Nr 10 (511) 2016

Spis treści 10/2016

 Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

BREXITKONSEKWENCJE PRAWNE I SPOŁECZNE DLA RYNKU PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – Gertruda Uścińska
EUROPEJSKIEUBEZPIECZENIE OD BEZROBOCIA? – Paweł Kaleta
BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE I SOCJALNE  – KONTROWERSJE WOKÓŁ POJĘĆ – Dar­iusz Zalewski
POZYCJA ZAWODOWA MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY. STABILNOŚĆ CZY ZMIANA? STATYSTYCZNY OBRAZ SYTUACJI Danuta Graniewska, Bożena Balcerzak-Paradowska
ZMIANA  RELACJI PŁAC PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ SFERY  BUDŻETOWEJ (2002–2014) – Zdzisław Cza­jka
PROBLEMY USAMODZIELNIANIA SIĘ WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ – Kinga Mick­iewicz

Z HISTORII POLITYKI SPOŁECZNEJ
RODZINA JAKO PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ OKRESU SOCJALIZMU I TRANSFORMACJI W POLSCELucyna Pro­rok

RECENZJE
Henry Kissinger: PORZĄDEK ŚWIATOWY – Kaz­imierz A. Kłosiński

INFORMACJE
SENIORZY W POLITYCE SPOŁECZNEJ – TEORIA I PRAKTYKA DZIAŁAŃ POMOCOWYCHRyszard Necel

NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gertruda Uścińska (prof., Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
BREXITKONSEKWENCJE PRAWNE I SPOŁECZNE DLA RYNKU PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  (s. 1–5)
Wyjś­cie Wielkiej Bry­tanii z Unii Europe­jskiej będzie poprzed­zone negoc­jac­jami. W cza­sie tych negoc­jacji należy zab­ie­gać o zachowanie praw  naby­tych przez Polaków prze­by­wa­ją­cych w Wielkiej Bry­tanii i o ustanowie­nie odpowied­nich okresów prze­jś­ciowych przed wprowadze­niem nowych zasad. Rozwiąza­nia prawne, które powinny obow­iązy­wać w relac­jach Wielka Bry­ta­nia – Pol­ska, w odniesie­niu do sys­temu zabez­pieczenia społecznego powinny się opierać na wypra­cow­anych i utr­walonych w UE przepisach o prawie do swo­bod­nego przemieszcza­nia się i koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego.

Słowa kluc­zowe: Brexit, swo­boda przepływu osób, prawo do zabez­pieczenia społecznego ‚trans­fer świad­czeń, koor­dy­nacja sys­temu zabez­pieczenia społecznego

BIBLIOGRAFIA
Camp­bell D., Brindle D., But­ler P. (2016), What would Brexit mean for the NHS, social care and dis­abled peo­ple?, „The Guardian” z 14 czer­wca, https://www.theguardian.com/society/2016/jun/14/brexit-nhs-health-social-care-disabled-people-eu-referendum [dostęp 15.09.2016].
GUS (2015), Infor­ma­cja o rozmi­arach i kierunk­ach cza­sowej emi­gracji z Pol­ski w lat­ach 2004–2014, notatka infor­ma­cyjna, Warszawa, www.stat.gov.pl.
Kornobis-Romanowska D., Łacny J., Wró­bel A., red. nauk. (2012), Trak­tat o funkcjonowa­niu Unii Europe­jskiej. Komen­tarz, tom III, Wolters Kluwer, Warszawa.
Kostrzewa Z. (2014), Współczesne migracje zagraniczne Polaków w świ­etle badań GUS, prezen­tacja na między­nar­o­dowej kon­fer­encji  pt. „Reem­i­gracja oby­wa­teli pol­s­kich – skutki dla sys­temu zabez­pieczenia społecznego”, Warszawa 5 wrześ­nia, zor­ga­ni­zowanej w ramach między­nar­o­dowego pro­jektu „Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion” (FreSsco).
Milmo D. (2016), How will Brexit affect Britain’s trade with Europe?, „The Guardian” z 26 czer­wca, https://www.theguardian.com/business/2016/jun/26/how-will-brexit-affect-britains-trade-with-europe [dostęp 15.09.2016].
Roberts S. (2008), Hard work­ing immi­grants wel­come: social secu­rity for Pol­ish migrants in the UK, „Poli­tyka Społeczna”, nr 1ENG pt. „Migra­tions and Their Impact on Social Secu­rity Scheme Peo­ple Migrat­ing; Ben­e­fits Trans­ferred”, s. 6–12.
Roberts S. (2009), A Short His­tory of Social Secu­rity Coor­di­na­tion, w:  50 years of Social Secu­rity Coor­di­na­tion Past – Present – Future,  Report of the con­fer­ence cel­e­brat­ing the 50th Anniver­sary of the Euro­pean Coor­di­na­tion of Social Secu­rity Prague, 7 & 8 May, Euro­pean Com­mis­sion, file:///C:/Users/hp/Downloads/EUL14106_50years_100512.pdf [dostęp 15.09.2016].
Straw­iński P. (2016), Życie po Brex­i­cie, „Forbes” z 21 marca, http://www.forbes.pl/brexit-jakie-beda-skutki-wyjscia-wielkiej-brytanii-z-ue-,artykuly,203584,1,1.html [15.09.2016].
Uścińska G. (2013), Zabez­piecze­nie społeczne osób korzys­ta­ją­cych z prawa do przemieszcza­nia się w Unii Europe­jskiej, Wolters Kluwer, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, nauki prawne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna, prawo

Paweł Kaleta (dr, Par­la­ment Europe­jski)
EUROPEJSKIEUBEZPIECZENIE OD BEZROBOCIA? (s. 5–7)
Zbliże­nie poli­tyk gospo­dar­czych państw członkows­kich Unii Europe­jskiej wywołane przez kryzys gospo­dar­czy może przynieść zbliże­nie ich poli­tyk społecznych. W związku z tym przed­kłada się obec­nie propozy­cje konkret­nych rozwiązań, takich jak np. wspólne dla wszys­t­kich państw członkows­kich UE (albo co najm­niej strefy euro) ubez­piecze­nie od bezrobo­cia. W artykule doko­nano krótkiego przeglądu tych propozy­cji, wśród których wyróż­nia się obec­nie trzy pode­jś­cia: kryzysowe, wza­jemne oraz wspólne sensu stricto. Pro­jekty stworzenia ubez­pieczenia od bezrobo­cia w ramach strefy euro należałoby z punktu widzenia Pol­ski oce­niać kry­ty­cznie, jako umac­ni­a­jące „dwie pręd­kości” inte­gracji europe­jskiej. Zarazem kon­sol­i­dacja gospo­dar­cza UE na pod­stawie tego obszaru obow­iązy­wa­nia wspól­nej waluty jest fak­tem. Otwarte pozostaje pytanie, czy wdroże­nie omaw­ianych propozy­cji rzeczy­wiś­cie przyniosłoby efekty, na które liczą ich autorzy.

