of the Euro­pean Wel­fare State, Oxford.
Wło­dar­czyk C. (2010), wywiad w „Gaze­cie Wybor­czej” z 4.11.2010 r.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce publicznej

 Piotr Kurowski (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
MINIMUM SOCJALNE WE WRZEŚNIU 2015 R. (s. 11–13)
Artykuł zaw­iera sza­cunki wysokości min­i­mum soc­jal­nego dla warunków cenowych z wrześ­nia 2015 r. W warunk­ach utrzy­mu­jącej się deflacji, we wrześniu po raz pier­wszy wartości koszyków lekko obniżyły się. Głównym czyn­nikiem tych ten­dencji był sezonowy spadek cen żywności.

Słowa kluc­zowe: min­i­mum soc­jalne, ubóstwo, koszty utrzymania

BIBLIOGRAFIA
Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi min­i­mal­nej kon­sumpcji gospo­darstw domowych wyz­naczane metodą potrzeb pod­sta­wowych. Rodzaje, osza­cow­a­nia i zas­tosowa­nia poli­tyce społecznej, IPiSS, Warszawa.
Deniszczuk, L. (1977), Wzorzec kon­sumpcji społecznie niezbęd­nej, Stu­dia i Mate­ri­ały IPiSS, Zeszyt Nr 10, Warszawa.
Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997), Kat­e­go­ria min­i­mum soc­jal­nego, w: S. Goli­nowska, Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S. (1997), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
GUS (2015), Biule­tyn Statysty­czny, Nr 7 (lip­iec), GUS, Warszawa.
NBP (2015), Raport o inflacji. Listopad 2015 r., Rada Poli­tyki Pieniężnej, NBP, Warszawa.
Kurowski P. (2002), Koszyki min­i­mum soc­jal­nego i min­i­mum egzys­tencji – doty­chcza­sowe pode­jś­cie, w: Kat­e­gorie i instru­menty inter­wencji państwa w sytu­acji ubóstwa. (Czym jest min­i­mum soc­jalne?), Kon­fer­encja 10.12.2002, Biuro Studiów i Eksper­tyz Sejmu RP, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, ekono­mia

 Paweł Kawka (dok­torant, Katolicki Uni­w­er­sytet Lubel­ski Jana Pawła II w Lublinie)
PRZESŁANKI UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ (s. 13–18 )
Pomoc społeczna to insty­tucja poli­tyki społecznej państwa dążąca do umożli­wienia poszczegól­nym osobom oraz całym rodzi­nom przezwycięże­nia zaist­ni­ałych, trud­nych sytu­acji życiowych, nieda­ją­cych się samodziel­nie pokonać przy uży­ciu włas­nych uprawnień, zasobów i możli­wości. Jej celem jest zapewnie­nie god­nego bytowa­nia jej benefic­jen­tom. Wspar­cie to ma charak­ter sub­sy­di­arny. Pod­mio­tami uprawnionymi do korzys­ta­nia z tej pomocy są poje­dyncze osoby lub rodziny zna­j­du­jące się, we wskazanych w przepisie trud­nych sytu­ac­jach życiowych. Świad­c­zona pomoc opiera się na zasadach współdzi­ała­nia i pomoc­nic­zości. Spośród trud­nych sytu­acji życiowych szczegól­nie istotne są np. ubóstwo, bez­dom­ność, bezrobo­cie, niepełnosprawność, narko­ma­nia i alko­holizm. Zaist­nie­nie powyższych okoliczności uza­sad­nia przyz­nanie pod­miotom dotknię­tym tego typu sytu­ac­jami wspar­cia z zakresu pomocy społecznej.

Słowa kluc­zowe: pomoc, społeczna, świad­czenia, świad­czenio­biorca, wspar­cie, sytu­acja, ubóstwo, niepełnosprawność.

