Nr 1 (514) 2017

 Spis treści 1/2017

 Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

WSPARCIE PRACOWNIKÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NIEFORMALNĄ – Bogusława Urba­niak
STATUS PRACY I JEJ POŻYTKÓW. ARTYKUŁ DYSKUSYJNYAndrzej Mar­ian Świątkowski
POSTKEYNESOWSKA KRYTYKA DECENTRALIZACJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I URYNKOWIENIA USŁUG PUBLICZNYCH – Maciej Holko
KLASTRY EKONOMII SPOŁECZNEJ. SPECYFIKA ZJAWISKA ORAZ KIERUNKI ROZWOJU – Prze­mysław Nosal

Z PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH
SPOŁECZNE KONSEKWENCJE WYPADKÓW PRZY PRACY NA PRZYKŁADZIE RODZIN PRACOWNIKÓW GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGOSyl­wia Jarosławska-Sobór

RECENZJE
Adam Leszczyński: EKSPERYMENTY NA BIEDNYCH. POLITYCZNY, MORALNY I EKONOMICZNY SPÓR O TO, JAK POMAGAĆ SKUTECZNIErec. Kaz­imierz W. Frieske
Marek A. Cichocki, Tomasz Grze­gorz Grosse (red.): OBLICZA KRYZYSU. ANALIZA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z PERSPEKTYWY EKONOMICZNEJ I POLITYCZNEJrec. Kaz­imierz A. Kłosiński

WYNIKI XVIII EDYCJI KONKURSU INSTYTUTU PRACY I SPRAW SOCJALNYCH NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE W DZIEDZINIE PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bogusława Urba­niak (prof., Uni­w­er­sytet Łódzki)
WSPARCIE PRACOWNIKÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NIEFORMALNĄ (s. 1–9)
Dylemat, przed którym stają niefor­malni opiekunowie osób niesamodziel­nych, doty­czy wyborów między pracą zawodową i cza­sem przez­nac­zonym na opiekę. Wśród różnych form insty­tucjon­al­nego wspar­cia ofer­owanego w kra­jach UE osobom łączą­cym pracę zawodową ze spra­wowaniem opieki nad osobami niesamodziel­nymi istotną rolę pełnią urlopy opiekuńcze, udzielane na różnych zasadach. W kra­jach strefy euro toczy się dyskusja, aby jed­nym ze stan­dardów min­i­mal­nych zapewnionych w ramach europe­jskiego filaru praw soc­jal­nych był urlop dla opiekunów niefor­mal­nych. Celem artykułu jest przed­staw­ie­nie sys­temów wspar­cia akty­wnych zawodowo opiekunów ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem Bel­gii, gdzie płatne ze środ­ków pub­licznych urlopy opiekuńcze należą do najdłuższych w UE28.
W opra­cow­a­niu wyko­rzys­tano dane statysty­czne Eurostatu oraz przed­staw­iono wyniki badań zawartych w rapor­tach Komisji Europejskiej.

Słowa kluc­zowe: ludzie starsi, opieka dłu­gookre­sowa, urlop opiekuńczy, opieka nieformalna

BIBLIOGRAFIA
Abramowska-Kmon A., Kalbarczyk-Stęclik M.(2016), Osoby w wieku 50 lat i więcej jako dawcy i odbiorcy wspar­cia, „Poli­tyka Społeczna”, nr 7, s.28–32.

Ade­quate social pro­tec­tion for long-term care needs in an age­ing soci­ety. Report jointly pre­pared by the Social Pro­tec­tion Com­mit­tee and the Euro­pean Com­mis­sion (2014) http://ec.europa.eu/social/publications [dostęp 4.11.2016].

Bouget D., Spasova S., Van­her­cke B. (2016), Work-life bal­ance mea­sures for per­sons of work­ing age with depen­dent rel­a­tives in Europe. A study of national poli­cies, Euro­pean Social Pro­tec­tion Net­work (ESPN), Euro­pean Com­mis­sion, Brussels.

Bury M., Holme A.(2002), Life after ninety, Rout­ledge, Lon­don, New York

Carmichael F., Charles S. (1998), The labour mar­ket costs of com­mu­nity care. “Jour­nal of Health Eco­nom­ics” no 17 (6),
s. 747–765

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167629697000362 [dostęp 5.11.2016]

Carmichael F., Charles S. (2003), The oppor­tu­nity costs of infor­mal care: does gen­der mat­ter? “Jour­nal of Health Eco­nom­ics” Vol. 22, Issue 5, p.781–803 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167629603000444.

Courtin E., Jemiai N., Mossia­los E. (2014), Map­ping sup­port poli­cies for infor­mal car­ers across the Euro­pean Union, „Health Pol­icy”, Octo­ber vol.118 issue (1), p.84–94. ISSN 0168–8510; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2014.07.013.

Davey J., Nana G., de Joux V., Arcus M. (2004), Accom­mo­da­tion options for older peo­ple in Aotearoa/New Zealand, Welling­ton, New Zealand: NZ Insti­tute for Research on Ageing/Business & Eco­nomic Research Ltd. for Cen­tre for Hous­ing Research Aotearoa/New Zealand

Does for­mal employ­ment reduce infor­mal care­giv­ing (2015), wmpeople.wm.edu/asset/index/dhe/caregiving, ss.31[maszynopis] [dostęp 10.11.2016]

Drinkwa­ter S. (2011), Infor­mal car­ing and labour mar­ket out­comes within Eng­land and Wales, WISERD, Swansea Uni­ver­sity, CREAM, Uni­ver­sity Col­lege Lon­don and IZA. IZA Dis­cus­sion Paper No. 5877, Bonn , ftp.iza.org/dp5877.pdf [dostęp 10.11.2016]

Euro­pean Com­mis­sion (2013), Long-term care in age­ing soci­eties – Chal­lenges and Pol­icy Options’, Accom­pa­ny­ing Social Invest­ment Pack­age, Towards Social Invest­ment for Growth and Cohe­sion – Includ­ing imple­ment­ing the Euro­pean Social fund 2014 — 2020, Social Invest­ment Pack­age, Staff Work­ing Doc­u­ment 20.2.2013 SWD(2013) 41 final, Brus­sels, ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12633&langId=en [dostęp 20.10.2016].

Euro­pean Com­mis­sion (2016), Annex. First pre­lim­i­nary out­line of a Euro­pean Pil­lar of Social Rights. Accom­pa­ny­ing to the Com­mu­ni­ca­tion from the Com­mis­sion to the Euro­pean Par­lia­ment, the Coun­cil, the Euro­pean Eco­nomic and Social Com­mit­tee and the Com­mit­tee of the Regions, Stras­bourg, 8.3.2016 COM(2016) 127 final http://ec.europa.eu/ priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights_en [dostęp: 8.04.2016].

Euro­stat (2015), Peo­ple in the EU: who are we and how do we live? Luxembourg

Finch J. (1989), Fam­ily oblig­a­tions and social change, Polity Press and Basil Black­well Inc., Cambridge.

Franklin B.,Brancati C.U.(2015), Moved to care:the impact of migra­tion on the adult social care work­force, The Inter­na­tional Longevity Centre-UK, Inde­pen­dent Age.

Furmańska-Maruszak A. (2015), Równowaga między pracą a opieką. Wspar­cie niefor­mal­nego opiekuna osoby starszej na rynku pracy w porów­na­ni­ach między­nar­o­dowych, „Acta Uni­ver­si­tatis Lodzen­sis. Folia Oeco­nom­ica” 2(312)

Gov­ern­ment Office for Sci­ence (2016), Future of an age­ing pop­u­la­tion. Fore­sight, Lon­don, www.gov.uk/go-science.