Słowa kluc­zowe: poli­tyka społeczna, Unia Europe­jska, strefa euro, ubez­piecze­nie od bezrobocia

BIBLIOGRAFIA
Andor L. (2016), EMU unem­ploy­ment insur­ance. Mak­ing progress and address­ing con­cerns, referat na kon­fer­encji „Towards a Euro­pean Unem­ploy­ment Insur­ance Scheme” w Par­la­men­cie Europe­jskim, maszynopis powielany.
Baran B. (2013), Reguła śred­niookre­sowego celu budże­towego w Unii Europe­jskiej, „Gospo­darka Nar­o­dowa” nr 11–12.
Bar­bier C., Natali D., Sabato S. (2014), A Model for Imple­ment­ing Sus­tain­able and Qual­i­ta­tive Growth in the EU, Wil­fried Martens Cen­tre for Euro­pean Stud­ies, Brus­sels.
Barcz J. (2011), Kon­sol­i­dacja Euro­grupy: Umoc­nie­nie efek­ty­wności Unii czy groźba jej frag­men­tacji? Aspekty prawne i insty­tucjon­alne, „Ruch Prawniczy, Eko­nom­iczny i Socjo­log­iczny” nr 2.
Cen­tre for Euro­pean Pol­icy Stud­ies (2014), Cost of Non-Europe of the Absence of an Unem­ploy­ment Insur­ance Scheme for the Euro Area – Sim­u­la­tion Exer­cise, CEPS, Brus­sels.
Dul­lien S. (2016), How to sta­bi­lize busi­ness cycles in the euro area: Cur­rent pro­pos­als for fis­cal trans­fer schemes in com­par­i­son, referat na kon­fer­encji „Towards a Euro­pean Unem­ploy­ment Insur­ance Scheme” w Par­la­men­cie Europe­jskim, maszynopis powielany.
Ender­lein H., Gut­ten­berg L., Spiess J. (2013), Mak­ing One Size Fit All. Design­ing a Cycli­cal Adjust­ment Insur­ance Fund for the Euro Zone, „Notre Europe Pol­icy Paper” nr 61.
Fis­cher T. (2011), From debt cri­sis to social cri­sis?, „E!Sharp” nr 13.
Giub­boni S. (2013), Euro­pean cit­i­zen­ship, labour law and social rights in times of cri­sis, „Euro­pean Jour­nal of Social Law”, no 3.
Goli­nowska S. (1999), Ochrona soc­jalna bezro­bot­nych w Polsce oraz w innych kra­jach, CASE, Warszawa.
Juncker J.-C., Tusk D., Dijs­sel­bloem J., Draghi M., Schulz M. (2015), Dokończe­nie budowy europe­jskiej Unii Gospo­dar­czej i Walu­towej, Komisja Europe­jska, Bruk­sela.
Mandin Ch., Palier B. (2005), The pol­i­tics of pen­sion reform in France: The end of excep­tion­al­ism, w: G. Bonoli, T. Shinkawa (red.), Age­ing and pen­sion reform around the world, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton.
Marier P. (2008), Pen­sion Pol­i­tics. Con­sen­sus and social con­flict in age­ing soci­eties, Euro­pean Uni­ver­sity Insti­tute, Rout­ledge, London-Florence.
MPiPS (2004), Praca i zasiłki dla bezro­bot­nych w UE, Warszawa.
Muravska T., Sloka B., Sta­cenko S. (2013), Europe at a Cross­roads – Indus­trial Rela­tions and Social Dia­logue, w: D. Mil­czarek, A. Adam­czyk, K. Zając­zowski (red.), Intro­duc­tion to Euro­pean Stud­ies: A New Approach to Unit­ing Europe,  Cen­tre for Europe, Uni­ver­sity of War­saw, Warszawa.
Palier B., Serré M. (2004), France: mov­ing reluc­tantly in the OECD’s Direk­tion, w: K. Armin­geon, M. Beyeler (red.), The OECD and Euro­pean wel­fare states, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton.
Uścińska G. (2011), Ubez­pieczenia społeczne i pomoc w razie bezrobo­cia w usta­wodaw­st­wach państw UE. Anal­iza porów­naw­cza, IPiSS, Warszawa.
Widzyk A. (2013), KE alar­muje: Pogłębia się kryzys soc­jalny w UE, wiado­mość w ser­wisie infor­ma­cyjnym Pol­skiej Agencji Pra­sowej z 26 marca.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Dar­iusz Zalewski (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych; Insty­tut Socjologii UW)
BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE I SOCJALNE  – KONTROWERSJE WOKÓŁ POJĘĆ (s. 7–14)
Tekst ma charak­ter teo­re­ty­czny, ale odwołuje się także do zasad seman­tyki i metodologii. Pod­sta­wowym celem jest odpowiedź na pytanie, czy poję­cia bez­pieczeństwa społecznego i soc­jal­nego są tożsame. Odpowiedź jest przecząca, a tekst jest naw­iązaniem do dyskusji o bez­pieczeńst­wie tout court, w trak­cie której poję­cia bez­pieczeństwa społecznego i soc­jal­nego często są uży­wane zami­en­nie i, tym samym, nie ma tylko teo­re­ty­cznego znaczenia.

Słowa kluc­zowe: bez­pieczeństwo soc­jalne, bez­pieczeństwo społeczne, sys­tem bez­pieczeństwa soc­jal­nego, państwo opiekuńcze.

