Nr 4 (505) 2016

Spis treści 4/2016

 Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

PROBLEMY OPODATKOWANIA PRACY W POLSCEAnna Kra­jew­ska
MINIMUM SOCJALNE W GRUDNIU 2015 R. – Piotr Kurowski
NIEDOCENIANA MŁODOŚĆ? MŁODZI DOROŚLI NA RYNKU PRACYAgnieszka Jeran

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
POLITYKA EMERYTALNA JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA WIEKIEM –  TEORIA I PRAKTYKAAnna Lubrańska
KONSTRUOWANIE ŁADU INTERAKCJI W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE Jakub Nied­bal­ski
Doświad­czenia bez­dom­ności. BEZDOMNI W OŚRODKU MONARU W ŚWIERCZACH – Woj­ciech Widera

RECENZJE
Paweł Łuczak: OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE I W REPUBLICE CZESKIEJ – rec. Iwona Zakrzewska

INFORMACJE
Z PRAC KOMITETU NAUK O PRACY I POLITYCE SPOŁECZNEJ PAN – POCZĄTEK NOWEJ KADENCJIDorota Gło­gosz
  WSPOMNIENIE O PROF. ELŻBIECIE TARKOWSKIEJ    – Stanisława Goli­nowska

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Anna Kra­jew­ska (prof., Uni­w­er­sytet Łódzki)
PROBLEMY OPODATKOWANIA PRACY W POLSCE  (s. 1–6)
Reforma podatkowa wprowad­zona w Polsce w początkowym okre­sie trans­for­ma­cji opier­ała się na rozwiąza­ni­ach stosowanych w kra­jach Unii Europe­jskiej. Z cza­sem postępował pro­ces nieko­rzyst­nych zmian sys­temu podatkowego, co doprowadz­iło do tego, że rozwiąza­nia obow­iązu­jące w Polsce wyraźnie odb­ie­gają od ist­nieją­cych w kra­jach rozwinię­tych gospo­dar­czo. W artykule prob­lem ten przed­staw­iono na pod­stawie danych pochodzą­cych z raportu „Tax­ing Wages 2014”, przy­go­towanego przez OECD. Okazuje się, że Pol­ska charak­teryzuje się bardzo niską pro­gresy­wnoś­cią opo­datkowa­nia pracy. Zach­wiane są pon­adto pro­por­cje między obciąże­ni­ami pra­cown­ików podatkiem dochodowym i skład­kami na ubez­piecze­nie społeczne i zdrowotne, których udział w całkow­itych obciąże­ni­ach podatkowych jest bardzo wysoki.

Słowa kluc­zowe: podatek dochodowy od osób fizy­cznych, składki  ubez­pieczenia społecznego, opo­datkowanie pracy, klin podatkowy, redystrybucja

BIBLIOGRAFIA
Carone G., A. Salo­maki (2011), Reforms in tax-benefit sys­tems in order to increase employ­ment, incen­tives in the EU, „Eco­nomic Com­mis­sion on Eco­nomic Paper”, Brus­sels, nr 160.
Kra­jew­ska A. (2012), Podatki w Unii Europe­jskiej, PWE, Warszawa.
Kryńska E. (2014), Labour Tax­a­tion In Poland Com­pared To The Other OECD Coun­tries, „Com­par­a­tive Eco­nomic Research. Cen­tral and East­ern Europe”, Vol. 17, No 3.
Nadolny Ł. (2009), Klin podatkowy w Polsce na tle kra­jów Unii Europe­jskiej, „Poli­tyka Społeczna, nr 5–6.
OECD (2013), OECD Eco­nomic Out­look, Vol­ume no 94.
OECD (2014), Tax­ing Wages 2014, OECDiLib­er­ary, [dostęp 19.06.2015].
Piasecki B., Rogut A. i in. (2001), Warunki prowadzenia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej przez MSP w Polsce i kra­jach Unii Europe­jskiej, PARP, Warszawa.
Pomer­leau K. (2014), A Com­par­i­son of the Tax Bur­den on Labour in the OECD, http://taxfoundation.org/article/comparison-tax-burden-labor-oecd [dostęp 17.11.2014].
Rank­ing najwięk­szych barier w dzi­ałal­ności firm (2011), BCC i Insty­tut GFK, Warszawa, październik.
Rękas M. (2012), Ulgi pro­rodzinne jako ele­ment poli­tyki rodzin­nej w wybranych kra­jach UE, w: J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn (red.), „Ekono­mia”, Prace Naukowe Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego we Wrocławiu, Wrocław.
Ślesicka A. (2011), Stosowanie ulg i zwol­nień w podatku dochodowym od osób fizy­cznych w państ­wach UE, „Ekono­mia”, nr 26.
Tax­a­tion Trends in Euro­pean Union (2009), Euro­pean Com­mis­sion, Brus­sels.
Tax­a­tion Trends in Euro­pean Union (2014), Euro­pean Com­mis­sion, Brus­sels.
Wyrzykowski W. (2013), Podatkowe uwarunk­owa­nia roz­woju przed­siębior­c­zości w Polsce, Politech­nika Gdańska, Gdańsk.

 Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne, nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia, nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Piotr Kurowski (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
MINIMUM SOCJALNE W GRUDNIU 2015 R.  (s. 7–8)
Artykuł zaw­iera sza­cunki wysokości min­i­mum soc­jal­nego dla warunków cenowych z grud­nia 2015 r. W warunk­ach utrzy­mu­jącej się deflacji, w grud­niu po raz pier­wszy wartości koszyków lekko obniżyły się. Głównym czyn­nikiem tych ten­dencji był sezonowy spadek cen żywności.

