Nr 2 (503) 2016

Spis treści 2/2016

 Table of Contents

 Pobierz numer pobierz plik w pdf

  WSPOMNIENIE O O PROF. ZBIGNIEWIE STRZELECKIM    — Antoni Rajkiewicz
DYLEMATY STANOWIENIA WIEKU EMERYTALNEGORadosław Pacud
ŚWIADCZENIA DLA SENIORÓW W POLSKIM SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – Beata Samoraj-Charitonow

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
„PIENIĄDZE SZCZĘŚCIA NIE DAJĄ…BYĆ MOŻE” – OBLICZA NIESPÓJNOŚCI OPINII LUDNOŚCI WIEJSKIEJ O NIEPEWNYCH DOCHODACHSła­womir Kali­nowski
ANTECEDENCJE SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA ZWIĄZKÓW ZQAWODOWYCH W SEKTORZE ENERGETYCZNYMKryspin Kar­cz­mar­czuk, Krzysztof Wychowałek
SYSTEM SOCJALNEJ POMOCY MIESZKANIOWEJ W POLSCE I JEGO OCENA – Andrzej Przymeński

RECENZJE
Józef Jagas: GLOBALNY KRYZYS ZARZĄDZANIA – rec. Józef Penc

INFORMACJE
PRACA WYZWANIEM WSPÓŁCZESNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ – Anna Karasińska, Szy­mon Wójcik

RYNEK PRACY” – NOWE PISMO IPISS

 WYNIKI XVII EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE W DZIEDZINIE PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Radosław Pacud (prof., Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Katow­icach)
DYLAMATY STANOWIENIA WIEKU EMERYTALNEGO (s. 2–8)
Wyz­nacze­nie wieku powinno uwzględ­niać różne przesłanki. Przesłanki te można roz­pa­try­wać w ramach dylematów, przed którymi staje państwo zmieni­a­jące reg­u­lacje  wieku emery­tal­nego w prawie. Celem artykułu jest przed­staw­ie­nie dylematów oraz sposobu ich rozwiąza­nia przez usta­wodawcę, głównie w ustawie z dnia 11 maja 2012 r. która dokonuje stop­niowego pod­wyższenia wieku emery­tal­nego do 67 lat oraz jego zrów­na­nia dla mężczyzn i kobiet. W artykule posłużono się bada­ni­ami lit­er­atury z zakresu poli­tyki społecznej, ekonomii i prawa zabez­pieczenia społecznego, a następ­nie, ubo­ga­ca­jąc naukowe ustal­e­nia, zebrano je w określoną sek­wencję roz­pa­try­waną w pro­ce­sie stanowienia wieku emery­tal­nego. Przy­toc­zono współczesne uwarunk­owa­nia wpły­wa­jące na sposób rozwiąza­nia dylematów skali pod­wyższa­nia wieku emery­tal­nego, dylematu zakresu (pod­miotowego) ujed­no­li­ca­nia wieku oraz czasu wprowadza­nia zmian. Artykuł stanowi próbę prezen­tacji zagad­nień zmi­any wieku emery­tal­nego w uję­ciu uniwersalnym. 