BIBLIOGRAFIA
Euro­stat (2016), Europe in Fig­ures – Euro­stat Year­book; http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/file:population_at-risk-of-poverty_r_social_exclusion,_2009%e2%80%9314_yb16.png [dostęp 16.09.2016].
Abra­ham­son P. (1996), Con­cep­tu­al­iz­ing Wel­fare Plu­ral­ism and Wel­fare Mix, cyt. za: K. Frieske, P. Poławski (1997), Wel­fare State. His­to­ria, kryzys i przyszłość nowoczes­nego państwa opiekuńczego. Wybór tek­stów, IS UW, Warszawa.
Berta­lanffy L. (1984), Ogólna teo­ria sys­temów, PWN, Warszawa.
Brzez­iński M. (2009), Kat­e­go­ria bez­pieczeństwa, w: S. Sulowski, M. Brzez­iński (red.): Bez­pieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagad­nienia, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
Buzan B., Weaver O., de Wilde J. (1998), Secu­rity: A new frame­work for analy­sis, Lynne Rien­ner Pub­lish­ers, Lon­don.
Buzan B. (1983), Peo­ple, states and fear: the national secu­rity prob­lem in inter­na­tional rela­tions, Uni­ver­sity of North Car­olina Press, Chapel Hill.
Doyal L., Gough I. (1991), A The­ory of Human Need, The Guil­ford Press, New York.
Esping-Andersen G. (2010), Społeczne pod­stawy gospo­darki postin­dus­tri­al­nej, TWP, Warszawa.
Firlit-Fesnak G., Szatur-Jaworska B. (1995), Leksykon pojęć soc­jal­nych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
Frieske K. (1997), Bieda – miary i inter­pre­tacje, w: S. Goli­nowska (red.), Pol­ska bieda II. Kry­te­ria. Ocena. Prze­ci­wdzi­ałanie, IPiSS, Warszawa.
Fried­man M., Fried­man R. (1994), Wolny wybór, Wydawnictwo PANTA, Sos­nowiec.
Gar­dawski J. (1996), Przyz­wole­nie ogranic­zone. Robot­nicy wobec rynku i demokracji, PWN, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa.
Gier­szewski J. (2013), Bez­pieczeństwo społeczne: studium z zakresu teorii bez­pieczeństwa nar­o­dowego, Difin, Warszawa.
Grewiński M. (2009), Wielosek­torowa poli­tyka społeczna. O przeo­braże­ni­ach państwa opiekuńczego, Elipsa, Warszawa.
UNDP (1994), Human Devel­op­ment Report, N. York, http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf [dostęp 10.09.2016].
Itrich-Drabik J. (2012), Rola państwa w tworze­niu bez­pieczeństwa społecznego Polaków, w: A. Skrabacz, S. Sulowski (red.), Bez­pieczeństwo społeczne. Poję­cia. Uwarunk­owa­nia. Wyzwa­nia, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
Jadacki J. (2002), Spór o granice języka, Wydawnictwo Naukowe Sem­per, Warszawa.
Jagu­siak B. (2015), Bez­pieczeństwo soc­jalne współczes­nego państwa, Difin, Warszawa.
Księżopol­ski M. (2001), „Hasło – zabez­piecze­nie społeczne”, w: B. Rysz-Kowalczyk (red.), Leksykon poli­tyki społecznej, Ofi­cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
Księżopol­ski M. (2001), „Hasło – bez­pieczeństwo soc­jalne”, w: B. Rysz-Kowalczyk (red.), Leksykon poli­tyki społecznej, Ofi­cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
Kwaśnicki W. (2005), Gospo­darka społeczna z per­spek­tywy ekonomii lib­er­al­nej, „Trzeci Sek­tor”, nr 2.
Leszczyński M. (2009), Bez­pieczeństwo społeczne a bez­pieczeństwo państwa, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce.
Leszczyński M. (2011), Wybrane aspekty bez­pieczeństwa społecznego, Sto­warzysze­nie „Nauka Edukacja Rozwój”, Kielce.
Mar­czuk K. (2012), Bez­pieczeństwo społeczne: potrzeba szer­szego uję­cia. Imp­likacje dla Pol­ski, w: A. Skrabacz, S. Sulowski (red.), Bez­pieczeństwo społeczne. Poję­cia. Uwarunk­owa­nia. Wyzwa­nia; Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
Mayntz R., Holm K., Hüb­ner P. (1985), Wprowadze­nie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa.
Powel M., red. (2010), Zrozu­mieć wielosek­torową gospo­darkę dobrobytu, TWP, Warszawa.
Sen A. (2000), Nierówności. Dal­sze rozważa­nia, Wydawnictwo Znak, Kraków.
Sen A. (2002), Rozwój i wol­ność, Wydawnictwo Zysk i S-Ka, Warszawa.
Skrabacz A. (2012), Bez­pieczeństwo społeczne. Pod­stawy teo­re­ty­czne i prak­ty­czne, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
Stand­ing G. (2014), Prekariat. Nowa niebez­pieczna klasa, PWN, Warszawa.
Szarfen­berg R. (2003), Bez­pieczeństwo soc­jalne a wyk­lucze­nie społeczne, referat wygłos­zony na kon­fer­encji „Bez­pieczeństwo soc­jalne”, Ustronie, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/refustronie.pdf [dostęp 16.09.2016].
Urbański J. (2014), Prekariat i nowa walka klas, Insty­tut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
Veit-Wilson J. (1999), States of Wel­fare? Dynam­ics of a Dis­crim­i­nat­ing Def­i­n­i­tion, w: J. Aulayt­ner, J. Danecki (red.), Teo­re­ty­czne prob­lemy nauki o poli­tyce społecznej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
Zalewski D. (2005), Opieka i pomoc społeczna. Dynamika insty­tucji, Wydawnictwo UW, Warszawa.
Zalewski D. (2012), Ubóstwo i zamożność; w: A. Giza, M. Siko­rska (red.), Współczesne społeczeństwo pol­skie, PWN, warszawa.
Zalewski d. (2016) Wel­fare mix po pol­sku. Nadzieja czy iluzja?, w: K. Checzko, K. Stanek (red.), Poli­tyka społeczna w zmieni­a­jącej się rzeczy­wis­tości, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Danuta Graniewska (prof., Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
Bożena Balcerzak-Paradowska (prof., Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
POZYCJA ZAWODOWA MĘŻCZYZN NA RYNKU PRACY. STABILNOŚĆ CZY ZMIANA? STATYSTYCZNY OBRAZ SYTUACJI (s. 13–18)
Zatrud­nie­nie mężczyzn i jego charak­terysty­czne cechy wiążą się  na ogół z proce­sami roz­woju społeczno-gospodarczego kraju. Nie można jed­nak pomi­jać faktu przemian społeczno-kulturowych, które  są następst­wem uczest­nictwa kobiet na rynku pracy i zmian zachodzą­cych w mod­elu rodziny. Upowszech­ni­anie się  rodziny z dwo­jgiem pracu­ją­cych rodziców/partnerów (dual– bread­win­ner) zmienia rolę mężczyzny z jedynego żywiciela na rzecz członka rodziny uczest­niczącego w coraz więk­szym stop­niu w pra­cach domowych i opiece nad dziećmi, a więc w sfer­ach życia rodzin­nego stanow­ią­cych – w mod­elu trady­cyjnym – wyłączne/dominujące pole dzi­ała­nia kobi­ety. W artykule została pod­jęta próba anal­izy zmian sytu­acji mężczyzn na rynku pracy w Polsce na pod­stawie ist­niejącej statystyki. Omówiono w nim struk­turę lud­ności Pol­ski według cech demograficznych i społeczno-zawodowych, pozy­cję mężczyzn na rynku pracy, zwłaszcza na stanowiskach kierown­iczych. Punk­tem odniesienia dynamiki zmian w tym zakre­sie były zmi­any sytu­acji kobiet na rynku pracy. Poszuki­wano odpowiedzi na pytanie, czy sta­tus rodzinny wpływa na pozy­cję zawodową mężczyzn. Niepewność pracy i zatrud­nienia w obec­nym świecie, przemi­any społeczne i kul­tur­owe zmieni­ają bowiem pode­jś­cie do akty­wności zawodowej i awansu zawodowego oraz łączenia kari­ery z życiem oso­bistym i zawodowym nie tylko przez kobi­ety (co najczęś­ciej akcen­towano w doty­chcza­sowych bada­ni­ach), ale także przez mężczyzn. Pogłę­bi­e­nie tego ostat­niego zagad­nienia wymaga dal­szych badań.