Słowa kluc­zowe: min­i­mum soc­jalne, ubóstwo, koszty utrzymania

BIBLIOGRAFIA
Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi min­i­mal­nej kon­sumpcji gospo­darstw domowych wyz­naczane metodą potrzeb pod­sta­wowych. Rodzaje, osza­cow­a­nia i zas­tosowa­nia poli­tyce społecznej, IPiSS, Warszawa.
Deniszczuk, L. (1977), Wzorzec kon­sumpcji społecznie niezbęd­nej, Stu­dia i Mate­ri­ały IPiSS, Zeszyt Nr 10, Warszawa.
Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997), Kat­e­go­ria min­i­mum soc­jal­nego, w: S. Goli­nowska, Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S. (1997), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
GUS (2016a), Infor­ma­cja o sytu­acji społeczno-gospodarczej kraju w 2015 r., Warszawa.
GUS (2016b), Biule­tyn Statysty­czny, nr 1, Warszawa.
Kurowski P. (2002), Koszyki min­i­mum soc­jal­nego i min­i­mum egzys­tencji – doty­chcza­sowe pode­jś­cie, w: Kat­e­gorie i instru­menty inter­wencji państwa w sytu­acji ubóstwa. (Czym jest min­i­mum soc­jalne?), Kon­fer­encja 10.12.2002, Biuro Studiów i Eksper­tyz Sejmu RP, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej

Agnieszka Jeran (dr, Uni­w­er­sytet im. A. Mick­iewicza w Poz­na­niu)
NIEDOCENIANA MŁODOŚĆ? MŁODZI DOROŚLI NA RYNKU PRACY (s. 8–14)
Wyk­sz­tałce­nie, kom­pe­tencje i wiek stanowią istotne cechy różnicu­jące sytu­ację pra­cown­ików. Wyko­rzys­tu­jąc dane reprezen­taty­wnego bada­nia „Bilans Kap­i­tału Ludzkiego”, pod­dano anal­izie zróżni­cow­anie poziomu kom­pe­tencji pol­s­kich pra­cown­ików (zatrud­nionych na pod­stawie umowy o pracę), porównu­jąc ich sytu­ację w podziale na dwie pod­grupy wiekowe (młodzi dorośli”, tj. osoby w wieku 25–34 lata, oraz starsze) i dwie pod­grupy ze względu na poziom wyk­sz­tałce­nia (z wyk­sz­tałce­niem wyższym i bez niego). Obok kom­pe­tencji anal­i­zowano także poziom wyna­grodzeń. Wyniki ujaw­ni­ają, że istotne różnice poziomu kom­pe­tencji tylko częś­ciowo przekładają się na ana­log­iczne różnice w zarobkach, co prowadzi do tezy co najm­niej o niedoce­ni­a­niu młod­szych pra­cown­ików przez pracodawców.