Hakim C. (2000), Work-lifestyle choices in the 21st cen­tury: pref­er­ence the­ory, Oxford Uni­ver­sity Press, Oxford.

Heit­mueller A. (2004), The chicken or the egg? endo­gene­ity in labour mar­ket par­tic­i­pa­tion of infor­mal car­ers in Eng­land, Forschungsin­sti­tut zur Zukunft der Arbeit Insti­tute for the Study of Labor, Dis­cus­sion Paper No 1366, Bonn, Octo­ber, ftp.iza.org/dp1366.pd [dostęp 28.08.2016]     

Kot­sadam A.(2012),The employ­ment costs of care­giv­ing in Nor­way, “Inter­na­tional Jour­nal of Finance and Eco­nom­ics”, Vol.12, Issue 4, p. 269–283 http://link.springer.com/article/10.1007/s10754-012‑9116-z [dostęp 8.08.2016]

Krzyżowski Ł. (2013), Polscy migranci i ich starze­jący się rodz­ice. Transnar­o­dowy sys­tem opieki między­gen­er­a­cyjnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Leigh A. (2010),Informal care and labor mar­ket par­tic­i­pa­tion, “Labour Eco­nom­ics”, Vol. 17, Issue 1, p. 140–149, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927537109001304 [dostęp 12.10.2016]

Office for National Sta­tis­tics, Divorces in Eng­land and Wales:2013 [online] http://www.ons.gov.uk/ peoplepopulationandcommunity/ birthsdeathsandmarriages/divorce/bulletins/divorcesinenglandandwales/2013#percentage-of-marriages-ending-in-divorce [dostęp 7.10.2016].

Marek K.D., Stet­zer F., Adams S.J., Pope­joy L.L., Rantz M.(2012), Age­ing in place ver­sus nurs­ing home care: com­par­i­son of costs to Medicare and Med­ic­aid, Research in Geron­to­log­i­cal Nurs­ing, vol. 5, nr 2. http://www.healio.com/nursing/ journals/rgn/2012–4-5–2/%7Bc5c3781f-006b-4190-baca-93e7b39cea44%7D/aging-in-place-versus-nursing-home-care-comparison-of-costs-to-medicare-and-medicaid http://dx.doi.org/10.3928/19404921–20110802-01 [dostęp 9.10.2016].

Rekomen­dacja CM/Rec(2014)2 Komitetu Min­istrów dla Państw członkows­kich w sprawie pro­mocji praw osób starszych https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europejski_trybunal_praw_czlowieka/zalecenia_km/komisarz_praw_czlowieka/raporty_komisarza_ [dostęp 3.04.2016].

Riedel M., Kraus M.(2011), Infor­mal care pro­vi­sion in Europe: reg­u­la­tion and pro­file of providers, ENEPRI Research report no.96: Brussels

Sloane P.J. Williams H. (2000), Job sat­is­fac­tion, com­par­i­son earn­ings, and gen­der, „Labour”, No14(3), p. 473–502, doi: 10.1111/1467–9914.00142,

https://www.researchgate.net/publication/4775380_Job_Satisfaction_Comparison_Earnings_and_Gender [dostęp 22.10.2016]

Tri­antafil­lou J. i inni (2010), Infor­mal care in the long term care sys­tem — Euro­pean Overview Paper, Inter­links report, Athens/Vienna May www.euro.centre.org/data/1278594816_84909 [dostęp 1.11.2016]

Vlaamse Oud­eren­raad (2016), Carer’s leave in Bel­gium, udostęp­nione przez Sei­del Leroy P., AGE Plat­form Europe, Brussels

World Health Orga­ni­za­tion (2015), World report on age­ing and health, Geneva

Wiles J. L., Leib­ing A., Guber­man N., Reeve J., Allen R. E. S. (2011), The mean­ing of “age­ing in place” to older peo­ple, „The Geron­tol­o­gist”, Oxford Uni­ver­sity Press on behalf of The Geron­to­log­i­cal Soci­ety of Amer­ica, doi:10.1093/geront/gnr098,

http://gerontologist.oxfordjournals.org/content/52/3/357.full [dostęp 8.10.2016]

Zou M.(2015), Gen­der, work ori­en­ta­tions and job sat­is­fac­tion, „Work, Employ­ment and Soci­ety” 2015, Vol. 29(1) p. 3–22; doi: 10.1177/0950017014559267, http://wes.sagepub.com/content/29/1/3.short [dostęp5.10.2016]

STRONY INTERNETOWE
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1135&langId=en. [dostęp 14.10.2016].
http://ec.europa.eu/eurostat/data/; dane tespm 120 [dostęp 9.10.2016].
http://ec.europa.eu/eurostat/data/; dane lfsa_epgar [dostęp 9.10.2016].
http://ec.europa.eu/eurostat/data; dane ilc_lvph02 [dostęp 14.10.2016].

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki eko­nom­iczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: ekono­mia

Andrzej Mar­ian Świątkowski (prof., Akademia Igna­tianum w Krakowie)
STATUS PRACY I JEJ POŻYTKÓW (s. 9–16)
Praca i pożytki z niej płynące – bezpośred­nio albo pośred­nio – stanowią określone, wymierne dobro. Pożytki wynika­jące ze świad­czenia pracy mają charak­ter mate­ri­alny i nie­ma­te­ri­alny. Praca jest dobrem społecznym. Uprawnie­nie do jej wykony­wa­nia jest współcześnie trak­towane jako jedno z pod­sta­wowych praw człowieka. Autor artykułu pode­j­muje próbę określe­nia w kat­e­go­ri­ach prawnych i społecznych zjawiska pracy w Polsce jako dobra wspól­nego i zarazem jed­nos­tkowego, z którego powinna móc uczynić użytek zarówno społeczność oby­wa­teli danego kraju, jak i jej poszczególni członkowie.

Słowa kluc­zowe: sta­tus pracy, prof­ity, prawo, indy­wid­u­alne dobro

BIBLIOGRAFIA
Arruñada B. (2010), Protes­tants and Catholics: Sim­i­lar Work Ethic, Dif­fer­ent Social Ethic, „The Eco­nomic Jour­nal”, Vol. 120, No. 547

Bloch J. (1936), Kodeks pracy, Warszawa.

Brzostek K. (2015), God­ność pra­cown­ika jako wartość, „Hory­zonty wychowa­nia”, nr 30 pt. „Praca a tożsamość”.

Encyk­liki Ojca Świętego Jana Pawła II (2005), Kraków.

Evju S. (2013), Labour is not a Com­mod­ity, „Euro­pean Labour Law Jour­nal”, No. 3.

Grzy­bowski S.M. (1948), Wstęp do nauki poli­tyki społecznej, Kraków.

Grzy­bowski S.M. (1985), Przed­mioty sto­sunków cywilno­prawnych, w: Sys­tem prawa cywilnego, tom I, Część ogólna,
red. nacz. W. Czachórski, Wrocław.

Jacukow­icz Z. (1992), Płaca ceną?, „Poli­tyka społeczna”, nr 10.

Kampka F. (1990), Istota i zada­nia związków zawodowych w świ­etle doku­men­tów społecznych koś­cioła, Lublin.

Księżopol­ski M. (2013), Poli­tyka społeczna w różnych kra­jach i mod­ele poli­tyki społecznej, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Poli­tyka społeczna, Warszawa.

