Nr 5-6 (506-507) 2016

Spis treści 5–6/2016

 Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

   WSPOMNIENIE O PROF. ZOFII MORECKIEJ    – Koledzy, Przy­ja­ciele, Uczniowie
BADANIA EUROPEJSKIE NAD UTRUDNIENIAMI W KORZYSTANIU Z PRAWA DO SWOBODNEGO PRZEMIESZCZANIA SIĘ OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ I CZŁONKÓW ICH RODZINGertruda Uścińska
IMPLEMENTACJA DYREKTYWY O OPIECE TRANSGRANICZNEJ DO POLSKIEGO PORZĄDKU PRAWNEGOGrze­gorz Byszewski
ZMIANY SKUTECZNOŚCI KRAJOWYCH POLITYK SPOŁECZNYCH W EUROPIE W OKRESIE 2004–2012 – Woj­ciech Bąba
KONCEPCJA ZDEFINIOWANEGO ŚWIADCZENIA MINIMALNEGO W UJĘCIU KONTRAKTOWO-WŁASNOŚCIOWYM. ARTYKUŁ DYSKUSYJNYPrze­mysław Wechta

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
CENTRA SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ JAKO INSTYTUCJA LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ – Arka­diusz Peis­ert
STRATEGIE EKSTERNALIZACJI RYZYKA W ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Z UKRAINYPeter Wegen­schim­mel
MINIMUM SOCJALNE W 2015 R. – DANE ŚREDNIOROCZNE – Piotr Kurowski
MINIMUM EGZYSTENCJI W 2015 R. – DANE ŚREDNIOROCZNE – Piotr Kurowski

RECENZJE
Kalina Grze­siuk: ZAKORZENIENIE SPOŁECZNE GOSPODARKI. KONCEPCJA MARKA GRANOVETTERArec. Andrzej Kansy

INFORMACJE
ZWALCZANIE NADUŻYĆ I BŁĘDÓW W OBSZARZE KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – Ewa Miezien

NOWOŚCI WYDAWNICZE
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gertruda Uścińska (prof., Insty­tut Poli­tyki Społecznej, Uni­w­er­sytet Warsza­wski)
BADANIA EUROPEJSKIE NAD UTRUDNIENIAMI W KORZYSTANIU Z PRAWA DO SWOBODNEGO PRZEMIESZCZANIA SIĘ OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ I CZŁONKÓW ICH RODZIN (s. 2–6)
W opra­cow­a­niu doko­nano anal­izy roz­woju zakresu przed­miotowego swo­body przepływu osób na pod­stawie różnych reg­u­lacji prawa UE, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem badań europe­js­kich aktu­al­nie prowad­zonych w tym zakre­sie. Pokazano sze­rokie uję­cie uprawnień związanych ze swo­bodą przepływu osób. Jed­nak ich różnorodny charak­ter prawny, zwłaszcza brak spójności między roz­maitymi pod­stawami prawnymi, z których te uprawnienia wypły­wają, rodzi szereg prob­lemów w ich stosowa­niu w państ­wach członkows­kich. Prawa kra­jowe bowiem sto­sują ograniczenia w dostępie do różnych uprawnień soc­jal­nych, gwaran­towanych z tytułu swo­body przepływu osób w UE. Rangę prob­lemu dostrzega TSUE i wydaje w tych sprawach liczne wyroki, potwierdza­jące słuszność sze­rok­iego uję­cia uprawnień przyp­isanych swo­bodzie przemieszcza­nia się osób w UE.

Słowa kluc­zowe: swo­bodne przemieszczanie się oby­wa­teli UE i członków ich rodzin, państwa członkowskie, Try­bunał Spraw­iedli­wości UE, prawo europejskie