Słowa kluc­zowe: kom­pe­tencje, wyna­grodzenia, młodzi dorośli, kap­i­tał ludzki

BIBLIOGRAFIA
Baran M., Kłos M. (2014), Pokole­nie Y – prawdy i mity w kon­tekś­cie zarządza­nia pokole­ni­ami, „Mar­ket­ing i Rynek”, nr 5, s. 923–929.
Batorski D. (2013), Polacy wobec tech­nologii cyfrowych – uwarunk­owa­nia dostęp­ności i sposobów korzys­ta­nia, „Diag­noza Społeczna 2013. Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport”. [Spe­cial issue], „Con­tem­po­rary Eco­nom­ics”, nr 7, s. 328–352.
Brzez­ińska A.I., Kaczan R., Piotrowski K., Rękosiewicz M. (2011), Odroc­zona dorosłość – fakt czy arte­fakt? „Nauka”, nr 4, s. 67–107.
But­tler D. (2014), Niedopa­sowa­nia kom­pe­ten­cyjne i kwal­i­fika­cyjne absol­wen­tów Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu, „Edukacja Ekon­o­mistów i Menedżerów. Prob­lemy. Innowacje. Pro­jekty”, nr 2(32), s. 127–141.
Cypryańska M., Bedyńska S. (2007) Porówny­wanie dwóch grup: testy t-Studenta i ich niepara­me­tryczne odpowied­niki, w: S. Bedyńska, A. Brzez­icka (red.), Statysty­czny dro­gowskaz. Prak­ty­czny porad­nik anal­izy danych w naukach społecznych na przykładach z psy­chologii, Wydawnictwo SWPS „Aca­d­e­m­ica”, Warszawa.
Dobrołow­icz M. (2014), Czy sytu­acja pol­skiego pokole­nia Y na rynku pracy jest anomi­jna?, w: P. Dłu­gosz, H. Kotarski, W. Jedy­nak (red.), Czy stra­cone pokole­nie? Młodzież i jej dylematy na początku XXI wieku, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Rzes­zowskiego, Rzeszów.
Doraczyńska N. (2012), Gen­er­acje X, Y, C, „Per­sonel i Zarządzanie”, nr 12, s. 58–62.
Drela K. (2012), Dyskrymi­nacja na pol­skim rynku pracy – aspekt młodzieży, „Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek”, nr 1, s. 103–113.
Gadomska-Lila K. (2015), Pokole­nie Y wyzwaniem dla zarządza­nia zasobami ludzkimi, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 1, s. 25–39.
Gwarek A., Sami­towska W., Smoguła M. (2014), Zderze­nie pokoleń a rynek pracy, „Zeszyty Naukowe Uni­w­er­sytetu Szczecińskiego”, nr 840, s. 127–142.
Jakim­iuk B. (2012), Przy­go­towanie do pracy w sys­temie edukacji – szanse, wyzwa­nia, zagroże­nia, w: B. Bara­niak (red.), Człowiek w ped­a­gog­ice pracy, Difin, Warszawa.
Jelonek M. (2014), Absol­wenci szkół wyższych na zmieni­a­ją­cym się rynku pracy, „Rocznik Lubuski”, tom 40, cz. 2A, s. 191–208.
Kalinowska-Sufinowicz B. (2013), Popy­towe i podażowe deter­mi­nanty akty­wiz­a­cji zawodowej osób młodych, „Przegląd Zachod­niopo­morski”, z. 3, vol. 1, s. 93–104.
Kli­maszewska J., Stanilewicz-Wojcik E. (2012), Młodość czy doświad­cze­nie – dylematy pra­co­daw­ców w pro­ce­sie rekru­tacji, „Zarządzanie i Finanse”, nr 1, cz. 3, s. 548–554.
Kmiotek K., Piotrowska N. (2013), Absol­went jako potenc­jalny pra­cownik – korzyści i zagroże­nia wiążące się z zatrud­ni­an­iem pokole­nia Y, „Mod­ern Man­age­ment Review”, vol. VIII, 20(4), s. 107–115.
Kozek W. (2014), Rynek pracy. Per­spek­tywa insty­tucjon­alna, Wydawnictwa Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Warszawa.
Krajewska-Smardz A. (2012), Marka uczelni a pozy­cja jej absol­wen­tów na rynku pracy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poz­na­niu”, nr 44, s. 43–54.
Mar­i­anowska A. (2013), Pomiędzy ado­les­cencją a dorosłoś­cią – kon­cepcja emerg­ing adult­hood Jef­freya J. Arnetta, „Edukacja Dorosłych”, nr 1, s. 9–104.
Smolbik-Jęczmień A. (2013), Pode­jś­cie do pracy i kari­ery zawodowej wśród przed­staw­icieli gen­er­acji X i Y – podobieństwa i różnice, „Nauki o Zarządza­niu”, nr 1(14), s. 89–97.
Solarczyk-Szwec H. (2013), O niek­tórych przy­czy­nach (nie)dopasowania kom­pe­ten­cyjnego młodych dorosłych na rynku pracy, „Edukacja Ustaw­iczna Dorosłych”, nr 2(81), s. 123–132.
Sta­chowska S. (2012), Oczeki­wa­nia przed­staw­icieli pokole­nia Y wobec pracy i pra­co­dawcy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2, s. 25–39.
Striker M. (2011), Współczesny rynek pracy a oczeki­wa­nia pokole­nia Y wobec zatrud­nienia – wyniki badań empirycznych, „Prace Naukowe Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego we Wrocławiu”, nr 223, s. 30–37.
Strze­bońska A., Dobrzyńska M. (2011), Kom­pe­tencje jako prze­jaw kap­i­tału ludzkiego, w: Bilans Kap­i­tału Ludzkiego w Polsce. Raport pod­sumowu­jący pier­wszą edy­cję badań real­i­zowaną w 2010 roku, PARP, Warszawa.
Suwa M. (2014), Pokole­nie Y na pol­skim rynku pracy, w: A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Pokole­nia na rynku pracy, Uni­w­er­sytet Łódzki, Łódź.
Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 roku, (2012), GUS, Warszawa.
Turska E. (2010), Kom­pe­tencje kari­ery ludzi młodych a oczeki­wa­nia współczes­nych orga­ni­za­cji, w: B. Kożusznik (red.), Zas­tosowa­nia psy­chologii w zarządza­niu, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Śląskiego, Katow­ice.
Wieteska M. (2014), Wczesna dorosłość w ponowoczes­ności. Odraczanie autonomii w kon­tekś­cie zamieszki­wa­nia z rodz­iną pochodzenia, „Ogrody Nauk i Sztuk”, nr 4, s. 368–377.
Wood R., Payne T. (2006), Metody rekru­tacji i selekcji pra­cown­ików oparte na kom­pe­tenc­jach, Ofi­cyna Eko­nom­iczna, Kraków.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Anna Lubrańska (dr, Uni­w­er­sytet Łódzki)
POLITYKA EMERYTALNA JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA WIEKIEM –  TEORIA I PRAKTYKA (s. 14–21)
W artykule pod­jęto prob­lem poli­tyki emery­tal­nej w aspekcie zarządza­nia wiekiem. Zbadano 395 osób pracu­ją­cych (233 kobi­ety; 59% i 162 mężczyzn; 41%) w wieku 20–64 lat. Oce­nie pod­dano dzi­ała­nia okołoe­mery­talne, jakie są pode­j­mowane w pol­s­kich fir­mach. Zaprezen­towano oceny jed­nos­tkowe, z uwzględ­nie­niem kry­terium wieku (przy­należności do pokole­nia), płci, wielkości firmy, branży (sfera budże­towa i poz­abudże­towa), wiedzy i umiejęt­ności kadry kierown­iczej w zakre­sie zarządza­nia wiekiem. Przyjęte kry­te­ria okazały się istot­nie statysty­cznie różnicu­jące dla stosowanych rozwiązań proemerytalnych.