BIBLIOGRAFIA
Adamski F. (1984), Socjolo­gia małżeństwa i rodziny, Warszawa.
Bąkowski T. (2007), Admin­is­tra­cyjno­prawna sytu­acja jed­nos­tki w świ­etle zasady pomoc­nic­zości, Warszawa, LEX, [dostęp: 30.03.2014].
Jasi­akiewicz A. (2008), Pomoc inte­gra­cyjna. Prawo do pomocy inte­gra­cyjnej, w: Prawne uwarunk­owa­nia inte­gracji w Polsce, Red. W. Klaus, Warszawa.
Kałuska E., Sie­roctwo społeczne – przy­czyny i następstwa, [online], http://www.edukacja.edux.pl/p-3487-sieroctwo-spoleczne-przyczyny-i-nastepstwa.php [dostęp 06.09.2014].
Kirenko J., Sarzyńska E. (2010), Bezrobo­cie. Niepełnosprawność. Potrzeby, Lublin.
Lach D. E., Samol S., K. Śle­bzak K. (2010), Ustawa o ubez­piecze­niu społecznym z tytułu wypad­ków przy pracy i chorób zawodowych. Komen­tarz, LEX, Warszawa [dostęp 21.08.2014].
Michalska-Badziak R. (1998), Pomoc społeczna jako zadanie gminy w: Dolata S. (red.), Funkcjonowanie samorządu tery­to­ri­al­nego – doświad­czenia i per­spek­tywy, Opole.
MIiR, Strate­gia Lizbońska – możli­wości real­iza­cji w ramach poli­tyki spójności, [online], http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Strony/Strategia_Lizbonska_mozliwosci_realizacji_w_ramach_ps.aspx [dostęp 22-08-2014].
Misiewicz H. (2004), Niepełnosprawność jako prob­lem społeczny w: Z zagad­nień niepełnosprawności, Red. Juszczyk S., „Chowanna” Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Śląskiego, Tom 1 (22), Katow­ice.
MPiPS, Kry­te­ria przyz­nawa­nia świad­czeń, [online], http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/formy-udzielanej-pomocy/kryteria-przysnawania-swiadczen/[dostęp 29.03.2014].
Nitecki S. (2008), Prawo do pomocy społecznej w pol­skim sys­temie prawnym, [online], LEX, Warszawa [dostęp 21.08.2014].
Sier­powska I. (2009), Ustawa o pomocy społecznej. Komen­tarz. wyd. 2, [online], LEX, Warszawa [dostęp 29.03.2014].
Sier­powska I. (2012), Pomoc społeczna jako admin­is­tracja świad­cząca. Studium admin­is­tra­cyjno­prawne, [online], LEX, Warszawa [dostęp 29.03.2014].
Szarfen­berg R., Ubóstwo i wyk­lucze­nie społeczne, IPS UW, [online], http://rszarf.ips.uw.edu.pl/uiws/01uiws.pdf, s. 27 [dostęp 29.10.2014].
WHO (1980), Inter­na­tional Clas­si­fi­ca­tion of Impar­i­ments Dis­abil­i­ties and Hand­i­caps, Geneva.
Wiśniewski M. (2010), Sys­tem insty­tucjon­al­nego pode­jś­cia do prob­lemu handlu ludźmi, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Izabela Krasiejko (prof., Akademia im. Jana Dłu­gosza w Częs­to­chowie)
ASYSTENCI RODZINY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ ZLECENIA JAKO PREKARIUSZE – ZAGROŻENIA DLA PROFESJONALIZACJI NOWEGO ZAWODU (s. 19–27)
W sys­temie pomocy rodzinie funkcjonuje nowa służba społeczna nazwana asys­ten­tem rodziny. Asys­tent pracuje jedynie przez pewien czas z rodz­iną, nie tylko żeby pomóc rozwiązać jej prob­lemy, ale aby w przyszłości samodziel­nie potrafiła pokony­wać trud­ności życiowe, zwłaszcza doty­czące opieki i wychowa­nia dzieci. Praca asys­tenta rodziny może być wykony­wana w ramach umowy o świad­cze­nie usług, do której sto­suje się przepisy doty­czące zlece­nia. Ist­nieje grupa pra­cown­ików zatrud­nionych w ramach elasty­cznych form zatrud­nienia, która jest zad­owolona z takiej możli­wości orga­ni­zowa­nia pracy. Członkowie tej grupy łączą pracę na umowę o świad­cze­nie usług z pracą na eta­cie, edukacją, opieką nad dziećmi lub senio­rami. Jed­nak obok tej grupy mamy do czynienia z bardzo licznym gronem osób, które nie są zad­owolone z aktu­al­nych warunków pracy. Niestety, do tej grupy osób należą również asys­tenci rodziny. Mają kom­pe­tencje mery­to­ryczne do wykony­wa­nia zawodu, a pod­jęły się pracy na zlece­nie z braku innych możli­wości. Borykają się z negaty­wnymi kon­sek­wenc­jami zatrud­nienia na umowę cywilno­prawną. W niniejszym artykule zaprezen­towane zostały warunki pracy tych asys­ten­tów oraz wynika­jące z nich kon­sek­wencje dla pra­cown­ików, benefic­jen­tów i pro­fesjon­al­iza­cji zawodu asys­tenta rodziny.