BIBLIOGRAFIA
Dilem­mas in the imple­men­ta­tion of Direc­tive 2004/38 on the right of cit­i­zens and their fam­ily mem­ber to move and reside freely in the UE, brief­ing paper, spra­woz­danie z dnia 24 marca 2009 r. doty­czące stosowa­nia dyrek­tywy 2004/38 w sprawie prawa oby­wa­teli Unii i członków ich rodzin do swo­bod­nego przemieszcza­nia się i pobytu na tery­to­rium państw członkows­kich, Par­la­ment Europe­jski, załącznik, s. 4.
Doku­ment roboczy w sprawie dal­szych dzi­ałań po rezolucji Par­la­mentu Europe­jskiego z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie stosowa­nia dyrek­tywy 2004/38 w sprawie prawa oby­wa­teli Unii i członków ich rodzin do swo­bod­nego przemieszcza­nia się i pobytu na tery­to­rium państw członkows­kich, dnia 13 czer­wca 2008 r. (2008), Komisja Wol­ności Oby­wa­tel­s­kich, Spraw­iedli­wości i Spraw Wewnętrznych, Par­la­ment Europe­jski, DT/729174 PL.doc.
Jorens Y., Lhernould J.-Ph. (2011), Euro­pean Report 2011, raport wyko­nany w ramach pro­jektu „Train­ing and report­ing on Euro­pean Social Secu­rity”, Gent, www.tress-network.org/ [dostęp 28.04.2016].
Kuś A., red. (2011), Prawo mate­ri­alne Unii Europe­jskiej w zarysie, KUL, Lublin.
Uścińska G. (2013), Zabez­piecze­nie społeczne osób korzys­ta­ją­cych z prawa do przemieszcza­nia się w Unii Europe­jskiej, Wolters Kluwer busi­ness, Warszawa.
Van Over­meiren F. (ed.), E. Eichen­hofer, H. Ver­schueren (2011), Ana­lyt­i­cal Study 2011. Social secu­rity cov­er­age of non-active per­sons mov­ing to another Mem­ber State, raport wyko­nany w ramach pro­jektu „Train­ing and report­ing on Euro­pean Social Secu­rity”, Gent, www.tress-network.org/ [dostęp 28.04.2016].
Van Over­meiren F. (ed.), O’Brien Ch., Spaventa E., Jorens Y., Schulte B. (2014), Ana­lyt­i­cal Report 2014. The nations of obsta­cle and dis­crim­i­na­tion under EU law of free move­ment of work­ers, raport wyko­nany w ramach pro­jektu „Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion” (FreSsco), Euro­pean Com­mis­sion, Brus­sels, December.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Grze­gorz Byszewski (Pra­co­dawcy Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej)
IMPLEMENTACJA DYREKTYWY O OPIECE TRANSGRANICZNEJ DO POLSKIEGO PORZĄDKU PRAWNEGO  (s. 6–13)
Dyrek­tywa trans­graniczna miała na celu zwięk­sze­nie swo­body przepływu usług zdrowot­nych na tere­nie wspól­noty europe­jskiej. Doty­chczas na mocy trak­tatów ten obszar gospo­dar­czy był co do zasady w dome­nie państw członkows­kich i w ogranic­zonym zakre­sie podle­gał koor­dy­nacji. Do października 2013 r. każde państwo UE miało obow­iązek wdrożyć przepisy dyrek­tywy do swo­jego porządku prawnego. W artykule opisano dyrek­tywę oraz ustawę ją wdraża­jącą, a także zawarto pier­wsze spostrzeże­nia z pier­wszego półrocza jej funkcjonowania.

Kluc­zowe słowa: dyrek­tywa trans­graniczna, imple­men­tacja prawa europe­jskiego, trans­graniczne usługi zdrowotne

BIBLIOGRAFIA
Beda K., Czyżewska E., Grabowska I., Lin­iewicz B., Rusiecka A., Szy­mańska B., Tyc A. (2015), Koor­dy­nacja a dyrek­tywa – podobieństwa i różnice w korzys­ta­niu z opieki zdrowot­nej w aspekcie trans­granicznym, NFZ, Warszawa.
Koczur W. (2014), Trans­graniczna opieka zdrowotna w Unii Europe­jskiej – wybrane zagad­nienia, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Katow­icach, Katow­ice.
Wis­mar M., Palm W., Figueras J., Ernst K., van Gin­neken E. (2008), Cross Bor­der Health Care in the Euro­pean Union. Map­ping and Analysing Prac­tices and Poli­cies, Euro­pean Obser­va­tory on Health Sys­tems and Poli­cies, Copen­hagen.
The Gallup Orga­ni­za­tion (2007), Cross-border health ser­vices in the EU. Ana­lyt­i­cal report, Flansh EB nr 210.
Uścińska G. (2013), Zabez­piecze­nie społeczne osób korzys­ta­ją­cych z prawa do przemieszcza­nia się w Unii Europe­jskiej, Lex Wolters Kluwer busi­ness, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Woj­ciech Bąba (dr, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Krakowie)
ZMIANY SKUTECZNOŚCI KRAJOWYCH POLITYK SPOŁECZNYCH W EUROPIE W OKRESIE 2004–2012 (s. 14–21)
Celem artykułu było doko­nanie oceny skuteczności kra­jowych poli­tyk społecznych w 31 kra­jach europe­js­kich w dwóch podokre­sach: 2004–2008 i 2009–2013. Ocena ta bazowała na dwóch meto­dach: anal­izie wie­loczyn­nikowej dwuwymi­arowej oraz anal­izie wie­loczyn­nikowej wielowymi­arowej. W wyniku przeprowadzenia anal­izy dwuwymi­arowej udało się ziden­ty­fikować kraje, które zmieniły typ swo­jej poli­tyki społecznej oraz ustalić charak­ter i skalę zmian skuteczności poli­tyk społecznych w anal­i­zowanych kra­jach. W wyniku przeprowadzenia anal­izy wielowymi­arowej udało się ziden­ty­fikować cztery grupy kra­jów o sto­sunkowo stałym składzie w obu podokre­sach. Kraje danej grupy charak­tery­zowały się zbliżonym poziomem skuteczności poli­tyki społecznej.