Słowa kluc­zowe: emery­tura, pokole­nia, zarządzanie wiekiem, organizacja

BIBLIOGRAFIA
Aronowska I. (2014), Efek­ty­wna współpraca w zespołach między­pokole­niowych, „Przed­siębior­c­zość i Zarządzanie”, t. XV, z. 11, s. 115–127.
Bonk E., Retowski S. (2013), Emery­tura – ulga czy udręka? Postrze­ganie emery­tury na przykładzie słuchaczy Uni­w­er­sytetów Trze­ciego Wieku, „Geron­tolo­gia Pol­ska”, nr 21(1), s. 25–31.
Brdu­lak H. (2014), Zmi­any demograficzne – nowe wyzwa­nia w zarządza­niu. Wybrane aspekty, „Przed­siębior­c­zość i Zarządzanie”, tom XV, z. 11, s. 157–170.
Brzez­ińska A.I., Applet K., Ziółkowska B. (2008), Psy­cholo­gia roz­woju człowieka, w: J. Stre­lau, D. Doliński (red.), Psy­cholo­gia. Podręcznik aka­demicki, GWP, Gdańsk, s. 95–292.
Depta A. (2011), Jakość życia emery­tów, „Poli­tyka Społeczna”, nr 2, s. 11–13.
Finogenow M. (2011), Zad­owole­nie z życia w okre­sie prze­jś­cia na emery­turę – uwarunk­owa­nia socjode­mograficzne, w: L. Golińska, E. Bielawska-Batorowicz (red.), Rodz­ina i praca w warunk­ach kryzysu, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 335–350.
Gajda J., Seroka-Stolka O. (2014), Zarządzanie pra­cown­ikami różnych pokoleń warunk­iem efek­ty­wnej dzi­ałal­ności orga­ni­za­cji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5, s. 13–28.
Gołębiowska A. (2011), Zagroże­nia funkcjonowa­nia sys­temu emery­tal­nego w Polsce w kon­tekś­cie wprowad­zonych zmian, „Poli­tyka Społeczna”, nr 2, s. 13–15.
GUS (2015), Akty­wność eko­nom­iczna lud­ności Pol­ski, I kwartał 2015, www.stat.gov.pl [dostęp 30.11.2015].
Han­kała A. (2002), Wiedza psy­cho­log­iczna w naucza­niu i wychowa­niu, w: B. Harwas-Napierała, J. Trem­pała (red.), Wiedza z psy­chologii roz­woju człowieka w prak­tyce społecznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poz­nań, s. 9–69.
Hildt-Ciupińska K., Buga­jska J., Łastowiecka-Moras E., Mal­ińska M. (2012), Przykłady dobrych prak­tyk na rzecz zwięk­szenia akty­wności zawodowej osób w wieku 50+, „Bez­pieczeństwo Pracy – Nauka i Prak­tyka”, nr 3, s. 12–15.
Iglicka K. (2013), Demograficzne wyzwa­nia dla rynków pracy, poli­tyk społecznych i bez­pieczeństwa Europy Środ­kowej, „Poli­tyka Społeczna”, nr 1, s. 1–5.
Kałużny R. (2014), Akty­wność edukacyjno-zawodowa seniorów formą zagospo­darowa­nia czasu na emery­turze, „Edukacja Dorosłych” nr 2, s. 79–90.
Kocor M., Strze­bońska A., Dawid-Sawicka M. (2015), Rynek pracy widziany oczami pra­co­daw­ców, PARP, Warszawa, www.bkl.parp.gov.pl [dostęp 14.02.2016].
Kołodziejczyk-Olczak I. (2013), Zarządzanie wiekiem w małych i śred­nich przed­siębiorstwach, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3–4, s. 113–125.
Kołodziejczyk-Olczak I. (2014a), Zarządzanie pra­cown­ikami w dojrza­łym wieku. Wyzwa­nia i prob­lemy, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Kołodziejczyk-Olczak I. (2014b), Prak­tyki zarządza­nia między­pokole­niowego w obszarze rekru­tacji i selekcji pra­cown­ików, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5, s. 29–42.
Kubiak E. (2014), Pokole­nie X na rynku pracy, w: A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Pokole­nia na rynku pracy, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 39–63.
Litwiński J., Sztander­ska U. (2010a), Zarządzanie wiekiem w przed­siębiorstwie, PARP, Warszawa.
Litwiński J., Sztander­ska U. (2010b), Zarządzanie wiekiem w przed­siębiorstwie. Kończe­nie zatrud­nienia i prze­chodze­nie na emery­turę, PARP, Warszawa.
Litwiński J., Sztander­ska U. (2013), Stan­dardy zarządza­nia wiekiem w orga­ni­za­c­jach, UW, PARP, Warszawa.
Marcinek P. (2007), Funkcjonowanie intelek­tu­alne i subiek­ty­wna jakość życia u osób w wieku emery­tal­nym, „Geron­tolo­gia Pol­ska”, nr 15(3), s. 76–81.
Muszyński M. (2008), Diag­noza potrzeb pra­co­daw­ców wobec pra­co­bior­ców 50+, w: E. Dubas, J. Pyżal­ski, M. Muszyński, J.R. Pavel (red.), Wspieranie roz­woju bezro­bot­nych 50+. Doświad­czenia pro­jektu Adults Men­tor­ing, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 75–87.
Pasik M. (2005), Wyz­naczniki jakości życia u osób w wieku emery­tal­nym, „Folia Psy­cho­log­ica”, nr 9, s. 65–79.
Pasik M. (2008), Osobowoś­ciowe wyz­naczniki zad­owole­nia z życia w wieku emery­tal­nym, w: L. Golińska, B. Dudek (red.), Rodz­ina i praca z per­spek­tywy wyzwań i zagrożeń, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 309–320.
Prudzienica M. (2011), Sys­tem emery­talny w Polsce i na świecie – stan i per­spek­tywy, „Poli­tyka Społeczna”, nr 2, s. 35–38.
Richert-Kaźmierska A., Stankiewicz K. (2014), Dyskrymi­nacja pra­cown­ików w starszym wieku – wybrane zagad­nienia, „Przed­siębior­c­zość i Zarządzanie”, t. XV, z. 11, s. 77–91.
Rogozińska-Pawełczyk A. (2014), Zarządzanie kap­i­tałem ludzkim w różnym wieku jako wyzwanie dla rynku pracy, w: A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Pokole­nia na rynku pracy, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 17–37.
Romanow­icz K. (2015), Kiedy pra­cownik prze­chodzi na emery­turę, „Per­sonel”, nr 8, s. 96–99.
Romanow­icz K., Reimus T. (2012), Zarządzanie wiekiem – nie ma się czego bać, „Per­sonel”, nr 4, s. 22–26.
Sam­borski A. (2011), Deter­mi­nanty zmian w sys­temach emery­tal­nych – uję­cie glob­alne, „Poli­tyka Społeczna”, nr 2, s. 31–35.
Sta­chowska S. (2012), Zarządzanie wiekiem w orga­ni­za­cji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3–4, s. 125–138.
Stem­pień J. (2013), Deza­k­ty­wiz­a­cja zawodowa i prze­jś­cie na emery­turę, w: M. Woszczyk, M. Czer­necka (red.), CzłoWIEK to inwest­y­cja. Podręcznik do zarządza­nia wiekiem w orga­ni­za­c­jach, HRP Group, Łódź, s. 211–241.
Sza­ban J.M. (2013), Prak­tyki i dobre prak­tyki zarządza­nia wiekiem w małych i śred­nich przed­siębiorstwach, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3–4, s. 149–159.
Tobiasz-Adamczyk B., Brzyski P. (2006), Bilans satys­fakcji zawodowej lekarzy w wieku emery­tal­nym. Relacja pomiędzy satys­fakcją z pracy zawodowej a ogólną jakoś­cią życia, „Geron­tolo­gia Pol­ska”, nr 14(2), s. 77–84.
Urba­niak B. (2011), Zatrud­nie­nie a insty­tucje rynku pracy w warunk­ach starze­ją­cych się zasobów pracy – bada­nia dla Pol­ski, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Warr P. (2003), Wykony­wanie pracy a starze­nie się siły roboczej, w: N. Chmiel (red.), Psy­cholo­gia pracy i orga­ni­za­cji, GWP, Gdańsk, s. 439–457.
Woszczyk P. (2013), Zarządzanie wiekiem – ku wzros­towi efek­ty­wności orga­ni­za­cji, w: P. Woszczyk, M. Czer­necka (red.), CzłoWIEK to inwest­y­cja. Podręcznik do zarządza­nia wiekiem w orga­ni­za­c­jach, HRP Group, Łódź, s. 33–53.
Zarządzanie wiekiem skierowane na pra­cown­ików 50+, www.active50plus.pl [dostęp 14.02.2016].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce publicznej

