Nr 2 (515) 2017

Spis treści 2/2017

 Table of Contents

Pobierz numer pobierz plik w pdf

UBÓSTWO MIESZKANIOWE: OBLICZA, TRENDY, WYZWANIAPiotr Kurowski, Piotr Broda-Wysocki
ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE TWÓRCÓW I ARTYSTÓWKamil Zawadzki
IMIGRACJA DO POLSKI JAKO POTENCJALNE ŹRÓDŁO ZWIĘKSZANIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW W ŚWIETLE KONCEPCJI ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ – Grze­gorz Łukasiewicz
WYBRANE PRONATALISTYCZNE INSTRUMENTY POLITYKI RODZINNEJMag­dalena Witkowska
POMOC SPOŁECZNA JAKO INSTYTUCJA PUBLICZNA W OBSZARZE BEZROBOCIA Majka Łojko

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
WYBRANE ŚRODKI PRAWNE WSPIERAJĄCE OSOBY STARSZE W PODJĘCIU ZATRUDNIENIA
W NIEMCZECHMag­dalena Paluszkiewicz

RECENZJE
Michał Moszyński: NIEMIECKI MODEL SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJPERSPEKTYWA RYNKU PRACYrec. Zenon Wiśniewski

NOWOŚCI WYDAWNICZE  IPISS
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Piotr Kurowski (dr, Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
Piotr Broda-Wysocki (prof., Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych)
UBÓSTWO MIESZKANIOWE: OBLICZA, TRENDY, WYZWANIA (s. 1–8)
Posi­adanie mieszka­nia — w pol­s­kich warunk­ach często utożsami­ane z jego włas­noś­cią – jest jedną z pod­sta­wowych potrzeb człowieka. Jej zaspoko­je­niu towarzyszą na ogół istotne dla gospo­darstw domowych obciąże­nia, związane nie tylko z ewen­tu­al­nym naby­ciem zasobu, ale także z bieżą­cym utrzy­maniem przestrzeni mieszkan­iowej. Istot­nym ele­mentem kosztów są wydatki związane  z zabez­piecze­niem energii i odpowied­niej tem­per­atury. Wydaje się, że przed­miotem pożą­danej poli­tyki mieszkan­iowej, jed­nej z najbardziej obec­nie zapoz­nanych dziedzin poli­tyki społecznej, winno być nie tylko stworze­nie warunków do pozyski­wa­nia przez gospo­darstwa domowe odpowied­niej, dopa­sowanej do cyklu demograficznego, przestrzeni mieszkan­iowej do życia, ale także wrażli­wość na nowe wyzwa­nia związane z tzw. ubóst­wem energetycznym.

Słowa kluc­zowe: mieszkanie, poli­tyka mieszkan­iowa, ubóstwo mieszkan­iowe, ubóstwo energetyczne

BIBLIOGRAFIA
Cesarski M. (2007), Wielkość i makro­pro­por­cje inwest­y­cji mieszkan­iowych – kon­sek­wencje społeczne, w: Zaniewska H. (red.), Bieda mieszkan­iowa i wyk­lucze­nie. Anal­iza zjawiska i poli­tyki, Warszawa.

Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi min­i­mal­nej kon­sumpcji gospo­darstw domowych wyz­naczane metodą potrzeb pod­sta­wowych. Rodzaje osza­cow­a­nia i zas­tosowanie w poli­tyce społecznej, Warszawa.

Depart­ment of Energy & Cli­mate Change (2015), The Fuel Poverty Sta­tis­tics Method­ol­ogy and User Man­ual, London.

Figaszewska I. (2009), Ubóstwo ener­gety­czne — co to jest?, Biule­tyn URE nr 5, s. 2–20.

GUS (2013), Mieszka­nia. Nar­o­dowy Spis Powszechny Lud­ności i Mieszkań 2011, Warszawa.

GUS (2014a), Warunki życia rodzin w Polsce, Warszawa.

GUS (2014b), Gospo­darstwa domowe i rodziny. Charak­terystyka demograficzna. Nar­o­dowy Spis Powszechny Lud­ności i Mieszkań 2011, Warszawa.

GUS (2014c), Dochody i warunki życia lud­ności Pol­ski (raport z bada­nia EU-SILC 2012), Warszawa.

GUS (2015a), Jakość życia w Polsce. Edy­cja 2015, Warszawa.

GUS (2015b), Budown­ictwo mieszkan­iowe w okre­sie I – III kwartał 2015 r., Opra­cow­anie syg­nalne GUS, Warszawa.

GUS (2015c), Gospo­darka mieszkan­iowa w 2014 roku, Warszawa.

GUS (2015d), Dochody i warunki życia lud­ności Pol­ski (raport z bada­nia EU-SILC 2014), Warszawa.

GUS (2016), Budown­ictwo mieszkan­iowe, Tablice przeglą­dowe dostępne na http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-tablice-przegladowe-od-1991-roku,6,4.html [dostęp 7.07.2016].

IGM (1994), Założe­nia poli­tyki mieszkan­iowej w Polsce, Warszawa.

Korniłow­icz J. (2007), Zmi­any sytu­acji mieszkan­iowej i warunków mieszkan­iowych, w: Zaniewska H. (red.), Bieda mieszkan­iowa
i wyk­lucze­nie. Anal­iza zjawiska i poli­tyki, Warszawa.

Kurowski P. (2014), Wydatki mieszkan­iowe gospo­darstw domowych i ubóstwo ener­gety­czne. Skala zjawiska i grupy wrażliwe, mate­riał na sem­i­nar­ium eksper­ckie w Kance­larii Prezy­denta RP, 24 VI 2014 r., Warszawa.

Mal­czewski J. (2014), Jak starać się o zwrot za mate­ri­ały budowlane na nowych zasadach, „Gazeta Prawna” z dnia 21 stycznia.

MF, MIiR (2015), Przegląd wydatków pub­licznych: poli­tyka wspier­a­jąca mieszkalnictwo, Warszawa, październik.

Miazga A., Owczarek D. (2015), Dom zimny, dom ciemny – czyli ubóstwo ener­gety­czne w Polsce, Work­ing Paper IBS, Warszawa.