Słowa kluc­zowe: wiek emery­talny, dylematy, pod­wyższe­nie wieku emerytalnego

BIBLIOGRAFIA
Antonów K. (2003), Prawo do emery­tury, Zakamy­cze, Kraków.
Jończyk J. (2001), Prawo do zabez­pieczenia społecznego. Ubez­pieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobo­cie i pomoc społeczna, wyd. I, Zakamy­cze, Kraków.
Jończyk J. (2006), Prawo zabez­pieczenia społecznego, wyd. III, Zakamy­cze, Kraków.
Kotowska I.E. (2015), Sytu­acja demograficzna Pol­ski w świ­etle pro­jekcji lud­ności Eurostatu, w: Wyzwa­nia XXI w. a sys­temy emery­talne, ZUS, ISSA, Warszawa-Gdańsk, s. 23–40.
Męcina J. (1998), Rola prawa w poli­tyce społecznej, w: Poli­tyka społeczna, Wydawnictwo Śląsk, Katow­ice.
MPiPS (1995), Pro­jekt pro­gramu reformy ubez­pieczeń społecznych, Warszawa.
Pacud R. (2011), Sto­sunki prawne ubez­pieczenia emery­tal­nego, Wolters Kluwer, Warszawa.
Pacud R. (2014), Wartości eko­nom­iczne w aksjologii prawa ubez­pieczeń społecznych w: M. Skąp­ski, K. Śle­bzak (red.), Aksjo­log­iczne pod­stawy prawa pracy i ubez­pieczeń społecznych, Ars boni et aequi, Poz­nań.
Piotrowski J. (1966), Zabez­piecze­nie społeczne. Prob­lematyka i metody, Książka i Wiedza, Warszawa.
Pławucka H. (1997), Zróżni­cow­anie prawa ubez­pieczenia społecznego w Polsce, w: J. Jończyk (red.), Kon­cepcje i prob­lemy ubez­pieczenia społecznego. Mate­ri­ały IV Kolok­wium Ubez­pieczenia Społecznego, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Szu­bert W. (1981), Prob­lemy między­nar­o­dowego prawa pracy, Acta Uni­ver­si­tatis Lodzien­sis, Folia Iuridica 5, Łódz.
Śle­bzak K. (2012), Niek­tóre uwagi na tle zmian w prawie emery­tal­nym wprowad­zonych w ustawie z 11 maja 2012 r., „Praca i Zabez­piecze­nie Społeczne”, nr 7.
Zalewska H. (2012), Finan­sowanie emery­tur z sys­temu repar­ty­cyjnego w świ­etle prog­noz Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych, w: M. Żukowski, A. Malaka (red.), Wiek emery­talny, PSUS, Kaz­imierz Dolny.
Zie­le­niecki M. (2011), Emery­tura pomostowa w nowym sys­temie emery­tal­nym, Fun­dacja Roz­woju Uni­w­er­sytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zie­le­niecki M. (2012), Ewolucja wieku emery­tal­nego w usta­wodaw­st­wie pol­skim – per­spek­tywa his­to­ryczna, w:  M. Żukowski, A. Malaka (red.), Wiek emery­talny, PSUS, Kaz­imierz Dolny.
Zieliński T. (1994), Ubez­pieczenia społeczne pra­cown­ików, PWN, Warszawa-Kraków.
Ziółkowska J. (2012), Bio­log­iczne i zdrowotne uwarunk­owa­nia wieku emery­tal­nego, w: M. Żukowski, A. Malaka (red.), Wiek emery­talny, PSUS, Kaz­imierz Dolny.
Żukowski M. (2012), Pod­wyższe­nie wieku emery­tal­nego w per­spek­ty­wie demografii i sytu­acji na rynku pracy, w: M. Żukowski, A. Malaka (red.), Wiek emery­talny, PSUS, Kaz­imierz Dolny.
Żukowski M. (2013), Demograficzne i eko­nom­iczne uwarunk­owa­nia funkcjonowa­nia ubez­pieczenia społecznego, w: Ubez­pieczenia społeczne – dawniej i dziś, ZUS, PSUS, Wrocław.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­liczne, poli­tyka społeczna, ekono­mia

Beata Samoraj-Charitonow (dr, Insty­tut Poli­tyki Społecznej UW)
ŚWIADCZENIA DLA SENIORÓW W POLSKIM SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (s. 8–15)
Sys­tem zabez­pieczenia społecznego w Polsce obe­j­muje zgod­nie z pol­skim sys­te­mem prawa dziewięć ryzyk soc­jal­nych i dlat­ego jest podzielony na kilka obszarów, które są reg­u­lowane przez przepisy kilku ustaw i finan­sowane za pomocą różnych tech­nik zabez­pieczenia społecznego. Celem artykułu jest przegląd i anal­iza uprawnień seniorów do świad­czeń z sys­temu zabez­pieczenia społecznego. Przed­staw­iono w nim anal­izę prawa do świad­czeń pieniężnych i rzec­zowych, w takich obszarach, jak: powszechne ubez­pieczenia społeczne, ochrona zdrowia, wspar­cie rodziny (sys­tem świad­czeń rodzin­nych) i pomoc społeczna.

Słowa kluc­zowe: sys­tem zabez­pieczenia społecznego, seniorzy, świad­czenia dla seniorów.