Jakub Nied­bal­ski (dr, Uni­w­er­sytet Łódzki)
KONSTRUOWANIE ŁADU INTERAKCJI W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (s. 22–28)
Celem badań jest rekon­strukcja pro­cesu wyt­warza­nia oraz podtrzymy­wa­nia ładu inter­ak­cyjnego w domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelek­tu­al­nie. Punk­tem wyjś­cia jest anal­iza relacji inter­per­son­al­nych per­son­elu z podopiecznymi, które wyz­naczają zakres i specy­fikę dzi­ałań aktorów społecznych. Rezul­tatem przeprowad­zonych badań jest rekon­strukcja real­i­zowanego na poziomie inter­akcji pro­cesu budowa­nia i podtrzymy­wa­nia ładu insty­tucjon­al­nego w domu pomocy społecznej dla osób upośled­zonych umysłowo. Anal­iza danych przeprowad­zona została zgod­nie pro­ce­du­rami metodologii teorii ugrun­towanej. W bada­ni­ach wyko­rzys­tano tech­niki jakoś­ciowe, a wśród nich wywiad swo­bodny oraz obserwację uczest­niczącą. Inspiracją teo­re­ty­czną dla prezen­towanych w artykule rozważań jest mieszczący się w ramach paradyg­matu inter­pre­taty­wnego sym­bol­iczny inter­akcjonizm. Dane pochodzą z badań przeprowad­zonych w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Słowa kluc­zowe: ład inter­akcji, komu­nikacja inter­per­son­alna, dom pomocy społecznej, niepełnosprawność intelek­tu­alna