Szpor A. (2016), Ubóstwo ener­gety­czne w Polsce – temat zastępczy czy realny prob­lem?, IBS Pol­icy Paper, styczeń.

The Fuel Poverty Strat­egy (2008), The UK Fuel Poverty Strat­egy. 6th Annual Progress Report 2008, Delfra-BERR, London.

Thiel M. (2007), Poli­tyka mieszkan­iowa i społeczna związana z mieszkalnictwem w aktach prawnych i doku­men­tach rzą­dowych w lat­ach 1990–2005, w: Zaniewska H. (red.), Bieda mieszkan­iowa i wyk­lucze­nie. Anal­iza zjawiska i poli­tyki, Warszawa.

Zaniewska H. (2007), Zmi­any w struk­turze inwest­orskiej budown­ictwa mieszkan­iowego i stan­dar­d­ach budowanych mieszkań,
w: Zaniewska H. (red.), Bieda mieszkan­iowa i wyk­lucze­nie. Anal­iza zjawiska i poli­tyki, Warszawa.

Zaniewska H., red. (2007), Bieda mieszkan­iowa i wyk­lucze­nie. Anal­iza zjawiska i poli­tyki, Opra­cow­a­nia PBZ, IPiSS, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Kamil Zawadzki (prof., Uni­w­er­sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE TWÓRCÓW I ARTYSTÓW (s. 9–13)
W artykule przeanal­i­zowano zagad­nie­nie zabez­pieczenia emery­tal­nego artys­tów i twór­ców. Wskazano na zwięk­szone ryzyko prekaryza­cji tej grupy zawodowej, wynika­jące ze specy­fiki ich pracy. Doko­nano anal­izy przy­pad­ków sys­temów ubez­pieczeń emery­tal­nych artys­tów i twór­ców w wybranych kra­jach Europy i Aus­tralii. Wskazano pon­adto sytu­ację tej grupy w Polsce i rekomen­dacje pro­ponowane przez głównych intere­sar­iuszy w zakre­sie ubez­pieczeń społecznych. Kwestie zabez­pieczenia społecznego artys­tów i twór­ców w Polsce powinny zostać ure­g­u­lowane w całoś­ciowym sys­temie współ­fi­nan­sowanym z różnych źródeł, uwzględ­ni­a­ją­cym ich sytu­ację eko­nom­iczną w ciągu kari­ery zawodowej i po jej zakończeniu.

Słowa kluc­zowe: emery­tury, emery­tura, artyści i twórcy, gospo­darka kreaty­wna, prekariat

BIBLIOGRAFIA
Arts Coun­cil (2005), Study of the Socio-Economic Con­di­tions of The­atre Prac­ti­tion­ers in Ire­land, http://www.artscouncil.ie/uploadedFiles/ Main_Site/Content/Research_and_Publications/Theatre/theatre_socio_study.pdf [dostęp 5.11.2016].

Dudzik T.M. (2013), Bada­nia terenowe w metropolii warsza­wskiej, w: D. Ilczuk (red.), Rynek pracy artys­tów i twór­ców w Polsce. Raport
z badań, Fun­dacja Pro Cul­tura – Wyższa Szkoła Gospo­darki, Bydgoszcz-Warszawa, s. 88–118.

Hes­mond­halgh D., Baker S. (2011), Cre­ative Labour. Media work in three cul­tural indus­tries, Rout­ledge, London-New York.

Ilczuk D., red. (2013), Rynek pracy artys­tów i twór­ców w Polsce. Raport z badań, Fun­dacja Pro Cul­tura – Wyższa Szkoła Gospo­darki, Bydgoszcz-Warszawa.

Kretschmer M., Hard­wick Ph. (2007), Authors’ earn­ings form copy­right and non-copyright sources: A sur­vey of 25,000 British and Ger­man writ­ers, CIPPM/ALCS, Bournemouth.

Maj­murek J. (2014), Górna: Artyści na emery­turze będą zależeć od pomocy społecznej, Kry­tyka Poli­ty­czna, http://www.krytykapolityczna.pl/ artykuly/kultura/20140305/gorna-artysci-na-emeryturze-beda-zalezec-od-pomocy-spolecznej [dostęp 5.11.2016].

Oak­ley K. (2009), “Art Works” – cul­tural labour mar­kets: A lit­er­a­ture review Cre­ativ­ity, Cul­ture and Edu­ca­tion, London.

Par­la­ment Europe­jski (2007), Rezolucja Par­la­mentu Europe­jskiego z dnia 7 czer­wca 2007 r. w sprawie społecznego sta­tusu artys­tów (2006/2249(INI)).

Ross A. (2008), The New Geog­ra­phy of Work Power to the Pre­car­i­ous?, „The­ory, Cul­ture & Soci­ety”, Vol. 25(7–8), s. 31–49.

Szulc A. (2013), Bada­nia iloś­ciowe w metropolii bydgosko-toruńskiej, w: D. Ilczuk (red.), Rynek pracy artys­tów i twór­ców w Polsce. Raport z badań, Fun­dacja Pro Cul­tura – Wyższa Szkoła Gospo­darki, Bydgoszcz-Warszawa, s. 88–118.

Throsb D., Zed­nik A. (2010), Do You Really Expect to Get Paid? An Eco­nomic Study of Pro­fes­sional Artists in Aus­tralia, Aus­tralia Coun­cil, Sydney.

UNESCO (1980), Records of the Gen­eral Con­fer­ence Twenty-first Ses­sion Bel­grade, 23 Sep­tem­ber to 28 Octo­ber 1980, http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114029e.pdf#page=144 [dostęp 5.11.2016].

ZUS (2015), Ubez­pieczenia społeczne i ubez­piecze­nie zdrowotne osób prowadzą­cych pozarol­niczą dzi­ałal­ność i osób z nimi współpracu­ją­cych, http://e-inspektorat.zus.pl/pliki/poradniki/05_2015_poradnik_pozarolnicza_dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87.pdf [dostęp 5.11.2016].

 Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Grze­gorz Łukasiewicz (dr, Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Krakowie)
IMIGRACJA DO POLSKI JAKO POTENCJALNE ŹRÓDŁO ZWIĘKSZANIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE KONCEPCJI ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ (s. 14–19)
Celem artykułu jest zaprezen­towanie potenc­jal­nych możli­wości, jakie dla pol­s­kich przed­siębiorstw stwarza kon­cepcja zarządza­nia różnorod­noś­cią w kon­tekś­cie obser­wowanych ruchów migra­cyjnych. Pier­wsza część artykułu zaw­iera krótką charak­terystykę ruchów migra­cyjnych anal­i­zowanych przez pryz­mat kap­i­tału ludzkiego. W drugiej części omówiona została liczeb­ność oraz struk­tura imi­grantów świad­czą­cych swoje usługi na pol­skim rynku pracy. W ostat­niej części artykułu zaprezen­towano potenc­jalne korzyści, jakie mogą osiągnąć pol­skie przed­siębiorstwa w przy­padku efek­ty­wnego wyko­rzys­ta­nia kap­i­tału ludzkiego imi­grantów dostęp­nych na pol­skim rynku pracy.

Słowa kluc­zowe: migracje, kap­i­tał ludzki, zarządzanie różnorodnością

BIBLIOGRAFIABrzo­zowski J. (2011),
Eko­nom­iczne teorie migracji między­nar­o­dowych, Zeszyty Naukowe Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Krakowie
nr 855, Wydawnictwo Uni­w­er­sytetu Eko­nom­icznego w Krakowie, Kraków,

Cas­tles S., Miller M. J. (2011), Migracje we współczes­nym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ehi­mare O., Ogaga-Oghene J. (2011), The impact of work­force diver­sity on orga­ni­za­tional effec­tive­ness: a study of a Niger­ian bank. Annals of the Uni­ver­sity of Pet­rosani, „Eco­nom­ics”, Vol. 11, No. 3.

Górny A. Kacz­mar­czyk P. (2003), Uwarunk­owa­nia i mech­a­nizmy migracji zarobkowych w świ­etle wybranych kon­cepcji teo­re­ty­cznych, Seria: Prace Migra­cyjne, nr 49, Insty­tut Studiów Społecznych, Uni­w­er­sytet Warszawski.

Gryszko M., Lisowska E. (2009), Zarządzanie różnorod­noś­cią w Polsce, Forum Odpowiedzial­nego Biz­nesu, Raport z między­nar­o­dowego pro­jektu CSR/Diversity Project, lipiec.

Jack­son S. E., Joshi A., Erhardt N. L. (2003), Recent research on team and orga­ni­za­tional diver­sity: SWOT analy­sis and impli­ca­tions, „Jour­nal of Man­age­ment”, Vol. 29, No. 6.

Klimkiewicz K. (2010), Zarządzanie różnorod­noś­cią jako ele­ment prospołecznej poli­tyki przed­siębiorstwa, „Współczesne Zarządzanie”, nr 2.

Lesińska M., Okól­ski M., red. (2013), Współczesne pol­skie migracje: strate­gie – skutki społeczne – reakcja państwa, Seria Stu­dia Migra­cyjne, Wydawnictwa Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Warszawa.

Lisowska E., Szna­jder A. (2013), Zarządzanie różnorod­noś­cią w miejscu pracy, Raport z I edy­cji Barometru Różnorod­ności, Kon­fed­er­acja Lewiatan, Warszawa.

Łukasiewicz G. (2009), Kap­i­tał ludzki orga­ni­za­cji. Pomiar i spra­woz­daw­c­zość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mała­chowski W. (2010), Migracje we współczes­nym świecie. Imp­likacje dla Pol­ski, Ofi­cyna Wydawnicza, Szkoła Główna Hand­lowa
w Warsza­wie, Warszawa.

Rawłuszko M. (2007), Poli­tyka równych szans a zarządzanie różnorod­noś­cią, w: Prze­wod­nik dobrych prak­tyk. Firma równych szans, Gen­der Index, UNDP, EQUAL, Warszawa.

Rec­om­men­da­tions on Sta­tis­tics of Inter­na­tional Migra­tion Revi­sion 1 (1998), United Nations, New York, Depart­ment of Eco­nomic and Social Affairs Sta­tis­tics Divi­sion, Sta­tis­ti­cal Papers Series M, No. 58, Rev. 1.

UNHCR (2016), Regional Refugee and Migrant Response Plan for Europe – East­ern Mediter­ranean and West­ern Balkans Route, January-December, http://www.unhcr.org/ [dostęp 20.10.2016].

GUS (2015), Rocznik demograficzny 2015, Główny Urząd Statysty­czny, Warszawa.

Senichev V. (2013), Human resource diver­sity and per­for­mance within the frame of orga­ni­za­tions, teams and indi­vid­u­als, „Busi­ness: The­ory and Prac­tice”, 2013, Vol. 14, No. 4.

Simons S., Row­land K. (2011), Diver­sity and its impact on orga­ni­za­tional per­for­mance: the influ­ence of diver­sity con­struc­tions an expec­ta­tions and out­comes, „Jour­nal of Tech­nol­ogy Man­age­ment and Inno­va­tion”, Vol. 6, No. 3.

Statystyki Min­is­terstwa Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty [dostęp 20.10.2016].

Urząd do Spraw Cud­zoziem­ców, http://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne [dostęp 20.10.2016].

World Migra­tion Report 2013 (2013), Migrant Well-being and Devel­op­ment, Inter­na­tional Orga­ni­za­tion for Migra­tion, Geneva.

World Migra­tion Report 2015 (2015), Migrants and Cities: New Part­ner­ships to Man­age Mobil­ity, Inter­na­tional Orga­ni­za­tion for Migra­tion, Geneva.

Wójcik-Żołądek M. (2014), Współczesne pro­cesy migra­cyjne: definicje, ten­dencje, teorie, „Stu­dia BAS”, nr 4(40).