Słowa kluc­zowe: poli­tyka społeczna, europe­jskie odmi­any poli­tyki społecznej, spraw­iedli­wość społeczna, efek­ty­wność ekonomiczna

BIBLIOGRAFIA
Bąba W. (2016), Mod­ele europe­jskiej poli­tyki społecznej i ich skuteczność – teo­ria a prak­tyka, „Poli­tyka Społeczna”, nr 3, s. 1–7.
Boeri T. (2002), Let Social Pol­icy Mod­els Com­pete and Europe Will Win, John F. Kennedy School of Gov­ern­ment, Har­vard Uni­ver­sity, Cam­bridge.
Esping-Andersen G. (1990), The Three Worlds of Wel­fare Cap­i­tal­ism, Prince­ton Uni­ver­sity Press, Prince­ton.
Rosati D. (2009), Europe­jski Model Społeczny. Osiąg­nię­cia, prob­lemy i kierunki zmian, w: D. Rosati (red.), Europe­jski Model Społeczny – doświad­czenia i przyszłość, PWE, Warszawa.
Sapir A. (2005), Glob­al­iza­tion and the Reform of Euro­pean Social Mod­els, Black­well Pub­lish­ing, Oxford.
Steczkowski J., Zeliaś A. (1997), Metody statysty­czne w bada­niu zjawisk jakoś­ciowych, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
Tendera-Właszczuk H., red. (2009), Dys­tans społeczno-ekonomiczny Pol­ski na tle kra­jów UE-15, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządza­nia, Katow­ice.
Zeliaś A., red. (2004), Poziom życia w Polsce i kra­jach Unii Europe­jskiej, PWE, Warszawa.
Zeliaś A., red. (2000), Tak­so­nom­iczna anal­iza przestrzen­nego zróżni­cow­a­nia poziomu życia w Polsce w uję­ciu dynam­icznym, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne, nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia, nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Prze­mysław Wechta (dr, Uni­w­er­sytet im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu)
KONCEPCJA ZDEFINIOWANEGO ŚWIADCZENIA MINIMALNEGO W UJĘCIU KONTRAKTOWO-WŁASNOŚCIOWYM. ARTYKUŁ DYSKUSYJNY (s. 21–27)
Celem artykułu jest anal­iza funkcji, które zdefin­iowane świad­cze­nie min­i­malne może pełnić w sto­sunkach między zarząd­cami sys­temów emery­tal­nych a płat­nikami składek. Pier­wszym narzędziem badaw­czym jest kon­cepcja sto­sunku kon­trak­towego oparta na teorii sys­temu społecznego Tal­cotta Par­sonsa. Służy ona wyróżnie­niu stanów równowagi, inflacji i deflacji w wymi­anie między jego stron­ami. Drugie narzędzie badaw­cze stanowi ekonomiczno-socjologiczna teo­ria włas­ności Stanisława Kozyra-Kowalskiego. Umożli­wia ona iden­ty­fikację poszczegól­nych typów strate­gii dochodowych związanych z wypłatą emery­tur, które różnicują zarząd­ców sys­temów emery­tal­nych i płat­ników składek. Ostate­cznie wyróżnione zostają cztery funkcje reg­u­la­cyjne, które zdefin­iowane świad­cze­nie min­i­malne może pełnić w kap­i­tałowym sys­temie emerytalnym.

Słowa kluc­zowe: sys­tem emery­talny, włas­ność, zdefin­iowane świad­cze­nie min­i­malne, sto­sunek kon­trak­towy, zarządcy, płatnicy

BIBLIOGRAFIA
Ambacht­sheer K.P, Ezra D. Don (2001), Fun­dusze emery­talne, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
Góra M. (1999), Eko­nom­iczne pod­stawy funkcjonowa­nia nowego sys­temu emery­tal­nego w Polsce, „Gospo­darka Nar­o­dowa” nr 3.
Góra M. (2003), Sys­tem emery­talny, PTE, Warszawa.
Kalina-Prasznic U. (2011), Ochrona ryzyka starości a odrzu­cone paradyg­maty społecznego ubez­pieczenia emery­tal­nego, „Poli­tyka Społeczna” nr 4.
Kozyr-Kowalski S. (1999), Socjolo­gia, społeczeństwo oby­wa­tel­skie i państwo, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poz­nań.
Par­sons T., Smelser N. (1957), Econ­omy and Soci­ety: A Study of the Inte­gra­tion of Eco­nomic and Social The­ory, Routledge&Kegan Paul, Lon­don.
Par­sons T. (1963), On the Con­cept of Polit­i­cal Power, „Pro­ceed­ings of the Amer­i­can Philo­soph­i­cal Soci­ety”, no. 3.
UKNF (z lat: 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Sytu­acja finan­sowa powszech­nych towarzystw emery­tal­nych w: 2008 roku, w 2009 roku, w 2011 roku, w 2012 roku, w 2013 roku, w 2014 roku, Warszawa.
Tit­ten­brun J. (1991), Nowi kap­i­tal­iści? Pra­cown­icze fun­dusze emery­talne a włas­ność kap­i­tału akcyjnego, Nakom, Poz­nań.
Tit­ten­brun J. (2012), Gospo­darka w społeczeńst­wie. Zarys socjologii gospo­darki i socjologii eko­nom­icznej w uję­ciu struk­tu­ral­izmu socjoeko­nom­icznego, Zysk i S-ka, Poz­nań.
Zieliński P. (2006), Zmi­ana roli państwa w pol­skim sys­temie ubez­pieczenia emery­tal­nego, „Poli­tyka Społeczna”, nr 7.
Zieliński P. (2011), Sys­tem ze zdefin­iowaną składką – czy na pewno zawsze lep­szy?, „Poli­tyka Społeczna”, nr 11–12.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce publicznej