BIBLIOGRAFIA
Błę­dowski P., Mossakowska M., Więcek A. (2012), Aspekty medy­czne, psy­cho­log­iczne, socjo­log­iczne i eko­nom­iczne starzenia się ludzi w Polsce, Poz­nań.
Frąck­iewicz L. (1985), Karta Praw Człowieka Starego, Warszawa.
Jończyk J. (2003), Prawo zabez­pieczenia społecznego, Zakamy­cze.
Klonow­icz S. (1973), Starze­nie się, stan zdrowia, praca, Warszawa.
Piotrowski J. (1966), Zabez­piecze­nie społeczne, Warszawa.
Ros­set E. (1959), Prob­lem starzenia się lud­ności. Studium demograficzne, Warszawa.
Samoraj-Charitonow B. (2012), Przeo­braże­nia pol­skiego sys­temu zabez­pieczenia społecznego na przełomie wieków w kon­tekś­cie bez­pieczeństwa soc­jal­nego, „Zabez­piecze­nie Społeczne. Teo­ria, Prawo, Prak­tyka. Zeszyty Zakładu Zabez­pieczenia Społecznego IPS UW”, nr 1.
Samoraj-Charitonow B. (2013), Pod­niesie­nie wieku emery­tal­nego w Polsce a kon­cepcja bez­pieczeństwa soc­jal­nego, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 21(2).
Szatur-Jaworska B., Błę­dowski P., Dzięgielewska M. (2012), Pod­stawy geron­tologii społecznej, Warszawa.
Szatur-Jaworska B., Szukalski P., red. (2014), Akty­wne starze­nie się: prze­ci­wdzi­ałanie barierom, Łódź.
Uścińska G. (2013), Zabez­piecze­nie społeczne osób korzys­ta­ją­cych z prawa do przemieszcza­nia się w Unii Europe­jskiej, Wolters Kluwer busi­ness, Warszawa.

ŹRÓDŁA INTERNETOWE
www.infor.pl [dostęp 12.03.2015].
www.stat.gov.pl [dostęp 12.03.2015].
www.zus.pl [dostęp 12.03.2015].
www.sejm.gov.pl [dostęp 12.03.2015].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej

Sła­womir Kali­nowski (dr, Uni­w­er­sytet Przy­rod­niczy w Poz­na­niu)
„PIENIĄDZE SZCZĘŚCIA NIE DAJĄ… BYĆ MOŻE” – OBLICZA NIESPÓJNOŚCI OPINII LUDNOŚCI WIEJSKIEJ O NIEPEWNYCH DOCHODACH (s. 16–20)
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pyta­nia, czy wymiar obiek­ty­wny poziomu życia ma wpływ na zad­owole­nie z niego, a także czy ist­nieje taki poziom dochodów, po przekrocze­niu których respon­denci osią­gają zad­owole­nie z życia. Badaną grupę stanowi lud­ność wiejska o niepewnych dochodach, a więc osoby pracu­jące na pod­stawie umów o pracę w for­mach elasty­cznych, bezro­botni, utrzy­mu­jący się z zasiłków lub pracu­jący „na czarno”. W artykule doko­nano próby określe­nia pozy­cji dobrobytu wynika­ją­cych z porów­na­nia wymi­arów obiek­ty­wnego wyrażonego w dochodach oraz zaspoko­je­niu potrzeb, z wymi­arem subiek­ty­wnym będą­cym oceną zad­owole­nia z życia jako całości, a także zad­owole­nia z sytu­acji w Polsce. Przed­staw­iono również przyj­mowane postawy w zależności od pozy­cji dobrobytu oraz dochodowe miary pozy­cyjne dla różnych poziomów zad­owole­nia z życia.

Słowa kluc­zowe: lud­ność wiejska o niepewnych dochodach, zad­owole­nia z życia, poziom życia