BIBLIOGRAFIA
Baraniewicz D., Baraniewicz M. (2007), Możli­wości komu­nika­cyjne uczniów z głębokim upośledze­niem umysłowym, w: J. Baran, A. Mikruta (red.), Umiejęt­ności komu­nika­cyjne osób z niepełnosprawnoś­cią: teo­ria, diag­noza, wspo­ma­ganie, Wyd. Naukowe Akademii Ped­a­gog­icznej, Kraków.
Den­zin N.K, Lin­coln Y.S. (2000), Intro­duc­tion: The Dis­ci­pline and Prac­tise of Qual­i­ta­tive Research, w: Hand­book of Qual­i­ta­tive Research, Sec­ond Edi­tion, Thou­sand Oaks-London-New Delhi, Sage, p. 1–29.
Glaser B.G. (1978), The­o­ret­i­cal Sen­si­tiv­ity, The Soci­ol­ogy Press, San Fran­cisco.
Glaser B.G., Strauss A.L. (1967), The dis­cov­ery of grounded the­ory. Strate­gies for qual­i­ta­tive research, Aldine Pub­lish­ing Com­pany, Chicago.
Gobo G. (2008), Doing ethnog­ra­phy, Sage, Los Ange­les, Lon­don, New Delhi, Sin­ga­pore.
Gra­nosik M. (1997), Niek­tóre aspekty pracy nad rozu­mie­niem upośled­zonego, „Stu­dia Socjo­log­iczne” nr 144(1/97), s. 85–109.
Konecki K. (2008), Dotyk i wymi­ana gestów jako ele­ment wyt­warza­nia więzi emocjon­al­nej, „Przegląd Socjologii Jakoś­ciowej”, nr 1, s. 71–115.
Konecki K. (2000), Stu­dia z metodologii badań jakoś­ciowych. Teo­ria ugrun­towana, PWN, Warszawa.
Konecki K. (1988), Praca w kon­cepcji socjologii inter­akcjon­isty­cznej, „Stu­dia Socjo­log­iczne” nr 1(108), s. 225–245.
Nęcki Z. (1996), Komu­nikacja między­ludzka, Wydawnictwo Pro­fesjon­al­nej Szkoły Biz­nesu, Kraków.
Nied­bal­ski J. (2013), Żyć i pra­cować w domu pomocy społecznej. Socjo­log­iczne studium inter­akcji per­son­elu z upośled­zonymi umysłowo podopiecznymi, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Łódzkiego, Łódź.
Piszczek M. (2001), Metody komu­nikacji alter­naty­wnej i wspo­ma­ga­jącej w edukacji dzieci głę­biej upośled­zonych umysłowo i autysty­cznych. Część II, „Rewal­i­dacja” nr 1(9), s. 3–21.
Reich­mann W. (2006), Niebez­pieczne niezrozu­mie­nie. Stereo­typie ruchowe i zachowa­nia o charak­terze natręctw u osób niepełnosprawnych intelek­tu­al­nie oraz autysty­cznych, „Wspólne Tem­aty”, nr 10, s. 3–13.
Strauss A.L., Fager­haugh S., Suczek B., Wiener C. (1985), Social Orga­ni­za­tion of Med­ical Work, The Uni­ver­sity of Chicago Press, Chicago.
Tarkowska E., Czayka-Chełmińska K., Krantz W., Lisek-Michalska J., (1994), Życie codzi­enne w domach pomocy społecznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
Wyka A. (1993), Badacz społeczny wobec doświad­czenia, PWN, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
socjolo­gia

Woj­ciech Widera (dr, emery­towany pra­cownik naukowy Szkoły Głównej Hand­lowej)
Doświad­czenia bez­dom­ności. BEZDOMNI W OŚRODKU MONARU W ŚWIERCZACH (s. 28–34)
Zmi­any ustro­jowe w Polsce spowodowały wzrost bez­dom­ności. Artykuł prezen­tuje wyniki badań wśród 140 bez­dom­nych prze­by­wa­ją­cych w ośrodku Monaru w Świer­czach na tere­nie powiatu puł­tuskiego. Bez­domni stają się zbiorowoś­cią ludzi starze­ją­cych się (dom­i­nanta w przedziale wieku 40–60 lat) z zasad­niczą przewagą mężczyzn, osób rozwiedzionych (43,6%, śred­nia wieku 48,9 lat), o stażu w bez­dom­ności przekracza­ją­cym 7,5 lat, zazwyczaj mieszka­ją­cych w warunk­ach niebez­piecznych dla życia, z prob­le­mem alko­holowym. Bez­domni świadomi są tego, że inni widzą ich jako pijaków, żebraków, włóczęgów. Zdaniem 62,9% badanych bez­dom­nych w bez­dom­ności nie ma dobrych stron, ale 13,6% uważa, że bez­dom­ność to „wol­ność, nieza­leżność i życie, gdzie się chce”.