Arka­diusz Peis­ert (dr, Uni­w­er­sytet Gdański)
CENTRA SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ JAKO INSTYTUCJA LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ (s. 28–33)
W artykule zaprezen­towano wyniki bada­nia nad odd­zi­ały­waniem pilotażowego pro­gramu cen­trów spraw­iedli­wości napraw­czej. Z założe­nia stanowić one mają insty­tucjon­alny pomost między wymi­arem spraw­iedli­wości, orga­ni­za­c­jami społecznymi a społecznoś­cią lokalną. Ich pow­stanie jest próbą wdroże­nia idei spraw­iedli­wości napraw­czej. Pro­jekt pow­stał jako odpowiedź na negaty­wne skutki nad­miernej pri­zoniza­cji czy szerzej – niskoe­fek­ty­wnej poli­tyki orzeka­nia i wykony­wa­nia kar w Polsce. Głównym celem artykułu jest omówie­nie odd­zi­ały­wa­nia CSN-ów w zakre­sie sze­roko rozu­mi­anej poli­tyki społecznej. Jak wskazują pier­wsze wyniki badań, CSN-y są insty­tucją real­izu­jącą ideę gov­er­nance i przy­czy­ni­ają się do zwięk­szenia spójności poli­tyki społecznej na obszarze, na którym działają.

Słowa kluc­zowe: sądy wspól­noty, spraw­iedli­wość napraw­cza, kary prac społecznie użytecznych, cen­trum spraw­iedli­wości naprawczej

BIBLIOGRAFIA
Bałan­dynow­icz A. (2006), Probacja. Resoc­jal­iza­cja z udzi­ałem społeczeństwa, Wyd. Prawo i Prak­tyka Gospo­dar­cza, Warszawa.
Bur­dziej S. (2015), Funkcjonowanie com­mu­nity court w prak­tyce – na przykładzie Red Hook Com­mu­nity Jus­tice Cen­ter w Nowym Jorku, w: C. Kulesza, D. Kużelewski, B. Pil­i­towski (red.), Współpraca orga­ni­za­cji społecznej z wymi­arem spraw­iedli­wości. Porad­nik, Wyd. Temida 2, Białys­tok, s. 15–36.
Court­watch (2016), https://courtwatch.pl/fundacja/biezaceprojekty/community-court-sprawiedliwosc-naprawcza-wpraktyce/ [dostęp 2.03.2016].
Frieske K.W. (2001), Socjolo­gia prawa, Wyd. Praw. „Iuris”, Warszawa, Poz­nań.
Frieske K.W., Sobiech R. (1984), Pijaństwo – inter­pre­tacje prob­lemu społecznego, Insty­tut Wydawnictw Związków Zawodowych, Warszawa.
Grewiński M., Kamiński S. (2007) Oby­wa­tel­ska poli­tyka społeczna, PTPS, WSP TWP w Warsza­wie, Warszawa.
Karwacki A. (2010), Papierowe skrzy­dła. Rzecz o spójnej poli­tyce akty­wiz­a­cji, Wyd. UMK, Toruń.
Machel H. (2006), Czym jest dzisiejsze pol­skie więzie­nie?, w: H. Machel (red.), Wykony­wanie kary pozbaw­ienia wol­ności w Polsce – w poszuki­wa­niu skuteczności, Wyd. UG, Gdańsk, s. 9–15.
Mica A., Peis­ert A., Winc­zorek J. (2011), Intro­duc­tion, w: A. Mica, A. Peis­ert, J. Winc­zorek (eds.), Soci­ol­ogy and the Unin­tended. Robert Mer­ton revis­ited, Peter Lang Ver­lag, Frank­furt am Main, p. 9–29.
Piątek K. (2012), Oblicza poli­tyki społecznej. W kierunku auton­o­miza­cji poli­tyki soc­jal­nej, Wyd. UMK, Toruń.
Płatek M. (2005), Teo­ria spraw­iedli­wości napraw­czej, w: M. Platek, M. Fajst (red.), Spraw­iedli­wość napraw­cza. Idea. Teo­ria. Prak­tyka, WPiA Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Wyd. Liber, Warszawa, s. 71–107.
Simons H. (1997), Poli­ty­czne imp­likacje teorii ewalu­a­cyjnych. Przy­bliże­nie prob­lemu, przekład K.W. Frieske, w: L. Kor­porow­icz (red.), Ewalu­acja w edukacji, Wyd. Ofi­cyna Naukowa, Warszawa, s. 65–92.
Solon-Lipiński M., Popiela M. (2015), Model współpracy sądu z orga­ni­za­cją społeczną na przykładzie Sto­warzyszenia Pomocy „Ludzie Ludziom” we Wrocławiu, w: C. Kulesza, D. Kużelewski, B. Pil­i­towski (red.), Współpraca orga­ni­za­cji społecznej z wymi­arem spraw­iedli­wości. Porad­nik, Wyd. Temida 2, Białys­tok, s. 37–41.
Wdz­ięczna E.A. (2010), Warunk­owe umorze­nie postępowa­nia karnego w świ­etle kon­cepcji spraw­iedli­wości napraw­czej, Towarzystwo Naukowe Orga­ni­za­cji i Kierown­ictwa „Dom Orga­ni­za­tora”, Toruń.
Zagórski J. (2003), Orzekanie i wykony­wanie kary ograniczenia wol­ności oraz pracy społecznie użytecznej w Polsce w świ­etle anal­izy przepisów i wyników badań, Biuro Rzecznika Praw Oby­wa­tel­s­kich, Warszawa.
Zalewski W. (2006), Mass impris­on­ment – koniec marzeń o alter­naty­wie dla kary pozbaw­ienia wol­ności?, w: H. Machel (red.), Wykony­wanie kary pozbaw­ienia wol­ności w Polsce – w poszuki­wa­niu skuteczności, Wyd. UG, Gdańsk, s. 197–206.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
poli­tyka społeczna