BIBLIOGRAFIA
Agryle M. (2004), Causes and cor­re­lates of hap­pi­ness, w: D. Kajne­man, E. Diener, N. Schwarz, Well-being: the foun­da­tions of hedo­nic psy­chol­o­gyRus­sell Sage Foun­da­tion, New York, p. 353–373.
Ahu­via A. (2008), Wealth, Con­sump­tion and Hap­pi­ness, w: A. Lewis (ed.), Psy­chol­ogy and Eco­nomic Behav­iour, Cam­bridge Uni­ver­sity Press, Cam­bridge.
Csik­szent­mi­ha­lyi M. (1999), If we are so rich, why aren’t we happy?, „Amer­i­can Psy­chol­o­gist”, Vol. 54, No. 10, p. 821–827.
Cza­piński J. (2012), Ekono­mia szczęś­cia i psy­cholo­gia bogactwa, „Nauka”, nr 1, s. 51–88.
East­er­lin R.A. (1974), Does eco­nomic growth improve the human lot?, w: P.A. David, M.W. Reder (eds), Nations and house­holds in eco­nomic growth, Aca­d­e­mic Press, Nowy Jork.
East­er­lin R.A. (1995), Will Rais­ing the Incomes of all Increase the Hap­pi­ness of All?, „Jour­nal of Eco­nomic Behav­ior and Orga­ni­za­tion”, Vol. 27, p. 35–48.
Fes­tinger L. (1957),A the­ory of cog­ni­tive dis­so­nance, Stan­ford Uni­ver­sity Press, Stan­ford.
Frank R.H. (2005), Does Money Buy Hap­pi­ness?, w: F.A. Hup­pert, N. Baylis, B. Kev­erne (eds.), The sci­ence of well-being, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford, p. 461–473.
Glatzer W. (1987), Com­po­nents of well­be­ing: Ger­man Social Report, Part B, Sub­jec­tive well­be­ing, Social Indi­ca­tors Research, 19: 178.
Goli­nowska S. (1996), Bada­nia nad ubóst­wem. Założe­nia i metoda, w: S. Goli­nowska (red.), Pol­ska bieda. Kry­te­ria. Ocena. Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Gra­ham C., Fel­ton A. (2006), Inequal­ity and hap­pi­ness: Insights from Latin Amer­ica, „Jour­nal of Eco­nomic Inequal­ity”, Vol. 4, p. 107–122.
Gutkowska K. (1997), Rodzinne gospo­darstwa domowe na wsi w warunk­ach gospo­darki rynkowej, Wyd. SGGW, Warszawa.
Kali­nowski S. (2015), Poziom życia lud­ności wiejskiej o niepewnych dochodach, maszynopis, PWN, Warszawa.
Kaun D.E. (2005), Income and hap­pi­ness: earn­ing and spend­ing as sources of dis­con­tent, „The Jour­nal of Socio-Economics”, Vol. 34, p. 161–177.
Lis­ter R. (2007), Bieda, Wyd. Sic!, Warszawa, s. 140–146.
Michoń P. (2010), Ekono­mia szczęś­cia, Dom Wydawniczy Harasi­mow­icz, Poz­nań.
Net­tle D. (2005), Hap­pi­ness, the sci­ence behind your smile, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.
Olsen G.I., Schober B.I. (1993), The Sat­is­fied Poor. Devel­op­ment of an Intervention-Oriented The­o­ret­i­cal Frame­work to Explain Sat­is­fac­tion with a Life in Poverty, „Social Indi­ca­tors Research”, Vol. 28, p. 173–193.
Oswald A.J. (1997), Hap­pi­ness and eco­nomic per­for­mance, „Eco­nomic Jour­nal”, Vol. 107, p. 1815–1831.
Rayo L., Becker G.S. (2007), Evo­lu­tion­ary effi­ciency and hap­pi­ness, „Jour­nal of Polit­i­cal Econ­omy”, Vol. 115, p. 302–337.
Selig­man M.E.P. (1994), Elim­i­nowanie depresji i wyuc­zonej bezrad­ności, w: J. Cza­piński (red), Psy­cholo­gia pozy­ty­wna. Nauka o szczęś­ciu, zdrowiu, sile i cno­tach człowieka, PWN, Warszawa.
Strube M.J., Lott C.L., Le-Xuan-Hy G.M., Oxen­berg J., Deich­mann A.K. (1986), Self-evaluation of abil­i­ties: Accu­rate self-assessment ver­sus biased self-enhancement, „Jour­nal of Per­son­al­ity and Social Psy­chol­ogy”, Vol. 51, p. 16–25.
Teschl M., Comim F. (2005), Adap­tive pref­er­ences and capa­bil­i­ties: Some pre­lim­i­nary con­cep­tual explo­rations, „Review of Social Econ­omy”, Vol. 53(2), p. 229–247.
Zaleśkiewicz T. (2013), Psy­cholo­gia pieniądza, w: T. Tyszka (red.), Psy­cholo­gia Eko­nom­iczna, Gdańskie Wyd. Psy­cho­log­iczne, Gdańsk, s. 56.
Zapf W. (1984), The four well-being posi­tions, w: W. Glatzer, W. Zapf (ed.), Leben­squal­i­tat in der Bun­desre­pub­lik Deutsch­land, Cam­pus, Frankfurt.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Kryspin Kar­cz­mar­czuk (prof., Wyższa Szkoła Ped­a­gog­iczna w Łodzi)
Krzysztof Wychowałek (dok­torant Uni­w­er­sytetu Łódzkiego)
ANTECEDENCJE SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W SEKTORZE ENERGETYCZNYM (s. 21–28)
Sek­tor ener­gety­czny w Polsce charak­teryzuje się wysokim poziomem uzwiązkowienia pra­cown­ików. Autorzy anal­izują rolę cech społeczno-demograficznych, sta­tusu związkowego, kli­matu sto­sunków pracy i cechy   struk­tu­ralne w ksz­tał­towa­niu opinii pra­cown­ików na temat skuteczności dzi­ała­nia związków zawodowych. Z anal­izy wynika, że płeć, sta­tus związkowy oraz kli­mat sto­sunków pracy mają istotne znacze­nie w postrze­ga­niu skuteczności dzi­ała­nia orga­ni­za­cji związkowych. Sta­tus członkowski związku związkowego prze­jaw­iał szczególną moc w różni­cow­a­niu subiek­ty­wnie wyrażanych opinii przez badanych, w zakre­sie pewności pracy, warunków pracy oraz płacy.