Słowa kluc­zowe: asys­tent rodziny, elasty­czne formy pracy, prekariat

BIBLIOGRAFIA
Gło­gosz D. (2007), Umowy cywilno-prawne, w: Elasty­czne formy pracy. Porad­nik dla pra­cown­ików, Red. Zespół Ekspertów Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Wyd. WSE w Białym­stoku, Białys­tok.
Infor­ma­cja Rady Min­istrów o real­iza­cji w roku 2012 ustawy z dnia 9 czer­wca 2011 r. o wspiera­niu rodziny i sys­temie pieczy zastępczej (2013), http://www.mpips.gov.pl [dostęp 12.01.2015].
Infor­ma­cja Rady Min­istrów o real­iza­cji w roku 2013 ustawy z dnia 9 czer­wca 2011 r. o wspiera­niu rodziny i sys­temie pieczy zastępczej (2014), http://www.mpips.gov.pl [dostęp 12.01.2015].
Józe­fczyk J. (2010), Szanse i zagroże­nia dla asys­ten­tury rodziny – reflek­sja prak­tyka, w: M. Szpunar (red.), Asys­ten­tura – nowa metoda w pomocy społecznej w Polsce, Wyd. MOPS w Gdyni, Gdy­nia.
Kali­nowska I., Kujszczyk B., Mań­turz M., Świercz B. (2013),  Elasty­czne formy zatrud­nienia. Infor­ma­tor, Wojew­ódzki Urząd Pracy w Warsza­wie, Cen­trum Infor­ma­cji i Planowa­nia Kari­ery Zawodowej, Warszawa.
Kot J. (2008), Kom­plek­sowy sys­tem wspar­cia na podłożu metody towarzyszenia, w: A. Wiktorska-Święcka (red.), Wyprowadzić na prostą. Innowa­cyjne metody akty­wiz­a­cji społecznej i zawodowej na przykładzie wdraża­nia mod­elu lokalnej sieci wspar­cia osób bez­dom­nych i zagrożonych bez­dom­noś­cią, Ofi­cyna Wyd. ATUT, Wrocław.
Krasiejko I. (2010), Metodyka dzi­ała­nia asys­tenta rodziny, wyd. 1, Wyd. Naukowe Śląsk, Katow­ice.
Krasiejko I. (2011), Praca soc­jalna w prak­tyce asys­tenta rodziny. Przykład Pode­jś­cia Skon­cen­trowanego na Rozwiąza­ni­ach, wyd. 1, Wyd. Naukowe Śląsk, Katow­ice.
Krasiejko I. (2013), Zawód asys­tenta rodziny w pro­ce­sie pro­fesjon­al­iza­cji, Wyd. Eduka­cyjne Akapit, Toruń.
Krasiejko I. (2015a), Ped­a­gog­iczne aspekty pracy asys­tenta rodziny, w: E. Kan­tow­icz, M. Ciczkowska-Giedziun, L. Willan-Horla (red.), Wielowymi­arowość wspar­cia we współczes­nej rodzinie pol­skiej, Wyd. UWM, Olsz­tyn.
Krasiejko I. (2015b), Rola i zada­nia asys­ten­tów rodziny oraz pos­tu­laty zmian w ustawie o wspiera­niu rodziny i sys­temie pieczy zastępczej, Raport Pol­skiego Insty­tutu Medi­acji i Inte­gracji Spolecznej, Częs­to­chowa, www.asystentrodziny.info [dostęp 16.11.2015].
Krasiejko I., Imielińska A. (2011), Efek­ty­wność asys­ten­tury rodziny na przykładzie badań real­i­zowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częs­to­chowie, w: M. Szpunar (red.), Asys­ten­tura rodziny anal­iza efek­ty­wności spec­jal­iza­cji pracy soc­jal­nej w kon­tekś­cie pro­jektu sys­te­mowego MOPS w Gdyni „Rodz­ina bliżej siebie”, Wyd. MOPS w Gdyni, Gdy­nia.
Krasiejko I., Świtek T. (2015), Między wspar­ciem a kon­trolą – różne rozu­mie­nie roli asys­ten­tów rodziny, w: T. Bier­nat, J.A. Mali­nowski, K.M. Wasilewska-Ostrowska (red.), Rodz­ina w pracy soc­jal­nej – aktu­alne wyzwa­nia i rozwiąza­nia, Wyd. Eduka­cyjne Akapit, Toruń.
Kubi­nowski D. (2011), Jakoś­ciowe bada­nia ped­a­gog­iczne, Wyd. Uni­w­er­sytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Liciński M., Asysta rodzinna. Pro­jekt real­i­zowany od czer­wca 2005 do marca 2008 roku w ramach PIW EQUAL, [online], http://www.przeciw-ubostwu, brpo.gov.pl/pliki/1226049987.pdf [dostęp 31.08.2011].
Miller M. (2011) Anal­iza sytu­acji benefic­jen­tów ostate­cznych pro­jektu „Rodz­ina bliżej siebie” po zakończe­niu udzi­ału w pro­jek­cie, w: M. Szpunar (red.), Asys­ten­tura rodziny anal­iza efek­ty­wności spec­jal­iza­cji pracy soc­jal­nej w kon­tekś­cie pro­jektu sys­te­mowego MOPS w Gdyni „Rodz­ina bliżej siebie”, Wyd. MOPS w Gdyni, Gdy­nia.
NIK (2015), Funkcjonowanie asys­ten­tów rodziny w świ­etle ustawy o wspiera­niu rodziny i sys­temie zastępczej. Infor­ma­cja o wynikach kon­troli, Warszawa.
Rud­nik M., Asys­ten­tura rodzin real­i­zowana w ośrod­kach pomocy społecznej w Polsce, w: M. Szpunar (red.), Asys­ten­tura – nowa metoda w pomocy społecznej w Polsce, Wyd. MOPS w Gdyni, Gdy­nia.
Skowron-Mielnik B. (2008), Zagroże­nia ze strony elasty­cznych form zatrud­nienia, w: C. Sadowska-Snarska (red.), Elasty­czne formy pracy. Szanse i zagroże­nia, Wyd. WSE w Białym­stoku, Białys­tok.
Skuza S., Żukowska B. (2010), Asys­tent rodziny – kwal­i­fikacje zawodowe? „Prob­lemy Społeczne”, nr 6.
Słowik S., Duchowy wymiar metody towarzyszenia (etyczno-moralne aspekty pracy z benefic­jen­tem), w: A. Wiktorska-Święcka (red.), Wyprowadzić na prostą. Innowa­cyjne metody akty­wiz­a­cji społecznej i zawodowej na przykładzie wdraża­nia mod­elu lokalnej sieci wspar­cia osób bez­dom­nych i zagrożonych bez­dom­noś­cią, Ofi­cyna Wyd. ATUT, Wrocław.
Sochańska-Kawiecka M., red. (2013), Elasty­czne formy zatrud­nienia – skutki społeczne i eko­nom­iczne. Raport Koń­cowy, Dol­nośląskie Obser­wa­to­rium Rynku Pracy, Wrocław.
Stand­ing G. (2014), Prekariat. Nowa niebez­pieczna klasa, Wyd. PWN, Warszawa.
Szarfen­berg R., Prekariat – krótkie wprowadze­nie, maszynopis, [online], http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prekariat.pdf [dostęp 23.01.2015].
Szpunar M., red. (2010), Asys­ten­tura – nowa metoda w pomocy społecznej w Polsce, Wyd. MOPS w Gdyni, Gdy­nia.
Szpunar M., red. (2011), Asys­ten­tura rodziny anal­iza efek­ty­wności spec­jal­iza­cji pracy soc­jal­nej w kon­tekś­cie pro­jektu sys­te­mowego MOPS w Gdyni „Rodz­ina bliżej siebie”, Wyd. MOPS w Gdyni, Gdy­nia.
Urbański J. (2014), Prekariat i nowa walka klas, Insty­tut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
Wratny J. (2008), Elasty­czne formy zatrud­nienia w per­spek­ty­wie pol­skiego prawa pracy, w: C. Sadowska-Snarska (red.), Elasty­czne formy pracy. Szanse i zagroże­nia, Wyd. WSE w Białym­stoku, Białys­tok.
Żukiewicz A., red. (2011), Asys­tent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w sys­temie wspiera­nia rodzin. Od opieki i pomocy do wspar­cia, Ofi­cyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce publicznej

