Nr 3 (504) 2016

Spis treści 3/2016

 Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

MODELE POLITYKI SPOŁECZNEJ W EUROPIE I ICH SKUTECZNOŚĆ – TEORIA A PRAKTYKAWoj­ciech Bąba
WPŁYW NIEDOPASOWAŃ KWALIFIKACYJNYCH NA WYNAGRODZENIA ABSOLWENTÓW W POLSCELeszek Win­cen­ciak
TRENER PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ JAKO PODSTAWOWA INSTYTUCJA SYSTEMU ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGOPiotr Kawka
PRAWNE UWARUNKOWANIA TWORZENIA I ROZWIJANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W POLSCEKatarzyna Andrejuk
ANOMIA I DEWIACJA W PERSPEKTYWIE OCENY WSPÓŁCZESNEJ RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ – Marcin B. Jurczyk

RECENZJE
Ewa Gier­manowska, Mar­i­ola Racław, Marek Rym­sza (red. nauk.): KWESTIA SPOŁECZNA U PROGU XXI WIEKU. KSIĘGA JUBILEUSZOWA DLA PROFESOR JÓZEFINY HRYNKIEWICZrec. Jacek P. Męcina

INFORMACJE
WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE W POLITYCE SPOŁECZNEJ – WYZWANIA I REALIAHanna Kroczak, Emilia Zielińska
WYZWANIA MODERNIZACJI GOSPODARCZEJ – DOŚWIADCZENIA HISTORYCZNEIwona Zakrzewska
POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC STARZENIA SIĘ I STAROŚCI W POLSCE W LATACH 2015–2035 – Beata Kaczyńska
   WSPOMNIENIE O KS PROF. LEONIE DYCZEWSKIM   Dar­iusz Wadowski

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Woj­ciech Bąba (dr, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Krakowie)
MODELE POLITYKI SPOŁECZNEJ W EUROPIE I ICH SKUTECZNOŚĆ – TEORIA A PRAKTYKA (s. 1–7)
Celem artykułu było doko­nanie anal­izy najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych w lit­er­aturze mod­eli poli­tyki społecznej i metod oceny ich skuteczności oraz zapro­ponowanie na  pod­stawie wyników tej anal­izy włas­nej metody oceny skuteczności kra­jowych poli­tyk społecznych, real­i­zowanych w Europie. Metoda ta bazowała na dwóch wymi­arach: spraw­iedli­wości społecznej oraz efek­ty­wności eko­nom­icznej oraz sześ­ciu miernikach (zmi­en­nych). Anal­iza empiryczna obe­j­mowała lata 2004–2013 i doty­czyła 28 kra­jów członkows­kich Unii Europe­jskiej oraz trzech kra­jów EFTA: Islandii, Nor­wegii i Szwa­j­carii. Okazało się, że w anal­i­zowanej grupie 31 kra­jów domi­nowały rozwiąza­nia spraw­iedliwe i efek­ty­wne (13 kra­jów) oraz niespraw­iedliwe i nieefek­ty­wne (10 krajów).

Słowa kluc­zowe: poli­tyka społeczna, mod­ele poli­tyki społecznej w Europie, spraw­iedli­wość społeczna, efek­ty­wność ekonomiczna

BIBLIOGRAFIA
Anioł W. (2010), Europe­jska poli­tyka społeczna – pode­jś­cie teo­re­ty­czne, „Poli­tyka Społeczna”, nr 10, s. 1–5.
Boeri T. (2002), Let Social Pol­icy Mod­els Com­pete and Europe Will Win, John F. Kennedy School of Gov­ern­ment, Har­vard Uni­ver­sity, Cam­bridge.
Esping-Andersen G. (1990), The Three Worlds of Wel­fare Cap­i­tal­ism, Prince­ton Uni­ver­sity Press, Prince­ton.
Księżopol­ski M. (2008), Poli­tyka społeczna w różnych kra­jach i mod­ele poli­tyki społecznej, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Poli­tyka społeczna, PWN, Warszawa.
Księżopol­ski M. (2012), Skuteczność mod­eli poli­tyki społecznej w rozwiązy­wa­niu prob­lemów ludzi starych, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 18, s. 13–37.
Rosati D. (2009), Europe­jski Model Społeczny. Osiąg­nię­cia, prob­lemy i kierunki zmian, w: D. Rosati (red.), Europe­jski Model Społeczny – doświad­czenia i przyszłość, PWE, Warszawa.
Sapir A. (2005), Glob­al­iza­tion and the Reform of Euro­pean Social Mod­els, Black­well Pub­lish­ing, Oxford.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­liczne, poli­tyka społeczna