Kupny J., Fel S. (2008), Katolicka nauka społeczna — pod­sta­wowe zagad­nienia z życia gospo­dar­czego, państwo i porządek gospo­dar­czy w Quadra­ges­imo Anno, Katowice.

Kur­zowa Z. (1999), Ilus­trowany słownik pod­sta­wowy języka pol­skiego, Kraków.

Lavalette M. (2010), Mark­sizm a sys­tem soc­jalny, w: M. Lavalette, A. Prat (red.), Poli­tyka społeczna. Teorie, poję­cia, prob­lemy, Warszawa.

Krzysztofik J. (2015), Praca intelek­tu­alna. Przy­czynek do rozważań o pracy, „Hory­zonty Wychowa­nia”, nr 30 pt. „Praca a tożsamość”.

Liszcz T. (2015), Praca nie jest towarem, Annales Uni­ver­si­tatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec­tio G, Vol. LXII, 2, Lublin.

Nęcek R. (2013), Pry­mas praw człowieka, Kraków.

Sko­rowski H. (2015), Human­isty­czny wymiar pracy w per­spek­ty­wie naucza­nia Koś­cioła katolick­iego, „Hory­zonty Wychowa­nia”, nr 30 pt. „Praca a tożsamość”.

Sko­rupka S., Aud­er­ska H., Łem­picka Z., red. (1968), Mały słownik języka pol­skiego, Warszawa.

Son­del J. (1997), Słownik łacińsko-polski dla prawników i his­to­ryków, Kraków.

Świątkowski A. (1992), Praca towarem?, „Poli­tyka Społeczna”, nr 4.

Świątkowski A.M. (2015), Prawo pracy II RP: sym­bioza zatrud­nienia pra­cown­iczego i cywilno­prawnego (pro­le­gom­ena do współczes­nego podzi­ału zatrud­nienia), Stu­dia z Dziejów Państwa i Prawa Pol­skiego, t. XVIII, Kraków-Lublin-Gdańsk-Warszawa.

Świątkowski A.M. (2009), Ochrona praw człowieka w świ­etle przepisów prawa pracy i zabez­pieczenia społecznego, w: A.M. Świątkowski (red.), „Każdy ma prawo do…”. Refer­aty i wys­tąpi­enia zgłos­zone na XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego, Kraków, 7–9 maja, Warszawa.

Świątkowski A.M. (2015), Cywilno­prawne zatrud­nie­nie niepra­cown­icze, w: K.W. Baran (red.), Sys­tem prawa pracy, tom VII, Zatrud­nie­nie niepra­cown­icze, Warszawa.

Świątkowski A.M., Wujczyk M. (2014), Bez­pieczeństwo prawne i soc­jalne pra­cown­ików jako uni­w­er­salna aksjo­log­iczna pod­stawa prawa pracy i zabez­pieczenia społecznego. Wybrane zagad­nienia, w: M. Skąp­ski, K. Śle­bzak (red.), Aksjo­log­iczne pod­stawy prawa pracy i ubez­pieczeń społecznych, Poznań.

Wyszyński S. (2001), Duch pracy ludzkiej, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne, nauki prawne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna, prawo

Maciej Holko (dr, Politech­nika Warsza­wska)
POSTKEYNESOWSKA KRYTYKA DECENTRALIZACJI POLITYKI SPOŁECZNEJ  I URYNKOWIENIA USŁUG PUBLICZNYCH (s. 17–26)
Artykuł zaw­iera anal­izę pro­cesów pry­watyza­cji sek­tora pub­licznego oraz decen­tral­iza­cji i frag­men­tacji odpowiedzial­ności w zakre­sie poli­tyki roz­woju społeczno-gospodarczego w Polsce. Decen­tral­iza­cja osłabia potenc­jał odd­zi­ały­wa­nia tej poli­tyki, zaś urynkowie­nie utrud­nia zaspoko­je­nie potrzeb społecznych. Rozwój społeczny może być skutkiem takich poli­tyk region­al­nych i lokalnych, które będą przedłuże­niem (kon­tynu­acją) poprawnej rzą­dowej poli­tyki prze­mysłowej oraz edukacyjno-naukowej. Zrzekanie się tych kom­pe­tencji na rzecz samorządu prowadzi do negaty­wnych skutków.

Słowa kluc­zowe: wzrost gospo­dar­czy, poli­tyka społeczno-ekonomiczna, decen­tral­iza­cja, prywatyzacja

BIBLIOGRAFIA
Ams­den A. (2001), The Rise of „The Rest”: Chal­lenges to the West from Late-Industrializing Economies, Oxford Uni­ver­sity Press.

Asatryan Z., Feld L. (2015), Revis­it­ing the link between growth and fed­er­al­ism: A Bayesian model aver­ag­ing approach, „Jour­nal of Com­par­a­tive Eco­nom­ics”, nr 3, s. 772–781.

Barbosa-Filho N.H. (2006), Exchange rates, growth and infla­tion. Annual Con­fer­ence on Devel­op­ment and Change, Cam­pos Do Jordão, Brazil, 18–20 November.

Bhaduri A. (1994), Makroeko­nom­iczna teo­ria dynamiki pro­dukcji towarowej, PWN, Warszawa.

Björn­berg A. (2016), Euro Health Con­sumer Index 2015, http://www.healthpowerhouse.com/files/EHCI_2015/EHCI_2015_report.pdf.

Blecker R.A. (1999), Kaleck­ian Macro Mod­els for Open Economies, w: J. Deprez, J.T. Har­vey (red.), Foun­da­tions of Inter­na­tional Eco­nom­ics: Post Key­ne­sian Per­spec­tives, Rout­ledge, Lon­don and New York.

Bober J., Haus­ner J., Izdeb­ski H., Lachiewicz W., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B. i in. (2013), Naras­ta­jące dys­funkcje, zasad­nicze dylematy, konieczne dzi­ała­nia. Raport o stanie samorząd­ności tery­to­ri­al­nej w Polsce, Małopol­ska Szkoła Admin­is­tracji Pub­licznej, Kraków.

Boruc R. (2005), Pry­watne jest piękne, „Menedżer Zdrowia”, nr 3.

Bre­ton A. (2002), An Intro­duc­tion to Decen­tral­iza­tion Fail­ure, w: V. Tanzi, E. Ahmad (red.), Man­ag­ing Fis­cal Decen­tral­iza­tion, Routledge.

Castells M., Hima­nen P. (2009), Społeczeństwo infor­ma­cyjne i państwo dobrobytu, Wydawnictwo Kry­tyki Poli­ty­cznej, Warszawa.

Chang Ha-J. (2002), Kick­ing Away the Lad­der: An Unof­fi­cial His­tory of Cap­i­tal­ism, Espe­cially in Britain and the United States, „Chal­lenge”, nr 5, s. 63–97.

Chang Ha-J. (2006), Indus­trial pol­icy in East Asia – lessons for Europe, “EIB Papers”, nr 2.

Cheshire P., Gor­don I. (1998), Ter­ri­to­r­ial com­pe­ti­tion: some lessons for pol­icy, „Annals of Regional Sci­ence”, nr 3, s. 321–346.

Cichocka E. (2011), Głupi Polak przed szkodą, http://wyborcza.pl/1,75968,9274884,Glupi_Polak_przed_szkoda.html [dostęp 1.10.2016].

Dall’erba S., Gallo J. (2008), Regional con­ver­gence and the impact of Euro­pean struc­tural funds over 1989–1999: A spa­tial econo­met­ric analy­sis, „Papers in Regional Sci­ence”, Vol. 87(2).

David­son P. (2014), Rozwiązanie Key­nesa, PTE, Warszawa.