Słowa kluc­zowe; Sek­tor ener­gety­czny, związki zawodowe, kli­mat sto­sunków pracy, skuteczność związków zawodowych

BIBLIOGRAFIA
Aguil­era R.V., Dabu A. (2005), Trans­for­ma­tion of Employ­ment Rela­tions Sys­tems in Cen­tral and East­ern Europe, „The Jour­nal of Indus­trial Rela­tions”, Vol. 47 (1).
CBOS (2013), Czyje interesy reprezen­tują związki zawodowe, nr 173, (grudzień).
CBOS (2014), Związki zawodowe i prawa pra­cown­icze, nr 106 (lip­iec).
Dast­malchian A. (1986), Envi­ron­men­tal char­ac­ter­is­tics and orga­ni­za­tional cli­mate: an exploratory study, „Jour­nal of Man­age­ment Stud­ies”, Vol. 23 (6).
Dast­malchian A. (2008), Indus­trial Rela­tions Cli­mate, w: P. Bly­ton, N. Bacon, J. Fior­ito, E. Heery (ed.), The Sage Hand­book of Indus­trial Rela­tions, Sage, Los Ange­les, s. 548–571.
Deery St., Erwin P., Iver­son R. (1999), Indus­trial rela­tions cli­mate, atten­dance behav­ior and the role of trade unions, „British Jour­nal of Indus­trial Rela­tions”, No. 4.
EPQ (2004), Employee Pro­file Ques­tion­naire. The work­place employ­ment rela­tions sur­vey, Depart­ment of Trade and Indus­try, National Cen­tre for Social Research, Lon­don.
Free­man R.B., Med­off J.L. (1984), What do union do?, Basic Books, New York.
Gar­dawski J., Mro­zow­icki A., Czarza­sty J. (2012), His­to­ria i ter­aźniejs­zość związków zawodowych w Polsce, „Dia­log. Pismo dia­logu społecznego”, nr 3.
Gar­dawski J., red. (2009), Polacy pracu­jący a kryzys fordyzmu, Scholar, Warszawa.
Givan R.K., Hipp L. (2012), Pub­lic per­cep­tions of union effi­cacy: a twenty four coun­try study, „Labor Stud­ies Jour­nal”, No. 1.
Heckathorn D.D. (1996), The Dynam­ics and dilem­mas of col­lec­tive action, „Amer­i­can Soci­o­log­i­cal Review”, No. 2, za: Wnuk-Lipiński E. (2008), Socjolo­gia życia pub­licznego, Scholar, Warszawa, s. 214.
Hof­st­ede G. (2000), Kul­tury i orga­ni­za­cje. Zapro­gramowanie umysłu, PWE, Warszawa.
Kamińska-Berezowska Sł. (2013), Kobi­ety w wybranych seg­men­tach pol­skiego ruchu związkowego a równość płci. Studium z zas­tosowaniem teorii Pierre’a Bour­dieu, Wyd. Uni­w­er­sytetu Śląskiego, Katow­ice.
Kozek W., Kubisa J. (2009), Sto­sunki pracy w świ­etle lib­er­al­iza­cji, „Dia­log. Pismo dia­logu społecznego”, nr 1–2.
Maciejew­ski A. (2013), Związki zawodowe w Europie – stan obecny i per­spek­tywy, „Dia­log. Pismo Dia­logu Społecznego”, nr 4.
Mar­tinez A.D., Fior­ito J. (2009), Gen­eral feel­ings toward unions and employ­ers as pre­dic­tors of union vot­ing intent, „Jour­nal of Labor Research”, No. 2.
Pyman A., Hol­land P., Teicher J., Cooper B.K. (2010), Indus­trial Rela­tions Cli­mate, Employee Voice and Man­age­r­ial Atti­tudes to Unions: An Aus­tralian Study, „British Jour­nal of Indus­trial Rela­tions”, No. 2.
Smir­cich L. (1983) Con­cepts of cul­ture and orga­ni­za­tional analy­sis, „Admin­is­tra­tive Sci­ence Quar­terly”, No. 3.
Snape E., Red­man T. (2012), Indus­trial Rela­tions Cli­mate and Union Com­mit­ment: An Eval­u­a­tion of Workplace-Level Effects, „Indus­trial Rela­tions”, No. 1.
Sroczyński G. (2014), Ile wytrzyma Polak, „Gazeta Wybor­cza” z 15.05.2014 r.
TNS OBOP (2004), Zau­fanie do związków zawodowych, luty, Warszawa.
Turner Th., D’art D. (2012), Pub­lic Per­cep­tions of Trade Unions in Coun­tries of the Euro­pean Union: A Causal Analy­sis, „Labor Stud­ies Jour­nal”, No. 1.
Visser J. (2003), Unions and Union­ism around the World, w: J.T. Addi­son, C. Schn­abel (ed.), Inter­na­tional Hand­book of Trade Unions, Edward Elgar, Chel­tenham, s. 366–413.
Wen­zel M. (2000), Tożsamość poli­ty­czna a sto­sunek do związków zawodowych w warunk­ach trans­for­ma­cji ustro­jowej, „Stu­dia Socjo­log­iczne”, nr 4.
Wen­zel M. (2009), Związki zawodowe w bada­ni­ach CBOS 1980–2008, w: J. Gar­dawski (red.), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Warszawa, Scholar, s. 533–550.
Wnuk-Lipiński E. (2005), Socjolo­gia życia pub­licznego, Scholar, Warszawa.
Wybrane prob­lemy restruk­tu­ryza­cji pod­miotów sek­tora ener­gety­cznego w Polsce, [online], http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=1543&cms=15 [dostęp 20.02.2015].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce publicznej