Leszek Win­cen­ciak (dr, Wydział Nauk Eko­nom­icznych UW)
WPŁYW NIEDOPASOWAŃ KWALIFIKACYJNYCH NA WYNAGRODZENIA ABSOLWENTÓW W POLSCE (s. 7–12)
Niedopa­sowa­nia kwal­i­fika­cyjne i/lub kom­pe­ten­cyjne (qual­i­fi­ca­tion mis­match) rozu­mi­ane są jako różnica między poziomem kwal­i­fikacji i/lub kom­pe­tencji posi­adanych przez pra­cown­ików oraz wyma­ganych przez rodzaj pracy przez nich wykony­wanej. Niedopa­sowa­nia kwal­i­fika­cyjne są świadectwem nieop­ty­mal­nej alokacji zasobów w gospo­darce. Nieefek­ty­wność tego rodzaju może z kolei staw­iać pytanie o racjon­al­ność wydatkowa­nia pub­licznych środ­ków na edukację. Z punktu widzenia pra­co­daw­ców ist­nie­nie dużego rozdźwięku między kwal­i­fikac­jami posi­adanymi przez potenc­jal­nych pra­cown­ików a wyma­gani­ami danego stanowiska pracy stwarzają prob­lemy wielo­rakiego rodzaju: pod­noszą koszty rekru­tacji, wyma­gają testowa­nia i ujaw­ni­a­nia rzeczy­wis­tej pro­duk­ty­wności pra­cown­ików, wyma­gają dużych nakładów na szkole­nia i zdoby­wanie braku­ją­cych umiejęt­ności. Badanie na pod­stawie danych zgro­mad­zonych w ramach pro­jektu prowad­zonego w Insty­tu­cie Badań Eduka­cyjnych pt. „Społeczne i eko­nom­iczne uwarunk­owa­nia wyborów osób w wieku 19–30 lat doty­czą­cych stu­diowa­nia” ujaw­ni­ają, że około 30% absol­wen­tów charak­teryzuje się niedopa­sowaniem wer­tykalnym, zaś około 35% absol­wen­tów z wyk­sz­tałce­niem wyższym deklaruje niedopa­sowanie hory­zon­talne do aktu­al­nie wykony­wanej pracy. Oba zjawiska mają swoje kon­sek­wencje dla wyna­grodzeń, co w dłuższej per­spek­ty­wie może również wpły­wać na wartość i stopę zwrotu z wykształcenia.

Słowa kluc­zowe: niedopa­sowa­nia kwal­i­fika­cyjne, płace, absolwenci

BIBLIOGRAFIA
Allen J., van der Velden R. (2001), Edu­ca­tional Mis­matches Ver­sus Skill Mis­matches: Effects on Wages, Job Sat­is­fac­tion and On-the-Job Search, „Oxford Eco­nomic Papers”, Vol. 53, No. 3, p. 434–452.
Barone C., Ortiz L. (2011), Overe­d­u­ca­tion among Euro­pean Uni­ver­sity Grad­u­ates: a com­par­a­tive analy­sis of its inci­dence and the impor­tance of higher edu­ca­tion dif­fer­en­ti­a­tion, „Higher Edu­ca­tion”, Vol. 61(3), p. 325–337.
Bauer T. (2002), Edu­ca­tional Mis­match and Wages: A Panel Analy­sis, „Eco­nom­ics of Edu­ca­tion Review”, Vol. 21, p. 221–229.
Budria S., Moro-Egido A.I. (2008), Edu­ca­tion, edu­ca­tional mis­match, and wage inequal­ity: Evi­dence for Spain, „Eco­nom­ics of Edu­ca­tion Review”, Vol. 27, p. 332–341.
Dun­can G., Hoff­man S. (1981), The inci­dence and wage effects of overe­d­u­ca­tion, „Eco­nom­ics of Edu­ca­tion Review”, Vol. 1(1), p. 75–86.
Fields G.S. (1975), Rural-urban migra­tion, urban unem­ploy­ment and under­em­ploy­ment, and job-search activ­ity in LDC’s, „Jour­nal of Devel­op­ment Eco­nom­ics”, Vol. 2(2), p. 165–187.
Gajderow­icz T., Grotkowska G., Win­cen­ciak L. (2012), Pre­mia pła­cowa z wyk­sz­tałce­nia wyższego według grup zawodów, „Ekon­o­mista”, nr 5, s. 577–603.
García-Aracil A., van der Velden R. (2008), Com­pe­ten­cies for Young Euro­pean Higher Edu­ca­tion Grad­u­ates: Labor Mar­ket Mis­matches and Their Pay­offs, „Higher Edu­ca­tion”, Vol. 55(2), p. 219–239.
Groot W., van den Brink H.M. (2000), Overe­d­u­ca­tion in the Labour Mar­ket: A Meta Analy­sis, „Eco­nom­ics of Edu­ca­tion Review”, Vol. 19, p. 149–158.
John­son W.R. (1978), A the­ory of job shop­ping, „The Quar­terly Jour­nal of Eco­nom­ics”, Vol. 92(2), p. 261–278.
Kiker B., San­tos M., de Oliveira M. (1997), Overe­d­u­ca­tion and under­e­d­u­ca­tion: evi­dence for Por­tu­gal, „Eco­nom­ics of Edu­ca­tion Review”, Vol. 16(2), p. 111–125.
Korpi T., Tahlin M. (2009), Edu­ca­tional mis­match, wages, and wage growth: Overe­d­u­ca­tion in Swe­den, 1974–2000, „Labour Eco­nom­ics”, Vol. 16(2), p. 183–193.
Mazum­dar D. (1975), The the­ory of share-cropping with labour mar­ket dual­ism, „Eco­nom­ica, Lon­don School of Eco­nom­ics and Polit­i­cal Sci­ence”, Vol. 42(167), p. 261–271.
McGuin­ness S., Sloane P.J. (2011), Labour mar­ket mis­match among UK grad­u­ates: An analy­sis using REFLEX data, „Eco­nom­ics of Edu­ca­tion Review”, Vol. 30(1), p. 130–145.
Now­icki M., red. (2008), Pomorska mapa zawodów i umiejęt­ności przyszłości, Pomorskie Obser­wa­to­rium Rynku Pracy, IBnGR, Gdańsk.
OECD (2011), OECD Employ­ment Out­look 2011, OECD Pub­lish­ing, Paris.
Salas-Velasco M. (2006), Pri­vate returns to an uni­ver­sity edu­ca­tion: An instru­men­tal vari­ables approach, „Higher Edu­ca­tion”, Vol. 51, p. 411–438.
Spence M. (1973), Job mar­ket sig­nalling, „Quar­terly Jour­nal of Eco­nom­ics”, Vol. 87, p. 355–374.
Thurow L.C. (1975), Gen­er­at­ing Inequal­ity: The Dis­tri­b­u­tional mech­a­nisms of the econ­omy, National Tech­ni­cal Infor­ma­tion Ser­vice, Spring­field.
Tsai Y. (2010), Returns to Overe­d­u­ca­tion: A Lon­gi­tu­di­nal Analy­sis of the US Labor Mar­ket, „Eco­nom­ics of Edu­ca­tion Review”, Vol. 29, p. 606–617.
Ver­dugo R., Ver­dugo N. (1989), The Impact of Sur­plus School­ing on Earn­ings: Some Addi­tional Find­ings, „Jour­nal of Human Resources”, Vol. 24, p. 629–643.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej

Piotr Kawka (dok­torant, Katolicki Uni­w­er­sytet Lubel­ski Jana Pawła II)
TRENER PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ JAKO PODSTAWOWA INSTYTUCJA SYSTEMU ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO (s. 13–18)
Zatrud­nie­nie wspo­ma­gane polega na zapewnie­niu wspar­cia osobom niepełnosprawnym lub innym grupom zagrożonym wyk­lucze­niem w uzyska­niu i utrzy­ma­niu płat­nego zatrud­nienia na otwartym rynku pracy. Głównymi zasadami tego sys­temu są: indy­wid­u­alne pode­jś­cie do niepełnosprawnego i jego upod­miotowie­nie, poszanowanie jego god­ności oraz dostęp­ność i poufność usług. Zawód tren­era pracy osoby niepełnosprawnej jest jedną z pod­sta­wowych insty­tucji funkcjonu­ją­cych w tym sys­temie akty­wiz­a­cji społeczno-zawodowej. Jego istotą jest umożli­wie­nie niepełnosprawnemu uzyska­nia stosownego zatrud­nienia i adap­tacja w miejscu pracy. Cechy osobowe, jakimi powinien wykazy­wać się kandy­dat na tren­era pracy, to głównie kon­tak­towość, dys­pozy­cyjność, zdol­ność współpracy i cier­pli­wość. Pro­ce­dura tej formy akty­wiz­a­cji składa się z wielu etapów, poczy­na­jąc od rekru­tacji, stworzenia planu dzi­ałań, wspar­cia w uzyska­niu pracy i adap­tacji, aż do mon­i­toringu dal­szej sytu­acji pracownika.

Słowa kluc­zowe: niepełnosprawność, zatrud­nie­nie, akty­wiz­a­cja, trener, wspo­ma­ganie, praca, sys­tem, adaptacja