Agata Żół­taszek (dr, Uni­w­er­sytet Łódzki)
ANALIZA SPOŁECZNYCH I INDYWIDUALNYCH UWARUNKOWAŃ BEZROBOCIA W POLSCE (s. 27–34)
Bezrobo­cie to zjawisko społeczne oznacza­jące, że część ludzi zdol­nych i chęt­nych do pod­ję­cia pracy nie zna­j­duje zatrud­nienia. Prowad­zona w kraju poli­tyka kon­cen­truje się na rozwiązy­wa­niu doraźnych i śred­niookre­sowych prob­lemów strukturalno-koniunkturalnych i społecznych rynku pracy. Więk­szość prowad­zonych badań doty­czą­cych przy­czyn i kon­sek­wencji  bezrobo­cie ma charak­ter makroanaliz i mówi wiele o bezrobo­ciu, ale nie o bezro­bot­nym. Rozważa­jąc bezrobo­cie w skali mikro, należy zadać sobie pytanie, czy współwys­tępuje ono z innymi zjawiskami społecznymi, psy­cho­log­icznymi, medy­cznymi. Ustal­e­nie takich pow­iązań powinno okazać się przy­datne nie tylko w zapo­b­ie­ga­niu niek­tórym prob­le­mom społecznym, ale także w pro­mowa­niu dobrych prak­tyk. Dlat­ego celem artykułu jest przeprowadze­nie mikroanal­izy społecznych uwarunk­owań bezrobo­cia w Polsce w 2011 r. Do bada­nia zas­tosowano model log­i­towy bezrobo­cia oraz dane z bazy Diag­nozy Społecznej osób indy­widu­lanych 2011 dla 17 500 osób.