Słowa kluc­zowe: mężczyźni, kobi­ety, rynek pracy, równowaga praca-życie

BIBLIOGRAFIA
Balcerzak-Paradowska B., red. (2004), Praca kobiet w sek­torze pry­wat­nym. Szanse i bari­ery, IPiSS, Warszawa.
Balcerzak-Paradowska B., red. (2014), Kobi­ety na stanowiskach kierown­iczych w sek­torze pub­licznej. Sytu­acja zawodowa i rodzinna, IPiSS i CPS „Dia­log”, Warszawa.
Burke R.J., OBE S. Vin­ni­combe (2006), Guest Edi­to­r­ial, „Women in Man­age­ment Review”, Vol. 21, No 1.
Cewińska J. (2001), Elim­i­nacja stereo­typów w pro­ce­sie zwięk­szenia udzi­ału kobiet w zarządza­niu, „Human­iza­cja Pracy”, nr 3–4.
Cza­jka Z. (2102), Zarządzanie zasobami ludzkimi w admin­is­tracji pub­licznej, IPiSS, Warszawa.
Cza­piński J., Panek T., red. (2014), Diag­noza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, MPiPS, CRZL, Warszawa.
Cza­piński J., Panek T., red. (2015), Diag­noza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Rada Mon­i­toringu Społecznego, Warszawa.
Fuszara M., red. (2008), Nowi mężczyźni? Zmieni­a­jące się mod­ele męskości we współczes­nej Polsce, Wydawnictwo TRIO, Warszawa.
Graniewska D. (2003) Praca zawodowa a rodz­ina, w: Balcerzak-Paradowska B. (red.), Praca i poli­tyka społeczna w per­spek­ty­wie inte­gracji, IPiSS, Warszawa.
GUS (2004), Akty­wność eko­nom­iczna lud­ności Pol­ski w lat­ach 1992–2004,  Warszawa.
GUS (2013a), Lud­ność. Stan i struk­tura demograficzno-społeczna, Nar­o­dowy Spis Powszechny lud­ności i Mieszkań 2011, Warszawa.
GUS (2013b), Lud­ność i gospo­darstwa domowe. Stan i struk­tura demograficzno– społeczna, Nar­o­dowy Spis Powszechny Lud­ności i Mieszkań 2011, Warszawa.
GUS (2014), Kobi­ety i mężczyźni na rynku pracy, Warszawa.
GUS (2015a), Akty­wność eko­nom­iczna lud­ności Pol­ski, IV kwartał 2015 r., Warszawa.
GUS (2015b), Akty­wność eko­nom­iczna lud­ności Pol­ski, III kwartał 2015 r., Warszawa.
GUS (2015c), Badanie budżetu czasu lud­ności Pol­ski 2013, Warszawa.
GUS (2015d), Akty­wność eko­nom­iczna lud­ności Pol­ski, IV kwartał 2014 r., Warszawa.
GUS (2016a), Akty­wność eko­nom­iczna lud­ności Pol­ski, I kwartał 2016 r., Warszawa.
GUS (2016b), Rocznik Statysty­czny 2015, Warszawa.
Kir­ton G. (2006), Alter­na­tive and par­al­lel career paths for women: the case of trade union par­tic­i­pa­tion, „Work, Employ­ment and Soci­ety”, Vol. 20, No. 1.
Kwiatkowska A., Nowakowska A. (2006), Mężczyzna pol­ski. Psy­chospołeczne czyn­niki warunk­u­jące pełnie­nie ról zawodowych i rodzin­nych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Eko­nom­icznej w Białym­stoku, Białys­tok.
Lisowska E., red. (2007), Gen­der Index. Mon­i­torowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, EFS-EQUAL, UNDP, Warszawa.
Michie S., Nel­son D.L. (2006), Bar­ri­ers women face in infor­ma­tion tech­nol­ogy car­rers, „Women in Man­age­ment Review”, Vol. 21, No 1.
Ozorowski E., Horodeński R., red. (2009), Kobi­eta. Etyka. Ekono­mia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Eko­nom­icznej w Białym­stoku, Białys­tok.
Puchert R., Gart­ner M., Höyng S. (2005), Work Changes gen­der. Men and equal­ity in the tran­si­tion of labour forms, Bar­bara Budrich Pub­lish­ers, Leverkusen-Opladen.
Schmid G. (1998), Tran­si­tional Labour Mar­ket: A New Euro­pean Employ­ment Strat­egy, Wis­senschaft­szen­trum Berlin fur Sozial­forschung, Dis­cus­sion Paper, Berlin.
Siemieńska R. (2007), Płeć a dostęp do szkoleń i awan­sów, w: E. Lisowska (red.), Gen­der Index. Mon­i­torowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, EFS-EQUAL, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Zdzisław Cza­jka (prof., Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
ZMIANA  RELACJI PŁAC PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ SFERY  BUDŻETOWEJ (2002–2014) (s. 19–26)
Celem artykułu jest ocena zmian w relac­jach płac pra­cown­ików państ­wowej sfery budże­towej w lat­ach 2002–2014 w sto­sunku do prze­cięt­nej płacy w gospo­darce, w sek­torze przed­siębiorstw oraz między najważniejszymi zawodami i spec­jal­noś­ci­ami, w tym także w służbach mundurowych. Na zmi­anę relacji miały wpływ głównie czyn­niki związane z koni­unk­turą gospo­dar­czą, takie jak: niższa dynamika płac w sek­torze przed­siębiorstw, zam­roże­nie płac w admin­is­tracji rzą­dowej, edukacji i służbach mundurowych, związane z defi­cytem budże­towym a także sys­te­mowy automaty­czny wzrost w niek­tórych zawodach. W najwięk­szym stop­niu popraw­iły się relacje płac sędz­iów i lekarzy, a pogorszyły urzęd­ników sądowych i pra­cown­ików admin­is­tracji rzą­dowej. Nie uległy nato­mi­ast więk­szym zmi­anom relacje między pła­cami w zawodach cywilnych a uposaże­ni­ami funkcjonar­iuszy na kluc­zowych stanowiskach.