BIBLIOGRAFIA
Asysta rodzinna i tren­ing pracy, PCPR w Lesznie, [online], http://pcprleszno.pl/asysta_rodzinna.php [dostęp 23.07.2014].
Cytowska B., Wołowicz-Ruszkowska A. (2013), Trener pracy. Doku­ment uwzględ­ni­a­jący wiedzę zas­taną na temat funkcjonowa­nia tren­era pracy, na pod­stawie pol­s­kich i zagranicznych opra­cowań, wyd. 1, Pol­skie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa.
Dubanik J., Fiedorow­icz M., Gawry­luk M., Gemza I., Gorący M., Kornaszewska-Antoniuk Ł., Skalska K., Zakrzewska M., Żydok P., Cygan M., Podręcznik zatrud­nienia wspo­ma­ganego, [online], s. 5–6, http://eudajmonia.pl/projekty/aktualne/zatrudnienie-wspomagane/?projectAction=download [dostęp 21.07.2014].
Gar­bat M. (2014), Reha­bil­i­tacja zawodowa oraz zatrud­ni­anie osób z niepełnosprawnoś­ci­ami w XX i XXI wieku, „Niepełnosprawność – zagad­nienia, prob­lemy, rozwiąza­nia”, nr 2/(11), s. 130–149.
Gorący M., Rola pra­co­dawcy w pro­ce­sie akty­wiz­a­cji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – skuteczne rozwiąza­nia, [online], s. 14, http://www.centrumngo.pl/attachments/article/44/M.Gor%C4%85cy_pdf [dostęp 20.07.2014].
HEJ KONIKU!”. Pro­jekt „Trener pracy”. „Akty­wni na rynku pracy – TRENER PRACY narzędziem wyrówny­wa­nia szans osób niepełnosprawnych”, Fun­dacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym, [online], http://www.hejkoniku.org.pl/PROJEKT-TRENER-PRACY,9,pr,26,j,1.html [dostęp 27.08.2014].
Kirenko J., Sarzyńska E. (2010), Bezrobo­cie. Niepełnosprawność. Potrzeby, wyd. 1, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Mikołaja Kopernika, Lublin.
Kryńska E., Pater K. (2013), Pro­jekt zatrud­nie­nie osób niepełnosprawnych – per­spek­tywy wzrostu. Raport syn­te­ty­czny, [online], s. 142, Warszawa, http://www.watchdogpfron.pl/wp-content/uploads/2014/02/Pater-Zatrudnienie_osob_niepelnosprawnych.pdf [dostęp 24.07.2014].
Kukla D., Duda W., Czerw-Bajer M. (2011), Osoby niepełnosprawne w sys­temie edukacji i porad­nictwa zawodowego, wyd. 1, Difin, Warszawa.
Majew­ski T. (1999), Sys­temy reha­bil­i­tacji zawodowej w kra­jach Europy Zachod­niej, wyd. 1, Kra­jowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa.
Majew­ski T. (2006), Zatrud­nie­nie wspo­ma­gane osób niepełnosprawnych, wyd. 1, Kra­jowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa.
Majew­ski T. (2011), Między­nar­o­dowe doświad­czenia w zakre­sie zatrud­ni­a­nia wspo­ma­ganego osób niepełnosprawnych, w: Zatrud­nie­nie wspo­ma­gane. Mate­ri­ały kon­fer­en­cyjne, Boguszewska K., Dunaj M., Dzi­urla R., Fiedorow­icz M., Majew­ski T., Olek­siak E., Rym­sza A., Woźniak-Szymańska A., Zakrzewska M., Biuro Pełnomoc­nika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Warszawa.
Majew­ski T. (2011), Porad­nictwo zawodowe i pośred­nictwo pracy dla osób niepełnosprawnych. Porad­nik dla urzędów pracy, wyd. 1, Biuro Pełnomoc­nika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Warszawa.
Mate­riał infor­ma­cyjny trener, PFRON, [online], http://www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/Programy_celowe/Trener_pracy/material_informacyjny_trener.doc [dostęp 02.08.2014].
Pilotażowy pro­gram „Akty­wny samorząd”, PFRON, [online], http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,Pilotazowy-program-Aktywny-samorzad.html [dostęp 30.08.2014].
Pol­skie Forum Osób Niepełnosprawnych (2013), Europe­jska Unia Zatrud­nienia Wspo­ma­ganego. Broszura infor­ma­cyjna i stan­dardy jakości, Warszawa, s. 9, [online], http://www.trenerpracy.eu/wp-content/uploads/europejska-unia-zatrudnienia-wspomaganego-broszurainformacyjna-i-standardy-jakosci.pdf [dostęp 21.07.2014].
Raport z bada­nia funkcjonu­ją­cych mod­eli świad­czenia usług przez tren­era pracy, [online], s. 40, http://www.watchdogpfron.pl/wp-content/uploads/2014/02/raport-z-badania-funkcjonujacych-modeliswiadczenia-uslug-przez-trenera-pracy.pdf [dostęp 19.07.2014].
Raszeja-Ossowska I., Wit­ryna Wiejska. Wspar­cie dla akty­wnych społeczności lokalnych, Asys­tent osoby niepełnosprawnej, [online], http://ww.org.pl/strona-glowna/poradniki/item/27471-asystentosoby-niepelnosprawnej [dostęp 05.08.2014].
Stanisławski P., Nie ma odwrotu od usług asys­tenc­kich, [online], http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/11716?print_doc_id=22336 [dostęp 02.08.2014].
Szostak B. (2013), Europe­jska Unia Zatrud­nienia Wspo­ma­ganego. Zbiór prak­ty­cznych wskazówek, [online], Pol­skie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa.
Trener pracy jako sposób na zwięk­sze­nie zatrud­nienia osób niepełnosprawnych, w: Trener pracy, PFRON, [online], http://www.trenerpracy.eu/aktualnosci/pytania-i-odpowiedzi [dostęp 21.07.2014].
Trener pracy, PFRON, [online], https://www.pfron.org.pl/pl/programy-izadania-pfr/trener-pracy/92,SpistresciprogramuTrenerpracy.html [dostęp 28.07.2014].
Wołowicz-Ruszkowska A. (2012), Wspar­cie osób z upośledze­niem umysłowym w stop­niu umi­arkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub z niepełnosprawnoś­ci­ami sprzężonymi oraz głębokim stop­niem upośledzenia umysłowego – podręcznik dobrych prak­tyk, wyd. 1, PFRON, Warszawa: Zakrzewska M., Człowiek – najlep­sza inwest­y­cja!. Trener pracy jako sposób na zwięk­sze­nie zatrud­nienia osób niepełnosprawnych. Zatrud­nie­nie wspo­ma­gane, [online], http://www.trenerpracy.eu/wp-content/uploads/prezentacja-zatrudnienie-wspomagane-w-ramachprojektu-trener-pracy-jako-sposob-na-zwiekszenie-zatrudnienia-osob-niepelnosprawnych-.pdf [dostęp 03.08.2014].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Katarzyna Andrejuk (dr, Insty­tut Filo­zofii i Socjologii PAN)
PRAWNE UWARUNKOWANIA TWORZENIA I ROZWIJANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE (s. 18–24)
Artykuł anal­izuje reg­u­lacje usta­wowe doty­czące możli­wości prowadzenia przez cud­zoziem­ców dzi­ałal­ności gospo­dar­czej. Unor­mowa­nia te stanowią ważny ele­ment poli­tyki migra­cyjnej Pol­ski w zakre­sie dostępu migrantów do rynku pracy. Sku­pi­a­jąc się na ustawie o swo­bodzie dzi­ałal­ności gospo­dar­czej oraz ustawie o cud­zoziem­cach, w artykule anal­i­zowany jest dostęp imi­grantów do dwóch typów prowadzenia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej: jako osoby fizy­czne (jed­noosobowa dzi­ałal­ność gospo­dar­cza) oraz jako osoby prawne lub jed­nos­tki orga­ni­za­cyjne (spółki osobowe lub kap­i­tałowe). Anal­iza ewolucji pol­skiej poli­tyki migra­cyjnej w omaw­ianym zakre­sie pokazuje, że w ostat­nim dziesię­ci­ole­ciu nastąpiła znacząca lib­er­al­iza­cja dostępu cud­zoziem­ców do jed­noosobowej dzi­ałal­ności gospo­dar­czej – możli­wość taką otrzymy­wało coraz więcej kat­e­gorii imi­grantów. Zmi­any prawa w dostępie do zez­wole­nia na pobyt cud­zoziemca w Polsce w związku z pracą w utwor­zonej przez niego spółce mają charak­ter raczej kon­sol­i­dacji doty­chcza­sowych rozwiązań niż liberalizacji.