Peter Wegen­schim­mel (Insti­tute for East and South­east Euro­pean Stud­ies, Ratyzbona, Niemcy)
STRATEGIE EKSTERNALIZACJI RYZYKA W ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Z UKRAINY (s. 34–39)
Praca ma charak­ter socjologiczno-prawny i wzbo­gaca doty­chcza­sowe bada­nia nad migrac­jami ukraińs­kich pra­cown­ików do Pol­ski kon­cepcją świado­mości prawnej. Na pod­stawie jakoś­ciowych badań anal­i­zowano mech­a­nizmy stosowane przez pra­co­daw­ców, prowadzące do prekaryza­cji pra­cown­ików migru­ją­cych oraz mech­a­nizmy ochrony tej najbardziej podat­niej na naduży­cia grupy na pol­skim rynku pracy. Do pokaza­nia ograniczeń praw oby­wa­tel­s­kich i pra­cown­icznych pra­cown­ików migru­ją­cych użyto kon­cepcji prekariatu Guya Standinga. Z ich peryfer­yjnej pozy­cji prezen­tuje się kry­ty­czny obraz trans­for­ma­cyjnej gospo­darki i jej słabości.

Słowa kluc­zowe: socjolo­gia prawa, świado­mość prawna, studium przy­padku, migracja pra­cown­icza, Ukraina, prekariat

BIBLIOGRAFIA
Beck U. (1986), Risiko­ge­sellschaft: Auf dem Weg in eine andere Mod­erne, Suhrkamp, Frank­furt a.M.
Bed­narski M., Frieske K.W., red. (2012), Zatrud­nie­nie na czas określony w pol­skiej gospo­darce. Społeczne i eko­nom­iczne kon­sek­wencje zjawiska, IPiSS, Warszawa.
Duszczyk M., Góra M., Kacz­mar­czyk P. (2013), Costs and Beneftis of Labor Mobil­ity between the EU and the East­ern Part­ner­ship Coun­tries: The Case of Poland, Insti­tute for the Study of Labor, Bonn.
Frieske K.W., red. (2003), Dereg­u­lacja pol­skiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa.
Gar­dawski J., red. (2009), Polacy pracu­jący i kryzys fordyzmu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okól­ski M., red. (2010), Trans­for­ma­cja nieoczy­wista: Pol­ska jako kraj imi­gracji, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Warszawa.
Górski M. (2013), Para­graf 53a, „Biule­tyn Migra­cyjny”, nr 43.
Grabowska-Lusińska I. (2013), Migrantów ścieżki zawodowe bez granic, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Grif­fiths A. (2005), Using Ethnog­ra­phy as a Tool in Legal Research: An Anthro­po­log­i­cal Per­spec­tive, w: R. Banakar, M. Tra­vers (eds.), The­ory and Method in Socio-legal Research, Hart Pub­lish­ing, Port­land.
Grzymała-Kazłowska A., Łodz­iński S., red. (2008), Prob­lemy inte­gracji imi­grantów: Kon­cepcje, bada­nia, poli­tyki, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Warszawa.
Kindler M. (2011), A Risky Busi­ness? Ukrain­ian Migrant Women in Warsaw’s Domes­tic Work Sec­tor, Ams­ter­dam Uni­ver­sity Press, Ams­ter­dam.
Męcina J. (2009), Prawo pracy w prze­bu­dowie: Kierunki i cechy ewolucji zmian w prawie pracy, w: J. Gar­dawski (red.), Polacy pracu­jący i kryzys fordyzmu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
MOP (2012), From Pre­car­i­ous Work to Decent Work: Out­come Doc­u­ment to the Worker’s Sym­po­sium on Poli­cies and Reg­u­la­tions to com­bat Pre­car­i­ous Employ­ment, ILO, Geneva.
Ness I. (2005), Immi­grants, Unions, and the New U.S. Labor Mar­ket, Tem­ple Uni­ver­sity Press, Philadel­phia.
Podgórecki A., Kojder A. (1972), Ewolucja świado­mości prawnej i postaw moral­nych społeczeństwa pol­skiego, Wydawnictwa Radia i Telewizji, Warszawa.
Podgórecki A. (1971), Zarys socjologii prawa, PWN, Warszawa.
Scott J.C. (1987), Weapons of the Weak. Every­day Forms of Peas­ant Resis­tance, Yale Uni­ver­sity Press, New Haven.
Słu­bik K., red. (2014), Unpro­tected: Migrant work­ers in an irreg­u­lar sit­u­a­tion in Cen­tral Europe, Sto­warzysze­nie Inter­wencji Prawnej, Warszawa.
Stand­ing G. (2014), Prekariat. Nowa niebez­pieczna klasa, PWN, Warszawa.
Urbański J. (2014), Prekariat i nowa walka klas, Insty­tut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
Walzer M. (1983), Spheres of Jus­tice, Basic Books, New York.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
socjolo­gia