Andrzej Przymeński (prof., Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poz­na­niu)
SYSTEM SOCJALNEJ POMOCY MIESZKANIOWEJ W POLSCE I JEGO OCENA (s. 29–37)
Artykuł zaw­iera opis sys­temu soc­jal­nej pomocy mieszkan­iowej w Polsce, ocenę jego sprawności i skuteczności, a także rekomen­dacje doty­czące jego roz­woju. Benefic­jen­tami soc­jal­nej pomocy mieszkan­iowej jest w Polsce około 500 tys. jedno– i wieloosobowych gospo­darstw domowych o nis­kich i bardzo nis­kich dochodach. W soc­jal­nej pomocy mieszkan­iowej wyko­rzysty­wane są obec­nie cztery instru­menty: dwa typy najmu mieszkań (w tym lokali soc­jal­nych), dodatki mieszkan­iowe oraz obniżki czyn­szu. Pol­ski sys­tem soc­jal­nej pomocy mieszkan­iowej  powinien rozwi­jać się w kierunku stop­niowego rozsz­erza­nia gwarancji dostępu do mieszkań dla gospo­darstw domowych, które włas­nym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić.

Słowa kluc­zowe: soc­jalna pomoc mieszkan­iowa, bez­pieczeństwo mieszkan­iowe, mieszka­nia komu­nalne, lokale soc­jalne

BIBLIOGRAFIA
Ball J. (2012), Hous­ing Dis­ad­van­taged Peo­ple? Insid­ers and Out­siders in French Social Hous­ing, Rout­ledge, Lon­don and New York.
Ben­nett L., Smith J.L., Wright P.A., eds. (2006), Where are Poor Peo­ple to Live? Trans­form­ing Pub­lic Hous­ing Com­mu­ni­ties, M.E. Sharpe, Armonk, New York, Lon­don.
Cesarski M. (2014), Pub­liczna soc­jalna pomoc mieszkan­iowa – losy, rozwiąza­nia i treść, Kwartal­nik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Ofi­cyna Wydawnicza Szkoły Głównej Hand­lowej w Warsza­wie, Warszawa.
Di Biagi P. (2008), The Pub­lic City. Social hous­ing and urban rede­vel­op­ment in Turin, Umberto Alle­mandi and C., Turin – Lon­don – Venice – New York.
Gor­czyca M. (2012), Pomoc mieszkan­iowa w Fin­landii, „Poli­tyka Społeczna”, nr 8.
GUS (2012), Gospo­darka mieszkan­iowa w 2011 r., Warszawa.
GUS (2013), Mieszka­nia, Nar­o­dowy Spis Powszechny Lud­ności i Mieszkań 2011, Warszawa.
GUS (2014), Gospo­darstwa domowe w 2011 roku – wyniki spisu lud­ności i mieszkań 2011, Warszawa, http://www.poznan.pl/mim/main/polityka-mieszkaniowa-miasta-poznania-na-lata-2012–2022,p,15574,22921,22922.html [dostęp 6.09.2013].
Korniłow­icz J. (2007), Zmi­any sytu­acji mieszkan­iowej i warunków mieszkan­iowych, w: H. Zaniewska     (kier. tem­atu), Bieda mieszkan­iowa i wyk­lucze­nie. Anal­iza zjawiska i poli­tyki, IPiSS, Warszawa.
NIK (2014), Wykony­wanie przez wybrane gminy obow­iązku zapewnienia lokali soc­jal­nych i pomieszczeń tym­cza­sowych, Warszawa.
Poli­tyka    mieszkan­iowa Miasta Poz­na­nia na lata 2012–2022. Stan obecny i założe­nia (2012), Urząd Miasta Poz­na­nia, Wydział Gospo­darki Komu­nal­nej i Mieszkan­iowej.
Przymeński A., Oliwa-Ciesielska M. (2014), Pub­liczna pomoc mieszkan­iowa a demar­gin­al­iza­cja społeczna lud­ności ubo­giej, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poz­na­niu, Poz­nań.
Wilen W.P., Stas­sel W.L. (2006), Gautreaux and Chicago’s Pub­lic Hous­ing Cri­sis: The Con­flict Between Achiev­ing Inte­gra­tion and Pro­vid­ing Decent Hous­ing for Very Low-Income African Amer­i­cans, w: L. Ben­nett, J.L. Smith, P.A. Wright (eds.), Where are Poor Peo­ple to Live? Trans­form­ing Pub­lic Hous­ing Com­mu­ni­ties, M.E. Sharpe, Armonk, New York, Lon­don.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne, nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia, nauki o poli­tyce publicznej