Słowa kluc­zowe: imi­granci, rynek pracy, dzi­ałal­ność gospo­dar­cza, spółki

BIBLIOGRAFIA
Bargiel A. (2009), Zatrud­ni­anie cud­zoziem­ców w Polsce, „Admin­is­tracja: teo­ria, dydak­tyka, prak­tyka”, nr 4(17), s. 23–38.
Cejmer M., red. (2008), Europe­jskie prawo spółek, t. IV. Spółki zagraniczne w Polsce, wyd. Ofi­cyna, Warszawa.
Poli­tyka migra­cyjna Pol­ski – stan obecny i pos­tu­lowane dzi­ała­nia (2012), doku­ment przyjęty przez Radę Min­istrów w dniu 31 lipca 2012 r., http://bip.msw.gov.pl/bip/polityka-migracyjna-po/19529,Polityka-migracyjna-Polski.html [dostęp 24.10.2015].
Poli­tyka migra­cyjna Pol­ski – stan obecny i pos­tu­lowane dzi­ała­nia – Plan wdraża­nia (2014). Doku­ment przyjęty przez Zespół uch­wałą z dnia 28 maja 2014 r., http://bip.msw.gov.pl/bip/polityka-migracyjna-po/19529,Polityka-migracyjna-Polski.html [dostęp 24.10.2015].
Spra­woz­danie z real­iza­cji Planu wdraża­nia dla doku­mentu „Poli­tyka migra­cyjna Pol­ski – stan obecny i pos­tu­lowane dzi­ała­nia” w II kwartale 2015, http://bip.msw.gov.pl/bip/polityka-migracyjna-po/19529,Polityka-migracyjna-Polski.html [dostęp 24.10.2015].
Szafrański D. (2010), Cud­zoziemiec (osoba fizy­czna) jako przed­siębiorca prawa pol­skiego, „Europe­jski Przegląd Sądowy”, nr 7, s. 30–34.
Wysieńska K. (2010), Testy dyskrymi­na­cyjne – metoda i zas­tosowa­nia, ISP, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, nauki prawne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, prawo

Marcin B. Jur­czyk (dok­torant, Pol­ski Uni­w­er­sytet na Obczyźnie w Lon­dynie)
ANOMIA I DEWIACJA W PERSPEKTYWIE OCENY WSPÓŁCZESNEJ RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ (s. 24–28)
Przed­miotem artykułu są rozważa­nia na temat różnych sposobów rozu­mienia dewiacji i anomii w życiu społecznym. Przede wszys­tkim jako funkcji kon­troli społecznej oraz jako funkcji naz­nacza­nia i styg­matyza­cji. Rozważane jest także poję­cie i zjawisko dewiacji pozy­ty­wnej w kon­cepcji Jerzego Kwaśniewskiego. Odwołano się do teorii socjo­log­icznych wyjaś­ni­a­ją­cych teo­re­ty­czne pod­stawy inter­pre­tacji zachowań dewia­cyjnych, jak również roli środowiska szkol­nego oraz rodzin­nego w roz­woju zachowań dewia­cyjnych. Tu szczegól­nego znaczenia nabiera odwołanie się do teorii napię­cia Roberta Agnew.

Słowa kluc­zowe: anomia, dewiacja, poli­tyka społeczna, przestępc­zość, kon­trola społeczna