Piotr Kurowski (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
MINIMUM SOCJALNE W 2015 R. – DANE ŚREDNIOROCZNE  (s. 40–41)
Min­i­mum soc­jalne przed­stawia mod­e­lowe koszty utrzy­ma­nia gospo­darstw domowych w zakre­sie umożli­wia­ją­cym społeczną inte­grację i uczest­nictwo w więzi­ach społecznych. Zakres i poziom zaspoka­janych potrzeb według stan­dardu min­i­mum soc­jal­nego winny zapew­niać takie warunki, by na każdym z etapów roz­woju człowieka umożli­wić mu repro­dukcję sił życiowych, posi­adanie i wychowanie potomstwa oraz utrzy­manie więzi społecznych. Porówny­wal­ność danych koszykowych ułatwia mon­i­torowanie sytu­acji gospo­darstw oraz przy­czy­nia się do uwzględ­ni­a­nia kondy­cji gospo­darstw w dia­logu społecznym. W artykule przed­staw­iono sza­cunki min­i­mum soc­jal­nego dla 2015 r. na pod­stawie śred­niorocznych notowań cen udostęp­nionych przez GUS.

Słowa kluc­zowe: min­i­mum soc­jalne, ubóstwo, koszty utrzymania

BIBLIOGRAFIA — brak

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Piotr Kurowski (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
MINIMUM EGZYSTENCJI W 2015 R. – DANE ŚREDNIOROCZNE (s. 42–43)
Min­i­mum egzys­tencji jest defin­iowane jako najniższy możliwy poziom kon­sumpcji pozwala­jący na przeży­cie. Artykuł przed­stawia sza­cunki min­i­mum egzys­tencji, wskaźnika stosowanego do pomi­aru skra­jnego ubóstwa w Polsce, na pod­stawie cen śred­niorocznych w 2015 r. W porów­na­niu z rok­iem ubiegłym (2014), w warunk­ach utrzy­mu­jącej się deflacji, sza­cunki min­i­mum egzys­tencji utrzy­mały swą wartość sprzed roku lub niewiele ją zwiększyły.

Słowa kluc­zowe: min­i­mum egzys­tencji, ubóstwo, koszty utrzymania

BIBLIOGRAFIA
Broda Wysoki P., Kurowski P. (2013), Próg inter­wencji soc­jal­nej czy min­i­malny dochód soc­jalny? Reflek­sja nad propozy­c­jami zmian w pomocy społecznej, „Poli­tyka Społeczna”, nr 4.
Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi min­i­mal­nej kon­sumpcji gospo­darstw domowych wyz­naczane metodą potrzeb pod­sta­wowych. Rodzaje, osza­cow­a­nia i zas­tosowa­nia poli­tyce społecznej, IPiSS, Warszawa.
Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997), Kat­e­go­ria min­i­mum soc­jal­nego, w: S. Goli­nowska, Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S. (1997), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria – Ocena – Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
GUS (2016a), Infor­ma­cja o sytu­acji społeczno-gospodarczej kraju w 2015 r., Warszawa.
GUS (2016b), Biule­tyn Statysty­czny, nr 1, Warszawa.
GUS (2015), Ubóstwo w Polsce w lat­ach 2013–2014, Warszawa.
GUS (2014), Ubóstwo eko­nom­iczne w Polsce w 2013 r., infor­ma­cja syg­nalna, GUS, Warszawa.
Broda-Wysocki P., red. (2015), Wysokość i struk­tura progu Inter­wencji Soc­jal­nej. Raport wery­fika­cyjny, raport IPiSS dla MPiPS, Warszawa.
UNICEF (2012), Ubóstwo dzieci. Najnowsze dane doty­czące ubóstwa dzieci w kra­jach rozwinię­tych, Report Card No. 10, Inno­centi Research Cen­tre, Flo­rencja.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 5–6/2016

  PROFESSOR ZOFIA MORECKAOBITUARY    — Col­leagues , Friends, Stu­dents
EUROPEAN RESEARCH ON THE DIFFICULTIES IN EXERCISING THE RIGHT TO FREE MOVEMENT OF EU CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERSGertruda Uścińska
IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE OF CROSS-BORDER HEALTHCARE TO POLISH LEGAL ORDERGrze­gorz Byszewski
CHANGES IN EFFICIENCY OF NATIONAL SOCIAL POLICIES IN EUROPE IN THE 2004–2013 PERIODWoj­ciech Bąba
CONTRACTUAL AND PROPRIETARY CONCEPTION OF DEFINED MINIMAL BENEFIT IN FUNDED PENSION SCHEME. ARTICLE DISCUSSIONPrze­mysław Wechta

FROM RESEARCH AND STUDIES
RESTORATIVE JUSTICE CENTRES AS AN INSTITUTION OF LOCAL SOCIAL POLICYArka­diusz Peis­ert
THE INTERNAL OUTSOURCING OF RISKS RELATED TO THE EMPLOYMENT OF MIGRANT WORKERS FROM THE UKRAINEPeter Wegen­schim­mel
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS IN 2015 – Piotr Kurowski
ESTIMATES OF SUBSISTENCE MINIMUM BASKETS IN 2015 – Piotr Kurowski