Słowa kluc­zowe: państ­wowa sfera budże­towa, sek­tor przed­siębiorstw, płace, relacje płac, funkcjonar­iusze państwowi

BIBLIOGRAFIA
CBOS (2013), Polacy o zarobkach różnych grup zawodowych, http://www.cbos.pl/SpisKom.Pol/2013/K_127_13.PDF [dostęp 13.08.2016].
Cza­jka Z. (2002), Ksz­tał­towanie płac w sferze budże­towej, IPiSS, Warszawa.
Cza­jka Z. (2009), Zarządzanie wyna­grodzeni­ami w Polsce, PWE, Warszawa.
Cza­jka Z. (2016), Zarządzanie per­son­elem w dzi­ałal­ności sądów powszech­nych, IPiSS, Warszawa.
Gabryel P. (2009), Kto okiełzna święte krowy?, „Rzecz­pospolita” z 13 sierp­nia.
Glapiak E. (2009), Świę­tym krowom budżetu pod­wyżki się należą. Pen­sje urzęd­ników mimo kłopotów budżetu rosną jak na drożdżach. W fir­mach o połowę mniej, „Rzecz­pospolita” z 13 sierp­nia.
GUS (2003a), Rocznik Statysty­czny 2003, Warszawa.
GUS (2003b), Struk­tura wyna­grodzeń wg zawodów w październiku 2002 r., Warszawa.
GUS (2007), Rocznik Statysty­czny 2007, Warszawa.
GUS (2015a), Rocznik Statysty­czny 2015, Warszawa.
GUS (20015b), Struk­tura wyna­grodzeń według zawodów w październiku 2014 r., Warszawa.
Ogólnopol­skie badanie wyna­grodzeń, [online], www.wynagrodzenia.pl/moja-placa [dostęp 8.08.2016].
Płace w Polsce i świecie 2006–2012 (2013), GBPiZS, Warszawa.
Prace nad pro­jek­tem strate­gii ZZL w S.C. (2013), załącznik nr 2 – diag­noza ZZL w S.C., www.dsc.kprm.gov.pl, [dostęp 13.08.2016].
„Społeczny wiz­erunek służby cywilnej”. Raport pod­sumowu­jący w ramach pro­jektu Strate­gia Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi w Służ­bie Cywilnej (2011), „Przegląd Służby Cywilnej”, nr 1.
Stokłosa M. (2013), Prześwi­et­lamy zarobki urzęd­ników, „Gazeta Krakowska” z 29 listopada.
Wyna­grodzenia osób ze stop­niem dok­tora w 2014 r. (2014), [online],  www.wynagrodzenia.pl/artykuly [dostęp 10.07.2016].
Zatrud­nie­nie i wyna­grodzenia w Służ­bie Cywilnej w 2002 r. (2002), www.dsc.kprm.gov.pl, [dostęp 13.08.2016].
Zatrud­nie­nie i wyna­grodzenia w pol­skiej admin­is­tracji pub­licznej. Fakty i mity (2013), mate­ri­ały kon­fer­en­cyjne IPiSS, Warszawa.
Zatrud­nie­nie i wyna­grodzenia w Służ­bie Cywilnej w 2014 r. (2014), www.dsc.kprm.gov.pl [dostęp 13.08.2016].
Zatrud­nie­nie i wyna­grodzenia w służ­bie cywilnej w 2015 r. (2016), www.dsc.kprm.gov.pl [dostęp 13.08.2016].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Kinga Mickiewicz-Stopa (mgr, Uni­w­er­sytet Kaz­imierza Wielkiego w Byd­goszczy)
PROBLEMY USAMODZIELNIANIA SIĘ WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ  (s. 26–30)
Artykuł pode­j­muje zagad­nie­nie usamodziel­nień wychowanków rodzin­nej i insty­tucjon­al­nej pieczy zastępczej. Jego celem jest przed­staw­ie­nie wyników badań prowad­zonych w tym zakre­sie w Polsce (przed zmi­anami prawnymi, jak i po nich) oraz zagranicą. Głównie doty­czą one funkcjonowa­nia wychowanków w tym pro­ce­sie – psy­cho­log­icznego, społecznego i zawodowego. Pode­j­mowane jest także zagad­nie­nie skuteczności usamodziel­nienia i jego zróżni­cow­a­nia w zależności od formy pieczy zastępczej. Przed­staw­iono też pro­gramy – a przede wszys­tkim płynące z nich wnioski – które miały na celu wspar­cie usamodziel­ni­a­ją­cych się osób.

Słowa kluc­zowe: opieka zastępcza, usamodziel­nienia, młodzież wychowu­jąca się poza rodz­iną, rodzinna i insty­tucjon­alna piecza zastępcza

BIBLIOGRAFIA
Badanie efek­ty­wności pro­cesu usamodziel­ni­a­nia oraz rekomen­dacja stan­dardów usamodziel­ni­a­nia w mieszka­ni­ach chro­nionych zna­j­du­ją­cych się na tere­nie m. st. Warszawy – raport (2012), Biuro Poli­tyki Społecznej m.st. Warszawy, Warszawa, http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/sites/politykaspoleczna.um.warszawa.pl/files/artykuly/zalaczniki/mieszkania_chronione_raport.pdf [dostęp 20.05.2016].
Badanie ewaluacyjno-diagnostyczne. Sytu­acja psy­chospołeczna i mate­ri­alna usamodziel­nionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (2012), Gdańska Fun­dacja Innowacji Społecznej, Gdańsk, http://gfis.pl/wp-content/uploads/2013/11/zalacznik-5-raport_pelny.pdf [dostęp 20.05.2016].
Child Wel­fare: HHS Actions Would Help States Pre­pare Youth in the Fos­ter Care Sys­tem for Inde­pen­dent Liv­ing (2007), United States Gov­ern­ment Account­abil­ity Office, USA, http://www.gao.gov/assets/120/117294.pdf [dostęp 15.05.2016].