BIBLIOGRAFIA
Agnew R. (1992), Foun­da­tion for a gen­eral strain the­ory of crime and delin­quency, “Crim­i­nol­ogy”, Vol. 30, Issue 1, p. 47–87.
Bab­bie E. (2004/2013), Bada­nia społeczne w prak­tyce, PWN, Warszawa.
Bałan­dynow­icz A. (2009), Teo­re­ty­czne pod­stawy probacji. Probacja – wielopas­mowa teo­ria resoc­jal­iza­cji z udzi­ałem społeczeństwa, „Probacja”, nr 1, s. 11–49.
Bartkow­icz Z. (2013), Agresy­wność, kom­pe­tencje społeczne i samoocena resoc­jal­i­zowanych nielet­nich a ich przestępc­zość w okre­sie dorosłości, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Becker H.S. (1966), Out­siders: Stud­ies in the Soci­ol­ogy of Deviance, The Free Press, New York.
Borzucka-Sitkiewicz K. (2010), Środowiskowe uwarunk­owa­nia agresy­wnych zachowań młodzieży, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Śląskiego, Katow­ice.
Celmer B. (2013), Dewiacja i anomia w uję­ciu sys­te­mowym, „Kul­tura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 133–154.
Czerwińska-Jakimiuk E. (2011), Przestępc­zość młodocianych. Inter­pre­tacja zjawiska w świ­etle ogól­nej teorii napię­cia Roberta Agnew, Wydawnictwo Naukowe Uni­w­er­sytetu Ped­a­gog­icznego, Kraków.
Dobieszewski A. (2004), Przy­czyny i prze­jawy patologii społecznej. „Poli­tyka i Społeczeństwo”, nr 1, s. 153–166.
Durkheim E. (2000), Zasady metody socjo­log­icznej, PWN, Warszawa.
Fil­ip­iak M. (1997), Socjolo­gia zachowań dewia­cyjnych, w: M. Fil­ip­iak (red.), Przestępc­zość nielet­nich. Źródła. Prze­jawy. Środki zarad­cze, LTN, Lublin.
Good­man N. (2009), Wstęp do Socjologii, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poz­nań.
Huscha D., Mau S. (2005), Social anomie and racial seg­re­ga­tion in South Africa, „Social Indi­ca­tors Research”, Vol. 76, Issue 3, p. 467–498.
Klinge­mann J.I. (2010), Hory­zonty zmi­any zachowa­nia nało­gowego w Polsce, w: J. Kwaśniewski (red.), Insty­tut Pro­fi­lak­tyki Społecznej i Resoc­jal­iza­cji Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, „Prace Kat­edry Socjologii Norm, Dewiacji i Kon­troli Społecznej”, t. 11, s. 1–215.
Kojder A. (1980), Co to jest teo­ria naz­nacza­nia społecznego?, „Stu­dia Socjo­log­iczne”, nr 3, s. 45–65.
Kusion M. (2011), Krymi­no­log­iczna anal­iza fil­mowych wizji przestępc­zości zor­ga­ni­zowanej, Zeszyt Naukowy „Ape­iron”, Wyższa Szkoła Bez­pieczeństwa Pub­licznego i Indy­wid­u­al­nego, WSBPiI, Kraków, nr 5, s. 65–118.
Kwaśniewski J. (1976), Pozy­ty­wna dewiacja społeczna, „Stu­dia Socjo­log­iczne”, nr 3, s. 250.
Kwaśniewski J. (2012), Czy ist­nieje dewiacja społeczna?, „Prace Insty­tutu Pro­fi­lak­tyki Społecznej i Resoc­jal­iza­cji”, t. 19, s. 63–88.
Lam­broso C. (1987). Geniusz i obłąkanie, PWN, Warszawa.
Mer­ton R.K. (2002), Teo­ria socjo­log­iczna i struk­tura społeczna, PWN, Warszawa.
Mess­ner S., Rosen­feld R. (1997), Crime and the Amer­i­can Dream, Ala­bany (N.Y.) Bonn, Wadsworth Pub­lish­ing Com­pany, Boston.
Moore S., Aiken D., Chap­man S. (2002), Soci­ol­ogy, Collins, Lon­don.
Moś­ciskier A. (2001), Natura ludzka i prob­lem przestępc­zości, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.
Nogal­ski B., Tsen-Tatula E. (2012), Akul­tur­acja w warunk­ach wro­giego prze­ję­cia. „Kwartal­nik Nauk o Przed­siębiorstwie”, nr 1, s. 66–76.
Pawnik W. (2004), Anomia jako instru­ment posz­erza­nia obszaru i zakresu wiedzy, mar­gin­al­iza­cji i wyk­luczenia, „Poli­tyka Społeczno-Ekonomiczna”, nr 4, s. 129–138.
Pyszczek G. (2012), Jerzego Kwaśniewskiego pochwała dewiacji pozy­ty­wnej, „Normy, Dewiacje i Kon­trola Społeczna”, t. 13, s. 139–160.
Soł­tysiak T. (1993), Spostrze­ganie zjawisk społecznych w poglą­dach wybranych autorów, w: T. Soł­tysiak (red.), Młodzież o patologii społecznej i jej niek­tórych zjawiskach (alko­holizmie, narko­manii, prosty­tucji), WSP, Byd­goszcz.
Sza­cka B. (2003), Wprowadze­nie do socjologii, Wydawnictwo Ofi­cyna Naukowa, Warszawa.
Sza­cki J. (1984), His­to­ria myśli socjo­log­icznej, PWN, Warszawa.
Szarfen­berg R. (2010), Mar­gin­al­iza­cja i wyk­lucze­nie społeczne – panorama językowo-teoretyczna, IPS UW, Warszawa.
Szpringer M. (2004), Pro­fi­lak­tyka społeczna. Rodz­ina, szkoła, środowisko lokalne, Wydawnictwo AŚ, Kielce.
Urban B. (2000), Zaburzenia w zachowa­niu i przestępc­zość młodzieży, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Urban B. (2005), Zaburzenia dewia­cyjne młodzieży w inter­akc­jach rówieśniczych, Wydawnictwo UJ, Kraków.
Woj­tasik W. (2008), Anomia zmi­any sys­te­mowej a pro­cesy inte­gracji europe­jskiej w Polsce, w: J. Świeca (red.), De Doc­t­rina Euro­pea, t. V, Sos­nowiec.
Żebrowski J. (1994), Rodzinne uwarunk­owa­nia przestępc­zości nielet­nich, w: E. Bielicki, T. Soł­tysiak (red.), Patolo­gia społeczna w struk­turze przeo­brażeń ustro­jowych Pol­ski: mate­ri­ały ogólnopol­skiej kon­fer­encji zor­ga­ni­zowanej przez Kat­e­drę Ped­a­gogiki Spec­jal­nej Wyższej Szkoły Ped­a­gog­icznej w Byd­goszczy w dni­ach 25–26 maja 1993 r., Wyższa Szkoła Ped­a­gog­iczna w Byd­goszczy, Byd­goszcz.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
socjolo­gia