Frenkel R., Tay­lor L. (2006), Real exchange rate, mon­e­tary pol­icy and employ­ment, „DESA Work­ing Paper” nr 19, New York.

Goli­nowska S. (2006), Decen­tral­iza­cja władzy a funkcje soc­jalne państwa i rozwiązy­wanie prob­lemów społecznych, w: S. Goli­nowska,
M. Boni (red.), Nowe dylematy poli­tyki społecznej, Raporty CASE nr 65, Warszawa.

Goli­nowska S. (2015), Decen­tral­iza­cja i poli­tyka społeczna. siła, słabość czy niedos­tosowanie? Próba oceny, „Poli­tyka Społeczna”,
nr tem­aty­czny 1.

GUS (2000), Rocznik Statysty­czny RP, Warszawa.

GUS (2011a), Mały Rocznik Statysty­czny Pol­ski, Warszawa.

GUS (2011b), Trans­port dro­gowy w Polsce, Warszawa.

GUS (2013), Trans­port dro­gowy w Polsce, Warszawa.

GUS (2015), Trans­port dro­gowy w Polsce, Warszawa.

GUS (2014), Nar­o­dowy Rachunek Zdrowia za 2012 r., http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/ 5513/4/5/1/z_narodowy_rachunek_zdrowia_2012.pdf.

Haus­ner J. (2016), Rzeczy­wis­tości nie zmienia się ustawą. Kry­tyka Poli­ty­czna, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/kraj/
20160611/hausner-rzeczywistosci-nie-zmienia-sie-ustawa [dostęp 1.10.2016].

Her­czyński J., A. Sobotka (2014), Diag­noza zmian w sieci szkół pod­sta­wowych i gim­nazjów 2007–2012, IBE, Warszawa.

Holko M. (2013), Kon­trow­er­sje wokół neok­lasy­cznej teorii rynku pracy, „Poli­tyka Społeczna”, nr 10.

Jovanče­vić R., Globan T., Recher V. (2015), Does the Cohe­sion Pol­icy Decrease Eco­nomic Inequal­i­ties in the Euro­pean Union?, „Zagreb Inter­na­tional Review of Eco­nom­ics & Busi­ness”, nr 2, s. 1–20.

Kabaj M. (2013), Makroeko­nom­iczne deter­mi­nanty wyna­grodzenia min­i­mal­nego. „Poli­tyka Społeczna”, nr 8.

Kaldor N. (1971), Eseje z teorii sta­bi­liza­cji i wzrostu gospo­dar­czego. PWN, Warszawa.

Kalecki M. (1979), Dzieła t. 1, J. Osi­atyński (red.), PWE, Warszawa.

Kalecki M. (1985), Dzieła t. 5. Kraje rozwi­ja­jące się, J. Osi­atyński (red.), PWE, Warszawa.

Kieżun W. (2013), Patolo­gia trans­for­ma­cji, Pol­text, Warszawa.

Klimek D., Pietras P. (2009), Pro­cesy restruk­tu­ryza­cyjne w sek­torze ochrony zdrowia i ich wpływ na zmi­any na rynku pracy Wojew­ództwa Pod­lask­iego, WUP Wojew­ództwa Podlaskiego.

Komisja Europe­jska (2013), Study on Cor­rup­tion in the Health­care Sec­tor, Pub­li­ca­tions Office, Luxembourg.

Krzyszkowski J. (2014), Inkluzy­wne wspól­noty, czyli o roli poli­tyki społecznej w samorządzie, Mazowieckie Cen­trum Poli­tyki Społecznej, Warszawa.

Księżopol­ski M. (2011), Dokąd zmierza poli­tyka społeczna? „Prob­lemy poli­tyki społecznej. Stu­dia i dyskusje” nr 16, s. 15–37.

Kyr­i­a­cou A., Muinelo-Gallo L., Roca-Sagalés O. (2015), Fis­cal decen­tral­iza­tion and regional dis­par­i­ties: The impor­tance of good gov­er­nance, „Papers in Regional Sci­ence”, nr 1, s. 89–107.

Lavoie M., Stock­ham­mer E., red. (2013), Wage-Led Growth, Pal­grave Macmil­lan UK, London.

Maj A. (2015), Coraz więcej uczniów w szkołach pry­wat­nych, http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3705808,coraz-wiecej-uczniow-w-szkolach-prywatnych,id,t.html [dostęp 1.10.2016].

Man­des S. (2015), Bari­ery inte­gracji poli­tyki zatrud­nienia na poziomie lokalnym, „Poli­tyka Społeczna”, nr tem­aty­czny 1.

Min­is­terstwo Zdrowia (2010), Infor­ma­cja o przek­sz­tałce­ni­ach włas­noś­ciowych w sek­torze ochrony zdrowia, przeprowad­zonych decyzją jed­nos­tek samorządu tery­to­ri­al­nego w lat­ach 1999–2010 (wrze­sień), Warszawa.

NIK (2011a), Infor­ma­cja o wynikach kon­troli przek­sz­tałceń włas­noś­ciowych wybranych szpi­tali w lat­ach 2006–2010, nr ewid. 104/2011/P/10/097/KPZ.

NIK (2011b), Infor­ma­cja o wynikach kon­troli restruk­tu­ryza­cji i pry­watyza­cji przed­siębiorstw trans­portu auto­bu­sowego, nr ewid. 15/2011/P10043/KGP.

NIK (2011c), Infor­ma­cja o wynikach kon­troli wykony­wa­nia zadań przez samorządy tery­to­ri­alne w zakre­sie orga­ni­zowa­nia region­al­nych prze­wozów auto­bu­sowych, nr ewid. 57/2011/P/10/062/KKT.

NIK (2013), Dostęp­ność i finan­sowanie opieki stom­a­to­log­icznej ze środ­ków pub­licznych, nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD.

NIK (2014), Real­iza­cja zadań Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia w ramach planu finan­sowego na 2013 rok, nr ewid. 165/2014/P/14/060/KZD.

NIK (2015a), Dzi­ałal­ność szpi­tali samorzą­dowych przek­sz­tał­conych w spółki kap­i­tałowe, nr ewid. 196/2014/P/14/061/KZD.

NIK (2015b), Wdroże­nie w gmi­nach nowego sys­temu gospo­darki odpadami komu­nal­nymi, https://www.nik.gov.pl/plik/id,8670,vp,10785.pdf [dostęp 1.10.2016].

NIK (2015c), Zatrud­nie­nie w samodziel­nych pub­licznych zakładach opieki zdrowot­nej, nr ewid. P/14/065.

NIK (2015d), Funkcjonowanie pod­sta­wowej i ambu­la­to­ryjnej opieki spec­jal­isty­cznej finan­sowanej ze środ­ków pub­licznych, nr ewid. P/14/063.

NIK (2015e), Real­iza­cja zadań Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia w 2014 roku, nr ewid. 192/2015/P/15/059/KZD, https://www.nik.gov.pl/ plik/id,9954,vp,12261.pdf [dostęp 1.10.2016].

NIK (2016a), Real­iza­cja świad­czeń zdrowot­nych z zakresu kar­di­ologii przez pub­liczne i niepub­liczne pod­mioty lecznicze, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/14/078/.

NIK (2016b), Korzys­tanie z usług zewnętrznych przez szpi­tale pub­liczne, nr ewid. 206/2015/P/15/068/LBY.

Olech­nicka A. (2012), Potenc­jał nauki a innowa­cyjność regionów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Opinia prawna w sprawie kwal­i­fikacji jed­nos­tki budże­towej będącej pod­miotem leczniczym jako jed­nos­tki prowadzącej dzi­ałal­ność gospo­dar­czą (2011), http://orka.sejm.gov.pl/ [dostęp 1.10.2016].