Słowa kluc­zowe: bezrobo­cie, model log­i­towy, mikroanaliza

BIBLIOGRAFIA
Aizer A. (2010), The gen­der wage gap and domes­tic vio­lence, „Amer­i­can Eco­nomic Review”, Vol. 100, No. 4, p. 1847–1859.
Ander­berg D., Wadsworth J., Wil­son T. (2013), Unem­ploy­ment and Domes­tic Vio­lence: The­ory and Evi­dence, Cen­ter of Eco­nomic Per­for­mence Dis­cus­sion Paper No 1230, ISSN 2042–2695.
Blakely T.A., Collings S.C.D., Atkin­son J. (2003), Unem­ploy­ment and sui­cide. Evi­dence for a causal asso­ci­a­tion?, „Jour­nal Epi­demiol Com­mu­nity Health”. Vol. 57, p. 594–600.
Cameron A.C., Trivedi P.K (2005), Micro­econo­met­rics: Meth­ods and Appli­ca­tions, Cam­bridge Uni­ver­sity Press, Nowy Jork.
Gruszczyński M., red. (2010), Mikroekonome­tria. Mod­ele i metody analiz danych indy­wid­u­al­nych. Ofi­cyna a Wolters Kluwer busi­ness, Warszawa.
Hardy S., Law­less P., Mar­tin R., eds. (2013), Unem­ploy­ment and Social Exclu­sion: Land­scapes of Labour Inequal­ity and Social Exclu­sion, Rout­ledge.
Jack­owska B. (2011), Efekty inter­akcji między zmi­en­nymi objaś­ni­a­ją­cymi w mod­elu log­i­towym w anal­izie zróżni­cow­a­nia ryzyka zgonu, „Przegląd Statysty­czny”, z. 1–2, s. 24–41.
Jahoda M. (1982), Employ­ment and Unem­ploy­ment: A Social-Psychological Analy­sis, Uni­ver­sity Press, Cam­bridge.
Knight K.G. (1986), Unem­ploy­ment: An Eco­nomic Analy­sis, Row­man & Lit­tle­field Pub­lish­ers.
Komu­nikat Komisji do Par­la­mentu Europe­jskiego, Rady, Europe­jskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2007), Wspólne zasady wdraża­nia mod­elu flex­i­cu­rity, dnia 27.6.2007, KOM(2007) 359 wer­sja ostate­czna, Bruk­sela.
Nojszewska E. (2010), Pod­stawy ekonomii, WSiP, Warszawa.
Par­odi G., Sci­ulli D., eds. (2011), Social Exclu­sion: Short and Long Term Causes and Con­se­quences, Springer Sci­ence & Busi­ness Media.
Ped­er­sen P.J., Lund R., eds. (1987), Unem­ploy­ment: The­ory, Pol­icy, and Struc­ture, Wal­ter de Gruyter, New York.
Sheeran P., Abrams D., Orbell S. (1995), Unem­ploy­ment, Self-Esteem, and Depres­sion: A Social Com­par­i­son The­ory Approach, „Basic and Applied Social Psy­chol­ogy”, Vol. 17(1&2), p. 65–82.
Staszewska E. (2012), Środki prawne prze­ci­wdzi­ała­nia bezrobo­ciu, Wolters Kluwer, Warszawa.
Sztander­ska U., Drogosz-Zabłocka E., Minkiewicz B., red. (2007), Edukacja dla pracy. Raport o Roz­woju Społecznym. Pol­ska 2007, UNDP Poland, Warszawa.
Wal­ters W. (2000), Unem­ploy­ment and Gov­ern­ment: Genealo­gies of the Social, Cam­bridge Uni­ver­sity Press, Nowy Jork.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia