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 3/2016

SOCIAL POLICY MODELS IN EUROPE AND THEIR EFFICIENCYTHEORY AND PRACTICEWoj­ciech Bąba
THE EFFECT OF QUALIFICATION MISMATCH ON WAGES OF GRADUATES IN POLANDLeszek Win­cen­ciak
DISABLED PEOPLE’S JOB COACH AS PRIMARY INSTITUTION OF SUPPORTED EMPLOYMENT SYSTEMPiotr Kawka
NORMATIVE FRAMEWORK OF MIGRANT BUSINESS ACTIVITIES AS AN ELEMENT OF HOST COUNTRY’S POLICY REGULATING MIGRANTSACCESS TO LABOUR MARKETKatarzyna Andrejuk
ANOMY AND DEVIATION IN THE PERSPECTIVE OF THE ASSESSMENT OF CONTEMPORARY SOCIAL REALITYMarcin B. Jurczyk

BOOK REVIEW
Ewa Gier­manowska, Mar­i­ola Racław, Marek Rym­sza (eds.): SOCIAL ISSUE AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY. ANNIVERSARY BOOK FOR PROFESSOR JÓZEFINA HRYNKIEWICZrec. Jacek P. Męcina

INFORMATION
CONTEMPORARY CONCEPTS IN SOCIAL POLICYCHALLENGES AND REALITYHanna Kroczak, Emilia Zielińska
CHALLENGES OF ECONOMIC MODERNIZATIONHISTORICAL EXPERIENCESIwona Zakrzewska
SOCIAL POLICY ON AGEING AND OLD AGE IN POLAND IN THE YEARS 2015–2035 – Beata Kaczyńska
   PROFESSOR LEON DYCZEWSKIOBITUARY     - Dar­iusz Wad­owski

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

Woj­ciech Bąba (Junior Pro­fes­sor, Cra­cow Uni­ver­sity of Eco­nom­ics)
SOCIAL POLICY MODELS IN EUROPE AND THEIR EFFICIENCYTHEORY AND PRACTICE (p. 1–7)
The first goal of this arti­cle was the analy­sis of the most pop­u­lar clas­si­fi­ca­tions of social pol­icy mod­els and meth­ods of eval­u­at­ing their effi­ciency. The sec­ond goal was to pro­pose an own method of mea­sur­ing the effi­ciency of national social poli­cies, present in Europe. This method was based on two dimen­sions (social equity and eco­nomic effi­ciency) and six indi­ca­tors. Empir­i­cal analy­sis cov­ered the 2004–2013 period and applied to 28 mem­ber coun­tries of the Euro­pean Union and three EFTA coun­tries: Ice­land, Nor­way and Switzer­land. It turned out that the major­ity of ana­lyzed coun­tries fell either into the “equal and effi­cient” cat­e­gory (13 coun­tries) or the “unequal and inef­fi­cient” cat­e­gory (10 countries).

Key­words: social pol­icy, social pol­icy mod­els in Europe, social equity, eco­nomic effi­ciency

Leszek Win­cen­ciak (Junior Pro­fes­sor, Fac­ulty of Eco­nomic Sci­ences, Uni­ver­sity of War­saw)
THE EFFECT OF QUALIFICATION MISMATCH ON WAGES OF GRADUATES IN POLAND (p. 7–12)
The qual­i­fi­ca­tion mis­match is under­stood as the dif­fer­ence between the level of qual­i­fi­ca­tions and/or the com­pe­tence pos­sessed by employ­ees and those required by the type of job per­formed. Large scale of qual­i­fi­ca­tion mis­match is often a man­i­fes­ta­tion of a sub-optimal allo­ca­tion of resources in the econ­omy. The inef­fi­ciency of this kind may raise the ques­tion of the ratio­nal­ity of spend­ing pub­lic resources on edu­ca­tion. From the point of view of employ­ers – the exis­tence of a large gap between the skills pos­sessed by poten­tial employ­ees and the require­ments of the jobs pose mul­ti­ple prob­lems like: rais­ing the costs of recruit­ment, costs of test­ing and reveal­ing the actual pro­duc­tiv­ity of work­ers, costs of  train­ing for bridg­ing the gaps. The aim of this study is to assess the impact of hor­i­zon­tal mis­matches (for­mally the same level of edu­ca­tion, but dif­fer­ent qual­i­fi­ca­tions) and ver­ti­cal mis­matches (pos­sess­ing dif­fer­ent level of edu­ca­tion than required by the type of job per­formed) on the earn­ings of grad­u­ates in Poland. The data source comes from a unique study con­ducted as a part of spe­cial research project car­ried out at the Insti­tute for Edu­ca­tional Research – “Social and eco­nomic deter­mi­nants of edu­ca­tional choices of peo­ple aged 19–30″. The def­i­n­i­tions of mis­matches are based on employ­ees’ self-assessment. The main find­ings are neg­a­tive wage pre­mia to hor­i­zon­tal mis­match – the higher, the greater the mag­ni­tude of this mis­match. How­ever, in the case of ver­ti­cal mis­match, a pos­i­tive wage pre­mium is found for those hav­ing edu­ca­tion lev­els lower than required in the cur­rent job (under­e­d­u­ca­tion) and neg­a­tive pre­mium related to the fact of per­form­ing jobs that require lower lev­els of edu­ca­tion than cur­rently held by grad­u­ates (overeducation).