Pańków M. (2014), Elasty­czność jest – a co z bez­pieczeńst­wem? Flex­i­cu­rity po pol­sku, „Poli­tyka Społeczna”, nr 5–6.

Pasinetti L. (1981), Struc­tural Change and Eco­nomic Growth. Cam­bridge Uni­ver­sity Press, New York.

Prud’homme R. (1995), The Dan­gers of Decen­tral­iza­tion, „The World Bank Research Observer”, nr 2, s. 201–220.

PwC (2013), Ustawa o dzi­ałal­ności leczniczej – pod­sumowanie dwóch lat funkcjonowa­nia, Price­wa­ter­house­C­oop­ers Sp. z o.o.

Rad­wan A. (2012), Samorządy chcą zlik­wid­ować blisko 300 szkół i przed­szkoli, http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/
584862,samorzady-chca-zlikwidowac-blisko-300-szkol-i-przedszkoli.html [dostęp 1.10.2016].

Regul­ski J. (2014), Życie sple­cione z his­torią, Zakład Nar­o­dowy im. Ossolińs­kich, Wrocław.

Rod­den J., Rose-Ackerman S. (1997), Does Fed­er­al­ism Pre­serve Mar­kets?, „Vir­ginia Law Review” (Sym­po­sium: The Allo­ca­tion of Gov­ern­ment Author­ity), nr 7, s. 1521–1572.

Rodríguez-Pose A., Ezcurra R. (2011), Is Fis­cal decen­tral­iza­tion harm­ful for Eco­nomic growth? Evi­dence from the OECD Coun­tries, „Jour­nal of Eco­nomic Geog­ra­phy”, nr 4, s. 619–643.

Rodríguez-Pose A., Ezcurra R. (2013), Polit­i­cal Decen­tral­iza­tion, Eco­nomic Growth and Regional Dis­par­i­ties in the OECD. „Regional Stud­ies“, nr 3, s. 388–401.

Rodríguez-Pose A., Krøi­jer A. (2009), Fis­cal Decen­tral­iza­tion and Eco­nomic Growth in Cen­tral and East­ern Europe, „Growth and Change”, nr 3, s. 387–417.

Rybka I. (2006), Diag­noza pomocy społecznej w Polsce w lat­ach 1991–2006, „Ekono­mia Społeczna Teksty”.

Szarfen­berg R. (2008), Kry­tyka i afir­ma­cja poli­tyki społecznej, IFiS PAN, Warszawa.

Sześ­ciło D. (2014), Rynek, pry­watyza­cja, interes pub­liczny: wyzwa­nia urynkowienia usług pub­licznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Szparkowska S. (2012), Rodzynki dla szpi­tali, http://www.rp.pl/artykul/891130.html [dostęp 1.10.2016].

Tanzi V. (1996), Fis­cal Fed­er­al­ism and Decen­tral­iza­tion: A Review of Some Effi­ciency and Macro­eco­nomic Aspects, Annual World Bank Con­fer­ence on Devel­op­ment Eco­nom­ics, World Bank, Wash­ing­ton, s. 295–316.

Tay­lor Z., Ciechański A. (2013), Organizacyjno-własnościowe przek­sz­tałce­nia nar­o­dowych prze­woźników dro­gowych w Polsce, Czechach i na Słowacji, „Przegląd Geograficzny”, nr 2 (cz. 1), nr 4 (cz. 2).

Żuk M. (2009), Kry­ty­czne uwagi na temat pry­watyza­cji służby zdrowia, Ofi­cyna Bractwa «Tro­jka», http://www.ozzip.pl/images/pdf/krytyczne_uwagi_o_prywatyzacji_sluzby_zdrowia.pdf [dostęp 1.10.2016]. 

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Prze­mysław Nosal (dr, Uni­w­er­sytet im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu)
KLASTRY EKONOMII SPOŁECZNEJ W POLSCE. SPECYFIKA ZJAWISKA ORAZ KIERUNKI ROZWOJU (s. 27–32)
Klas­try ekonomii społecznej są prze­jawem wdraża­nia przez sek­tor ekonomii społecznej reguł innowa­cyjnej przed­siębior­c­zości, obec­nych już w innych obszarach gospo­darki. W przy­padku Pol­ski taka forma orga­ni­za­cji pod­miotów dopiero się rozwija (niedługo minie dekada od założe­nia pier­wszego takiego tworu), jed­nak już anal­iza jej obec­nej kondy­cji prowadzi do wielu ciekawych wniosków. Artykuł, opier­a­jąc się na przeglądzie lit­er­atury i anal­izie danych zas­tanych, pokazuje, w jaki sposób specy­fika ekonomii społecznej mody­fikuje najważniejsze założe­nia poli­tyki klas­trowej. Prezen­tuje również kondy­cję klas­trów ekonomii społecznej i omawia ich szanse rozwoju.

Słowa kluc­zowe: klas­try ekonomii społecznej, ekono­mia społeczna, klas­try, poli­tyka społeczna

BIBLIOGRAFIA
Błę­dowski P., Kubicki P. (2014), Lokalna poli­tyka społeczna wobec nowych wyzwań. Od inter­wencji do akty­wiz­a­cji, „Poli­tyka Społeczna”, nr 3, s. 34–38.

Brodz­icki T., Szultka S. (2002), Kon­cepcja klas­trów a konkuren­cyjność przed­siębiorstw, „Orga­ni­za­cja i Kierowanie”, nr 4, s. 45–60.

Buczyńska G., Frączek D., Kryjom P. (2016), Raport z inwen­taryza­cji klas­trów 2015, http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/media/_multimedia/ C1E1B3DE727F45C0990A2F06D8102839/20160314_152947%20RAPORT_inwentaryzacja_klastrow_w_Polsce_2015_v_2_0.pdf [dostęp 29.08.2016].

Chmiel J. (2012), Cieszyński klaster – droga do trójsek­torowego part­nerstwa, http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/
cieszynski-klaster-droga-do-trojsektorowego-partnerstwa/ [dostęp 29.08.2016].

Defourny J., Devel­tere P. (2006), Ekono­mia społeczna: ogól­noświa­towy trzeci sek­tor, w: Trzeci sek­tor dla zaawan­sowanych, Sto­warzysze­nie Klon/Jawor, Warszawa, s. 15–42.

Frączek M., Haus­ner J., Mazur S., red. (2012), Wokół ekonomii społecznej, MSAP, Kraków, http://ekonomiaspoleczna.pl/files/
ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2012.4.pdf [dostęp 29.08.2016].

Frączek P. (2006), Szkic do his­torii ekonomii społecznej w Polsce, Fun­dacja Inic­jatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2006.31.pdf [dostęp 29.08.2016].

Gory­nia M., Jankowska G. (2008), Klas­try a między­nar­o­dowa konkuren­cyjność i inter­nacjon­al­iza­cja przed­siębiorstwa, Difin, Warszawa.

Grewiński M., Rym­sza M., red. (2011), Poli­tyka akty­wiz­a­cji w Polsce. Usługi rein­te­gracji w sek­torze gospo­darki społecznej, Wydawnictwo WSP TWP w Warsza­wie, Warszawa.

Grycuk A. (2010), Klas­try jako instru­ment poli­tyki region­al­nej, „Infos – zagad­nienia społeczno-gospodarcze. Biuro Analiz Sej­mowych”,
nr 13(83), http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/B020E3FA76E549A7C125775800244FF4/$file/infos_83.pdf [dostęp 29.08.2016].