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Majka Łojko (dr, Uni­w­er­sytet Warmińsko-Mazurski w Olsz­tynie)
POMOC SPOŁECZNA JAKO INSTYTUCJA PUBLICZNA W OBSZARZE BEZROBOCIA (s. 19–24)
Kwes­tia bezrobo­cia należy do najbardziej istot­nych zagad­nień będą­cych przed­miotem zain­tere­sowań poli­tyki społecznej w Polsce. Temat ten od lat stanowi pod­stawę do prowadzenia dyskursu w przestrzeni pub­licznej i naukowej, który kon­cen­truje się na poszuki­wa­niu jak najlep­szych rozwiązań ist­nieją­cych prob­lemów bezrobo­cia i rynku pracy. Jedną z insty­tucji poli­tyki społecznej państwa stanow­iąca istotny, a zarazem trwały jej ele­ment jest pomoc społeczna Jej zada­nia kon­cen­trują się na udzie­le­niu pomocy osobom i rodzi­nom, które znalazły się w trud­nej sytu­acji życiowej. Tak wyz­nac­zone zada­nia tworzą odrębną funkcję admin­is­tracji pub­licznej — funkcję świad­czącą, nazy­waną też admin­is­tracją usług. Celem artykułu jest przed­staw­ie­nie doty­chczas pode­j­mowanych dzi­ałań  pomocy społecznej jako jed­nej z najważniejszych insty­tucji pub­licznej poli­tyki społecznej w Polsce wobec bezrobo­cia, uwzględ­ni­a­jąc ist­niejący jej stan prawny, orga­ni­za­cyjny i funkcjonalny.

Słowa kluc­zowe: rynek pracy, bezrobo­cie, pomoc społeczna, insty­tucje pub­liczne, samorząd lokalny

BIBLIOGRAFIA
Badanie efek­ty­wności pomocy dla grup szczegól­nego ryzyka (2013), pro­jekt współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego Unii Europe­jskiej w ramach Sek­torowego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Rozwój Zasobów Ludz­kich oraz ze środ­ków budżetu państwa, Warszawa.

Błę­dowski P. (2003), Pomoc społeczna, w: A. Kurzynowski (red.), Poli­tyka społeczna, Wyd. SGH, Warszawa.

Błę­dowski P., Kubicki P. (2009), Pomoc społeczna – główna insty­tucja soc­jalna na szczeblu lokalnym, „Poli­tyka Społeczna”, nr 11–12.

Fal­iszek K. (2007), Bezrobo­cie jako prob­lem społeczny, w: S. Pawlas-Czyż (red.), Praca soc­jalna wobec współczes­nych prob­lemów społecznych, Wyd. AKAPIT, Toruń.

Grochal­ska M., Łojko M. (2014), Nisze rynkowe w obszarze współpracy pod­miotów ekonomii społecznej i jed­nos­tek samorządu tery­to­ri­al­nego w powiecie ostródzkim – raport z badań, OWIES, Elbląg.

Grochal­ska, M. (2014), Diag­noza stanu ekonomii społecznej w wybranych powiat­ach wojew­ództwa warmińsko-mazurskiego– raport
z badań, OWIES, Elbląg.

GUS (2015), Pomoc Społeczna i opieka nad dzieck­iem i rodz­iną w roku 2014.

Hołdyński W. (2015), Reg­u­lacje prawne w Polsce doty­czące bezrobo­cia, w: L. Domańska, E. Sub­ocz, A. Leszczyńska-Rejchert (red.), Kondy­cja społeczna Polaków na początku XXI wieku, Wyd. UWM, Olsztyn.

Hryniewicka A. (2011), Bezro­botni jako klienci pomocy społecznej, w: Bezrobo­cie i bezro­botni – pomoc społeczna – urzędy pracy, raport wstępny przy­go­towany w ramach pro­jektu „Mod­e­lowy sys­tem na rzecz inte­gracji społecznej”, Warszawa.

Insty­tucje poli­tyki społecznej (online), Min­is­terstwo Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/instytucje-pomocy-spolecznej/jednostki-organizacyjne/ [dostęp 01.02.2016].

Kamiński T. (2015), Gminna pomoc społeczna – ćwierć wieku trans­for­ma­cji, Warszawa, wydanie elek­tron­iczne http://przeglad.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2016/03/pp-2015–4-107.pdf [dostęp 8.06.2015].

Kaźmier­czak T. (2014), O potrze­bie końca pomocy społecznej, jaką znamy, „Prob­lemy Poli­tyki Społecznej. Stu­dia i Dyskusje”, nr 27(4).

Łojko M. (2016), Social wel­fare in the con­text of social pol­icy trans­for­ma­tion in Poland, w: R. Kor­doński, O. Struk, J. Ruciński (red.), Rozwój społeczności między­nar­o­dowej: przeszłość oraz nowe wyzwa­nia, tom 2, Wyd. Lwowski Uni­w­er­sytet Nar­o­dowy im. Iwana Franki, Lwów-Olsztyn.

Muszal­ski W. (2007), Prawo soc­jalne. Wyd. PWN, Warszawa.

Piaseczna B. (2011),Ocena jakości usług w domu pomocy społecznej. Przy­padek Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelek­tu­al­nie, w: J. Szy­manowska (red.), Ewalu­acja w pracy soc­jal­nej, Wyd. Impuls, Kraków.

Pierzchal­ska M. (2014), Ekono­mia społeczna w kon­tekś­cie przemian współczes­nej ekonomii, w: E. Trafi­ałek (red.), Przed­siębior­c­zość, zmi­ana, rozwój, poli­tyka soc­jalna, Wyd. Uni­w­er­sytet Jana Kochanowskiego, Katowice.

Piotrowski B. (2008), Zasoby pub­licznych służb zatrud­nienia a ich zada­nia, w: M. Grabowski, W. Mis­iąg i inni (red.), Powia­towy urząd pracy jako ani­ma­tor i part­ner w zakre­sie poli­tyki rynku pracy na szczeblu lokalnym i region­al­nym, MPiPS, Warszawa.

Sałus­tow­icz P. (2007), Poję­cie, kon­cepcje i funkcje ekonomii społecznej, w: J. Staręga-Piasek (red.), Ekono­mia społeczna. Per­spek­tywa rynku pracy i pomocy społecznej, Insty­tut Roz­woju Służb Społecznych, Warszawa.

Schi­manek T. (2014), Społecznie odpowiedzialne zle­canie zadań pub­licznych czyli kom­plek­sowe pode­jś­cie uwzględ­ni­a­jące aspekty społeczne, Fun­dacja Inic­jatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.

Sier­powska I. (2008), Państwo wobec pomocy społecznej, Wrocławskie Stu­dia Erazmi­ańskie. Państwo – kon­cepcje i zada­nia, zeszyt nr 2.