Court­ney M., Barth R. (1996), Path­ways of older ado­les­cents out of fos­ter care: impli­ca­tions for inde­pen­dent liv­ing ser­vices, „Social Work”, Vol. 41(1).
Juros A., Biały A. (2011), Wychowankowie opuszcza­jący rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze w woj. lubel­skim, w: A. Roguska, M. Danielak-Chomać, B. Kulig (red.), Rodzinne formy opieki zastępczej. Teo­ria i prak­tyka, Fun­dacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Szansa” i Sto­warzysze­nie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Warszawa-Siedlce, s. 143–163.
Lor­ing J. (2014), For­mer Fos­ter Youths Per­spec­tives on Inde­pen­dent Liv­ing Prepa­ra­tion Six Months After Dis­charge, „Child Wel­fare”, Vol. 93(1).
McMillen C., Aus­lan­der W., Elze D., White T., Thomp­son R. (2003), Edu­ca­tional expe­ri­ences and aspi­ra­tions of older youth in fos­ter care, „Child Wel­fare”, Vol. 82(4).
McMillen C., Tucker J. (1999), The sta­tus of older ado­les­cents at exit from out-of-home care, „Child Wel­fare”, Vol. 78(3).
Miłoń M. (2015), Usamodziel­ni­anie się wychowanków pieczy zastępczej – potrzeby bytowe, wspar­cie psy­cho­log­iczne i społeczne, „Kon­trola Państ­wowa”, nr 4.
NIK (2014) ‚Pomoc w usamodziel­ni­a­niu się pełno­let­nich wychowanków pieczy zastępczej. Infor­ma­cja o wynikach kon­troli, Warszawa, https://www.nik.gov.pl/plik/id,7849,vp,9839.pdf [dostęp 20.05.2016].
Pinker­ton J. (2010), Leav­ing care and fos­ter­ing, w: G. Kelly, R. Gilli­gan (red.), Issues in Fos­ter Care. Pol­icy, Prac­tice and Reser­ach, Jes­sica Kings­ley Pub­lish­ers and Philadel­phia, s. 85–107.
Poelh­mann J. (2003), An attach­ment per­spec­tive on grand­par­ents rais­ing their very young chil­dren: impli­ca­tions for inter­ven­tion and research, „Infant Men­tal Health Jour­nal”, Vol. 24(2).
Potrzeby w usamodziel­nie­niu wychowanków Rodzin­nych Domów Dziecka i Rodzin
Zastępczych – raport z badań (2007), Fun­dacja Robin­son Cru­soe, Warszawa, http://www.rozpalamynadzieje.pl/dokumenty/Raport_usamodzielnienie.pdf [dostęp 20.05.2016].
Pro­jekt „Z opieki w dorosłość – model usamodziel­nienia” (2012), Towarzystwo Psy­chopro­fi­lak­ty­czne Odd­ział w Warsza­wie, Warszawa, http://www.tpp.org.pl/pliki/Raport_z_badan_PBS.pdf [dostęp 20.05.2016].

Schofield G., Beek M. (2009), Grow­ing up in fos­ter care: pro­vid­ing a secure base through ado­les­cence, „Child and Fam­ily Social Work”, Vol. 14.
Sytu­acja wychowanków opuszcza­ją­cych placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze na tere­nie wojew­ództwa kujawsko-pomorskiego (2013), ROPS, Toruń, http://www.ropstorun.home.pl/ois/pliki/sytuacja_wychowankow_opuszczajacych_placowki.pdf [dostęp 20.05.2016].
Zawadzki P. (2015), Nieefek­ty­wny sys­tem pomocy społecznej. Kon­cepcja badań i diag­nozy, http://ops.pl/wp-content/uploads/2015/10/artykul_p.zawadzki.pdf [dostęp 20.05.2016].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Lucyna Pro­rok (dr, Uni­w­er­sytet Łódzki)
RODZINA JAKO PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZAŃ OKRESU SOCJALIZMU I TRANSFORMACJI W POLSCE (s. 31–36)
Real­iza­cja poszczegól­nych etapów pro­jektu badaw­czego IPROSEC wiązała się z poz­naniem sytu­acji społeczno-gospodarczej oraz instru­men­tów poli­tyki społecznej odd­zi­ału­ją­cych na decyzje rodzinne (matry­mo­ni­alne, prokrea­cyjne, przepływy między­gen­er­a­cyjne) w wybranych kra­jach Unii Europe­jskiej. Poz­woliło to uzyskać wiedzę na temat zależności między rodz­iną a poli­tyką społeczną i państ­wem. Pyta­nia, na które poszuki­wano odpowiedzi, doty­czyły tego, jakie uwarunk­owa­nia poli­ty­czne oraz poli­tyki szczegółowe (rodzinna, zatrud­nienia, rynku pracy, eduka­cyjna, mieszkan­iowa itd.), a także rozwiąza­nia prawne w sferze pracy i życia rodzin­nego są brane pod uwagę przy pode­j­mowa­niu decyzji doty­czą­cych tworzenia i funkcjonowa­nia rodzin oraz jakie przyp­isy­wane jest im znacze­nie. Na pod­stawie badań jakoś­ciowych (wywiady pogłębione) zgro­mad­zono bogaty mate­riał empiryczny.

Słowa kluc­zowe: trans­for­ma­cja, poli­tyka społeczna, poli­tyka rodzinna, rodzina