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 2/2016

  PROFZBIGNIEW STRZELECKIOBITUARY     – Antoni Rajkiewicz
DILLEMMAS OF MANDATORY PENSION AGERadosław Pacud
BENEFITS FOR SENIORS IN THE POLISH SOCIAL SECURITY SYSTEMBeata  Samoraj-Charitonow

FROM RESEARCH AND STUDIES
MONEY DOESN’T BRING HAPPINESSMAYBE” – FACES OF OPINIONS INCONSISTENCY AMONG RURAL POPULATION WITH UNCERTAIN INCOMES Sła­womir Kali­nowski
THE ANTECEDENTS OF TRADE UNIONS EFFECTIVENESS IN THE ENERGY SECTORKryspin Kar­cz­mar­czuk, Krzysztof Wychowałek
THE HOUSING ASSISTANCE SYSTEM IN POLAND: AN ASSESSMENT – Andrzej Przymeński

BOOK REVIEW
Józef Jagas: GLOBAL MANAGEMENT CRISISReviewed by Józef Penc

INFORMATION
WORK: CHALLENGE FOR CONTEMPORARY SOCIAL POLICYAnna Karasińska, Szy­mon Wójcik

LABOUR MARKET” – NEW JOURNAL ISSUED BY INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES

RESULTS XVIITH COMPETITION FOR THE BEST M.D. THESES AND PH.D. DISSERTATIONS IN THE FIELD OF LABOUR MARKET ISSUES AND SOCIAL POLICY

DIARY OF SOCIAL POLICY

Radosław Pacud (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Eco­nom­ics in Katow­ice)
DILLEMMAS OF MANDATORY PENSION AGE (p. 2–8)
Deter­min­ing of retire­ment age should ful­fill dif­fer­ent assump­tions. It is pos­si­ble to con­sider these assump­tions in rela­tion to dilem­mas which should be resolve by the state and finally result in change of legal reg­u­la­tion. The goal of the arti­cle is to present such dilem­mas and the ways of solv­ing it by the leg­is­la­ture, mostly within the 11th May 2012 Bill of law, which is effect­ing grad­ual increas­ing the retire­ment age to 67 years and mak­ing him equal for men and women. The lit­er­a­ture of social pol­icy, eco­nomic and the law of social secu­rity has been elab­o­rated in the arti­cle. The most inter­est­ing issues were col­lected into the deter­mined sequence, which should be con­sid­ered in the process of con­sti­tut­ing the retire­ment age. In this arti­cle it is men­tioned how con­tem­po­rary con­di­tion­ing influ­ence to way of solv­ing dilem­mas that con­cern: the scale of increas­ing the retire­ment age, the scope (sub­jec­tive) of stan­dard­iz­ing the retire­ment age, and time nec­es­sary to imple­ment­ing changes. The arti­cle is the pre­sen­ta­tion of issues of the change of the retire­ment age in the universal.