Sier­powska I. (2011), Prawo pomocy społecznej, wydanie 4, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.

Skowrońska A. (2014), Praca soc­jalna z osobami dłu­gotr­wale bezro­bot­nymi i członkami ich rodzin, Cen­trum Roz­woju Zasobów Ludz­kich, Warszawa.

Szym­czak S. (2015), Skuteczne zarządzanie pro­jek­tem a zmi­ana jakości życia bezro­bot­nych, w: Ros­al­ska, A. Wawr­zonek (red.), Wymi­ary akty­wiz­a­cji zawodowej dorosłych. W poszuki­wa­niu metody, Wyd. AKAPIT, Wrocław, wydanie elek­tron­iczne, http://docplayer.pl/5106140-Wymiary-aktywizacji-zawodowej-doroslych-w-poszukiwaniu-metody.html [dostęp 9.06.2016].

Świder­ska M., (2013), Asys­tent rodziny – współczesna forma pomocy rodzinie, „Stu­dia i Mono­grafie” 2013, nr 49.

Więck­owski A. (1997), Świad­czenia pieniężne – pomoc czy utrud­nie­nie w skutecznym prowadze­niu pracy soc­jal­nej?, „Praca Soc­jalna”, nr 1.

Zieliński T. (2011), Stan prawny i sytu­acja bezro­bot­nych w Polsce, w: Bezrobo­cie i bezro­botni – pomoc społeczna – urzędy pracy, raport wstępny przy­go­towany w ramach pro­jektu „Mod­e­lowy sys­tem na rzecz inte­gracji społecznej”, Warszawa. 

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna, socjolo­gia

Mag­dalena Witkowska (mgr, Min­is­terstwo Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej)
WYBRANE PRONATALISTYCZNE INSTRUMENTY POLITYKI RODZINNEJ (s. 24–31)
Od 1990 roku do chwili obec­nej współczyn­nik dziet­ności w Polsce przyj­muje wartości poniżej progu repro­dukcji lud­ności. Artykuł przed­stawia wybrane instru­menty poli­tyki rodzin­nej, wprowad­zone w ciągu ostat­nich pię­ciu lat, mające służyć wzros­towi demograficznemu. Są to: urlop macierzyński, ojcowski i rodzi­ciel­ski, insty­tucje opieki nad dziećmi do lat 3, Karta Dużej Rodziny, świad­czenia rodzi­ciel­skie i świad­cze­nie wychowaw­cze. W tekś­cie zostały porów­nane dane liczbowe doty­czące zre­al­i­zowanych świad­czeń z odpowied­nimi danymi statysty­cznymi i współczyn­nikami dziet­ności
w poszczegól­nych województwach.

Słowa kluc­zowe: poli­tyka prona­tal­isty­czna, instru­menty poli­tyki rodzin­nej, współczyn­nik dzietności

BIBLIOGRAFIA
Balcerzak-Paradowska B. (2004), Rodz­ina i poli­tyka rodzinna na przełomie wieków, IPiSS, Warszawa.

Berg­eyck J., Stevens O., Stevens J., Liedek­erke A.C. (2011), Facts & Fig­ures from the 2011. Sur­vey of Moth­ers in Europe. A Report by MMM Europe, p. 27–31, http://www.mmmeurope.org/ficdoc/2011-MMM-Facts-and-Figures.pdf [dostęp 10.10.2014].

Bobrow­icz B., Cza­piński J. (2014), Rez­erwa demograficzna i bari­ery dziet­ności w: I. Kotowska (red.), Niska dziet­ność w Polsce
w kon­tekś­cie per­cepcji Polaków. Diag­noza Społeczna 2013, Warszawa.

Boruta I. (1993), Funkcja uprawnień przyz­nanych pra­cown­i­com w związku z macierzyństwa, Łódź.

Fos­ter C. (2000), The lim­its to low fer­til­ity: A bioso­cial approach „Pop­u­la­tion and Devel­op­ment Review”, nr 26(2).

Graniewska D. (1980), Rodziny wielodzietne w Polsce. Sytu­acja społeczno-demograficzna, „Prob­lemy Rodziny” nr 1(111).

GUS (2013), Rocznik Demograficzny, Warszawa.

GUS (2014a), Rocznik Demograficzny, Warszawa.

GUS (2014b), Żłobki i kluby dziecięce w 2013, Notatka infor­ma­cyjna, Warszawa.

GUS (2014c), Gospo­darstwa domowe i rodziny. Charak­terystyka demograficzna Nar­o­dowy Spis Powszechny Lud­ności i Mieszkań 2011, Warszawa.

GUS (2014d), Prog­noza demograficzna na lata 2014–2050, Warszawa.

GUS (2015a), Rocznik Demograficzny, Warszawa.

GUS (2015b), Ubóstwo eko­nom­iczne w Polsce w 2014 r., Opra­cow­anie sygnalne.

GUS (2016a), Rocznik Demograficzny, Warszawa.

GUS (2016b), Struk­tura lud­ności, Dziet­ność kobiet w lat­ach 1960–2015 tablice, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ struktura-ludnosci,16,1.html [dostęp 24.09.2016].

Hałaczek B., Ostrowska K. (1990), Uwarunk­owa­nia dziet­ności kobiet w Polsce, Cen­tralny Pro­gram Badań Pod­sta­wowych CPBP 08.03/III/2, Warszawa,

Koszty wychowa­nia dzieci w Polsce 2015 (2015), raport przy­go­towany pod kierunk­iem prof. A. Sur­deja Cen­trum im. Adama Smitha, Warszawa.

Kotowska I. (1999), Drugie prze­jś­cie demograficzne i jego uwarunk­owa­nia, w I.E Kotowska (red.), Przemi­any demograficzne w Polsce
w lat­ach 90 w świ­etle kon­cepcji drugiego prze­jś­cia demograficznego, SGH, Warszawa.

Kurzynowski A. (1991), Prob­lemy rodziny w poli­tyce społecznej, Warszawa.

Lutz W., Skir­bekk V., Testa M.R. (2005), The low fer­til­ity trap hypoth­e­sis: forces that may lead  to fur­ther post­pone­ment and fewer birth in Europe, „Vienna Insti­tute of Demo­graphic Researche Paper”, nr 4.