BIBLIOGRAFIA
Auleyt­ner J., red. (2002), Poli­tyka społeczna, czyli ujarzmi­anie chaosu soc­jal­nego, WSP TWP, Warszawa.
Balcerzak-Paradowska B. (1997), Rodziny wielodzietne. Ter­aźniejs­zość i przyszłość, IPiSS, Warszawa.
Balcerzak-Paradowska B. (1999a), Poli­tyka rodzinna. Między dwoma mod­e­lami, IPiSS, UW, Warszawa.
Balcerzak-Paradowska B. (1999b), Poli­tyka rodzinna lat dziewięćdziesią­tych. Ocena jej skutków, w: B. Balcerzak-Paradowska B., Sytu­acja dzieci w Polsce w okre­sie prze­jś­ciowym, IPiSS, KNOPiPS, Fun­dacja SOS, Warszawa.
Balcerzak-Paradowska B. (2002), Zasiłki rodzinne jako forma pomocy rodzi­nom z dziećmi w kra­jach europe­js­kich, „Poli­tyka Społeczna”, nr 4.
Dea­con B. (2000), East­ern Euro­pean Wel­fare State: the Impact of the Pol­i­tics of Glob­al­iza­tion, „Jour­nal of Euro­pean Social Pol­icy”, Vol. 10, No. 2.
Domański H., Ostrowska A., Rychard A. (2000), Jak żyją Polacy, IFiS PAN, Warszawa.
Goli­nowska S. (1994), Poli­tyka społeczna państwa w gospo­darce rynkowej. Studium eko­nom­iczne, Wydawnictwo Eko­nom­iczne, Warszawa.
Goli­nowska S. (1998), Social Pol­icy in the 1990s. Legal Reg­u­la­tions and their Prospected Results, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S. (2000a), Poli­tyka społeczna: kon­cepcje – insty­tucje – koszty, Pol­text, Warszawa.
Goli­nowska S. (2000b), Dekada pol­skiej poli­tyki społecznej. Od przełomu do końca wieku, IPiSS, Warszawa.
Goli­nowska S. (2002), Świad­czenia rodzinne. Pode­jś­cie powszechne ver­sus selek­ty­wne, „Poli­tyka Społeczna”, nr 4.
Goli­nowska S. (2005), Raport Społeczny. Pol­ska 2005 – 2004, Fun­dacja im. F. Eberta, Warszawa.
Goli­nowska S., red. (1997), Raport o roz­woju społecznym. Zmieni­a­jąca się rola państwa. Raport 97’, CASE, Warszawa.
Graniewska D. (1980), Uwarunk­owa­nia potrzeb soc­jal­nych rodzin a dzi­ała­nia poli­tyki społecznej, w: Rodz­ina i poli­tyka społeczna na rzecz rodziny w PRL, Rada ds. Rodziny, cz. II, Warszawa.
Graniewska D. (1989), Ochrona soc­jalna rodziny w warunk­ach reformy gospo­dar­czej. Prob­lemy teo­re­ty­czne i prak­ty­czne, IPiSS, Warszawa.
Graniewska D., Balcerzak-Paradowska B. (1993), Poli­tyka wobec rodziny, kobiet i dzieci, IPiSS, Warszawa.
Księżopol­ski M. (1999a), Poli­tyka społeczna. Wybrane prob­lemy porów­nań między­nar­o­dowych, BPS, Wydawnictwo Śląsk, Katow­ice.
Księżopol­ski M. (1999b), Mod­ele poli­tyki społecznej, Serie Opra­cow­a­nia BPZ, z. 3, IPiSS, Warszawa.
Mack­iewicz M. i in., red. (2001), Finanse pub­liczne w Polsce 1989 – 2001. Studium trans­for­ma­cji, IBnG, Warszawa.
Mar­ody M., red. (2002), Wymi­ary życia społecznego. Pol­ska na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Mil­l­lard F. (1992), Social pol­icy in Poland, w: B. Dea­con, The New East­ern Europe. Social Pol­icy, Past, Present and Future, SAGE Pub­li­can­tion, Lon­don – New­berry – New Dehli.
Mis­zal­ska A. (1995), Socio-Economic Trans­for­ma­tion and Psy­cho­log­i­cal Well – Being of Pol­ish Soci­ety, w: Eco­nomic and Social Trans­for­ma­tion in Poland, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Mis­zal­ska A. (1996), Reakcje społeczne na przemi­any społeczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Mis­z­tal B. (2000), Teo­ria socjo­log­iczna a prak­tyka społeczna, Wydawnictwa Naukowe UJ, Kraków.
Piasny J., red. (1989), Świad­czenia społeczne na rzecz rodziny, PWN, Warszawa.
Sztompka P. (2000), Trauma wielkiej zmi­any, ISP PAN, Warszawa.
Ziółkowski M. (2001), Przemi­any interesów i wartości społeczeństwa pol­skiego. Teorie. Ten­dencje. Inter­pre­tacje, UAM, Poznań.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
poli­tyka społeczna, socjologia


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 10/2016

BREXITLEGAL AND SOCIAL CONSEQUENCES FOR THE LABOUR MARKET AND SOCIAL SECURITY – Gertruda Uścińska
EUROPEANUNEMPLOYMENT INSURANCE? – Paweł Kaleta
SOCIAL AND SOCIETAL SECURITYWHAT DOES MEAN? – Dar­iusz Zalewski
OCCUPATIONAL POSITION OF MEN IN THE LABOUR MARKET. STABILITY OR CHANGE? SITUATION IN STATISTICAL TERMSDanuta Graniewska, Bożena Balcerzak-Paradowska
CHANGING RELATIONSHIP OF THE STATE BUDGETARY SPHERE EMPLOYEES SALARIES (2002–2014) – Zdzisław Cza­jka
PROBLEMS OF OLDER ADOLESCENTS AT EXIT FROM FOSTER CAREKinga Mick­iewicz

FROM HISTORY OF SOCIAL POLICY
THE FAMILY AS THE SUBJECT OF SOCIAL POLICY. THE EXAMPLE OF SOLUTIONS DURING THE SOCIALISM AND THE TRANSFORMATION PERIOD IN POLANDLucyna Pro­rok

BOOK REVIEWS
Henry Kissinger: WORD ORDER – Rewieved by Kaz­imierz A. Kłosiński

INFORMATION
ELDERLY PEOPLE IN SOCIAL POLICYTHEORY AND PRACTICE OF SOCIAL SUPPORT
Ryszard Necel

NEW BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES
DIARY OF SOCIAL POLICY

Gertruda Uścińska (Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
BREXITLEGAL AND SOCIAL CONSEQUENCES FOR THE LABOUR MARKET AND SOCIAL SECURITY (p. 1–5)
Brexit will be pre­ceded by the nego­ti­a­tions between EU and UK. Dur­ing this nego­ti­a­tions, it is nec­es­sary to seek the main­tance of rights, which were acquired by pol­ish cit­i­zens who had come to UK, as well as to estab­lish a tran­si­tional peri­ods by the time that the new rules will enter into force. In the area of social secu­rity sys­tems, the legal solu­tions between Poland and UK should be grounded on estab­lished and devel­oped EU legal solu­tions, regard­ing to the right to free­dom of move­ment and the coor­di­na­tion of social secu­rity systems.

Key­words: Brexit, free­dom of move­ment of per­sons, the right to social secu­rity, the trans­fer of the enti­tle­ments the coor­di­na­tion of social secu­rity systems

Paweł Kaleta (Junior Pro­fes­sor, Euro­pean Par­lia­ment)
EUROPEANUNEMPLOYMENT INSURANCE? (p. 5–7)
Approx­i­ma­tion of eco­nomic poli­cies of the mem­ber states of the Euro­pean Union, caused by the eco­nomic cri­sis, can in turn bring the approx­i­ma­tion of their social poli­cies. Owing to this, spe­cific pro­pos­als are being put for­ward, such as com­mon unem­ploy­ment insur­ance in EU mem­ber states (or at least in those among them, which belong to the Euro­zone). This text is under­tak­ing a short analy­sis of these pro­pos­als, among which three approaches can be dis­cerned: out­put gap / cycli­cal shock insur­ance, re-insurance / cat­a­strophic insur­ance, and pooled / basic insur­ance. Attempts at cre­ation of com­mon unem­ploy­ment insur­ance in the Euro­zone should be, from the Pol­ish point of view, assessed with crit­i­cism, as rein­forc­ing the “two speed” approach to the Euro­pean inte­gra­tion process. On the other hand, eco­nomic con­sol­i­da­tion of the EU around this com­mon cur­rency area is a fact. Ques­tion, whether the analysed pro­pos­als would actu­ally bring the effects expected by their authors, remains open.