Słowa kluc­zowe: bez­dom­ność, bez­domni, alko­hol, brak pracy, rozwód, kon­flikty rodzinne

BIBLIOGRAFIA
Dęb­ski M. (2008), Sytu­acja osób bez­dom­nych w wojew­ództwie pomorskim w świ­etle wyników badań socjode­mograficznych, w: M. Dęb­ski, S. Retowski (red.), Psy­chospołeczny pro­fil osób bez­dom­nych w Trójmieś­cie, Uni­w­er­sytet Gdański, Gdańsk.
Dęb­ski M., Retowski S., red. (2008), Psy­chospołeczny pro­fil osób bez­dom­nych w Trójmieś­cie, Uni­w­er­sytet Gdański, Gdańsk.
Frąck­iewicz L. (1998), Bez­dom­ność, jako syn­drom ubóstwa, w: P. Dobrowol­ski, I. Mądry (red.), Ubodzy i bez­domni, Katow­ice.
Kieżun W. (2012), Patolo­gia trans­for­ma­cji, Wydawnictwo Pol­text, Warszawa.
Kowa­lik T. (2009), WWW.PolskaTransformacja.pl, Warsza­wskie Wydawnictwo Lit­er­ackie Muza SA, Warszawa.
Lach A. (2007), Świat społeczny bez­dom­nych i jego legi­t­ymiza­cje, Poz­nań.
Oliwa-Ciesielska M. (2006), Piętno nieprzyp­isa­nia. Studium o wyi­zolowa­niu społecznym bez­dom­nych, Wydawnictwo Naukowe Uni­w­er­sytetu im. Adama Mick­iewicza, Poz­nań.
Nowak J. (2006), Bez­dom­ność – konieczność czy wybór? Komu­nikat z badań, „Pra. (2006), Bez­dom­ność, Chrześ­ci­jańska Akademia Teo­log­iczna, Warszawa, s. 129.
Pis­arska M. (1994), Bez­dom­ność w Łodzi – anal­iza socjo­log­iczna, „Poli­tyka Społeczna”, nr 11–12.
Przymeński A. (1998), Zjawisko bez­dom­ności w Polsce współczes­nej, „Poli­tyka Społeczna”, nr 4.
Przymeński A. (2001), Bez­dom­ność, jako kwes­tia społeczna w Polsce współczes­nej, Wydawnictwo Akademii Eko­nom­icznej, Poz­nań, s. 164.
Przymeński A., Ciesielska-Oliwa M. (2014), Pub­liczna pomoc mieszkan­iowa a demar­gin­al­iza­cja społeczna lud­ności ubo­giej, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu, Poz­nań.
Przymeński A. (2011), Pomoc mieszkan­iowa dla zmar­gin­al­i­zowanych eko­nom­icznie osób i gospo­darstw domowych we współczes­nej Polsce, w: K. Pająk, A. Przymeński (red.), Poli­tyka społeczna w reali­ach gospo­dar­czych Pol­ski po 1989, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu, Poz­nań, s. 109.
GUS (2011), Raport z wyników. Nar­o­dowy Spis Powszechny Lud­ności i Mieszkań, Warszawa, s. 90–91.
Szyper­ska U. (2012), W obronie loka­torów, „Poli­tyka”, nr 31/2869, s. 36.
Widera W. (2000), Wzory adap­tacji orga­ni­za­cji gospo­dar­czych do rynku, Ofi­cyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce publicznej


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 4/2016

TAXATION OF LABOUR IN POLAND Anna Kra­jew­ska
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS: DECEMBER OF 2015 – Piotr Kurowski
YOUTH UNDERVALUED OR DISCRIMINATED? YOUNG ADULTS IN THE LABOR MARKETAgnieszka Jeran

FROM RESEARCH AND STUDIES
RETIREMENT POLICY AS AN ELEMENT OF AGE MANAGEMENTTHEORY AND PRACTICEAnna Lubrańska
CONSTRUCTING OF THE INTERACTION ORDER IN A SOCIAL WELFARE HOME FOR THE INTELLECTUALLY DISABLEDJakub Nied­bal­ski
EXPERIENCES OF HOMELESSNESS. THE HOMELESS IN MONAR SHELTER ŚWIERCZE – Woj­ciech Widera

BOOK REVIEW
Paweł Łuczak, LONG-TERM CARE IN POLAN AND IN CZECH REPUBLICReviewed by Iwona Zakrzewska

INFORMATION
ON THE AGENDA OF THE COMMITTEE ON LABOUR AND SOCIAL POLICY POLISH ACADEMY OF SCIENCES. DEBATE ABOUT THE DILEMMAS OF FAMILY POLICYDorota Gło­gosz
   PROFESSOR ELŻBIETA TARKOWSKAOBITUARY  Stanisława Goli­nowska

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

Anna Kra­jew­ska (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Lodz)
TAXATION OF LABOUR IN POLAND (p. 1–6)
The tax reform which was intro­duced in Poland at the begin­ning of the trans­for­ma­tion period was sim­i­lar to those already imple­mented in other UE coun­tries. How­ever, in the mean­time the Pol­ish tax sys­tem under­gone many unfavourable changes and nowa­days, as a result, it is sig­nif­i­cantly dif­fer­ent from sys­tems in devel­oped coun­tries. This prob­lem is ana­lyzed on the basis of the data pre­sented in OECD report “Tax­ing Wages 2014”. The results of the analy­sis show that there is a very low pro­gres­sive­ness of tax­a­tion of labour in Poland. More­over, we can observe that the bur­den of the income tax is very low com­par­ing to social secu­rity contributions.

Key­words: per­sonal income tax, social secu­rity con­tri­bu­tions, tax­a­tion of labour, tax wedge, redis­tri­b­u­tion

Piotr Kurowski (Junior Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS: DECEMBER OF 2015 (p. 7–8)
The arti­cle presents esti­mates of social min­i­mum bas­kets – defined as a model allow­ing the min­i­mum level for social inte­gra­tion of house­holds – in prices of Decem­ber of 2015. In con­di­tions of still ongo­ing defla­tion, the esti­ma­tion of social min­i­mum bas­kets once again decreased, mainly due to decline of food prices.