Key­words: retire­ment age, dilem­mas, increas­ing the retire­ment age

Beata Samoraj-Charitonow (Junior Pro­fes­sor, Insti­tute of Social Pol­icy, Uni­ver­sity of War­saw)
BENEFITS FOR SENIORS IN THE POLISH SOCIAL SECURITY SYSTEM (p. 8–15)
The social secu­rity sys­tem in Poland includes, in accor­dance with Pol­ish law scheme, nine social risks and there­fore is divided into sev­eral areas, which are gov­erned by the pro­vi­sions of sev­eral acts and financed using var­i­ous tech­niques of social secu­rity. The pur­pose of this arti­cle is to review and ana­lyze the pow­ers seniors to ben­e­fits from the social secu­rity sys­tem. The arti­cle presents an analy­sis on enti­tle­ment to ben­e­fits in cash and in kind in such areas as uni­ver­sal social secu­rity, health care, fam­ily sup­port (fam­ily ben­e­fits sys­tem), social assistance.

Key­words: social secu­rity sys­tem, seniors, ben­e­fits for seniors

Sła­womir Kali­nowski (Junior Pro­fes­sor, Poz­nan Uni­ver­sity of Life Sci­ences)
MONEY DOESN’T BRING HAPPINESSMAYBE” – FACES OF OPINIONS INCONSISTENCY AMONG RURAL POPULATION WITH UNCERTAIN INCOMES (p. 16–20)
The aim of the paper is to answer the ques­tion, if the objec­tive dimen­sion of stan­dard of liv­ing influ­ences life sat­is­fac­tion and if there is such an income level, above which the respon­ders achieve life sat­is­fac­tion. The inves­ti­gated group includes rural pop­u­la­tion with uncer­tain incomes, and so peo­ple work­ing on the basis employ­ment con­tracts in the flex­i­ble forms, the unem­ployed, liv­ing on ben­e­fits or work­ing in the grey area. There was made a trial to spec­ify the wel­fare posi­tions result­ing from com­par­i­son between objec­tive dimen­sion expressed in incomes as well as sat­is­fac­tion of needs and sub­jec­tive dimen­sion, which is the assess­ment of sat­is­fac­tion with life and also sat­is­fac­tion with sit­u­a­tion in Poland. The adopted atti­tudes depend­ing on wel­fare posi­tion and income posi­tion mea­sures for dif­fer­ent life sat­is­fac­tion lev­els were also presented.

Key­words: rural pop­u­la­tion with uncer­tain income, life’s sat­is­fac­tion, stan­dard of living

Kryspin Kar­cz­mar­czuk (Pro­fes­sor, Ped­a­gog­i­cal Uni­ver­sity of Lodz)
Krzysztof Wychowałek Ph.D Stu­dent, Insti­tute of Soci­ol­ogy, Uni­ver­sity of Lodz)
THE ANTECEDENTS OF TRADE UNIONS EFFECTIVENESS IN THE ENERGY SECTOR (p. 21–28)
The energy sec­tor in Poland is char­ac­terised by a high level of union­i­sa­tion. In this arti­cle we ana­lyze the role of socio-demographic char­ac­ter­is­tics of indi­vid­u­als, union sta­tus, labor rela­tions cli­mate and struc­tural attrib­utes in shap­ing the per­cep­tions of employ­ees in terms of the effi­cacy of labor unions. From our analy­sis, we can con­clude that gen­der, union-membership sta­tus and cli­mate indus­trial rela­tions mat­ter in deter­min­ing per­cep­tions of the effi­cacy of labor unions. In par­tic­u­lar, we find that union mem­bers feel more pos­i­tive about the abil­ity of unions to pro­tect job secu­rity, work­ing con­di­tions and pay than nonunion mem­bers and that for­mer mem­bers not dif­fer from never union mem­bers in these views.

Key­words: energy sec­tor, labor unions, cli­mate indus­trial rela­tions, effi­ciency labor union

Andrzej Przymeński (Pro­fes­sor, Poz­nan Uni­ver­sity of Eco­nom­ics)
THE HOUSING ASSISTANCE SYSTEM IN POLAND: AN ASSESSMENT (p. 29–37)
This arti­cle con­tain a descrip­tion of the hous­ing assis­tance sys­tem in Poland, an assess­ment of its effi­ciency and rec­om­men­da­tions related to its devel­op­ment. The ben­e­fi­cia­ries of this assis­tance are about 500 thou­sands house­holds com­posed of one or many mem­bers, belonged to cat­e­gories of low and very low income. Today in Poland there are four instru­ments applied to hous­ing assis­tance: two form of coun­cil flats lease, hous­ing sup­ple­ment and tem­po­rary reduc­tion of rent. The Pol­ish sys­tem of hous­ing assis­tance should develop to a direc­tion of grad­u­ally exten­sion of states guar­an­tees of access to flats for house­holds, which are not able to pro­vide accom­mo­da­tion for them­selves with their own efforts.

Key­words: Hous­ing assistance

prze­jdź do Spisu treści

« powrót