Key­words: edu­ca­tional mis­match, overe­d­u­ca­tion, under­e­d­u­ca­tion, earn­ings, graduates

Piotr Kawka (Ph.D Stu­dent, John Paul II Catholic Uni­ver­sity of Lublin)
DISABLED PEOPLE’S JOB COACH AS PRIMARY INSTITUTION OF SUPPORTED EMPLOYMENT SYSTEM (p. 13–18)
Sup­ported employ­ment is pro­vide sup­port for peo­ple with dis­abil­i­ties and other groups at risk of exclu­sion in obtain­ing and main­tain­ing pay employ­ment in the open labor mar­ket. Basic prin­ci­ples of this sys­tem are: indi­vid­ual approach to dis­abled per­son and his empow­er­ment, respect to his dig­nity, avail­abil­ity and con­fi­den­tial­ity of ser­vices. Job coach pro­fes­sion is prin­ci­ple form of socio-professional acti­va­tion in sup­ported employ­ment sys­tem. Its essence is to enable the dis­abled to obtain suit­able employ­ment and adap­ta­tion in the work­place. Per­sonal fea­tures which can­di­dates for job coaches should pos­sess are mainly com­mu­ni­cat­ing skills, avail­abil­ity, coop­er­a­tion abil­ity and patience. Pro­ce­dure of this form of acti­va­tion con­sists of mul­ti­ple stages start­ing from recruit­ment, cre­ation of fur­ther action plan, assis­tance in obtain­ing employ­ment and adap­ta­tion, to mon­i­tor­ing fur­ther employee’s situation.

Key­words: dis­abil­ity, employ­ment, acti­va­tion, coach, sup­port­ing, job, sys­tem, adaptation

Katarzyna Andrejuk (Junior Pro­fes­sor, Insti­tute of Phi­los­o­phy and Soci­ol­ogy, Pol­ish Acad­emy of Sci­ences)
NORMATIVE FRAMEWORK OF MIGRANT BUSINESS ACTIVITIES AS AN ELEMENT OF HOST COUNTRY’S POLICY REGULATING MIGRANTSACCESS TO LABOUR MARKET (p. 18–24)
The arti­cle exam­ines national pro­vi­sions con­cern­ing pos­si­bil­ity of busi­ness activ­i­ties of migrants. These reg­u­la­tions con­sti­tute an impor­tant part of host country’s pol­icy of admit­ting migrants to the labour mar­ket. Focus­ing on the Act on Free­dom of Busi­ness Activ­ity and the For­eign­ers Act, I analyse migrants’ access to two types of busi­ness activ­i­ties: as nat­ural per­sons (indi­vid­ual busi­ness activ­i­ties) and as legal per­sons or organ­i­sa­tional enti­ties (part­ner­ships and com­pa­nies). Analy­sis of evo­lu­tion of Pol­ish migra­tion pol­icy in this respect indi­cates that in the last ten years there has been a sig­nif­i­cant lib­er­al­i­sa­tion of foreigner’s access to indi­vid­ual busi­ness activ­i­ties – such pos­si­bil­ity was obtained by sev­eral new cat­e­gories of migrants. At the same time, changes of law con­cern­ing pos­si­bil­ity of obtain­ing res­i­dence in Poland by for­eign­ers who set up their own partnerships/companies have a char­ac­ter of con­sol­i­da­tion rather than liberalisation.

Key­words: immi­grants, labour mar­ket, entre­pre­neur­ship, busi­ness activities

Marcin B. Jur­czyk (Ph.D Stu­dent, The Pol­ish Uni­ver­sity Abroad in Lon­don)
ANOMY AND DEVIATION IN THE PERSPECTIVE OF THE ASSESSMENT OF CONTEMPORARY SOCIAL REALITY (p. 24–28)
The sub­ject of this arti­cle is the dis­cus­sion of var­i­ous ways of under­stand­ing devi­a­tion and anomy in the social life. First of all, the arti­cle deals with the con­nec­tion of those notions with the func­tion of social con­trol as well as the func­tion of social labelling and stigi­ma­tiz­ing. Also, the arti­cle dis­cusses the notion and phe­nom­e­non of pos­i­tive devi­a­tion accord­ing to Jerzy Kwaśniewski’s con­cept. A ref­er­ence has been made to the soci­o­log­i­cal the­o­ries explain­ing the­o­ret­i­cal bases for inter­pre­ta­tion of deviant behav­iours, as well as the role of school and fam­ily envi­ron­ment in the devel­op­ment of deviant behav­iours. Here, a ref­er­ence to Robert Agnew’s Gen­eral Strain The­ory is of a spe­cial importance.

Key­words: anomy, deviance, social pol­icy, crime, social control

prze­jdź do Spisu treści

« powrót