Grze­gorz Libor (dr, Uni­w­er­sytet Śląski w Katow­icach)
UBÓSTWO WODNE NA PRZYKŁADZIE ANGLII I WALII (s. 35–40)
Artykuł poświę­cono anal­izie prob­lemu ubóstwa wod­nego (water poverty) na przykładzie Anglii i Walii. To właśnie bowiem w Anglii i Walii kon­cepcja ubóstwa wod­nego, wywodząca się z kon­cepcji ubóstwa ener­gety­cznego, zaczęła budzić ostat­nimi laty coraz więcej emocji, skła­ni­a­jąc władze nar­o­dowe oraz lokalne, a także orga­ni­za­cje pozarzą­dowe do pod­ję­cia konkret­nych dzi­ałań. W Polsce kon­cepcja ta wciąż jest jed­nak mało znana, dlat­ego też z pewnoś­cią warto poświę­cić jej trochę więcej uwagi.

Słowa kluc­zowe: Anglia, Walia, ubóstwo ener­gety­czne, ubóstwo wodne, strategie

BIBLIOGRAFIA
Afford­able for all – How can we help those who strug­gle to pay their water bills? (2011), Ofwat, [online],  http://www.ofwat.gov.uk/future/customers/metering/affordability/prs_inf_afford.pdf [dostęp 03.01.2015].
Brad­shaw J., Huby M. (2013), Water poverty in Eng­land and Wales, „Jour­nal of Poverty and Social Jus­tice”, Vol. 21, No 2.
Brad­shaw J., Snell C., Water poverty in Eng­land and Wales, The Uni­ver­sity of York, [online], https://www.ukdataservice.ac.uk/media/…/snell.pdf [dostęp 03.01.2015].
Euro­stat News Release – At risk of poverty or social exclu­sion in the EU28 More than 120 mil­lion per­sons at risk of poverty or social exclu­sion in 2013 Almost 1 out of every 4 per­sons in the EU in this sit­u­a­tion (2014), [online], 168/2014, http://ec.europa.eu/dgs/eurostat/contingency/3–04112014-BP-EN.PDF [dostęp 03.01.2015].
Fuel Poverty Method­ol­ogy Hand­book (2010), [online], URN 10D/825, Depart­ment of Energy and Cli­mate Change, www.gov.uk/government/statistics/fuel-poverty-methodology-handbook [dostęp 03.01.2015].
Libor G. (2014), „Niepełnosprawność I dłu­gotr­wałe cier­pi­e­nie” – niez­nane oblicze współczes­nej Walii, „Poli­tyka Społeczna” nr 7.
Liv­ing with Water Poverty: Report of Research Find­ings 2009 (2009), [online], 16 June 2009 /Job No. 577/ Ver­sion 4, The Con­sumer Coun­cil for Water, http://www.ccwater.org.uk/wp-content/uploads/2013/12/Living-with-Water-Poverty-CCWater-June-2009.pdf [dostęp 03.01.2015].
Mid­dle­miss L., Gillard R. (2015), Fuel poverty from the bottom-up: Char­ac­ter­is­ing house­hold energy vul­ner­a­bil­ity through the lived expe­ri­ence of the fuel poor, „Energy Research & Social Sci­ence”, Vol. 6, p. 146–154.
Moore R. (2012), Def­i­n­i­tions of fuel poverty: Impli­ca­tions for pol­icy, „Energy Pol­icy”, Vol. 49.
Response to Welsh Gov­ern­ment con­sul­ta­tion: A Water Strat­egy for Wales (2014), [online],  www.citizensadvice.org.uk/index/policy/policy_publications/water_strategy_for_wales.htm [dostęp 03.01.2015].
Rosenow J., Platt R., Flana­gan B.  (2013), Fuel poverty and energy effi­ciency oblig­a­tions – A crit­i­cal assess­ment of the sup­plier oblig­a­tion in the UK, „Energy Pol­icy”, Vol. 62, p. 1194–1203.
Stęp­niak A., Tomaszewska A. (2013), Ubóstwo ener­gety­czne a efek­ty­wność ener­gety­czna – anal­iza prob­lemu i rekomen­dacje [online], Fun­dacja Insty­tut na rzecz Eko­roz­woju, www.ine-isd.org.pl/theme/UploadFiles/File/publikacje/broszury/ubostwo_energetyczne.pdf [dostęp 04.01.2015].
Walker G., Day R. (2012), Fuel poverty as injus­tice: Inte­grat­ing dis­tri­b­u­tion, recog­ni­tion and pro­ce­dure in the strug­gle for afford­able warmth, „Energy Pol­icy”, Vol. 49, p. 69–75.
Water­Sure [online], South West Water, http://www.southwestwater.co.uk/media/pdf/k/q/WaterSure_A4_Web_version.pdf [dostęp 04.01.2015].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 1/2016