Inic­jatywy klas­trowe na grun­cie ekonomii społecznej (2011), http://www.pes.efort.pl/do_pobrania/2011/inicjatywy_klastrowe.pdf [dostęp 29.08.2016].

Jabłoński M. (2010), W labiryn­cie klas­trów, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=170E56C26DE4483F8618861BCCA8E3F0 [dostęp 29.08.2016].

Karwacki A., Glińska-Neweś A. (2015), Innowa­cyjność w pod­mio­tach ekonomii społecznej w Polsce. Studium jakoś­ciowe, „Ekono­mia Społeczna”, nr 2, s. 21–42.

Karwacki A., Kaźmier­czak T., Rym­sza M. (2014), Rein­te­gracja. Akty­wna poli­tyka społeczna w prak­tyce, ISP, Warszawa.

Kaźmier­ski J. (2011), Klas­try jako źródło efek­tów syn­er­gety­cznych i instru­ment zarządza­nia region­al­nego, „Acta Uni­ver­si­tatis Lodzien­sis. Folia Oeco­nom­ica”, nr 251, s. 27–38.

Kierunki i założe­nia poli­tyki klas­trowej w Polsce do 2020 roku. Rekomen­dacje Grupy roboczej ds. poli­tyki klas­trowej (2012), PARP, Warszawa, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/14669.pdf [dostęp 29.08.2016].

Kładź K. (2009), Klas­try – forma współpracy przed­siębiorstw, w: H. Brdu­lak, E. Dulin­iec, T. Gołębiowski (red.), Part­nerstwo przed­siębiorstw jako czyn­nik ogranicza­nia ryzyka dzi­ałal­ności gospo­dar­cze., Ofi­cyna Wydawnicza SGH w Warsza­wie, Warszawa, s. 236–248.

Kra­jowy Pro­gram Roz­woju Ekonomii Społecznej (2014), MPiPS, Warszawa, http://www.pozytek.gov.pl/Krajowy,Program,Rozwoju, Ekonomii,Spolecznej,3495.html [dostęp 29.08.2016].

Łukasik P., Potocki A. (2011), Klaster jako forma orga­ni­za­cyjna współpracy gospo­dar­czej opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Krakowie”, nr 871, s. 45–57.

Miże­jew­ski C. (2010), Dlaczego warto założyć spółdziel­nię soc­jalną, Sto­warzysze­nie Czas Przestrzeń Tożsamość, Szczecin, http://ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2010.4.pdf [dostęp 29.08.2016].

Necel R., Nosal P. (2015), Klaster jako sposób orga­ni­za­cji pod­noszący konkuren­cyjność pod­miotów ekonomii społecznej. Anal­iza wraz
z rekomen­dac­jami, ROPS w Poz­na­niu, Poznań.

Niedek M. (2011), Infra­struk­tura insty­tucjon­alna ekonomii społecznej, „Poli­tyka Społeczna” , nr 4, s. 12–16.

Okoń-Horodyńska E. (2000), Jak budować region­alne sys­temy innowacji, IBnGR w Gdańsku, Gdańsk.

Poławski P. (2015), Skuteczność i współpraca. O ekonomii społecznej i roz­woju lokalnym, „Poli­tyka Społeczna”, nr 11–12, s. 13–18.

Porter M. (1990), The Com­pet­i­tive Advan­tage of Nations, Macmil­lan Press, Hampshire-Londyn.

Porter M. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.

Rym­sza M. (2013), Akty­wiz­a­cja w poli­tyce społecznej. W stronę rekon­strukcji europe­js­kich wel­fare states?, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Schi­manek T. (2012), Pod­sta­wowe infor­ma­cje o klauzu­lach społecznych, FISE, Warszawa, http://ekonomiaspoleczna.pl/files/ ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2012.3.pdf [dostęp 29.08.2016].

Sem­pruch G. (2012), Innowacje społeczne – innowa­cyjne instru­menty poli­tyki społecznej w pro­jek­tach finan­sowanych ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, „Zarządzanie Pub­liczne”, nr 2 (18), s. 33–45.

Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels C. (2008), Zielona Księga Inic­jatyw Klas­trowych, Inic­jatywy klas­trowe w gospo­dark­ach rozwi­ja­ją­cych się
i w fazie trans­for­ma­cji, PARP, Warszawa.

 

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne

Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu: nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna, socjologia

 

Syl­wia Jarosławska-Sobór (dr, Główny Insty­tut Górnictwa)

SPOŁECZNE KONSEKWENCJE WYPADKÓW PRZY PRACY NA PRZYKŁADZIE RODZIN PRACOWNIKÓW GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO (s. 33–39)

Celem artykułu jest omówie­nie następstw wypad­ków przy pracy dla rodzin pra­cown­ików pol­skiego gór­nictwa węgla kami­en­nego. Prze­mysł wydoby­w­czy należy do gałęzi gospo­darki o wysokim stop­niu ryzyka dla zatrud­nionych. Prob­lem sytu­acji rodzin gór­niczych dotknię­tych trag­icznym zdarze­niem został pod­jęty, ponieważ
w świ­etle wyników doty­chcza­sowych badań jest zbyt małe zain­tere­sowanie sytu­acją
i zabez­piecze­niem soc­jal­nym rodzin pra­cown­ików, którzy zginęli przy pracy.
W artykule doko­nano anal­izy sytu­acji rodzin gór­niczych, które znalazły się w sytu­acji wypadku przy pracy męża i ojca. Sytu­acja ta jest tym trud­niejsza, ponieważ uwarunk­owa­nia sek­torowe i trady­cja spowodowały, że górnik był często jedynym żywicielem rodziny i jedyną pracu­jącą osobą. Wnioski wskazują pod­sta­wowe prob­lemy, z jakimi muszą się zmierzyć rodziny poszkodowanych pra­cown­ików. Określają też potrzeby w zakre­sie opra­cow­a­nia sys­temu wspar­cia i kom­plek­sowej pomocy rodzinie pra­cown­ika poszkodowanego w wyniku wypadku przy pracy.

Słowa kluc­zowe: gór­nictwo, rodz­ina, odpowiedzial­ność, wypadek, bez­pieczeństwo pracy

BIBLIOGRAFIA
Anal­iza sytu­acji na śląskim rynku pracy. Uję­cie przekro­jowe lata 2011–2014 (2015), WUP Katow­ice, http://wupkatowice.praca.gov.pl [dostęp 21.12.2015].

Blumer M. (1975), Soci­o­log­i­cal Mod­els of the Min­ing Com­mu­nity, „The Soci­o­log­i­cal Rewiev”, Vol. 23, No 1.

Ćwięk B., Wyglę­dacz R. (2011), Dzi­ałal­ność Fun­dacji Rodzin Gór­niczych i jej znacze­nie dla prze­mysłu węgla kami­en­nego w Polsce, w:
S. Jarosławska-Sobór (red.), Niebez­pieczna praca – silna rodz­ina. Życie po wypadku w kopalni, Wydawnictwo Para, Katowice.

Den­nis F., Hen­rique F., Slaugh­ter C. (1956), Coal is our Life. An analy­sis of a York­shire min­ing com­mu­nity, (2nd. edn. 1969), Tavi­s­tock, London.

Don­ald­son J.A. (2008), Grasp­ing the Small: The Polit­i­cal Econ­omy of Growth, Poverty and the Role of the State in Two Chi­nese Provinces, Annual Con­fer­ence of the Cana­dian Polit­i­cal Sci­ence Asso­ci­a­tion, 4–6 czer­wca, Vancouver.