RRL (2014a), Rekomen­dacje Rzą­dowej Rady Lud­noś­ciowej w zakre­sie poli­tyki lud­noś­ciowej Pol­ski, Warszawa.

RRL (2014b) Przemi­any lud­ności w Polsce. Przyszłość demograficzna, Warszawa

RRL, MG (1998), Raport 1997. Sytu­acja demograficzna Pol­ski, Warszawa.

Sobo­ciński M. (2016) Kierunki poli­tyki państwa wobec rodziny 1989–2015, Biuro Analiz Sej­mowych nr 1(45).

Sytu­acja rodzin wielodziet­nych w Polsce a poli­tyka rodzinna (2006), Biuro Infor­ma­cji i Doku­men­tacji Kance­larii Sen­atu, Dział Infor­ma­cji i Eksper­tyz „Opinie i Eksper­tyzy” OE-55, Warszawa, s. 18.

Ziem­ska M. (1979), Rodz­ina i dziecko, Warszawa.

Zych T., Dobrowol­ska K., Szczyp­iński O. (2015), Jakiej poli­tyki rodzin­nej potrze­buje Pol­ska?, Raport Insty­tutu Ordo Iuris, Warszawa.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna

Mag­dalena Paluszkiewicz (dr, Uni­w­er­sytet Łódzki)
WYBRANE ŚRODKI PRAWNE WSPIERAJĄCE STARSZE OSOBY BEZROBOTNE W PODJĘCIU ZATRUDNIENIA W NIEMCZECH (s. 32–38)
Celem artykułu jest ogólna charak­terystyka środ­ków prawnych akty­wnie wspier­a­ją­cych powrót osób starszych na niemiecki rynek pracy, która będzie stanowić pod­stawę dla dal­szych badań nad opra­cow­aniem mod­elu prze­ci­wdzi­ała­nia bezrobo­ciu wśród osób starszych. Rozważa­nia obe­j­mują insty­tucje prawne najczęś­ciej omaw­iane w lit­er­aturze przedmiotu.

Słowa kluc­zowe: bezrobo­cie, bezro­botne osoby starsze, akty­wna poli­tyka rynku pracy

BIBLIOGRAFIA
Antidiskri­m­inierungsstelle des Bun­des (2013), Age-based Dis­crim­i­na­tion in Small and Medium-sized Enter­prises, Berlin, http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/EN/publikationen/factsheet_engl_Benachteiligung_aufgrund_des_Lebensalters_in_KMU.pdf?__blob=publicationFile&v=1 [dostęp 26.09.2016].

Arntz M., Wilke R.A. (2006), Unem­ploy­ment dura­tion in Ger­many: Indi­vid­ual and regional deter­mi­nants of local job find­ing, migra­tion and sub­si­dized employ­ment, Dis­cus­sion Paper no. 06–092, Zen­trum für Europäis­che Wirtschafts­forschung GmbH, Mannheim, Ger­many,
s. 1–38.

Boock­mann B., Brän­dle T. (2015), Coach­ing, Coun­selling, Case-Working: Do They Help the Older Unem­ployed Out of Ben­e­fit Receipt and Back into the Labour Mar­ket, IZA Dis­cus­sion Paper, No. 8811, Jan­u­ary, s. 1–42.

Boock­mann B., Zwick T., Ammer­müller A., Maier M. (2007), Do Hir­ing Sub­si­dies Reduce Unem­ploy­ment Among the Elderly? Evi­dence from Two Nat­ural Exper­i­ments, ZEW Dis­cus­sion Paper no. 07–001, Zen­trum für Europäis­che Wirtschafts­forschung GmbH, Mannheim, s. 1–21.

Bun­de­sagen­tur für Arbeit (2012), Peer Review ‘PES and Older Work­ers’, Host Coun­try PES Issues Paper, The Euro­pean Com­mis­sion Mutual Learn­ing Pro­gramme for Pub­lic Employ­ment Ser­vices, Euro­pean Com­mis­sion, March, s. 1–24.

Caliendo M., Künn S. (2010), Start-Up Sub­si­dies for the Unem­ployed: Long-Term Evi­dence and Effect Het­ero­gene­ity, IZA Dis­cus­sion Paper No. 4790, s. 1–34;

Dietz M., Wal­wei U. (2011), Ger­many – No Coun­try for Older Work­ers?, Research Paper, Insti­tut für Arbeits­markt– und Berufs­forschung,
s. 363–376.

Dlu­gosz S., Stephan G., Wilke R.A. (2006), Fix­ing the Leak: Unem­ploy­ment Inci­dence Before and After the 2006 Reform of Unem­ploy­ment Ben­e­fits in Ger­many, ZEW Dis­cus­sion Paper No. 09–079, Zen­trum für Europäis­che Wirtschafts­forschung GmbH, Mannheim, Ger­many, s. 1–28.

Doerr A., Fitzen­berger B., Kruppe T., Paul M., Strittmat­ter A. (2014), Employ­ment and Earn­ings Effects of Award­ing Train­ing Vouch­ers in Ger­many, IZA Dis­cus­sion Paper No. 8454, Sep­tem­ber, s. 1–47.

Duell N., Vogler-Ludwig K. (2012), EEO Review: Employ­ment poli­cies to pro­mote active age­ing, Pub­li­ca­tions Office of the Euro­pean Union, Lux­em­bourg, s. 1–12.

Dust­mann Ch., Fitzen­berger B., Schön­berg U., Spitz-Oener A. (2014), From Sick Man of Europe to Eco­nomic Super­star: Germany’s Resur­gent Econ­omy, Jour­nal of Eco­nomic Per­spec­tives, vol. 28, no. 1, 167–188;

Ebbing­haus B., Eich­horst W. (2006), Employ­ment Reg­u­la­tion and Labour Mar­ket Pol­icy in Ger­many, 1991–2005, IZA Dis­cus­sion Paper No. 2502, Decem­ber, s. 1–60.

Eich­horst W., Tob­sch V. (2015), Not so stan­dard any­more? Employ­ment dual­ity in Ger­many, „Jour­nal of Labour Mar­ket Research”,
Vol. 48, s. 81–95.