BOOK REVIEW
Kalina Grze­siuk: THE EMBEDDEDNESS OF SOCIAL ECONOMY. MARK GRANOVETTER’S CONCEPT Reviewed by Andrzej Kansy

INFORMATION
CONDUCTING FRAUD AND ERRORS IN THE FIELD OF COORDINATION OF SOCIAL SECURITY SCHEMESEwa Miezien

NEW BOOKS
DIARY OF SOCIAL POLICY

Gertruda Uścińska (Pro­fes­sor, The Insti­tute of Social Pol­icy of the Uni­ver­ity of War­saw)
EUROPEAN RESEARCH ON THE DIFFICULTIES IN EXERCISING THE RIGHT TO FREE MOVEMENT OF EU CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS (p. 2–6)
Euro­pean research on the dif­fi­cul­ties in exer­cis­ing the right to free move­ment of EU cit­i­zens and their fam­ily mem­bers. The study dis­cusses the devel­op­ment of the mate­r­ial scope of the free­dom of move­ment of per­sons in the EU, which is ana­lyzed on the basis of the EU laws and reg­u­la­tions. Spe­cial atten­tion with par­tic­u­lar empha­sis on Euro­pean research cur­rently being con­ducted in this regard. A broad per­spec­tive on the rights issu­ing from the free­dom of move­ment is pre­sented. How­ever, the var­ied char­ac­ter of these rights and lack of coher­ence between dif­fer­ent legal acts and instru­ments com­pli­cates the appli­ca­tion of the free­dom of move­ment prin­ci­ple in the EU Mem­ber States. More­over, the EU Mem­ber States put into force dif­fer­ent obsta­cles and restric­tions in the access to social secu­rity schemes and ben­e­fits. This prob­lem is addressed by the Court of Jus­tice of EU in numer­ous legal judg­ments, where the broad under­stand­ing of the free­dom of move­ment is supported.

Key­words: free move­ment of EU cit­i­zens and their fam­ily mem­bers, EU Mem­ber States, the Court of Jus­tice of EU, EU laws

Grze­gorz Byszewski (Pra­co­dawcy Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej)
IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE OF CROSS-BORDER HEALTHCARE TO POLISH LEGAL ORDER (p. 6–13)
The aim of Cross-border direc­tive was to  increase the free­dom to pro­vide health ser­vices through­out the Euro­pean com­mu­nity.  So far, under the Treaties, this spe­cial  eco­nomic area was reg­u­lated by law pre­vail­ing in each Mem­ber States and, to a lim­ited extent was a sub­ject to exter­nal coor­di­na­tion. By Octo­ber 2013 each EU coun­try was obliged to imple­ment the pro­vi­sions of the direc­tive into national law. This pub­li­ca­tion describes the direc­tive and the con­tents of a law imple­ment­ing it in Poland. It also includes the pre­lim­i­nary obser­va­tions and con­clu­sions of the first six months of its functioning.

Key­words:  cross-border care direc­tive, imple­men­ta­tion of Euro­pean low, health sevices

Woj­ciech Bąba (Junior Pro­fes­sor, Cra­cow Uni­ver­sity of Eco­nom­ics)
CHANGES IN EFFICIENCY OF NATIONAL SOCIAL POLICIES IN EUROPE IN THE 2004–2013 PERIOD (p. 14–21)
The main goal of this arti­cle was an eval­u­a­tion of national social poli­cies’ effi­ciency in 31 Euro­pean coun­tries in two sub-periods: 2004–2008 and 2009–2013. The eval­u­a­tion uti­lized two meth­ods: two-dimensional mul­ti­vari­able analy­sis and mul­ti­di­men­sional mul­ti­vari­able analy­sis. The two-dimensional analy­sis allowed iden­ti­fi­ca­tion of coun­tries which changed type (model) of their social pol­icy and deter­mi­na­tion of both char­ac­ter and scale of change in social pol­icy effi­ciency. The mul­ti­di­men­sional analy­sis led to iden­ti­fi­ca­tion of four dif­fer­ent groups of coun­tries, with sim­i­lar level of social pol­icy effi­ciency within a group. In both sub-periods the com­po­si­tion of these groups was gen­er­ally stable.

Key­words: social pol­icy, Euro­pean social poli­cies, social equity, eco­nomic efficiency

Prze­mysław Wechta (Junior Pro­fes­sor, Adam Mick­iewicz Uni­ver­sity in Poz­nań)
CONTRACTUAL AND PROPRIETARY CONCEPTION OF DEFINED MINIMAL BENEFIT IN FUNDED PENSION SCHEME. ARTICLE DISCUSSION (p. 21–27)
The aim of this paper is to analyse the func­tions that defined min­i­mal ben­e­fit pen­sion may per­form in con­trac­tual rela­tion­ships between pen­sion sys­tems’ exec­u­tives and pen­sion con­tri­bu­tion pay­ers. Tal­cott Par­sons’ social sys­tem the­ory pro­vides the first research tool. This the­ory allows one to study the states of equi­lib­rium, infla­tion and defla­tion at par­tic­u­lar lev­els of a con­trac­tual rela­tion­ship. Stanis­law Kozyr-Kowalski’s eco­nomic and soci­o­log­i­cal the­ory of own­er­ship is the sec­ond research tool that is used for the pur­pose of this paper. This the­ory makes it pos­si­ble to divide the types of pen­sion sys­tems’ exec­u­tives and pen­sion con­tri­bu­tion pay­ers based on the income strat­egy that they fol­low. Ulti­mately, four pos­si­ble reg­u­la­tory func­tions of defined min­i­mal ben­e­fit pen­sion were identified.