Key­words: social min­i­mum, poverty, liv­ing costs

Agnieszka Jeran (Junior Pro­fes­sor, Adam Mick­iewicz Uni­ver­sity in Poz­nań)
YOUTH UNDERVALUED OR DISCRIMINATED? YOUNG ADULTS IN THE LABOR MARKET (p. 8–14)
The level of edu­ca­tion, com­pe­tences and age are impor­tant fac­tors which dif­fer sit­u­a­tion of employ­ees. Data from rep­re­sen­ta­tive sur­vey “Study of Human Cap­i­tal in Poland” (pol­ish abbre­vi­a­tion BKL) were used to exam­ine dif­fer­ences in the level of com­pe­tence of Pol­ish work­ers in groups divided by age (young adults and adults) and by level of edu­ca­tion (with and with­out higher edu­ca­tion). Dif­fer­ences in salary lev­els were also ana­lyzed. The results reveal that sig­nif­i­cant dif­fer­ences in the level of com­pe­tence only par­tially reflect in sim­i­lar dif­fer­ence in income, lead­ing to a the­sis that employ­ers at least under­value younger employees.

Key­words: com­pe­tence, salary, young adults, human capital

Anna Lubrańska (Junior Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Lodz)
RETIREMENT POLICY AS AN ELEMENT OF AGE MANAGEMENTTHEORY AND PRACTICE (p. 14–21)
The arti­cle deals with the prob­lem of retire­ment pol­icy in the age man­age­ment aspect. There were exam­ined 395 work­ing per­sons, 233 women (59%) and 162 men (41%), aged 20–64. Retirement-related activ­i­ties that are under­taken in Pol­ish com­pa­nies were sub­mit­ted to eval­u­a­tion. There were pre­sented indi­vid­ual eval­u­a­tions, with con­sid­er­a­tion given to the cri­te­ria of age (belong­ing to a gen­er­a­tion), gen­der, size of a com­pany, type of trade (bud­get and non-budget spheres), knowl­edge and skills of man­age­ment regard­ing age man­age­ment. The adopted cri­te­ria appeared to be sta­tis­ti­cally sig­nif­i­cant as for dif­fer­en­ti­at­ing the applied pro-retirement solutions.

Key­words: retire­ment, gen­er­a­tions, age man­age­ment, organization

Jakub Nied­bal­ski (Junior Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Lodz)
CONSTRUCTING OF THE INTERACTION ORDER IN A SOCIAL WELFARE HOME FOR THE INTELLECTUALLY DISABLED (p. 22–28)
Pur­pose of the research is to recon­struct the process of pro­duc­tion and main­te­nance of inter­ac­tion order in con­di­tions of a social wel­fare home for the intel­lec­tu­ally dis­abled. A start­ing point is analy­sis of inter­per­sonal rela­tion­ships between per­son­nel and wards, which deter­mine the scope and speci­ficity of social actors’ actions. A results of the per­formed research is recon­struc­tion of the pro­duc­tion and main­te­nance process of the insti­tu­tional order in a social wel­fare home for men­tally hand­i­capped indi­vid­u­als, real­ized on the inter­ac­tion level. Data analy­sis was per­formed in accor­dance with pro­ce­dures of the grounded the­ory. The stud­ies apply qual­i­ta­tive tech­niques, includ­ing the unstruc­tured inter­view and par­tic­i­pant obser­va­tion. A the­o­ret­i­cal inspi­ra­tion for the delib­er­a­tions pre­sented in the arti­cle is the sym­bolic inter­ac­tion­ism, included in the scope of the inter­pre­ta­tive par­a­digm. Data come from stud­ies car­ried out in the social wel­fare homes for intel­lec­tu­ally hand­i­capped individuals.

Key­words: inter­ac­tion order, inter­per­sonal com­mu­ni­ca­tion, social wel­fare home, intel­lec­tual dis­abil­ity

Woj­ciech Widera (Junior Pro­fes­sor, for­mer researcher, War­saw School of Eco­nom­ics)
EXPERIENCES OF HOMELESSNESS. THE HOMELESS IN MONAR SHELTER ŚWIERCZE (p. 28–34)
Poland has wit­nessed home­less­ness along with democ­racy. Busi­ness enter­prises are cut­ting on social ben­e­fits, like work­ers hos­tels, in order to cut costs. On the other hand accord­ing to new changes in law, it is now pos­si­ble to lock out trou­ble­some neigh­bors or not pay­ing ten­ants. Pol­ish home­less are elderly peo­ple (dom­i­nant age of 40–60), usu­ally males, divorced, being home­less for a period longer than 7,5 years, usu­ally dwelling in life-endangering con­di­tions with alco­hol issues. They are aware of being per­ceived as drunks, beg­gars and vagabonds. There are no pos­i­tive indi­ca­tions in poles on home­less­ness (62,9%), yet there are also obser­va­tions as “free­dom, I live where I want, inde­pen­dence” (13,6%).

Key­words: home­less­ness, Pol­ish home­less, alco­hol, unem­ploy­ment, divorce, fam­ily conflicts

 prze­jdź do Spisu treści

« powrót