 PROF. BOŻENA KOŁACZEK – OBITUARY    – Insti­tute of Labour and Social Stud­iesON THE MARKETIZATION OF SOCIAL SERVICESWłodz­imierz Anioł
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS: SEPTEMBER OF 2015 – Piotr Kurowski
Premises that enti­tles ben­e­fi­cia­ries to receive ben­e­fits as part of social assis­tance Paweł Kawka

FROM RESEARCH AND STUDIES
FAMILY ASSISTANTS WORKING UNDER CIVIL LAW CONTRACTS AS A MEMBER OF THE PRECARIATRISKS FOR THE OCCUPATION’S PROFESSIONALIZATIONIzabela Krasiejko
ANALYSIS OF SOCIAL AND INDIVIDUAL CAUSES OF UNEMPLOYMENT IN POLAND Agata Żółtaszek

SOCIAL POLICY ABROAD
WATER POVERTY ON THE EXAMPLE OF ENGLAND AND WALESGrze­gorz Libor

DIARY OF SOCIAL POLICY

Włodz­imierz Anioł (Pro­fes­sor, Insti­tute of Social Pol­icy, Uni­ver­sity of War­saw)
ON THE MARKETIZATION OF SOCIAL SERVICES (p. 2–11)
One of the most com­mon and most fre­quently diag­nosed trends in the devel­op­ment of social ser­vices in Poland and abroad in the last two-three decades is the increas­ing mar­ke­ti­za­tion of this sec­tor, asso­ci­ated also with its econ­o­miza­tion, com­mer­cial­iza­tion, pri­va­ti­za­tion. The aim of the arti­cle is to show some of the risks and threats con­nected with this trend, such as seg­re­ga­tion, frag­men­ta­tion, bureau­cra­ti­za­tion, monop­o­liza­tion, finan­cial­iza­tion, or lim­ited trans­parency of the process of pro­vi­sion of ser­vices. High­light­ing the ques­tion­able aspects of mar­ke­ti­za­tion in the arti­cle stems from the fact that in dis­cus­sions on con­tem­po­rary changes in social pol­icy they are raised — at least in Poland — far less often than the actual or sup­posed advan­tages of mar­ke­ti­za­tion of the realm.

Keywords: social ser­vices, mar­ke­ti­za­tion, econ­o­miza­tion, health care, edu­ca­tion

Piotr Kurowski (Junior Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS: SEPTEMBER OF 2015 (p. 11–13)
The arti­cle presents esti­mates of social min­i­mum bas­kets -defined as a model allow­ing the min­i­mum level for social inte­gra­tion of house­holds in prices of Sep­tem­ber of 2015. In con­di­tions of per­sis­tent defla­tion, in Sep­tem­ber it was a first time in 2015 when the esti­ma­tion of social min­i­mum bas­kets slightly decreased. The main fac­tor for this trend was the sea­sonal decline of food prices.

Key­words: social min­i­mum, poverty, liv­ing costs

Paweł Kawka (Ph.D Stu­dent, John Paul II Catholic Uni­ver­sity of Lublin)
PREMISES THAT ENTITLES BENEFICIARIES TO RECEIVE BENEFITS AS PART OF SOCIAL ASSISTANCE  (s. 13–18 )
The aim of this study is to present the mat­ter of func­tion­ing Pol­ish sys­tem of ben­e­fits under the social assis­tance. In the course of research has been applied ana­lyt­i­cal method, tak­ing into account the his­tor­i­cal method. Social assis­tance is an insti­tu­tion of country’s social pol­icy aimed to enable indi­vid­ual per­sons and whole fam­i­lies, over­come ensu­ing, dif­fi­cult life sit­u­a­tions, which are impos­si­ble to over­come with their own pos­si­bil­i­ties, resources and autho­ri­sa­tions. Main goal of social assis­tance is reas­sur­ance, that its ben­e­fi­cia­ries will have guar­an­teed, proper stan­dard of liv­ing. Etni­ties enti­tled to ben­e­fit from this assis­tance are indi­vid­ual, sin­gle per­sons or fam­i­lies located in dif­fi­cult life sit­u­a­tions. Assis­tance sup­plied is based on the prin­ci­ples of coop­er­a­tion and sub­sidiar­ity. Among the dif­fi­cult life sit­u­a­tions par­tic­u­larly impor­tant are, e.g. poverty, home­less­ness, unem­ploy­ment, disability.