Euro­stat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do [dostęp 2.06.2016].

Fahr R., Sunde U. (2009), Did the Hartz Reforms Speed-Up the Match­ing Process? A Macro-Evaluation Using Empir­i­cal Match­ing Func­tions, Ger­man Eco­nomic Review No. 10, s. 1–33.

Haan P., Steiner V. (2006), Mak­ing Work Pay for the Elderly Unem­ployed: Eval­u­at­ing Alter­na­tive Pol­icy Reforms for Ger­many, IZA Dis­cus­sion Paper No. 2424, Novem­ber, s. 1–26.

Hujer R, Thom­sen S., Zeiss Ch. (2004), The effects of voca­tional train­ing pro­grammes on the dura­tion of unem­ploy­ment in East­ern Ger­many, IZA Dis­cus­sion Paper No. 1117, s. 1–21.

ILO (2015), Pub­lic Employ­ment Ser­vices in Europe: Ger­many, Geneva, s. 1–16.

Jacobi L., Kluve J. (2006), Before and After the Hartz Reforms: The Per­for­mance of Active Labour Mar­ket Pol­icy in Ger­many, Dis­cus­sion Paper no 2100, April, s. 1–30.

Krae­mer B., Ger­many: Work­inglife coun­try pro­file, Euro­pean Obser­va­tory of Work­ing Life, EUROFOUND, 25 Novem­ber 2015, http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-contributions/germany/germany-working-life-country-profile [18.07.2016].

Lech­ner M., Miquel R., Wun­sch C. (2007), The Curse and Bless­ing of Train­ing the Unem­ployed in a Chang­ing Econ­omy: The Case of East Ger­many After Uni­fi­ca­tion, „Ger­man Eco­nomic Review”, No. 8, s. 468–509.

Leschke J., Schmid G., Griga D. (2006), On the Mar­riage of Flex­i­bil­ity and Secu­rity: Lessons from the Hartz-reforms in Ger­many, Dis­cus­sion Paper, Wis­senschaft­szen­trum Berlin für Sozial­forschung, April, s. 1–22.

OECD (2013), Detailed descrip­tion of employ­ment pro­tec­tion leg­is­la­tion 2012–2013, Ger­many, s. 34–36.

OECD The­matic Follow-Up (2012), Review of poli­cies to improve labour mar­ket prospects for older work­ers, Ger­many, sit­u­a­tion mid-2012, s. 1–8.

Rinne U., Uhlen­dorff A., Zhao Z. (2008), Vouch­ers and Case­work­ers in Pub­lic Train­ing Pro­grams: Evi­dence from The Hartz Reform in Ger­many, IZA Dis­cus­sion Paper No. 3910, Decem­ber, s. 1–48.

Stettes O. (2005), ECJ lim­its fixed-term employ­ment for older work­ers, Euro­pean Obser­va­tory of Work­ing Life, EUROFOUND, http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/ecj-limits-fixed-term-employment-for-older-workers [dostęp 8.07.2016].

Stettes O. (2006), Wage incen­tives aim to boost employ­ment of older work­ers, Euro­pean Obser­va­tory of Work­ing Life, EUROFOUND, http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/wage-incentives-aim-to-boost-employment-of-older-workers, [dostęp 13.07.2016].

Stettes O. (2013), Ger­many: The role of gov­ern­ments and social part­ners in keep­ing older work­ers in the labour mar­ket, Euro­pean Obser­va­tory of Work­ing Life, Euro­pean Foun­da­tion for The Improve­ment of Liv­ing and Work­ing Con­di­tions,  http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-contributions/germany/germany-the-role-of-governments-and-social-partners-in-keeping-older-workers-in-the-labour-market [dostęp 12.05.2016].

von Steinau-Steinrück R., Ver­nuft C. (2009), Ger­many, w: N. ten Bokum, T. Flana­gan, R. Sands, R. von Steinau-Steinrück (eds.), Age Dis­crim­i­na­tion Law in Europe, Wolters Kluwer, The Nether­lands, s. 125–139.

Waas B. (2010), Labour Pol­icy and Fixed-Term Employ­ment Con­tracts in Ger­many, w: Labour Pol­icy on Fixed-term Employ­ment Con­tracts, Com­par­a­tive Labour Law Sem­i­nar, The Japan Insti­tute for Labour Pol­icy and Train­ing, Tokyo, s. 23–41.

Wolff J., Stephan G. (2013), Sub­si­dized work before and after the Ger­man Hartz reforms: design of major schemes, eval­u­a­tion results and lessons learnt, „IZA Jour­nal of Labor Pol­icy”, Vol.  2, No. 16, s. 1–24.

Dziedziny naukowe doty­czące artykułu: nauki społeczne
Dyscy­pliny naukowe doty­czące artykułu:
nauki o poli­tyce pub­licznej, poli­tyka społeczna


Social Pol­icy
Table of Con­tents No 2/2017

HOUSING POVERTY: TRENDS AND CHALLENGESPiotr Kurowski, Piotr Broda-Wysocki
RETIREMENT PROVISION OF ARTISTS AND CREATORSKamil Zawadzki
IMMIGRATION TO POLAND AS A SOURCE OF COMPETITIVE ADVANTAGE OF POLISH COMPANIES IN THE CONTEXT OF DIVERSITY MANAGEMENTGrze­gorz Łukasiewicz
SOCIAL ASSISTANCE AS A PUBLIC INSTITUTION IN THE AREA OF UNEMPLOYMENT Mag­dalena Witkowska
SELECTED FAMILY POLICY INSTRUMENTS IN POLAND Majka Łojko

SOCIAL POLICY ABROAD
SELECTED LEGAL MEASURES SUPPORTING THE UNEMPLOYED OLDER PEOPLE IN RETURN TO THE LABOUR MARKET IN GERMANYMag­dalena Paluszkiewicz

BOOK REVIEWS
Michał Moszyński: GERMAN MODEL OF SOCIAL MARKET ECONOMYLABOUR MARKET PERSPECTIVEReviewed by Zenon Wiśniewski

DIAR Y OF SOCIAL POLICY

Piotr Kurowski (PhD, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
Piotr Broda-Wysocki (Pro­fes­sor, Insti­tute of Labour and Social Stud­ies)
HOUSING POVERTY: TRENDS AND CHALLENGES (p. 1–8)
Own­ing an apart­ment is one of the basic human needs. Sat­is­fy­ing this need is usu­ally asso­ci­ated with the finan­cial bur­den, not only with the acqui­si­tion of the resource, but also with the cur­rent main­te­nance of the res­i­den­tial space. In the first part of this arti­cle we dis­cuss changes in the Pol­ish hous­ing pol­icy in recent years; the sec­ond part presents the state of the real estate – tak­ing into account the hous­ing poverty. The third aspect men­tioned in the arti­cle is asso­ci­ated with expenses related to pro­vid­ing the proper tem­per­a­ture (fuel poverty).