Key­words: pen­sion sys­tem, own­er­ship, defined min­i­mal ben­e­fit pen­sion, con­trac­tual rela­tion­ship, exec­u­tives, payers

Arka­diusz Peis­ert (Junior Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Gdańsk)
RESTORATIVE JUSTICE CENTRES AS AN INSTITUTION OF LOCAL SOCIAL POLICY (p. 28–33)
The arti­cle presents the results of a study on the impact of a pilot pro­gramme of restora­tive jus­tice cen­tres. An ini­tia­tive aim­ing to pro­vide an insti­tu­tional bridge between the judi­cial sys­tem, social organ­i­sa­tions and local com­mu­ni­ties, the cen­tres are an attempt to imple­ment the idea of restora­tive jus­tice. The project was ini­ti­ated in response to the neg­a­tive con­se­quences of an exces­sive num­ber of prison sen­tences and, in broader terms, the low effi­ciency of sen­tenc­ing pol­icy and the exe­cu­tion of penal­ties in Poland. The arti­cle offers a dis­cus­sion of the impact of restora­tive jus­tice cen­tres in the con­text of broadly under­stood social pol­icy. Pre­lim­i­nary results of the study indi­cate that the cen­tres suc­cess­fully imple­ment the idea of gov­er­nance and make a con­tri­bu­tion to increas­ing the con­sis­tency of social pol­icy at the local level.

Key­words: com­mu­nity court, problem-solving-justice, restora­tive jus­tice, penalty of pub­lic works

Peter Wegen­schim­mel (Insti­tute for East and South­east Euro­pean Stud­ies,  Regens­burg, Ger­many)
THE INTERNAL OUTSOURCING OF RISKS RELATED TO THE EMPLOYMENT OF MIGRANT WORKERS FROM THE UKRAINE (p. 34–39)
Con­stant changes in the Pol­ish labour law after the shock ther­apy in the 1990s impli­cate a sit­u­a­tion of uncer­tain­ties for both sides, for the work­ers and for the employ­ers. Migrant work­ers, for whom the dereg­u­la­tion of the labour mar­ket pro­vides niches free of state con­trol, are a spe­cial tar­get of pre­cariza­tion. The pur­pose of this the­sis is to exam­ine the strate­gies which Ukrain­ian migrants in War­saw face in their labour rela­tions and which prac­tices they use to cre­ate secu­rity in the con­text of infor­mal economies and short-term migra­tion within these niches. It is for the first time that a Pol­ish research on labour migra­tion reflects the posi­tion of trade unions in the migra­tion sys­tem and that the analy­sis applies Guy Standing’s con­cept of pre­car­ity on Cen­tral Europe’s migra­tion sys­tems. Using qual­i­ta­tive mate­r­ial it pro­vides a new approach to the Pol­ish labour mar­ket from a periph­eral per­spec­tive. The the­sis sum­ma­rizes qual­i­ta­tive field research using meth­ods pro­posed by the Warsaw-based tra­di­tion of legal anthro­pol­ogy. By adap­tion of the term “legal con­scious­ness” it analy­ses the main fac­tors of set­ting up legal assertive­ness of Ukrain­ian migrant work­ers in Warsaw.

Key­words: Poland, Ukraine, labour migra­tion, pre­cariat, legal con­scious­ness, labour mar­ket deregulation

Piotr Kurowski (Junior Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS IN 2015   (p. 40–41)
Social min­i­mum is defined as a model for liv­ing costs of house­holds, allow­ing social inte­gra­tion and par­tic­i­pa­tion. The arti­cle presents esti­mates of social min­i­mum bas­kets for 2015. In con­di­tions of declin­ing defla­tion, esti­ma­tions of these bas­kets increased slightly: from 0,2% for a fam­ily with depen­dent child to 0,9% for a sin­gle per­son in retire­ment age.

Key­words: social min­i­mum, poverty, liv­ing costs

Piotr Kurowski (Junior Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
ESTIMATES OF SUBSISTENCE MINIMUM BASKETS IN 2015 (p. 42–43)
Sub­sis­tence min­i­mum is known as the low­est pos­si­ble level of con­sump­tion allow­ing the house­holds to sur­vive. The arti­cle presents the esti­mates of sub­sis­tence min­i­mum bas­kets — index which is used to mea­sure the extreme poverty — for 2015 in Poland. In com­par­i­son with last year, in con­di­tion of per­sis­tent defla­tion (falling prices by 0,9%), esti­mates of sub­sis­tence min­i­mum main­tained or even slightly increased its value.

Key­words: sub­sis­tence min­i­mum, poverty, liv­ing costs

 prze­jdź do Spisu treści

« powrót