Key­words: help, social, ben­e­fits, poverty, disability

Izabela Krasiejko (Pro­fes­sor, Jan Dlu­gosz Uni­ver­sity in Czesto­chowa)
FAMILY ASSISTANTS WORKING UNDER CIVIL LAW CONTRACTS AS A MEMBER OF THE PRECARIATRISKS FOR THE OCCUPATION’S PROFESSIONALIZATION (p. 19–27)
Fam­ily assis­tant is a new form of social ser­vice func­tion­ing as part of fam­ily sup­port sys­tem. An assis­tant works with fam­i­lies for lim­ited amount of time, not only to help them in solv­ing their prob­lems, but also to make them self-reliant in over­com­ing future hard­ships, espe­cially those con­cern­ing chil­dren care and upbring­ing. A fam­ily assistant’s work can be per­formed under a ser­vices agree­ment gov­erned by spe­cific reg­u­la­tions. Some of the work­ers employed under flex­i­ble forms of work are con­tent with the pos­si­bil­i­ties it offers. They com­bine ser­vices agree­ment with full-time employ­ment, edu­ca­tion, tak­ing care of a child or an elderly per­son. How­ever, a large group of peo­ple are dis­sat­is­fied with their cur­rent work­ing con­di­tions. Unfor­tu­nately, fam­ily assis­tants often belong to the lat­ter group. They pos­sess the fac­tual com­pe­tences required to per­form their work, and chose employ­ment under ser­vices agree­ment because they had no alter­na­tives. They have to face neg­a­tive con­se­quences of work­ing under a civil law con­tract. This arti­cle present the fam­ily assis­tants’ work­ing con­di­tions and result­ing con­se­quences for work­ers and ben­e­fi­cia­ries, and fam­ily assistant’s occu­pa­tion professionalization.

Key­words: fam­ily assis­tant, flex­i­ble forms of work, precariat

Agata Żół­taszek (Junior Pro­fes­sor, The Fac­ulty of Eco­nom­ics and Soci­ol­ogy of the Uni­ver­sity of Lodz)
ANALYSIS OF SOCIAL AND INDIVIDUAL CAUSES OF UNEMPLOYMENT IN POLAND (p. 27–34)
Unem­ploy­ment is an social issue mean­ing that a part of a pop­u­la­tion is capa­ble and will­ing to work but can­not find a job. The employ­ment pol­icy is design to solve short and mid­dle term struc­tural prob­lems of labor mar­ket. Most analy­sis of unemployment’s causes and con­se­quences is per­form on macro level and says a lot about “the unem­ploy­ment” but noth­ing about “the unem­ployed”. Per­ceiv­ing the unem­ploy­ment in a micro­analy­sis needs to estab­lish whether it coex­ists with other social, psy­cho­log­i­cal, or med­ical issues. Con­firm­ing such rela­tions can be very help­ful in pre­vent­ing some prob­lems and pro­mot­ing good prac­tices. There­fore the aim of this paper is to per­form a micro­analy­sis of unemployment’s social causes in Poland in 2011. Firstly, by incor­po­rated para­met­ric and non­para­met­ric test it has been ver­i­fied if poten­tial deter­mi­nants are cor­re­lated with unem­ploy­ment. Then a logit model of unem­ploy­ment was con­structed to mea­sure the direc­tion and strength of these asso­ci­a­tions. In this research rep­re­sen­ta­tive dataset of 17 500 Poles from the Social Diag­no­sis 2011 indi­vid­ual sur­vey was used. All cal­cu­la­tions were per­formed in STATA MP 11.

Key­words: unem­ploy­ment, logit model, microanalysis

Grze­gorz Libor (Junior Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Sile­sia in Katow­ice)
WATER POVERTY ON THE EXAMPLE OF ENGLAND AND WALES (p. 35–40)
The arti­cle has been devoted to the analy­sis of water poverty on the exam­ple of Eng­land and Wales. It is because in Eng­land and Wales the water poverty con­cept which comes from the other con­cept of poverty – energy poverty – has pro­voked strong emo­tions, prompt­ing national and local author­i­ties, and non-governmental orga­ni­za­tions to take con­crete actions. In Poland this con­cept is, how­ever, still lit­tle known, and there­fore cer­tainly worth pay­ing more attention.

Key­words: Eng­land, Wales, fuel poverty, water poverty, strategies

prze­jdź do Spisu treści

 

« powrót