Down­ing T.E. (2002), Avoid­ing New Poverty: Mining-Induced Dis­place­ment and Reset­tle­ment, Min­ing, Min­er­als and Sus­tain­able Devel­op­ment, The World Busi­ness Coun­cil for Sus­tain­able Devel­op­ment (WBCSD), No. 58, Genewa, http://pubs.iied.org/pdfs/G00549.pdf [dostęp 19.11.2015].

Fal­iszek K., Łęcki K., Wódz K. (2001), Gór­nicy. Zbiorowości gór­nicze u progu zmian. Przestrzeń – środowisko społeczne – środowisko kul­tur­owe, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.

Grund B. (2011), Moje życie po wypadku, w: S. Jarosławska-Sobór (red.), Niebez­pieczna praca – silna rodz­ina. Życie po wypadku
w kopalni, Wydawnictwo Para, Katowice.

Jarosławska-Sobór S., red. (2011), Niebez­pieczna praca – silna rodz­ina. Życie po wypadku w kopalni, Wydawnictwo Para, Katowice.

Jarosławska-Sobór S. (2014), Odpowiedzialna kopal­nia. Społeczna odpowiedzial­ność biz­nesu w pol­skim gór­nictwie węgla kami­en­nego, Główny Insty­tut Gór­nictwa, Katowice.

Konopko W. (2012), Raport roczny o stanie pod­sta­wowych zagrożeń nat­u­ral­nych i tech­nicznych w gór­nictwie węgla kami­en­nego, GIG, Katowice.

Nawrocki T. (2006), Trwanie i zmi­ana lokalnej społeczności gór­niczej na Górnym Śląsku, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Śląskiego, Katowice.

Mar­tyka J., Majer M., Nowak K., Tausz K. (2011), Społeczna odpowiedzial­ność biz­nesu w świ­etle pamięt­ników nadesłanych na konkurs Moje życie po wypadku, w: S. Jarosławska-Sobór (red.), Niebez­pieczna praca – silna rodz­ina. Życie po wypadku w kopalni, Wydawnictwo Para, Katowice.

Mrozek W. (1967), Rodz­ina gór­nicza. Przek­sz­tałce­nia społeczne w górnośląskim środowisku gór­niczym, „Górnośląskie Stu­dia Socjo­log­iczne”, t. II, Wydawnictwo UŚ, Katowice.

Mrozek W. (1984), Górnośląska rodz­ina gór­nicza a miejska zbiorowość lokalna, w: Z. Tyszka (red.), Rodz­ina a struk­tura społeczna, Wydawnictwo Pomorze, Bydgoszcz.

Paramita Mishra P., Pranav Jagan­nath H.T. (2008), Cor­po­rate Social Respon­si­bil­ity in Coal Min­ing: A Case of Sin­gareni Col­lieries Com­pany Lim­ited, The Indian Soci­ety For Eco­log­i­cal Eco­nom­ics (INSEE) Jour­nal, www. ecoinsee.org [dostęp 26.03.2015].

Parker T. (1986) Red Hill. A min­ing com­mu­nity (1988 edn.), Coro­net, Sevenoaks.

Pegg S. (2006), Min­ing and poverty reduc­tion: Trans­form­ing rhetoric into real­ity, „Jour­nal of Cleaner Pro­duc­tion”, Vol. 14, No 3–4.

Stolorz J. (2011), Dzień, który zmienił przyszłość – wspom­nienia powypad­kowe, w: S. Jarosławska-Sobór (red.), Niebez­pieczna praca – silna rodz­ina. Życie po wypadku w kopalni, Wydawnictwo Para, Katowice.

MPiPS (2015), Sytu­acja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w 2014 roku, www.mpips.gov.pl [dostęp 11.01.2016].

Szczepański M.S. (2002), Opel z gór­niczym pióro­puszem. Wojew­ództwo katow­ickie i śląskie w pro­ce­sie przemian, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.

Szczepański M.S., Tyry­bon M. (2000), Zagrożona egzys­tencja. Gór­nicza zbiorowość lokalna wobec restruk­tu­ryza­cji kopalni, „Stu­dia Region­alne i Lokalne”, nr 4, Wydawnictwo UŚ, Katowice.

Świątkiewicz W. red., (1994), W trosce o rodz­inę, Insty­tut Górnośląski, Katowice.

Świątkiewicz W., Wódz K. (1997), Miasta prze­mysłowe we współczes­nych bada­ni­ach socjo­log­icznych, Katowice.

Świątkiewicz W. (2001): Rodz­ina śląska na początku XXI wieku. Model nor­maty­wny czy odchodząca trady­cja? w: Tyszka Z. (red.), Współczesne rodziny pol­skie – ich stan i kierunek przemian, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Świątkiewicz W. (2005), Rodz­ina jako wartość w trady­cji kul­tur­owej Górnego Śląska, w: M. Ziem­ska (red.), Rodz­ina współczesna, WUW, Warszawa.

Tausz K., red. (2009), Losy rodzin górników, którzy zginęli w wypad­kach przy pracy, GIG Katowice.

Tomeczek A. (2012), Śląskie wyzwa­nia. Pogłębiona anal­iza i diag­noza prob­lemu, WUP, Katowice.

Tyszka Z., red. (2001), Współczesne rodziny pol­skie – ich stan i kierunek przemian, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Weber-Fahr M., Strong­man J.E., Kunanayagam R., McMa­hon G., Shel­don Ch. (2001), Min­ing, w: J. Klug­man (red.), A source­book for poverty reduc­tion strate­gies, The World Bank, Wash­ing­ton, DC.

Wskaźnik częs­tości wypad­ków śmiertel­nych na 1 mln ton wydobytego węgla kami­en­nego w lat­ach 1945–2014 (2015), Raport Wyższego Urzędu Gór­niczego, www.wug.gov.pl [dostęp 23.11.2015].

Wspar­cie i pomoc psy­cho­log­iczna w wypad­kach masowych i katas­tro­fach. Pro­ce­dura Woje­w­ody Śląskiego nr. P 2F-06/01, (2001), Urząd Wojew­ódzki Katow­ice, www.katowice.uw.gov.pl [dostęp 12.12.2015].

Wódz K., red. (1992) Z badań nad starymi dziel­ni­cami miast Górnego Śląska, Wydawnictwo UŚ, Katowice.

Wypra­cow­anie pro­jektu wyty­cznych i pro­ce­dur umożli­wia­ją­cych funkcjonowanie CSR w zarządza­niu przed­siębiorstwem (2011), Raport
z warsz­tatów pro­jektu „Bez­pieczna praca – bez­pieczna rodz­ina. Pro­mocja Społecznej Odpowiedzial­ności Przed­siębiorstw w aspekcie bez­pieczeństwa i higieny pracy”, Katowice.