Key­words: hous­ing pol­icy, hous­ing poverty, fuel poverty

Kamil Zawadzki (PhD, Nico­laus Coper­ni­cus Uni­ver­sity, Toruń)
RETIREMENT PROVISION OF ARTISTS AND CREATORS (p. 9–13)
The arti­cle analy­ses the issue of retire­ment secu­rity of artists and cre­ators. High risk of pre­cari­sa­tion of that work­ing group caused by the speci­ficity of their work was pointed out. Case stud­ies of pen­sion schemes for artists and cre­ators in the Euro­pean coun­tries and in Aus­tralia were car­ried out. Besides, the sit­u­a­tion of that group in Poland was analysed, fol­lowed by rec­om­men­da­tions on social secu­rity given by the main stake­hold­ers.  The arti­cle sug­gests that issues of social secu­rity for artists and cre­ators should be reg­u­lated within a holis­tic scheme co-financed from sev­eral sources, and should con­sider the eco­nomic sit­u­a­tion of that group dur­ing their pro­fes­sional career and after its completion.

Key­words: pen­sions, retire­ment, artists and cre­ators, cre­ative econ­omy, precariat

Grze­gorz Łukasiewicz (PhD, Cra­cow Uni­ver­sity of Eco­nom­ics)
IMMIGRATION TO POLAND AS A SOURCE OF COMPETITIVE ADVANTAGE OF POLISH COMPANIES IN THE CONTEXT OF DIVERSITY MANAGEMENT (p. 14–19)
The aim of the arti­cle is to present the poten­tial oppor­tu­ni­ties for Pol­ish com­pa­nies offered by the con­cept of diver­sity man­age­ment in the con­text of the observed migra­tion. The first part of the arti­cle con­tains a brief descrip­tion of migra­tion ana­lyzed from the per­spec­tive of human cap­i­tal. The sec­ond part presents the size and struc­ture of the immi­grants pro­vid­ing their ser­vices on the Pol­ish labour mar­ket. While the final part con­tains the poten­tial ben­e­fits for Pol­ish com­pa­nies due to the effec­tive use of immi­grants human capital.

Key­words: migra­tion, human cap­i­tal, diver­sity man­age­ment

Majka Łojko (PhD, Uni­ver­sity of Warmia and Mazury, Olsz­tyn)
SOCIAL ASSISTANCE AS A PUBLIC INSTITUTION IN THE AREA OF UNEMPLOYMENT (p. 19–24)
The issue of unem­ploy­ment is one of the most impor­tant issues that social pol­icy in Poland is con­cerned with. For years this theme has been the basis for con­duct­ing pub­lic and sci­en­tific dis­course that focuses on find­ing the best pos­si­ble solu­tions to exist­ing prob­lems of unem­ploy­ment and the labor mar­ket. One of the insti­tu­tions of the state social pol­icy, con­sti­tut­ing its impor­tant and at the same time per­ma­nent ele­ment, is the social assis­tance insti­tu­tion. Its tasks are focused on pro­vid­ing assis­tance to indi­vid­u­als and fam­i­lies who have found them­selves in dif­fi­cult sit­u­a­tions. Thus assigned tasks con­sti­tute a dis­tinct func­tion of pub­lic admin­is­tra­tion – the pro­vid­ing func­tion, also known as ser­vice admin­is­tra­tion. The aim of this arti­cle is to present the activ­i­ties under­taken so far by the social assis­tance as one of the most impor­tant pub­lic insti­tu­tions of social pol­icy in Poland in the face of unem­ploy­ment, tak­ing into account its cur­rent legal, orga­ni­za­tional and func­tional status.

Key­words: labour mar­ket, unem­ploy­ment, social assis­tance, pub­lic insti­tu­tions, local government

Mag­dalena Witkowska (Min­istry of Fam­ily, Labour and Social Pol­icy)
SELECTED FAMILY POLICY INSTRUMENTS IN POLAND (p. 24–31)
Total fer­til­ity rate in Poland has been below replace­ment level since 1990. The paper presents selected pro-natalist instru­ments of fam­ily pol­icy, intro­duced in the last five years: mater­nity, pater­nity and parental leave, ser­vices for chil­dren under three, large fam­ily card, parental ben­e­fit and finan­cial aid for fam­i­lies which raise chil­dren up to the age of 18. The author presents the num­ber of com­pleted ser­vices in voivode­ships and com­pares them with the rel­e­vant sta­tis­tics and the total fer­til­ity rate.

Key­words: pro-natalist poli­cies, instru­ments of fam­ily pol­icy, fer­til­ity rate

Mag­dalena Paluszkiewicz (PhD, Uni­ver­sity of Łodz)
SELECTED LEGAL MEASURES SUPPORTING THE UNEMPLOYED OLDER PEOPLE IN RETURN TO THE LABOUR MARKET IN GERMANY (p. 32–38)
The aim of the arti­cle is to present a gen­eral overview of the selected legal mea­sures sup­port­ing elderly unem­ployed peo­ple in return­ing to the labour mar­ket in Ger­many. Analy­ses taken will be the basis of fur­ther research on Pol­ish the­o­ret­i­cal model of pre­vent­ing unem­ploy­ment among older per­sons. The fol­low­ing con­sid­er­a­tions apply to the legal insti­tu­tions most com­monly fea­tured in literature.

Key­words: unem­ploy­ment, elderly unem­ployed, active labour mar­ket policies

 Prze­jdź do Spisu Treści

« powrót