Key­words: social pol­icy, Euro­pean Union, Euro­zone, unem­ploy­ment insur­ance

Dar­iusz Zalewski (Junior Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies; Insti­tute of Soci­ol­ogy, War­saw Uni­ver­sity)
SOCIAL AND SOCIETAL SECURITYWHAT DOES MEAN? (p. 7–14)
This text is of the­o­ret­i­cal char­ac­ter and include the ele­ments of seman­tic and method­olog­i­cal dis­cus­sions. The aim of the paper is to answer fol­low­ing ques­tions: what does mean social and soci­etal secu­rity? what does mean social secu­rity sys­tem? A cru­cial point of view is the­sis, that mean­ing of social and soci­etal secu­rity isn’t the same. This the­sis is refer­ring to dis­cus­sion about secu­rity issue tout court and, the same, has not only the­o­ret­i­cal character.

Key­words: social secu­rity, soci­etal secu­rity, social secu­rity sys­tem, wel­fare state

Danuta Graniewska (Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
Bożena Balcerzak-Paradowska (Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
OCCUPATIONAL POSITION OF MEN IN THE LABOUR MARKET. STABILITY OR CHANGE? SITUATION IN STATISTICAL TERMS (p. 13–18)
Men employ­ment and its char­ac­ter­is­tics are linked gen­er­ally to the process of socio-economic devel­op­ment of Poland. How­ever, one must not over­look socio-cultural trans­for­ma­tions, which are the after­math of the women activ­ity in the labour mar­ket and ongo­ing trans­for­ma­tions of the fam­ily model. More and more wide­spread dual bread­win­ner fam­ily model trans­forms the role of man from exclu­sive bread­win­ner into a fam­ily mem­ber more and more involved in house­work and child care, which tra­di­tion­ally have been dom­i­nated by or were even exclu­sive areas of woman’s activ­i­ties. This paper makes an attempt to analyse the evolv­ing posi­tion of men in the labour mar­ket in Poland based on the avail­able sta­tis­tics. Fur­ther­more the paper dis­cusses pop­u­la­tion struc­ture in Poland with a break­down into demo­graphic and socio-occupational char­ac­ter­is­tics, men posi­tion in the labour mar­ket, espe­cially in the man­age­r­ial posi­tions. The point of ref­er­ence for the change dynam­ics to this extent were changes in the women posi­tion in the labour mar­ket. The paper sought an answer to the ques­tion whether fam­ily sta­tus has an influ­ence on the occu­pa­tional posi­tion of men. Job and employ­ment uncer­tainty in the modern-day world, social and cul­tural trans­for­ma­tions change the approach to the occu­pa­tional activ­ity and pro­mo­tion as well as to the achieve­ment of work-life bal­ance not only by women (which has most fre­quently been empha­sized in the stud­ies to date), but also by men. To get bet­ter insight into the last issue fur­ther stud­ies are required.

Key­words: men, women, labour mar­ket, work-life bal­ance

Zdzisław Cza­jka (Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
CHANGING RELATIONSHIP OF THE STATE BUDGETARY SPHERE EMPLOYEES SALARIES (2002–2014) (p. 19–26)
The aim of the arti­cle is to eval­u­ate changes in the rela­tions of the State bud­getary sphere salaries. It’s about the rela­tion­ship of the salaries to the aver­age wage in the econ­omy, the busi­ness sec­tor and other pro­fes­sions and spe­cial­i­ties, includ­ing in the busi­ness sec­tor and in the mil­i­tary uni­formed ser­vices. To change the rela­tion­ship of salary were affected by fac­tors related to the boom­ing busi­ness, like: law growth wages in enter­prises, the lack of wages increases in gov­ern­ment admin­is­tra­tion, edu­ca­tion and mil­i­tary uni­formed ser­vices, as well as guar­an­tees by the Gov­ern­ment of the annual growth in some occu­pa­tions. Most have improved down the rela­tion­ship of salaries of judges and physi­cians and most have wors­ened in the offi­cials in the courts and in the government.

Key­words: state bud­getary sphere, busi­ness sec­tor, wages and salaries, rela­tion­ship of salaries, mil­i­tary uni­form offi­cer       

Kinga Mickiewicz-Stopa (Ph.D. Stu­dent, Kaz­imierz Wielki Uni­ver­sity)
PROBLEMS OF OLDER ADOLESCENTS AT EXIT FROM FOSTER CARE (p. 26–30)
Arti­cle takes on the issue of inde­pen­dent liv­ing of youth grow­ing up in insti­tu­tional and fos­ter care. Its pur­pose is to present the results of research car­ried out in this field in Poland (before and after legal changes) and abroad. The research is related to the func­tion­ing of young adults in this process — from psy­cho­log­i­cal, social and pro­fes­sional side. Ques­tion of the effec­tive­ness of inde­pen­dent liv­ing, and its diver­sity depend­ing from the form of pre­vi­ous care is also under­taken. Addi­tion­ally, pro­grams aimed to sup­port peo­ple who become inde­pen­dent are presented.

Key­words: fos­ter care, inde­pen­dent liv­ing, ado­les­cents, out of home care

Lucyna Pro­rok (dr, Uni­ver­sity of Lodz)
THE FAMILY AS THE SUBJECT OF SOCIAL POLICY. THE EXAMPLE OF SOLUTIONS DURING THE SOCIALISM AND THE TRANSFORMATION PERIOD IN POLAND (p. 31–36)
The con­sid­er­a­tion over the model of socia­land fam­ily pol­icy became a source of knowl­edge about rela­tion, which appear between the fam­ily and the social pol­icy and widely under­stood activ­ity of the state. The real­iza­tion of each stages of the inves­tiga­tive project tied with the recog­ni­tion of sit­u­a­tion socially-economic and tools of the social pol­icy affect­ing fam­ily (mat­ri­mo­nial, pro­cre­ative) in each coun­tries of the Euro­pean Union. Ques­tions on which wanted are answers refer this, which con­di­tion­ings polit­i­cal and detailed (the family-policy, employ­ments, the labour mar­ket, edu­ca­tional, etc.) poli­cies, and also legal solu­tions in the sphere of the com­po­si­tion and the fam­ily life are made allowance for treat of deci­sions on cre­ation and func­tion­ing of fam­i­lies and what this has for fam­i­lies meaning.

Key­words: trans­for­ma­tion, social pol­icy, fam­ily pol­icy, family

  prze­jdź do Spisu treści

« powrót