Znaniecki F. (1976), Chłop pol­ski w Europie i Ameryce, wyd. pol­skie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 1/2017

SUPPORT TO WORKERS BEING INFORMAL CARERSBogusława Urba­niak
STATUS OF LABOUR AND ITS PROFITSAndrzej Mar­ian Świątkowski
POST-KEYNESIAN CRITIQUE OF DECENTRALIZATION IN SOCIAL POLICY AND PRIVATIZATION OF PUBLIC SERVICESMaciej Holko
SOCIAL ECONOMY CLUSTERS IN POLAND. THE SPECIFIC CHARACTER OF THE PHENOMENON AND THE WAYS OF ITS DEVELOPMENT Prze­mysław Nosal

FROM RESEARCH AND STUDIES
SOCIAL CONSEQUENCES OF WORK-RELATED ACCIDENTS ON THE EXAMPLE OF HARD COAL MINING WORKERS FAMILIESSyl­wia Jarosławska-Sobór

BOOK REVIEWS
Adam Leszczyński: EXPERIMENTING ON THE POOR. POLITICAL, MORAL AND ECONOMIC DEBATES CONCERNING DEVELOPMENT AIDReviewed by Kaz­imierz W. Frieske
Marek A. Cichocki, Tomasz Grze­gorz Grosse (eds.): THE ASPECTS OF A CRISIS: AN ANALYSIS OF CRISIS MANAGEMENT FROM AN ECONOMIC AND POLITICAL PERSPECTIVEReviewed by Kaz­imierz A. Kłosiński

RESULTS XVIIITH COMPETITION FOR THE BEST M.D. THESE AND PH.D DISSERTATIONS IN THE FIELD OF LABOUR MARKET ISSUS AND SOCIAL POLICY

DIAR Y OF SOCIAL POLICY

Bogusława Urba­niak (Pro­fes­sor, Uni­ver­sity of Lodz)
SUPPORT TO WORKERS BEING INFORMAL CARERS (p. 1–9)
The prob­lem infor­mal car­ers often face is to rec­on­cile their occu­pa­tions and time of car­ing. In the UE coun­tries there is carer’s leave that allow peo­ple to take time off work among other forms of the insti­tu­tional sup­port offered to peo­ple who com­bine their work with look­ing after their depen­dents. How­ever, these leaves are granted on dif­fer­ent con­di­tions. There is also a dis­cus­sion in the euro zone whether to estab­lish the leave for infor­mal car­ers as one of the min­i­mal stan­dards pro­vided under the Euro­pean pil­lar of social rights. The goal of this work is to demon­strate the sys­tems of assis­tance pro­vided to occu­pa­tion­ally active care­givers with spe­cial empha­sis on Bel­gium, where paid carer’s leaves are the longest in the UE28. The study is based on sta­tis­ti­cal data of Euro­stat, and results of researches pub­lished in reports of the Euro­pean Commission.

Key­words: age­ing peo­ple, long term care, carer’s leave, infor­mal caregiving

Andrzej Mar­ian Świątkowski (Pro­fes­sor, Jesuit Uni­ver­sity Igna­tianum in Cra­cow)
STATUS OF LABOUR AND ITS PROFITS (p. 9–16)
The Author argues in favour of state­ment that labour is not a com­mod­ity. He crit­i­cized econ­o­mists treat­ing work as mer­chan­dize and salary paid by employ­ers to employ­ees as retail price. He presents legal, social and philo­soph­i­cal argu­ments sub­mit­ted by the Roman Catholic Church which might help to define labour as both com­mon and indi­vid­ual good which bears spe­cial value and is pro­tected by law as an indi­vid­ual right.

Key­words: sta­tus of labour, prof­its, law, indi­vid­ual right

Maciej Holko (PhD, War­saw Uni­ver­sity of Tech­nol­ogy)
POST-KEYNESIAN CRITIQUE OF DECENTRALIZATION IN SOCIAL POLICY AND PRIVATIZATION OF PUBLIC SERVICES (p. 17–26)
Two joined polit­i­cal processes are main­tained in Poland: 1) pri­va­ti­za­tion of pub­lic ser­vices, such as health care, pub­lic trans­port bus ser­vices, waste uti­liza­tion, heat and water sup­ply, edu­ca­tion. The rea­son is the belief that the mar­ket forces will bring improve­ments (lower prices and higher qual­ity), but the real results are rather weak and dis­ap­point­ing; 2) reduc­ing the scale of cen­tral gov­ern­ment and increas­ing the role of self-government. In the post-keynesian per­spec­tive decen­tral­iza­tion of eco­nomic pol­icy is defi­cient, because only the national state and its insti­tu­tions can improve the struc­ture of national indus­try and develop the regional labor mar­ket, while local author­i­ties may per­form an aux­il­iary function.

Key­words: eco­nomic growth, eco­nomic pol­icy, devel­op­ment pol­icy, decen­tral­iza­tion, pri­va­ti­za­tion

Prze­mysław Nosal (PhD, Adam Mick­iewicz Uni­ver­sity in Poz­nan)
SOCIAL ECONOMY CLUSTERS IN POLAND. THE SPECIFIC CHARACTER OF THE PHENOMENON AND THE WAYS OF ITS DEVELOPMENT (p. 27–32)
The social econ­omy clus­ters try to apply inno­v­a­tive econ­omy rules to the social econ­omy sec­tor. This whole area is still devel­op­ing in Poland (the first social econ­omy clus­ter in Poland has been estab­lished in 2007) but even now its sit­u­a­tion leads to many inter­est­ing find­ings. Some of them are pre­sented in this paper. The text is based on the lit­er­a­ture review and desk research analy­sis. It shows how social econ­omy adapt clus­ter pol­icy assump­tions to their own spe­cific char­ac­ter. Besides, it presents the actual con­di­tion of social econ­omy clus­ters in Poland and con­sid­ers its fur­ther development.

Key­words: social econ­omy clus­ters, social econ­omy, clus­ters, social policy

Syl­wia Jarosławska-Sobór (PhD, Cen­tral Min­ing Insti­tute)
SOCIAL CONSEQUENCES OF WORK-RELATED ACCIDENTS ON THE EXAMPLE OF HARD COAL MINING WORKERS FAMILIES (p. 33–39)
The aim of this paper is to dis­cuss of work-related acci­dents con­se­quences for fam­i­lies of pol­ish min­ing of hard coal employ­ees. Extrac­tive indus­try belongs to the high­est level haz­ard branch of the econ­omy for its work­ers. Prob­lem of min­ing fam­i­lies sit­u­a­tion touched by a tragic acci­dent has been under­taken, because in the light of pre­vi­ous stud­ies it is a small inter­est of the sit­u­a­tion and social secu­rity of these fam­ily. In this paper research results con­ducted in con­nec­tion with the doc­toral dis­ser­ta­tion on social respon­si­bil­ity in Pol­ish min­ing are dis­cussed. This PhD has been awarded by the Pol­ish Min­istry of Fam­ily, Labour and Social Pol­icy. Qual­i­ta­tive meth­ods were pri­mar­ily used in this empir­i­cal study and these included: in-depth inter­views (IDI) with the rep­re­sen­ta­tives of coal mines, coal com­pa­nies and social experts, desk research and the case study con­cern­ing the issue of employer’s respon­si­bil­ity towards fam­ily due to occu­pa­tional safety. Qual­i­ta­tive meth­ods were sup­ported by quan­ti­ta­tive study e.g. sta­tis­ti­cal analy­ses of reg­is­ters and reports of the Pol­ish gov­ern­ment and other offi­cial doc­u­men­ta­tion. Sit­u­a­tion of min­ing fam­i­lies at the point of work-related acci­dent of an hus­band and father analy­sis has been made. The sit­u­a­tion is even more dif­fi­cult, because of the sec­toral con­di­tions and tra­di­tion the miner is very often the main bread­win­ner in the fam­ily and the only one work­ing per­son. Con­clu­sions of this study are point­ing out basic prob­lems of the affected work­ers fam­i­lies. It’s also define the needs related with sup­port sys­tem and com­plex aid scheme for the fam­ily of work­ers affected by work-related accidents.

Key­words: min­ing, fam­ily, respon­si­bil­ity, acci­dent, occu­pa­tional safety

 Prze­jdź do Spisu Treści

 

« powrót